LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida"

Transkript

1 Barn- och Utbildningsnämnden (15) Plats och tid avgörande Bikupan, Lessebo Onsdagen den 28 November 2012 kl Ragnar Lindberg (s) ordf. Lina Cesar(s) Dragomir Zekic(s) Lars Altgård (s) Mona Wirkander (s) Åke Wenrup(m) tjänstgörande ersättare Gerd Johansson (c) vice ordf. Kristina Eriksson (c) Marianne Nilsson(m) Evert Kajander(fp) Nicke Lindberg (v) Övriga deltagare Carl-Axel Hallberg Anne-Marie Carlsson Carin Beijer Susanne Ottosson Lärarförbundet Lena Henriksson Underskrifter Sekreterare Paragrafer Anne-Marie Carlsson Ordförande Justerande Ragnar Lindberg Gerd Johansson Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och Utbildningsnämnden Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Lessebo kommunkontor Underskrift Anne-Marie Carlsson

2 Barn och Utbildningsnämnden Förteckning över Barn och utbildningsnämndens ärenden den 28 november Ekonomisk uppföljning 10 månader 73 Granskning av kommunens arbete med internkontroll 74 Granskning av den demokratiska processen, kallelse och protokoll. 75 Skolbibliotek 76 Föräldrakooperativet Nallen 77 Brandlarm på förskolor 78 Val av ersättare i arbetsutskottet 79 Förskola oregelbundna tider 80 Delgivningar 81 Delegationsbeslut 2012 Val av justerare: Gerd Johansson (c) Ordförande hälsade ny ledamot Kristina Eriksson (c) välkommen. Dagordningen godkändes.

3 Barn och Utbildningsnämnden BUN /300 Ekonomisk uppföljning 10 månader. Ekonom Carin Beijer redovisade det ekonomiska utfallet för tio månader. Beslutsunderlag Ekonomisk rapport 10 månader. Barn och utbildningsnämndens beslut. Godkänna den ekonomiska uppföljningen för 10 månader.

4 Barn och Utbildningsnämnden BUN /247 Granskning av kommunens arbete med internkontroll. Lessebo Kommuns revisorer har gett PwC i uppdrag att granska Lessebo Kommuns arbete med den interna kontrollen. PwC bedömer att Barn- och utbildningsnämndens hantering med den interna kontrollen kan förbättras. Revisorerna har iakttagit att Barn och utbildningsnämnden inte har planerat eller beslutat om en plan för den interna kontrollen och nämnden saknar således en internkontrollplan för år 2011 och år Nämnden saknar ett formaliserat och systematiskt arbete med intern kontroll. Kommunledningskontoret håller på att ta fram ett reglemente för intern kontroll samt anvisningar. Kommunfullmäktige kommer att fastställa reglementet i december Varje förvaltning har fått i uppdrag att ta fram två processer för intern Kontroll under åren 2012 och Barn och utbildningsnämnden följer upp sina tre verksamhetsmål årligen. Målen är mätbara. Utbildningschefen föreslår Barn och utbildningsnämnden att; Barn och utbildningsnämnden tar fram en intern kontrollplan under första halvåret De två första processerna att arbeta med är; allmän handling och diarieföring samt att det utarbetas åtgärdsprogram för elever som ska ges särskilt stöd. Beslutsunderlag. Skrivelse från kommunens revisorer. Revisionsrapport, granskning av kommunens arbete med intern kontroll. Tjänsteskrivelse av utbildningschef. Forts.

5 Barn och Utbildningsnämnden Barn och utbildningsnämndens beslut: att Barn och utbildningsnämnden tar fram en intern kontrollplan under första halvåret att de två första processerna att arbeta med är; allmän handling och diarieföring samt att det utarbetas åtgärdsprogram för elever som ska ges särskilt stöd. Expediering av beslut: Revisorer

6 Barn och Utbildningsnämnden BUN /146 Granskning av den demokratiska processen kallelse och protokoll. Lessebo Kommuns revisorer har gett PwC i uppdrag att granska Lessebo Kommuns arbete med den demokratiska processen. PwC bedömer att Barn- och utbildningsnämndens hantering av den demokratiska processen inte fullt ut är ändamålsenlig och att den kan för bättras. Revisorerna har särskilt genomlyst protokoll, sammanträdeshandlingar samt rutiner för nämnds- och protokollsarbete. Utbildningschefen föreslår Barn och utbildningsnämnden att; Arbetsutskottet vid sitt sammanträde i december 2012 samtalar om förbättringar ur de förtroendevaldas perspektiv när det gäller den demokratiska processen. Nämndsekreteraren får i uppdrag att ta fram skriftliga rutiner för protokollsskrivning och beredningsarbete Utbildningschefen måste när han tar fram kalendarium för kommande år beaktar att arbetsutskott och nämnd infaller med jämna mellanrum. Beslutsunderlag. Skrivelse från kommunens revisorer. Revisionsrapport, den demokratisak processen, kallelse och protokoll. Tjänsteskrivelse av utbildningschef. Barn och utbildningsnämndens beslut: att arbetsutskottet och Barn och utbildningsnämnden vid sina sammanträde i december 2012 samtalar om förbättringar ur de förtroendevaldas perspektiv när det gäller den demokratiska processen. att nämndsekreteraren får i uppdrag att ta fram skriftliga rutiner för protokollsskrivning och beredningsarbete att utbildningschefen måste när han tar fram kalendarium för kommande år beaktar att arbetsutskott och nämnd infaller med jämna mellanrum. Expediering av beslut: Revisorer

7 Barn och Utbildningsnämnden BUN /12 Skolbibliotek. Barn och ungdomars förmåga att ta till sig information, värdera information och kunna hantera det skrivna ordet har stor betydelse för deras framtid. Läsförståelse och skrivförmåga är viktig i alla ämnen, genom alla årskurser i skolan. Från och med 1 juli 2011 står det i skollagen att det ska finnas skolbibliotek på alla skolor. Skolinspektionens krav på skolbibliotek: Eleverna ska har tillgång till ett skolbibliotek i den egna skolenhetens lokaler eller på rimligt avstånd från skolan som gör det möjligt att kontinuerligt använda biblioteket som en del av elevernas utbildning för att bidra till att målen nås. Biblioteket ska omfattar böcker, facklitteratur och skönlitteratur, informationsteknik och andra medier. Biblioteket ska vara anpassat till elevernas behov för att främja språkutveckling och simulera läsning. Förslag till framtida skolbiblioteksorganisation presenterads av utbildningschef Carl-Axel Hallberg Beslutsunderlag. Förslag till framtida skolbiblioteksorganisation. Forts.

8 Barn och Utbildningsnämnden Barn och utbildningsnämndens beslut: att Barn och utbildningsnämnden fastställer målet och delmålen för skolbiblioteksverksamheten i Lessebo kommun. att Barn och utbildningsnämnden fastställer arbetsordningen för skolbiblioteksverksamheten. att Barn och utbildningsnämnden beslutar om att en skolbibliotekarietjänst på heltid inrättas. att Barn och utbildningsnämnden ger utbildningschefen i uppdrag införa minifilialer i samarbete med kommunbiblioteket. Minifilialer inrättas på Björksskolan, Hackebackeskolan, Kvarndammskolan och Lustigkulla skola. Respektive rektor är ansvarig för minifilialen tillsammans med skolbibliotekarien. att Barn och utbildningsnämnden ger rektorerna på Nyängskolan, Lessebo Gymnasium, Lessebo Vuxenutbildning och Bikupan i uppdrag att teckna samverkansavtal med kommunbiblioteket. Expediering av beslut: Caroline Ahrgren

9 Barn och Utbildningsnämnden BUN /48 Föräldrakooperativet Nallen Expediering av beslut: Läsebo föräldrakooperativ. Läseboföräldrakooperativ avdelning Nallen ekonomiska förening har ansökt om att få starta fritidshemsverksamhet och få driftbidrag för det. Barn och utbildningsförvaltningen tillsammans med ordförande Ragnar Lindberg har träffat representanter för Läsebo föräldrakooperativ avdelning Nallen och resonerat om förutsättningar för att driva en föräldrakooperativ förskola som också har ett fritidshem. Läsebo föräldrakooperativ har nogsamt svarat på frågor inför nämndens beslut. Deras svar tyder på att de kommer att driva en kombinerad förskola och fritidshem enligt de statliga styrdokumenten intentioner. Lessebo kommun kommer varje år att genomföra en tillsyn av verksamheten. Ordförande Ragnar Lindberg och utbildningschef Carl-Axel Hallberg har träffat representanter från Läsebo föräldrakooperativ angående avtalsförslaget. Lessebo kommun ser ur en likvärdighetsbegrep att det är oerhört viktigt att barnomsorgsavgiften administreras av Lessebo kommun. Beslutsunderlag Läsebo föräldrakooperativs svar på frågor inför tillståndsprövningen Förslag till avtal Begäran om startbidrag Delegationsplan för Läsebo föräldrakooperativ Tjänsteskrivelse av utbildningschefen Barn ch utbildningsnämndens beslut; att Läsebo föräldrakooperativ avdelning Nallen får driva en förskola kombinerad med ett fritidshem med start den 1 januari att Lessebo kommun administrerar barnomsorgsavgiften. att ordförande Ragnar Lindberg tillsammans med utbildningschef Carl-Axel Hallberg får i uppdrag att teckna avtal med Läsebo föräldrakooperativ. att ansökan om startbidrag för fritidshemsverksamhet avslås.

10 Barn och Utbildningsnämnden BUN /262. Brandlarm på förskolor Räddningstjänsten Östra Kronoberg har under året haft tillsyn på Lessebo Kommuns förskolor. I deras tillsynsprotokoll finns det brister som behövs förbättras. Genomgående saknas brandskyddspolicy samt på de flesta ställena kommunicerande brandvarnare. Utbildningschefen har beslutat att alla förskolor med mer än en avdelning ska utrustas med kommunicerande brandvarnare. Utbildningschefen föreslår Barn och utbildningsnämnden att; Barn och utbildningsnämnden ger utbildningschefen i uppdrag att till januari 2013 ta fram en brandpolicy för hela förvaltningen.. Beslutsunderlag. Brev från förälder Linda Eidervåg. Tjänsteskrivelse av utbildningschef. Barn och utbildningsnämndens beslut: att Barn och utbildningsnämnden ger utbildningschefen i uppdrag att till januari 2013 ta fram en brandpolicy för hela förvaltningen. Noterar att utbildningschefen beslutat att alla förskolor med mer än en avdelning ska utrustas med kommunicerande brandvarnare.

11 Expediering beslut: Linda Eidervåg Barn och Utbildningsnämnden BUN /305 Val av ersättare i arbetsutskottet I kommunfullmäktige har följande fyllnadsval förrättats: Vice ordförande Angelica Karlsson(c) har valts som vice ordförande i Socialnämnden. Som ledamot i Barn och utbildningsnämnden efter Angelica Karlsson har Kristina Eriksson(c) valts. Som vice ordförande i Barn och utbildningsnämnden efter Angelica Karlsson har Gerd Johansson(c) valts. Förslag till ny ersättare i arbetsutskottet Kristina Eriksson (c), Beslutsunderlag. Protokoll Kommunfullmäktige Barn och utbildningsnämndens beslut: Kristina Eriksson(c) väljs som ersättare i arbetsutskottet efter Gerd Johansson(c).

12 Expediering beslut: Kristina Eriksson Barn och Utbildningsnämnden BUN /309 Förskola oregelbundna tider. Ansökan från förälder har inkommet till förvaltningen, där önskemål om kväll och helg omsorg önskas i Växjö kommun, samtidigt som föräldern behåller sin förskoleplats i Lessebo kommun. Utbildningschef Carl-Axel Hallberg har haft kontakt med avdelningschef Gunilla Friman i Växjö kommun och fått meddelandet att för närvarande tillhandhåller inte Växjö kommun några förskoleplatser på oregelbundna tider till barn skrivna i annan kommun Beslutsunderlag. Ansökan från förälder. Skrivelse av ordförande Ragnar Lindberg. Barn och utbildningsnämndens beslut: att förskolechef i Hovmantorp får i uppdrag att lösa det aktuella ärendet genom pedagogisk omsorg på oregelbundna tider i Hovmantorp, med start snarats möjligt till och med den 31 juli 2013, inom befintlig budget för förskolorna. att ge barn och utbildningsnämnden i uppdrag att undersöka vad det finns för efterfrågan på förskola under obekväm arbetstid och om behovet föreligger det, görs en försöksverksamhet där efterfrågan är störst.

13 Expediering beslut: Kerstin Linell och Ana Cristea Barn och Utbildningsnämnden BUN /3 Delgivningar 2012 Skolinspektionen. Redovisning av vidtagna åtgärder för elev vid Kvarndammskolan. Yttrande gällande elev på Bikupan. Arbetsutskott 16 januari heldag för arbetsutskott. 20 februari heldag för arbetsutskott. Gemensam dag för Barn och utbildningsnämnden och skolledare den 30 januari 2013

14 Barn och Utbildningsnämnden BUN /2 Delegationsbeslut Mottagande i gymnasiesärskola. Delegat: Carl-Axel Hallberg.

15 Barn och Utbildningsnämnden BUN 82 Övriga frågor Nämnden avslutade med öppen frågestund.

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och Utbildningsnämnden 2011-09-29 1 Plats och tid Beslutande Hackebackeskolan Torsdagen den 29 september 2011 kl. 17.00 20.15 Ragnar Lindberg (s) ordförande Mona Wirkander (s) Lina Cesar (s) Dragomir

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 11 Plats och tid Lessebo Vuxenutbildning, kl 17.00 19.45 ande Ragnar Lindberg (s) ordf. Grazyna Dahl.Ringdahl (mp) ersättare Mona Wirkander (s) Lina Cesar (s) Lars Altgård (s) Dragomir Zekic

Läs mer

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, torsdagen den 16:e april 2015 kl. 13:30 18:15 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare Alf

Läs mer

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset Hultsfred, onsdagen den 10 juni 2015 kl. 13:30 17.25 ande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-06-16 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-06-16 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-06-16 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 09:00-11:45 Beslutande Kjell Kaså (C), ordförande Sven Callenberg (C) Ann-Louise Svensson (C) Anders Hansson (C) Holger Jonasson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2010-11-24 1-21 Plats och tid: Barn- och utbildningskansliets sammanträdesrum, kl 13.30-18.00 ande: Stefan Widerberg (C) ordförande Glenn Lund (M) Tommy Sjöström (C) Eva Petersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-12-15 1(20)

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-12-15 1(20) 2014-12-15 1(20) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kl. 9.00-12.30 Beslutande Ersättare Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S), vice ordförande Ann Ottosson (M), 2:e vice ordförande Lisa Malm (MP)

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) Plats och tid Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 18.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande

Läs mer

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14)

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet, kl. 13.00 16.15 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Birgitta Persson (S) ersätter Per Aspengren (S) Steinar Ruud (S) 73-82,

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-19 1 (22)

Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-19 1 (22) Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-19 1 (22) Plats och tid Hjortviken konferens, måndagen den 19 mars 2007, kl. 16.00-19.15 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Leif Karlsson (c) ordförande

Läs mer

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (18) 2012-04-11 Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) kan vissa uppgifter i protokollet vara borttagna

Läs mer

PROTOKOLL. Marie Mill. Datum Utbildningsnämnden 2012-06-20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-17:30

PROTOKOLL. Marie Mill. Datum Utbildningsnämnden 2012-06-20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-17:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-17:30 Beslutande: Malin Ängerå (S, ordförande Anne Hamrén (S) Leif Persson (S) Stina Michelsson (S) Marie Mill (SRD) Conny Englund

Läs mer

Helene Björkqvist förv.chef, Agneta Svallin sekr., Anna Thörn verks.chef, Johanna Siverskog ekonom 28-35. Paragrafer

Helene Björkqvist förv.chef, Agneta Svallin sekr., Anna Thörn verks.chef, Johanna Siverskog ekonom 28-35. Paragrafer BILDNINGSNÄMNDEN 2014-05-06 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset, Drottninggatan 18, klockan 13-16 Beslutande Anneli Hedberg (S), 1:e vice ordf., Carina Björk-Andersson (FP) 2:e vice ordf., Johan Söderberg

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Bildningsnämnden

TRELLEBORGS KOMMUN Bildningsnämnden Kallelse 1 (25) Tid Onsdagen den 29 april 2015 klockan 15:00 Plats Konferensrum, Sjöormen, Johan Kocksgatan 4,4:e vån Ärenden 73 Upprop 74 Val av justerare, tid och plats för justering samt föredragningslista

Läs mer

Utförarstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Utförarstyrelsen för service och teknik. Plats och tid: Forshems gästgiveri kl. 9.30-11.40.

Utförarstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Utförarstyrelsen för service och teknik. Plats och tid: Forshems gästgiveri kl. 9.30-11.40. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Utförarstyrelsen Plats och tid: Forshems gästgiveri kl. 9.30-11.40 Beslutande: Karl-Gustav Bynke (FP), ordförande Owe Rosenberg (M), förste vice ordförande Jan-Olof Bohlin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (23) Sammanträdesdatum 2015-01-21. Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred 2015-01-21 kl. 13.30-16.55

Sammanträdesprotokoll 1 (23) Sammanträdesdatum 2015-01-21. Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred 2015-01-21 kl. 13.30-16.55 Sammanträdesprotokoll 1 (23) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 13.30-16.55 ande Övriga deltagande Pär Edgren, M Lennart Eklund, C Christian Nytorpet, KD Åsa Landberg, C Mikael Lång,

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2012-11-14

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2012-11-14 Protokoll 1 Plats och tid ande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Timrå kommun 13.30 Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Lotta Borg

Läs mer

Protokoll. = _~êåj=çåü=ìåöççãëå ãåçéå= = OMMVJMNJON= = =N=J=NP

Protokoll. = _~êåj=çåü=ìåöççãëå ãåçéå= = OMMVJMNJON= = =N=J=NP = _~êåj=çåü=ìåöççãëå ãåçéå= = OMMVJMNJON= = =N=J=NP Barn- och ungdomsnämnden sammanträde Ärende Dagordning och justering Information och överläggningar A/ Alingsås kommuns lokalsamordnare Susanna Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Österön, plan 4, kl 13.00-15.00 Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Lennart Daghed (FP) 1:e vice ordförande Sture Pettersson (S)

Läs mer

Ajournering kl. 10.00-10.20 47. Raimo Vuojärvi (m), ordförande Jerker Sjögren (kd) Karin Dahl-Strandin (s)

Ajournering kl. 10.00-10.20 47. Raimo Vuojärvi (m), ordförande Jerker Sjögren (kd) Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2007-05-29 Plats och tid för sammanträdet Vargmötet, Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna, tisdagen den 29 maj kl. 08.30 13.20 Ajournering

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139. Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00

Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139. Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00 Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139 Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00 Beslutande Jacqueline Doohan (C), ordförande Anna-Lena Josefsson (C) Jusuf Causevic (C), 114-121

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-12-15 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-12-15 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-12-15 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 09:00-12:15 Beslutande Kjell Kaså (C), ordförande Sven Callenberg (C) Ann-Louise Svensson (C), från kl. 10:00, från 129 Anders Hansson

Läs mer

Anna-Karin Hidemyr Ekonom 99-107 Pauline du Puy Personalsekreterare 99-107. Repr. Lärarnas riksförbund ANSLAG/BEVIS

Anna-Karin Hidemyr Ekonom 99-107 Pauline du Puy Personalsekreterare 99-107. Repr. Lärarnas riksförbund ANSLAG/BEVIS Barn- och utbildningsnämnden 2011-12-13 1 (23) Plats och tid Ruders Egendom, Tibro, kl 18.00-21.15 Beslutande Kenth Wengholm (M) Hans Dahm (S) Ann Ohlsson (FP) Ann Hall Gustafsson (C) Annika Singleton

Läs mer

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2014-04-07. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.25 Ajournering, kl. 15.05 15.10.

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2014-04-07. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.25 Ajournering, kl. 15.05 15.10. Sida 1/14 Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.25 Ajournering, kl. 15.05 15.10 Beslutande Övriga deltagare Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annie Carlsson (S) Christer Laurell (C) Torsten Vigre (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Lars Månsson (S) ledamot Janet Andersson

Läs mer

Björskogsskolan, Valskog, klockan 16.00, onsdagen den 20 maj 2015, mötet avslutades klockan 18.30. Ajournering klockan 17.35-17.45.

Björskogsskolan, Valskog, klockan 16.00, onsdagen den 20 maj 2015, mötet avslutades klockan 18.30. Ajournering klockan 17.35-17.45. Barn- och utbildningsnämnden 1 (8) Plats och tid Beslutande Björskogsskolan, Valskog, klockan 16.00, onsdagen den 20 maj 2015, mötet avslutades klockan 18.30. Ajournering klockan 17.35-17.45. Monica Lindgren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-12-13 1 (24) Kommunhuset, rum 225, Sundsgatan 29 Vänersborg. Joakim Sjöling (S) ANSLAG/BEVIS. Plats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-12-13 1 (24) Kommunhuset, rum 225, Sundsgatan 29 Vänersborg. Joakim Sjöling (S) ANSLAG/BEVIS. Plats 2010-12-13 1 (24) Plats Kommunhuset, rum 225, Sundsgatan 29 Vänersborg Tid Måndagen den 13 december 2010, 13.15-15.10 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-02 1 (11) Plats och tid KS-salen, Stadshuset, Vetlanda kl. 13.35-16.45 Beslutande Övriga deltagare Johanna Haraldsson (S), ordförande Henrik Tvarnö (S) Henrik Freij (M) Jan Bergman (C) Sven-Erik

Läs mer