Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag."

Transkript

1 Sida 1 av 16 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 13 januari 2015, kl Beslutande Monica Widnemark (s), ordf. Anders Jonsäng (c), 1:e vice ordf. Lars Altgård (s) 2:e vice ordf. Charlotta Book (s) Göran Borg (s) Monica Bernholtz (s) Roger Hultenius (s) Marianne Nilsson (m) Patrik Nyquist (v) Ingemar Aronsson (sd) Börje Erlandsson (m) tjg. ers. Övriga deltagare Kommunchef Christina Nyquist Kanslisamordnare Ann Robért-Strand Utses att justera Anders Jonsäng (c) Justeringens plats och tid Lessebo kommunkontor torsdagen den 15 januari 2015, kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-9 Ann Robért-Strand Ordförande Monica Widnemark Justerande Anders Jonsäng Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Lessebo kommunkontor Underskrift Ann Robért-Strand

2 Sida 2 av 16 Förteckning över kommunstyrelsens ärenden 1. Granskning av delårsrapport 2014 Värdering av tillgångar Markförsäljning för bränsle-station i Skruv Svar på motion om distriktssköterka / provtagning lokalt i Skruv Svar på motion om att utveckla kollektivtrafiken i Skruv med omnejd7 5. Intern kontrollplan för Information om Överförmyndarverksamheten Valärenden Redovisning av delegationsbeslut Delgivningar/rapporter Informationsärenden... 16

3 Sida 3 av 16 1 Dnr Granskning av delårsrapport 2014 Värdering av tillgångar Beslut föreslår kommunfullmäktige besluta 1. Värderingen av finansiella tillgången av Kommuninvest ekonomisk förening kvarstår likt tidigare upprättade årsredovisningar. 2. Återbäring från Kommuninvest ekonomisk förening redovisas som intäkt i redovisningen. 3. Överlämna upprättad skrivelse av den 24 november 2014 till kommunrevisionen. Kommunens revisorer har givit PwC i uppdrag att granska delårsrapport Granskningen visar att kommunen har erhållit överskottsutdelning från Kommuninvest ekonomisk förening med 3,3 mnkr och hela beloppet har använts som insatskapital i föreningen. I delårsrapporten har beloppen redovisats som en finansiell intäkt med 2,2 mnkr och som en ökning av finansiella anläggningstillgångar med 3,3 mnkr. Redovisningen överensstämmer inte med god redovisningssed och resultatet i delårsrapporten borde varit 2,2 mnkr lägre. Revisorerna bedömer att transaktionen bör redovisas i enlighet med RKR:s yttrande vilket innebär att beloppen nettoredovisas. Ekonomichef Göran Jörgensson redogör muntligt och i skrivelse om förslag till svar till revisionen på värdering av tillgångar. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från ekonomichefen Sammanställning av Insatskapital och Ränta. Perspektiv augusti Brev från Kommuninvest av den 31 oktober Granskningsrapport oktober PwC - Kommentar till skrivelse Arbetsutskottets protokoll

4 Sida 4 av 16 Yrkanden Lars Altgård (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Patrik Nyquist (v) yrkar att man ska följa Rådet för kommunal redovisning(rkr), KRK nr 18, jämte deras yttrande av den 14 december Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Beslutsexpediering Lessebo kommuns revisorer Kommunfullmäktiges presidium Ekonomikontoret

5 Sida 5 av 16 2 Dnr Markförsäljning för bränsle-station i Skruv Beslut beslutar 1. Sälja del av fastigheten Skruv 2:11 till Åkerby Entreprenad AB för en krona. 2. Fastighetsreglering bekostas av kommunen. 3. Uppdra till bygg- och planchefen att upprätta köpehandling och avstyckning av tomten för etablering av bränslestation för allmänheten i Skruv. 4. Upphäva kommunstyrelsens beslut behandlade ärendet senast vid sammanträde Teknisk chef Leif Gummeson redogör i skrivelse om markförsäljning i Skruv för etablering av ny bränslestation för allmänheten. Det område som är aktuellt är del av 2:11, ca kvm. Området ägs av kommunen och är planerat som industrimark. Åkerby Entreprenad AB har meddelat att de vill köpa marken för en krona och göra iordning den för att sedan arrendera ut marken till Sweden Energy AB. Kommunens syfte med att sälja marken för en krona är att säkerställa för boende i Skruv med omnejd att få en bränslestation. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från tekniska chefen Arbetsutskottets protokoll Beslutsexpediering Teknisk chef Bygg- och planchefen Åkerby Entreprenad AB

