Kommunhuset, Norbergs kommun, sessionssalen, kl Stig Bergman (V) Ordförande Jimmy Koivisto (V)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunhuset, Norbergs kommun, sessionssalen, kl 14.00-17.00 Stig Bergman (V) Ordförande Jimmy Koivisto (V)"

Transkript

1 (29) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Norbergs kommun, sessionssalen, kl Stig Bergman (V) Ordförande Jimmy Koivisto (V) Tjänstgörande ersättare Lars Persson (PNF Gustav el Rachidi (S) Eleonor Wikman (S) Hans Granlund (V) Tony Westberg (M) Övriga deltagande Harold Nilsson Ulrika Rosenberg Tord Johansson Åsa-Lena Vestlin (SD) Tova Eldståhl (S) Pirkko Heikkinen (V) Förbundschef Sekreterare Fastighetschef Utses att justera Lars Persson (PNF), ord Jimmy Koivisto (V) ers Justeringens tid och plats Kommunhuset, Fagersta Underskrifter Sekreterare... Ulrika Rosenberg Paragrafer Ordförande Justerande... Stig Bergman..... Lars Persson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Förbundsdirektionen vid NVK Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande NVK, Fagersta..... Ulrika Rosenberg

2 (29) NVK 135 Dnr Ramavtal 2015-, glasarbeten Fastighetschefen redogör för upphandlingsarbetet avseende ramavtal glasarbeten i Fagersta och Norberg. Ett anbud har inkommit. Fastighetschefen föredrar utvärderingen. Avtalet löper två år med möjlighet för beställaren att förlänga detsamma med ett plus ett år. Anbudsgivare nr 1, Norbergs Glasmästeri AB, har vid utvärderingen i enlighet med förfrågningsunderlaget lämnat ett anbud som uppfyller förfrågningsunderlaget. Ramavtal glasarbeten i Fagersta och Norberg tecknas med en entreprenör, Norbergs Glasmästeri AB. Ge förbundschefen i uppdrag att meddela tilldelningsbeslut och slutföra upphandlingen. Förbundschefen

3 (29) NVK 136 Dnr Ramavtal 2015-, plåtarbeten Upphandlingschefen redogör för upphandlingsarbetet avseende ramavtal plåtarbeten i Fagersta och Norberg. Ett anbud har inkommit. Fastighetschefen föredrar utvärderingen. Avtalet löper två år med möjlighet för beställaren att förlänga detsamma med ett plus ett år. Anbudsgivare nr 1, Fagersta Plåtslageri AB, har vid utvärderingen i enlighet med förfrågningsunderlaget lämnat ett anbud som uppfyller förfrågningsunderlaget. Ramavtal plåtarbeten i Fagersta och Norberg tecknas med en entreprenör, Fagersta Plåtslageri AB. Ge förbundschefen i uppdrag att meddela tilldelningsbeslut och slutföra upphandlingen. Förbundschefen

4 (29) NVK 137 Dnr Ramavtal 2015-, ventilationsarbeten/ovk-besiktningar Fastighetschefen redogör för upphandlingsarbetet avseende ramavtal ventilationsarbeten/ovk-arbeten i Fagersta och Norberg. Tre anbud har inkommit. Fastighetschefen föredrar utvärderingen. Avtalet löper två år med möjlighet för beställaren att förlänga detsamma med ett plus ett år. Anbudsgivare nr 1, Global infrateknik AB, har vid utvärderingen i enlighet med förfrågningsunderlaget lämnat det anbud som har lägst pris. Anbudsgivare nr 2, Gunnar Karlsen Sverige AB, har lämnat det anbud som har näst lägst pris och anbudsgivare nr 3, Caverion Sverige AB, har lämnat det anbud som har tredje lägsta pris. Ramavtal ventilationsarbeten/ovk-besiktningar i Fagersta och Norberg tecknas med tre entreprenörer, anbudsgivare nr 1, 2 och 3 i nu nämnd rangordning. Anbudsgivare nr 1 tillfrågas alltid först vid avrop av arbete. Om denne ej kan utföra arbetet för tillfället tillfrågas anbudsgivare nr 2 och sedan anbudsgivare nr 3. Ge förbundschefen i uppdrag att meddela tilldelningsbeslut samt slutföra upphandlingen. Förbundschefen

5 (29) NVK 138 Dnr Ramavtal 2015-, kyl- och värmepumpsservice Fastighetschefen redogör för upphandlingsarbetet avseende ramavtal kyl- och värmepumpsservice i Fagersta och Norberg. Fem anbud har inkommit. Två anbud har förkastats. Fastighetschefen föredrar utvärderingen. Avtalet löper två år med möjlighet för beställaren att förlänga detsamma med ett plus ett år. Anbudsgivare nr 5, Bergslagskyl i Dalarna AB, har vid utvärderingen i enlighet med förfrågningsunderlaget lämnat det anbud som har lägst pris. Anbudsgivare nr 1, Gunnar Karlsen Sverige AB, har lämnat det anbud som har näst lägst pris och anbudsgivare nr 2, Caverion Sverige AB, har lämnat det anbud som har tredje lägsta pris. Ramavtal kyl- och värmepumpsservice i Fagersta och Norberg tecknas med tre entreprenörer, anbudsgivare nr 5, 1 och 2 i nu nämnd rangordning. Anbudsgivare nr 5 tillfrågas alltid först vid avrop av arbete. Om denne ej kan utföra arbetet för tillfället tillfrågas anbudsgivare nr 1 och sedan anbudsgivare nr 2. Ge förbundschefen i uppdrag att meddela tilldelningsbeslut samt slutföra upphandlingen. Förbundschefen

6 (29) NVK 139 Delegeringsärenden Från förbundschefen och utredningsingenjören föreligger sammanställning över fattade delegeringsbeslut. Noteras och läggs till handlingarna.

7 (29) NVK 140 Dnr Budgetuppföljning Förbundschefen redovisar budgetuppföljning per med prognos till årets slut. NVK:s verksamheter visar totalt ett prognositiserat underskott för år 2015 mot budget på 1,1 Mkr. Finansieringen beräknas ge ett överskott på 1,5 Mkr. Tillsammans ger prognosen ett överskott på 0,4 Mkr, efter reglering mot resultatutjämningsfonder totalt ett justerat resultat på plus 1,2 Mkr, fördelat med plus 1,0 Mkr att återbetala till Fagersta kommun och plus 0,2 Mkr att återbetala till Norbergs kommun. NVK:s egen investeringsbudget visar en prognos på minus 1,2 Mkr, beroende på att en maskinbeställning i november 2014 inte levererades förrän i februari Fagersta kommuns investeringsbudget visar en prognos på plus 42,0 Mkr, där ombyggnaden av Alfaskolans kök eller nybyggnad av produktionskök inte beräknas komma igång i år, vilket ger plus 32,0 Mkr. Ny ventilation i Koltrasten beräknas färdigställas till drygt hälften i år varför 7,0 Mkr beräknas vara outnyttjat vid årsskiftet. Norbergs kommuns investeringsbudget visar en prognos på plus 0,5 Mkr. Kanalisation för fiber till kommunens bostäder kommer inte att finansieras via investeringsbudgeten, vilket ger plus 0,7 Mkr. NVK och medlemskommunerna har tidigare haft en överläggning med revisorerna om hur det nya regelverket om komponentavskrivning lämpligen kan tillämpas. Kortfattat innebär detta att sådana projekt som tidigare definierades som underhåll, för att de inte aktualiserades på grund av behov av standardhöjning, med ett belopp > 1,0 Mkr aktiveras som investering. NVK har för NVE redogjort vad detta får för konsekvenser inom de affärsmässiga verksamheterna bostäder samt vatten och avlopp. NVE har härefter meddelat att NVK tillsvidare, i avvaktan på begärd överläggning med revisorerna om tillämpningen av regelverket om komponentavskrivning, ska göra sina budgetuppföljningar enligt tidigare definition för investering/underhåll och att detta ska justeras senare under året. Överläggningen har nyligen varit.

8 (29) Forts NVK 140 Dnr Budgetuppföljning Budgetuppföljningen godkänns. Kamreren NVE

9 (29) NVK 141 Dnr Budget 2015, slutredovisning, driftprojekt 4486, Bävern 8, förskolan Ugglan, Fagersta, byte torkskåp Från fastighetschefen föreligger skrivelse Kalkylen för driftprojektet var beräknad till kronor. Slutredovisningen visar på en kostnad om kronor vilket är kronor lägre. Slutredovisningen godkänns. Kamreren Fastighetschefen

10 (29) NVK 142 Dnr Budget 2015, slutredovisning, driftprojekt 4496, Hedkärra 12:2, Hedkärra ridhus, Fagersta, förstärkning av sarg i ridhus Från fastighetschefen föreligger skrivelse Kalkylen för driftprojektet var beräknad till kronor. Slutredovisningen visar på en kostnad om kronor vilket är kronor lägre. Slutredovisningen godkänns. Kamreren Fastighetschefen

11 (29) NVK 143 Dnr Budget 2015, slutredovisning, investeringsprojekt 9921, Norbergsby 49:2, Syrenen, Norberg, montering av ny ventilation i lägenheter Från fastighetschefen föreligger skrivelse Kalkylen för investeringsprojektet var beräknad till kronor. Slutredovisningen visar på en kostnad om kronor vilket ger högre kostnad om kronor. Slutredovisningen godkänns. Kamreren Fastighetschefen

12 (29) NVK 144 Dnr Budget 2015, slutredovisning, investeringsprojekt 4761, reningsverket Aspen, Fagersta, ersättning av intagssnäckpump Från enhetschefen va-enheten föreligger skrivelse Kalkylen för driftprojektet var beräknad till kronor. Slutredovisningen visar på en kostnad kronor vilket ger högre kostnad om kronor. Slutredovisningen godkänns. Kamreren Enhetschefen

13 (29) NVK 145 Dnr Budget 2015, slutredovisning, investeringsprojekt 7759, reningsverket Persbo, Norberg, uppgradering av överordnat system för styr- och övervakning på reningsverket samt yttre stationer Från enhetschefen va-enheten föreligger skrivelse Kalkylen för driftprojektet var beräknad till kronor. Slutredovisningen visar på en kostnad kronor vilket är kronor lägre. Slutredovisningen godkänns. Kamreren Enhetschefen

14 (29) NVK 146 Dnr Budget 2015, igångsättningsmedgivande, driftprojekt 4537, Fagersta 3:2, Fagerliden, Fagersta, asfaltering av parkering Från fastighetschefen föreligger skrivelse Asfalteringen avser parkeringen vid omklädningsbyggnaden vid fotbollsplanen. Igångsättningsmedgivande beviljas för projektet. Projektet finansieras enligt följande: Från Till Belopp Id Akt Id Akt ,- Kamreren Fastighetschefen

15 (29) NVK 147 Dnr Budget 2015, igångsättningsmedgivande, driftprojekt 4803, Hantverksvägen, Fagersta, va-sanering Från gatuchefen föreligger skrivelse m va-sanering längs Hantverksvägen i Fagersta. Igångsättningsmedgivande beviljas för projektet. Projektet finansieras enligt följande: Från Till Belopp Id Akt Id Akt , ,- Kamreren Gatuchefen

16 (29) NVK 148 Dnr Budget 2015, igångsättningsmedgivande, investeringsprojekt 9927, Klacken 1:25, Norberg, genomförande av detaljplan Från gatuchefen föreligger skrivelse Projektet omfattar byggnation av gator, va samt förrättningskostnader m m enligt separat kalkyl. Igångsättningsmedgivande beviljas för investeringsprojekt 9927om kronor att finansieras inom Norbergs kommuns investeringsbudget som NVK disponerar. Kamreren Gatuchefen

17 (29) NVK 149 Dnr Budget 2015, igångsättningsmedgivande, driftprojekt 4519, Olympen 1, Fagerstahallen, Fagersta, om- och tillbyggnad av serveringskök Från fastighetschefen föreligger skrivelse Serveringsköket på Fagerstahallen uppfyller ej kraven enligt livsmedelslagen enligt kontroll utförd av miljöenheten på V-Dala Miljö- och Byggnadsförvaltning. Lokalerna byggs om och till samt omdisponeras för att uppfylla dessa krav samt även gälande arbetsmiljökrav. Igångsättningsmedgivande beviljas för projektet. Projektet finansieras enligt följande: Från Till Belopp Id Akt Id Akt ,- Kamreren Fastighetschefen

18 (29) NVK 150 Dnr Budget 2015, igångsättningsmedgivande, investeringsprojekt 9886, Olympen 1, Fagerstahallen, Fagersta, om- och tillbyggnad av serveringskök Från fastighetschefen föreligger skrivelse Serveringsköket på Fagerstahallen uppfyller ej kraven enligt livsmedelslagen enligt kontroll utförd av miljöenheten på V-Dala Miljö- och Byggnadsförvaltning. Lokalerna byggs om och till samt omdisponeras för att uppfylla dessa krav samt även gälande arbetsmiljökrav. Igångsättningsmedgivande beviljas för investeringsprojekt 9886 om kronor att finansieras inom Fagersta kommuns investeringsbudget som NVK disponerar. Kamreren Fastighetschefen

19 (29) NVK 151 Dnr Budget 2016 samt flerårsplan , samrådsförslag Förbundschefen redovisar samrådsförslag till budget 2016 samt flerårsplan vad avser drift och investeringar för NVK:s verksamhet åt Fagersta och Norbergs kommuner. Förslaget har presenterats vid samverkansgruppen. De fackliga organisationerna tillstyrker förslaget som samrådsförslag. Förslaget ska enligt förbundsordningen kommuniceras med medlemskommunerna före augusti månads utgång, varefter slutligt förslag ska utarbetas och beslutas av direktionen under oktober månad vid ett offentligt sammanträde. Föreliggande förslag till budget 2016 samt flerårsförslag godkänns som samrådsförslag. Budgetberedningen Fagersta kommun Budgetberedningen Norbergs kommun

20 (29) NVK 152 Dnr Motion om åtgärder för att bryta segregationen Från kommunstyrelsens arbetsutskott i Fagersta kommun föreligger rubricerad motion från Gustav El Rachidi (S) för yttrande. Motionären yrkar att kommunfullmäktige beslutar följande: -att upprätta en ny övergripande åtgärdsplan för integrationsarbete, inkluderande bostadssituationen och skolverksamheten -att se över möjligheterna för inbussning av elever från ytterområdena till Alfaskolan -att placera nyanlända utan uppehållstillstånd på Mariaskolan -att föra samtal med Västanfors-Västervåla församling om att placera nyanlända även på Lindgårdsskolan. Motionären beskriver även bostadssituationen i Fagersta. Förbundschefen redogör i skrivelse för förvaltningens uppfattning i ärendet vari framgår att förvaltningen i stort delar motionärens uppfattning. Avge yttrande i ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott i Fagersta kommun i enlighet med förbundschefens skrivelse. Kommunstyrelsens arbetsutskott, Fagersta

21 (29) NVK 153 Dnr Förslag om mindre organisationsförändring inom NVK Efter att den tidigare städchefen slutat har tjänsten gjorts om från att tidigare har varit kombinerad tjänst som städchef/personalhandläggare till att bli en renodlad tjänst som städchef. Härigenom krävs en annan kompetensprofil än vid en kombinationstjänst. NVK har försökt att istället få köpa personalhandläggarfunktionen från personalkontoret vid Fagersta kommun. Kommunen har åtagit sig att biträda NVK i rehabiliteringsärenden men sagt nej till arbetsuppgifterna i övrigt beroende på den egna arbetsbelastningen och att en tjänst nyligen dragits in. Personalhandläggarfunktionen vid NVK, förutom den del avseende rehab som kommunen tagit över, har tillsvidare lagts på avdelningschefen administration och fungerat bra. Avdelningschefen administration har utöver sin ordinarie tjänst haft ansvaret för städavdelningen under den tid tjänsten varit vakant. Städ är den funktion inom NVK som har flest personalärenden och genom att avdelningschefen administration samtidigt är personalhandläggare har städavdelningen fått ett nära stöd i personalfrågor. Förbundschefen föreslår att städavdelningen görs om till en städenhet, där städchefen får i stort sett samma ansvar inom städ som tidigare men blir underställd avdelningschefen administration istället för direkt underställd förbundschefen. Städchefen kommer inte att ingå i NVK:s ledningsgrupp. Så var också förhållandet innan det blev en kombinationstjänst städchef/ personalhandläggare. Genomföra organisationsförändringen inom NVK i enlighet med förbundschefens förslag. Förbundschefen Avdelningschefen administration Städchefen

22 (29) NVK 154 Dnr Nyanställningsundersökning inför tillsvidareanställning inom NVK Förbundschefen redogör i skrivelse för ärendet. Ledningsgruppen vid NVK har med anledning av flera fall med sjukdom, som begränsar personens möjlighet att sköta arbetet, inträffat relativt kort efter nyanställning diskuterat de skillnader som gjorts mellan olika avdelningar inom NVK när det gäller krav på nyanställningsundersökningar och deras innehåll. Nyanställningsundersökning är en medicinsk hälsoundersökning som görs innan anställningen påbörjas och som kan ha olika innehåll beroende på typ av arbete. Ledningsgruppen föreslår att nyanställningsundersökning (medicinsk hälsoundersökning inklusive alkohol- och drogtest) obligatoriskt ska begäras inför nyanställning av tillsvidareanställd personal och utföras av företagsvården. Ärendet diskuteras. Remittera förslaget om nyanställningsundersökning inför tillsvidareanställning inom NVK till medlemskommunerna för yttrande. Förbundschefen Fagersta kommun, kommunstyrelsen Norbergs kommun, kommunstyrelsen

23 (29) NVK 155 Dnr Parkeringstillstånd för rörelsehindrad Från Hilda Ruha föreligger en ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad. Enligt ansökan för inte Hilda Ruha fordonet själv. Förvaltningen har i skrivelse föreslagit avslag på ansökan med stöd av 13 kap 8 Trafikförordningen (1998:1276), varefter sökanden beretts tillfälle att avge yttrande innan ärendet slutligen avgörs. Sökanden har inte återkommit i ärendet. Tekniske sekreteraren föredrar ärendet. Direktionen gör följande bedömning. Enligt praxis är kraven stränga när det gäller att bevilja parkeringstillstånd för rörelsehindrade passagerare. Förutom att förutsättningarna för parkeringstillstånd i övrigt ska vara uppfyllda krävs att den sökande har ett funktionshinder som innebär att personen endast med betydande svårighet kan förflytta sig på egen hand. För passagerare gäller dessutom att tillsynsbehovet utanför fordonet ska vara omfattande. Passageraren ska inte ensam kunna invänta föraren medan denne parkerar fordonet. Passageraren ska vara värnlös. Av tillgängligt underlag i ärendet framgår inte omständigheter som styrker att sökanden inte kan lämnas medan föraren parkerar bilen. Förutsättningarna för parkeringstillstånd för rörelsehindrad som passagerare är därmed inte uppfyllda. Ansökan avslås. Bilaga Överklagan Hilda Ruha

24 (29) NVK 156 Delgivningsärenden Datum Från Angående Fagersta kommun Kommunstyrelsen Norbergs kommun Kommunfullmäktige Fagersta kommun Kommunfullmäktige Fagersta kommun Kommunfullmäktige Fagersta kommun Kommunfullmäktige Fagersta kommun Kommunfullmäktige Fagersta kommun Kommunfullmäktige Fagersta kommun Kommunfullmäktige Årsredovisning för NVK Va-taxa för Norbergs kommun fr o m den 1 oktober 2015, förslag till ändring av anläggnings- och brukningsavgifter Svar på motion om återställande av dikade myrar Svar på motion om att i viss mån återställa Dalavägen Svar på motion om skatebowlen i Vilhelminaparken Svar på motion om byggande av skatepark Ändring av anläggnings- och brukningsavgifter i va-taxa Årsredovisning NVK

25 (29) Forts NVK 156 Delgivningsärenden Datum Från Angående Fagersta kommun Kommunfullmäktige Fagersta kommun Kommunfullmäktige Fagersta kommun Kommunfullmäktige Fastighetsreglering av Fagersta Semla 11:9 till Projektstallet AB:s fastighet Andra Sidan 1:61 Entledigande från kommunala uppdrag Fyllnadsval av ledamot i NVK

26 (29) NVK 157 Dnr Remiss, va-taxa, Norbergs kommun Kommunfullmäktige i Norbergs beslutade den 8 juni 2015, 78, punkt 3 att Punkt 3 och 4 återremitteras för att utreda vilka de ekonomiska konsekvenserna skulle bli av att övriga brukningsavgifter höjs med 1,8 % istället för 2,8 %. Förbundschefen föredrar ärendet. Ärendet diskuteras. Ge förvaltningen i uppdrag att utreda ärendet. Förbundschefen Gatuchefen

27 (29) NVK 158 Övriga frågor Eleonor Wikman (S) ställer fråga om parkeringsplats vid Brinellskolan samt även fråga om gamla simbadet i Västanfors. Tova Eldståhl (S) ställer fråga om hastighetsbegränsning vid förskola. Förbundschefen svarar på frågorna.

28 (29) NVK 159 Rapporter Förbundschefen rapporterar enligt följande: - Fiberanslutning öppen fiber, Fagersta och Norberg - Överenskommelse träffad avseende fiber i bostäder och särskilda boenden i Fagersta och Norberg i enlighet med direktionens beslut , NVK överprövning av ramavtal - utredning om va i Bjurfors - va-anslutning Smedjebackens kommun - föreläggande från Miljö- o Byggförvaltningen avseende inventering förnyelseplan va - dricksvatten, Ängelsberg Godkänna rapporterna.

29 (29) NVK 160 Avslutning Ordföranden tillönskar direktionens ledamöter och ersättare samt personlen vid NVK en riktigt skön sommar.

Kommunhuset, Fagersta kommun, sessionssalen, kl 14.00-16.30 Shiro Biranvand (V)

Kommunhuset, Fagersta kommun, sessionssalen, kl 14.00-16.30 Shiro Biranvand (V) 2014-02-27 1 (16) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fagersta kommun, sessionssalen, kl 14.00-16.30 Shiro Biranvand (V) Ordförande Sören Lindqvist (V) Arne Söderström (S) Arne Pettersson (S) Sven Bergman

Läs mer

Kommunhuset, Norbergs kommun, sessionssalen, kl 14.00-15.30 Shiro Biranvand (V)

Kommunhuset, Norbergs kommun, sessionssalen, kl 14.00-15.30 Shiro Biranvand (V) 2014-09-25 1 (30) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Norbergs kommun, sessionssalen, kl 14.00-15.30 Shiro Biranvand (V) Ordförande Sören Lindqvist (V) Arne Söderström (S) Bertil Sandberg (KD) Arne Pettersson

Läs mer

Kommunhuset, Fagersta kommun, sessionssalen, kl 14.00-16.30 Shiro Biranvand (V) Ordförande Gunilla Persson (S)

Kommunhuset, Fagersta kommun, sessionssalen, kl 14.00-16.30 Shiro Biranvand (V) Ordförande Gunilla Persson (S) 2014-01-30 1 (26) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fagersta kommun, sessionssalen, kl 14.00-16.30 Shiro Biranvand (V) Ordförande Gunilla Persson (S) Vice ordförande Sören Lindqvist (V) Arne Söderström

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Lars Månsson (S) ledamot Janet Andersson

Läs mer

Årsredovisning 2014 Vinterbild Norbergs kyrka Foto: Kennet Wester

Årsredovisning 2014 Vinterbild Norbergs kyrka Foto: Kennet Wester Årsredovisning 2014 Vinterbild Norbergs kyrka Foto: Kennet Wester Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning sid Förvaltningsberättelse 1 18 Resultaträkning, balansräkning,

Läs mer

Årsredovisning 2014 Vinterbild Norbergs kyrka Foto: Kennet Wester

Årsredovisning 2014 Vinterbild Norbergs kyrka Foto: Kennet Wester Årsredovisning 2014 Vinterbild Norbergs kyrka Foto: Kennet Wester Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning sid Förvaltningsberättelse 1 18 Resultaträkning, balansräkning,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-04 1

Kommunstyrelsen 2007-12-04 1 Kommunstyrelsen 2007-12-04 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.45 12:10. Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Jan-Erik Steen (s) Sixten Carlsson (s) Göran

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

Protokoll. Tekniska nämnden 2010-12-20 95-101

Protokoll. Tekniska nämnden 2010-12-20 95-101 Tekniska nämnden = 95-101 Tekniska nämnden sammanträde den 20 december 2010 Informationer och överläggningar 95 Kontroll enligt internkontrollplan 2010 för tekniska kontoret 96 Fördjupad översiktsplan

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-27

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-27 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2012-03-27 kl. 09.00 11.50 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande Tina Kerro (FP) Karin Malmfjord (S) Peter Åberg (S) Patrik Persson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

STYRELSEN Sammanträdesdatum Blad 2005-02-08 1

STYRELSEN Sammanträdesdatum Blad 2005-02-08 1 2005-02-08 1 Plats och tid Kommunbolagens sammanträdesrum, Sjögatan 28, Oxelösund Tisdag 8 februari 2005, klockan 09.00 10.00 Beslutande Styrelseledamöterna Berit Karlsson, ordförande Ingrid Karlsson,

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00 Beslutande Monica Beije (M) Håkan Rombe (Fp) Allan Forsberg (KD) Christin Vallin (S) Bengt Dalemalm

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2011-05-02 1(66) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 18.00-19.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Tommie Eriksson, kommundirektör Gunnel Löfqvist,

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : 1 av 42 Plats och tid Äppelkriget i kommunhuset, den, kl. 14.00-15.10 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, operativ chef Mats Svensson,

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

KRISTINEHAMNS KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

KRISTINEHAMNS KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott KRISTINEHAMNS KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Uroxens sammanträdesrum, kl 08.00-12.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-11-15 1(40) Beslutande Ersättare Övriga deltagare Åke Thörnesjö (m),

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s) arbets- och personalutskott 2012-05-07 1(33) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 7 maj 2012, kl 08.00 12.00, 13.00-14.30 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2014-04-08 1 (32) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08 Innehållsförteckning Innehåll Budgetuppföljning, kvartalsrapport - KLK... 3 Internkontrollplan 2014... 6 Internkontroll

Läs mer

Kommunstyrelsen 2005-11-08 1

Kommunstyrelsen 2005-11-08 1 Kommunstyrelsen 2005-11-08 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 10.00 16.00 Beslutande Sven-Gunnar Håkansson, ordförande (c) Abbe Ronsten, vice ordförande (s) Ulla Högberg (s) Sixten Carlsson (s) Jan-Erik

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(11) Plats och tid Torghuset i Smålandsstenar, kl 8.00-10.00 Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum 2014-06-25 Beslutande Clas Ebbeson (M) Marcus Ingelsbo (M) Lisbeth Åkestrand (M) Lars-Erik Nyström (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (60) Plats Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 22 maj 2013, kl. 19.00-20.15 Beslutande se bifogad närvarolista Övriga deltagande Jan Sohlmér Christine Edenbrandt

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

123 Kommunfullmäktiges öppnande. 126 Kommunfullmäktiges dagordning. 127 Information om verksamheten i regionen. 128 Ledamöternas frågestund

123 Kommunfullmäktiges öppnande. 126 Kommunfullmäktiges dagordning. 127 Information om verksamheten i regionen. 128 Ledamöternas frågestund 2015-06-17 Paragrafer 123 Kommunfullmäktiges öppnande 124 Upprop 125 Protokolljustering 126 Kommunfullmäktiges dagordning 127 Information om verksamheten i regionen 128 Ledamöternas frågestund 129 Ledamöternas

Läs mer