Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer Diana Börjesdotter Olsson , omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen"

Transkript

1 PROTOKOLL Datum Plats och tid Beslutande Brandstation, Molinsgatan 2, Ljusdal. Kl Christina Embretsen, ordförande (s) Lennart Sjödin, 1:e vice ordförande (c) Ulla-Britt Gidemalm 2:e vice ordförande (s) Mikael Löfgren (s) Björn Mårtensson (s) Jakob Silén (c) Erik Gunnarsson (m) Anita Rodhe (m) Alf Olsson (srd) Övriga deltagande Stig Olson, förvaltningschef Margareta Eiserman, miljöchef Anders Berg, bygglovchef Urban Rooth, byggnadsinspektör Diana Börjesdotter Olsson, sekreterare Utses att justera Lennart Sjödin Justeringens plats och tid Bygg- Miljö- och Räddningsförvaltningen, , kl Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Diana Börjesdotter Olsson , omedelbart justerad Ordförande... Christina Embretsen Justerande... Lennart Sjödin ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Bygg- Miljö- och Räddningsnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet Bygg- Miljö- och Räddningsförvaltningen, Plan 4, Förvaltningshuset, Ljusdal Underskrift... Diana Börjesdotter Olsson

2 PROTOKOLL 2 Innehållsförteckning Sid. nr. 139 Ekonomisk redovisning Bokslutsprognos Budget 2009, ELP Bygg- Miljö- och Räddningsnämndens delegeringsbeslut Bygg- Miljö- och Räddningsnämndens mål Budgetberedning Övrigt. Information hjärtstartare Ungdomspolitiskt handlingsprogram Lägesrapport från Räddningstjänsten Taxa för prövning och tillsyn inom Miljöbalkens område Lägesrapport från Miljöenheten Telia Sonera Mobile Networks AB/Netel AB, ansökan om bygglov för nybyggnad av mast och två teknikbodar på fastigheten Kramsta 4:17 i Färila Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Bäckebo 5.22 i Tallåsen Lägesrapport från Byggenheten 17

3 PROTOKOLL 3 Dnr. BMRN 4/ Ekonomisk redovisning Beslut Nämnden godkänner redogörelsen för den ekonomiska redovisningen. Ärendet Förvaltningschef Stig Olson redogör för den ekonomiska redovisningen per den 31 augusti 2008.

4 PROTOKOLL 4 Dnr. BMRN 4/ Bokslutsprognos Beslut Nämnden godkänner bokslutsprognosen per den 31 augusti Ärendet Förvaltningschef Stig Olson redogör för bokslutsprognos per den 31 augusti 2008.

5 PROTOKOLL 5 Dnr. BMRN 7/ Budget 2009, ELP Beslut Nämnden ställer sig bakom förslag till budget för 2009 samt ELP med följande tilläggsyrkanden. Driftbudget 2009 Nämndverksamhet: Ej kompenserad arvodeshöjning, 40 tkr. Byggenheten: Högre kostnader pga rekrytering av personal med rätt kompetens, 140 tkr. Räddningstjänsten: Prisökningar på drivmedel, 200 tkr. Investeringsbudget 2009 Räddningstjänsten: Investeringar i fordon enligt tidigare upprättad investeringsplan, tkr. Ärendet Förvaltningschef Stig Olson redogör för förslag till budget 2009 samt för ELP (ekonomisk långtidsprognos) för

6 PROTOKOLL Bygg- Miljö- och räddningsnämndens delegeringsbeslut Beslut Nämnden godkänner redovisningen av nedanstående delegeringsbeslut. Ärendet Följande delegeringsbeslut redovisas vid dagens sammanträde: Bygg Beslut nr /08 Miljö Beslut nr /08 Räddning Beslut nr /08

7 PROTOKOLL 7 Dnr. BMRN 4/ Bygg- Miljö- och Räddningsnämndens mål 2009 Nämndens förslag till Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar Fastställa Bygg- Miljö- och Räddningsnämndens inriktningsmål för 2009.

8 PROTOKOLL Budgetberedning Information om nämndens möte med budgetberedningen.

9 PROTOKOLL Övrigt Förvaltningschef Stig Olson informerar om att en defibrillator (hjärtstartare) är uppsatt i huvudentrén till förvaltningshuset.

10 PROTOKOLL Ungdomspolitiskt handlingsprogram Beslut Nämnden ställer sig bakom yttrandet till Kommunstyrelsen gällande framtagande av ungdomspolitiskt handlingsprogram. Ärendet Bygg- Miljö- och Räddningsnämnden gav , 121 i uppdrag åt förvaltningschef Stig Olson att lämna yttrande till Kommunstyrelsen.

11 PROTOKOLL Lägesrapport från Räddningstjänsten Förvaltningschef Stig Olson lämnar lägesrapport över pågående ärenden på Räddningstjänsten.

12 PROTOKOLL 12 Dnr. ADM Taxa för prövning och tillsyn inom Miljöbalkens område Nämndens förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar 1. Anta taxa för prövning och tillsyn inom Miljöbalkens område. 2. Taxan ska gälla ärenden och uppdrag som inkommer från och med 1 jan Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Sammanfattning Förändringar har skett i miljöbalken och särskilt bilagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd som gör att nuvarande taxa behöver förändras och anpassas till de nya klassningarna av verksamheter. Taxeförslaget grundar sig på Sverige Kommuner och Landstings underlag för lokala bedömningar för ny taxesättning av kommunernas verksamhet inom miljöbalkens område, daterat Tanken är att tillsyn ska bedrivas där riskerna för negativa effekter på människors hälsa och miljön är som störst och att den verksamhet eller den åtgärd som tar myndighetens tid i anspråk också ska betala för den. Förlaget till ny taxa bygger på en risk- och resursbedömning som bättre än tidigare motsvarar den tillsynstid som i snitt läggs ner på varje enskild verksamhet. Fasta avgifter föreslås i än större utsträckning än tidigare. SKL har även rekommenderat fasta årliga tillsynsavgifter inom hälsoskyddet för att få en samsyn mellan miljö- och hälsotillsynen och för att få tillräckliga resurser för att bedriva en hälsoskyddstillsyn av hög kvalitet, men i denna taxa föreslås inte årliga avgifter utan istället en fast avgift för varje tillsynstillfälle. Enligt miljöbalken är det verksamhetsutövaren som har att visa att verksamheten inte medför olägenhet för människors hälsa och miljön. Principen att förorenaren ska betala ingår i Riodokumentet och i EU:s Romfördrag. Riksdagen har med detta som grund haft som utgångspunkt att myndigheternas tillsyn enligt miljöbalken som huvudprincip ska vara avgiftsfinansierad. I likhet med den tidigare taxan, utgörs taxan av en tidsfaktor, antal timmar (h), som multipliceras med en timtaxa. Skillnaden är stor mellan landets lägsta respektive högsta timtaxor inom miljö- och hälsoskyddsområdet. År 2006 var medeltimtaxan för landets kommuner 644 kr. Enligt nu gällande taxa från 2004, är timtaxan i Ljusdals kommun fastställd till 600 kr. Ingen höjning av timtaxan föreslås.

13 PROTOKOLL 13 forts. 148 Som utgångspunkt i förslaget föreslås den lägsta tidsfaktorn inom respektive klass utifrån SKL s förslag. Därefter har en anpassning skett till de verksamheter som idag finns representerade i kommunen för att den nya taxan inte ska bli märkbart högre än tidigare. Vissa branscher kommer däremot att få reducerad avgift och vissa högre utifrån den nya risk- och resursvärderingen. En samsyn i taxesättningen har också skett med grannkommunerna i länet. Enligt kommunalrättsliga grundsatser står det kommunerna fritt att finansiera sin verksamhet med skattemedel. Kommunen är dock skyldig att se till att man har tillräckligt med resurser för uppdraget.

14 PROTOKOLL Lägesrapport från Miljöenheten Miljöchef Margareta Eiserman lämnar lägesrapport över pågående ärenden på Miljöenheten.

15 PROTOKOLL 15 Dnr. Bygg 218/ Telia Sonera Mobile Networks AB/Netel AB, ansökan om bygglov för nybyggnad av mast och två teknikbodar på fastigheten Kramsta 4:17i Färila. Beslut Delegera till bygglovchef Anders Berg att fatta beslut i ärendet sedan remisstiden gått ut. Ärendet Telia Sonera Mobile Networks AB, Kaserngården 6, Falun ansöker om lov enligt ovan. Underrättelse är skickad till berörda rågrannar. Remisstiden går ut 3 oktober Samråd Samråd i ärendet har skett med Miljöenheten, Ljusdal Vatten, Räddningstjänsten och Samhällsplaneringsenheten.

16 PROTOKOLL 16 Dnr. Bygg 221/ Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Bäckebo 5:22 i Tallåsen Beslut Delegera till bygglovchef Anders Berg att fatta beslut i ärendet efter att platsen besökts. Ärendet Ansöker om förhandsbesked enligt ovan. Till ansökan har karta över fastigheten samt foton av det tilltänkta fritidshuset bifogats. Nämndens bedömning Nämnden är positiv till etableringen men att ansökan skall handläggas färdigt innan besked om beslut kan lämnas.

17 PROTOKOLL Lägesrapport från Byggenheten Bygglovchef Anders Berg lämnar lägesrapport över pågående ärenden på Byggenheten.

Fågelsjörummet 2013-11-21 08:30:00

Fågelsjörummet 2013-11-21 08:30:00 PROTOKOLL 1 Plats och tid Fågelsjörummet 2013-11-21 08:30:00 Beslutande Rolf Paulsson (SRD), ordförande Klas Eliasson (M), vice ordförande Björn Mårtensson (S) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Övriga deltagande

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala, 22 april kl. 16.00 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala, 22 april kl. 16.00 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun 13.00 15.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Olof Nilsson(S), vice ordförande Margaretha Quistberg (S) Anders Birgersson

Läs mer

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Myndighetsnämnden för teknik och miljö 2008-12-09 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2,

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16

Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16 Kommunstyrelsen 2012-11-27 1(23) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16 Beslutande Ledamöter Mathias Lindquist (S), ordförande, 133-149 Birgitta Carlgren (S), 133-149 Annette Felixson (S), 133-149

Läs mer

Granskning av kommunens tillsynsarbete inom miljö- och hälsoskyddsområdet

Granskning av kommunens tillsynsarbete inom miljö- och hälsoskyddsområdet Revisionsrapport Granskning av kommunens tillsynsarbete inom miljö- och hälsoskyddsområdet Vallentuna kommun 2010-02-12 Lotta Ricklander Innehållsförteckning 1. Inledning...1 1.1 Syfte med granskningen...

Läs mer

Byggnads- och miljönämnden 2009-09-22 1 (19)

Byggnads- och miljönämnden 2009-09-22 1 (19) Byggnads- och miljönämnden 2009-09-22 1 (19) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 22 september 2009, kl. 18.00-20.15 (Ajournering 19.10-19.20) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Roland

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Miljö- och räddningsnämnden 2012-03-19 1-18

Sammanträdesprotokoll Miljö- och räddningsnämnden 2012-03-19 1-18 Miljö- och räddningsnämnden 2012-03-19 1-18 Plats och tid Sammanträdesrum Neden, stadshus C, kl. 13:00-14:00 ande Lilith Svensson (KD), ordförande Britta Stribén (S), vice ordförande Helene Larsson (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll Blad Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2008-12-03 129 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur, klockan 13.00-17.00 Beslutande Anders Harr (s), ordförande Dick Holmström

Läs mer

MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDEN

MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDEN MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDEN Tid och plats Torsdag 27 mars kl. 9.00 11.35 Kommunkontoret Torsby Beslutande Gösta Kihlgren, ordförande (S) Kari Lewin (S) Marianne Ohlsson (S) Lennart Uppvall (S) Lennart

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2013-02-06 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Arvidsjaur klockan 10.00 16.15 Beslutande Anders Harr (s), ordförande Ulla Lundberg (s) Iren Ögren (s) tjg. ersättare

Läs mer

Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn

Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn 2 Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn Inledning I den här skriften

Läs mer

Yngve Blomberg, förvaltningschef Leif Nilsson, byggnadsinspektör Susanne Borg, förvaltningsadministratör Ture Göransson, stadsarkitekt 50 53, 64

Yngve Blomberg, förvaltningschef Leif Nilsson, byggnadsinspektör Susanne Borg, förvaltningsadministratör Ture Göransson, stadsarkitekt 50 53, 64 2014-06-11 1 (20) Plats och tid: Kommunhuset, Ängen 2014-06-11 kl 13.30 17.30 ande: Göran Olsson (c), ordförande Margareta Holm (mp) Sören Hellberg (s) Marie Egerborn (s) Rune Larsson (c) Björn Morell

Läs mer

Peter Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare Lena Fagerlund, ekonomichef

Peter Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare Lena Fagerlund, ekonomichef Kommunfullmäktige 2013-12-09 Sammanträdesdatum Sida 1-21 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 9 december 2013, kl. 18.30-21:50 Beslutande Ordförande Bengt Jernhall samt 32 ordinarie ledamöter och

Läs mer

Catarina Bernau, miljöchef Sören Linder, bygglovchef Johan Åkerman, sekreterare Hans Flack, byggnadsinspektör. Johan Åkerman.

Catarina Bernau, miljöchef Sören Linder, bygglovchef Johan Åkerman, sekreterare Hans Flack, byggnadsinspektör. Johan Åkerman. Sammanträdesprotokoll 1 (31) Plats och tid stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 09.00 11.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, Ordförande (S) Gerd Karlsson,

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset klockan 08:00-16:15 Beslutande: Malin Ängerå (s) ordförande Lis Elvinsson (c) 91-93, jäv 94, 95-105 ersättare Michael Robertsson (s) Bo Hedin (s) Leif Persson

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2008-09-29 1 Plats och tid Måndag 2008-09-29 kl 19.00-19.45 Konferensrum Bergaholm Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera

Läs mer

Jävsnämnden 2013-10-23

Jävsnämnden 2013-10-23 Jävsnämnden 2013-10-23 Jn 19 Revidering av taxa och timavgift för offentlig kontroll av livsmedel och foder... 2 Jn 20 Redovisning av delegationsärenden... 3 Jn 21 Övriga ärenden... 4 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 17 december, kl. 16.15. Mats Jennische Olof Nilsson 94 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 17 december, kl. 16.15. Mats Jennische Olof Nilsson 94 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Ebbasalen, Sala kommun 14.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Ordförande anmäler jäv 94 Olof Nilsson(S), vice ordförande Ordförande 94 Henry Lundström

Läs mer

Lokal Älven, Kommunförvaltningen, Älvsbyn. Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande

Lokal Älven, Kommunförvaltningen, Älvsbyn. Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande PROTOKOLL 1(15) Tid: kl 09:00-11:00 Plats: Lokal Älven, Kommunförvaltningen, Älvsbyn Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Esbjörn Henriksson,

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Miljönämnden 2014-09-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Miljönämnden 2014-09-04 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna kl. 08.30-12.35 Beslutande M Bengt Ferm C Ragnar Nilsson FP Ing-Britt Spetz MP Kristina Hasselblad S Berndt

Läs mer

Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område

Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område 2013-08-13 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE M2013-632 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område Förslag till beslut Förslaget

Läs mer

Kommunförvaltningen, 2012-08-21

Kommunförvaltningen, 2012-08-21 2012-08-14 1(30) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2012-08-14, kl 08.00-10.30 Beslutande B. Anders Larsson (m), tjänstgörande ersättare, 83-95, 97-106 Birger Larsson (fp), 1:a vice ordförande (ordförande

Läs mer

Ärende 4. Justering av timbelopp för tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen

Ärende 4. Justering av timbelopp för tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen Ärende 4 Justering av timbelopp för tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen Tjänsteskrivelse 2012-11-09 SBN 2012.0182 Handläggare: Susanne Jarl Samhällsbyggnadsnämnden Justering av timbelopp

Läs mer

MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDEN

MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDEN MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDEN * Tid och plats Beslutande Torsdag 29 januari kl. 9.00 12.45 Kommunkontoret Torsby Anna Nyström, ordförande (S) Kari Lewin (S) 1 14, 18 19 Marianne Ohlsson (S) Peo Brodén

Läs mer

Miljö- och byggnämnden 2015-06-08 1 (14)

Miljö- och byggnämnden 2015-06-08 1 (14) Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Kommunhuset i Älmhult den 8 juni 2015 kl. 13.30 16.45 Beslutande Tommy Lövquist (S), ordförande Birgitta Bengtsson (S) Roland Johansson (S) Eva Dickner (Mp)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Olof Röstin (M), tjg ers för Leif Johansson (S) Håkan Andersson (C) Leif Hägg (M), ordförande Karin Jansson (S) Maria Lund (C)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Olof Röstin (M), tjg ers för Leif Johansson (S) Håkan Andersson (C) Leif Hägg (M), ordförande Karin Jansson (S) Maria Lund (C) Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30-15.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Olof Röstin (M), tjg ers för Leif Johansson (S) Håkan Andersson (C) Leif Hägg (M),

Läs mer

Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område

Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område 2013-08-28 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/516-406 Kommunstyrelsen Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV)

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Tillsynsnämnden 2015-02-06 1 (9) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl. 08:00-09:50 Beslutande Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Övriga deltagare

Läs mer

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30.

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30. 2014-08-18 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30. Jonas Andersson (M), ordförande Conny Collberg (S), ersättare för Hans Blomberg (KD) Anders

Läs mer