Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag."

Transkript

1 Sida 1 av 17 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 8 oktober 2013, kl ande Monica Widnemark (s), ordf. Evert Nilsson (s) 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Örjan Wilhelmsson (s) Tommy Truedsson (s) Anders Jonsäng (c) 1:e vice ordf. Per-Inge Olsson (mp) Per-Magnus Pettersson (m) Marianne Nilsson, tjg. ers. Sölwe Franzén (c) tjg. ers. Övriga deltagare Kommunchef Christina Nyquist Socialchef Ann Lund 112 Kanslisamordnare Ann Robért-Strand Ekonom Karin Johansson 112 Ekonomichef Göran Jörgensson Tek. chef Leif Gummesson 112 Kapitalförvaltare Håkan Skötte, DNB, 108 Förvaltningsch. Bertil Bengtsson Utses att justera Anders Jonsäng (c) Justeringens plats och tid Lessebo kommunkontor, torsdagen den 10 oktober 2013, kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ann Robért-Strand Ordförande Monica Widnemark Justerande Anders Jonsäng Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Lessebo kommunkontor Underskrift Ann Robért-Strand

2 Sida 2 av 17 Förteckning över kommunstyrelsens ärenden 108. Redovisning från kommunens kapitalförvaltare Finanspolicy för Lessebo kommun Revidering av Anvisningar för Intern kontroll av ekonomiska transaktioner Resultatinformation med delårsrapport Redovisning av handlingsplan Fastställelse av skattesats för Taxa för Lessebo kommuns prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Taxa för kommunens offentliga kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftning Yttrande över Regionalt åtgärdsprogram för miljömålen Yttrande över Regional strategi och handlingsplan för biogas till fordon Bruno Mathssons Glashus Studentrabatter resebidrag till studerande vid Linneuniversitetet Fyllnadsval Ägardirektiv för Lessebo Fjärrvärme AB Delgivningar/rapporter... 17

3 Sida 3 av Dnr Redovisning från kommunens kapitalförvaltare Informationen noteras till protokollet. Kapitalförvaltare Håkan Skötte från DNB lämnar en redovisning om kommunens kapitalförvaltning.

4 Sida 4 av Dnr Finanspolicy för Lessebo kommun föreslår kommunfullmäktige besluta 1. Anta Finanspolicy för Lessebo kommun. 2. Uppdra till respektive helägt bolag att anta egen Finanspolicy. Kommunledningskontoret har lämnat förslag till reviderad finanspolicy för Lessebo kommun. Senaste revideringen skedde (KF 81). Den stora förändringen är i kap. 5, Skuldförvaltning, och avser till vilken del som den långa låneportföljen får placeras till rörlig ränta kombinerat hur stor del som få förfalla inom ett år. Hanteringen måste skyddas av lånelöften annars ökar risken att inte få möjlighet till omsättning. Gällande finanspolicy har en gräns på 25 % och föreslås höjas till 30 % i ett normalläge med en högsta gräns på 40 %. Denna gräns bör endast gälla kortvarigt för varje portfölj/bolag inom kommunkoncernen. De kommunala företagen ska anta egna riktlinjer för finansverksamheten. Kraven i dessa ska dock inte var lägre än den av kommunfullmäktige fastställda finanspolicyn. Ekonomichef Göran Jörgensson redogör för ärendet. sunderlag Tjänsteskrivelse Förslag till Finanspolicy. sexpediering Ekonomikontoret

5 Sida 5 av Dnr Revidering av Anvisningar för Intern kontroll av ekonomiska transaktioner föreslår kommunfullmäktige besluta att anta reviderat förslag till Anvisningar för intern kontroll och ekonomiska transaktioner. Kommunledningskontoret har framlagt reviderat förslag till Anvisningar för Intern kontroll av ekonomiska transaktioner som innebär ett förtydligande vad gäller beloppsgränser för attestering av utbetalningar samt hantering av ersättare. Ekonomichef Göran Jörgensson redogör för ärendet. sunderlag Tjänsteskrivelse Förslag till Anvisningar för intern kontroll av ekonomiska transaktioner. sexpediering Ekonomikontoret

6 Sida 6 av Dnr Resultatinformation med delårsrapport föreslår kommunfullmäktige besluta 1. Redovisa Resultatinformation med delårsrapport till kommunfullmäktige. 2. Överlämna resultatinformationen med delårsrapport till revisorerna. Ekonomichef Göran Jörgensson redovisar resultatinformation med delårsrapport för januari augusti jämte prognos för helårsutfall. Nämnderna har per 8 månader inlämnat resultatinformation jämte prognos för helårsutfall för verksamhetsåret 2013 för såväl driftbudget som investeringsbudget. Årets resultat beräknas uppgå till 20,8 mkr. Nämnderna redovisar netto överskott med 5,3 mkr. Inom finansförvaltningen redovisas ett antal större engångshändelser ex. återbetalning av medel från AFA försäkringen med 7,3 mkr. Finansnettot är 5,1 mkr bättre än budgeterat. Vidare beräknas utfallet för skatteintäkterna ge ett överskott på 1,2 mkr och förfogande medel redovisar överskott med 0,8 mkr. Vid upprättandet av årsredovisningen kommer utfallet att drastiskt förändras, till det sämre, när beslutet verkställs och bokföring sker av ägartillskottet på 55 mkr till Lessebo Fjärrvärme AB. sunderlag Resultatinformation med delårsrapport Arbetsutskottets protokoll sexpediering Ekonomikontoret

7 Sida 7 av Dnr Redovisning av handlingsplan beslutar att lägga informationen till handlingarna. Kommunfullmäktige behandlade vid sammanträde , resultatinformation för 4 månader jämte prognos för helårsutfallet för verksamhetsåret fattades att de nämnder som har svårighet att hålla budget ska till kommunstyrelsen redovisa en handlingsplan. Teknisk chef Leif Gummesson redovisar tekniska nämndens handlingsplan. Socialchef Ann Lund och Ekonom Karin Johansson redovisar socialnämndens handlingsplan. sunderlag Arbetsutskottets protokoll sexpediering Ekonomikontoret Socialnämnden Tekniska nämnden

8 Sida 8 av Dnr Fastställelse av skattesats för 2014 föreslår kommunfullmäktige besluta att skattesatsen för 2014 ska vara oförändrad, d.v.s. 22,20 kronor. Enligt kommunallagen skall förslag om skattesats tas av kommunstyrelsen före utgången av oktober månad. Kommunfullmäktige fastställde budget för et bygger bland annat på oförändrad skattestats på 22,20 kronor sunderlag Arbetsutskottets protokoll sexpediering Ekonomikontoret

9 114 Dnr Sida 9 av 17 Taxa för Lessebo kommuns prövning och tillsyn inom miljöbalkens område föreslår kommunfullmäktige 1. Anta föreslagen taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. 2. Taxan börjar gälla från den 1 januari Framöver kommer taxan att justeras med index, enligt 8 i föreliggande förslag till taxa. För prövning och tillsyn inom miljöbalkens område gäller för nuvarande taxa antagen av kommunfullmäktige (senast reviderad ). Förslag till ny taxa bygger på Sveriges kommuner och landsting (SKL) underlag Taxa utifrån risk och erfarenhetsbedömning för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Taxan bygger som tidigare på fast årlig avgift för varje typ av verksamhet samt timtid för övriga. Avgifterna i den taxa som nu föreslagits ligger i huvudsak inom de rekommendationer SKL angett avseende tidsåtgången för olika arbetsuppgifter. I taxeförslaget finns samtliga industribranscher med. Någon utsortering har inte skett med anledning av att taxan även bör fungera om det blir nyetableringar i branscher som vi inte bedriver tillsyn på i dagsläget. Plan- och miljönämnden har i enlighet med förvaltningslagen en serviceskyldighet. Information, råd och stöd till allmänheten som inte har något direkt samband med prövning och tillsyn inom miljöbalkens område ska vara skattefinansierad. Förvaltningschef Bertil Bengtsson redogör för ärendet. sunderlag Plan- och miljönämndens protokoll Förslag till taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. Arbetsutskottets protokoll sexpediering Plan- och miljönämnden

10 115 Dnr Sida 10 av 17 Taxa för kommunens offentliga kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftning föreslår kommunfullmäktige besluta 1. Anta föreslagen taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet. 2. Taxan skall börja gälla den 1 januari Framöver kommer taxan att justeras med index enligt 4 i föreliggande förslag till taxa. För offentlig kontroll inom livsmedelsområdet gäller för nuvarande taxa antagen av kommunfullmäktige Kontrolltiden för en livsmedelanläggning bestäms genom en riskbedömning av anläggningen där hänsyn tas till typ av företag och verksamhet. Bedömningen görs enligt Livsmedelsverkets vägledning Riskklassificering av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrollavgifter. Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden multipliceras med timtaxan. Nu föreslås en revidering av timtaxans storlek. Anledning är att det finns krav på att livsmedelskontrollen fullt ut ska finansieras genom avgifter som livsmedelsföretagare betalar. För att leva upp till kravet om full kostnadstäckning vid offentlig kontroll krävs en höjning av timtaxan. Avgiften får inte vara högre än myndighetens kostnader. Plan- och miljönämnden har i enlighet med förvaltningslagen en serviceskyldighet. Information som har med kontrollen att göra innefattas i begreppet offentlig kontroll, dock inte råd och stöd till allmänheten som inte har något direkt samband med den offentliga kontrollen. Det som faller utanför den offentliga kontrollen ska vara skattefinansierad. Förvaltningschef Bertil Bengtsson redogör för ärendet. sunderlag Plan- och miljönämndens protokoll Förslag till taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen. Arbetsutskottets protokoll sexpediering Plan- och miljönämnden

11 Sida 11 av Dnr Yttrande över Regionalt åtgärdsprogram för miljömålen beslutar 1. Lessebo kommun har inget att erinra emot förslag till Regionalt åtgärdsprogram för miljömålen Lämnar framtagna åtgärdslista för Lessebo kommun till länsstyrelsen. Länsstyrelsen i Kronobergs län har i samverkan med flera aktörer tagit fram ett förslag på åtgärdsprogram för miljömålen I januari 2013 fastställdes nya regionala miljömål för perioden Att enbart besluta om mål räcker dock inte. Åtgärder måste till för att tillståndet i vår miljö ska bli bättre. Åtgärdsprogrammets syfte är därför att vara ett användbart verktyg för att peka ut vad som behöver göras och av vem samt underlätta prioriteringar inom miljöområdet på både regional och lokal nivå. Arbetet har resulterat i 47 förslag på åtgärder inom temaområdena Det hållbara landskapet och Hälsa i miljöarbetet. Lessebo kommun har lämnats tillfälle att lämna synpunkter senast den 15 oktober 2013 Plan- och miljönämnden har i yttrande inget att erinra emot det inkomna förslaget samt bifogar åtgärdslista som är framtagen tillsammans med tekniska kontoret. sunderlag Remiss från Länsstyrelsen Förslag till Regionalt åtgärdsprogram för miljömål Plan och miljönämndens yttrande Arbetsutskottets protokoll sexpediering Länsstyrelsen i Kronobergs län

12 Sida 12 av Dnr Yttrande över Regional strategi och handlingsplan för biogas till fordon beslutar att anta tekniska chefens tjänsteskrivelse som kommunstyrelsens yttrande till Biogas Sydost. Biogas Sydost är ett regionalt nätverk som består av företrädare för såväl offentlig sektor som privat näringsliv. Biogas Sydost har av länsstyrelsen i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län samt EU fått i uppdrag att ta fram ett förslag till en Regional strategi och handlingsplan för biogas. Den framtagna strategin är avsedd utgöra underlag till länsstyrelsernas miljömålsarbete. Biogas Sydost har begärt svar på ett antal frågor som tekniska chefen redogör för i tjänsteskrivelse Lessebo kommun ser mycket positivt på utbyggnaden av biogasproduktion och distribution av densamma. sunderlag Remiss från Biogas Sydost Tjänsteskrivelse från tekniska chefen Arbetsutskottets protokoll sexpediering Biogas Sydost

13 Sida 13 av Dnr Bruno Mathssons Glashus beslutar 1. Hyra ut tre lägenheter i Bruno Mathssonhuset i Kosta, lägenhet Ge AB Lessebohus i uppdrag att ombesörja uthyrningen. 3. Uppta tilläggsanslag med 120 tkr för bl.a. installation av tvättmaskiner i lägenheterna (redovisas på ). 4. Finansieras genom omdisponering ur kommunstyrelsens förfogande för Mark/Byggnad projekt s arbetsutskott uppdrog till kommunchefen att ta fram underlag för uthyrning av tre lägenheter i Bruno Mathssons Glashus i Kosta. Kommunchefen redogör för ärendet. sunderlag Arbetsutskottets protokoll sexpediering AB Lessebohus Ekonomikontoret Kommunledningskontoret

14 Sida 14 av Dnr Studentrabatter resebidrag till studerande vid Linneuniversitetet beslutar bevilja resebidrag till studerande som: 1. Är folkbokförda i Lessebo kommun. 2. Studera på Linnéuniversitetet (Växjö eller Kalmar) på ett program och har CSN-bidrag. 3. Har ett eget kontrakt på bostad i kommunen. 4. Bidrag beviljas som längst under 4 år. 5. För de som bor i Lessebohus beviljas och betalas bidraget av Lessebohus AB. 6. Bidraget gäller fr.o.m beslutade att uppdra till kommunchefen att arbeta vidare med frågan om stöd till studentboende. I dag är genomsnittsåldern för att börja sina studier 20,3 år. I Lessebo kommun består åldersgruppen av 10,4 % av befolkningen. Det är också denna grupp som är klart mest kritisk till vår kommun beträffande plats att leva och bo i, kommunens verksamhet samt inflytande i kommunen. Detta framgår av SCB:s medborgarundersökning Enligt regionförbundet kan Lessebo kommun betraktas som en pendlarkommun statistiskt visar att över 40 % redan pendlar över kommungränsen. Det är av yttersta vikt att behålla våra ungdomar i kommunen och se till att öka antalet invånare. En väg kan vara att ge stöd till universitetsstuderande som har ett eget boende i Lessebo kommun. AB Lessebohus stödjer redan idag universitetsstuderande som har ett eget hyreskontrakt med buss/tågkort. sunderlag Tjänsteskrivelse s protokoll sexpediering AB Lessebohus Ekonomikontoret Kommunledningskontoret

15 Sida 15 av Dnr Fyllnadsval beslutar förrätta följande val: s arbetsutskott t.o.m Som ersättare efter Annette Severinsson-Åstrand (s) välja Tommy Truedsson (s), Rullstensvägen 36, Lessebo. Annette Severinsson-Åstrand (s), har, med anledning av flyttning från kommunen, avsagt sig samtliga kommunala uppdrag. Kommunfullmäktige har godkänt avsägelsen. sexpediering Tommy Truedsson Kommunledningskontoret

16 Sida 16 av Dnr Ägardirektiv för Lessebo Fjärrvärme AB föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslag till komplettering av ägardirektiv för Lessebo Fjärrvärme AB daterat Ägardirektiven för Lessebo Fjärrvärme AB kompletteras under rubriken 5. Ekonomi med följande: Avkastningskrav Långsiktig lönsamhet och med ett årligt vinstresultat på 1,5 mkr och med ett avkastningskrav på 4,7 % på sysselsatt kapital. Resultat och avkastningskrav utgår från ett budgeterat normalår. Aktieägartillskott Tillförda aktieägartillskott är villkorade och skall återbetalas till ägaren så fort det är möjligt. Begränsning av återbetalning styrs av vilken nivå bolagets disponibla vinstmedel bör uppgå till i förhållande till de av ägaren satta mål för avkastning. Förutom återbetalning av erhållet aktieägartillskott bör bolagets årliga amorteringar av långfristiga skulder därutöver uppgå till minst 2,5 mkr per år. sunderlag Förslag till komplettering av ägardirektiv för Lessebo Fjärrvärme AB, daterat sexpediering Lessebo Fjärrvärme AB Ekonomikontoret Kommunledningskontoret

17 Sida 17 av Delgivningar/rapporter godkänner redovisningen. Kommunledningskontoret lämnar en redovisning av inkomna skrivelser, protokoll mm enligt nedan. AB Lessebohus Protokoll AB Lessebo Fastigheter Protokoll AB Kyrkebyn 3 Protokoll Regionförbundet Södra Småland Länsstyrelsen Skåne SGU Sveriges geologiska undersökning om medel till FIAS Förstärkta insatser för ungdomar på väg till arbete eller studier Protokoll över inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet om huvudmannaskap för efterbehandlingsobjekt inom projekt Glasriket

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Sida 2 av 30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-06-16. Kronoberg... 23

Sida 2 av 30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-06-16. Kronoberg... 23 Sida 2 av 30 Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden 27. Allmänhetens frågestund... 3 28. Årsredovisning 2013 AB Lessebohus... 4 29. Årsredovisning 2013 AB Lessebo Fastigheter... 5 30. Årsredovisning

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16

Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16 Kommunstyrelsen 2012-11-27 1(23) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16 Beslutande Ledamöter Mathias Lindquist (S), ordförande, 133-149 Birgitta Carlgren (S), 133-149 Annette Felixson (S), 133-149

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2011-06-20 2 KF 48 Allmänhetens frågestund Under allmänhetens frågestund har närvarande åhörare möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktiges ledamöter och tjänstgörande ersättare.

Läs mer

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande Ewa Westling Olzon (M) Carina Schön (S) Dick Pettersson

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35

Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35 Kommunstyrelsen 2015-02-03 1(16) Plats och tid Salen, Centralplan1, Alvesta 3 februari 2015 kl. 09.00 12.40 Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35 Justerade paragrafer 1-13 ande Per Ribacke (S), ordf.

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2005-12-21 1. Enligt bilagd förteckning

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2005-12-21 1. Enligt bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2005-12-21 1 Plats och tid Onsdag 21 december 2005 kl 19.00-20.02 Beslutande Enligt bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-11-28

Kommunfullmäktige 2013-11-28 Kommunfullmäktige 2013-11-28 Kf 119 Kommunal skattesats 2014... 2 Kf 120 Förslag till budget 2014 och plan för 2015-2016... 3 Kf 121 Information om arbetet med Barnkonventionen... 11 Kf 122 Nytt medborgarförslag

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Spinnerskan i Mark AB 2014-05-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Spinnerskan i Mark AB 2014-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Plats och tid Örestensrummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 12.00 Beslutande M Tomas Johansson S C S KD Barbro Petersson Anders Andersson Christopher Thorsson Ola Andreasson

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2011-05-31 2 KS 75 Dnr 2011.40-86 Regional kulturplan för Kronobergs län Landstinget Kronoberg och Regionförbundet södra Småland har i dialog med kommuner, professionella kulturlivet och

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-06-07 1. Eva Johansson (C) Annika Bergqvist (S) Stefan Carlsson (S) Anders Fransson (S) avvek 17.50

Kommunstyrelsen 2011-06-07 1. Eva Johansson (C) Annika Bergqvist (S) Stefan Carlsson (S) Anders Fransson (S) avvek 17.50 SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-06-07 1 Plats och tid Kommunhuset Svenljunga kl 14.00 18.30 (Ajournering 18.00 18.15) Ej tjänstgörande ersättare Beslutande Eva Johansson (C)

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-05-13 Innehåll 115 Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB... 152 116 Bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB... 154 117 Näringslivsrapport... 156 118 Tillkommande/utgående

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(33) Spinnerskan i Mark AB 2014-03-05

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(33) Spinnerskan i Mark AB 2014-03-05 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(33) Plats och tid Örestensrummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 11.10 Beslutande M Tomas Johansson S C Christopher Thorsson Anders Andersson MP S Lo Göthberg Larsson David

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Lars Månsson (S) ledamot Janet Andersson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (21) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (21) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (21) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-09-12 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 12 september 2012, kl. 08.00-12.15 Beslutande Anders Berngarn (M)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Leader Småland Sydost Joel Parde, ordförande. Järnvägsgatan 28, Emmaboda, 2013-10-31, kl. 08:00

Leader Småland Sydost Joel Parde, ordförande. Järnvägsgatan 28, Emmaboda, 2013-10-31, kl. 08:00 2013-10-28 98 Plats och tid Lindås Folkets Hus, 2013-10-28, 18:00 21:00 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Tema Utses att justera Justeringens plats och tid Samtliga närvarande med undantag av Ann-Charlott

Läs mer

Peter Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare Lena Fagerlund, ekonomichef

Peter Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare Lena Fagerlund, ekonomichef Kommunfullmäktige 2013-12-09 Sammanträdesdatum Sida 1-21 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 9 december 2013, kl. 18.30-21:50 Beslutande Ordförande Bengt Jernhall samt 32 ordinarie ledamöter och

Läs mer

Utses att justera: Malin Svensson (M) Lars Karlsson (FP) Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 101-118. Majlis Johansson.

Utses att justera: Malin Svensson (M) Lars Karlsson (FP) Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 101-118. Majlis Johansson. Kommunstyrelsen 2012-08-06 1 (20) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-08-06 klockan 10.00-16.00 Beslutande: Anders Ljung (C), ordförande Jan-Olof Andersson (C) Malin Svensson (M) Göran Landström (M)

Läs mer

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S) 1(49) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-15.25 Ajournering 15.00-15.10 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-12-03 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 17.30 Beslutande Övriga deltagande Närvarorätt Utses att justera Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen

Läs mer

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (36) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 8 februari 2011 kl. 10.00 17.15, ajournering för lunch 12.15-13.00.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-10-23 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-11.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-27

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-27 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2012-03-27 kl. 09.00 11.50 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande Tina Kerro (FP) Karin Malmfjord (S) Peter Åberg (S) Patrik Persson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-05-17 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 14.30 16.50 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 68-69, 73 Kjell Iwemyr 68-70 Tommy Persson (S) 56-69 Håkan Johansson

Läs mer