Västra Sörmlands Räddningstjänst

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Västra Sörmlands Räddningstjänst"

Transkript

1 Direktionen (45) Plats och tid Brandstationen i Katrineholm, den 24 september 2014, klockan :45 Beslutande Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson (S) vice ordf. There Palm (S) Karl-Gunnar Ljungqvist (S) Therese Palm (S) tjänstg. ers. Sari Thorén (M) Berit Olming (M) Sten Holmgren (C) Övriga deltagande Karin Frisk (S), ej tjänst. ers. Ingemar Björklund (KD), ej tjänst. ers. Roger Larsson, räddningschef Mattias Gårdholt, stf räddningschef Marcus Asplund, funktionschef Ayse Mertoglu, sekreterare Utses att justera Karl-Gunnar Ljungqvist (S) Sekreterare... Paragrafer Ayse Mertoglu Ordförande... Ola Lindgren Justerande... Karl-Gunnar Ljungqvist ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Vingåkers och Katrineholms kommuns anslagstavlor. Organ Västra Sörmlands Räddningstjänst, direktionen Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Vingåker Underskrift... Namnförtydligande Cecilia Blixt

2 Direktionen Dir 30 Dnr Information från verksamheten Direktionen tar del av informationen och lägger det till handlingarna. Räddningschef, Roger Larsson, informerar om personal och att det pågår en rekrytering av en brandingenjör. Information om skadlig skum i tankarna på brandbilar informeras och att Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR) gör sitt bästa i situationen. Katrineholms kommun har uppdragit till räddningschef, Roger Larsson, att titta närmare på möjligheterna för ett bygge av en ny brandstation och redovisa ett underlag om detta den 10 december Ställföreträdande räddningschef, Mattias Gårdholt, informerar om Sveriges kommuner och landstings årliga jämförelser om trygghet och säkerhet som har kommit ut. Verksamheten rekommenderar medlemskommunerna att ta del av den och gärna utgå från den i aktuella förbättringar i kommunerna. Information om att VSR nu har köpt stegbilen och är ägaren av den presenteras. Expediering För kännedom Medlemskommunerna

3 Direktionen Dir 31 Dnr Larminformation om intressanta händelser och larm Direktionen tar del av informationen och lägger det till handlingarna. Ställföreträdande räddningschef, Mattias Gårdholt, informerar direktionen om ett larm, 495, som kom in den 16 oktober 2014 till räddningstjänsten. Det var en tvåvåningsvilla där tvättmaskinen i huset hade börjat brinna på andra våningen. Huset gick inte att rädda. Räddningstjänsten analyserar de olika larmen som kommer in och tar lärdomar av händelserna. Muntlig redovisning av information

4 Direktionen Dir 32 Dnr43/2014 Revisionsrapport från revisorernas granskning av delårsrapport 2014 Direktionen godkänner de erforderliga åtgärder som är vidtagna av Västra Sörmlands Räddningstjänst enligt revisionernas granskningsraport. Räddningschefen informerar från revisorernas granskning av delårrapporten till direktionen. Information om ett eget koncernkonto för räddningstjänsten ges och att det träder ikraft januari Räddningschefen redogjorde revisionernas granskning av delårsrapport 2014 till arbetsutskottet den 23 oktober Därefter redogjorde räddningschefen muntligen vidtagna åtgärder. Information om att Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR) deltar i upphandling av finansielle tjänster inklusive koncernkonto tillsammans med Vingåkers kommun presenteras. Det nya avtalet ska gälla från och med 1 januari 2015 och innebär att VSR kommer att ha ett eget konto i koncernsystemet. Med eget konto i koncernsystemet blir det lättare att följa de ekonomiska transaktionerna i VSR och därmed är revisionernas synpunkter åtgärdade. Revisorerna i VSR har behandlat revisionsrapport, delårsrapport Västra Sörmlands Räddningstjänst. PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer granskat förbundets delårsrapport för perioden l Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för Syftet med granskningen är att ge förbundets revisorer ett underlag för sin bedömning av om delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål som förbundet beslutat. Revisionsrapport- Granskning av Delårsrapport 2014,

5 Direktionen Dir 33 Dnr 52/ Redovisning av arbetsmiljöenkät för heltidspersonal Direktionen lägger informationen till handlingarna och uppdrar till räddningschefen att följa upp arbetet med arbetsmiljö samt ge en rapport till direktionen under senare halvåret Beskrivning av ärende Räddningschefen, Roger Larsson, informerar om arbetsmiljöenkäten och att verksamheten har diskuterat kring områden som de tillsammans med fackliga organisationer utifrån enkätsvaren bestämt att arbeta mer med till direktionen. Värdegrundsorden är exempel på något som man kan lyftas mer i exempelvis veckobreven. Räddningschefen redogjorde resultatet från Arbetsmiljöundersökningen som organisationen genomfört med enkäter bland heltidspersonal under våren 2014 till arbetsutskottet den 23 oktober Västra Sörmlands Räddningstjänsts (VSR) ledning har tillsammans med fackliga organisationer beslutat att arbeta vidare med ett antal områden utifrån resultatet från enkäten på mötet som hölls den 12 maj Berörda områden som arbetas vidare med är värdegrunden, arbetstider, radiokommunikation, extern utbildning och ökat deltagande. Direktionens arbetsutskott anser att en uppföljning av arbetet med nämnda områden kan vara bra att ha. Utvärdering av arbetsmiljöenkät för heltidspersonal (Arbetsmaterial)

6 Direktionen Dir 34 Dnr 17/ Redovisning av Internkontroll Direktionen tar del av interkontrollen och lägger det till handlingarna. Verksamheten redogör för kontrollområden, arbetsmiljö, myndighetsutövning, felrapportering och fakturahantering. Funktionschef förebyggande, Marcus Asplund, informerar direktionen om myndighetsutövning och kort om fakturahanteringen. Ställföreträdande räddningschef, Mattias Gårdholt, redogör för arbetsmiljön och felrapportering till direktionen. Rapport- Myndighetsutövning Rapport- Arbetsmiljö Rapport- Felrapporteting Rapport- fakturahantering

7 Direktionen Dir 35 Dnr Redovisning av målvärden för nyckeltal Direktionen tar del av nyckeltal. Ställföreträdande räddningschef, Mattias Gårdholt, presenterar kort om ärendet till direktionen. Funktionens nyckeltal används för att mäta och följa upp de uppsatta målen och redovisas för direktionen och ägarna samt en del av delårsredovisningen. Nyckeltalen bidrar till att prioritera rätt områden och kvalitetssäkring. Uppföljning VSR

8 Direktionen Dir 36 Dnr 42/2014 Åtgärdsplan sotning och brandskyddskontroll Direktionen godkänner åtgärdsplanen och önskar en återkoppling till direktionen senast under juli månad Funktionschef förebyggande, Marcus Asplund, presenterar kort om ärendet till direktionen. På uppdrag av Västra Sörmland Räddningstjänsts förbunds förtroendevalda revisorer har PWC genomfört en granskning av sotning och brandskyddskontroll för att besvara revisionsfrågan kring om förbundsdirektionen har en ändamålsenlig styrning och uppföljning av verksamheten. Revisorernas sammanfattande bedömning är att förbundsdirektionen inte har en ändamålsenlig styrning och uppföljning av granskad verksamhet. Utifrån granskningsresultaten har revisorerna lämnat rekommendationer for att säkerställa en ändamålsenlig styrning och uppföljning av verksamheten. Förbundets förvaltning har tagit fram en åtgärdplan för att säkerställa att revisorernas rekommendationer åtgärds. Revisorerna önskar senast svar av direktionen på de synpunkter som lämnats i revisionsrapporten. Åtgärdsplan efter revisionen av sotningsverksamheten i förbundet

9 Direktionen Dir 37 Dnr Upphandling av sotning i Vingåkers kommun Direktionen antar anbudsgivare nummer två. Räddningschefen, Roger Larsson, informerar om upphandling av sotning i Vingåkers kommun och presenterar anbudsgivare nummer ett och två till direktionen. Västra Sörmlands Räddningstjänst(VSR) har fått två anbudsgivare till sotning i Vingåkers kommun och direktionen ska ta ställning till vilken anbudsgivare direktionen vill upphandla. Verksamheten VSR föreslår anbudsgivare nummer två till direktionen. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. Ordförande Ola Lindgren... Justerare Karl-Gunnar Ljungqvist. Sekreterare Lena Brännlund

10 Direktionen Dir 38 Dnr 53/ Revidering av förbundsordning med bilaga 1 samt reglemente för direktionen och revisorerna Direktionen beslutar att beslut i ärendet tas på nästa direktionsmöte.. Räddningschef presenterade förslag till revideringar av förbundsordning med bilaga 1som uppdrag samt informerade om att direktionens och revisorernas reglementen behöver revideras. I början av varje mandatperiod ska Västra Sörmland Räddningstjänst få ett förnyat eller reviderat uppdrag från medlemskommunerna, när detta sker bör även vissa andra revideringar genomföras exempelvis, har direktionen ändrat period för delårsrapporten. Förslag till ändringar skickas ut separat då de inte är färdigställda. Förbundsordning Reglemente för VSR

11 Direktionen Dir 39 Dnr Delegationsbeslut Delegationsbesluten läggs till handlingarna Direktionen tar del av sammanställning av delegationslistan och delegation beslutade av räddningschefen. Delegationslista(Nämndlista), Delegationssammanställning beslutade av räddningschefen

12 Direktionen Dir 40 Dnr Övriga frågor Direktionen beslutar att ha ett konstituerande sammanträde tisdagen den 13 januari 2014 kl. 18:00. Västra Sörmlands Räddningstjänst(VSR) tackar direktionens ledamöter för denna mandatperiod med första hjälpen i en liten förpackning som present och reflexer samt önskar en god jul och ett gott nytt år. Direktionen med ordförande tackar VSR för väl utfört arbete under mandatperioden. Marie-Louise Karlsson (S) tackar ordförande, verksamheten, och direktionens ledamöter för mandatperioden med väl utfört arbete.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:10 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer

2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg 2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Plats Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Presentationsrunda 3 Föregående protokoll 4 Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5 Information från socialnämnden 6 Tillgänglighet 7 Ändring av

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (20) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.20 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö kommuner.

1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö kommuner. FÖRBUNDSORDNING FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD 1 Namn och säte 1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 1.2 Förbundet har sitt säte i Malmö. 2 Medlemmar 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs,

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-16.00 Ajournering kl. 14.40-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen och sammanträdesrum Yxningen, kl 09.00 16.10 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Mira Wedenberg (M) Joakim

Läs mer

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset Hultsfred, onsdagen den 10 juni 2015 kl. 13:30 17.25 ande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare

Läs mer

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV)

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Tillsynsnämnden 2015-02-06 1 (9) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl. 08:00-09:50 Beslutande Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Övriga deltagare

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M)

Läs mer

Sara Jonsson, handläggare/sekreterare Ann Guldbrand, handläggare. Margareta Lagerlöf. Kommunkontoret 2011-05-11 ANSLAG/BEVIS. Överförmyndarnämnden

Sara Jonsson, handläggare/sekreterare Ann Guldbrand, handläggare. Margareta Lagerlöf. Kommunkontoret 2011-05-11 ANSLAG/BEVIS. Överförmyndarnämnden ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Kopparberg Tid: 14.00 16.45 Beslutande Övriga deltagande Lena Vinnerås (S), ordförande Margareta Lagerlöf (M), tjg. ers. för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-03-13 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 13 mars 2013, kl. 08.00-11.50 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Protokoll Bygg- och Miljönämnden

Protokoll Bygg- och Miljönämnden Protokoll Bygg- och Miljönämnden Tisdagen den 3 februari 2015 Bygg- och miljönämnden 2015-02-03 2 Plats och tid: Kommunhuset, sammanträdesrum Vakteln, kl 10.00 Beslutande: Annica Eklund S Roger Östlund

Läs mer

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M)

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M) Kommunfullmäktige 2015-06-1616 1(18) Plats och tid Thalia, Folkets Hus i Alvesta 16 juni 2015 kl. 09.00 13.00 Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 Justerade paragrafer 89-99

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-06-18 1 (22)

Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-06-18 1 (22) 2013-06-18 1 (22) Plats och tid Kommunhuset, Surahammar, tisdag 2013-06-18, kl 13.00 16.05 Beslutande Patrik Boström, ordförande Marie Wennberg Richard With Therese Nordlander Solveig Johansson Marie Wennberg

Läs mer

Se bilaga. Björn Pettersson (C) och Lillemor Bodman (M) med Anders Persson (C) och Anna Öfverström (M) som ersättare. Kanslienheten, 21 april 2015

Se bilaga. Björn Pettersson (C) och Lillemor Bodman (M) med Anders Persson (C) och Anna Öfverström (M) som ersättare. Kanslienheten, 21 april 2015 Plats och tid Fellingsbro folkhögskola, kl. 17-20.15 ande Se bilaga Övriga deltagande Anna Nilsson, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Carina Fyrpihl, personalchef 60 63 Sten Fransson, Arvika kommun

Läs mer

Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU)

Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU) Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU) Nyköpings Ungdomsfullmäktige har som uppgift Att ge ungdomar möjligheter att påverka i Nyköpings kommun. Att göra politiken mer levande och öka kvaliteten

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer