Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag."

Transkript

1 Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand (s) Örjan Wilhelmsson (s) Anders Jonsäng (c), 1:e vice ordf. Angelica Karlsson (c) Per-Magnus Pettersson (m) Per-Inge Olsson (mp) Övriga deltagare Kanslisamordnare Ann Robért-Strand Utses att justera Angelica Karlsson (c) Justeringens plats och tid Lessebo kommunkontor, fredagen den 10 maj 2013, kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ann Robért-Strand Ordförande Monica Widnemark Justerande Angelica Karlsson Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ s arbetsutskott Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Lessebo kommunkontor Underskrift Ann Robért-Strand

2 Sida 2 av 12 Förteckning över kommunstyrelsens arbetsutskotts ärenden 52. Samråd över Strandskyddsplan för Lessebo kommun Yttrande över riksintresse för friluftsliv Leaderprojekt Film i Glasriket Resultatuppföljning Utslussverksamhet Ungbo/Putbo Reglemente och arbetsordning för Tekniska nämnden Ansökan om investeringsbidrag Projekt samverkan Lessebo Redovisning av delegationsbeslut Delgivningar/rapporter... 12

3 Sida 3 av Dnr Samråd över Strandskyddsplan för Lessebo kommun beslutar 1. Meddela Plan- och miljönämnden att inga invändningar mot förslaget föreligger. 2. Kommunens miljöpolitiska program ska vara en del i arbetet med översiktsplan för Lessebo kommun. Förslag till strandskyddsplan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning har upprättats av Plan- och miljönämnden. Planen skall utgöra en tematiskt tillägg till översiktsplanen för Lessebo kommun. Syftet med planen är dels att identifiera och peka ut strategiska områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-områden) och dels att identifiera särskilt värdefulla strandområden och redovisa hur dessa skall värnas. Eventuella synpunkter på förslaget skall vara Plan- och miljönämnden tillhanda senast 18 juni sunderlag Skrivelse från Plan- och miljönämnden om samråd med bilagor. Arbetsutskottets protokoll sexpediering Plan- och miljönämnden

4 Sida 4 av Dnr Yttrande över riksintresse för friluftsliv beslutar 1. Uppdra till plan- och miljöförvaltningen att, till Länsstyrelsen, lämna förslag till områden av riksintresse för friluftsliv inom Lessebo kommun. 2. Ärendet redovisas på kommunstyrelsens sammanträde. Länsstyrelsen har fått uppdrag från Naturvårdsverket att lämna underlag med översiktliga bedömningar om nuvarande och potentiella områden av riksintresse för friluftsliv. Enligt Naturvårdsverkets riktlinjer ska Länsstyrelsen ta fram sitt underlag i dialog med kommunerna i länet. I Lessebo kommun finns för närvarande inga områden av riksintresse för friluftsliv. Länsstyrelsen önskar kommunens yttrande senast Plan- och miljönämnden har uppdragit till plan- och miljöförvaltningen att ta fram förslag till intressanta områden av riksintresse för friluftsliv inom Lessebo kommun. sunderlag Skrivelse från Länsstyrelsen med bilaga. Arbetsutskottets protokoll sexpediering Länsstyrelsen Plan- och miljönämnden

5 Sida 5 av Dnr Leaderprojekt Film i Glasriket beslutar att medge Film i Glasriket dispens med återbetalning enligt ansökan. Arbetsutskottet beslutade att bevilja Film i Glasriket en förskottering av medel, i väntan på utbetalning från Leader Sydost, som ett tillfälligt lån på 400 tkr mot revers. Film i Glasriket ansöker i skrivelse om anstånd med sista återbetalningen av den kvarvarande skulden på 100 tkr tills att projektet är slutredovisat till Leader. sunderlag Skrivelse från Film i Glasriket, Arbetsutskottets protokoll sexpediering Film i Glasriket Ekonomikontoret

6 Sida 6 av Dnr Resultatuppföljning beslutar att notera resultatuppföljningen till protokollet. Resultatuppföljning från nämnderna, januari mars 2013 föreligger. sunderlag Resultatuppföljning för januari mars 2013 Arbetsutskottets protokoll sexpediering: Ekonomikontoret

7 Sida 7 av Dnr Utslussverksamhet Ungbo/Putbo beslutar enligt socialnämndens förslag att skapa en utslussverksamhet med 12 platser. Under hösten genomförde PwC en genomlysning av Ungbo, Putbo och utslussverksamheten. Socialchefen har fått uppdrag att ta fram en handlingsplan. Handlingsplanen ska utgå från de förbättringsförslag som redovisas i rapporten. Socialnämnden har vid sammanträde beslutat föreslå kommunstyrelsen att skapa en utslussverksamhet med 12 platser, att kontakt ska tas med länsstyrelsen för formalisering av utslussverksamheten. sunderlag Socialnämndens protokoll Tjänsteskrivelse Rapport Genomlysning av Ungbo boendeverksamheten för ensamkommande barn. Arbetsutskottets protokoll sexpediering Socialnämnden Ekonomikontoret

8 Sida 8 av Dnr Reglemente och arbetsordning för Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa nytt reglemente och arbetsordning för tekniska nämnden enligt framlagt förslag. Tekniska nämnden har vid sammanträde beslutat om nytt reglemente och arbetsordning för tekniska nämnden, då verksamheten har genomgått en organisationsförändring. sunderlag Tekniska nämndens protokoll Förslag till nytt reglemente för Tekniska nämnden. Arbetsutskottets protokoll sexpediering Tekniska nämnden

9 Sida 9 av Dnr Ansökan om investeringsbidrag beslutar att bevilja investeringsbidrag till följande föreningar(under förutsättning av uppvisande av verifikation) 1. Lessebo Scoutkår beviljas högst 50 % av investeringen dock högst kronor för kökstält och grästrimmer. 2. Hovmantorps GoIF beviljas högst 50 % av investeringen dock högst kronor för inköp av begagnad Minitraktor. 3. Medel tas från konto Investeringsbidrag ( ). Enligt bidragsregler har ungdomsföreningar möjlighet att två ggr/år söka investeringsbidrag hos kommunstyrelsen. Ansökan ska vara inkommen före 31 mars eller 30 september. Fyra föreningar har inkommit med ansökan om investeringsbidrag före 31 mars. Lessebo Scoutkår Inköp av kökstält och grästrimmer, ingen summa angiven. Hovmantorps GoIF Begagnad Minitraktor, kostnad kronor. Lessebo OK Diskmaskin, kostnad kronor. Träningsverket IF Ombyggnadsarbeten i sina lokaler, kostnad kronor. sexpediering Respektive förening Kultur- och fritidskontoret

10 Sida 10 av Dnr Projekt samverkan Lessebo s beslutar 1. Bevilja projektet ytterligare kronor (exkl. moms och omkostnader). Projektet kommer i och med detta att fortsätta året ut. 2. Finansieras genom ianspråktagande av medel ur kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov. 3. Delrapport om projektet lämnas vid kommunstyrelsens nästa sammanträde. Arbetsutskottet beslutade att uppdra till kommunchefen att ta fram förslag om en eventuell förlängning av projektet. sexpediering Ekonomikontoret Kommunchefen

11 Sida 11 av Redovisning av delegationsbeslut godkänner redovisningen. har överlåtit sin beslutanderätt i vissa ärenden till ordföranden samt tjänstemän, enligt en av kommunstyrelsen antagen delegationsordning Följande delegeringsbeslut redovisas: Kommunchef Dnr Marknadsföringsbidrag för Rottnen Runt 2013 med kronor.

12 Sida 12 av Delgivningar/rapporter godkänner redovisningen. Kommunledningskontoret lämnar en redovisning av inkomna skrivelser, protokoll mm enligt nedan. Kommunassurans Syd Försäkrings AB KSFAB Årsredovisning Dnr 1195/13 AB Lessebohus Protokoll , , Energimyndigheten Regionförbundet södra Småland om bidrag för att genomföra projektet Energi- och klimatrådgivning. Dnr om Regionförbundets roll - Länsgemensam folkhälsopolicy. Dnr

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Stig-Åke

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 21 Plats och tid ande Kosta Servicehem måndagen den 8 dec 2014. Kl.13.30-16.20 Anders Johansson (S) Ordf. Bengt Axelsson (S) Jan-Åke Lennartsson (C) v ordf. Ann-Kristin Berg (S) Åke Wenrup (M)

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (20) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.20 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(27) Plats och tid Sammanträdesrum 1 Osby kommun klockan 13.00 ande ledamöter Anders Pettersson (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) 91-93, 106-109 Monica Svensson (S) Clas Frisk (KD) 91-110 Karl-Gösta

Läs mer

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18 KS SU PROTOKOLL !t:. HEDEMORA 1 (8) Kommunstyrelsens strateg i utskott Plats och tid Rådhuset, lokal Rådhussalen, kl. 13.00-15.00 Beslutande Ledamöter Ulf Hansson (S), ordförande Kristina Lundgren (C)

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C) Plats och tid Kulturchefens kontor, kl 15.00-16.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith

Läs mer

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13.

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13. Plats och tid Sal Balder, Valhall, kl. 18.30-22.00 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80 Per-Inge Pettersson Lizette

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2013-08-22, kl. 1300-1515 ande Anne Niska, S Jan Larsson, S Ann-Sofi Larsson, V Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf, socialchef

Läs mer

Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 20 maj 2009, kl 13.00 15.20

Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 20 maj 2009, kl 13.00 15.20 1 Plats och tid Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 20 maj 2009, kl 13.00 15.20 ande Hans Sternbro (s), ordförande Anne-Marie Fröjdh (c) Inger Jones-Eriksson (s) Ingrid Bergman (v) Sheila Bäcker

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (40) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Individnämndens protokoll 2015-04-14

Individnämndens protokoll 2015-04-14 Datum: Tisdagen den 14 april 2015 Tid: 17.00 19.30 Plats: Familjecentralen, Ekaråsen Justeringsdag: Onsdagen den 15 april 2015 Paragrafer: 27-34 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10:00-10.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg

Läs mer

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 14:00-16.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, MP Britt Idensjö, sekreterare

Läs mer

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(30) Plats och tid Beslutande Almdalen, Apotekshuset, Krokom, tisdagen den, kl 08.30-16.20 Ledamöter Lisa Sallin, M, ordf Göte W Swén, M, tjg ers för Maria Söderberg, C Rolf Lilja,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum Sida 1-23 2015-04-14 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Mora, tisdagen 14 april, kl. 14:00-17:00 ande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen (9) Tid och plats 204-0-08 - Kommunhuset klockan 3.30-5.30. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - tjänstgörande ersättare Arne Andersson

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Samhällsbyggnadskontorets konferensrum, Sala kommun 09.00 10.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Inger Ingstedt (C) Olof Nilsson

Läs mer

Protokoll Bygg- och Miljönämnden

Protokoll Bygg- och Miljönämnden Protokoll Bygg- och Miljönämnden Tisdagen den 3 februari 2015 Bygg- och miljönämnden 2015-02-03 2 Plats och tid: Kommunhuset, sammanträdesrum Vakteln, kl 10.00 Beslutande: Annica Eklund S Roger Östlund

Läs mer

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(84) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 28 mars 2012, kl. 10.00-18.20 Beslutande Åke Nilsson, ordf. 10.00-15.45 Anita Johansson Ewa Hed Gunilla Prång, ordf. 15.45

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-05-03 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, k1 13.00-18.20 Beslutande Arne Ottosson (M) ordförande ---- (C) 1:e vice ordf Markus Kauppinen (S) 2:e vice

Läs mer

Socialnämnd 2015-06-16

Socialnämnd 2015-06-16 1 av 15 Socialnämnd Plats och tid: Höken. kommuhuset, kl. 18:00-20:40 Beslutande: Ersättare: Annicka Hörnsten Blommé (M) Leslie Öqvist (FP) Anna Hansson (M) Rickard Gille (M) Viktor Pierre (M) Eleonore

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-10-07 1(16 )

Kommunstyrelsen 2014-10-07 1(16 ) Kommunstyrelsen -10-07 1(16 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30 15.30 Beslutande Leif Sandberg (M), jäv 142-143 Per Helsing (KD), ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto

Läs mer

Följande ärenden behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde 2009-11-23:

Följande ärenden behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde 2009-11-23: Följande ärenden behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde 2009-11-23: 259 Strategifråga: Förslag till ny politisk organisation 260 Delegationsbeslut 261 Information och återrapportering av uppdrag

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Solfjädern, Socialkontoret, Drottninggatan 5, Motala Onsdagen den 16 maj 2007, kl 10.00-12.00 Partigruppsmöten kl. 08.00 10.00.

Solfjädern, Socialkontoret, Drottninggatan 5, Motala Onsdagen den 16 maj 2007, kl 10.00-12.00 Partigruppsmöten kl. 08.00 10.00. Socialnämnden 2007-05-16 1 Plats och tid Solfjädern, Socialkontoret, Drottninggatan 5, Motala Onsdagen den 16 maj 2007, kl 10.00-12.00 Partigruppsmöten kl. 08.00 10.00. Beslutande Maths Andersson (fp)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15. LULEÅ KOMMUN Fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15.30 Beslutande Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, torsdagen den 16:e april 2015 kl. 13:30 18:15 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare Alf

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-09-30, kl. 18:00-19:05

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-09-30, kl. 18:00-19:05 Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-09-30, kl. 18:00-19:05 ande: Ersättare: Tomas Fjellner, ordf. (M) Charlotte Engblom-Carlsson (FP) Eva-Lena Lindell (S) Paul Hanstål (M)

Läs mer