Tekniska nämnden. Plats och tid: Stadshuset, Ängelholms kommun. Rum: Grå, , kl. 17:00-18:20

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tekniska nämnden. Plats och tid: Stadshuset, Ängelholms kommun. Rum: Grå, 2014-03-20, kl. 17:00-18:20"

Transkript

1 Plats och tid: Stadshuset, Ängelholms kommun. Rum: Grå, , kl. 17:00-18:20 ande: Ersättare: Christer Örning (M) Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M) Mona Sturesson (M) Hans-Åke Jönsson (C) Carl Einarsson (KD) Eva Bergström (S) Carl-Axel Andersson (EP) Tommy Jönsson (S) tjg ersättare för Arne Jönsson (S) Sven Aidemark (FP) tjg ersättare för Jan Magnusson (FP) Maths Kjellin (M) Pernilla Carlsson (S) Övriga närvarande: Jennie Andersson (TJM) Mikael Fritzon (TJM) Nermina Sukurica (TJM) Annika Enberg (TJM) Utses justera: Hans-Åke Jönsson, Christer Hansson Paragrafer: Sekreterare Ordförande Justerare _ Nermina Sukurica _ Christer Örning _ Hans-Åke Jönsson, Christer Hansson 1

2 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag Organ: Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Underskrift Nermina Sukurica 2

3 Innehållsförteckning Val av justerare 17 Föredragningslista 4 18 Remiss av motion från Kerstin Engle (S) m fl. 2012/284 5 Kostpolitiskt program 19 Uppdrag angående ekologiska livsmedel inom kostverksamheten 2013/ Utökning av parkeringsplatser vid Hembygdsparken 2013/ Uppdrag från kommunstyrelsen utreda om butiker och restauranger vill/kan upplåta sina toaletter för allmänheten 22 Utredning angående utvidgning av verksamhetsområde för kommunalt avlopp längs Boarpsvägen 23 Revisionsrapport, Granskning av styrning och kontroll avseende gatuunderhåll 2014/ / / Utredning av GC-bro mellan Hembygdsparken och Nybroskogen 2012/ Medborgarförslag om linjebussar mellan Ängelholm - Starby - Spannarp 2014/ Budgetuppföljning / Delegeringsärenden Lägesrapport från tekniska chefen 16 Informationsärenden 3

4 TN 17 Föredragningslista Ärende nr 14 Informationsärenden utgår. beslutar utse Hans-Åke Jönsson (C) samt Christer Hansson (S) som justerare. godkänna föredragningslistan med ovanstående ändring. 4

5 TN 18 Dnr TK 2012/284 Remiss av motion från Kerstin Engle (S) m fl. Kostpolitiskt program Kommunfullmäktige beslutade den 24 juni 2013, 149, uppdra till tekniska nämnden ta fram ett förslag till nytt kostpolitiskt program för antagande i kommunfullmäktige i samarbete med barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden. sunderlag för kommunfullmäktiges beslut var bl a en motion, daterad den 26 mars 2012, där det framfördes Ängelholms kommun behövde ett kostpolitiskt program. sunderlag s arbetsutskotts beslut den 3 mars s tjänsteutlåtande den 5 februari Förslag till måltidspolicy. Kommunfullmäktiges beslut den 24 juni 2013, 149, 2012/153. Kommunstyrelsens tjänsteutlåtande den 15 april 2013, 2012/153. Yrkanden Hans-Åke Jönsson (C) yrkar bifall till förslag till beslut. Bertil Påhlsson (M) samt Christer Hansson (S) biträder Hans-Åke Jönssons (C) yrkande. föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta anta förslag till måltidspolicy för Ängelholms kommun med revidering en tilltalande och lugn måltidmiljö ska eftersträvas. lunchen ska schemaläggas mellan kl vid samma tidpunkt varje dag. et expedieras till: Kommunstyrelsen 5

6 TN 19 Dnr TK 2013/466 Uppdrag angående ekologiska livsmedel inom kostverksamheten Kommunfullmäktige beslutade den 18 november 2013, KF 210, uppdra åt tekniska nämnden, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden skapa en samsyn kring vad som är möjligt uppnå vad gäller andelen ekologiska livsmedel inom kostverksamheten. Uppdraget skall återrapporteras senast den 31 mars Företrädare för de olika förvaltningarna har träffats för diskutera samsyn. Tjänsteutlåtande om samsyn kommer tas upp av respektive nämnd och respektive nämnds beslut kommer skickas till kommunstyrelsen. sunderlag s arbetsutskotts beslut den 3 mars s tjänsteutlåtande den 5 februari Kommunfullmäktiges beslut den 18 november 2013, 210. beslutar tekniska kontorets tjänsteutlåtande överlämnas till kommunfullmäktige såsom tekniska nämndens redogörelse över vilken samsyn som finns rörande andelen ekologiska livsmedel inom kostverksamheten. et expedieras till: Kommunfullmäktige 6

7 TN 20 Dnr TK 2013/409 Utökning av parkeringsplatser vid Hembygdsparken s arbetsutskott har den 13 januari 2014 ställt sig positiva till tekniska kontorets förslag med 58 nya parkeringsplatser i Hembygdsparken och har uppdragit åt tekniska kontoret förankra förslaget med Hembygdsföreningen, undersöka marken och återkomma med förslag till finansiering. Återrapport ska ske till tekniska nämnden senast den 31 mars sunderlag s arbetsutskotts beslut den 3 mars s tjänsteutlåtande den 19 februari s arbetsutskotts beslut den 13 januari 2014, 6. tjänsteutlåtande den 18 december Arbetsritning utbyggnad av parkeringsplatser alt 6 reviderad den 6 december Skiss med bilder. s beslut den 5 september 2013, 64. Yrkanden Christer Hansson (S) yrkar bifall till förslag till beslut. Bertil Påhlsson (M) biträder Christer Hanssons (S) yrkande. beslutar uppdra åt förvaltningen bygga ut parkeringen i Hembygdsparken med 58 nya parkeringsplatser enligt ovanstående förslag under förutsättning inga kostnader för deponi tillkommer, samt finansiering sker genom ombudgetering av projekt Heimdallgatan med 900 tkr och projekt Gata mindre ombyggnad med 200 tkr till projekt Parkeringsplatser Hembygdsparken. et expedieras till: 7

8 TN 21 Dnr TK 2014/28 Uppdrag från kommunstyrelsen utreda om butiker och restauranger vill/kan upplåta sina toaletter för allmänheten Kommunstyrelsen har den 15 januari 2014 gett tekniska nämnden i uppdrag utreda om butiker och restauranger vill och kan upplåta sina toaletter för allmänheten under sina öppettider samt hur stor ersättning från kommunen i så fall skall vara. Uppdraget skall redovisas till kommunstyrelsen senast den 31 mars sunderlag s arbetsutskotts beslut den 3 mars s tjänsteutlåtande den 13 februari Kommunstyrelsens beslut den 15 januari 2014, 14. Kommunstyrelsens tjänsteutlåtande den 24 november 2013, 2013/358. Skrivelse från Ängelholms Näringsliv, inkommen till kommunen den 26 augusti beslutar det för närvarande inte finns förutsättningar tillhandahålla allmänheten lättillgängliga, rena och fräscha toaletter med hjälp av butiker och restauranger. överlämna tekniska kontorets tjänsteutlåtande som svar till kommunstyrelsen. et expedieras till: Kommunstyrelsen 8

9 TN 22 Dnr TK 2013/454 Utredning angående utvidgning av verksamhetsområde för kommunalt avlopp längs Boarpsvägen Kommunstyrelsen beslutade den 9 oktober 2013, 269, uppdra åt tekniska nämnden utreda möjliga tekniker och specificera kostnaderna för anslutning av fastigheterna Bjäragården 5:63, 5:88, 5:73, 5:78, 5:55, 5:84, 5:77, 5:75, 5:29 och Allegården 1:15 och 1:13 till kommunens verksamhetsområde för avlopp. Uppdraget skulle ha återrapporterats senast den 20 december har därefter fått anstånd till den 24 mars sunderlag Tekniska nämndes arbetsutskotts beslut den 3 mars s tjänsteutlåtande den 17 februari Konsultrapport från Atkins Sverige AB rörande VA-utredning Boarpsvägen. Länsstyrelsens begäran den 13 december 2013 om uppgifter gällande utökat verksamhetsområde för kommunalt ven och avlopp. Kommunstyrelsens beslut den 9 oktober 2013, 269, 2013/104. beslutar överlämna konsultrapporten jämte tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen som tekniska nämndens återrapport. et expedieras till: Kommunstyrelsen 9

10 TN 23 Dnr TK 2014/39 Revisionsrapport, Granskning av styrning och kontroll avseende gatuunderhåll Kommunrevisorerna har gett pwc i uppdrag genomföra en granskning av styrning och kontroll avseende gatuunderhåll. Med anledning av de synpunkter som framförs i granskningen önskar revisorerna svar från tekniska nämnden senast den 31 mars sunderlag Tjänsteutlåtande tekniska kontoret den 24 februari Revisionsrapport Granskning av styrning och kontroll avseende gatuunderhåll januari Yrkanden Hans-Åke Jönsson (C) yrkar bifall till förslag till beslut. beslutar överlämna tekniska kontorets tjänsteutlåtande till revisionen som tekniska nämndens svar på revisionens granskning. överlämna svaret till kommunstyrelsen för kännedom. et expedieras till: Kommunstyrelsen Kommunrevisionen 10

11 TN 24 Dnr TK 2012/414 Utredning av GC-bro mellan Hembygdsparken och Nybroskogen Kommunfullmäktige respektive tekniska nämnden beslöt den 28 maj 2012, 126, respektive den 21 mars 2014, 19, uppdra åt tekniska kontoret utreda förslaget om en ny gångoch cykelbro över Rönne å i samverkan med kommunledningskontoret, enheten för samhällsplanering och utveckling, miljökontoret, stadsarkitektkontoret och Hembygdsföreningen. har den 3 februari samt den 20 februari 2014 varit på tekniska nämndens arbetsutskott och tekniska nämndens sammanträde och informerat i ärendet. sunderlag s arbetsutskotts beslut den 3 mars s tjänsteutlåtande den 21 februari Konsultrapport rörande gångbro över Rönne å från Reinertsen Sverige AB. s beslut den 21 mars 2014, 19. s tjänsteutlåtande den 4 mars Kommunfullmäktiges beslut den 28 maj 2012, 126. Referera arbetsutskottets diskussion i vilket ett alternativ utan stöd eller bygge i ån förordas ur tidsmässig, kostnadssynpunkt samt tillstånd. Yrkanden Hans-Åke Jönsson (C) yrkar utredningen skall återrapporteras till kommunstyrelsen samt uttala tekniska nämnden önskar få utrymme i kommande budgetunderlag för genomföra denna bro. Christer Hansson (S) och Bertil Påhlsson (M) biträder Hans-Åke Jönssons (C) yrkande. 11

12 beslutar godkänna konsultrapporten från Reinertsen Sverige AB och tjänsteutlåtandet som återrapport vad gäller utredning om ny gång- och cykelväg över Rönne å. återrapportera till kommunstyrelsen samt uttala tekniska nämnden önskar få utrymme i kommande budgetunderlag för genomföra denna bro. et expedieras till: Kommunstyrelsen 12

13 TN 25 Dnr TK 2014/34 Medborgarförslag om linjebussar mellan Ängelholm - Starby - Spannarp Ängelholms kommun har fått ett medborgarförslag från Mirjam Andréasson om linjebussar mellan Ängelholm - Starby Spannarp. Kommunfullmäktige har den 27 januari 2014, 28, beslutat överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden. sunderlag s arbetsutskotts beslut den 3 mars tjänsteutlåtande den 10 februari från kommunfullmäktige den 27 januari 2014, 28. Medborgarförslag från Mirjam Andréasson om linjebussar mellan Ängelholm - Starby Spannar den 20 januari s arbetsutskotts beslut den 13 januari 2014, 8. tjänsteutlåtande den 19 december beslutar avslå medborgarförslaget med hänvisning till tekniska nämndens arbetsutskott redan har beslutat föreslå kommunfullmäktige utöka med linjebussar mellan Ängelholm Starby Spannarp. et expedieras till: Mirjam Andréasson 13

14 TN 26 Dnr TK 2014/2 Budgetuppföljning 2014 har gjort en budgetuppföljning per den 28 februari Prognosen avser uppföljning av driftbudget inom tekniska nämnden, ven- och avloppsverksamhet, samt investeringsbudget för både skefinansierad och taxefinansierad verksamhet inom tekniska nämnden sunderlag s tjänsteutlåtande den 18 mars beslutar godkänna budgetuppföljningen per den 28 februari et expedieras till: 14

