Sammanträdesprotokoll 1(14)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll 1(14)"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll 1(14) Plats och tid Kommunhusets sessionssal klockan 09:00-10:48 ande Ordförande Kent Persson (V) Johanna Odö (S) Christer Wallin (S) Lisa Bäckman (V) Olle Rahm (S) Johanna Odö (S) Justeringsdatum Underskrifter Sekreterare 1-9 Sara Dahlin Ordförande Kent Persson (V) Johanna Odö (S) Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Allmänna utskottet Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokoll Underskrift Kommunhuset Sara Dahlin

2 Sammanträdesprotokoll 2(14) Övriga närvarande Sara Dahlin, kommunsekreterare Hannu Högberg, kommunchef Anita Karlsson, HR-chef 1-4 Mikael Björlestrand, handläggare 1-3 Lena Bergman, områdeschef 1-3

3 Sammanträdesprotokoll 3(14) Innehållsförteckning 1 Val av justerare 4 2 Godkännande av dagordning 5 3 Rapport - Heltid som norm 6 4 Lönekartläggning Instruktion för kommunchefen 9 6 Partistöd för år Handlingsplan för transportprojekt "Fossilfria och effektiva transporter i östra Mellansverige 11 8 Verksamhetsbidrag till Arkiv Västmanland Meddelanden till allmänna utskottet 14

4 Sammanträdesprotokoll 4(14) 1 Val av justerare Allmänna utskottet utser Johanna Odö (S) att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. -

5 Sammanträdesprotokoll 5(14) 2 Godkännande av dagordning Allmänna utskottet godkänner dagordningen. -

6 Sammanträdesprotokoll 6(14) 3 Rapport - Heltid som norm Dnr NBGK 2017/0345 Allmänna utskottet ställer sig bakom att heltid som norm med deltid som möjlighet införs enligt den preliminära planen med Björkängen som första verksamhet. Utskottet förutsätter att personalen får vara delaktiga i processen med att införa heltid avseende exempelvis schemaläggning. Förvaltningen får i uppdrag att diskutera med Norra Västmanlands kommunalteknikförbund vilka arbetsuppgifter som utförs av Norra Västmanlands kommunalteknikförbund som kan vara lämpliga att flytta över till kommunens verksamheter för att möjliggöra kombinationstjänster. Sammanfattning av ärendet Vid kommunstyrelsens sammanträde den 18 december antogs en handlingsplan för att heltid ska bli norm för anställningar i Norbergs kommun. Förvaltningen fick där i uppdrag att återkomma med en kostnadsberäkning för de föreslagna åtgärderna. sunderlag Kostnadsberäkning för införande av heltid som norm Preliminär plan för införande av heltid Tjänsteskrivelse daterad den 10 januari 2018 Yrkanden Kent Persson (V) föreslår att allmänna utskottet ställer sig bakom att heltid som norm med deltid som möjlighet införs enligt den preliminära planen med Björkängen som första verksamhet. Utskottet förutsätter att personalen får vara delaktiga i processen med att införa heltid avseende exempelvis schemaläggning. Förvaltningen får i uppdrag att diskutera med Norra Västmanlands kommunalteknikförbund vilka arbetsuppgifter som utförs av Norra Västmanlands kommunalteknikförbund som kan vara lämpliga att flytta över till kommunens verksamheter för att möjliggöra kombinationstjänster.

7 Sammanträdesprotokoll 7(14) Proposition Ordförande Kent Persson (V) frågar om sitt eget förslag och finner att allmänna utskottet bifaller det. Akten

8 Sammanträdesprotokoll 8(14) 4 Lönekartläggning 2017 Dnr NBGK 2018/ Allmänna utskottet godkänner redovisningen. 2. Johanna Odö (S) får i uppdrag att diskutera med de övriga kommunalråden i FAHNS-kommunerna om gemensamma riktlinjer gällande lönesatsningar. Sammanfattning av ärendet HR-chefen har gjort en lönekartläggning inför årets lönerevision. Syftet med kartläggningen är att upptäcka dels skillnader på grund av kön, dels skillnader mellan likvärdiga arbeten. Kartläggningen ska också visa på lönespridning. Vid sammanträdet föredrar HR-chef Anita Karlsson ärendet. sunderlag Lönekartläggning 2017 Tjänsteskrivelse daterad den 22 november 2017 Yrkanden Kent Persson (V) föreslår att Johanna Odö (S) får i uppdrag att diskutera med de övriga kommunalråden i FAHNS-kommunerna om gemensamma riktlinjer gällande lönesatsningar. Proposition Ordförande Kent Persson (V) frågar om sitt eget förslag och finner att allmänna utskottet bifaller det. Akten

