LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida"

Transkript

1 Kommunstyrelsen KS 126 Dnr Ansökan om investeringsbidrag Fem föreningar har inkommit med ansökan om investeringsbidrag. Hovmantorps GoIF. Två avfuktare, kronor. Diskmaskin, kostnad kronor. Lessebo GoIF. Installation av luftvärmepump kronor Lessebo/Hovmantorp Friluftsfrämjande Gräsklippare, kronor Flytvästar, kronor Kanoter, kronor Kosta IF Två tvättmaskiner, kronor En torktumlare, kronor Hovmantorps Segelsällskap. Indragning av elplint till elcentral, kronor. Ansökningar från fem föreningar, enligt ovan. Kommunstyrelsens protokoll Kommunstyrelsens beslut 1. Under förutsättning av uppvisande av verifikationer bevilja investeringsbidrag till - Kosta IF med kronor - Lessebo/Hovmantorp Friluftsfrämjande med kronor. 2. Medel tas från konto Investeringsbidrag ( xx ).

2 Kommunstyrelsen KS 127 Dnr Vision Lessebo kommun Efter budgetkonferens den september har nytt förslag till Lessebo kommuns Visionsdokument arbetats fram. Kommunchef Inga-Britt Andersson redogör för dokumentet. Dokument Visionsarbete Arbetsutskottets protokoll Ärendet återkommer på kommunstyrelsens sammanträde den 15 november 2011.

3 Kommunstyrelsen KS 128 Dnr Resultatuppföljning Resultatuppföljning från nämnderna, januari - september 2011 föreligger. Resultatuppföljning för januari-september Arbetsutskottets protokoll Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen noterar resultatuppföljningen till protokollet.

4 Kommunstyrelsen KS 129 Dnr Fastställelse av skattesats för 2012 Enligt kommunallagen skall förslag om skattesats tas av kommunstyrelsen före utgången av oktober månad. Kommunfullmäktige fastställde , 74, skattesatsen för 2011 till 22,20 per skattekrona. Förslaget innebar en skattehöjning med 0,49 per skattekrona. Arbetsutskottets protokoll Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att skattesatsen för 2012 ska vara oförändrad, d.v.s. 22,20 kronor.

5 Kommunstyrelsen KS 130 Dnr Ansökan om bidrag inför 2012 Musik i Glasriket Musik i Glasriket, Karl Oskar-bygden Ek. förening, ansöker i skrivelse om kommunalt bidrag för 2012 med kronor. Ansökan från Musik i Glasriket, Karl Oskar-bygden Arbetsutskottets protokoll På grund av jäv deltar inte Margareta Löfström (m) i handläggningen i detta ärende. Kommunstyrelsens beslut 1. Bevilja Musik i Glasriket, Karl Oskar-bygden, ett kommunalt bidrag med kronor för 2012 års musikarrangemang i Glasriket. 2. Medel tas i driftbudget 2012 verksamhet 230, Turism (ansvar 1142), Turistverksamhet (230).

6 Kommunstyrelsen KS 131 Dnr Skruvs Folkets Hus Lessebo kommun har sagt upp hyresavtal med Skruvs Folkets hus för - Måltidsverksamhet - Rektorsexpedition - Bibliotek Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att måltidsverksamheten och rektorsexpeditionen i Skruv flyttas till Björkskolan. Ekonomichef Göran Jörgensson redogör för ärendet. Arbetsutskottets protokoll Kommunstyrelsens beslut 1. Uppdra till kommunchefen och tekniska chefen att teckna avtal med Skruvs Folkets hus för hyra av bibliotekslokal. 2. Bevilja Skruvs Folkets Hus driftbidrag för 2012 enligt samma princip som övriga folkets hus i kommunen. 3. Medel tas i driftbudget 2012, Driftbidrag Folkets hus (ansvar 1162), arbetsområde och lokaler (verksamhet 800). _

7 Kommunstyrelsen KS 132 Dnr Förslag om anläggande av konstgräsplan Hovmantorp GoIF har i skrivelse lämnat förslag om anläggande av konstgräsplan på befintlig grusplan. Kommunens kostnad för medfinansiering beräknas till tkr. Skrivelse från Hovmantorp GoIF Arbetsutskottets protokoll Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Bevilja Hovmantorp GoIF ett medfinansieringsbidrag med tkr för anläggande av konstgräsplan. 2. Uppdra åt kommunchefen och tekniska chefen att föra fortsatta diskussioner med Hovmantorps GoIF. 3. Medel tas i 2012 års investeringsbudget Idrotts- och fritidsanläggningar (verksamhet 340).