6 Sida 6 av 16 3 Dnr Svar på motion om distriktssköterka / provtagning lokalt i Skruv Beslut föreslår kommunfullmäktige besluta 1. Lämna svar på motionen enligt tjänsteskrivelse från medicinskt ansvarig sjuksköterska. 2. Motionen anses därmed besvarad. Jan O Eriksson (s), Lars Altgård (s) och Emil Wetterling (s) föreslår i motion att Lessebo kommun undersöker möjligheterna att lösa provtagning för dem som är bosatta i Skruv med omnejd och måste ta sig till vårdcentralen i Lessebo. Lessebo kommun försöker finna en lösning tillsammans med Landstinget via vårdcentralen i Lessebo. Socialnämnden har genom medicinskt ansvarig sjuksköterska lämnat förslag till svar på motionen 1. Uppdra till socialchefen att fortsätta dialogen med vårdcentralen i Lessebo med syfte att utreda olika möjligheter att underlätta provtagning för medborgare på hemmaplan i Skruv och Kosta. 2. Socialchefen återkommer med resultat av dialog med vårdcentralen. Beslutsunderlag Motion från Jan O Eriksson (s), Lars Altgård (s) och Emil Wetterling (s) daterad Arbetsutskottets protokoll Tjänsteskrivelse från medicinskt ansvarig sjuksköterska Beslutsexpediering Socialnämnden

7 Sida 7 av 16 4 Dnr Svar på motion om att utveckla kollektivtrafiken i Skruv med omnejd Beslut föreslår kommunfullmäktige besluta 1. Lämna svar på motionen enligt tjänsteskrivelse från kommunchefen. 2. Motionen anses därmed besvarad. Jan O Eriksson (s), Lars Altgård (s) och Emil Wetterling (s) föreslår i motion att Lessebo kommun aktivt verkar för att det i samband med förändringar på spårområdet i Skruv byggs en perrong för på- och avstigningsmöjligheter vid persontrafik alternativt att det förbereds för att framöver kunna bygga en perrong, då med minimala arbetsinsatser och till lägsta möjliga kostnad. Lessebo kommun aktivt verkar för att möjligheterna till tågstopp i Skruv förs fram som en del i kommande diskussioner/beslutsunderlag för trafikplanering av persontrafik på järnväg. Lessebo kommun aktivt verkar för att utveckling av kollektivtrafiken i Skruv med omnejd inom ramen för befintliga transportmedel men också genom att öppna upp för andra former av kollektivtrafik som är kostnadseffektiva men också mer kan anpassas till människors behov och resande. Kommunchefen har i tjänsteskrivelse lämnat svar på motionen. Fråga angående byggnation av en perrong för på- och avstigningsmöjligheter för persontrafik har diskuterats med Regionförbundet Södra Småland och Trafikverket. Mötesspår i Skruv ska ut på samråd den 28 januari i Skruv då även invånarna har tillfälle att säga sin mening i frågan. Kommunen ska informera och marknadsföra kompletteringstrafiken både på hemsida och i kommunkalender. Kompletteringstrafik ska ses som ett komplement till den ordinarie linjetrafiken. I varje kommun finns ett antal

8 Sida 8 av 16 områden som är berättigade till kompletteringstrafik därav bl.a. Skruv. Närtrafik finns för att boende på landsbygden och i mindre orter ska kunna anlita någon form av anropsstyrd trafik som beställs av resenären ca 1,5 timme i förväg och som tar resenären till viktiga målpunkter i närmaste serviceort. Syftet är att möjliggöra resor för de som inte har tillgång till bil eller körkort och bor på landsbygden utanför de starka stråken. Ny samåkningstjänst gör det lätt att åka tillsammans. Samakning.se är idag Sveriges största och mest välbesökta plattform för samåkning. Lessebo kommun har en egen anpassad sida som gör det enkelt att hitta andra samåkare i kommunen. Beslutsunderlag Motion från Jan O Eriksson (s), Lars Altgård (s) och Emil Wetterling (s). Arbetsutskottets protokoll Tjänsteskrivelse från kommunchefen

