Sida 2 av 30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Kronoberg... 23

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sida 2 av 30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-06-16. Kronoberg... 23"

Transkript

1

2

3

4 Sida 2 av 30 Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden 27. Allmänhetens frågestund Årsredovisning 2013 AB Lessebohus Årsredovisning 2013 AB Lessebo Fastigheter Årsredovisning 2013 AB Kyrkebyn Årsredovisning 2013 Lessebo Fjärrvärme AB Årsredovisning 2013 Kosta Köpmanshus AB Årsredovisning 2013 Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Kronoberg Årsredovisning 2013 jämte sammanställd redovisning Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2013 samt fråga om ansvarsfrihet Ombudgetering av medel 2014, investeringsredovisning 2013 samt slutredovisning av invester-ingsprojket Resultatinformation 2014: Budget 2015, verksamhetsplan för Lessebo kommun Upplåning Lessebo kommun Kommunal borgen Skruvs Fiskeklubb Taxa för digitala trygghetstelefoner Region Kronoberg Årsredovisning och revisionsberättelse Kommunalförbundet VoB Kronoberg Förbundsordning för Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Kronoberg Reglemente för Förbundsdirektionen i Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Kronoberg Ägardirektiv till Räddningstjänsten Östra Kronoberg Interpellation till kommunstyrelsens ordförande ang. de långsiktiga effekterna av kommunens höga skuldsättning Motion om att utveckla kollektivtrafiken i Skruv med omnejd Avsägelse av kommunalt uppdrag Fyllnadsval Delgivningar/rapporter... 30

5 Sida 3 av Allmänhetens frågestund Under allmänhetens frågestund har närvarande åhörare möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktiges ledamöter och tjänstgörande ersättare. Vid dagens sammanträde ställs inga frågor.

6 Sida 4 av Dnr Årsredovisning 2013 AB Lessebohus noterar årsredovisningen till protokollet. AB Lessebohus har överlämnat årsredovisning 2013 för kännedom. VD Håkan Bergström redogör för AB Lessebohus årsredovisning. sunderlag Årsredovisning 2013 för AB Lessebohus. Kommunstyrelsens protokoll Granskningsrapport sexpediering AB Lessebohus Ekonomikontoret

7 Sida 5 av Dnr Årsredovisning 2013 AB Lessebo Fastigheter noterar årsredovisningen till protokollet. AB Lessebo Fastigheter har överlämnat årsredovisning 2013 för kännedom. VD Håkan Bergström redogör för AB Lessebo Fastigheters årsredovisning. sunderlag Årsredovisning 2013 för AB Lessebo Fastigheter. Kommunstyrelsens protokoll Granskningsrapport sexpediering AB Lessebo Fastigheter Ekonomikontoret

8 Sida 6 av Dnr Årsredovisning 2013 AB Kyrkebyn 3 noterar årsredovisningen till protokollet. AB Kyrkebyn 3 har överlämnat årsredovisning 2013 för kännedom. VD Håkan Bergström redogör för AB Kyrkebyn 3 årsredovisning. sunderlag Årsredovisning 2013 för AB AB Kyrkebyn 3. Kommunstyrelsens protokoll Granskningsrapport sexpediering AB Kyrkebyn 3 Ekonomikontoret

9 Sida 7 av Dnr Årsredovisning 2013 Lessebo Fjärrvärme AB noterar årsredovisningen till protokollet. Lessebo Fjärrvärme AB har överlämnat årsredovisning 2013 för kännedom. VD Lars Sjökvist redogör för Lessebo Fjärrvärme AB årsredovisning. sunderlag Årsredovisning 2013 för Lessebo Fjärrvärme AB. Kommunstyrelsens protokoll Granskningsrapport sexpediering Lessebo Fjärrvärme AB Ekonomikontoret

10 Sida 8 av Dnr Årsredovisning 2013 Kosta Köpmanshus AB noterar årsredovisningen till protokollet. Kosta Köpmanshus AB har överlämnat årsredovisning 2013 för kännedom. VD Patric Fransson redogör för Kosta Köpmanshus AB årsredovisning. sunderlag Årsredovisning 2013 för Kosta Köpmanshus AB. Kommunstyrelsens protokoll Granskningsrapport sexpediering Kosta Köpmanshus AB Ekonomikontoret

11 Sida 9 av Dnr Årsredovisning 2013 Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Kronoberg beslutar 1. Godkänna årsredovisningen Bevilja Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Kronoberg ansvarsfrihet för 2013 års verksamhet. Årsredovisning och granskningsrapport för 2013 föreligger avseende Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Kronoberg. om ansvarsfrihet för förbundsdirektionen skall fattas av varje medlemskommuns kommunfullmäktige. Av revisionsberättelsen framgår att revisorerna tillstyrker att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet och att förbundets årsredovisning godkänns. Räddningschef Per Pettersson redogör för Kommunalförbundets årsredovisning. sunderlag Årsredovisning 2013 för Räddningstjänsten Östra Kronoberg. Revisionsberättelse Granskningsrapport Kommunstyrelsens protokoll sexpediering Räddningstjänsten Östra Kronoberg Ekonomikontoret