8 Kommunstyrelsen KS 133 Dnr Borgensavgift AB Lessebohus AB Lessebohus anhåller i skrivelse om befrielse av borgensavgift till Lessebo kommun för Borgensavgiften uppgår till 0,4 % av upplånat kapital eller 704 tkr. Skrivelse från AB Lessebohus Arbetsutskottets protokoll På grund av jäv deltar inte Anders Jonsäng (c) och Evert Nilsson (s) i handläggningen av detta ärende. Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att befria AB Lessebohus från borgensavgift för 2011.

9 Kommunstyrelsen KS 134 Dnr Överenskommelse avseende regionbildning i södra Sverige Regionstyrelserna och landstingens presidier i Kalmar, Kronoberg, Blekinge och Skåne län har vid överläggning den 13 september undertecknat en överenskommelse om att utarbeta en gemensam avsiktsförklaring för en gemensam regionbildning i södra Sverige senast Respektive region / landstingsfullmäktige ska ha fattat beslut senast 31 december Regionförbundet södra Småland och Landstinget Kronoberg har beslutat att tillfråga respektive kommunfullmäktige i Kronobergs län avseende överenskommelse för en gemensam regionbildning i södra Sverige från och med Kommunen har att ta ställning till om man vill tillhöra en framtida regionbildning i södra Sverige. Om kommunen väljer att inte tillhöra den föreslagna regionbildningen, måste kommunen senast 2016 ha hittat en annan region/ landsting att ansluta sig till. PM från Regionförbundet södra Småland Skrivelse från Regionförbundet södra Småland med bilaga Arbetsutskottets protokoll Förslag till beslut på sammanträdet Angelica Karlsson (c) och Anders Jonsäng (c): Återremiss för mer underlag på frågan och en konsekvensbeskrivning. Monica Widnemark (s) och Margareta Löfström (m): Bifall till arbetsutskottets förslag - Lessebo kommun ingår i den föreslagna regionbildningen. Per-Inge Olsson (mp): Avslag till förmån för ett sammanhållet Småland. Beslutsgång Ordf. ställer först fråga om återmiss och finner att kommunstyrelsen ska avgöra ärendet idag. Ordf. ställer därefter Widnemarks och Löfströms förslag mot Olssons förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller Widnemarks och Löfströms förslag att ingå i föreslagna regionbildningen.

10 Kommunstyrelsen Reservationer Angelica Karlsson (c), Anders Jonsäng (c) och Per-Inge Olsson (mp) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna förslag. Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Lessebo kommun avser att ingå i den föreslagna regionbildningen.

11 Kommunstyrelsen KS 135 Dnr Reviderad förbundsordning för Regionförbundet södra Småland Regionstyrelsen förelår att samtliga medlemmars fullmäktigeförsamlingar godkänner reviderad förbundsordning för Regionförbundet södra Småland, senast 30 november Revideringen är främst föranledd av det tillkommande ansvarsområdet för förbundsstyrelsen som kollektivtrafikmyndighet. Övriga delar som revideringen berör är förbundets mandatperiod, benämning av förbundsstyrelsen och förbundsfullmäktige och vissa justeringar i dispositionen av förbundsordningen. Förslag till förbundsordning för Regionförbundet södra Småland Arbetsutskottets protokoll Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna reviderad förbundsordning för Regionförbundet södra Småland.

12 Kommunstyrelsen KS 136 Dnr Motion ang. cykelväg i Hovmantorp Anita Davoust (m) yrkar i motion att korsningen Sandviksvägen över till Nygatan som korsar Storgatan görs trafiksäker samt att hastigheten sänks till 30 km/tim i berörd korsning. Kommunfullmäktige beslutade att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Motion från Anita Davoust (m). Tekniska kontorets yttrande Arbetsutskottets protokoll Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1. Lämna svar på motionen enligt tekniska kontoret yttrande. 2. Motionen anses därmed besvarad. _

13 Kommunstyrelsen KS 137 Dnr Motion ang. försköning av Lessebo centrum i andan av Glasriket Margareta Löfström (m) yrkar i motion att Lessebo kommun snarast möjligt avsätter medel och ansöker om möjliga EU-medel till projekt Försköning av Lessebo centrum samt tillfråga Glasskolan om deras intresse att genomföra idén. Kommunfullmäktige beslutade att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Motion från Margareta Löfström (m) Kommunledningskontorets yttrande, med bilaga, Arbetsutskottets protokoll Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1. Lämna svar på motionen enligt kommunledningskontorets yttrande. 2. Motionen anses därmed besvarad. _

14 Kommunstyrelsen KS 138 Dnr Prioriteringar avseende infrastruktur Regionförbundet södra Småland har inbjudit till Trafikdagar november Med anledning av Trafikverkets pågående kapacitetsutredning samt kommande planeringsperiod erbjud Lessebo kommun möjlighet att förbereda ett inlägg avseende kommande infrastruktursatsningar. Ordf. Monica Widnemark redor för ärendet. Ärendet återkommer på kommunstyrelsens sammanträde den 15 november 2011.

15 Kommunstyrelsen KS 139 Delegationsbeslut Kommunchefen Förteckning över delegationsbeslut angående fördelning av bidrag till föreningslivet och studieförbund Bidrag till Film i Glasriket 2011 Noteras till protokollet

16 Kommunstyrelsen KS 140 Delgivningar/rapporter Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär Institutet för lokal och regional demokrati ID Regionförbundet Södra Småland Revisorerna VoB Kronoberg 2011:38 Förändring av diskonteringsräntan i pensionskuldsberäkningen RIPS :29 Prel. kostnads- och LSS-utjämning :40 Konsekvenser av nya skatteförfarandelagen 2011:41 Webbaserad grundkurs om Allmänna bestämmelser (AB) 2011:42 Budgetförutsättningar för åren :43 Narkolepsi Slutrapport för projektet 3D: Demokrati Dialog Delaktighet (Markaryds o Tingsryds kommuner) Mötesspår Räppe finansiering av investering Uppföljning av granskning av kostverksamheten i Emmaboda, Lessebo och Uppvidinge kommuner Protokoll , Delårsbokslut Lessebo Fjärrvärme Protokoll Lärarförbundet och Kommunal Konsekvensbeskrivning/Riskbedömning för förskolorna i Hovmantorp AB Lessebohus Protokoll Noteras till protokollet

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2011-06-20 2 KF 48 Allmänhetens frågestund Under allmänhetens frågestund har närvarande åhörare möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktiges ledamöter och tjänstgörande ersättare.

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2011-05-31 2 KS 75 Dnr 2011.40-86 Regional kulturplan för Kronobergs län Landstinget Kronoberg och Regionförbundet södra Småland har i dialog med kommuner, professionella kulturlivet och

Läs mer

Sida 2 av 30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-06-16. Kronoberg... 23

Sida 2 av 30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-06-16. Kronoberg... 23 Sida 2 av 30 Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden 27. Allmänhetens frågestund... 3 28. Årsredovisning 2013 AB Lessebohus... 4 29. Årsredovisning 2013 AB Lessebo Fastigheter... 5 30. Årsredovisning

Läs mer

Ordförande Lisbeth Lennartsson (C) informerar att följande ärenden tillkommer till dagens sammanträde:

Ordförande Lisbeth Lennartsson (C) informerar att följande ärenden tillkommer till dagens sammanträde: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (15) 137 Tillkommande ärenden. Ordförande Lisbeth Lennartsson (C) informerar att följande ärenden tillkommer till dagens sammanträde: Övertagande av ansvar för Borgholms Bowlinghall.

Läs mer

~~...--.--... Therese Jigsved. ANSLAGSBEVIS (justeringen hartillkännagivits genom anslag) Sidnr 1(1)

~~...--.--... Therese Jigsved. ANSLAGSBEVIS (justeringen hartillkännagivits genom anslag) Sidnr 1(1) VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 1(1) Platsochsammanträdestid Beslutare Tunasalen, stadshuset, tisdagen den 5 november 2013, Vimmerby Klockan 09.00-12.00,13.00-16.20 Ajournering 09:05-10.00,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-03-02. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2011-03-02 8:15

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-03-02. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2011-03-02 8:15 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-03-02 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2011-03-02 8:15 Beslutande Roger Hansson 8:15-11:30 6-13 Kerstin Gadde Claes Nordevik Ingrid Cassel Bengt Johansson

Läs mer

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll 2014-11-24. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll 2014-11-24. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare 1/24 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Birgitta Jönsson (S) Teddy Nilsson (SD) Fredrik Jönsson (C) Simon Röstin (M), tjg ers för Olof Röstin (M) Karl-Erik

Läs mer

Närvarande 24 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare, summa 26 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 6 personer.

Närvarande 24 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare, summa 26 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 6 personer. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2011-11-23 Plats och tid Utvecklingscenter, Ed onsdagen den 23 november, 2011 klockan 19.00 22.00 Beslutande Närvarande 24 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2007-12-12 1 (44)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2007-12-12 1 (44) 2007-12-12 1 (44) Tid Onsdagen den 12 december kl.09.00 14.50 med ajournering kl. 12.00 13.00 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Karl Birger Blomdahlsalen, konserthuset i Växjö Marie-Louise Hilmersson,

Läs mer

Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35

Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35 Kommunstyrelsen 2015-02-03 1(16) Plats och tid Salen, Centralplan1, Alvesta 3 februari 2015 kl. 09.00 12.40 Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35 Justerade paragrafer 1-13 ande Per Ribacke (S), ordf.

Läs mer

A d HJO KOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

A d HJO KOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL SAMMANTRÄDES PROTOKOLL HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott 2008-10-22 1 Plats och tid Deltagande I samband med studieresa till Örkelljunga kommun, kl 08.30-10.45, 16.10-18.30 Beslutande Catrin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-12-04 Blad 1 (18) Plats och tid Björken, kommunkontoret i Strömsund, klockan 08.30-15.30 Beslutande Övriga närvarande Gudrun Hansson (s) Susanne Hansson (s) Lennart

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2003-11-05 1 (22) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-16.15

Kommunstyrelsen 2003-11-05 1 (22) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-16.15 1 (22) Plats och tid ande Ej tjänstgörande ersättare och övriga deltagande Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-16.15 Benita Vikström 145-149, 160-162 (s) Emil Carlsson (v) Torbritt Bökman (m) Carlsson Sören

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-14 1 (19) Roland Åkesson (C), ordförande. Jens Robertsson och Lars Hollner

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-14 1 (19) Roland Åkesson (C), ordförande. Jens Robertsson och Lars Hollner Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-14 1 (19) Plats och tid Kommunhuset den 14 april 2015 kl. 08.00 12.00 ande Roland Åkesson (C), ordförande Jens Robertsson (C) Britt-Marie Domeij (M) Robert Rapakko

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2010-03-09 39 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl 13.15-16.40

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2010-03-09 39 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl 13.15-16.40 2010-03-09 39 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl 13.15-16.40 Beslutande Övriga deltagare Utses justera Pehr-Ove Pehrson, ordförande (m) Harriet Paulsson, 1:e vice ordförande (c) Stefan Lissmark,

Läs mer

Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län (Marratech) Akko Karlsson Mona Jeansson Åke Nilsson

Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län (Marratech) Akko Karlsson Mona Jeansson Åke Nilsson 135 Organ: Plats och tid: Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län (Marratech) ande: Övriga deltagare: Utses att justera: Leif Larsson Akko Karlsson Mona Jeansson Åke Nilsson Håkan Brynielsson

Läs mer

Thomas Eklund (V), ersättande gruppledare Hans Karlsson, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare Jessica Jansson, ekonomichef del av mötet

Thomas Eklund (V), ersättande gruppledare Hans Karlsson, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare Jessica Jansson, ekonomichef del av mötet 1(45) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00-15.15 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Thomas Lönn (S), ej tjänstgörande Ulla Werdin (GL), ej tjänstgörande Övriga närvarande

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Leader Småland Sydost Joel Parde, ordförande. Järnvägsgatan 28, Emmaboda, 2013-10-31, kl. 08:00

Leader Småland Sydost Joel Parde, ordförande. Järnvägsgatan 28, Emmaboda, 2013-10-31, kl. 08:00 2013-10-28 98 Plats och tid Lindås Folkets Hus, 2013-10-28, 18:00 21:00 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Tema Utses att justera Justeringens plats och tid Samtliga närvarande med undantag av Ann-Charlott

Läs mer

Kommunstyrelsen 2005-11-08 1

Kommunstyrelsen 2005-11-08 1 Kommunstyrelsen 2005-11-08 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 10.00 16.00 Beslutande Sven-Gunnar Håkansson, ordförande (c) Abbe Ronsten, vice ordförande (s) Ulla Högberg (s) Sixten Carlsson (s) Jan-Erik

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen 225 3Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal kl. 14.00 18.55 ande Henrik Jansson, ordf. (m) Kent Oskarsson (s) Anders Stein (mf) ers. för Stefan Lindkvist (mf) Mikael Lundqvist (mf) ers. För Johnny

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(18)

Sammanträdesprotokoll Sida 1(18) Sammanträdesprotokoll Sida 1(18) Plats och tid Sessionssalen, Gamla kommunhuset, Åtvidaberg, onsdag den 29 augusti kl. 14.00-16.50 Beslutande Kommunfullmäktiges samtliga ledamöter med undantag för Lars

Läs mer

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Antal: 54 Utsändningsdag: Fredagen den 4 september 2015 V 38 Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Kommunfullmäktige Onsdag 16 September Kommunfullmäktige kallas till sammanträde onsdagen den 16 september

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Ersättare: Övriga deltagande:claes Hultgren, kommunchef Bo Forsberg, sekreterare. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 22 juni 2006

Ersättare: Övriga deltagande:claes Hultgren, kommunchef Bo Forsberg, sekreterare. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 22 juni 2006 Kommunstyrelsen 20 juni 2006 1 (21) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.00 Ajournering 15.00-15.30, 15.45-15.50 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Anita Widman Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Kommunfullmäktige 2002-06-17

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Kommunfullmäktige 2002-06-17 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Plats och tid Hotell Kittelfjäll, Måndagen den 17 juni 2002, kl. 18.00-23.00 Beslutande K G Abramsson, ordf. Birgitta Olsson P O Nilsson Lena Larsson Gunnar Hörnlund Lars

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C 68-70, 72-86 Rosie Folkesson, S. Rosie Folkesson Åke Nilsson Underskrifter Paragrafer

Per-Inge Pettersson, C 68-70, 72-86 Rosie Folkesson, S. Rosie Folkesson Åke Nilsson Underskrifter Paragrafer Sammanträdesprotokoll 1 (40) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 09.00-15.40 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD ej 71 Tomas Söreling, S Pär Edgren, M 65-78

Läs mer

onsdagen den 6 april 1994, kl 17.00-17.50

onsdagen den 6 april 1994, kl 17.00-17.50 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1994-04-06 Plats och tid Beslutande Stadshuset, Storrummet onsdagen den 6 april 1994, kl 17.00-17.50 Sven-Ove Cederstrand, ordf Dan-Åke

Läs mer