Sida 2 av 30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Kronoberg... 23

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sida 2 av 30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-06-16. Kronoberg... 23"

Transkript

1

2

3

4 Sida 2 av 30 Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden 27. Allmänhetens frågestund Årsredovisning 2013 AB Lessebohus Årsredovisning 2013 AB Lessebo Fastigheter Årsredovisning 2013 AB Kyrkebyn Årsredovisning 2013 Lessebo Fjärrvärme AB Årsredovisning 2013 Kosta Köpmanshus AB Årsredovisning 2013 Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Kronoberg Årsredovisning 2013 jämte sammanställd redovisning Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2013 samt fråga om ansvarsfrihet Ombudgetering av medel 2014, investeringsredovisning 2013 samt slutredovisning av invester-ingsprojket Resultatinformation 2014: Budget 2015, verksamhetsplan för Lessebo kommun Upplåning Lessebo kommun Kommunal borgen Skruvs Fiskeklubb Taxa för digitala trygghetstelefoner Region Kronoberg Årsredovisning och revisionsberättelse Kommunalförbundet VoB Kronoberg Förbundsordning för Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Kronoberg Reglemente för Förbundsdirektionen i Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Kronoberg Ägardirektiv till Räddningstjänsten Östra Kronoberg Interpellation till kommunstyrelsens ordförande ang. de långsiktiga effekterna av kommunens höga skuldsättning Motion om att utveckla kollektivtrafiken i Skruv med omnejd Avsägelse av kommunalt uppdrag Fyllnadsval Delgivningar/rapporter... 30

5 Sida 3 av Allmänhetens frågestund Under allmänhetens frågestund har närvarande åhörare möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktiges ledamöter och tjänstgörande ersättare. Vid dagens sammanträde ställs inga frågor.

6 Sida 4 av Dnr Årsredovisning 2013 AB Lessebohus noterar årsredovisningen till protokollet. AB Lessebohus har överlämnat årsredovisning 2013 för kännedom. VD Håkan Bergström redogör för AB Lessebohus årsredovisning. sunderlag Årsredovisning 2013 för AB Lessebohus. Kommunstyrelsens protokoll Granskningsrapport sexpediering AB Lessebohus Ekonomikontoret

7 Sida 5 av Dnr Årsredovisning 2013 AB Lessebo Fastigheter noterar årsredovisningen till protokollet. AB Lessebo Fastigheter har överlämnat årsredovisning 2013 för kännedom. VD Håkan Bergström redogör för AB Lessebo Fastigheters årsredovisning. sunderlag Årsredovisning 2013 för AB Lessebo Fastigheter. Kommunstyrelsens protokoll Granskningsrapport sexpediering AB Lessebo Fastigheter Ekonomikontoret

8 Sida 6 av Dnr Årsredovisning 2013 AB Kyrkebyn 3 noterar årsredovisningen till protokollet. AB Kyrkebyn 3 har överlämnat årsredovisning 2013 för kännedom. VD Håkan Bergström redogör för AB Kyrkebyn 3 årsredovisning. sunderlag Årsredovisning 2013 för AB AB Kyrkebyn 3. Kommunstyrelsens protokoll Granskningsrapport sexpediering AB Kyrkebyn 3 Ekonomikontoret

9 Sida 7 av Dnr Årsredovisning 2013 Lessebo Fjärrvärme AB noterar årsredovisningen till protokollet. Lessebo Fjärrvärme AB har överlämnat årsredovisning 2013 för kännedom. VD Lars Sjökvist redogör för Lessebo Fjärrvärme AB årsredovisning. sunderlag Årsredovisning 2013 för Lessebo Fjärrvärme AB. Kommunstyrelsens protokoll Granskningsrapport sexpediering Lessebo Fjärrvärme AB Ekonomikontoret

10 Sida 8 av Dnr Årsredovisning 2013 Kosta Köpmanshus AB noterar årsredovisningen till protokollet. Kosta Köpmanshus AB har överlämnat årsredovisning 2013 för kännedom. VD Patric Fransson redogör för Kosta Köpmanshus AB årsredovisning. sunderlag Årsredovisning 2013 för Kosta Köpmanshus AB. Kommunstyrelsens protokoll Granskningsrapport sexpediering Kosta Köpmanshus AB Ekonomikontoret

11 Sida 9 av Dnr Årsredovisning 2013 Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Kronoberg beslutar 1. Godkänna årsredovisningen Bevilja Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Kronoberg ansvarsfrihet för 2013 års verksamhet. Årsredovisning och granskningsrapport för 2013 föreligger avseende Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Kronoberg. om ansvarsfrihet för förbundsdirektionen skall fattas av varje medlemskommuns kommunfullmäktige. Av revisionsberättelsen framgår att revisorerna tillstyrker att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet och att förbundets årsredovisning godkänns. Räddningschef Per Pettersson redogör för Kommunalförbundets årsredovisning. sunderlag Årsredovisning 2013 för Räddningstjänsten Östra Kronoberg. Revisionsberättelse Granskningsrapport Kommunstyrelsens protokoll sexpediering Räddningstjänsten Östra Kronoberg Ekonomikontoret