15 TN 27 Delegeringsärenden anmäler följande delegeringsbeslut: Ekonomi/Administration 2014/10 Uppgift om beslutsestanter och ersättare, Inköps och upphandlingsärenden mm 2013/336 avrop enligt ramavtal tekniska konsulter, område M-miljö 2013/329 avtalsförlängning entreprenadmaskintjänster och lastbilstransporter 2013/274 avtal avseende spillvenåtgärder SPU 5 relining 2014/43 avrop enligt ramavtal tekniska konsulter, område I-väg och trafik 2013/492 avtal natriumhydroxid 2012/920 beställning toalettinventering 2013/238 avtal avseende konstruktionsarbete för projekt klippanvägens förlängning Parkeringstillstånd för rörelsehindrade 2014/5 parkeringstillstånd för rörelsehindrade del 14/14-31/14 Övirgt 2014/31 Samrådssvar gällande detaljplan Kajutan 1 och Båtsmannen /12 Ianspråktagande av offentlig plats A , A ,A , A ,A , A , A /3 Åsikter februari månad 2014/26 Dom, Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen sunderlag Delegeringsärenden. beslutar notera anmälningarna. et expedieras till: 15

16 TN 28 Lägesrapport från tekniska chefen Förvaltningschef Mikael Fritzon informerar om följande: -Järnvägen, dubbelspåret - Stranden - Streetrace - Stora VA-utbyggnaden sunderlag Muntlig information. beslutar notera informationen. et expedieras till: 16

Tekniska nämnden. Karin Collén (S) 69-77, 79-80 Tommy Jönsson (S) Utses att justera: Bertil Påhlsson, Christer Hansson Paragrafer: 69-80.

Tekniska nämnden. Karin Collén (S) 69-77, 79-80 Tommy Jönsson (S) Utses att justera: Bertil Påhlsson, Christer Hansson Paragrafer: 69-80. Plats och tid: ande: Ersättare: Stadshuset Ängelholms kommun, rum Grå, 2014-10-16, kl. 17:00-18:10 Ajournering kl 17:45-17:50 Christer Örning (M), ordf Jan Magnusson (FP), 1:e vice ordf Christer Hansson

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 1 Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD), (334-336, 342-343) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C)

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2014-01-15, kl. 09:00 12:00. Liss Böcker Sellgren, BrittMarie Hansson, Ola Carlsson

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2014-01-15, kl. 09:00 12:00. Liss Böcker Sellgren, BrittMarie Hansson, Ola Carlsson Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2014-01-15, kl. 09:00 12:00 ande: Åsa Herbst (M) ( 1-3, 19) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) ( 1-12, 19, 21) Göran

Läs mer

Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S)

Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-12-11 kl 08:30-11:45 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) 331-349, 351-353 Eva Kullenberg (FP)

Läs mer

Svar på revisionsrapport gällande granskning av styrning och kontroll avseende gatuunderhåll

Svar på revisionsrapport gällande granskning av styrning och kontroll avseende gatuunderhåll TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) Diarienummer 2014-02-24 TK 2014/39 Stadsträdgårdsmästare Maria Birgander 0431-87 000 info@engelholm.se Tekniska nämnden Svar på revisionsrapport gällande granskning av styrning och

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-09-30, kl. 18:00-19:05

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-09-30, kl. 18:00-19:05 Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-09-30, kl. 18:00-19:05 ande: Ersättare: Tomas Fjellner, ordf. (M) Charlotte Engblom-Carlsson (FP) Eva-Lena Lindell (S) Paul Hanstål (M)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S)

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S) Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-10-06 klockan 13:30 14.00 Beslutande: Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Rune Johansson (M) tjg.ers för Åsa Herbst (M) Sven-Ingvar Borgquist

Läs mer

Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) 20-24, 26-33 Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) Utses att justera: Ola Carlsson Paragrafer: 20-33

Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) 20-24, 26-33 Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) Utses att justera: Ola Carlsson Paragrafer: 20-33 Plats och tid: Sammanträdesrum Röd, 2011-04-28 kl. 13:15 17:15 ande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) 20-24, 26-33 Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Hans-Börje

Läs mer

KALLELSE 2013-02-21. Tekniska nämnden. Plats och tid: Stadshuset, Ängelholms kommun, Rum: Grå, 2013-02-21, kl 17:00. Sekreterare

KALLELSE 2013-02-21. Tekniska nämnden. Plats och tid: Stadshuset, Ängelholms kommun, Rum: Grå, 2013-02-21, kl 17:00. Sekreterare KALLELSE 2013-02-21 1 (2) Tekniska nämnden Plats och tid: Stadshuset, Ängelholms kommun, Rum: Grå, 2013-02-21, kl 17:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Christer Örning Ordförande Nermina Sukurica

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-05-20, kl. 18:00-19:15

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-05-20, kl. 18:00-19:15 Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-05-20, kl. 18:00-19:15 ande: Tomas Fjellner (M) Charlotte Engblom-Carlsson (FP) Eva-Lena Lindell (S) Paul Hanstål (M) Viviann Nilsson (M)

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-05-22 kl. 08:30 11:30 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson (M), ersättare

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Beslutande: Lars Nyander (S) Stig Andersson (EP) Robin Holmberg (M) Arne Jönsson (S) Christer Hansson (S) Åsa Larsson (S) Susanne Jönsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Tf. kommunchef Maj-Inger Carlsson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Tf. kommunchef Maj-Inger Carlsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Sammanträdesrum 1, kl. 15.00-16.15 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo-Anders Thornberg (m) ordförande Lars Olsson

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-05-13 Innehåll 115 Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB... 152 116 Bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB... 154 117 Näringslivsrapport... 156 118 Tillkommande/utgående

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Kommunstyrelsen 2011-11-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Kommunstyrelsen 2011-11-23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-16.55. Ajournering klockan 16.30-16.45 Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson M Anders Lindal

Läs mer

Kommunfullmäktige 2009-09-17 1 (29)

Kommunfullmäktige 2009-09-17 1 (29) Kommunfullmäktige 2009-09-17 1 (29) Plats och tid Bollegården, torsdagen den 17 september 2009, kl. 17.00-19.05 (ajournering 18.05-18.30) Ordförande Beslutande Gun-Britt Ottosson (m) Christer Johansson

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-04-15, kl. 18:00-19:15

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-04-15, kl. 18:00-19:15 Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-04-15, kl. 18:00-19:15 ande: Tomas Fjellner, ordf. (M) Charlotte Engblom-Carlsson (FP) Eva-Lena Lindell (S) Paul Hanstål (M) Viviann Nilsson

Läs mer

Kommunkontoret, Mellanfryken, torsdag 25 augusti 2011, kl. 15.00

Kommunkontoret, Mellanfryken, torsdag 25 augusti 2011, kl. 15.00 Tekniska nämnden 2011-08-25 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(18) Plats och tid Kommunkontoret, Mellanfryken, torsdag 25 augusti 2011, kl. 15.00 Föredragningslista ***** Allmänheten har möjlighet

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 3 februari 2010 klockan 13:30 16:00. Utses att justera: Göran Larsson Paragrafer: 49-63

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 3 februari 2010 klockan 13:30 16:00. Utses att justera: Göran Larsson Paragrafer: 49-63 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 3 februari 2010 klockan 13:30 16:00 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-11-21 kl 08:30-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-11-21 kl 08:30-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-11-21 kl 08:30-12:00 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35

Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35 Kommunstyrelsen 2015-02-03 1(16) Plats och tid Salen, Centralplan1, Alvesta 3 februari 2015 kl. 09.00 12.40 Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35 Justerade paragrafer 1-13 ande Per Ribacke (S), ordf.

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

2009-05-28 kl 08.30 10.50, Dirigenten i Stadshuset

2009-05-28 kl 08.30 10.50, Dirigenten i Stadshuset Kommunstyrelsen 1 (29) Tid och plats 2009-05-28 kl 08.30 10.50, Dirigenten i Stadshuset Ledamöter Anders Lago (S), ordförande Marita Lärnestad (M), 1:e vice ordförande tjänstgör 84-95 Susanne Bergström

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-09-09

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-09-09 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus polstjernan kl 14.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Ewa Lindstrand (s) ordf Jan Norberg (s) Gunilla Pontén

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-09-18 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.15. Beslutande Christin Löfstrand (V) ordförande Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Hans-Petter Paulsen (FP)

Läs mer