12 Sida 10 av Dnr Årsredovisning 2013 jämte sammanställd redovisning beslutar att godkänna årsredovisning med sammanställd redovisning för Årsredovisningen utgör kommunstyrelsens sammanfattning och avslutning av 2013 års räkenskaper. Redovisningslagen för kommuner betonar vikten av en god ekonomisk hushållning, balanskravet och övergripande redovisningsprinciper god redovisningssed. Dokumentet delas i tre berättelser Förvaltningsberättelse inkl. resultat- och balansräkning, finansieringsanalys för kommunen och sammanställd redovisning/koncernen jämte noter. Nämndernas verksamhetsberättelse Revisionsberättelse För samtliga koncernbolag finns separata årsredovisningar. Årets resultat enligt resultaträkningen för kommunen uppgår till -45,0 mkr efter nedskrivningar med 72,8 mkr. Enligt upprättad balanskravsutredning, med hänsyn taget till synnerliga skäl, uppgår årets balanskravsresultat till 27,3 mkr. Inom ramen för eget kapital är 7,8 mkr öronmärkta till tillfälliga satsningar för nyanlända. Ekonomichef Göran Jörgensson redogör för årsredovisning sunderlag Tjänsteskrivelse Årsredovisning 2013 vers. 2. Kommunstyrelsens protokoll sexpediering Revisorerna Ekonomikontoret

13 Sida 11 av Dnr Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2013 samt fråga om ansvarsfrihet beviljar kommunstyrelsen, övriga nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för verksamhetsåret Lessebo kommuns revisorer har den 4 juni 2014 avgett revisionsberättelse för 2013 års verksamhet. Revisorernas ordförande Staffan Bergström (c) föredrar revisionsberättelsen. Revisorerna bedömer sammantaget att styrelse och nämnder i Lessebo kommun i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande. Revisorerna tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt enskilda ledamöter i dessa organ samt att kommunens årsredovisning för år 2013 godkänns. sunderlag Revisionsberättelse för år 2013 med bilagor, daterad Granskningsrapport sexpediering Ekonomikontoret

14 Sida 12 av Dnr Ombudgetering av medel 2014, investeringsredovisning 2013 samt slutredovisning av investeringsprojket beslutar 1. Godkänna tilläggsanslag i 2014 års investeringsbudget med netto tkr, enligt nedan, vilket täcks genom att disponera medel ur rörelsekapitalet 2014 års redovisning. Projektnr. Projekt Belopp i tkr Årsbudget Ks Förfogande Mark&Byggn Winess Uppgradering Bråtabäcken i Hovmantorp Lessebo Vattenverk ARV Skruv Badbrygga i Hovmantorp City Summa tkr 2. Godkänna slutredovisning för projekt 7707, Lessebo Vattenverk ombyggnad. 3. Överföra 2,6 mkr från socialnämnden år 2014 och år 2015 med 1,6 mkr till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov. Ärendet avser budgetavräkning för investeringsbudget 2013 och förteckning över investeringsprojekt (som ingår i årsredovisningen). Investeringsbudget för 2013 uppgick till 17,4 mkr och 12,7 mkr har förbrukats. För redovisningsåret föreligger begäran från Tekniska nämnden om överföring av investeringsmedel, 22/14 och en slutredovisning av investeringsprojekt, 23/14. I investeringsredovisningen har några projekt ännu ej slutförts och behov föreligger om överföring av budgetmedel till år Därtill föreligger ett behov av att överföra medel från socialnämnden (ekonomsikt bistånd) till kommunstyreslens förfogande för kostnadsutveckling för åren 2014 och Beloppet uppgår till 2,6 mkr och skall användas för tillfälliga satsningar för nyanlända.

15 Sida 13 av 30 sunderlag Tjänsteskrivelse med bilagor Tekniska nämndens protokoll Kommunstyrelsens protokoll sexpediering Ekonomikontoret Tekniska nämnden Socialnämnden

16 Sida 14 av Dnr Resultatinformation 2014:1 beslutar 1. Respektive nämnd i kommande månadsuppföljningar fortlöpande redovisar vilka åtgärder som har vidtagits för att hålla sig inom de resurser som kommunfullmäktige tilldelat dem. 2. De nämnder som har svårighet att hålla budget ska redovisa en handlingsplan som redovisas på kommunstyrelsens sammanträde. Ekonomichef Göran Jörgensson redovisar prel. resultatinformation januari april jämte prognos för helårsutfall för 2014:1. Nämnderna har per 4 månader inlämnat resultatinformation jämte prognos för helårsutfall för verksamhetsåret 2014 för såväl driftbudget som investeringsbudget. Den genomförda verksamheten för januari till och med april har i stort utförts i enlighet med kommunfullmäktiges antagna budget bortsett försenad driftstart av LSSboendet Runda vägen. Nämndernas kommentarer och sammanställning framgår av bilaga. sunderlag Resultatinformation 2014:1 - Lessebo kommun - AB Lessebohus - AB Lessebo Fastigheter och dess dotterbolag - Lessebo Fjärrvärme AB - Räddningstjänsten Östra Kronoberg - Kosta Köpmanshus AB Kommunstyrelsens protokoll sexpediering Ekonomikontoret

17 Sida 15 av Dnr Budget 2015, verksamhetsplan för Lessebo kommun beslutar 1. Fastställa resultat- finansierings- och balansbudget för Fastställa verksamhetsplan för tillika budgetram för kommande treårsbudget. 3. Uppdra till kommunstyrelsens budgetberedning att fastställa slutliga budgetramar för kommande treårsbudget Uppdra till kommunledningskontoret att upprätta tidplan och anvisningar för kommande budgetarbete. Kommunledningskontoret har lagt fram förslag till budget 2015 jämte verksamhetsplan I förslaget ingår textbudget för nämnder och styrelser samt finansiering, redovisning av finansiella mål, resultat- finansierings- och balansbudget. Finansiella mål Årets resultat + 3,9 mkr. - Soliditet för kommunen totalt, högre än 25 %. - Soliditet för skattefinansierad verksamhet, högre än 33 %. Centrala MBL-förhandlingar gällande årsbudget 2015 jämte verksamhetsplan för 2016 och 2018 är genomförd Yrkanden Sölwe Franzén (c) yrkar att få noterat i protokollet: Budgeten är för ytlig, vad döljer sig bakom materialet? Jag saknar ett välvisande sifferunderlag och textmaterial som visar vad kommunens samlade kostnadsmassa på ca 580 miljoner används till. Personalen som är kommunens viktigaste resurs, hur många årsarbetare planerars 2015 och hur många årsarbare har vi i år, dessa uppgifter saknas i budgetmaterialet. VPL , trots att budgetmassan för de tre åren uppgår till ca miljoner kronor är det få förändringar som framgår av budgetmaterialet. Kommunmedborgarna kan inte utläsa några förändringar i det samlade budgetmaterialet. Min förhoppning är att denna budgetprocess kommer att förpassas till papperskorgen kommande år. Sammanfattningsvis är det ett mycket mcyket dåligt budgetförslag

18 Sida 16 av 30 sunderlag Årsbudget 2015 med verksamhetsplan Resultat- finansierings- och balansbudget för MBL-protokoll Kommunstyrelsens protokoll sexpediering Ekonomikontoret

19 Sida 17 av Dnr Upplåning Lessebo kommun beslutar 1. Uppta nya lån för 2015 med 56 mkr, varav omsättning uppgår till 56 mkr och nyupplåning till 0 mkr. 2. Inom ramen för respektive helägt bolags ramborgen uppta lån, för vidareutlåning (såväl omsättning som nyupplåning), enligt separata styrelsebeslut. 3. Uppdra till kommunledningskontoret att verkställa upplåningen, som avser kommunen och dess helägda bolag för Förslag till resultat-, finans- och balansbudget för 2015 förutsätter nyupplåning med 0 mkr samt omsättning av lån med 56 mkr, total upplåning för 2015 med 56 mkr. sunderlag Förslag till budget 2015 verksamhetsplan med bilagor. Kommunstyrelsens protokoll sexpediering Ekonomikontoret

20 Sida 18 av Dnr Kommunal borgen Skruvs Fiskeklubb beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Skruvs Fiskeklubb (org.nr ) låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 200 tkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Skruvs Fiskeklubb har i skrivelse kommit in med förfrågan om kommunal borgen. Förfrågan avser borgen om 200 tkr för uppförande av en ny servicebyggnad i anslutning till klubbens campingverksamhet. Byggnaden är kostnadsberäknad till 450 tkr varav max 200 tkr behöver lånefinansieras. sunderlag Skrivelse från Skruvs fiskeklubb Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll sexpediering Ekonomikontoret Skruvs Fiskeklubb

21 Sida 19 av Dnr Taxa för digitala trygghetstelefoner beslutar att höja taxan för trygghetstelefoner med 75:-/månad till 225:-/månad. Socialnämnden har beslutat att teckna avtal med Care Tech på digitala trygghetstelefoner och larmmottagning. En beräkning visar på ökad kostnad för kommunen med drygt 100 tkr, vilket skulle finansieras med taxehöjning på 100:-/månad, till 250:- /mån. har behandlat ärendet och beslutat att återremittera ärendet till socialnämnden för ny beräkning av taxan för trygghetstelefoner. Socialnämnden har, efter återremiss, beslutat föreslå kommunfullmäktige besluta att taxan för trygghetstelefon höjs med 75:-/mån, till 225:-/månad. sunderlag Socialnämndens protokoll med bilaga. Kommunstyrelsens protokoll sexpediering Socialnämnden

22 Sida 20 av Dnr Region Kronoberg 2015 beslutar 1. Godkänna att Region Kronoberg övertar verksamhet från Regionförbundet södra Småland enligt förslag Region Kronoberg 2015 underlag för verksamheter som föreslås överföras från Regionförbundet södra Småland till Region Kronoberg genom lag, skatteväxling och avtal. 2. Överföra huvudmannaskapet för kollektivtrafiken till Region Kronoberg och låta Region Kronoberg bilda ensam kollektivtrafikmyndighet i samband med bildandet av region. 3. Hemställa, tillsammans med länets övriga kommuner och Landstinget Kronoberg, till finansdepartementet att de länsvisa skattesatserna i 2 och 3 förordningen (2013:976) om kommunalekonomisk utjämning sänks med 39 öre för kommunerna och höjs med 39 öre för landstinget från och med 1 januari Hemställa, tillsammans med länets övriga kommuner, till finansdepartementet att kommunernas andel av standardkostnaden mellan kommunerna i länet enligt 26 förordningen (2013:976) om kommunalekonomisk utjämning beräknas så att standardkostnaden för respektive kommun blir lika stora belopp i kronor per invånare. 5. Föreslå en inomregional utjämning under 3 år, samt att regionförbundets eget kapital per , exklusive den del som hör till länstrafiken används till den inomregionala utjämningen. Enligt prognos beräknas det egna kapitalet uppgå till 14 miljoner kronor Fördelningen per kommun och år framgår av bilaga 2. Därmed görs ett avsteg från vad som anges i förbundsordningen för Regionförbundet södra Småland. 6. Uppdra åt Regionförbundet södra Småland att initiera en avveckling av kommunalförbundet Regionförbundet södra Småland per den 31 december 2014 samt att samtliga tillgångar, skulder, och åtaganden per den 31 december 2014 överförs till Region Kronoberg. 7. Länstrafiken Kronobergs eget kapital per den 31 december 2014 återbetalas/faktureras till medlemmarna i enlighet med vad som anges i förbundsordningen.

23 Sida 21 av 30 Under förutsättning av Riksdagens godkännande kommer Regionförbundet södra Småland och Landstinget Kronoberg gå samman och från den 1 januari 2015 bilda en ny regional organisation, Region Kronoberg som föreslås ta över landstingets och regionförbundets nuvarande uppdrag och verksamhet Regionbildningskommittén har tagit fram underlag för verksamheter som föreslås överföras från Regionförbundet södra Småland till Region Kronoberg genom lag, skatteväxling och avtal och lämnat förslag till beslut till länet kommuner. Region Kronoberg föreslås genom skatteväxling kompenseras för ett ökat kostnadsåtagande. Skatteväxlingen omfattar medlemsbidrag till Länstrafiken Kronoberg och medlemsbidraget till Regionförbundets allmänna verksamhet. Skatteväxlingen innebär att Landstinget Kronoberg höjer utdebiteringen med 39 öre och länets kommuner sänker utdebiteringen i motsvarande grad. Slutlig skatt för 2015 fastställs av respektive kommun och landstingsfullmäktige på sedvanligt sätt. sunderlag Skrivelse med bilagor från regionbildningskommittén om bildande av Region Kronoberg 2015, E-post från Regionförbundet södra Småland med ändring av fjärde att-satsen i beslutsförslaget. Kommunstyrelsens protokoll sexpediering Regionförbundet södra Småland

24 Sida 22 av Dnr Årsredovisning och revisionsberättelse Kommunalförbundet VoB Kronoberg beslutar 1. Godkänna årsredovisning Bevilja Kommunalförbundet VoB Kronoberg ansvarsfrihet för 2013 års verksamhet. Monica Widnemark anmäler jäv och deltar inte i ärendet. Kommunalförbundet VoB Kronoberg har översänt årsredovisning och revisionsberättelse för Medlemskommunerna har utsett fyra gemensamma revisorer utifrån vad VoB Kronobergs förbundsordning anger. om ansvarsfrihet för förbundsdirektionen skall fattas av varje medlemskommuns kommunfullmäktige. Revisorerna har granskat kommunalförbundets verksamhet Revisorerna finner att verksamheten har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll varit tillräcklig. Bolagets följsamhet mot av ägarna fastställda direktiv är god. sunderlag Skrivelse från VoB Kronoberg Årsredovisning 2013 VoB Kronoberg. Granskningsrapport för år Kommunstyrelsens protokoll sexpediering VoB Kronoberg

25 Sida 23 av Dnr Förbundsordning för Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Kronoberg beslutar att anta upprättat förslag till förbundsordning för Räddningstjänsten Östra Kronoberg Vid Räddningstjänsten Östra Kronobergs ägarmöte den 21 januari 2014 beslutades att ge kommuncheferna i Lessebo, Uppvidinge och Tingsryd tillsammans med räddningschefen uppdrag att se över och komma med förslag på förändrad förbundsordning för Räddningstjänsten Östra Kronoberg sunderlag Förslag till förbundsordning för Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Kronoberg. Kommunstyrelsens protokoll sexpediering Räddningstjänsten Östra Kronoberg

26 Sida 24 av Dnr Reglemente för Förbundsdirektionen i Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Kronoberg beslutar att anta upprättat förslag till reglemente för Räddningstjänsten Östra Kronoberg. Vid Räddningstjänsten Östra Kronobergs ägarmöte den 21 januari 2014 beslutades att ge kommuncheferna i Lessebo, Uppvidinge och Tingsryd tillsammans med räddningschefen uppdrag att se över och komma med förslag på förändrat reglemente för Räddningstjänsten Östra Kronoberg sunderlag Förslag till reglemente för Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Kronoberg. Kommunstyrelsens protokoll sexpediering Räddningstjänsten Östra Kronoberg

27 Sida 25 av Dnr Ägardirektiv till Räddningstjänsten Östra Kronoberg beslutar att anta upprättat förslag till ägardirektiv till Räddningstjänsten Östra Kronoberg Vid Räddningstjänsten Östra Kronobergs ägarmöte den 21 januari 2014 beslutades att ge kommuncheferna i Lessebo, Uppvidinge och Tingsryd tillsammans med räddningschefen uppdrag att se över och komma med förslag på förändrad ägardirektiv för Räddningstjänsten Östra Kronoberg sunderlag Förslag till ägardirektiv för Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Kronoberg. Kommunstyrelsens protokoll sexpediering Räddningstjänsten Östra Kronoberg

28 Sida 26 av Dnr Interpellation till kommunstyrelsens ordförande ang. de långsiktiga effekterna av kommunens höga skuldsättning beslutar att vänta till nästa fullmäktige med svar eftersom Per-Inge Olsson, som ställt interpellationen, inte är närvarande. Per-Inge Olsson (mp) har kommit in med en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Monica Widnemark (s) om de långsiktiga effekterna av kommunens höga skuldsättning. sunderlag Interpellation från Per-Inge Olsson(mp). s protokoll Svar på interpellation från Monica Widnemark.

29 Sida 27 av Dnr Motion om att utveckla kollektivtrafiken i Skruv med omnejd beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Jan O Eriksson (s), Lars Altgård (s) och Emil Wetterling (s) föreslår i motion att Lessebo kommun aktivt verkar för att det i samband med förändringar på spårområdet i Skruv byggs en perrong för på- och avstigningsmöjligheter vid persontrafik alternativt att det förbereds för att framöver kunna bygga en perrong, då med minimala arbetsinsatser och till lägsta möjliga kostnad. Lessebo kommun aktivt verkar för att möjligheterna till tågstopp i Skruv förs fram som en del i kommande diskussioner/beslutsunderlag för trafikplanering av persontrafik på järnväg. Lessebo kommun aktivt verkar för att utveckling av kollektivtrafiken i Skruv med omnejd inom ramen för befintliga transportmedel men också genom att öppna upp för andra former av kollektivtrafik som är kostnadseffektiva men också mer kan anpassas till människors behov och resande. sunderlag Motion från Jan O Eriksson (s), Lars Altgård (s) och Emil Wetterling (s).

30 Sida 28 av Dnr Avsägelse av kommunalt uppdrag beslutar 1. Godkänna avsägelse från Peter Severinsson (s), Hovmantorp. 2. Hos Länsstyrelsen begära om ny sammanräkning för att utse ny ledamot i kommunfullmäktige Peter Severinsson (s), Hovmantorp, avsäger sig i skrivelse uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden och kommunfullmäktige. sunderlag Avsägelse från Peter Severinsson (s). sexpediering Peter Severinsson Barn- och utbildningsnämnden Länsstyrelsen

31 Sida 29 av Fyllnadsval beslutar förrätta följande val Fyllnadsval Barn- och utbildningsnämnden t.o.m Som ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Peter Severinsson (s) välja Kristina Brundin (s), Strandgatan 8, Hovmantorp Fyllnadsval AB Lessebohus för tiden fram till ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige Som suppleant i styrelsen för AB Lessebohus efter Monica Johansson (s), välja Roger Hultenius (s), Stora vägen 25, Kosta. Fyllnadsval AB Lessebo Fastigheter för tiden fram till ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige Som suppleant i styrelsen för AB Lessebo Fastigheter efter Monica Johansson(s) välja Roger Hultenius (s), Stora vägen 25, Kosta. Fyllnadsval AB Kyrkebyn 3 för tiden fram till ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige Som suppleant i styrelsen för AB Lessebo Fastigheter efter Monica Johansson(s) välja Roger Hultenius (s), Stora vägen 25, Kosta. Fyllnadsval AB Spånet 5 för tiden fram till ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige Som suppleant i styrelsen för AB Spånet 5 efter Monica Johansson (s) välja Roger Hultenius (s), Stora vägen 25, Kosta. sexpediering Barn- och utbildningsnämnden Kommunala bolagen

32 Sida 30 av Delgivningar/rapporter Ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige 2014/86-10 från länsstyrelsen om ny ledamot i kommunfullmäktige, Azeb Vemmenby (s), efter Mats Högberg (s), samt ny ersättare Sven Sandin (s), efter Azeb Vemmenby (s). Rapport av ej verkställda beslut 1550/14 Socialnämnden har skyldighet att till Länsstyrelsen rapportera gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från beslutsdatum. Individrapportering föreligger för kännedom från socialnämnden för ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för perioden

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2011-04-26 2 KF 25 Allmänhetens frågestund Under allmänhetens frågestund har närvarande åhörare möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktiges ledamöter och tjänstgörande ersättare.

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2011-11-15 2 KS 141 Dnr 2011.214-10 Vision Lessebo kommun Efter budgetkonferens den 19-20 september har nytt förslag till Lessebo kommuns Visionsdokument arbetats fram. Partierna redovisar

Läs mer

Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012

Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012 Kommunfullmäktige 2012-10-29 Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012 80 Allmänhetens frågestund 81 Resultatinformation 2012:2 82 Fastställelse av skattesats för 2013 83 Länsgemensam

Läs mer

Allmänhetens frågestund

Allmänhetens frågestund Sida 3 av 19 1 Allmänhetens frågestund Under allmänhetens frågestund har närvarande åhörare möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktiges ledamöter och tjänstgörande ersättare. Vid dagens sammanträde

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-11-29 2 Allmänhetens frågestund Under allmänhetens frågstund ställs frågor till kommunstyrelsens ordf. Monica Widnemark Vaktmästarfrågan i Lessebo Sporthall Återställning av vägen

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2012-01-17 2 KS 1 Dnr 2011.291-37 Verksamhetsplan 2012 för Energi- och klimatrådgivning för Lessebo kommun För att öka kännedom om energi- och klimatrådgivarnas verksamhet i kommunen kräver

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2011-06-20 2 KF 48 Allmänhetens frågestund Under allmänhetens frågestund har närvarande åhörare möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktiges ledamöter och tjänstgörande ersättare.

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, onsdagen den 14 augusti 2013, kl. 13.30 15.30 ande Monica Widnemark (s), ordf. Evert Nilsson (s) 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Örjan Wilhelmsson (s) Jan

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2011-05-31 2 KS 75 Dnr 2011.40-86 Regional kulturplan för Kronobergs län Landstinget Kronoberg och Regionförbundet södra Småland har i dialog med kommuner, professionella kulturlivet och

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2012-02-27 2 KF 1 Allmänhetens frågestund Under allmänhetens frågestund har närvarande åhörare möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktiges ledamöter och tjänstgörande ersättare.

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2007-04-03 2 KS 31 Dnr 2007.55-14 Överklagande av kommunfullmäktiges beslut om nyemission till Kosta Köpmanshus AB (mål296-07 E, rotel 3 Länsrätten har 2007-03-22 meddelat beslut ang inhibition

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-09-24 2 Allmänhetens frågestund Ingen fråga ställs under allmänhetens frågestund. Information om Kalmar kommuns Kina-satsning Näringslivschef Thomas Davidsson, Kalmar kommun, informerar

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 25 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 8 april 2014 kl. 13.30 16.30 ande Monica Widnemark (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Anders Jonsäng (c), 1:e vice

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 2 juni 2015, kl. 13.30-16.45 ande Monica Widnemark (s), ordf. Göran Borg (s) Charlotta Book (s) Lars Altgård (s), 2:e vice ordf. Roger Hultenius (s) Anders

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2012-04-10 2 KS 42 Dnr 2011.153-21 Planärende Ekebacken, Lessebo Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2006-01-24 5 uppdragit åt plan- och miljönämnden att arbeta fram förslag på sjönära tomter

Läs mer

RÄDDNINGSTJÄNSTEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) ÖSTRA KRONOBERG

RÄDDNINGSTJÄNSTEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) ÖSTRA KRONOBERG RÄDDNINGSTJÄNSTEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Förbundsdirektionen Sammanträdesdatum: Plats och tid Brandstationen Lessebo, kl 08,30 11,50 Beslutande Monica Widnemark (S), ordförande Åke Carlsson (C),

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 16 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 13 januari 2015, kl. 13.30-16.30 Beslutande Monica Widnemark (s), ordf. Anders Jonsäng (c), 1:e vice ordf. Lars Altgård (s) 2:e vice ordf.

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2011-10-03 2 KS 113 Länstrafiken Kronoberg Trafikdirektör Tomas Nilsson och upphandlingschef Clas Carlsson informerar om tidplan för linjetrafikupphandling. Enligt tidplan fastställer länstrafiken

Läs mer

Kommunchef Christina Nyquist Kanslisamordnare Ann Robért-Strand Ekonomichef Göran Jörgensson Utvecklingsstrateg Camilla Thure 123

Kommunchef Christina Nyquist Kanslisamordnare Ann Robért-Strand Ekonomichef Göran Jörgensson Utvecklingsstrateg Camilla Thure 123 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 8 september 2015, kl. 13.30 15.00 ande Monica Widnemark (s), ordf. Lars Altgård (s), 2:e vice ordf. Charlotta Book (s) Göran Borg (s) Roger Hultenius (s)

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 5 april 2016, kl. 13.30-15.45 ande Övriga deltagare Utses att justera Monica Widnemark (s), ordf. Lars Altgård (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Charlotta

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2011-11-03 2 KS 126 Dnr 2011.80-80 Ansökan om investeringsbidrag Fem föreningar har inkommit med ansökan om investeringsbidrag. Hovmantorps GoIF. Två avfuktare, 3 990 kronor. Diskmaskin,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7) 2011-03-09 1 (7) Plats och tid Onsdag den 9 mars kl. 08.50 09.00 Plats ande Ledamöter Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (m) ordförande Carina Bengtsson (c) Suzanne

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2013-04-02 Ärendelista Sid nr Justering...2 50 Redovisning av socialnämndens ekonomiska situation...3 51 Information om jämställdhet i Stadsbackenkoncernen...4

Läs mer

Enligt bifogad närvarolista. Kommunchef Christina Nyquist. Ragnar Lindberg (s) och Margareta Löfström (m)

Enligt bifogad närvarolista. Kommunchef Christina Nyquist. Ragnar Lindberg (s) och Margareta Löfström (m) Plats och tid Lessebo Folkets Hus måndagen den 28 september 2015, kl. 19.00 19.50 ande Enligt bifogad närvarolista Övriga deltagare Kommunchef Christina Nyquist Utses att justera Ragnar Lindberg (s) och

Läs mer

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet.

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. m '""-"< z - -..., KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-11-01.,~ TRANAs KOMMUN 200 Dnr 418/10 Budget 2012, ksau 173, ks 158 Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. För finansiering av

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2007-11-14 2 KS 142 Dnr 2007.324-82 Bollplan vid Kosta skola Tekniska chefen Eddy Sandgren informerar, med anledning av utbyggnaden av Kosta Hotell, om placering av bollplanen vid Lustigkullaskolan

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 14 januari 2014, kl. 13.30 15.15 ande Monica Widnemark (s), ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Tommy Truedsson (s) Jan

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2007-01-09 2 KS 1 Val av justerare Till att tillsammans med ordföranden justera kommunstyrelsens protokoll under 2007 väljs Jan-Olof Franzén (m). Kommunstyrelsen 2007-01-09 3 KS 2 Dnr 2006.107-28

Läs mer

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 27 maj 2015 Bussrundtur från busstation, Kungsängen kl. 8.30-12.00 Dävensö, Kulturhuset, kl. 14.

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 27 maj 2015 Bussrundtur från busstation, Kungsängen kl. 8.30-12.00 Dävensö, Kulturhuset, kl. 14. Kommunstyrelsen KALLELSE 2015-05-13 Rev. 2015-05-25 1(6) Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige för kännedom Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 27 maj 2015 Bussrundtur från busstation, Kungsängen kl.

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län Kommunfullmäktige 2011-12-14 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län 153 Utökning av Regionförbundet

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2011-05-03 2 KS 60 Dnr 2011.144-14 Svenskt Näringslivs Företagsklimat 2010 Varje år genomför Svenskt Näringsliv en enkätundersökning om det lokala företagsklimatet. Företagare får betygsätta

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 18 Plats och tid Lessebo kommunkontor tisdagen den 5 november 2013, kl. 13.30-16.30 ande Monica Widnemark (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Tommy Truedsson (s) Örjan

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-05-21

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-05-21 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17.00-20.55 ande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Agneta Lindskog, ekonomichef 74 Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 11 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 28 augusti 2013 kl 14.00 16.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Mats Högberg ordf (s) Angelica Karlsson (c) Per-Magnus Pettersson (m)

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2008-08-12 2 KS 109 Dnr 2007-310 - 13 PUT-boende alternativt förslag till boende för ungdomar med uppehållstillstånd Lessebo kommun har ett avtal med Migrationsverket om att ta emot ensamkommande

Läs mer

Susanne Karlsson (C) (ersättare Pär-Ove Lindqvist (M)) Kanslienheten, onsdag 14 december. Helena Randefelt. Ordförande Irja Gustavsson

Susanne Karlsson (C) (ersättare Pär-Ove Lindqvist (M)) Kanslienheten, onsdag 14 december. Helena Randefelt. Ordförande Irja Gustavsson Plats och tid Näset, kommunhuset, kl. 9.00-9.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Irja Gustavsson (S), ordförande Jonas Kleber (C), vice ordförande Linda Svahn (S)

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 17 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 8 oktober 2013, kl. 09.00 12.15 ande Monica Widnemark (s), ordf. Evert Nilsson (s) 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Örjan Wilhelmsson

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Kommunkansliet kl 15.00

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Kommunkansliet kl 15.00 1(18) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-20.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Ulf Jansson, ekonomichef och tf kommunchef Frida Blomqvist, administrativ chef Josefin Karlsson, kommunsekreterare. Sekreterare Paragrafer 52-67

Ulf Jansson, ekonomichef och tf kommunchef Frida Blomqvist, administrativ chef Josefin Karlsson, kommunsekreterare. Sekreterare Paragrafer 52-67 Plats och tid Inredia, måndagen den 30 maj 2016 kl 18:00-18:45 ande Se närvarolista på sida 2 Övriga deltagande Ulf Jansson, ekonomichef och tf kommunchef Frida Blomqvist, administrativ chef Josefin Karlsson,

Läs mer

Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret Prövning av ansvarsfrihet

Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret Prövning av ansvarsfrihet KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-04-10 KS-2014/574.912 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Revisionsberättelse för

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Sophie Nygren Sofia Westergren (M) Bo Pettersson (S) sekreterare ordförande justerare

Sophie Nygren Sofia Westergren (M) Bo Pettersson (S) sekreterare ordförande justerare KOMMUNSTYRELSEN Tid: 16:30-16:40 Plats: Skeppet Beslutande Sofia Westergren (M), ordförande Bo Pettersson (S), vice ordförande Gunnar Lidén (M) ersätter Linda Ekdahl (M), jäv 59, 61 Roger Andersson (S)

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun Antaget av Kommunfullmäktige 57,

Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun Antaget av Kommunfullmäktige 57, Datum Diarienummer 2010-04-29 KS-2009/1033 Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun Antaget av Kommunfullmäktige 57, 2010-04-29 Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun I anslutning till allt som

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 08:15-11:50. Eva Engström Sekreterare

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 08:15-11:50. Eva Engström Sekreterare NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 16 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 15 januari 2013, kl. 13.30 15.30 ande Monica Widnemark (s), ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Örjan

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 15 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 11 mars 2014 kl. 13.30 15.00 ande Monica Widnemark (s), ordf. Evert Nilsson (s) 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Tommy Truedsson (s) Jan O Eriksson

Läs mer

Sammanträdesdatum. 159 Dnr 542/14. Rosie-Marie Fors och Malin Lindskog redogör för ärendet.

Sammanträdesdatum. 159 Dnr 542/14. Rosie-Marie Fors och Malin Lindskog redogör för ärendet. ' m ~ TRANAs KOMMUN 2014-10-07 Sida 7 (32) ~ KOMMUNSTRYRELSENS AU SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 159 Dnr 542/14 Budget 2016 Rosie-Marie Fors och Malin Lindskog redogör för ärendet. Budgetberedningens

Läs mer

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2014-02-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09.

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2014-02-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09. Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09.35 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) ej 10 Patrik Boström (S) Yvonne Gmeiner (Fp) Erkki

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 18 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 oktober, kl. 13.30 15.45 ande Monica Widnemark (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) 126-132, 134-140 Tommy Truedsson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 17 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 27 augusti 2014 kl 14.00-16.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Lars Altgård, ordf (s) Gull-Britt Sandefors (c) Anita Davoust (m) Jim

Läs mer

Ägardirektiv för Bohusläns Kommunala exploateringsaktiebolag Organisationsnummer:

Ägardirektiv för Bohusläns Kommunala exploateringsaktiebolag Organisationsnummer: Ägardirektiv för Bohusläns Kommunala exploateringsaktiebolag Organisationsnummer: 556069-9539 Ingår i Kungälvs kommuns författningssamling enligt beslut 2015-12-10 KF 315/2015 KS2015/1382 Diarienummer:

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 18:00 18:15 Plats Ledamöter Kulturhuset Fregatten Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson administrativ chef Agneta Dejenfelt kommunsekreterare

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2011-09-06 2 KS 97 Dnr 2011.211-27 Tilläggsanslag för bostadsanpassningsbidrag Bygg- och planchef Kjell Kågestad redogör i skrivelse 2011-08-22 om tilläggsanslag för konto 1161-4521-520-0211

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunfullmäktige 2010 11 29 180 427 Kommunstyrelsen 2010 11 15 210 510 2010 10 18 31 4 Dnr 10.361 04 novkf15 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2011 2013 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

Ägardirektiv för AB Västerås lokaltrafik (under namnändring till Sveatrafiken AB)

Ägardirektiv för AB Västerås lokaltrafik (under namnändring till Sveatrafiken AB) Ägardirektiv för AB Västerås lokaltrafik (under namnändring till Sveatrafiken AB) Organisationsnummer 556555-3350 fastställt på bolagsstämma den, efter beslut hos respektive ägare den XX och XX. 1. Bolagets

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2013-02-26 7 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-20.45 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Ulf Fransson, sekreterare i regionbildningskommittén, 19.00-20.10 David Svenn

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-02 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 2 april 2012 kl 13:00-14:50 Magnus Oscarsson (KD), ordförande Roger Silfver (C), ersättare för Arne

Läs mer

Katrineholms kommuns författningssamling. Förbundsordning för Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund

Katrineholms kommuns författningssamling. Förbundsordning för Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund Katrineholms kommuns författningssamling Nr 5.03 Förbundsordning för Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund Ändrad av kommunfullmäktige 2003-06-16, 164, 2004-10-18, 149, 2006-12-18, 33, 2009-05-18, 84

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2014-04-15 Ärendelista Sid nr Justering... 2 62 Mål och resursplan 2015-2018 - kompletterande information. 3 63 Information om framtida hantering av pensionsåtaganden...

Läs mer

Kommunfullmäktige sammanträder onsdag den 3 juni 2015 Kulturhuset, kl. 18.30

Kommunfullmäktige sammanträder onsdag den 3 juni 2015 Kulturhuset, kl. 18.30 Kommunfullmäktige KUNGÖRELSE 2015-05-27 Rev. 2015-06-02 1(5) Kommunfullmäktige sammanträder onsdag den 3 juni 2015 Kulturhuset, kl. 18.30 Sammanträdet inleds med Sparbanken i Enköpings utdelning av utvecklingsstipendium

Läs mer

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 25 april 2017

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 25 april 2017 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 25 april 2017 Sid Justering... 2 Dagordning... 3 32 Donationsmedelsrapport 2016... 4 33 Information om socialnämndens

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 06:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 06:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 06:1 Kf 19/2006 Dnr Ks 2012/135 Dnr Ks/K 2006.10322 REVISIONSREGLEMENTE Gäller från den 1 januari 2007. Revisorernas roll 1 Revisorernas uppgift är att

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 20 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 4 november 2014 kl. 13.30 16.15 ande Monica Widnemark (s) ordf. Evert Nilsson (s) 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Tommy Truedsson (s) Örjan Wilhelmsson

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 27 november 2006 kl. 19:00. 1. Upprop, val av justerare jämte

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Lessebo kommunkontor tisdagen den 4 oktober 2016, kl. 13.30 16.00 ande Övriga deltagare Monica Widnemark (s), ordf. Lars Altgård (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Charlotta Book (s) Örjan

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2012-03-13 2 KS 27 Dnr 2012.85-16 Uppföljning av kommunens krisberedskap vid extra ordinär händelse Beredskapssamordnare Kristine Lorentzson lämnar en uppföljning av kommunens krisberedskap

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS 2001:06 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Dnr 07:06 2007:16 REVISIONSREGLEMENTE Reglemente för revisorerna i Höganäs kommun Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SUNDSVALLS KOMMUNS REVISORER

REGLEMENTE FÖR SUNDSVALLS KOMMUNS REVISORER 1 REGLEMENTE FÖR SUNDSVALLS KOMMUNS REVISORER Fastställt av kommunfullmäktige 2013-03-25 93 Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta

Läs mer

Förbundsordningen i kommunalförbund och regionförbund ger de grundläggande förutsättningarna i det aktuella förbundet.

Förbundsordningen i kommunalförbund och regionförbund ger de grundläggande förutsättningarna i det aktuella förbundet. BRÄCKE KOMMUN 2007-08-28 1(5) Reglemente för Bräcke kommuns revisorer Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars

Läs mer

Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret Prövning av ansvarsfrihet

Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret Prövning av ansvarsfrihet 2016-04-15 KS-2016/788.912 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret 2015 -

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2011-01-11 2 KS 1 Redovisning av Folkhälsoundersökning Susann Svärd, FoU Kronoberg, presenterar resultatet från folkhälsokartläggningen i Kronobergs län. Kommunstyrelsen 2011-01-11 3 KS

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet

Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet 1 Förbundets namn Förbundets namn är Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet. 2 Förbundets säte Förbundet har sitt

Läs mer

Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS

Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS 2016.142 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-05-30 101 Resultatöverföring från 2015 års bokslut (KS 2016.142) Beslut Kommunstyrelsen föreslår att

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun

Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun 2007-04-16 1(6) Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2007-01-31 18 och gäller från och med 2007-02-01. Ersätter Kommunfullmäktige beslut 2003-03-26 106. Revisionens

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo måndagen den 26 maj 2014 kl 14.00 16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Gull-Britt Sandefors, v ordf (c) Charlotta Book (s) Jim Lindberg (s) Annette Åstrand

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning okoll Sida Ärendeförteckning 1 Stämmans öppnande... 2 2 Val av ordförande vid stämman, utseende av protokollförare.. 2 3 Upprättande och godkännande av röstlängd... 2 4 Val av protokollsjusterare... 3

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 3.7

Laholms kommuns författningssamling 3.7 Laholms kommuns författningssamling 3.7 Reglemente för revisorerna i Laholms kommun; antaget av kommunfullmäktige den 26 oktober 2006, 135 1, med ändring den 16 december 2014, 201 2. Revisionens roll 1

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-09-22 1-7 Plats och tid: Näringslivskontorets sammanträdesrum, Lessebo Onsdagen den 22 september 2010 kl 14.00 16.30 Beslutande Anders Palmengren (s) ordf Peter Löfström (m) v ordf

Läs mer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Antaget av kommunfullmäktige, KF 86/06-11-27. 5 reviderad av kommunfullmäktige, KF 15/08-06-16. Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska

Läs mer

Extra sammanträde. OBS! Inget fika.

Extra sammanträde. OBS! Inget fika. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige Extra sammanträde. OBS! Inget fika. KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 6 december 2010 kl. 18:00.

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning. Timrå Vatten AB

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning. Timrå Vatten AB Timrå Ven AB Ärendeförteckning 1 Stämmans öppnande... 3 2 Val av ordförande vid stämman, utseende av protokollförare... 3 3 Upprättande och godkännande av röstlängd... 3 4 Val av protokollsjusterare...

Läs mer

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18. Kungörelse/underrättelse Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.30, i Lindberghallen, Djurås. Sammanträdet öppnas: Upprop Val av justerare, plats och tid

Läs mer

BESLUT Regionstyrelsen beslutade enligt RS 98/2016

BESLUT Regionstyrelsen beslutade enligt RS 98/2016 Direktiv till stämmoombud inför bolagsstämma i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag RS 2016-184 Regionstyrelsen beslutade enligt RS 98/2016 a t t delegera till regionstyrelsens presidium att fastställa

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2012 Götene kommun Hans Axelsson Carl Sandén mars 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2

Läs mer