12 Sida 10 av Dnr Årsredovisning 2013 jämte sammanställd redovisning beslutar att godkänna årsredovisning med sammanställd redovisning för Årsredovisningen utgör kommunstyrelsens sammanfattning och avslutning av 2013 års räkenskaper. Redovisningslagen för kommuner betonar vikten av en god ekonomisk hushållning, balanskravet och övergripande redovisningsprinciper god redovisningssed. Dokumentet delas i tre berättelser Förvaltningsberättelse inkl. resultat- och balansräkning, finansieringsanalys för kommunen och sammanställd redovisning/koncernen jämte noter. Nämndernas verksamhetsberättelse Revisionsberättelse För samtliga koncernbolag finns separata årsredovisningar. Årets resultat enligt resultaträkningen för kommunen uppgår till -45,0 mkr efter nedskrivningar med 72,8 mkr. Enligt upprättad balanskravsutredning, med hänsyn taget till synnerliga skäl, uppgår årets balanskravsresultat till 27,3 mkr. Inom ramen för eget kapital är 7,8 mkr öronmärkta till tillfälliga satsningar för nyanlända. Ekonomichef Göran Jörgensson redogör för årsredovisning sunderlag Tjänsteskrivelse Årsredovisning 2013 vers. 2. Kommunstyrelsens protokoll sexpediering Revisorerna Ekonomikontoret

13 Sida 11 av Dnr Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2013 samt fråga om ansvarsfrihet beviljar kommunstyrelsen, övriga nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för verksamhetsåret Lessebo kommuns revisorer har den 4 juni 2014 avgett revisionsberättelse för 2013 års verksamhet. Revisorernas ordförande Staffan Bergström (c) föredrar revisionsberättelsen. Revisorerna bedömer sammantaget att styrelse och nämnder i Lessebo kommun i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande. Revisorerna tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt enskilda ledamöter i dessa organ samt att kommunens årsredovisning för år 2013 godkänns. sunderlag Revisionsberättelse för år 2013 med bilagor, daterad Granskningsrapport sexpediering Ekonomikontoret

14 Sida 12 av Dnr Ombudgetering av medel 2014, investeringsredovisning 2013 samt slutredovisning av investeringsprojket beslutar 1. Godkänna tilläggsanslag i 2014 års investeringsbudget med netto tkr, enligt nedan, vilket täcks genom att disponera medel ur rörelsekapitalet 2014 års redovisning. Projektnr. Projekt Belopp i tkr Årsbudget Ks Förfogande Mark&Byggn Winess Uppgradering Bråtabäcken i Hovmantorp Lessebo Vattenverk ARV Skruv Badbrygga i Hovmantorp City Summa tkr 2. Godkänna slutredovisning för projekt 7707, Lessebo Vattenverk ombyggnad. 3. Överföra 2,6 mkr från socialnämnden år 2014 och år 2015 med 1,6 mkr till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov. Ärendet avser budgetavräkning för investeringsbudget 2013 och förteckning över investeringsprojekt (som ingår i årsredovisningen). Investeringsbudget för 2013 uppgick till 17,4 mkr och 12,7 mkr har förbrukats. För redovisningsåret föreligger begäran från Tekniska nämnden om överföring av investeringsmedel, 22/14 och en slutredovisning av investeringsprojekt, 23/14. I investeringsredovisningen har några projekt ännu ej slutförts och behov föreligger om överföring av budgetmedel till år Därtill föreligger ett behov av att överföra medel från socialnämnden (ekonomsikt bistånd) till kommunstyreslens förfogande för kostnadsutveckling för åren 2014 och Beloppet uppgår till 2,6 mkr och skall användas för tillfälliga satsningar för nyanlända.

15 Sida 13 av 30 sunderlag Tjänsteskrivelse med bilagor Tekniska nämndens protokoll Kommunstyrelsens protokoll sexpediering Ekonomikontoret Tekniska nämnden Socialnämnden

16 Sida 14 av Dnr Resultatinformation 2014:1 beslutar 1. Respektive nämnd i kommande månadsuppföljningar fortlöpande redovisar vilka åtgärder som har vidtagits för att hålla sig inom de resurser som kommunfullmäktige tilldelat dem. 2. De nämnder som har svårighet att hålla budget ska redovisa en handlingsplan som redovisas på kommunstyrelsens sammanträde. Ekonomichef Göran Jörgensson redovisar prel. resultatinformation januari april jämte prognos för helårsutfall för 2014:1. Nämnderna har per 4 månader inlämnat resultatinformation jämte prognos för helårsutfall för verksamhetsåret 2014 för såväl driftbudget som investeringsbudget. Den genomförda verksamheten för januari till och med april har i stort utförts i enlighet med kommunfullmäktiges antagna budget bortsett försenad driftstart av LSSboendet Runda vägen. Nämndernas kommentarer och sammanställning framgår av bilaga. sunderlag Resultatinformation 2014:1 - Lessebo kommun - AB Lessebohus - AB Lessebo Fastigheter och dess dotterbolag - Lessebo Fjärrvärme AB - Räddningstjänsten Östra Kronoberg - Kosta Köpmanshus AB Kommunstyrelsens protokoll sexpediering Ekonomikontoret

17 Sida 15 av Dnr Budget 2015, verksamhetsplan för Lessebo kommun beslutar 1. Fastställa resultat- finansierings- och balansbudget för Fastställa verksamhetsplan för tillika budgetram för kommande treårsbudget. 3. Uppdra till kommunstyrelsens budgetberedning att fastställa slutliga budgetramar för kommande treårsbudget Uppdra till kommunledningskontoret att upprätta tidplan och anvisningar för kommande budgetarbete. Kommunledningskontoret har lagt fram förslag till budget 2015 jämte verksamhetsplan I förslaget ingår textbudget för nämnder och styrelser samt finansiering, redovisning av finansiella mål, resultat- finansierings- och balansbudget. Finansiella mål Årets resultat + 3,9 mkr. - Soliditet för kommunen totalt, högre än 25 %. - Soliditet för skattefinansierad verksamhet, högre än 33 %. Centrala MBL-förhandlingar gällande årsbudget 2015 jämte verksamhetsplan för 2016 och 2018 är genomförd Yrkanden Sölwe Franzén (c) yrkar att få noterat i protokollet: Budgeten är för ytlig, vad döljer sig bakom materialet? Jag saknar ett välvisande sifferunderlag och textmaterial som visar vad kommunens samlade kostnadsmassa på ca 580 miljoner används till. Personalen som är kommunens viktigaste resurs, hur många årsarbetare planerars 2015 och hur många årsarbare har vi i år, dessa uppgifter saknas i budgetmaterialet. VPL , trots att budgetmassan för de tre åren uppgår till ca miljoner kronor är det få förändringar som framgår av budgetmaterialet. Kommunmedborgarna kan inte utläsa några förändringar i det samlade budgetmaterialet. Min förhoppning är att denna budgetprocess kommer att förpassas till papperskorgen kommande år. Sammanfattningsvis är det ett mycket mcyket dåligt budgetförslag

18 Sida 16 av 30 sunderlag Årsbudget 2015 med verksamhetsplan Resultat- finansierings- och balansbudget för MBL-protokoll Kommunstyrelsens protokoll sexpediering Ekonomikontoret

19 Sida 17 av Dnr Upplåning Lessebo kommun beslutar 1. Uppta nya lån för 2015 med 56 mkr, varav omsättning uppgår till 56 mkr och nyupplåning till 0 mkr. 2. Inom ramen för respektive helägt bolags ramborgen uppta lån, för vidareutlåning (såväl omsättning som nyupplåning), enligt separata styrelsebeslut. 3. Uppdra till kommunledningskontoret att verkställa upplåningen, som avser kommunen och dess helägda bolag för Förslag till resultat-, finans- och balansbudget för 2015 förutsätter nyupplåning med 0 mkr samt omsättning av lån med 56 mkr, total upplåning för 2015 med 56 mkr. sunderlag Förslag till budget 2015 verksamhetsplan med bilagor. Kommunstyrelsens protokoll sexpediering Ekonomikontoret

20 Sida 18 av Dnr Kommunal borgen Skruvs Fiskeklubb beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Skruvs Fiskeklubb (org.nr ) låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 200 tkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Skruvs Fiskeklubb har i skrivelse kommit in med förfrågan om kommunal borgen. Förfrågan avser borgen om 200 tkr för uppförande av en ny servicebyggnad i anslutning till klubbens campingverksamhet. Byggnaden är kostnadsberäknad till 450 tkr varav max 200 tkr behöver lånefinansieras. sunderlag Skrivelse från Skruvs fiskeklubb Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll sexpediering Ekonomikontoret Skruvs Fiskeklubb

21 Sida 19 av Dnr Taxa för digitala trygghetstelefoner beslutar att höja taxan för trygghetstelefoner med 75:-/månad till 225:-/månad. Socialnämnden har beslutat att teckna avtal med Care Tech på digitala trygghetstelefoner och larmmottagning. En beräkning visar på ökad kostnad för kommunen med drygt 100 tkr, vilket skulle finansieras med taxehöjning på 100:-/månad, till 250:- /mån. har behandlat ärendet och beslutat att återremittera ärendet till socialnämnden för ny beräkning av taxan för trygghetstelefoner. Socialnämnden har, efter återremiss, beslutat föreslå kommunfullmäktige besluta att taxan för trygghetstelefon höjs med 75:-/mån, till 225:-/månad. sunderlag Socialnämndens protokoll med bilaga. Kommunstyrelsens protokoll sexpediering Socialnämnden

22 Sida 20 av Dnr Region Kronoberg 2015 beslutar 1. Godkänna att Region Kronoberg övertar verksamhet från Regionförbundet södra Småland enligt förslag Region Kronoberg 2015 underlag för verksamheter som föreslås överföras från Regionförbundet södra Småland till Region Kronoberg genom lag, skatteväxling och avtal. 2. Överföra huvudmannaskapet för kollektivtrafiken till Region Kronoberg och låta Region Kronoberg bilda ensam kollektivtrafikmyndighet i samband med bildandet av region. 3. Hemställa, tillsammans med länets övriga kommuner och Landstinget Kronoberg, till finansdepartementet att de länsvisa skattesatserna i 2 och 3 förordningen (2013:976) om kommunalekonomisk utjämning sänks med 39 öre för kommunerna och höjs med 39 öre för landstinget från och med 1 januari Hemställa, tillsammans med länets övriga kommuner, till finansdepartementet att kommunernas andel av standardkostnaden mellan kommunerna i länet enligt 26 förordningen (2013:976) om kommunalekonomisk utjämning beräknas så att standardkostnaden för respektive kommun blir lika stora belopp i kronor per invånare. 5. Föreslå en inomregional utjämning under 3 år, samt att regionförbundets eget kapital per , exklusive den del som hör till länstrafiken används till den inomregionala utjämningen. Enligt prognos beräknas det egna kapitalet uppgå till 14 miljoner kronor Fördelningen per kommun och år framgår av bilaga 2. Därmed görs ett avsteg från vad som anges i förbundsordningen för Regionförbundet södra Småland. 6. Uppdra åt Regionförbundet södra Småland att initiera en avveckling av kommunalförbundet Regionförbundet södra Småland per den 31 december 2014 samt att samtliga tillgångar, skulder, och åtaganden per den 31 december 2014 överförs till Region Kronoberg. 7. Länstrafiken Kronobergs eget kapital per den 31 december 2014 återbetalas/faktureras till medlemmarna i enlighet med vad som anges i förbundsordningen.

23 Sida 21 av 30 Under förutsättning av Riksdagens godkännande kommer Regionförbundet södra Småland och Landstinget Kronoberg gå samman och från den 1 januari 2015 bilda en ny regional organisation, Region Kronoberg som föreslås ta över landstingets och regionförbundets nuvarande uppdrag och verksamhet Regionbildningskommittén har tagit fram underlag för verksamheter som föreslås överföras från Regionförbundet södra Småland till Region Kronoberg genom lag, skatteväxling och avtal och lämnat förslag till beslut till länet kommuner. Region Kronoberg föreslås genom skatteväxling kompenseras för ett ökat kostnadsåtagande. Skatteväxlingen omfattar medlemsbidrag till Länstrafiken Kronoberg och medlemsbidraget till Regionförbundets allmänna verksamhet. Skatteväxlingen innebär att Landstinget Kronoberg höjer utdebiteringen med 39 öre och länets kommuner sänker utdebiteringen i motsvarande grad. Slutlig skatt för 2015 fastställs av respektive kommun och landstingsfullmäktige på sedvanligt sätt. sunderlag Skrivelse med bilagor från regionbildningskommittén om bildande av Region Kronoberg 2015, E-post från Regionförbundet södra Småland med ändring av fjärde att-satsen i beslutsförslaget. Kommunstyrelsens protokoll sexpediering Regionförbundet södra Småland

24 Sida 22 av Dnr Årsredovisning och revisionsberättelse Kommunalförbundet VoB Kronoberg beslutar 1. Godkänna årsredovisning Bevilja Kommunalförbundet VoB Kronoberg ansvarsfrihet för 2013 års verksamhet. Monica Widnemark anmäler jäv och deltar inte i ärendet. Kommunalförbundet VoB Kronoberg har översänt årsredovisning och revisionsberättelse för Medlemskommunerna har utsett fyra gemensamma revisorer utifrån vad VoB Kronobergs förbundsordning anger. om ansvarsfrihet för förbundsdirektionen skall fattas av varje medlemskommuns kommunfullmäktige. Revisorerna har granskat kommunalförbundets verksamhet Revisorerna finner att verksamheten har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll varit tillräcklig. Bolagets följsamhet mot av ägarna fastställda direktiv är god. sunderlag Skrivelse från VoB Kronoberg Årsredovisning 2013 VoB Kronoberg. Granskningsrapport för år Kommunstyrelsens protokoll sexpediering VoB Kronoberg

25 Sida 23 av Dnr Förbundsordning för Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Kronoberg beslutar att anta upprättat förslag till förbundsordning för Räddningstjänsten Östra Kronoberg Vid Räddningstjänsten Östra Kronobergs ägarmöte den 21 januari 2014 beslutades att ge kommuncheferna i Lessebo, Uppvidinge och Tingsryd tillsammans med räddningschefen uppdrag att se över och komma med förslag på förändrad förbundsordning för Räddningstjänsten Östra Kronoberg sunderlag Förslag till förbundsordning för Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Kronoberg. Kommunstyrelsens protokoll sexpediering Räddningstjänsten Östra Kronoberg

26 Sida 24 av Dnr Reglemente för Förbundsdirektionen i Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Kronoberg beslutar att anta upprättat förslag till reglemente för Räddningstjänsten Östra Kronoberg. Vid Räddningstjänsten Östra Kronobergs ägarmöte den 21 januari 2014 beslutades att ge kommuncheferna i Lessebo, Uppvidinge och Tingsryd tillsammans med räddningschefen uppdrag att se över och komma med förslag på förändrat reglemente för Räddningstjänsten Östra Kronoberg sunderlag Förslag till reglemente för Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Kronoberg. Kommunstyrelsens protokoll sexpediering Räddningstjänsten Östra Kronoberg

27 Sida 25 av Dnr Ägardirektiv till Räddningstjänsten Östra Kronoberg beslutar att anta upprättat förslag till ägardirektiv till Räddningstjänsten Östra Kronoberg Vid Räddningstjänsten Östra Kronobergs ägarmöte den 21 januari 2014 beslutades att ge kommuncheferna i Lessebo, Uppvidinge och Tingsryd tillsammans med räddningschefen uppdrag att se över och komma med förslag på förändrad ägardirektiv för Räddningstjänsten Östra Kronoberg sunderlag Förslag till ägardirektiv för Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Kronoberg. Kommunstyrelsens protokoll sexpediering Räddningstjänsten Östra Kronoberg

28 Sida 26 av Dnr Interpellation till kommunstyrelsens ordförande ang. de långsiktiga effekterna av kommunens höga skuldsättning beslutar att vänta till nästa fullmäktige med svar eftersom Per-Inge Olsson, som ställt interpellationen, inte är närvarande. Per-Inge Olsson (mp) har kommit in med en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Monica Widnemark (s) om de långsiktiga effekterna av kommunens höga skuldsättning. sunderlag Interpellation från Per-Inge Olsson(mp). s protokoll Svar på interpellation från Monica Widnemark.

29 Sida 27 av Dnr Motion om att utveckla kollektivtrafiken i Skruv med omnejd beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Jan O Eriksson (s), Lars Altgård (s) och Emil Wetterling (s) föreslår i motion att Lessebo kommun aktivt verkar för att det i samband med förändringar på spårområdet i Skruv byggs en perrong för på- och avstigningsmöjligheter vid persontrafik alternativt att det förbereds för att framöver kunna bygga en perrong, då med minimala arbetsinsatser och till lägsta möjliga kostnad. Lessebo kommun aktivt verkar för att möjligheterna till tågstopp i Skruv förs fram som en del i kommande diskussioner/beslutsunderlag för trafikplanering av persontrafik på järnväg. Lessebo kommun aktivt verkar för att utveckling av kollektivtrafiken i Skruv med omnejd inom ramen för befintliga transportmedel men också genom att öppna upp för andra former av kollektivtrafik som är kostnadseffektiva men också mer kan anpassas till människors behov och resande. sunderlag Motion från Jan O Eriksson (s), Lars Altgård (s) och Emil Wetterling (s).

30 Sida 28 av Dnr Avsägelse av kommunalt uppdrag beslutar 1. Godkänna avsägelse från Peter Severinsson (s), Hovmantorp. 2. Hos Länsstyrelsen begära om ny sammanräkning för att utse ny ledamot i kommunfullmäktige Peter Severinsson (s), Hovmantorp, avsäger sig i skrivelse uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden och kommunfullmäktige. sunderlag Avsägelse från Peter Severinsson (s). sexpediering Peter Severinsson Barn- och utbildningsnämnden Länsstyrelsen

31 Sida 29 av Fyllnadsval beslutar förrätta följande val Fyllnadsval Barn- och utbildningsnämnden t.o.m Som ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Peter Severinsson (s) välja Kristina Brundin (s), Strandgatan 8, Hovmantorp Fyllnadsval AB Lessebohus för tiden fram till ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige Som suppleant i styrelsen för AB Lessebohus efter Monica Johansson (s), välja Roger Hultenius (s), Stora vägen 25, Kosta. Fyllnadsval AB Lessebo Fastigheter för tiden fram till ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige Som suppleant i styrelsen för AB Lessebo Fastigheter efter Monica Johansson(s) välja Roger Hultenius (s), Stora vägen 25, Kosta. Fyllnadsval AB Kyrkebyn 3 för tiden fram till ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige Som suppleant i styrelsen för AB Lessebo Fastigheter efter Monica Johansson(s) välja Roger Hultenius (s), Stora vägen 25, Kosta. Fyllnadsval AB Spånet 5 för tiden fram till ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige Som suppleant i styrelsen för AB Spånet 5 efter Monica Johansson (s) välja Roger Hultenius (s), Stora vägen 25, Kosta. sexpediering Barn- och utbildningsnämnden Kommunala bolagen

32 Sida 30 av Delgivningar/rapporter Ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige 2014/86-10 från länsstyrelsen om ny ledamot i kommunfullmäktige, Azeb Vemmenby (s), efter Mats Högberg (s), samt ny ersättare Sven Sandin (s), efter Azeb Vemmenby (s). Rapport av ej verkställda beslut 1550/14 Socialnämnden har skyldighet att till Länsstyrelsen rapportera gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från beslutsdatum. Individrapportering föreligger för kännedom från socialnämnden för ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för perioden

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2011-06-20 2 KF 48 Allmänhetens frågestund Under allmänhetens frågestund har närvarande åhörare möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktiges ledamöter och tjänstgörande ersättare.

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2007-04-03 2 KS 31 Dnr 2007.55-14 Överklagande av kommunfullmäktiges beslut om nyemission till Kosta Köpmanshus AB (mål296-07 E, rotel 3 Länsrätten har 2007-03-22 meddelat beslut ang inhibition

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2011-05-31 2 KS 75 Dnr 2011.40-86 Regional kulturplan för Kronobergs län Landstinget Kronoberg och Regionförbundet södra Småland har i dialog med kommuner, professionella kulturlivet och

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 2 juni 2015, kl. 13.30-16.45 ande Monica Widnemark (s), ordf. Göran Borg (s) Charlotta Book (s) Lars Altgård (s), 2:e vice ordf. Roger Hultenius (s) Anders

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-09-24 2 Allmänhetens frågestund Ingen fråga ställs under allmänhetens frågestund. Information om Kalmar kommuns Kina-satsning Näringslivschef Thomas Davidsson, Kalmar kommun, informerar

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 16 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 13 januari 2015, kl. 13.30-16.30 Beslutande Monica Widnemark (s), ordf. Anders Jonsäng (c), 1:e vice ordf. Lars Altgård (s) 2:e vice ordf.

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2011-11-03 2 KS 126 Dnr 2011.80-80 Ansökan om investeringsbidrag Fem föreningar har inkommit med ansökan om investeringsbidrag. Hovmantorps GoIF. Två avfuktare, 3 990 kronor. Diskmaskin,

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2007-01-09 2 KS 1 Val av justerare Till att tillsammans med ordföranden justera kommunstyrelsens protokoll under 2007 väljs Jan-Olof Franzén (m). Kommunstyrelsen 2007-01-09 3 KS 2 Dnr 2006.107-28

Läs mer

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet.

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. m '""-"< z - -..., KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-11-01.,~ TRANAs KOMMUN 200 Dnr 418/10 Budget 2012, ksau 173, ks 158 Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. För finansiering av

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 17 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 8 oktober 2013, kl. 09.00 12.15 ande Monica Widnemark (s), ordf. Evert Nilsson (s) 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Örjan Wilhelmsson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 11 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 28 augusti 2013 kl 14.00 16.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Mats Högberg ordf (s) Angelica Karlsson (c) Per-Magnus Pettersson (m)

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 18 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 oktober, kl. 13.30 15.45 ande Monica Widnemark (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) 126-132, 134-140 Tommy Truedsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2012-03-13 2 KS 27 Dnr 2012.85-16 Uppföljning av kommunens krisberedskap vid extra ordinär händelse Beredskapssamordnare Kristine Lorentzson lämnar en uppföljning av kommunens krisberedskap

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 18:00 18:15 Plats Ledamöter Kulturhuset Fregatten Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson administrativ chef Agneta Dejenfelt kommunsekreterare

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Katrineholms kommuns författningssamling. Förbundsordning för Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund

Katrineholms kommuns författningssamling. Förbundsordning för Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund Katrineholms kommuns författningssamling Nr 5.03 Förbundsordning för Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund Ändrad av kommunfullmäktige 2003-06-16, 164, 2004-10-18, 149, 2006-12-18, 33, 2009-05-18, 84

Läs mer

Förbundsordningen i kommunalförbund och regionförbund ger de grundläggande förutsättningarna i det aktuella förbundet.

Förbundsordningen i kommunalförbund och regionförbund ger de grundläggande förutsättningarna i det aktuella förbundet. BRÄCKE KOMMUN 2007-08-28 1(5) Reglemente för Bräcke kommuns revisorer Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars

Läs mer

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S)

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S) Sida 1 Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:40 ande Laila Borger (S) Övriga deltagande Göran Johansson, ordförande Anders Friberg, kommundirektör Jan Näslund, VD Örjan Bengs, ekonomichef

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun

Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun 2007-04-16 1(6) Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2007-01-31 18 och gäller från och med 2007-02-01. Ersätter Kommunfullmäktige beslut 2003-03-26 106. Revisionens

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Kommunfullmäktige sammanträder onsdag den 3 juni 2015 Kulturhuset, kl. 18.30

Kommunfullmäktige sammanträder onsdag den 3 juni 2015 Kulturhuset, kl. 18.30 Kommunfullmäktige KUNGÖRELSE 2015-05-27 Rev. 2015-06-02 1(5) Kommunfullmäktige sammanträder onsdag den 3 juni 2015 Kulturhuset, kl. 18.30 Sammanträdet inleds med Sparbanken i Enköpings utdelning av utvecklingsstipendium

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Antaget av kommunfullmäktige, KF 86/06-11-27. 5 reviderad av kommunfullmäktige, KF 15/08-06-16. Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska

Läs mer

2 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens företag.

2 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens företag. REGLEMENTE FÖR KALIX KOMMUNS REVISORER Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden.

Läs mer

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för landstingets företag.

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för landstingets företag. Landstinget i Kalmar Län Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll

Läs mer

Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00

Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00 1(1) Plats och tid Beslutande Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00 Enligt bilagor Övriga deltagande Kerstin Olefalk-Palm Gunnar Andersson, revisor Sune Philipsson, revisor Per-Arne Löfving, Ylva Söderström

Läs mer

Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer

Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer 1 Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i kommunal lag, bestämmelser som påverkar kommunal revision i annan lagstiftning,

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS-protokollet justerat. Sekreterare. Val av justerande: Lisbeth Jensen och Gustavo Garcia

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS-protokollet justerat. Sekreterare. Val av justerande: Lisbeth Jensen och Gustavo Garcia Kungörelse Kommunfullmäktige 2013-04-04 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2013-04-15 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-03-02. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2011-03-02 8:15

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-03-02. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2011-03-02 8:15 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-03-02 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2011-03-02 8:15 Beslutande Roger Hansson 8:15-11:30 6-13 Kerstin Gadde Claes Nordevik Ingrid Cassel Bengt Johansson

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 1997-03-17

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 1997-03-17 Plats och tid Kumla Folkets hus, Husaren måndagen den 17 mars 1997 kl 18.30-19.00 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjänsgörande ersättare Siv Arvebrink (s) Inge Rydh (s) Bert Eriksson (s) Bength Lundberg

Läs mer

Brandstationen Köping, kl. 09.00-10.30

Brandstationen Köping, kl. 09.00-10.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Brandstationen Köping, kl. 09.00-10.30 Beslutande Olle Ytterberg (S), Arboga ordförande Elizabeth Salomonsson (S), Köping vice ordförande Per Strengbom (S), Kungsör vice ordförande

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB Innehållsförteckning 1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet... 3 2. Kommunens direktivrätt... 3 5. Grundläggande principer för bolagets verksamhet... 3 6. Likställighetsprinciperna...

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

FÖRBUNDSORDNING för Räddningstjänsten Enköping Håbo

FÖRBUNDSORDNING för Räddningstjänsten Enköping Håbo FÖRBUNDSORDNING för Räddningstjänsten 1 Benämning och säte Förbundet benämns Räddningstjänsten och har sitt säte i s kommun. 2 Medlemmar Medlemmar i förbundet är s kommun och kommun. 3 Ändamål Förbundet

Läs mer

Borgen för Salabostäder AB

Borgen för Salabostäder AB AMMANTRÄDEPROTOKOLL KOMMUNTYRELEN sammanträdesdatum Kf?:s 30 (34) 2012-04-12 N7: 22 2012 90 Borgen för alabostäder AB Dnr 2012/53 INLEDNING alabostäder AB har i protokoll daterat 2012-03-05 rekommenderat

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag 2013-12-10 Ks 213/2013 Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Innehållsförteckning 1. Syfte... 3 2. Tillämpningsområde... 3 3. Ägarroll... 3 3.1 Kommunfullmäktige...3 3.2 Kommunstyrelsen...4

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-03-26 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Martina

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Riktlinje för ekonomistyrning

Riktlinje för ekonomistyrning Riktlinje 2015-03-30 Riktlinje för ekonomistyrning KS 2015/0144 Beslutad av kommunfullmäktige den 30 mars 2015. Denna riktlinje ersätter, tillsammans med Riktlinje för intern styrning och kontroll, det

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Direktiv till stämmoombud inför årsstämma i AB Transitio

Direktiv till stämmoombud inför årsstämma i AB Transitio BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Susan Ols 2014-05-28 LiÖ 2014-244 Landstingsstyrelsen Direktiv till stämmoombud inför årsstämma i AB Transitio Årsstämma kommer att hållas i AB Transitio den 12 juni

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Protokoll 2013-04-22

Protokoll 2013-04-22 2013-04-22 Kommunfullmäktige Plats och tid Folkets hus, Teatern, 2013-04-22, klockan 18:30 20:45 Beslutande Kenneth Svärd (S) Margareta Engman (M) Lennart Eriksson (S) Mats Hellgren (M) Katarina Hansson

Läs mer

Förbundsordning för Region Värmland

Förbundsordning för Region Värmland KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2006-12-14 Ersätter: 2000-11-23 Gäller fr o m: 2006-12-14 Förbundsordning för Region Värmland Region Värmland -

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Antagen av Förbundsfullmäktige 2012-11-28, 52 Dnr: 12RV0269 Inledning Revisorerna är förbundsfullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska

Läs mer

Borgen och lån 2013. Ärendebeskrivning. Kommunfullmäktige 2012-12-17 269 648. Kommunstyrelsen 2012-12-03 274 676

Borgen och lån 2013. Ärendebeskrivning. Kommunfullmäktige 2012-12-17 269 648. Kommunstyrelsen 2012-12-03 274 676 Kommunfullmäktige 2012-12-17 269 648 Kommunstyrelsen 2012-12-03 274 676 2012-12-03 270 560 Dnr 12.720-04 deckf21 Borgen och lån 2013 Ärendebeskrivning För att tillmötesgå kommunens kreditgivare behöver

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 17 december 2014 kl 14.00-16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Jim Lindberg (s) Marianne Nilsson (m) Gull-Britt Sandefors (c) Charlotta Book (s)

Läs mer

Ekonomisk process budget, mål och uppföljning

Ekonomisk process budget, mål och uppföljning 1 (6) Typ: Riktlinje Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2013-11-13, 147 Uppdateras: 2015 budget, mål och uppföljning Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Processbeskrivning året före

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 8:30-9:10 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 37-38 Beslutande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Bertil Dahl (V) Inger Hilmansson

Läs mer

Förbundsordning för Sjuhärads kommunalförbund

Förbundsordning för Sjuhärads kommunalförbund Förbundsordning för Sjuhärads kommunalförbund Godkänd av Kommunfullmäktige, Bollebygds kommun 2013-01-31 Borås Stad 2013-02-21 Herrljunga kommun 2013-02-19 Marks kommun 2013-02-21 Svenljunga kommun 2013-02-11

Läs mer

landet skall nyvalda fullmäktige välja revisorer för granskning av verksamheten under de fyra följande åren. Lag (2006:369).

landet skall nyvalda fullmäktige välja revisorer för granskning av verksamheten under de fyra följande åren. Lag (2006:369). 9 kap. Revision Val av revisorer 1 Under de år då val av fullmäktige har förrättats i hela landet skall nyvalda fullmäktige välja revisorer för granskning av verksamheten under de fyra följande åren. Lag

Läs mer

Pär-Ove Lindqvist (ersättare Arnold Bengtsson) Malin Sjöberg. Ordförande Anders Ceder. Justerare... Pär-Ove Lindqvist

Pär-Ove Lindqvist (ersättare Arnold Bengtsson) Malin Sjöberg. Ordförande Anders Ceder. Justerare... Pär-Ove Lindqvist Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 8.30-11.10 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Anders Ceder (S), ordförande Arnold Bengtsson (S) Margareta Ahlm (S) Hans-Olof

Läs mer

Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer

Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer 1 Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i kommunallag, bestämmelser som påverkar kommunal revision i annan lagstiftning,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Runnabönning, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 13.00-13.30 Beslutande M Margareta Lövgren, 71 M Pär-Erik Johansson tjänstgör för Margareta Lövgren, 72

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Förbundsordning 2011-01-01

Förbundsordning 2011-01-01 1 Förbundsordning 2011-01-01 2 FÖRBUNDSORDNING för Regionförbundet Uppsala län Fr.o.m. 2003-01-01 Reviderad 2004-07-01; 2005-07-01; 2007-01-01; 2011-01-01 Förbundet är ett Kommunalförbund enligt Kommunallagen

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 203 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 203 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län Kommunstyrelsen 2011-12-14 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 202 Vision 2020 203 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län 204 Utökning

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.15 1 (13) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Utses justera Justeringens

Läs mer

Ökning av det egna kapitalet i Scenkonstbolaget i Östergötland AB

Ökning av det egna kapitalet i Scenkonstbolaget i Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1/2 2015-09-22 Dnr: RS 2015-632 Regionstyrelsen Ökning av det egna kapitalet i Scenkonstbolaget i Östergötland AB Bakgrund Regionfullmäktige beslutade den 21 april 2015 att tillsammans

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Reglemente för landstingets revisorer

Reglemente för landstingets revisorer Reglemente för landstingets revisorer Mandatperioden 2015 2018 Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 145 2014-10-29--30 14LS7144 2(7) REGLEMENTE FÖR LANDSTINGET VÄSTERNORRLANDS REVISORER

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2014 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets

Läs mer

Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer

Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer LF 2011-04-05, 68 D IARIENR LS-LED11-169 RE-REV11-003 Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Landstingets revisorer utgörs av de av landstingsfullmäktige valda revisorerna.

Läs mer

ST I SOLLENTUNA KOMMUN

ST I SOLLENTUNA KOMMUN ST I SOLLENTUNA KOMMUN Kommunled Håkan Wikman Tjänsteutlåtande 2012-05-24 Sidan 1 av 2 Dnr 2012/0277 KS-1 Kommunstyrelsen Verksamhets- och revisionsberättelse för stiftelsen Lettströms Livräntefond för

Läs mer

6 Riktlinjer för intern kontroll KS 10/382

6 Riktlinjer för intern kontroll KS 10/382 Kungörelse Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2011-01-27 1(16) Plats och tid KilArena, torsdag 27 januari 2011, kl 19.00 Föredragningslista Ärende 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tid och plats för

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 13 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 28 januari 2015 kl 14.00 17.00 ande Lars Altgård, ordf (s) Kristina Brundin (s) Emil Wetterling (s) Jim Lindberg (s) Lars Turunen (s) Lena Henriksson

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Fastställande av ägardirektiv 2012 för HjälpmedelsCentrum AB

Fastställande av ägardirektiv 2012 för HjälpmedelsCentrum AB BESLUTSUNDERLAG 1 (1) Marie Nordström 2012-01-03 LiÖ 2012-69 Landstingsstyrelsen Fastställande av ägardirektiv 2012 för HjälpmedelsCentrum AB Landstinget äger samtliga aktier i bolaget HjälpmedelsCentrum

Läs mer

De reviderade styrdokumenten har behandlats av styrelsen för Lysekils Stadshus AB som tillstyrkt förslagen.

De reviderade styrdokumenten har behandlats av styrelsen för Lysekils Stadshus AB som tillstyrkt förslagen. 1/1 Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Datum: 2015-05-28 Förvaltning: Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson Telefon: 0523/5613102 E-post: ola.ingevaldson REVIDERING AV ÄGARDIREKTIV OCH BOLAGSORDNING

Läs mer

Svedala Kommuns 6:03 Författningssamling 1(7)

Svedala Kommuns 6:03 Författningssamling 1(7) Författningssamling 1(7) Ägardirektiv för Bostadsaktiebolaget Svedalahem antaget av kommunfullmäktige 2014-02-10, 23 Gäller från 2014-03-01 Detta ägardirektiv avser Bostads AB Svedalahem, nedan kallat

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-01-07 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 7 januari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6 2 Riktlinjer

Läs mer

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011 1(11) KS 2011/0010 Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011 Denna samordnas med ärendet KS 2011/0009 som gäller Budgetprognos 1, år 2011. Förslaget förutsätter fastighetsnämndens förslag

Läs mer

Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM)

Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM) Styrande dokument Senast ändrad 2013-03-19 Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM) Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö samordningsförbund (FINSAM) Dokumentnamn Förbundsordning

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR AKTIEBOLAGET GÖTENEBOSTÄDER, org nr 556089-4197. Bolagets firma är Aktiebolaget GÖTENEBOSTÄDER.

BOLAGSORDNING FÖR AKTIEBOLAGET GÖTENEBOSTÄDER, org nr 556089-4197. Bolagets firma är Aktiebolaget GÖTENEBOSTÄDER. 1(7) BOLAGSORDNING FÖR AKTIEBOLAGET GÖTENEBOSTÄDER, org nr 556089-4197 Firma 1 Bolagets firma är Aktiebolaget GÖTENEBOSTÄDER. Föremålet för bolagets verksamhet 2 Bolaget har till huvudföremål för sin verksamhet

Läs mer

FÖRBUNDSORDNING för Södertörns brandförsvarsförbund

FÖRBUNDSORDNING för Södertörns brandförsvarsförbund FÖRBUNDSORDNING för Södertörns brandförsvarsförbund 1 Benämning och säte Kommunalförbundet benämns Södertörns brandförsvarsförbund och har sitt säte i Haninge kommun, Stockholms län. 2 Medlemmar Medlemmar

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (9)

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, Östra Esplanaden 5, Arvika, kl. 14.00 17.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Peter Söderström, Ordförande (S) Aina Wåhlund,

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Revisionsberättelse för Jämtlands läns landsting år 2008 Org. nr 232 100-0214

Revisionsberättelse för Jämtlands läns landsting år 2008 Org. nr 232 100-0214 Landstingets revisorer Datum Tfn 063-14 75 26 Fax 063 15 38 00 2009-04-07 Till dnr REV/5/2009 1 (6) Landstingsfullmäktige Revisionsberättelse för Jämtlands läns landsting år 2008 Org. nr 232 100-0214 Vi,

Läs mer