Sida 2 av 30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Kronoberg... 23

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sida 2 av 30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-06-16. Kronoberg... 23"

Transkript

1

2

3

4 Sida 2 av 30 Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden 27. Allmänhetens frågestund Årsredovisning 2013 AB Lessebohus Årsredovisning 2013 AB Lessebo Fastigheter Årsredovisning 2013 AB Kyrkebyn Årsredovisning 2013 Lessebo Fjärrvärme AB Årsredovisning 2013 Kosta Köpmanshus AB Årsredovisning 2013 Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Kronoberg Årsredovisning 2013 jämte sammanställd redovisning Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2013 samt fråga om ansvarsfrihet Ombudgetering av medel 2014, investeringsredovisning 2013 samt slutredovisning av invester-ingsprojket Resultatinformation 2014: Budget 2015, verksamhetsplan för Lessebo kommun Upplåning Lessebo kommun Kommunal borgen Skruvs Fiskeklubb Taxa för digitala trygghetstelefoner Region Kronoberg Årsredovisning och revisionsberättelse Kommunalförbundet VoB Kronoberg Förbundsordning för Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Kronoberg Reglemente för Förbundsdirektionen i Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Kronoberg Ägardirektiv till Räddningstjänsten Östra Kronoberg Interpellation till kommunstyrelsens ordförande ang. de långsiktiga effekterna av kommunens höga skuldsättning Motion om att utveckla kollektivtrafiken i Skruv med omnejd Avsägelse av kommunalt uppdrag Fyllnadsval Delgivningar/rapporter... 30

5 Sida 3 av Allmänhetens frågestund Under allmänhetens frågestund har närvarande åhörare möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktiges ledamöter och tjänstgörande ersättare. Vid dagens sammanträde ställs inga frågor.

6 Sida 4 av Dnr Årsredovisning 2013 AB Lessebohus noterar årsredovisningen till protokollet. AB Lessebohus har överlämnat årsredovisning 2013 för kännedom. VD Håkan Bergström redogör för AB Lessebohus årsredovisning. sunderlag Årsredovisning 2013 för AB Lessebohus. Kommunstyrelsens protokoll Granskningsrapport sexpediering AB Lessebohus Ekonomikontoret

7 Sida 5 av Dnr Årsredovisning 2013 AB Lessebo Fastigheter noterar årsredovisningen till protokollet. AB Lessebo Fastigheter har överlämnat årsredovisning 2013 för kännedom. VD Håkan Bergström redogör för AB Lessebo Fastigheters årsredovisning. sunderlag Årsredovisning 2013 för AB Lessebo Fastigheter. Kommunstyrelsens protokoll Granskningsrapport sexpediering AB Lessebo Fastigheter Ekonomikontoret

8 Sida 6 av Dnr Årsredovisning 2013 AB Kyrkebyn 3 noterar årsredovisningen till protokollet. AB Kyrkebyn 3 har överlämnat årsredovisning 2013 för kännedom. VD Håkan Bergström redogör för AB Kyrkebyn 3 årsredovisning. sunderlag Årsredovisning 2013 för AB AB Kyrkebyn 3. Kommunstyrelsens protokoll Granskningsrapport sexpediering AB Kyrkebyn 3 Ekonomikontoret

9 Sida 7 av Dnr Årsredovisning 2013 Lessebo Fjärrvärme AB noterar årsredovisningen till protokollet. Lessebo Fjärrvärme AB har överlämnat årsredovisning 2013 för kännedom. VD Lars Sjökvist redogör för Lessebo Fjärrvärme AB årsredovisning. sunderlag Årsredovisning 2013 för Lessebo Fjärrvärme AB. Kommunstyrelsens protokoll Granskningsrapport sexpediering Lessebo Fjärrvärme AB Ekonomikontoret

10 Sida 8 av Dnr Årsredovisning 2013 Kosta Köpmanshus AB noterar årsredovisningen till protokollet. Kosta Köpmanshus AB har överlämnat årsredovisning 2013 för kännedom. VD Patric Fransson redogör för Kosta Köpmanshus AB årsredovisning. sunderlag Årsredovisning 2013 för Kosta Köpmanshus AB. Kommunstyrelsens protokoll Granskningsrapport sexpediering Kosta Köpmanshus AB Ekonomikontoret

11 Sida 9 av Dnr Årsredovisning 2013 Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Kronoberg beslutar 1. Godkänna årsredovisningen Bevilja Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Kronoberg ansvarsfrihet för 2013 års verksamhet. Årsredovisning och granskningsrapport för 2013 föreligger avseende Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Kronoberg. om ansvarsfrihet för förbundsdirektionen skall fattas av varje medlemskommuns kommunfullmäktige. Av revisionsberättelsen framgår att revisorerna tillstyrker att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet och att förbundets årsredovisning godkänns. Räddningschef Per Pettersson redogör för Kommunalförbundets årsredovisning. sunderlag Årsredovisning 2013 för Räddningstjänsten Östra Kronoberg. Revisionsberättelse Granskningsrapport Kommunstyrelsens protokoll sexpediering Räddningstjänsten Östra Kronoberg Ekonomikontoret

12 Sida 10 av Dnr Årsredovisning 2013 jämte sammanställd redovisning beslutar att godkänna årsredovisning med sammanställd redovisning för Årsredovisningen utgör kommunstyrelsens sammanfattning och avslutning av 2013 års räkenskaper. Redovisningslagen för kommuner betonar vikten av en god ekonomisk hushållning, balanskravet och övergripande redovisningsprinciper god redovisningssed. Dokumentet delas i tre berättelser Förvaltningsberättelse inkl. resultat- och balansräkning, finansieringsanalys för kommunen och sammanställd redovisning/koncernen jämte noter. Nämndernas verksamhetsberättelse Revisionsberättelse För samtliga koncernbolag finns separata årsredovisningar. Årets resultat enligt resultaträkningen för kommunen uppgår till -45,0 mkr efter nedskrivningar med 72,8 mkr. Enligt upprättad balanskravsutredning, med hänsyn taget till synnerliga skäl, uppgår årets balanskravsresultat till 27,3 mkr. Inom ramen för eget kapital är 7,8 mkr öronmärkta till tillfälliga satsningar för nyanlända. Ekonomichef Göran Jörgensson redogör för årsredovisning sunderlag Tjänsteskrivelse Årsredovisning 2013 vers. 2. Kommunstyrelsens protokoll sexpediering Revisorerna Ekonomikontoret

13 Sida 11 av Dnr Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2013 samt fråga om ansvarsfrihet beviljar kommunstyrelsen, övriga nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för verksamhetsåret Lessebo kommuns revisorer har den 4 juni 2014 avgett revisionsberättelse för 2013 års verksamhet. Revisorernas ordförande Staffan Bergström (c) föredrar revisionsberättelsen. Revisorerna bedömer sammantaget att styrelse och nämnder i Lessebo kommun i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande. Revisorerna tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt enskilda ledamöter i dessa organ samt att kommunens årsredovisning för år 2013 godkänns. sunderlag Revisionsberättelse för år 2013 med bilagor, daterad Granskningsrapport sexpediering Ekonomikontoret

14 Sida 12 av Dnr Ombudgetering av medel 2014, investeringsredovisning 2013 samt slutredovisning av investeringsprojket beslutar 1. Godkänna tilläggsanslag i 2014 års investeringsbudget med netto tkr, enligt nedan, vilket täcks genom att disponera medel ur rörelsekapitalet 2014 års redovisning. Projektnr. Projekt Belopp i tkr Årsbudget Ks Förfogande Mark&Byggn Winess Uppgradering Bråtabäcken i Hovmantorp Lessebo Vattenverk ARV Skruv Badbrygga i Hovmantorp City Summa tkr 2. Godkänna slutredovisning för projekt 7707, Lessebo Vattenverk ombyggnad. 3. Överföra 2,6 mkr från socialnämnden år 2014 och år 2015 med 1,6 mkr till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov. Ärendet avser budgetavräkning för investeringsbudget 2013 och förteckning över investeringsprojekt (som ingår i årsredovisningen). Investeringsbudget för 2013 uppgick till 17,4 mkr och 12,7 mkr har förbrukats. För redovisningsåret föreligger begäran från Tekniska nämnden om överföring av investeringsmedel, 22/14 och en slutredovisning av investeringsprojekt, 23/14. I investeringsredovisningen har några projekt ännu ej slutförts och behov föreligger om överföring av budgetmedel till år Därtill föreligger ett behov av att överföra medel från socialnämnden (ekonomsikt bistånd) till kommunstyreslens förfogande för kostnadsutveckling för åren 2014 och Beloppet uppgår till 2,6 mkr och skall användas för tillfälliga satsningar för nyanlända.

15 Sida 13 av 30 sunderlag Tjänsteskrivelse med bilagor Tekniska nämndens protokoll Kommunstyrelsens protokoll sexpediering Ekonomikontoret Tekniska nämnden Socialnämnden

16 Sida 14 av Dnr Resultatinformation 2014:1 beslutar 1. Respektive nämnd i kommande månadsuppföljningar fortlöpande redovisar vilka åtgärder som har vidtagits för att hålla sig inom de resurser som kommunfullmäktige tilldelat dem. 2. De nämnder som har svårighet att hålla budget ska redovisa en handlingsplan som redovisas på kommunstyrelsens sammanträde. Ekonomichef Göran Jörgensson redovisar prel. resultatinformation januari april jämte prognos för helårsutfall för 2014:1. Nämnderna har per 4 månader inlämnat resultatinformation jämte prognos för helårsutfall för verksamhetsåret 2014 för såväl driftbudget som investeringsbudget. Den genomförda verksamheten för januari till och med april har i stort utförts i enlighet med kommunfullmäktiges antagna budget bortsett försenad driftstart av LSSboendet Runda vägen. Nämndernas kommentarer och sammanställning framgår av bilaga. sunderlag Resultatinformation 2014:1 - Lessebo kommun - AB Lessebohus - AB Lessebo Fastigheter och dess dotterbolag - Lessebo Fjärrvärme AB - Räddningstjänsten Östra Kronoberg - Kosta Köpmanshus AB Kommunstyrelsens protokoll sexpediering Ekonomikontoret

17 Sida 15 av Dnr Budget 2015, verksamhetsplan för Lessebo kommun beslutar 1. Fastställa resultat- finansierings- och balansbudget för Fastställa verksamhetsplan för tillika budgetram för kommande treårsbudget. 3. Uppdra till kommunstyrelsens budgetberedning att fastställa slutliga budgetramar för kommande treårsbudget Uppdra till kommunledningskontoret att upprätta tidplan och anvisningar för kommande budgetarbete. Kommunledningskontoret har lagt fram förslag till budget 2015 jämte verksamhetsplan I förslaget ingår textbudget för nämnder och styrelser samt finansiering, redovisning av finansiella mål, resultat- finansierings- och balansbudget. Finansiella mål Årets resultat + 3,9 mkr. - Soliditet för kommunen totalt, högre än 25 %. - Soliditet för skattefinansierad verksamhet, högre än 33 %. Centrala MBL-förhandlingar gällande årsbudget 2015 jämte verksamhetsplan för 2016 och 2018 är genomförd Yrkanden Sölwe Franzén (c) yrkar att få noterat i protokollet: Budgeten är för ytlig, vad döljer sig bakom materialet? Jag saknar ett välvisande sifferunderlag och textmaterial som visar vad kommunens samlade kostnadsmassa på ca 580 miljoner används till. Personalen som är kommunens viktigaste resurs, hur många årsarbetare planerars 2015 och hur många årsarbare har vi i år, dessa uppgifter saknas i budgetmaterialet. VPL , trots att budgetmassan för de tre åren uppgår till ca miljoner kronor är det få förändringar som framgår av budgetmaterialet. Kommunmedborgarna kan inte utläsa några förändringar i det samlade budgetmaterialet. Min förhoppning är att denna budgetprocess kommer att förpassas till papperskorgen kommande år. Sammanfattningsvis är det ett mycket mcyket dåligt budgetförslag

