Kommunhuset, Norbergs kommun, sessionssalen, kl Shiro Biranvand (V)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunhuset, Norbergs kommun, sessionssalen, kl 14.00-15.30 Shiro Biranvand (V)"

Transkript

1 (30) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Norbergs kommun, sessionssalen, kl Shiro Biranvand (V) Ordförande Sören Lindqvist (V) Arne Söderström (S) Bertil Sandberg (KD) Arne Pettersson (S) Sven Bergman (M) Mikael Ladman (S) Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Harold Nilsson Ulrika Rosenberg Hans-Åke Berglin Förbundschef Sekreterare Utses att justera Sven Bergman (M) ord Bertil Sandberg (KD) ers Justeringens tid och plats Kommunhuset, Fagersta Underskrifter Sekreterare... Ulrika Rosenberg Paragrafer Ordförande... Shiro Biranvand Justerande..... Sven Bergman ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Förbundsdirektionen vid NVK Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande NVK, Fagersta..... Ulrika Rosenberg

2 (30) NVK 131 Delegeringsärenden Från förbundschefen och utredningsingenjören föreligger sammanställningar över fattade delegeringsbeslut. Noteras och läggs till handlingarna. _

3 (30) NVK 132 Dnr Upphandling snöröjningstjänster Upphandlingschefen redogör för upphandlingsarbete avseende ramavtal snöröjningstjänster. Två anbud har inkommit. Ett anbud förkastas. Upphandlingschefen föredrar utvärderingen. Ramavtal snöröjningstjänster tecknas med M4 Gruppen AB. Ge förbundschefen i uppdrag att meddela tilldelningsbeslut samt slutföra upphandlingen. _ Förbundschefen

4 (30) NVK 133 Dnr Delårsrapport Förbundschefen föredrar förslag till delårsrapport per med prognos till årets slut. Vidare rapporteras den certifierade kommunala revisorns utlåtande. Överlämna delårsrapporten tillsammans med revisorns utlåtande till medlemskommunerna för godkännande. _ Revisorerna Öhrlings Pricewaterhouse Cooper Norra Västmanlands Ekonomiförvaltning Kommunfullmäktige, Fagersta kommun Kommunfullmäktige, Norbergs kommun

5 (30) NVK 134 Budget 2014, igångsättningsmedgivande, driftprojekt 4482, Elektrikern 1, FOA, Fagersta, tillgänglighetsanpassning samt diverse ombyggnad Från avdelningschefen fastighetsavdelningen föreligger skrivelse i ärendet ,- Avdelningschefen fastighetsavdelningen

6 (30) NVK 135 Budget 2014, igångsättningsmedgivande, driftprojekt 4479, Fagersta 3:2, Fagerliden, Fagersta, montering av nytt publikskydd Från avdelningschefen fastighetsavdelningen föreligger skrivelse i ärendet ,- Avdelningschefen fastighetsavdelningen

7 (30) NVK 136 Budget 2014, igångsättningsmedgivande, driftprojekt 4484, Jesper 7, Brinellskolan, Fagersta, justering av mark inklusive rivning av stödmur Från avdelningschefen fastighetsavdelningen föreligger skrivelse i ärendet ,- Avdelningschefen fastighetsavdelningen

8 (30) NVK 137 Budget 2014, igångsättningsmedgivande, investeringsprojekt 9924, Tinget 7, Kommunhuset, Norberg, montering ny utrymningstrappa från sessionssalen Från avdelningschefen fastighetsavdelningen föreligger skrivelse i ärendet. Igångsättningsmedgivande beviljas investeringsprojekt 9924 om kronor att finansieras inom Norbergs kommuns investeringsbudget som NVK disponerar. Avdelningschefen fastighetsavdelningen

9 (30) NVK Budget 2014, igångsättningsmedgivande, driftprojekt 4719, vasanering, Bergslagsvägen, E1, Fagersta Från avdelningschefen gatuavdelningen föreligger skrivelse i ärendet , ,- _ Avdelningschefen gatuavdelningen

10 (30) NVK 139 Budget 2014, igångsättningsmedgivande, driftprojekt 4724, TS-åtgärder, Fagersta Från avdelningschefen gatuavdelningen föreligger skrivelse i ärendet ,- Avdelningschefen gatuavdelningen

11 (30) NVK 140 Budget 2014, igångsättningsmedgivande, driftprojekt 4731, beläggningsarbete samt utbyggnad av gång- och cykelväg, Floravägen, delen Per Olsskolan-Baldersvägen, Fagersta Från avdelningschefen gatuavdelningen föreligger skrivelse i ärendet ,- Avdelningschefen gatuavdelningen

12 (30) NVK 141 Budget 2014, igångsättningsmedgivande, driftprojekt 4729, beläggningsarbete, Sjövägen, Fagersta Från avdelningschefen gatuavdelningen föreligger skrivelse i ärendet ,- Avdelningschefen gatuavdelningen

13 (30) NVK 142 Budget 2014, igångsättningsmedgivande, driftprojekt 4790, Axel Fornanders väg, va-sanering, Fagersta Från avdelningschefen gatuavdelningen föreligger skrivelse i ärendet ,- Avdelningschefen gatuavdelningen

14 (30) NVK Budget 2014, igångsättningsmedgivande, driftprojekt 4792, åtgärder i området kring tågstationen Fagersta Norra, etapp 2 Från avdelningschefen gatuavdelningen föreligger skrivelse i ärendet , ,- Avdelningschefen gatuavdelningen

15 (30) NVK 144 Budget 2014, igångsättningsmedgivande, driftprojekt 7718, gång- och cykelväg längs Ågatan, Norberg Från avdelningschefen gatuavdelningen föreligger skrivelse i ärendet ,- Avdelningschefen gatuavdelningen

16 (30) NVK 145 Budget 2014, igångsättningsmedgivande, driftprojekt 7721, Hackspettsbacke, beläggningsarbete ca 5250 m 2 Norberg Från avdelningschefen gatuavdelningen föreligger skrivelse i ärendet ,- Avdelningschefen gatuavdelningen

17 (30) NVK 146 Budget 2014, igångsättningsmedgivande, driftprojekt 4485, Stolpvreten 5, LSS-boende, Fagersta, renovering av badrum Från avdelningschefen fastighetsavdelningen föreligger skrivelse i ärendet ,- Avdelningschefen fastighetsavdelningen

18 (30) NVK 147 Budget 2014, igångsättningsmedgivande, driftprojekt 4486, Bävern 8, förskolan Ugglan, Fagersta, byte torkskåp Från avdelningschefen fastighetsavdelningen föreligger skrivelse i ärendet ,- Avdelningschefen fastighetsavdelningen

19 (30) NVK 148 Budget 2014, igångsättningsmedgivande, driftprojekt 4487, Sans à Toutvägen, Fagersta, utbyte av brandlarmsanläggning Från avdelningschefen fastighetsavdelningen föreligger skrivelse i ärendet ,- Avdelningschefen fastighetsavdelningen

20 (30) NVK 149 Budget 2014, igångsättningsmedgivande, driftprojekt 4488, Gustav 14, von Rosens väg 1, Fagersta, uppgradering av larmanläggning Från avdelningschefen fastighetsavdelningen föreligger skrivelse i ärendet ,- Avdelningschefen fastighetsavdelningen

21 (30) NVK 150 Budget 2014, igångsättningsmedgivande, driftprojekt 4489, Koltrasten 4, Kolmilegränd 3 o 5, Fagersta, uppgradering port-, tele-, passage- och bokningssystem Från avdelningschefen fastighetsavdelningen föreligger skrivelse i ärendet ,- Avdelningschefen fastighetsavdelningen

22 (30) NVK 151 Budget 2014, igångsättningsmedgivande, driftprojekt 4490, Meling 11:1, Norrby Teater, Fagersta, brand/utrymning - larminstallation Från avdelningschefen fastighetsavdelningen föreligger skrivelse i ärendet ,- Avdelningschefen fastighetsavdelningen

23 (30) NVK 152 Budget 2014, igångsättningsmedgivande, investeringsprojekt 9865, Astronomen 1, Per Olsskolan, ny lekutrustning anpassad för funktionshindrade, tilläggsanslag Från avdelningschefen fastighetsavdelningen föreligger skrivelse i ärendet. Igångsättningsmedgivande, tilläggsanslag, beviljas för investeringsprojekt 9865 om kronor att finansieras inom Fagersta kommuns investeringsbudget som NVK disponerar. Avdelningschefen fastighetsavdelningen

24 (30) NVK 153 Budget 2014, igångsättningsmedgivande, investeringsprojekt 9879, Björksta 3, förskolan Björkbacken, Fagersta, anläggande av ny parkering, montering nytt cykelgarage/vagnsförråd och lekutrustning Från avdelningschefen fastighetsavdelningen föreligger skrivelse i ärendet. Igångsättningsmedgivande beviljas för investeringsprojekt 9879 om kronor att finansieras inom Fagersta kommuns investeringsbudget som NVK disponerar. Avdelningschefen fastighetsavdelningen

25 (30) NVK 154 Budget 2014, inköp av sopmaskin Från avdelningschefen gatuavdelningen föreligger skrivelse i ärendet. Ärendet diskuteras. Ge förvaltningen vid NVK i uppdrag att inköpa sopmaskin enligt förbundschefens föredragning samt finansiera densamma inom gatuverksamheten i driftbudgeten som gatuavdelningen disponerar. Avdelningschefen gatuavdelningen

26 (30) NVK 155 Budget 2014, igångsättningsmedgivande, driftprojekt 4761, reningsverket Aspen, ersättning av intags-/snäckpump, Fagersta Från enhetschefen va-avdelningen föreligger skrivelse i ärendet ,- Enhetschefen va-enheten

27 (30) NVK 156 Dnr Granskning av upphandlingsverksamheten inom NVK Förbundschefen rapporterar om revisorns remissvar på NVK:s förslag till rutiner. Ärendet diskuteras. Godkänna rapporten. Förbundschefen

28 (30) NVK 157 Delgivningsärenden Datum Från Angående Fagersta kommun, Kommunfullmäktige Köp av fastigheten Fagersta Norrbyplan 3

29 (30) NVK 158 Dnr Tillgänglighetsanpassning av Brinellskolan Från förbundschefen föreligger skrivelse Förbundschefen redogör för ärendet. Ärendet diskuteras. 1. Hemställa att kommunstyrelsen i Fagersta kommun föreslår kommunfullmäktige att ge tilläggsanslag i kommunens investeringsbudget 2015 med 3,0 Mkr för tillgänglighetsanpassning av Brinellskolan. 2. Delge NVU beslutet. Förbundschefen Kommunstyrelsen, Fagersta kommun NVU

30 (30) NVK 159 Rapporter Förbundschefen rapporterar enligt följande: - utvärdering av NVK:s verksamhet Godkänna rapporten. _