9 Sida 9 av 16 5 Dnr Intern kontrollplan för 2015 Beslut beslutar 1. Anta förslag till Intern kontrollplan för Samtliga nämnder och helägda bolag återredovisar genoförda internkontroller till kommunstyrelsen som har förstärkt uppsyningsplikt. Kommunledningskontoret har lämnat förslag till ny Intern kontrollplan för Reglemente och anvisningar för intern kontroll har antagits av kommunfullmäktige Beslutsunderlag Intern kontrollplan för Arbetsutskottets protokoll Beslutsexpediering Kommunchef Ekonomichef

10 Sida 10 av 16 6 Dnr Information om Överförmyndarverksamheten Beslut noterar informationen till protokollet. Ärendet återkommer. Kommunchef Christina Nyquist informerar om nuläget på Överförmyndarverksamheten i Lessebo kommun.

11 Sida 11 av 16 7 Dnr Valärenden Beslut beslutar välja följande KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT ÅREN Ordinarie 1. Monica Widnemark (s), Kornvägen 2, Kosta 2. Lars Altgård (s), Kronobergsgatan 30, Lessebo 3. Göran Borg (s), Kronvägen 9, Hovmantorp, åren Anders Jonsäng (c), Tollstorp Jonsagård, Hovmantorp 5. Marianne Nilsson (m), Kvistvägen 6, Hovmantorp Ersättare 1. Roger Hultenius (s), Stora vägen 25, Kosta 2. Monica Benholtz (s), Tallvägen 40, Hovmantorp, åren , därefter ordinarie ledamot Charlotta Book, Gåsamålavägen 1, Skruv 4. Angelica Karlsson (c), Fagerhult 233, Lessebo 5. Margareta Löfström (m), Nygatan 24 B, Hovmantorp Ordförande Monica Widnemark (s), Kornvägen 2, Kosta Vice ordförande Anders Jonsäng (c), Tollstorp Jonsagård, Hovmantorp

12 Sida 12 av 16 KOMMUNSTYRELSENS PERSONALUTSKOTT ÅREN Ordinarie 1. Monica Widnemark (s), Kornvägen 2, Kosta 2. Lars Altgård (s), Kronobergsgatan 30, Lessebo 3. Göran Borg (s), Kronvägen 9, Hovmantorp, åren därefter Monica Bernholtz (s), Tallvägen 40, Hovmantorp, åren Anders Jonsäng (c), Tollstorp Jonsagård, Hovmantorp 5. Marianne Nilsson (m), Kvistvägen 6, Hovmantorp Ordförande Monica Widnemark (s), Kornvägen 2, Kosta Vice ordförande Anders Jonsäng (c), Tollstorps Jonsagård, Hovmantorp STYRELSEN FÖR GLASRIKET TURISM AB ÅREN Representant Monica Widnemark (s), Kornvägen 2, Kosta Ersättare Lars Altgård (s), Kronobergsgatan 30, Lessebo OMBUD VID BOLAGSSTÄMMA MED GLASRIKET TURISM AB ÅREN Kommunchef Christina Nyquist

13 Sida 13 av 16 KOMMUNALA RÅDET FÖR PENSIONÄRER OCH FUNKTIONSHINDRADE ÅREN Representant och ordförande Monica Widnemark (s), Kornvägen 2, Kosta Ersättare Anders Jonsäng (c), Tollstorp Jonsagård, Hovmantorp LÄNSKOMMITTÉN FÖR SVERIGES NATIONALDAG ÅREN Representant Anders Jonsäng (c), Tollstorp Jonsagård, Hovmantorp

14 Sida 14 av 16 8 Redovisning av delegationsbeslut har överlåtit sin beslutanderätt i vissa ärenden till ordföranden samt tjänstemän, enligt en av kommunstyrelsen antagen delegationsordning Följande delegeringsbeslut redovisas: Kultur- och bibliotekschef Beslut om bidrag till föreningslivet och studieförbund enligt av kommunfullmäktige antagna bidragsregler Antal avtal 2 st. Kommunchef Beslut om bidrag till föreningslivet och studieförbund enligt av kommunfullmäktige antagna bidragsregler Antal avtal 1 st. Fritidsassistent Beslut om antagande av anbud och tecknande av inköpsavtal inom ramen för inköpssamverkan i Kronobergs län under perioden Antal avtal 15 st.

15 Sida 15 av 16 9 Delgivningar/rapporter Kommunledningskontoret lämnar en redovisning av inkomna skrivelser, protokoll mm enligt nedan. Länsstyrelsen i Kronobergs län Polisen Tillsynsbesök i Räddningstjänsten Östra Kronoberg Rekvisiton Glasrikeuppdraget Information inför övergång till en polismyndighet Kommuninvest Den kommunala Löneskulden 2014 Lessebo Fjärrvärme AB Räddningstjänsten Östra Kronoberg Barn- och utbildningsnämnden Protokoll Protokoll Sotningsfrister Lokalbehov för de frivilliga skolformerna Personuppgiftsombud Internkontroll diarieföring Internkontroll rutiner brandskyddsarbete Internkontroll rutiner för frånvaro och skolplikt inom grundskolan Socialnämnden Ärendestatistik Individ- och familjeomsorg Intern kontrollplan 2015 Uppföljning av intern kontrollplan för 2014

16 Sida 16 av Informationsärenden Beslut Informationen noteras till protokollet. Kommunchefen lämnar information i följande ärenden. Två tomter är sålda på Strandgatan i Hovmantorp. I avtalet med Myresjöhus ingår en kvalitetsöverenskommelse som säger att köparen ska bygga från ena sidan till den andra. Detta har frångåtts vid en skriftlig överenskommelse. Två tomter på området Oxnabben i Hovmantorp har sålts och processen fortsätter med övriga tomter. Utbildnings för ny- och omvalda politiker kommer att hållas i Hovmantorp den 3 februari 2015.

Sida 2 av 30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-06-16. Kronoberg... 23

Sida 2 av 30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-06-16. Kronoberg... 23 Sida 2 av 30 Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden 27. Allmänhetens frågestund... 3 28. Årsredovisning 2013 AB Lessebohus... 4 29. Årsredovisning 2013 AB Lessebo Fastigheter... 5 30. Årsredovisning

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 17 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 8 oktober 2013, kl. 09.00 12.15 ande Monica Widnemark (s), ordf. Evert Nilsson (s) 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Örjan Wilhelmsson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-11-27 1 (21) Plats och tid Kommunkontoret, Östhammar kel 08.15-11.25 Beslutande Enligt särskild närvarolista Övriga deltagande Peter Nyberg, kommunchef Inger Modig Lind, kommunjurist/sekreterare kommunstyrelsen

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och Utbildningsnämnden 2012-11-28 1(15) Plats och tid avgörande Bikupan, Lessebo Onsdagen den 28 November 2012 kl. 17.00 18.15 Ragnar Lindberg (s) ordf. Lina Cesar(s) Dragomir Zekic(s) Lars Altgård

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2010-03-09 39 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl 13.15-16.40

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2010-03-09 39 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl 13.15-16.40 2010-03-09 39 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl 13.15-16.40 Beslutande Övriga deltagare Utses justera Pehr-Ove Pehrson, ordförande (m) Harriet Paulsson, 1:e vice ordförande (c) Stefan Lissmark,

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2011-06-20 2 KF 48 Allmänhetens frågestund Under allmänhetens frågestund har närvarande åhörare möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktiges ledamöter och tjänstgörande ersättare.

Läs mer

Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35

Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35 Kommunstyrelsen 2015-02-03 1(16) Plats och tid Salen, Centralplan1, Alvesta 3 februari 2015 kl. 09.00 12.40 Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35 Justerade paragrafer 1-13 ande Per Ribacke (S), ordf.

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-05-13 Innehåll 115 Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB... 152 116 Bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB... 154 117 Näringslivsrapport... 156 118 Tillkommande/utgående

Läs mer

Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd) Plats och tid Oskarshamnsalen, kl 09.00 15.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Susanne Davidsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Stellan Lindeberg (S) Ledamot

Läs mer

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2014-11-10. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, 2014-11-10, kl. 13.30 16.55 Beslutande

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2014-11-10. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, 2014-11-10, kl. 13.30 16.55 Beslutande 1/33 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv,, kl. 13.30 16.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordförande Fredrik Jönsson (C) Olof Röstin (M), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Lennart Ohlsson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm (KV) Kjell Wåxnäs (M) tjänstgörande ersättare Micael Arnström (S)

Lennart Ohlsson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm (KV) Kjell Wåxnäs (M) tjänstgörande ersättare Micael Arnström (S) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-08-14 1 (17) Plats och tid Kommunhuset Hyltebruk, kl 8.30 9.30 Beslutande Lennart Ohlsson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm (KV) Kjell

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s) arbets- och personalutskott 2012-05-07 1(33) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 7 maj 2012, kl 08.00 12.00, 13.00-14.30 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i förvaltningshuset. Utdragsbestyrkande.

Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i förvaltningshuset. Utdragsbestyrkande. Sammanträdesdatum 546 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-14.25 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Peter Lilja, vice ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson

Läs mer

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll 2014-09-29. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 19.20 Beslutande. Sida 1/24

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll 2014-09-29. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 19.20 Beslutande. Sida 1/24 1/24 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 19.20 Beslutande Karl-Erik Kruse (S) Charlotte Wachtmeister (M) Christer Laurell (C) Anders Nilsson (SD) Birgitta Jönsson (S) Leif Hägg (M) ordf Claes

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2013-05-13 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 15.50 Beslutande Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Catarina Pettersson, ordf (S) Kjell Ivemyr

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Torsdagen den 27 september 2012, kl. 13.00-15.00 i Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10 2

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10 2 Kommunstyrelsen 2015-02-10 1 (38) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-17.40 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Irené Homman (S) ordförande Ann-Gret Olsson (S) Tomas Fredén (S) Lars-Erik

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09 Datum: Onsdagen den 9 oktober 2013 Tid: Kl 08.00-12.05 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 10 oktober, klockan 16.00. Paragrafer: 90-107 Utses att justera: Peder Engdahl

Läs mer

Börje Gustafsson (kd), ordförande Ulf Abrahamsson (c) Berry Lilja (s) Bengt Dahlqvist (m) Monica Sporrong (s)

Börje Gustafsson (kd), ordförande Ulf Abrahamsson (c) Berry Lilja (s) Bengt Dahlqvist (m) Monica Sporrong (s) 2003-01-15 1 (27) Plats och tid Nämndrummet och Vagnmakaren Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 15 januari 2003 klockan 13.00 17.05 Beslutande Övriga närvarande Börje Gustafsson (kd), ordförande Ulf

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 1 Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD), (334-336, 342-343) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C)

Läs mer

Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson, projektledare, 3. Tobias Eriksson och Kjerstin Persson

Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson, projektledare, 3. Tobias Eriksson och Kjerstin Persson 1 (22) Plats och tid Frykensalen, biblioteket i Sunne, kl 19:00-21:45 Paragrafer Beslutande Se sid 2 1-17 Övriga närvarande Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-01-14 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-01-14 Kommunstyrelsen Tid och plats 2015-01-14 - Kommunhuset klockan 13.30-15.50. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy Brorsson

Läs mer

KS 1 Yttrande, föreningsbidrag för ungdomsverksamhet 2 Regionalt avfallssamverkan i Sjuhäradsbygden 3 Delegationsärenden 4 Meddelanden

KS 1 Yttrande, föreningsbidrag för ungdomsverksamhet 2 Regionalt avfallssamverkan i Sjuhäradsbygden 3 Delegationsärenden 4 Meddelanden KOMMUNSTYRELSEN Beslutsärenden KS 1 Yttrande, föreningsbidrag för ungdomsverksamhet 2 Regionalt avfallssamverkan i Sjuhäradsbygden 3 Delegationsärenden 4 Meddelanden KF 5 Halvårsrapport 2002 6 Taxa, färdtjänst

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-08-15 150 (173) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 15 augusti 2011, kl 10.00-15.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Helena

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer