Brandstationen Köping, kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brandstationen Köping, kl. 09.00-10.30"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Brandstationen Köping, kl Beslutande Olle Ytterberg (S), Arboga ordförande Elizabeth Salomonsson (S), Köping vice ordförande Per Strengbom (S), Kungsör vice ordförande Roger Eklund (S), Köping ledamot Dan Karlsson (V), Arboga Stellan Lund (M), Kungsör Mats Öhgren (M), Arboga Ola Saaw (M), Köping Jenny Adolphson (C), Köping ersättare 23 Övriga deltagande Irene Holm (S), Köping ersättare Agneta Bode (S), Arboga Göran Edlund (FP), Arboga Hans Carlsson (M), Kungsör Jenny Adolphson (C), Köping Margareta Johansson (S), Kungsör Jens Eriksson räddningschef Sven-Åke Lagerkvist administrativ chef Ulrika Jonsson Olofsdotter ekonomichef Justerare Roger Eklund Paragrafer Justeringens tid och plats Köping Underskrifter Sekreterare... Ulrika Jonsson Olofsdotter Ordförande... Olle Ytterberg Justerande... Roger Eklund ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Västra Mälardalens Kommunalförbund, förbundsdirektionen Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande Brandstationen, Köping... Ulrika Jonsson Olofsdotter

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (6) 23 Dnr Driftbudgetramar, kommunavgift, investeringsbudget 2011 Ekonomichef Ulrika Jonsson Olofsdotter redogör för förslaget till driftbudgetramar, kommunavgift samt investeringsbudget för förbundet. att återremittera ärendet till förbundsledningen. Detta för att återkomma med ett budgetförslag innehållande oförändrad budgetram samt en konsekvensanalys gällande detta. 24 Dnr Driftbudgetuppföljning april 2010 Ekonomichef Ulrika Jonsson Olofsdotter redogör för driftbudgetuppföljningen gällande tiden januari-april. En avvikelse på +9 kkr föreligger för prognos till årets slut. att godkänna driftbudgetuppföljningen för april Dnr Driftbudgetuppföljning maj 2010 Ekonomichef Ulrika Jonsson Olofsdotter redogör för driftbudgetuppföljningen gällande tiden januari-maj. En avvikelse på +9 kkr föreligger för prognos till årets slut. att godkänna driftbudgetuppföljningen för maj 2010.

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (6) 26 Dnr Riktlinjer för extern information Administrativ chef Sven-Åke Lagerkvist redogör för förslag till riktlinjer för extern information. I dessa beskrivs hur förbundet ska agera och vilka kanaler som ska användas för informationsverksamheten. att anta utarbetat förslag till riktlinjer för extern information för Västra Mälardalens Kommunalförbund. 27 Information från administrativa avdelningen Administrativ chef Sven-Åke Lagerkvist informerar om att en telefoniupphandling kommer att pågå under hösten. Nytt avtal gäller från 1 februari att tacka för informationen. 28 Dnr Statlig ersättning till kommuner för räddningstjänst och viss sanering Räddningchef Jens Eriksson redogör för ärendet. En kommun som haft en kostsam räddningsinsats eller haft kostnader för räddningstjänst eller sanering med anledning av utflöde av olja eller andra skadliga ämnen har rätt till ersättning av staten. Bestämmelserna om dessa ersättningar återfinns i 7 kap, 2-3 Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). Ersättningsgrunder Räddningsinsats som har medfört betydande kostnader, 7 kap. 3 LSO

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (6) Om en räddningsinsats i kommunal räddningstjänst har medfört betydande kostnader, har kommunen rätt till ersättning av staten för den del av kostnaderna som överstiger en självrisk. En förutsättning för rätt till ersättning är att kostnaderna är direkt hänförliga till räddningsinsatsen. Självrisken beräknas enligt grunder som regeringen fastställer. Beräkning av självrisk Bestämmelser om självrisk regleras i FSO (Förordning om skydd mot olyckor), 7 kap Vid räddningsinsats som medför betydande kostnader, 7 kap. 2 FSO. Självrisken enligt 7 kap. 3 lagen (2003:778) om skydd mot olyckor utgörs av ett belopp som motsvarar 0,02 procent av det sammanlagda skatteunderlag som står till kommunens förfogande året före det år då kostnaderna uppkommit. Med nuvarande system och nu gällande förbundsordning är hela VMKF att betrakta som en kommun vilket medför att skatteunderlaget för samtliga ingående kommuner adderas samman. Det medför att vid en eventuell händelse där räddningskostnaden är hög så kommer en hög självrisk medföra en lägre eller ingen ersättning alls. I det stora flertalet av räddningstjänstförbunden så har förbunden fört in i respektive förbundsordning en ytterligare paragraf för att i stället låta varje enskild medlemskommun stå för självrisken detta medför en möjligheten att utnyttja ersättningen redan vid en lägre kostnad. Exempel på förbundsordning enligt Södra Dalarnas räddningstjänstförbund. Om räddningsinsats inom en medlemskommun medför betydande kostnader för VMKF, utgår ersättning från den kommun där olyckshändelsen inträffat, för den del av räddningskostnaderna som överstiger 1,5 gånger gällande prisbasbelopp att föreslå medlemskommunerna att godkänna ovanstående exempel att införas som en ändring/tillägg till nuvarande förbundsordning. 29 Dnr Information samverkansavtal Landstinget Västmanland avseende uppdrag i väntan på ambulans (IVPA) Räddningschef Jens Eriksson redogör för förslaget till avtal som Landstinget Västmanland vill teckna med respektive kommun/vmkf.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (6) Förslaget innebär att kostnaden för VMKF år 1 blir kr exklusive kostnad för fordon. Förslaget från Landstinget innebär att hela kostnaden för IVPA läggs på kommunerna/vmkf. Räddningschef Jens Eriksson fortsätter diskussionen gällande detta avtal med Landstinget Västmanland samt med övriga räddningschefer i länet. Direktion beslutar att tacka för informationen. 30 Information från räddningstjänsten Räddningschef Jens Eriksson redogör för några av de senaste insatserna. att notera informationen till protokollet. 31 Delegationsärenden Räddningschef Jens Eriksson redogör för ärenden där beslut är tagna i delegation under tiden enligt delegationslista att notera informationen till protokollet.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (6) Övriga frågor Vice ordförande Per Strengbom (S), Kungsör tar upp frågan gällande avvecklingen av det analoga telefonnätet i medlemskommunerna och undrar hur de andra kommunerna ställer sig till detta. Detta gäller bland annat säkerhetsställandet av att kunna ta emot trygghetslarm. att uppdra presidiet att föra frågan vidare till KAK-kommittén för att möjliggöra en gemensam lösning. 32 Nästa sammanträde Nästa sammanträde äger rum fredag 8 oktober kl i Arboga.