18 Sida 16 av 30 sunderlag Årsbudget 2015 med verksamhetsplan Resultat- finansierings- och balansbudget för MBL-protokoll Kommunstyrelsens protokoll sexpediering Ekonomikontoret

19 Sida 17 av Dnr Upplåning Lessebo kommun beslutar 1. Uppta nya lån för 2015 med 56 mkr, varav omsättning uppgår till 56 mkr och nyupplåning till 0 mkr. 2. Inom ramen för respektive helägt bolags ramborgen uppta lån, för vidareutlåning (såväl omsättning som nyupplåning), enligt separata styrelsebeslut. 3. Uppdra till kommunledningskontoret att verkställa upplåningen, som avser kommunen och dess helägda bolag för Förslag till resultat-, finans- och balansbudget för 2015 förutsätter nyupplåning med 0 mkr samt omsättning av lån med 56 mkr, total upplåning för 2015 med 56 mkr. sunderlag Förslag till budget 2015 verksamhetsplan med bilagor. Kommunstyrelsens protokoll sexpediering Ekonomikontoret

20 Sida 18 av Dnr Kommunal borgen Skruvs Fiskeklubb beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Skruvs Fiskeklubb (org.nr ) låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 200 tkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Skruvs Fiskeklubb har i skrivelse kommit in med förfrågan om kommunal borgen. Förfrågan avser borgen om 200 tkr för uppförande av en ny servicebyggnad i anslutning till klubbens campingverksamhet. Byggnaden är kostnadsberäknad till 450 tkr varav max 200 tkr behöver lånefinansieras. sunderlag Skrivelse från Skruvs fiskeklubb Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll sexpediering Ekonomikontoret Skruvs Fiskeklubb

21 Sida 19 av Dnr Taxa för digitala trygghetstelefoner beslutar att höja taxan för trygghetstelefoner med 75:-/månad till 225:-/månad. Socialnämnden har beslutat att teckna avtal med Care Tech på digitala trygghetstelefoner och larmmottagning. En beräkning visar på ökad kostnad för kommunen med drygt 100 tkr, vilket skulle finansieras med taxehöjning på 100:-/månad, till 250:- /mån. har behandlat ärendet och beslutat att återremittera ärendet till socialnämnden för ny beräkning av taxan för trygghetstelefoner. Socialnämnden har, efter återremiss, beslutat föreslå kommunfullmäktige besluta att taxan för trygghetstelefon höjs med 75:-/mån, till 225:-/månad. sunderlag Socialnämndens protokoll med bilaga. Kommunstyrelsens protokoll sexpediering Socialnämnden

22 Sida 20 av Dnr Region Kronoberg 2015 beslutar 1. Godkänna att Region Kronoberg övertar verksamhet från Regionförbundet södra Småland enligt förslag Region Kronoberg 2015 underlag för verksamheter som föreslås överföras från Regionförbundet södra Småland till Region Kronoberg genom lag, skatteväxling och avtal. 2. Överföra huvudmannaskapet för kollektivtrafiken till Region Kronoberg och låta Region Kronoberg bilda ensam kollektivtrafikmyndighet i samband med bildandet av region. 3. Hemställa, tillsammans med länets övriga kommuner och Landstinget Kronoberg, till finansdepartementet att de länsvisa skattesatserna i 2 och 3 förordningen (2013:976) om kommunalekonomisk utjämning sänks med 39 öre för kommunerna och höjs med 39 öre för landstinget från och med 1 januari Hemställa, tillsammans med länets övriga kommuner, till finansdepartementet att kommunernas andel av standardkostnaden mellan kommunerna i länet enligt 26 förordningen (2013:976) om kommunalekonomisk utjämning beräknas så att standardkostnaden för respektive kommun blir lika stora belopp i kronor per invånare. 5. Föreslå en inomregional utjämning under 3 år, samt att regionförbundets eget kapital per , exklusive den del som hör till länstrafiken används till den inomregionala utjämningen. Enligt prognos beräknas det egna kapitalet uppgå till 14 miljoner kronor Fördelningen per kommun och år framgår av bilaga 2. Därmed görs ett avsteg från vad som anges i förbundsordningen för Regionförbundet södra Småland. 6. Uppdra åt Regionförbundet södra Småland att initiera en avveckling av kommunalförbundet Regionförbundet södra Småland per den 31 december 2014 samt att samtliga tillgångar, skulder, och åtaganden per den 31 december 2014 överförs till Region Kronoberg. 7. Länstrafiken Kronobergs eget kapital per den 31 december 2014 återbetalas/faktureras till medlemmarna i enlighet med vad som anges i förbundsordningen.

23 Sida 21 av 30 Under förutsättning av Riksdagens godkännande kommer Regionförbundet södra Småland och Landstinget Kronoberg gå samman och från den 1 januari 2015 bilda en ny regional organisation, Region Kronoberg som föreslås ta över landstingets och regionförbundets nuvarande uppdrag och verksamhet Regionbildningskommittén har tagit fram underlag för verksamheter som föreslås överföras från Regionförbundet södra Småland till Region Kronoberg genom lag, skatteväxling och avtal och lämnat förslag till beslut till länet kommuner. Region Kronoberg föreslås genom skatteväxling kompenseras för ett ökat kostnadsåtagande. Skatteväxlingen omfattar medlemsbidrag till Länstrafiken Kronoberg och medlemsbidraget till Regionförbundets allmänna verksamhet. Skatteväxlingen innebär att Landstinget Kronoberg höjer utdebiteringen med 39 öre och länets kommuner sänker utdebiteringen i motsvarande grad. Slutlig skatt för 2015 fastställs av respektive kommun och landstingsfullmäktige på sedvanligt sätt. sunderlag Skrivelse med bilagor från regionbildningskommittén om bildande av Region Kronoberg 2015, E-post från Regionförbundet södra Småland med ändring av fjärde att-satsen i beslutsförslaget. Kommunstyrelsens protokoll sexpediering Regionförbundet södra Småland

24 Sida 22 av Dnr Årsredovisning och revisionsberättelse Kommunalförbundet VoB Kronoberg beslutar 1. Godkänna årsredovisning Bevilja Kommunalförbundet VoB Kronoberg ansvarsfrihet för 2013 års verksamhet. Monica Widnemark anmäler jäv och deltar inte i ärendet. Kommunalförbundet VoB Kronoberg har översänt årsredovisning och revisionsberättelse för Medlemskommunerna har utsett fyra gemensamma revisorer utifrån vad VoB Kronobergs förbundsordning anger. om ansvarsfrihet för förbundsdirektionen skall fattas av varje medlemskommuns kommunfullmäktige. Revisorerna har granskat kommunalförbundets verksamhet Revisorerna finner att verksamheten har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll varit tillräcklig. Bolagets följsamhet mot av ägarna fastställda direktiv är god. sunderlag Skrivelse från VoB Kronoberg Årsredovisning 2013 VoB Kronoberg. Granskningsrapport för år Kommunstyrelsens protokoll sexpediering VoB Kronoberg

25 Sida 23 av Dnr Förbundsordning för Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Kronoberg beslutar att anta upprättat förslag till förbundsordning för Räddningstjänsten Östra Kronoberg Vid Räddningstjänsten Östra Kronobergs ägarmöte den 21 januari 2014 beslutades att ge kommuncheferna i Lessebo, Uppvidinge och Tingsryd tillsammans med räddningschefen uppdrag att se över och komma med förslag på förändrad förbundsordning för Räddningstjänsten Östra Kronoberg sunderlag Förslag till förbundsordning för Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Kronoberg. Kommunstyrelsens protokoll sexpediering Räddningstjänsten Östra Kronoberg

26 Sida 24 av Dnr Reglemente för Förbundsdirektionen i Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Kronoberg beslutar att anta upprättat förslag till reglemente för Räddningstjänsten Östra Kronoberg. Vid Räddningstjänsten Östra Kronobergs ägarmöte den 21 januari 2014 beslutades att ge kommuncheferna i Lessebo, Uppvidinge och Tingsryd tillsammans med räddningschefen uppdrag att se över och komma med förslag på förändrat reglemente för Räddningstjänsten Östra Kronoberg sunderlag Förslag till reglemente för Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Kronoberg. Kommunstyrelsens protokoll sexpediering Räddningstjänsten Östra Kronoberg

27 Sida 25 av Dnr Ägardirektiv till Räddningstjänsten Östra Kronoberg beslutar att anta upprättat förslag till ägardirektiv till Räddningstjänsten Östra Kronoberg Vid Räddningstjänsten Östra Kronobergs ägarmöte den 21 januari 2014 beslutades att ge kommuncheferna i Lessebo, Uppvidinge och Tingsryd tillsammans med räddningschefen uppdrag att se över och komma med förslag på förändrad ägardirektiv för Räddningstjänsten Östra Kronoberg sunderlag Förslag till ägardirektiv för Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Kronoberg. Kommunstyrelsens protokoll sexpediering Räddningstjänsten Östra Kronoberg

28 Sida 26 av Dnr Interpellation till kommunstyrelsens ordförande ang. de långsiktiga effekterna av kommunens höga skuldsättning beslutar att vänta till nästa fullmäktige med svar eftersom Per-Inge Olsson, som ställt interpellationen, inte är närvarande. Per-Inge Olsson (mp) har kommit in med en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Monica Widnemark (s) om de långsiktiga effekterna av kommunens höga skuldsättning. sunderlag Interpellation från Per-Inge Olsson(mp). s protokoll Svar på interpellation från Monica Widnemark.

29 Sida 27 av Dnr Motion om att utveckla kollektivtrafiken i Skruv med omnejd beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Jan O Eriksson (s), Lars Altgård (s) och Emil Wetterling (s) föreslår i motion att Lessebo kommun aktivt verkar för att det i samband med förändringar på spårområdet i Skruv byggs en perrong för på- och avstigningsmöjligheter vid persontrafik alternativt att det förbereds för att framöver kunna bygga en perrong, då med minimala arbetsinsatser och till lägsta möjliga kostnad. Lessebo kommun aktivt verkar för att möjligheterna till tågstopp i Skruv förs fram som en del i kommande diskussioner/beslutsunderlag för trafikplanering av persontrafik på järnväg. Lessebo kommun aktivt verkar för att utveckling av kollektivtrafiken i Skruv med omnejd inom ramen för befintliga transportmedel men också genom att öppna upp för andra former av kollektivtrafik som är kostnadseffektiva men också mer kan anpassas till människors behov och resande. sunderlag Motion från Jan O Eriksson (s), Lars Altgård (s) och Emil Wetterling (s).

30 Sida 28 av Dnr Avsägelse av kommunalt uppdrag beslutar 1. Godkänna avsägelse från Peter Severinsson (s), Hovmantorp. 2. Hos Länsstyrelsen begära om ny sammanräkning för att utse ny ledamot i kommunfullmäktige Peter Severinsson (s), Hovmantorp, avsäger sig i skrivelse uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden och kommunfullmäktige. sunderlag Avsägelse från Peter Severinsson (s). sexpediering Peter Severinsson Barn- och utbildningsnämnden Länsstyrelsen

31 Sida 29 av Fyllnadsval beslutar förrätta följande val Fyllnadsval Barn- och utbildningsnämnden t.o.m Som ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Peter Severinsson (s) välja Kristina Brundin (s), Strandgatan 8, Hovmantorp Fyllnadsval AB Lessebohus för tiden fram till ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige Som suppleant i styrelsen för AB Lessebohus efter Monica Johansson (s), välja Roger Hultenius (s), Stora vägen 25, Kosta. Fyllnadsval AB Lessebo Fastigheter för tiden fram till ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige Som suppleant i styrelsen för AB Lessebo Fastigheter efter Monica Johansson(s) välja Roger Hultenius (s), Stora vägen 25, Kosta. Fyllnadsval AB Kyrkebyn 3 för tiden fram till ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige Som suppleant i styrelsen för AB Lessebo Fastigheter efter Monica Johansson(s) välja Roger Hultenius (s), Stora vägen 25, Kosta. Fyllnadsval AB Spånet 5 för tiden fram till ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige Som suppleant i styrelsen för AB Spånet 5 efter Monica Johansson (s) välja Roger Hultenius (s), Stora vägen 25, Kosta. sexpediering Barn- och utbildningsnämnden Kommunala bolagen

32 Sida 30 av Delgivningar/rapporter Ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige 2014/86-10 från länsstyrelsen om ny ledamot i kommunfullmäktige, Azeb Vemmenby (s), efter Mats Högberg (s), samt ny ersättare Sven Sandin (s), efter Azeb Vemmenby (s). Rapport av ej verkställda beslut 1550/14 Socialnämnden har skyldighet att till Länsstyrelsen rapportera gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från beslutsdatum. Individrapportering föreligger för kännedom från socialnämnden för ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för perioden

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2011-05-31 2 KS 75 Dnr 2011.40-86 Regional kulturplan för Kronobergs län Landstinget Kronoberg och Regionförbundet södra Småland har i dialog med kommuner, professionella kulturlivet och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Thomas Eklund (V), ersättande gruppledare Hans Karlsson, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare Jessica Jansson, ekonomichef del av mötet

Thomas Eklund (V), ersättande gruppledare Hans Karlsson, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare Jessica Jansson, ekonomichef del av mötet 1(45) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00-15.15 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Thomas Lönn (S), ej tjänstgörande Ulla Werdin (GL), ej tjänstgörande Övriga närvarande

Läs mer

Årsredovisning 2012. Beslutad i Kommunfullmäktige 2013-04-22

Årsredovisning 2012. Beslutad i Kommunfullmäktige 2013-04-22 Årsredovisning 2012 Beslutad i Kommunfullmäktige 2013-04-22 KOMMUNEN FINANSIELLA NYCKELTAL 2012 2011 2010 2009 2008 Resultat I nettokostnad i förhållande till skatteintäkt 95% 100% 99% 100% 99% Resultat

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(44) Kommunfullmäktige 2015-04-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(44) Kommunfullmäktige 2015-04-23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(44) Plats och tid Abbotsalen, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 13.30 17.50 Paus klockan 15.40 16.00 Beslutande M Margareta Lövgren M Kerstin Weimman-Lindén tjänstgör

Läs mer

KS 262 Ärende KS 2013/704

KS 262 Ärende KS 2013/704 Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2013-12-03 KS 262 Ärende KS 2013/704 VA-taxa 2014, Vansbro Teknik AB Beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att VA-taxan höjs fr.o.m. 2014-01-01

Läs mer

Årsredovisning 2013. Beslutad i Kommunfullmäktige 2014-06-16

Årsredovisning 2013. Beslutad i Kommunfullmäktige 2014-06-16 Årsredovisning 2013 Beslutad i Kommunfullmäktige 2014-06-16 KOMMUNEN FINANSIELLA NYCKELTAL 2013 2012 2011 2010 2009 Resultat I nettokostnad i förhållande till skatteintäkt 95% 97% 95% 97% 100% Resultat

Läs mer

Närvarande 24 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare, summa 26 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 6 personer.

Närvarande 24 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare, summa 26 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 6 personer. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2011-11-23 Plats och tid Utvecklingscenter, Ed onsdagen den 23 november, 2011 klockan 19.00 22.00 Beslutande Närvarande 24 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-06-07 1. Eva Johansson (C) Annika Bergqvist (S) Stefan Carlsson (S) Anders Fransson (S) avvek 17.50

Kommunstyrelsen 2011-06-07 1. Eva Johansson (C) Annika Bergqvist (S) Stefan Carlsson (S) Anders Fransson (S) avvek 17.50 SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-06-07 1 Plats och tid Kommunhuset Svenljunga kl 14.00 18.30 (Ajournering 18.00 18.15) Ej tjänstgörande ersättare Beslutande Eva Johansson (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-05-17 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 14.30 16.50 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 68-69, 73 Kjell Iwemyr 68-70 Tommy Persson (S) 56-69 Håkan Johansson

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C 68-70, 72-86 Rosie Folkesson, S. Rosie Folkesson Åke Nilsson Underskrifter Paragrafer

Per-Inge Pettersson, C 68-70, 72-86 Rosie Folkesson, S. Rosie Folkesson Åke Nilsson Underskrifter Paragrafer Sammanträdesprotokoll 1 (40) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 09.00-15.40 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD ej 71 Tomas Söreling, S Pär Edgren, M 65-78

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Kallelse Till detta sammanträde har utfärdats kallelse enligt bilaga 27 till detta protokoll.

Kallelse Till detta sammanträde har utfärdats kallelse enligt bilaga 27 till detta protokoll. 2 Kf 78 Kallelse Till detta sammanträde har utfärdats kallelse enligt bilaga 27 till detta protokoll. 3 Kf 79 04/66 Inkomna handlingar Kommunrevisionens revisionsrapport Granskning av kvalitet i redovisningsmaterial

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S) 1(49) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-15.25 Ajournering 15.00-15.10 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

2011-11-10 2013-06-11 1 (31) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdagen den 11 juni, 2013, kl. 09.00 13.

2011-11-10 2013-06-11 1 (31) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdagen den 11 juni, 2013, kl. 09.00 13. 2011-11-10 2013-06-11 1 (31) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdagen den 11 juni, 2013, kl. 09.00 13.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

KALLELSE Regionfullmäktige 2013-03-22. Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande:

KALLELSE Regionfullmäktige 2013-03-22. Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: KALLELSE Regionfullmäktige 2013-03-22 Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: Tid: Fredagen den 22 mars 2013 kl. 10.00 Plats: Möbelriket, Videum

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-06-14

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-06-14 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 15:00-18.55 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Helene Olofsson, kanslisekreterare Britt-Louise Nyholm, folkhälsosamordnare

Läs mer

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Christer Lundgren, (c) Per-Anders Olsson

Christer Lundgren, (c) Per-Anders Olsson 2012-10-23 1(37) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, tisdagen 23 oktober 2012, kl. 10.00-17.40 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Kent-Erik Mattsson,

Läs mer

Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde

Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde Kungörelse Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen den 25 juni 2012 VIMMERBY KOMMUN Kanslienheten Therese Jigsved, kanslichef KUNGÖRELSE 2012-06-13 1(3) Art Kommunfullmäktiges sammanträde Tid Måndagen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (60) Plats Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 22 maj 2013, kl. 19.00-20.15 Beslutande se bifogad närvarolista Övriga deltagande Jan Sohlmér Christine Edenbrandt

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28 Kommunfullmäktige 2013-11-11 Sammanträdesdatum Sida 1-28 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 11 november 2013, kl. 18:30-20:35. ande Ordförande Bengt Jernhall samt vid 95-97 30 ordinarie ledamöter

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-08-21

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-08-21 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tjänstgörande ersättare Tunasalen, Stadshuset, Vimmerby. Tisdag 21 augusti 2012 klockan 09:00-12:05, 13:00-15:10.

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 461 Kommunstyrelsen 2010-10-25

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 461 Kommunstyrelsen 2010-10-25 Sammanträdesdatum 461 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-15.00 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer