Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)"

Transkript

1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik Olsson Kommunledningskontoret Underskrifter Paragrafer Sekreterare Martin Fransson Ordförande Anders Johnsson Justerande Karl-Erik Olsson Organ Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens Datum för anslags nedtagande ANSLAG/BEVIS Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunledningskontoret Martin Fransson

2 /362 Begäran om bemyndigande att genomföra konkurrensutsättning Ärendebeskrivning Socialförvaltningen har i förslag till budget 2012 föreslagit besparingsåtgärder genom bland annat konkurrensutsättning. Genom två paket för konkurrensutsättning skulle besparingar uppnås med kronor och kronor. Socialnämnden har hemställt hos kommunfullmäktige om bemyndigande att genomföra konkurrensutsättning enligt förslaget. Kommunstyrelsens har diskuterat ärendet med socialchefen. Förslaget till konkurrensutsättning har framkommit under arbetet med en budget i balans. Det finns för närvarande mycket turbulens inom konkurrensutsättning och ett antal snabbutredningar pågår på statlig nivå. Arbetsutskottet har föreslagit att ärendet återremitteras till socialnämnden med anledning av de statliga utredningar som pågår om bland annat skattetekniska konstruktioner och om en ökad möjlighet till offentlig insyn. Kommunstyrelsen beslöt den 7 december 2011, 294, att bordlägga ärendet. Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 18 januari 2012, 35, föreslagit att kommunfullmäktige ger socialnämnden bemyndigande att genomföra konkurrensutsättning enligt förslaget. Kommunfullmäktige beslutade den 27 februari 2012, 9 att återremittera ärendet till socialnämnden med anledning av de statliga utredningar som pågår om bland annat skattetekniska konstruktioner och om en ökad möjlighet till offentlig insyn. Överläggningar Arbetsutskottet diskuterar ärendet och då socialnämndens beslut från den 13 mars 2012 inte finns tillgängligt föreslås att ärendet går öppet till kommunstyrelsen den 14 mars 2012 samt att ärendet kompletteras med socialnämndens beslut från den 13 mars 2012 inklusive skrivelse från socialförvaltningen daterad forts.

3 forts. 2011/362 Beslutsunderlag Socialförvaltningens förslag till budget 2012, samt MBL-protokoll Socialnämndens beslut , 222. Kommunstyrelsens s beslut , 462. Kommunstyrelsens beslut , 294. Kommunstyrelsens beslut , 35. Kommunfullmäktiges beslut , 9. ARBETSUTSKOTTETS BESLUT Ärendet går öppet till kommunstyrelsens sammanträde den 14 mars Innan beslut i kommunstyrelsen ska ärendet kompletteras med socialnämndens beslut från den 13 mars 2012 inklusive skrivelse från socialförvaltningen daterad Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen

4 /86 Ändring av barn- och utbildningsnämndens reglemente som en följd av att ett inrättats under nämnden Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige har den 27 februari 2012, 12, på begäran av barn- och utbildningsnämnden beslutat att inrätta ett under barn- och utbildningsnämnden. Barn- och utbildningsnämnden har tidigare haft ett som slopats fr.o.m. den 1 januari 2011 genom kommunfullmäktiges beslut 167/2010. Kommunledningskontoret har upprättat ett förslag till ändrat reglemente för barn- och utbildningsnämnden. Ändringen innebär att samma ordalydelse ( 17-21, om ) som tidigare funnits i reglementet på nytt förs in i reglementet. Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut , 12. Kommunledningskontorets skrivelse, ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYREL- SEN/KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige antar det ändrade reglementet för barn- och utbildningsnämnden. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen/komunfullmäktige (beslutsförslag)

5 /18 Bildande av ekonomisk förening samt delfinansiering för att etablera tankställe för biogas m.m. Ärendebeskrivning Tidigare utredning har visat att det för närvarande inte finns privata aktörer som är villiga att genomföra hela investeringen som krävs för att etablera en biogasmack i kommunen. Den snabbaste vägen hade i dagsläget varit att kommunen gör investeringen och startar upp en biogasmack i egen regi. Om denna väg inte är politiskt framkomlig i nuläget är bildandet av en ekonomisk förening den mest framkomliga associationsformen för etablering av gastankställe. Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 12 oktober 2011, 251 att ställa sig positiva till bildandet av en ekonomisk förening för att lättare kunna agera utåt i syfte att främja biogasnäringen i kommunen. Nästa logiska steg i processen är därför att genomföra bildandet av en ekonomisk förening samt sätta in de ekonomiska resurser som krävs för att starta arbetet med att få till stånd de första leden i en biogasinfrastruktur inom respektive kommun. Kopplingen till kommunens upphandling av fordon gör att ärendet brådskar och tidsaspekten kan göra det svårt att få in tillräckligt med insatser från privata aktörer till den ekonomiska föreningen. Kommunen bör därför uttala att man kommer att bidra med 100 medlemsinsatser á kronor under förutsättning av att externa finansiärer bidrar med minst samma insats. Om medlemsinsatserna inte räcker till för att genomföra investeringen i gastankställe bör kommunen gå i kommunal borgen för lån på resterande del. Överläggningar Arbetsutskottet diskuterar ärendet och föreslår vissa justeringar avseende förslag till beslut. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut , 251, jämte bilagor. Ekonomisk kalkyl för tankställe. Utkast till stadgar för ekonomisk förening. Tomelilla kommuns skrivelse forts.

6 forts. 2011/18 ARBETSUTSKOTTETS BESLUT Simrishamns kommun ställer sig bakom bildandet av en ekonomisk förening för etablering av gastankställe i respektive kommun, enligt förslag till stadgar i sina huvuddrag. Kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att för Simrishamns kommuns räkning delta i bildandet av den ekonomiska föreningen och att inom nämndens budget hitta ekonomiskt utrymme att delta i föreningen med 100 insatser á kronor, under förutsättning av att externa finansiärer deltar med minst samma insats. Kommunfullmäktige uppdrar åt samhällsbyggnadsförvaltningen att utse representant att ingå i styrelsen för den ekonomiska föreningen. Om investeringen i ett gastankställe i Simrishamns kommun överstiger vad som kan finansieras med medlemsinsatser går kommunen i kommunal borgen för överskjutande lån. Simrishamns kommuns borgenåtagande ska uppgå till maximalt 2 miljoner kronor. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige (beslutsförslag)