9 Sammanträdesprotokoll 9(14) 5 Instruktion för kommunchefen Dnr NBGK 2018/0020 Allmänna utskottet ger kommunchefen i uppdrag att lägga till förslag om uppföljning av kommunchefens arbete. Ledningskontoret får i uppdrag att revidera kommunstyrelsens reglemente för att harmonisera med ny lagstiftning. Sammanfattning av ärendet Norbergs kommun genomför anpassningar till den nya kommunallagen som gäller från den 1 januari I att göra listan ingår bland annat att fatta beslut i vilken omfattning beslut fattade med stöd av delegation ska anmälas och hur protokoll ska justeras om anmälan inte sker, införa en webb-baserad anslagstavla samt rutiner för en utökad serviceskyldighet, ta ställning till reglemente för kommunalråd (arbetsformer, ekonomiska förmåner), besluta om huruvida styrelsens roll ska stärkas, ta ställning till eventuella regler om arbetsformer och beslutsförhet i utskott och presidier, se över delegationsordningar med hänsyn till presidiernas möjlighet att fatta beslut samt införa en instruktion för kommunchefen. I och med den nya lagen ska varje kommun och landsting ha en högsta beslutande tjänsteman som ska vara underställd kommunstyrelsen. Styrelsen ska i en instruktion fastställa hur kommunchefen ska leda förvaltningen under styrelsen och fastställa kommunchefens övriga uppgifter. sunderlag Förslag till instruktion för kommunchefen Tjänsteskrivelse daterad den 27 december 2017 Akten

10 Sammanträdesprotokoll 10(14) 6 Partistöd för år 2018 Dnr NBGK 2017/0168 Förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: Partistöd betalas ut enligt följande: a) Socialdemokraterna kronor b) Vänsterpartiet kronor c) Sverigedemokraterna kronor d) Partiet för Norbergs framtid kronor e) Moderaterna kronor f) Centerpartiet kronor g) Miljöpartiet kronor Sammanfattning av ärendet Enligt kommunallagen (2017:725) får kommunerna betala ut ekonomiskt stöd till partier som är representerade i fullmäktige. Kommunfullmäktige har antagit regler som närmare reglerar partistödets utformning. Dels betalas ett grundstöd om kronor ut till varje parti som är representerat i kommunfullmäktige, dels betalas ett stöd om kronor ut per mandat där det finns en vald ledamot som är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837). sunderlag Tjänsteskrivelse daterad den 29 november 2017 Akten

11 Sammanträdesprotokoll 11(14) 7 Handlingsplan för transportprojekt "Fossilfria och effektiva transporter i östra Mellansverige Dnr NBGK 2018/0013 Förslag till kommunstyrelsen: 1. Norbergs kommun antar föreslagen handlingsplan för projektet Fossilfria och effektiva transporter i östra Mellansverige med avseende på de delar som berör Norbergs kommuns i handlingsplanen. 2. Handlingsplanen överlämnas till budgetberedningen för att bedöma hur åtgärderna kan genomföras. 3. Norra Västmanlands kommunalteknikförbund får i uppdrag att till budgetberedningen komma med förslag på vilken typ av laddningsstationer som krävs och kostnader för dessa. 4. Ledningskontoret får i uppdrag att till budgetberedningen ta fram kostnadsunderlag för bilpool. Sammanfattning av ärendet Fagersta kommun, Norbergs kommun och Norra Västmanlands kommunalteknikförbund (NVK) skickade 6 september 2016 in en gemensam avsiktsförklaring till Länsstyrelsen angående att medverka i projektet Fossilfria och Effektiva Transporter i Östra Mellansverige. Projektet är treårigt och pågår i tre län i flertalet kommuner/regioner. Våra kommuner och NVK är en del av detta större projekt. Bifogad handlingsplan avser bara vår delaktighet (kommunernas och NVK:s) i projektet. Handlingsplanen innehåller beskrivning om projektet, nulägesbeskrivning, ambitionsnivå samt tidsschema med åtgärder. sunderlag Tjänsteskrivelse daterad den 4 januari 2018 Förslag till handlingsplan

12 Sammanträdesprotokoll 12(14) Yrkanden Kent Persson (V) föreslår att handlingsplanen överlämnas till budgetberedningen för att bedöma hur åtgärderna kan genomföras. Norra Västmanlands kommunalteknikförbund får i uppdrag att till budgetberedningen komma med förslag på vilken typ av laddningsstationer som krävs och kostnader för dessa. Ledningskontoret får i uppdrag att ta fram kostnadsunderlag för bilpool. Proposition Ordförande Kent Persson (V) frågar om sitt eget förslag och finner att allmänna utskottet bifaller det. Akten Norra Västmanlands kommunalteknikförbund

13 Sammanträdesprotokoll 13(14) 8 Verksamhetsbidrag till Arkiv Västmanland 2018 Dnr NBGK 2017/0463 Förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beviljar Arkiv Västmanland kronor i verksamhetsstöd för år 2018, det vill säga oförändrat mot år Verksamhetsstödet finansieras ur avsatta medel för medlemsavgifter. Sammanfattning av ärendet Arkiv Västmanland är en ideell medlemsorganisation och länets sammanhållande funktion för enskilda arkiv, det vill säga arkiv från den enskilda sektorn så som förenings- och företagsarkiv. Verksamheten finansieras av flera olika parter, bland annat statliga, kommunala och landstingskommunala. sunderlag Ansökan om verksamhetsbidrag Akten

14 Sammanträdesprotokoll 14(14) 9 Meddelanden till allmänna utskottet Allmänna utskottet tackar för informationen Sammanfattning av ärendet Protokoll, skrivelser och ärenden till kännedom för utskottet redovisas. Även muntlig information om: - Earth hour Agenda Rekrytering av ny lönechef - Utbildning för förtroendevalda i nya kommunallagen sunderlag Protokoll från rådet för äldre och funktionsnedsatta Protokoll från Norra Västmanlands ekonominämnd Protokoll från gemensam hjälpmedelsnämnd

Plats och tid: Kommunhusets sessionssal, den 5 februari 2018, kl. 13:15-16:20

Plats och tid: Kommunhusets sessionssal, den 5 februari 2018, kl. 13:15-16:20 Protokoll 1 (23) Plats och tid: Kommunhusets sessionssal, den 5 februari 2018, kl. 13:15-16:20 Beslutande: Ersättare: Övriga deltagare: Ordförande Johanna Odö (S) Kent Persson (V) Christer Wallin (S) Elizabeth

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(13)

Sammanträdesprotokoll 1(13) Sammanträdesprotokoll 1(13) Plats och tid Kommunhusets sessionssal klockan 13:30-14:30 ande Ordförande Olle Rahm (S) Anita Bergman (V) Agneta Wennerström (C) Stig Holmberg (C) Torbjörn Norgren (PNF) Åsa-Lena

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(18)

Sammanträdesprotokoll 1(18) Sammanträdesprotokoll 1(18) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, onsdagen den 29 oktober 2014, 14.00 16.45. ande Övriga närvarande Kent Persson (V), ordförande, Åsa Eriksson (S), vice ordförande,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(21)

Sammanträdesprotokoll 1(21) Sammanträdesprotokoll 1(21) Plats och tid Sessionssalen i kommunhuset, klockan 09:00-10:45 ande Justeringsdatum Ordförande Kent Persson (V) Johanna Odö (S) Åsa Eriksson (S) Lisa Bäckman (V) Christer Wallin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(19)

Sammanträdesprotokoll 1(19) Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Kommunhusets sessionssal klockan 17:30-19:17 ande Åsa Eriksson (S), Kent Persson (V), Kenneth Östberg (S), Gunilla Persson (S), Lisa Bäckman (V), Putte Dahlström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(19)

Sammanträdesprotokoll 1(19) Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, onsdagen den 26 november 2014, 09.00-11.15. ande Övriga närvarande Kent Persson (V), ordförande, Åsa Eriksson (S), vice ordförande,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(12)

Sammanträdesprotokoll 1(12) Sammanträdesprotokoll 1(12) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen 18:00-19:45 ande Ordförande Ulf Olofsson (S) Elizabeth Pettersson (S) Åke Andersson (V) Jon Ashbourne (V) Jon Ashbourne (V) Justeringsdatum

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(12)

Sammanträdesprotokoll 1(12) Sammanträdesprotokoll 1(12) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, måndagen den 20 oktober 2014, klockan 16.00-17.40. Beslutande Övriga närvarande Sten Nordström (S), ordförande, Åsa Eriksson (S), Kent

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(18)

Sammanträdesprotokoll 1(18) Sammanträdesprotokoll 1(18) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen klockan 18:00-20:11 ande Ulf Olofsson (S), ordförande Elizabeth Pettersson (S) Jon Ashbourne (V) Fredrik Johansson (V) Lars Gustavsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(14)

Sammanträdesprotokoll 1(14) Sammanträdesprotokoll 1(14) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, måndagen den 20 oktober, 18.10 19.10 Beslutande Övriga närvarande Åsa Eriksson (S), ordförande, Ulf Olofsson (S), Elizabeth Pettersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(5)

Sammanträdesprotokoll 1(5) Sammanträdesprotokoll 1(5) Plats och tid Kommunhusets sessionssal, klockan 19.33 19.37 Beslutande Johanna Odö (S) Jimmy Fredriksson (S) Lennart Skansfors (DiN) Fredrik Johansson (V) Åsa-Lena Vestling (SD)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(20)

Sammanträdesprotokoll 1(20) Sammanträdesprotokoll 1(20) Plats och tid Öjersbo konferens, 13.00 15.20 ande Övriga närvarande Annika Hedberg Roth (S) ordförande Christer Wallin (S) 1:e vice ordförande Åke Andersson (V) Fredrik Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(17)

Sammanträdesprotokoll 1(17) Sammanträdesprotokoll 1(17) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, onsdagen den 27 maj 2015, klockan 09.00-10.00. ande Övriga närvarande Kent Persson (v), ordförande, Johan Stråhle (s), Lisa Bäckman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(20)

Sammanträdesprotokoll 1(20) Sammanträdesprotokoll 1(20) Plats och tid Sessionssalen, den 25 oktober 2017 klockan 18:00-19:44 ande Ordförande Ulf Olofsson (S) Elizabeth Pettersson (S) Jon Ashbourne (V) Fredrik Johansson (V) Lars Gustavsson

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten Arvodesberedningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2018-01-12 Sida 1(6) Plats och tid A-salen, kl. 15.00 15.40 Beslutande Ledamöter Bo Jönsson (MP), ordförande Mats Tell (S) Johan Larsson (M) Kerstin Nylander

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(10)

Sammanträdesprotokoll 1(10) Sammanträdesprotokoll 1(10) Plats och tid Kommunhusets sessionssal, klockan 17.30 18.55 ande Övriga närvarande Ordförande Olle Rahm (S) Anita Bergman (V) Åsa-Lena Westling (SD) Liane Blom (L) Linnéa Landerstedt

Läs mer

25 Anmälan om bisyssla 2018/ Ung drive 2018/ Övrig information 2018/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

25 Anmälan om bisyssla 2018/ Ung drive 2018/ Övrig information 2018/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Innehåll Upprop Val av justerare Justeringens tid och plats 19 Godkännande av ärendelista 2018/1002 4 20 Personalärende 2018/1093 5 21 Statusrapport personalutskottet 2017/1334 6 22 Statistik inom personalområdet

Läs mer

Norbergs kommunhus den 4 september Ordförande. Johanna Odö (S) Justerare Karin Hurtig (V)

Norbergs kommunhus den 4 september Ordförande. Johanna Odö (S) Justerare Karin Hurtig (V) Protokoll 1 (17) Plats och tid: Sessionssalen, den 28 augusti 2019, klockan 17.15-17.45 Beslutande: Ersättare: Övriga deltagare: Plats och tid för justering: Johanna Odö (S) Jimmy Fredriksson (S) Anna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(19)

Sammanträdesprotokoll 1(19) Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Kommunhusets sessionssal klockan 17:30-18:24 ande Johanna Odö (S), Jimmy Fredriksson (S), Lennart Skansfors (DiN), Lisa Bäckman (V), Åsa-Lena Vestling (SD), Tove

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(20)

Sammanträdesprotokoll 1(20) Sammanträdesprotokoll 1(20) Plats och tid Öjersbo konferens 15.00 16.45 ande Övriga närvarande Annika Hedberg Roth (S) ordförande Christer Wallin (S), 1:e vice ordförande Fredrik Johansson (V) 2:e vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(15)

Sammanträdesprotokoll 1(15) Sammanträdesprotokoll 1(15) Plats och tid Öjersbo konferens, 13.00 14.25 ande Övriga närvarande Annika Hedberg Roth (S), ordförande Christer Wallin (S), 1:e vice ordförande Fredrik Johansson (V) 2:e vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(9)

Sammanträdesprotokoll 1(9) 1(9) 2018-09-28 Plats och tid Hedemora kl 09,00 09:30 Beslutande Övriga närvarande Lars Isacsson, Marino Wallsten, Johanna Odö, Carina Sandor, Ola Gilén Lennart Mångs, Solveig Grönberg, Carina Sjöberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(20)

Sammanträdesprotokoll 1(20) Sammanträdesprotokoll 1(20) Plats och tid Öjersbo konferens, 15.00 17.30 ande Övriga närvarande Annika Hedberg Roth (S) ordförande Christer Wallin (S) 1:e vice ordförande Fredrik Johansson (V) 2:e vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(14)

Sammanträdesprotokoll 1(14) Sammanträdesprotokoll 1(14) Plats och tid Kommunhusets sessionssal klockan 17:30-18:50 ande Ordförande Olle Rahm (S) Anita Bergman (V) Agneta Wennerström (C) Linnéa Landerstedt (S) Bertil Foss (PNF) Bertil

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(18)

Sammanträdesprotokoll 1(18) Sammanträdesprotokoll 1(18) Plats och tid Öjersbogården, 13.15 14.50 Beslutande Övriga närvarande Eva Hölke (S) ordförande Christer Wallin (S) vice ordförande Fredrik Johansson (V) Mattias Björlestrand

Läs mer

22 mars 2019, kl. 15:00 i IT-centrum, Tierp. Sara Sjödal (C), ordförande Peter Evansson (S) Marie Larsson

22 mars 2019, kl. 15:00 i IT-centrum, Tierp. Sara Sjödal (C), ordförande Peter Evansson (S) Marie Larsson Tid och plats 22 mars 2019, kl. 15:00 i IT-centrum, Tierp Paragrafer 1-5 Utses att justera Marie Larsson ande Ledamöter Sara Sjödal (C), ordförande Peter Evansson (S) Marie Larsson ande ersättare Övriga

Läs mer

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden Klockan , Mäntsälä, Kommunhuset

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden Klockan , Mäntsälä, Kommunhuset Tekniska nämnden 2019-01-09 1 Tid och plats Klockan 13.00-13.35, Mäntsälä, Kommunhuset Beslutande Erik Lindström (M), ordf. Lennart Haglund (M) Bengt-Åke Svensson (S), v. ordf. Mikael Zetterström (S) Mikael

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(14)

Sammanträdesprotokoll 1(14) Sammanträdesprotokoll 1(14) Plats och tid Kommunhusets sessionssal, klockan 16.00 16.55 ande Övriga närvarande Olle Rahm (S), ordförande Torbjörn Mood (L) Bertil Foss (PNF) Per-Arne Andersson (M) Agneta

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(16)

Sammanträdesprotokoll 1(16) Sammanträdesprotokoll 1(16) Plats och tid Öjersbo konferens, 15.00 18:00 ande Övriga närvarande Annika Hedberg Roth (S), ordförande Fredrik Johansson (V), 3:e vice ordförande Nancy Ibarra (V), tjg ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(18)

Sammanträdesprotokoll 1(18) Sammanträdesprotokoll 1(18) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, onsdagen den 23 november 2011, 09.00 11.45 ande Övriga närvarande Åsa Eriksson (S), Gunnar Tiger (S), Arne Pettersson (S), Kjell Karlsson

Läs mer

Anna Ahlin (C) ordförande Stig Lundqvist (M) Jonas Nyberg (S) 2:e vice ordförande Joakim Larsson (SD) 9 Christina Svensson (S)

Anna Ahlin (C) ordförande Stig Lundqvist (M) Jonas Nyberg (S) 2:e vice ordförande Joakim Larsson (SD) 9 Christina Svensson (S) Tid och plats 31 oktober 2018, kl. 13:00-14:00 i Kommunhuset, Rådrummet, Tierp Paragrafer 5-9 Utses att justera Stig Lundqvist Beslutande Ledamöter Anna Ahlin (C) ordförande Stig Lundqvist (M) Jonas Nyberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(12)

Sammanträdesprotokoll 1(12) Sammanträdesprotokoll 1(12) Plats och tid Öjersbo konferens, 15.00 16:40 ande Övriga närvarande Annika Hedberg Roth (S) ordförande Christer Wallin (S) vice ordförande Lars Gustavsson (PNF) Nancy Ibarra

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Tid och plats Måndag 24 april i Sessionssalen, kommunhuset kl 18:30-19:00 Beslutande Övriga närvarande Leif Bergman (S) ordförande Solweig Gard (S) vice ordförande Bosse Henriksson (M) andre vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(17)

Sammanträdesprotokoll 1(17) Sammanträdesprotokoll 1(17) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, onsdagen den 21 januari 2015, 09.00-10.00. ande Övriga närvarande Kent Persson (v), ordförande, Åsa Eriksson (s), vice ordförande,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(17)

Sammanträdesprotokoll 1(17) Sammanträdesprotokoll 1(17) Plats och tid Öjersbo konferens, 13.15 14.50 ande Övriga närvarande Annika Hedberg Roth (S) ordförande Christer Wallin (S) 1:e vice ordförande Lars Gustavsson (PNF) Nancy Ibarra

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(9)

Sammanträdesprotokoll 1(9) Sammanträdesprotokoll 1(9) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, konferensrummet hos barn- och utbildningsförvaltningen, klockan 16.00 17.30 Ulf Olofsson (C), ordförande Thommy Ukkonen (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(21)

Sammanträdesprotokoll 1(21) Sammanträdesprotokoll 1(21) Plats och tid ande Kommunhuset, sessionssalen 30 augusti: 08:00-16:23 6 september: 09:00-09:54 Ordförande Kent Persson (V) Vice ordförande Åsa Eriksson (S) Johanna Odö (S) Lisa

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(20)

Sammanträdesprotokoll 1(20) Sammanträdesprotokoll 1(20) Plats och tid Öjersbo konferens, 13.00 14.40 ande Övriga närvarande Annika Hedberg Roth (S) ordförande Christer Wallin (S) 1:e vice ordförande Åke Andersson (V) Fredrik Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(16)

Sammanträdesprotokoll 1(16) Sammanträdesprotokoll 1(16) Plats och tid Öjersbogården, 13.00 16.15 Beslutande Övriga närvarande Eva Hölke (S) ordförande Fredrik Johansson (V) Christer Filipsson (DiN) Mattias Björlestrand (C) Daniel

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(22)

Sammanträdesprotokoll 1(22) Sammanträdesprotokoll 1(22) Plats och tid Öjersbo konferens, 15.00 18.10 ande Övriga närvarande Annika Hedberg Roth (S), ordförande Christer Wallin (S) 1:e vice ordförande Fredrik Johansson (V) Nancy Ibarra

Läs mer

Marie Irbladh (C) Annie Karlsson (S) Martin Cervin (SD) Linn Alenius Wallin (FI) Angelie Fröjdh (M) Håkan Andersson (C) Anders Svärd (S)

Marie Irbladh (C) Annie Karlsson (S) Martin Cervin (SD) Linn Alenius Wallin (FI) Angelie Fröjdh (M) Håkan Andersson (C) Anders Svärd (S) 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 18.30 19.00 Beslutande Anette Hallberg (S) Teddy Nilsson (SD) Fredrik Jönsson (C) Olof Röstin (M) Ann Böndergaard (S), tjg ers för Karl-Erik Kruse (S) Joakim

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(14)

Sammanträdesprotokoll 1(14) Sammanträdesprotokoll 1(14) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, konferensrummet hos barn- och utbildningsförvaltningen, klockan 16.30 18.30 Johanna Odö (S), ordförande Jimmy Fredriksson (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(22)

Sammanträdesprotokoll 1(22) Sammanträdesprotokoll 1(22) Plats och tid Öjersbogården konferens, 15.00 17.25 ande Övriga närvarande Annika Hedberg Roth (S) ordförande Fredrik Johansson (V) Lars Gustavsson (PNF) Nancy Ibarra (V) tjg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(11)

Sammanträdesprotokoll 1(11) 1(11) 2017-05-05 Plats och tid Hedemora kl. 09,05--09,55 ande Övriga närvarande Carina Sandor, Marino Wallsten, Ulf Hansson, Åsa Eriksson Solveig Grönberg, Margareta Espås Åsa Eriksson ersättare Carina

Läs mer

Annika Höök, nämndsekreterare Evelina Håkansson, nämndsekreterare Cilla Lund, lönechef

Annika Höök, nämndsekreterare Evelina Håkansson, nämndsekreterare Cilla Lund, lönechef Tid och plats 9 april 2019, kl. 14:30-14:45, IT-centrum Cassiopeia, Tierp Paragrafer 6-9 Utses att justera Peter Evansson Beslutande Ledamöter Sara Sjödal (C) ordförande Peter Evansson (S) Beslutande ersättare

Läs mer

Mathias Andersson (SD) Johnny Nilsson (S)

Mathias Andersson (SD) Johnny Nilsson (S) Protokoll 1 (8) Plats och tid Sessionssalen kl. 15.30 15.50 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Torbjörn Karlsson (S), Ordförande Jan Isaksson (M) Bertil Larsson (SÖS), Vice ordförande

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen, Kommunhuset

Vård- och omsorgsförvaltningen, Kommunhuset SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(5) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:20 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Astrid-Marie Jonsson, (C)

Läs mer

Utbetalning av partistöd 2019

Utbetalning av partistöd 2019 TJÄNSTESKRIVELSE 2019-01-02 1(2) Dnr KS 2019/000038 Ekonomi Utbetalning av partistöd 2019 Beskrivning av ärendet Enligt Mörbylånga kommuns reglemente för lokalt partistöd ska fullmäktige varje år vid sitt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(18)

Sammanträdesprotokoll 1(18) Sammanträdesprotokoll 1(18) Plats och tid den 31 maj 2017, klockan 18:00-21:00 ande Ordförande Ulf Olofsson (S), 48-52 Vice ordförande Elizabeth Pettersson (S) Åke Andersson (V) Jon Ashbourne (V) Lars

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(19)

Sammanträdesprotokoll 1(19) Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, sessionssalen, kl.13.00-15.35 Åsa Eriksson (S), ordförande, Pratima Åslund (V), Thommy Ukkonen (S), Gunnar Tiger (S), Ulf Olofsson

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens (18) barn- och utbildningsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens (18) barn- och utbildningsutskott Kommunstyrelsens 2011-01-31 1(18) barn- och utbildningsutskott Plats och tid Kommunhuset, konferensrum barn- och utbildning, 15.00 18.00 ande Majja Neverland (V), ordförande Thommy Ukkonen (S) Frida Jansson

Läs mer

Kommunchef Stefan Larsson Nämndsekreterare Helena Heintz HR-chef Cecilia Hagström HR-samordnare Cecilia Bengtsson 32-33

Kommunchef Stefan Larsson Nämndsekreterare Helena Heintz HR-chef Cecilia Hagström HR-samordnare Cecilia Bengtsson 32-33 1(6) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 13.30-16.25 Ajournering 14.55-15.07 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Jan Zielinski (S) Fredrik Jönsson (C), ordförande Teddy Nilsson (SD),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo Hasselblad (M), Ordförande Sirvan Mostafaey (S) Lennart Pettersson (V) Olle Persson (M) Anders Byström (L)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo Hasselblad (M), Ordförande Sirvan Mostafaey (S) Lennart Pettersson (V) Olle Persson (M) Anders Byström (L) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida1(6) Plats och tid Sessionssalen, Gamla kommunhuset, klockan 09:00 Beslutande Ledamöter Bo Hasselblad (M), Ordförande Sirvan Mostafaey (S) Lennart Pettersson (V) Olle Persson

Läs mer

Personalutskottet 2013-03-04

Personalutskottet 2013-03-04 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2013-03-04, kl 0900-1100 ande Jan Larsson, S Laila Mäki, S Pirkko Heikkilä, V Övriga deltagande Lena Jatko, kommunchef Gösta

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(14)

Sammanträdesprotokoll 1(14) Sammanträdesprotokoll 1(14) Plats och tid Öjersbo konferens, 15.00-17.00 ande Övriga närvarande Annika Hedberg Roth (S) ordförande Fredrik Johansson (V) Lars Gustavsson (PNF) Torsten Jansson (S) tjg ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(17)

Sammanträdesprotokoll 1(17) Sammanträdesprotokoll 1(17) Plats och tid Soc konferens, Öjersbogården, 16.30-19:00 ande Christer Filipsson (FP), ordförande Inga-Stina Hesselius (S) Torsten Jansson (S) Ingrid Falquist (S), tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(20)

Sammanträdesprotokoll 1(20) Sammanträdesprotokoll 1(20) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, måndagen den 3 mars 2014, 17.30 20.10 ande Sten Nordström (S), ordförande, Åsa Eriksson (S), 1 5, 7 16 Torsten Jansson (S), Gunilla

Läs mer

Kommunkontoret Djurås , kl. 14:

Kommunkontoret Djurås , kl. 14: Kommunstyrelsen 2018-11-08 1 (17) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13:00-13:30 Beslutande Ledamöter Fredrik Jarl (C), ordförande Kerstin Stenquist (C) Erik Warg (C) Irene Homman (S) Tomas Fredén

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(5)

Sammanträdesprotokoll 1(5) Rådet för äldre och funktionsnedsatta Sammanträdesprotokoll 1(5) 2018-02-22 Plats och tid Öjersbo konferens 15.00 16.50 Närvarande Annika Hedberg Roth (KsSu) ordförande Åke Andersson (DSU) Johanna Odö

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(22)

Sammanträdesprotokoll 1(22) Sammanträdesprotokoll 1(22) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen den 25 maj 2016 klockan 09.00 10.30 ande Övriga närvarande Ordförande Kent Persson (V), vice ordförande Åsa Eriksson (S), Johanna Odö

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Sammanträdesdatum. ... Paragrafer Inga-Lill Ängsund

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Sammanträdesdatum. ... Paragrafer Inga-Lill Ängsund PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2017-09-18, kl 0800-0845 ande Laila Mäki, S Carolina Suikki, V Anita Sköld, M Övriga deltagande Elin Niemi, personalchef Utses

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(11)

Sammanträdesprotokoll 1(11) Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Öjersbo konferens, 15.00-17:00 ande Gunnar Tiger (S), ordförande Annika Hedberg Roth (S) vice ordförande Fredrik Johansson (V) från 15.30 Åke Andersson (V) Torsten

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Personalutskottet. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Personalutskottet. Innehåll Innehåll 57 Godkännande av ärendelista... 74 58 Motion om vikariehanteringssystem - svar... 75 59 Delårsbokslut per 31 augusti 2017... 77 60 Klämdagar 2018... 78 61 Skyddskommittén i Mullsjö kommun...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(18)

Sammanträdesprotokoll 1(18) Sammanträdesprotokoll 1(18) Plats och tid Öjersbogården, 13.00-14.00 ande Övriga närvarande Christer Wallin (S), ordförande Fredrik Johansson (V) Ingrid Filipsson (DiN) Mattias Björlestrand (C) Kibbe Larsson

Läs mer

HAMMARÖ KOMMUN. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum ANSLAG/BEVIS. Sida (10 ) Kommunstyrelsen

HAMMARÖ KOMMUN. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum ANSLAG/BEVIS. Sida (10 ) Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2017-01-16 1(10 ) Plats och tid Beslutande Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30 16.10 med ajournering kl 15.10-15.20 Per Aspengren (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Alexander

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(13)

Sammanträdesprotokoll 1(13) Sammanträdesprotokoll 1(13) Plats och tid IFO-konferens, Öjersbogården, 16.30-18.00 ande Lennart Skansfors (C) ordförande Inga-Stina Hesselius (S) Torsten Jansson (S) Ingrid Falquist (S) tjg. ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(12)

Sammanträdesprotokoll 1(12) 1(12) 2017-09-26 Plats och tid Skinnskatteberg kl. 09,05 10,05 ande Övriga närvarande Lars Isacsson, Carina Sandor, Marino Wallsten, Ulf Hansson, Åsa Eriksson Solveig Grönberg, Margareta Espås Carina Sandor

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(16)

Sammanträdesprotokoll 1(16) Sammanträdesprotokoll 1(16) Plats och tid Öjersbo konferens, 15.00 17.15 ande Övriga närvarande Annika Hedberg Roth (S) ordförande Ulf Olofsson (S), vice ordförande Åke Andesson (V) Fredrik Johansson (V)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(17)

Sammanträdesprotokoll 1(17) Sammanträdesprotokoll 1(17) Plats och tid Öjersbo konferens, 15.00-16.40 ande Övriga närvarande Annika Hedberg Roth (S) ordförande Christer Wallin (S) 1:e vice ordförande Fredrik Johansson (V) Åke Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare

Kommunstyrelsen. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare 1(6) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 17.30 18.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordförande Fredrik Jönsson (C) Stefan Pettersson (M), tjg ers för Olof

Läs mer

Personalnämnden 21 juni 2017

Personalnämnden 21 juni 2017 Personalnämnden Personalnämnden 21 juni 2017 Sid Justering... 3 34 Information från HR-direktören... 4 35 Revidering av personalnämndens delegationsordning... 5 36 Riktlinjer utifrån pensionsstrategi...

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Peter Svensson (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Peter Svensson (S) 1(12) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 11.15 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Peter Svensson (S) Tjänstgörande ersättare Eric Berntsson

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 1(9) PROTOKOLL Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 Beslutande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Paula Örn

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(24)

Sammanträdesprotokoll 1(24) Sammanträdesprotokoll 1(24) Plats och tid Öjersbo konferens, 13.00 16.40 ande Övriga närvarande Annika Hedberg Roth (S) ordförande Christer Wallin (S) 1:e vice ordförande 116-117 Lars Gustavsson (PNF)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(22)

Sammanträdesprotokoll 1(22) Sammanträdesprotokoll 1(22) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, onsdagen den 28 november 2012, 9.00-11.40 ande Övriga närvarande Åsa Eriksson (S), ordförande, Gunnar Tiger (S), Arne Pettersson (S),

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 9.00-12.05 Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S)

Läs mer

Kommunstyrelsens personalutskott. Plats och tid Solgården, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Kommunstyrelsens personalutskott. Plats och tid Solgården, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. 1(6) Plats och tid Solgården, Svalöv, kl 13.30 15.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Jan Zielinski (S) Fredrik Jönsson (C), ordförande Kim Hellström (SD), tjg ers för Teddy Nilsson (SD), vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(10)

Sammanträdesprotokoll 1(10) Sammanträdesprotokoll 1(10) Plats och tid Kommunhuset, konferensrum Ferdinand B, klockan 15.00-15.50 ande Övriga närvarande Tove Winqvist (S), ordförande Jimmy Fredriksson (S) Karin Hurtig (V) Ylva Lundkvist

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(28)

Sammanträdesprotokoll 1(28) Sammanträdesprotokoll 1(28) Plats och tid Öjersbo konferens, 15.00 17.10 ande Övriga närvarande Annika Hedberg Roth (S) ordförande Christer Wallin (S) 1:e vice ordförande Fredrik Johansson (V) 2:e vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(19)

Sammanträdesprotokoll 1(19) Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Öjersbo konferens, 13.00 16.50 ande Övriga närvarande Annika Hedberg Roth (S), ordförande Christer Wallin (S), 1:e vice ordförande Åke Andersson (V) Fredrik Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(10)

Sammanträdesprotokoll 1(10) Sammanträdesprotokoll 1(10) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, konferensrummet hos barn- och utbildningsförvaltningen, klockan 16.30-18.30 Johanna Odö (S), ordförande Jimmy Fredriksson (S)

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(16)

Sammanträdesprotokoll 1(16) Sammanträdesprotokoll 1(16) Plats och tid Öjersbo konferens, 16.30-19.30 ande Lennart Skansfors (C) ordförande Inga-Stina Hesselius (S) vice ordförande Torsten Jansson (S) Åke Andersson (V) Gunnar Tiger

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2017-04-12 1 Tid och plats Klockan 14.00-16:40, (del av ordinarie sammanträde vid samma tid) Huangshan, Kommunhuset, (Ajournering klockan 15:40-15:45) Beslutande Elof Jonsson (C), ordf

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(19)

Sammanträdesprotokoll 1(19) Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Blåsippans förskola, klockan 15.00 18.30 ande Övriga närvarande Johanna Odö (S), ordförande Jimmy Fredriksson (S) 20-32 Rickard Gillman (S) Karin Hurtig (V) Nancy

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens personalutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens personalutskott Innehåll Upprop Val av justerare Justeringens tid och plats 11 Godkännande av ärendelista 2018/1002 4 12 Delgivningar 2018/1003 5 13 Statistik inom personalområdet 2018/1005 6 14 Sjukfrånvarostatistik

Läs mer

Protokollet förvaras på kanslienheten, stadshuset

Protokollet förvaras på kanslienheten, stadshuset SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1(2) Plats och tid Sessionssalen, stadshuset tisdag den 30 januari 2018 kl. 13:15 14:35 ande ledamöter Lotta Wedman (MP) Lars Handegard (V) Roland Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(21)

Sammanträdesprotokoll 1(21) Sammanträdesprotokoll 1(21) Plats och tid Öjersbo konferens, 15.00-18.40 ande Övriga närvarande Gunnar Tiger (S)ordförande Annika Hedberg Roth (S) vice ordförande Åke Andersson (V) Timmy Lundmark (M) Nancy

Läs mer

241 Utbetalning av partistöd för 2017 (KSKF/2016:547)

241 Utbetalning av partistöd för 2017 (KSKF/2016:547) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-11-29 Sida 1(3) 241 Utbetalning av partistöd för 2017 (KSKF/2016:547) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Partistöd betalas ut för första halvåret

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS. Justering av Socialnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS. Justering av Socialnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 1 Plats och tid Borgmästaren 09:00-11:30 ande ledamöter Övriga närvarande ersättare tjänstemän Utses att justera Maritza Villanueva Contreras (V) Lars Kempe (S) Gunilla Nilsson (S) Alf Söderlund (S) ersätter

Läs mer

PROTOKOLL 1(19) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 1(19) Sammanträdesdatum 1(19) Plats och tid: Mötesrum Hövdingasalen, kl 08:30-09:20 Beslutande och tjänstgörande ersättare: Närvarande ersättare och övriga deltagande: Mikael Berglund (S), ordf Dan Björk (M) Isabell Korn (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(9)

Sammanträdesprotokoll 1(9) Sammanträdesprotokoll 1(9) Plats och tid Bergslagens medeltidsmuseum, onsdagen den 9 september 2015, klockan 18.00 20:00 ande Övriga närvarande Elizabeth Pettersson (s), ordförande, Åke Andersson (v),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(15)

Sammanträdesprotokoll 1(15) Sammanträdesprotokoll 1(15) Plats och tid Öjersbo konferens, 16.30 19.00 ande Övriga närvarande Lennart Skansfors (C) ordförande Inga-Stina Hesselius (S), vice ordförande Torsten Jansson (S) Ingrid Falquist

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(16)

Sammanträdesprotokoll 1(16) 1(16) 2016-11-25 Plats och tid Avesta kl. 09,00 10,05 ande Övriga närvarande Lars Isacsson, Carina Sandor, Marino Wallsten, Ulf Hansson Solveig Grönberg, Margareta Espås Carina Sandor ersättare Marino

Läs mer

Grästorps kommun Kommunfullmäktige

Grästorps kommun Kommunfullmäktige Grästorps kommun Kommunfullmäktige SAMMATRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 13 Plats och tid Kommunens hus, Samlingssalen, Grästorp, kl 18.00 18:30 Beslutande ärvaro/frånvaro Ordinarie /F Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Kommunstyrelsens personalutskott. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Kommunstyrelsens personalutskott. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 13.00 14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Jan Zielinski (S) Fredrik Jönsson (C), ordförande Anneli Persson, tjg ers för Teddy Nilsson

Läs mer

Kommunallagen. förbundsjurist Lena Dalman

Kommunallagen. förbundsjurist Lena Dalman Kommunallagen förbundsjurist Lena Dalman Ny kommunallag SFS 2017:725 Prop. 2016/17:171 I kraft 2018-01-01 Kommunallagen (1991:900) och lagen (1970:462) om vissa anslag på kommunens anslagstavla upphävs

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(18)

Sammanträdesprotokoll 1(18) Sammanträdesprotokoll 1(18) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen måndagen den 26 september 2016 klockan 17.30-19.30 ande Övriga närvarande Åsa Eriksson (S), Kent Persson (V), Kenneth Östberg (S) Johan

Läs mer