Sammanträdesprotokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 Socialnämnden (29) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, onsdagen den 26 februari, klockan Beslutande Övriga deltagande Anneli Bengtsson (S), ordf Bo Sävhammar (KD) Tomas Ring (S) Sari Thorén (M) Agneta Skarp (VTL) Kjell Rosén (MP) Frida Skoogh (S), tjänstgörande ers Håkan Persson (S), ej tjänstgörande ers Monica Widén (S), ej tjänstgörande ers Karin Andersson (C), ej tjänstgörande ers Urban Andersson (M) ej tjänstgörande ers Kameran Elgailani (V), ej tjänstgörande ers Dag Wallströmer, socialchef Lena Brännlund, nämndsekreterare Gunnel Farne-Wiborn 1 Marita Andersson 1 Utses att justera Bo Sävhammar Justeringens Kommunhuset, Vingåker, den plats och tid Sekreterare... Paragrafer Lena Brännlund Ordförande... Anneli Bengtsson Justerande... Bo Sävhammar ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset Vingåker Underskrift... Namnförtydligande Lena Brännlund

2 Socialnämnden Sn 13 Information Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 1. Slutrapport Samverkan för ett hälsosamt åldrande. Denna punkt utgår pga. sjukdom. Information på nästa socialnämnd Hot-planen om äldres kostvanor/information av Gunnel Farne-Wiborn Kommunen har ett Hälso- och trygghetsråd, HoT, som arbetar utifrån prioriterade folkhälsaområden som kommunen ska fokusera extra mycket på. Ett av dessa områden år 2013 var äldres kostvanor. Arbetsgruppen för Äldres kostvanor har fått i uppdrag att ta fram en handlingsplan på aktiviteter som kan främja kostvanorna hos seniorer i tredje åldern (tiden efter yrkeslivet och innan eventuella vårdbehov). Detta med bakgrund att många äldre som kommer till kommunens särskilda boende är undernärda. 3. Rapport om nyinflyttade till Pegasus Man har nu börjat flytta in på Pegasus, som är den nya avdelningen på Fenix (boende för ensamkommande barn och ungdomar). 3 pojkar bor i dagsläget på Pegasus. 4. Brukarenkät hemtjänst/information av Marita Andersson En enkät om serviceinsatserna i kommunen har sänts till 150 brukare som har insatser i form av städning, tvätt och inköp. De allra flesta är nöjda med de insatser de får. Några har framfört synpunkter på hur insatserna utförs, främst kommer kritik på insatsen tvätt. Man räknar med att detta är en återkommande enkät. Resultatet är skickat till hemtjänstcheferna. 5. Beslut om avslutat ärende Tillsyn av HVB barn och unga vid Fenix HVB i Vingåkers kommun. IVO har, mot bakgrund av inhämtad information, inte funnit några brister i de delar som tillsynen avser. Ärendet avslutas. 6. Ny upphandling av transportör färdtjänst Avtalet för färdtjänst löper ut Kommunerna och Landstinget i Sörmland föreslår att färdtjänsten i fortsättningen ska handhas av den nya kollektivtrafikmyndigheten. Man ligger i startgropen för att arbeta fram ett nytt upphandlingsförslag. Det är en stor upphandling som gäller ca resor per år.

3 Socialnämnden Sn 14 Dnr 15/ Trygghetsboende Socialnämnden godkänner förslag till organisation för trygghetsboende. På Sävstagården finns idag en lunchrestaurang och även vissa sociala aktiviteter genomförs i de allmänna lokalerna. För att möjliggöra en större gemenskap och trygghet för de boende skall en tjänst som aktivitetsvärd inrättas. Tjänsteutlåtande,

4 Socialnämnden Sn 15 Dnr 17/ Ekonomirapport personalkostnader januari 2014 Informationen läggs till handlingarna. Utfallet på äldreomsorgen ligger något över periodiserad budget för januari 2014 och utfallet för handikappomsorgen ligger något under periodiserad budget för samma period. Ekonomirapport personalkostnader januari 2014

5 Socialnämnden Sn 16 Dnr 27/ Bokslut och verksamhetsberättelse 2013 Socialnämnden överlämnar bokslut och verksamhetsberättelse till kommunstyrelsen Socialutskottet tar del av bokslut och verksamhetsberättelse för Verksamhetsberättelsen består dels av en sammanfattning och dels av en fullständig version. Dessa beskriver bland annat viktiga händelser under året, mål och måluppfyllelse, personal och utbildning, ekonomisk utvärdering och nyckeltal. Handikappomsorgens och äldreomsorgens olika verksamheter beskrivs samt verksamheterna individ- och familjeomsorgen, medicinskt ansvarig sjuksköterska, anhörigstöd och väntjänst. Verksamhetsberättelse Expediering Kommunstyrelsen

6 Socialnämnden Sn 17 Dnr 221/ Medborgarförslag om arbetsmarknadsprojekt för flyktingar Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget I medborgarförslaget föreslås att kommunen ska anordna sysselsättning för flyktingar. Efter kontakt med förslagsställaren förtydligas att förslaget främst avser asylsökande. Med rådande lagstiftning är detta ett statligt ansvar. Tjänsteutlåtande, Expediering Kommunfullmäktige

7 Socialnämnden Sn 18 Dnr 25/ Upphandling av bemanningssystem Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att i samverkan med övriga nämnder genomföra upphandling av bemanningssystem Förvaltningen ser en rad fördelar med ett nytt gemensamt bemanningssystem i kommunen och föreslår att ett sådant upphandlas gemensamt. Tjänsteutlåtande, Expediering Kommunstyrelsen Ajournering 17:50-18:00

8 Socialnämnden Sn 19 Dnr 106/ Sammanställning av klagomål 2013 (juli-december) Informationen läggs till handlingarna Socialnämnden överlämnar sammanställningen av klagomålen till revisorerna för kännedom. En sammanställning av klagomål har gjorts vilken tar upp klagomål under tiden juli-december Sammanställning av klagomål juli-december 2013 Expediering Revisorerna

9 Socialnämnden Sn 20 Dnr 161/ Avvikelser inom Hälso- och sjukvårdens område 2013 Socialnämnden tar emot informationen och översänder den till kommunstyrelsen och revisorerna Under första halvåret 2013 rapporterades fortfarande avvikelserna manuellt på papper. Sedan hösten rapporteras alla negativa händelser i Treservas avvikelsesystem. Det tar lite tid för verksamhetens alla medarbetare att lära sig hantera det nya och veta hur processen ska hanteras, från inkommen registrerad avvikelse till analys och avslut. Tjänstutlåtande, Sammanställning av avvikelser inom Hälso- och sjukvårdens område 2013 Expediering Kommunstyrelsen Revisorerna

10 Socialnämnden Sn 21 Dnr 29/ Patientsäkerhetsberättelse 2013 Socialnämnden antar förslag till Patientsäkerhetsberättelse för Enligt 3 kap.10 PSL ska vårdgivaren senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå följande: 1. Hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår. 2. Vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten. 3. Vilka resultat som har uppnåtts. Patientsäkerhetsberättelsen berör arbetet och åtgärder som har bedrivits under 2013, övergripande mål och strategier för 2013, resultat för Vingåkers kommun 2013 samt övergripande mål och strategier för Patientsäkerhetsberättelse för Vingåkers kommun 2013,

11 Socialnämnden Sn 22 Dnr 159/ Arbetsklimatmätning Socialnämnden tar del av enheternas upprättade handlingsplaner och överlämnar dem till kommunstyrelsen. En arbetsklimatmätning har under våren 2013 genomförts hos samtliga kommunens anställda. Resultatet har kommunicerats ut till de anställda för vidare diskussion om hur man ska arbeta vidare med handlingsplaner för att nå förbättringar där så erfordras. Samtliga enheter ska välja ut 2-3 områden som man ska koncentrera sig på för att nå förbättringar. Enheternas arbete ska samlas ihop på förvaltningsnivå för att redovisas till respektive nämnd för vidare rapport till kommunstyrelsen. Åtgärdsprogram arbetsklimatmätning Expediering Kommunstyrelsen

12 Socialnämnden Sn 23 Dnr / 002 Delegationsbeslut Delegationsbesluten läggs till handlingarna. Delegationsbeslut tagna i socialutskottet Paragraf Ärende Beslut Datum Su 8 Försörjningsstöd Beviljad Su 9 Överflyttning av ärende till Örebro kommun Beviljad Su 17 Övertagande av familjehem Beviljad Su 18 Omprövning vid placering Beviljad Su 19 Omplacering till HVB-hem Beviljad Su 20 Placering HVB-hem Beviljad Delegationsbeslut tagna i socialutskottet mellan

13 Socialnämnden Sn 24 Dnr 95/ Dnr 190/ Dnr 210/ Dnr 24/ Delgivningar Socialnämnden lägger delgivningarna till handlingarna. Delgivningar Fristad från våld en vägledning om skyddat boende från Socialstyrelsen Cirkulär 13060: Ändringar i folkbokföringslagen (1991:481) Rapport FoU-Södertörn: Med mobilisering i fokus röster om nätverksarbete Tilldelningsbeslut i upphandlingsärende Kemisk-tekniska produkter, ref nr VF Tilldelningsbeslut i upphandlingsärende Förbandsmaterial, ref nr VF Ekonomisk redovisning för bidragsår 2012 och 2013 om användningen av statsbidrag för ytterligare insatser för att stödja utvecklingen i värdegrundsarbetet inom äldreomsorgen Personlig assistans för barn, tillsyn av enskilda assistansanordnare Samverkansregler för den offentliga finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin m.fl.

Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid.

Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid. 1 (1) KUNGÖRELSE Vingåkers kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde i Åbrogården, stora salen, 2014-04-07, kl. 14.00. Sammanträdet kan även ses på Web-TV på Vingåkers kommuns hemsida, www.vingaker.se.

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2014-12-03 34(45) Plats och tid Brandstationen i Katrineholm, den 24 september 2014, klockan 18.00 21:45 Beslutande Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson (S) vice ordf. There Palm (S)

Läs mer

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, kl. 8.30-16.00 Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(16) 2012-09-19 Äldrenämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30 17.15 ande Susanne Lundgren (m) Bo Johansson (s) Anders Lund (m) Birger S Svensson (c) Susanne Petersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24)

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24) KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, kl 18.30-20.40 Beslutande Övriga närvarande Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande Janeth Norén

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:10 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden. Plats och tid Falköpingssalen, kl. 08.30 Beslutande Se närvarolista på sida 2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden. Plats och tid Falköpingssalen, kl. 08.30 Beslutande Se närvarolista på sida 2 1 (18) Plats och tid Falköpingssalen, kl. 08.30 Beslutande Se närvarolista på sida 2 Ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 Justerare Caroline Lundberg Underskrifter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2009-08-27 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-16.20 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Siw Lunander (s) Kjell Rapp (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson

Läs mer

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c) ej 44,43 Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Mari Viberg (c)

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c) ej 44,43 Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Mari Viberg (c) Plats och tid Kommunkontoret 2015-04-13 kl 8.00 Beslutande Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c) ej 44,43 Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Mari Viberg (c) Övriga deltagare David

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 16.55 Beslutande Radovan Javurek (FP), Ewa Jakobsen (M), vice ordförande ordförande Mats Edin (S) Maria Nilsson (S) Tommy

Läs mer

Socialnämnden 2013.01.30 1

Socialnämnden 2013.01.30 1 Socialnämnden 2013.01.30 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-15.35 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Håkan

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl 09.00 - Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Stig Nilsson (S) Ledamot Kenneth Gustafsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Bo Malm (V) 1:e

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Jonny Bengtsson Underskrifter Paragrafer. Jonny Bengtsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Jonny Bengtsson Underskrifter Paragrafer. Jonny Bengtsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Revelj Kommunhuset Hultsfred, onsdagen den 13:e maj 2015 kl. 13:00 17.00 ande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Jonny Bengtsson Underskrifter Paragrafer 65-74 Sekreterare

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg 2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Plats Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-11-20 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 09.00-12.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Rolf Korsbäck(S)

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 5 februari kl 16.00-18.30 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson Wiik, S ordf Jessica Danielsson, Fp Kerstin Andersson, Kd Maj-Britt Hedefur, Kd Margareta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan 08.15 16.10 med ajournering klockan 11.55 13.15 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Hans Sefbom (M), 2: e vice ordförande

Läs mer

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun)

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360 Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) Tid och plats Kun kl 10.00 Kommunfullmäktigesalen Kun Bil Au

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (20) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.20 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl 15.00 18.10. Underskrifter Sekreterare. Ordförande. Justerare

Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl 15.00 18.10. Underskrifter Sekreterare. Ordförande. Justerare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (1)[25] 2015-02-18 Socialnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl 15.00 18.10 Utses att justera Martin Johansson (Sd) Justeringens plats och tid Kommunhuset

Läs mer

Sara Jonsson, handläggare/sekreterare Ann Guldbrand, handläggare. Margareta Lagerlöf. Kommunkontoret 2011-05-11 ANSLAG/BEVIS. Överförmyndarnämnden

Sara Jonsson, handläggare/sekreterare Ann Guldbrand, handläggare. Margareta Lagerlöf. Kommunkontoret 2011-05-11 ANSLAG/BEVIS. Överförmyndarnämnden ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Kopparberg Tid: 14.00 16.45 Beslutande Övriga deltagande Lena Vinnerås (S), ordförande Margareta Lagerlöf (M), tjg. ers. för

Läs mer

Ann-Britth Fröjd (c)

Ann-Britth Fröjd (c) 2006-10-26 1 (19) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen 26 oktober 2006, kl 15.00 17.25 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer