I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FOLKHÄLSOUTSKOTTET Platsochtid KTS-salen, Vita Huset, klockan Beslutande Anneli Hedberg (S) ordförande, Bengt Andersson (M) vice ordförande, Pat Werner (S), Karin Frisk (S), Carina Björk-Andersson (FP) Beslutande ersättare Ersättare Marie-Louise Karlsson (S), Bo Sivars (M) Övriga deltagande Registrator Ewa Ersson-Häggkvist, hälsopedagog Annica Pettersson, handläggare Karin Rytter, Heidi Leppäniemi (Folkhälsocentrum), Anna Ekholm (Folkhälsocentrum) Utses att justera pat Werner (S) Justeringens Kommunledningsförvaltningen plats och tid Underskrifter Sekreterare /y~ ~.1l~~~Y~.~.~~~:..~.j~9%:i: L Paragrafer / Ordförande ~fj ~~;~ Justerande i Organ Sammanträdes datum Kommunstyrelsens folkhälsoutskott BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum för Datum för anslags 2013-OS-14 anslags uppsättande nedtagande Förvaringsplats av protokollet Koinmunledningsförvaltningen Underskrift

2 I\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FOLKHÖLSOUTSKOTTET Rapport från råden Minnesanteckningar från brotts- och skadeförebyggande rådets sammanträde den 15 februari 2013 bifogades kallelsen. Minnesanteckningar från handikapprådets sammanträde den 19 februari 2013 bifogades kallelsen. Under folkhälsoutskottets överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), Carina Björk- Andersson (FP), Pat Werner (S) och Karin Frisk (S). Folkhälsoutskottet lägger minnesanteckningarna till handlingarna. Justerandes sign Protokollsutdrag till /~ `J ~/ tdragsbestyrkande

3 Katrineholms kon7mun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FOLKHÖLSOUTSKOTTET ~ 8 3 Invärldsbevakning Kommunens samverkan med föreningslivet Handläggaren Karin Rytter informerar om det pågående uppdraget kring kommunens samverkan med föreningslivet. Kartläggningen innefattar tre delar. Den interna delen färdigställdes under hösten 2011 och är en granskning av kommunens styrdokument gällande föreningsbidrag, en kartläggning av hur det ser ut idag. Den externa delen utgör en sammanställning av föreningarnas syn på samverkan med kommunen och föreningarna emellan och gjordes våren Den tredje delen inbegriper en analys och förslag efter den interna och externa kartläggningen. Kommunstyrelsen har utifrån förslaget till fortsatt arbete beslutat att en översyn av reglementena gällande föreningsbidrag ska göras samt en utredning om hur en väg in till kommunen, med en samordnande "spindeln i nätet" funktion kan inrättas (2013- För närvarande pågår arbetet med förslaget kring enväg in till kommunen. Kommunledningsförvaltningen utför arbetet i samarbete med berörda förvaltningar. Översynen kring kommunens samverkan med föreningslivet kan ses utgöra en del av folkhälsoarbetet ikatrineholms kommun. Arbetsgruppen Ett friskare Sverige Hälsopedagogen Annica Pettersson informerar om att en inbjudan har gått ut till de olika förvaltningarna, för att diskutera hur man går vidare. Under 2013 kommer ingen "Ett friskare Sverige"-vecka att anordnas, men planer finns att göra en egen i Katrineholm. En sammanfattning av 2012 års Ett friskare Sverige finns att läsa på Folkhälsoinstitutets webbsida. av-ett-friskare-sverige/ Under folkhälsoutskottets överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), Carina Björk- Andersson (FP) samt hälsopedagogen Arnica Pettersson och handläggaren Karin Rytter. Folkhälsoutskottet lägger informationen till handlingarna. Justerandes sign ~ Protokollsutdrag till G~~ Utdragsbestyrkande

4 I\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FOLKHÖLSOUTSKOTTET Omvärldsbevakning Hälsa på lika villkor? Folkhälsoplaneraren Heidi Leppäniemi och statistikern Anna Ekholm från Folkhälsocentrum ieskilstuna presenterar resultaten från folkhälsoundersökningen "Hälsa på lika villkor?". Folkhälsoinstitutet har genomfört enkäten till ett urval om personer i åldrarna år. Genom ett utökat urval via tilläggsmodul har ca enkäter skickats ut i Södermanland. Av dessa har ca gått till personer i Katrineholm, varav ungefär hälften svarat. Svarsfrekvensen 2012 för hela enkäten är 49,3 %vilket är en sänkning jämfört med tidigare år. Hälsa på lika villkor ger information om befolkningens Livsvillkor Levnadsvanor Hälsa Kontakt med vården Resultatens användningsområden är Planering/kunskapsunderlag Diskussionsunderlag Följa utvecklingen Fördjupad kunskap Liv och hälsa ung kommer att genomföras i mars Rapporten "Hälsan i Södermanland" uppdateras löpande och den senaste versionen finns att läsa på landstingets hemsida: Sodermanland/ Länsstyrelsens ANDT-arbete Hälsopedagogen Annica Pettersson informerar om att Länsstyrelsen i Södermanlands län översänt en inbjudan till dialogmöte kring ANDT-strategin. Hälsopedagogen Annica Pettersson får i uppdrag att kontakta länsstyrelsen för att boka in ett möte till hösten, tillsammans med representanter från förvaltningarna. Justerandes sign Protokollsutdrag till ~ %~~~ ' /~~~ I! Utdragsbestyrkande

5 Katrineholms kommun ~ FOLKHÖLSOUTSKOTTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Aktuella konferenser Konferens i Eskilstuna 31 maj 2013, Samling för social hållbarhet minska skillnader i hälsa Landstinget Sörmland och Eskilstuna kommun bjuder in för att presentera dess rekommendationer och åtgärder för hur man på regional och lokal nivå kan arbeta för ökad social hållbarhet. Kostnader för deltagande bekostas av kommunstyrelsen. Sveriges Kommuner och Landstings konferens "Tio år med nationell folkhälsopolitik" 14 maj 2013 Ordföranden Anneli Hedberg (S) och hälsopedagogen Annica Pettersson deltar. "Att investera i framtiden" Steg tre fortsätter i Landstinget Sörmland folkhälsocentrums utbildningssatsning "Att investera i framtiden". Under folkhälsoutskottets överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), Bo Sivars (M), Pat Werner (S), Bengt Andersson (M), Karin Frisk (S), Carina Björk-Andersson (FP), Marie-Louise Karlsson (S) samt folkhälsoplaneraren Heidi Leppäniemi, statistikern Anna Ekholm och hälsopedagogen Annica Pettersson. Folkhälsoutskottet lägger informationen till handlingarna.

6 I\atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FOLKHÖLSOUTSKOTTET Dnr KS/2013: Val av representanter i handikapprådet Folkhälsoutskottets beslut Folkhälsoutskottet uppdrar till Carina Björk-Andersson (FP) att meddela kommunledningsförvaltningen, vem som utses till oppositionens ledamot i handikapprådet. Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige har, , beslutat att handikapprådet kompletteras med, förutom ordförande, ytterligare en politiker från majoriteten och en från oppositionen. Vid folkhälsoutskottets sammanträde , 4, utsågs Bengt Andersson (M) till ledamot i rådet. Oppositionen lämnade platsen vakant för att återkomma vid folkhälsoutskottets sammanträde Folkhälsoutskottets överläggning Under folkhälsoutskottets överläggning yttrar sig Anrieli Hedberg (S) och Carina Björk-Andersson (FP). `/~~~ Utdragsbestyrkande Björk-Andersson, kommunledningsförvaltningen, akten

7 1\atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FOLKHÖLSOUTSKOTTET Dnr KS/2012: Uppdragsbeskrivning och sammansättning för handikapprådet Folkhälsoutskottets beslut Folkhälsoutskottet beslutar att anta uppdragsbeskrivningen med sammansättning för handikapprådet. Ärendebeskrivning Tillgänglighetsutskottet beslutade , att uppdra till kommunledningsförvaltningen att se över och revidera nuvarande uppdragsbeskrivning för handikapprådet. Ett av tillgänglighetsstrategen påbörjat arbete finns att utgå ifrån. Ett reviderat förslag har upprättats Folkhälsoutskottets överläggning Under folkhälsoutskottets överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S) och Karin Frisk (S). G Handikapprådet, folkhälsoutskottet, akten

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

_~f.~ g&::---bevis. ar~h;l)çò'- ""O",. 1-7

_~f.~ g&::---bevis. ar~h;l)çò'- O,. 1-7 ?T.Jltll7 ~rj in. 'if I ; IZatrineholn1s kon11tiun '- TI LLGÄNG L1G HETSUTSKOTTET 2011-02-21 i Plats och tid Beslutande KTS-salen, Vita huset kl 13.30-15.30 Gunilla Magnusson (s), Bengt Andersson (m),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-03-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-03-16 1(11) Plats och tid Beslutande Nämndhuset Nynäshamn, sammanträdesrummet på Kansliavdelningen, kl 10.00-12.05 Catrine Ek (MP), ordförande Daniel Adborn (FP) Thomas Johansson (S) Bodil Toll (M) Harry Bouveng

Läs mer

Kommunala handikapprådet 2012-06-12 10

Kommunala handikapprådet 2012-06-12 10 Kommunala handikapprådet 2012-06-12 10 Plats och tid Tullbackagården, 2012-06-12 kl. 17:30-19:10 Beslutande Helena Vilhelmsson (C), ordförande Britt Spiik, DHR Stig Broms, DHR Birgitta Wahlund, SRF Gunbritt

Läs mer

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Plats och tid Förrådet, Kerstinboda, Mejerigatan 5 ande Pat Werner (s), Sten Holmgren (c), Christer Ekstrand (s), Maj-Britt Staaf (s), Kerstin Engman (s), Leif

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2014-12-03 34(45) Plats och tid Brandstationen i Katrineholm, den 24 september 2014, klockan 18.00 21:45 Beslutande Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson (S) vice ordf. There Palm (S)

Läs mer

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 14:00-16.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, MP Britt Idensjö, sekreterare

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.15 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Sammanträdesdatum Samrådsgrupp minoriteter 2012-03-28 15 Plats och tid Kommunkontoret onsdagen den 28 mars kl. 14.00 15.30

Sammanträdesdatum Samrådsgrupp minoriteter 2012-03-28 15 Plats och tid Kommunkontoret onsdagen den 28 mars kl. 14.00 15.30 Samrådsgrupp minoriteter 2012-03-28 15 Plats och tid Kommunkontoret onsdagen den 28 mars kl. 14.00 15.30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Birgitta Larsson, ordförande Lennart Albinsson, Storlule

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00.

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(16) 2012-09-19 Äldrenämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30 17.15 ande Susanne Lundgren (m) Bo Johansson (s) Anders Lund (m) Birger S Svensson (c) Susanne Petersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-03-30. Kommunkontoret, Surahammar Måndag 30 mars, klockan 13.00-14.00

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-03-30. Kommunkontoret, Surahammar Måndag 30 mars, klockan 13.00-14.00 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndag 30 mars, klockan 13.00-14.00 Tobias Nordlander (S) ordförande Kennet Hedlund (S) Patrik Boström (S) Christina Waster Jansson (S) Erkki Visti (C)

Läs mer

Idrottsgatan 7, Vänersborg. Gisela Holtersson

Idrottsgatan 7, Vänersborg. Gisela Holtersson Gymnasienämnden 2009-12-08 1 (12) Plats Idrottsgatan 7, Vänersborg Tid Tisdagen den 8 december 2009, kl 14.00-16.00. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum VERKSAMHETSUTSK OTTET ANSLAG/BEVIS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum VERKSAMHETSUTSK OTTET ANSLAG/BEVIS VERKSAMHETSUTSK OTTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 12.00 Beslutande David Olsson (M), or dförande Bengt Löfling (V) Dick Pettersson (C) A nne Charlotte Mattsson

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10:00-10.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg

Läs mer

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c) ej 44,43 Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Mari Viberg (c)

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c) ej 44,43 Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Mari Viberg (c) Plats och tid Kommunkontoret 2015-04-13 kl 8.00 Beslutande Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c) ej 44,43 Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Mari Viberg (c) Övriga deltagare David

Läs mer

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M)

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 17.50 Beslutande Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson

Läs mer

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 12 februari 2013, kl 13:00-

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 12 februari 2013, kl 13:00- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (13) r Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 12 februari 2013, kl 13:00- Beslutande Laila Furskog, ordförande Sigrid Mattsson Ove Nilsson Kerstin

Läs mer

Franklin Eck (M) Kommunstyrelsens förvaltning

Franklin Eck (M) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens personalutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 13.30-15.35 15.35Beslutande Ledamöter Ulrika Landergren (FP), ordförande Franklin Eck (M), vice

Läs mer

2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg 2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Plats Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

ordförande tj ers. för K El-Haj (S) vice ordförande

ordförande tj ers. för K El-Haj (S) vice ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (11) Plats och tid Eslövs stadsbibliotek 19.00 19.50 ande Karin Reinisch (M) Stig-Åke Grönvall(S) Ann-Christin Waldén (FP) Karl-Erik Malmgren (S) Rebecka Barjosef (S) Jeanette

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Anders Rydell, ersättare, Landstinget Västmanland Richard With, ersättare, Surahammars kommun Jonas Wells, samordnare Ulla Långbacka, sekreterare

Anders Rydell, ersättare, Landstinget Västmanland Richard With, ersättare, Surahammars kommun Jonas Wells, samordnare Ulla Långbacka, sekreterare Sida Sammanträdesdatum 2011-11-24 1 Plats och tid Fagersta kommunhus Norbergsvägen 19, kl 13.15-16.00 ande Agneta Fleismark, ordförande, Landstinget Västmanland Kauko Leppälä, ledamot, Arbetsförmedlingen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:10 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (15) Konsumentnämnden 2008-02-12

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (15) Konsumentnämnden 2008-02-12 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Hjorten, Björnen kl. 14.00 16.25 Beslutande Övriga deltagande Valter Stenberg, ordförande Ann-Sofi Sehlstedt Lars-Erik Lidman Carina Lillbacka Pia Risàn

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-04-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-04-18 Plats och Inre foajén, Rosen, Trädgårdsgatan 21, torsdagen den 18 april 2013 kl. 13.30-16.30 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Mats Monsen (AVN) ej närvarande Johanna Händel (BUN) ej närvarande

Läs mer

Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting

Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting 1(7) Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting Tid: torsdagen den 4 december 2014, klockan 15.00 17.00 Plats: Regionförbundet, FoUrum, Västra Storgatan 18 A i Jönköping, Solstickan Närvarande: Ann-Marie

Läs mer