ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag"

Transkript

1 Plats och tid ##$#%%& Beslutande '(#)#*+,-'( -'(..'( *'(#*/ 0.'( *-'(#*+ 123)*'( 14'3(#*/++5)%%%%65 *17'8(#*/++& 9:'$( 2/3'(#*/.'(#*/+ Övriga deltagande 0#$) ;<# ; 9)#$8$) 0#$3=*#+.'(#**/ ; '(#**/ *17'8(#**/ Utses att justera 123)* Justeringens plats och tid Sekreterare % Paragrafer ;< Ordförande %,-#+ Justerande % 123)* ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift... Namnförtydligande!

2 Ägardirektiv till Vingåkers vatten- och avfall AB ))/ 9//3)2$-3)-% 9//3)$-3)-% -3//)3 /)% )$3)/&#+588 )/3)2$-3)-% )$/388)/3 $-3)-%4/3) )84# $%>/33 $)%>3%%8 888#3)833)/%?/3)$-3)-%%3 )88)3/)%</ /3))/ 5A )$-3)- #5A 2/3/%883/) $8A3/3% Jäv *-'(/*/3/$//%? //.'(/% Yrkanden *'( ))% )!

3 ) ;*/))3#& 4/3)2$-3)- 4/3)$-3)- CCCCCC!

4 ! Verksamhetsplan för energi- och klimatrådgivningen i Vingåkers kommun /)38)$ 3% 0838)$ 3%8/))2 D #))$ 3=*$83# 8!% 2E8883/ $3)#883# )8#8$3/)) )% $*/##+ ;*/) $*)3#6 CCCCCCC Expediering $*/!

5 Svar på remiss Detaljplan för övningsfält. Del av fastigheterna Lasstorp 4:2 och Gersnäs 3:8, Katrineholms kommun?3/)#3 3)/$ 8/% )/3/ 8 88))3)/)/21/*/#21%? 8)55F# 3/5B# /*/ 3)/%> /3) %<38) 3$3) % 1G>*8)3)/ CCCCCC Expediering /21/*/!

6 Underlag för regional transportplan för infrastrukturinvesteringar :3/ ) 8 )/% 1)2/)/) ))388)) 3%4*/)38H?33//3/3 # )//)333/% 2)3)/E83# 8#/)/#3/8G$/) 3)#*G$)//%% *$)8) % )38E88/$ ) 8)/*/8 3 ))$)/ )82% )!

7 ) )33$) 8$8/$3// $)%)/38 ))*3%? )/33))% 4 #5 ;*/))3# H4)8 CCCCCC Expediering 1)2!

8 Överlåtelse till Vingåkers vatten- och avfall AB 9/88/3/3)3 ))#/#%%3 3/) $-3)-%?)/%6#+# /#$-3)-#88 )3)3 %:3 )3)##%%/3/) 3%;8$3)% I38$)33% ;*/))3# CCCCCCC!

9 Reviderade allmänna bestämmelser för användandet av kommunens vatten- och avloppsanläggningar ))/ - /)3/3-/# --% <3/)3-/) %>8/3*/# %?//)/) ;-/#3/)/ /-/%?)3/ /38)23/3/)/88 )388/% )$4%D 8*,8# )/333-$% 5B#+& ;3$/#66#+5 - //)3/3/3 $388/#))/ CCCCCC!

10 Antagande av detaljplan för Östra Dimbo 1:99 ))/ $*/))/*8) 3 $ )/3/K)#*$ 88%J )/33// /$* 83/% 2 8/3%%23)/)$/ )/% ;*/))3# $*/#B#+!)/3$8 CCCCCC!

11 Svar på remiss utställning av detaljplan för Kv Oden 1 i Vingåker 9/8)33.% $*//*8)3. ) )2/3%</)) /#)*$8*) 8%- )/ /))/3 8)%9$3) 8% ;*/))3# 13)*8#3 CCCCCC Expediering $*/!

12 ! Svar på remiss detaljplan för Hälleråd 1:28 m.fl. i Vingåker 2/83)% Bakgrund %)% )))/88$8% <3*8)$// )%>3) ) /88$8% 4/)/*3)/ ))K/$$8)/8/83 )%>*8)/3 3 )%J/)8))% ;*/))3# CCCCCC Expediering $*/!

13 ! Förbundsordning och uppdrag för Västra Sörmlands Räddningstjänst 2/3))88 /21/*/% :3/)/21/*/)# )//% 4 )883)/2 1/*/#21#)*/83E%>/ 3/)$3 B%/))/)3 21$3/83)/) )/%)3/ *$21#/ /33))%D ))88 3)*%?))&//3 33)/)*88% 2 8)21 4)/21/*/G/ CCCCCC Expediering /21/*/!

14 ! Jobbcentrum 2/838*3% $/)38*3 % //$ )838*3 $% -3))** 38*%2 )8*33* )**8# / $=%!88)*38*) $38888) $8* 3$3/$ %?3$)*#?4.#)33 38 )*% )3) /=8# /*)) //8 )33%?4.*/)3$) %4 886&#$)3) /% ;*/)$)3# 23)# CCCCCCC Expediering 2$/!

15 ! Yttrande över SKL: s remissyttrande angående LSSkommitténs betänkande -$/) $/ 2$8% 2$/ ) #% & %'(# &$%# % &)*&? )) % 2$##+6& ;*/)$)3#B 1 #6 CCCCCCC Expediering 2$8!

16 ! Julgåva till SOS Barnbyar 2/5*32.2 % /*5*31*/8 )/#/)$*%L*3 2.2 #$)/) % CCCCC Expediering 2.2 D$8)3!

17 Svar på revisionsrapport delårsbokslut januari juli /$8)3 3%!88/= $)* 3)/)$% >/= 3 88$8)33% >)33 **%D/)3/3/ 833$$ 88 3$ 3 88)*)31# /333/ 88% -3)88/3//$ 8/)/3 )3%1388) $ )/*3/3/3% 13/3888%>// 3/)8/) ) % 1333$88) 3$$ ) % L/38A3$ 88% )!

18 ) ;*/)$8)3# 1388G9388*G* CCCCCC Expediering 13 </!

19 Anvisningar för årsredovisning /3)3 $8)3)% -3//3%?68+5)/= 3* 3)/)*88%>/ )/)33)) % -3/3/ 3)/= / 3/%M )// 3/#3/))/% <//8)/3/3) )/83% ;*/)$8)3#B CCCCCCC Expediering 13 </!

20 ! Upphandling av lån 14,2 mkr -3) '&()8&#% 88&)/% D3))3)3) 8&#%>8))B$ )/8&#A%.))))$)3$ )/3%;3333 3)/))%:3))/$88) 3 /))% -)8&#B% 4/#//6B=6B% 333/)% 3))88/$33)% D3)3) '&( 3*)8%- 88) '&($)/%> /383)3$/ )=883/% ;*/)$8)3# CCCCCCC Expediering D$8)3-3!

21 Upplösning av Vårdförbundets Sörmlands pensionsskuld 38 86% )283) /3388$B#%?< 8 $;/)/))3 /3%%) %?J-) %>/))883 %?)3*8$ )#$/8)% D88))) &)# 38J-$2388%4 886&$) )% 23)) CCCCCC Expediering D$8)3 )2!

22 Delgivningar!! /3% Delgivningar 3*/% /-$-92% 33G/883% G/3/)/% * ))38E#J?% *G 83% */3//% 2/3$ % )!

23 ) <$;/5#6#2N$-%=%/ 2//38) 13/21/*/3 88)21388G9388 *G*)21% /21/*/*G*% 1/3881/*/))% ;)/8+=43/8 3% <338838G) $3*% 23$ 6 :3$23$ 8))/3)*3$) $8 /$8 *% 23$ 5 *3G< $3$38 % 23$88:88*/) 9 % 23$84)*8 $% L)# #2/3#0*$0* % )!

24 ! ) $ )2$/% 48 %! 3$8# 1!42% 2DE< 3#% 1)2/1) 2 % 1)2/)/)2 5% 1)2)// % J)/4 1-12% >3% J)/4 1-12% ;*38B6% J)/ )/)2- % J)/9/)*/8 % J)/) B%!

25 Beslut i delegationsärenden /% Parkeringstillstånd kommunsekreteraren.)d$ DD L2/ &!. Tillfällig lokal trafikföreskrift kommunsekreteraren -3/3323/ /3% 9))883 /3% 6-3/33/33/ 8% & -3/3323/ /3% B Förköpsärenden kanslichefen 2/& 6 D$28B 6 @ 5 0B )!

26 ) Yttrande över antagande av hemvärnsmusiker kommunstyrelsens ordförande 43 Förhandlingar 43) $)8) % B J)$388% :3/ ))3 )% -3/))3 ) )% & ;3)221/)) )3% /)3) % Sammanträden - J!

27 ! Övrig information # $ %$.) ) $ /))$#8/8$ /%J)/80#$ ))$B/5%0/38/ 8$)2%1/*/ 88$$*388)88%D $88/4J%>3 )30%),-$0# $*-3)%?)3 80$0#3/ )/8%?*3J$ /83 $ $* -% &'().) $3$)*- )/$ $*//) $9 $9< L% CCCCCC!

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid " Beslutande #$%& '#$% ()(#$% ()#*% +,- #'% Övriga deltagande./& 0 1&/& 02/&34-/ ')/&-/ Utses att justera +,- Sekreterare Paragrafer5 02 Ordförande Justerande +,- ANSLAG/BEVIS Protokollet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-09-05 174 (178) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 5 september 2011, kl 10.00-13.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Karl-Erik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-05-29 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 29 maj 2013, kl. 08.00-12.10 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Näringslivsnämnden 2010-05-03 22 (28) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 3 maj 2010, kl. 15.00-15.30 Beslutande Jörgen Larsson (S) ordf Raul Sevefjord (M) Robert Skoglund (S) Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-01-17 1 (18) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, måndagen den 17 januari 2011 kl 10.00-14.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Helena

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2014-12-03 34(45) Plats och tid Brandstationen i Katrineholm, den 24 september 2014, klockan 18.00 21:45 Beslutande Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson (S) vice ordf. There Palm (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2011-08-22 Anslags nedtagande: 2011-09-12

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2011-08-22 Anslags nedtagande: 2011-09-12 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-08-15 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret Kisa 2011-08-15 kl. 08.00-12.00 Beslutande: Anders Ljung (C), ordförande Åke Almqvist (M) Markus Hall (MP) Roger Rydström (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2013-02-25 16 (38) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 25 februari 2013, kl. 14.15-17.45. Jörgen Larsson (S), ordf. Anneli Bengtsson (S) Stefan Westin (S) Robert Skoglund (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-03-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-03-16 1(11) Plats och tid Beslutande Nämndhuset Nynäshamn, sammanträdesrummet på Kansliavdelningen, kl 10.00-12.05 Catrine Ek (MP), ordförande Daniel Adborn (FP) Thomas Johansson (S) Bodil Toll (M) Harry Bouveng

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-04-10 21 (27) Plats och tid Säfstaholms slott Vingåker, måndagen den 10 april 2012, kl. 14.00-15.00 Beslutande Robert Skoglund (S) ordf Kent Jönsson (C) Övriga deltagande Lars Furborg, förvaltningschef

Läs mer

A d HJO KOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

A d HJO KOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL SAMMANTRÄDES PROTOKOLL HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott 2008-10-22 1 Plats och tid Deltagande I samband med studieresa till Örkelljunga kommun, kl 08.30-10.45, 16.10-18.30 Beslutande Catrin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-03-11 20 (28) Plats och tid Gyllene salen, Apotekshuset Vingåker, måndagen den 11 mars 2013, kl. 08.30-09.30 Beslutande Raul Sevefjord (M) ordf Thommy Gustafsson (S) Övriga deltagande Helena Viklund,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-08-15 150 (173) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 15 augusti 2011, kl 10.00-15.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Helena

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2006-11-13 1 Plats och tid Måndag 13 november 2006 kl 19.00-19.45 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2007-10-09 271 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30 20.00 Beslutande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Bertil Engström

Läs mer

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c) ej 44,43 Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Mari Viberg (c)

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c) ej 44,43 Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Mari Viberg (c) Plats och tid Kommunkontoret 2015-04-13 kl 8.00 Beslutande Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c) ej 44,43 Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Mari Viberg (c) Övriga deltagare David

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid Östanå Wärdshus kl. 13.00-15.00 Beslutande Klas Håkanson (M) Lennart Lööw (S) Börje Wilsborn (C) Marie Johansson (KD) Lola Frödeberg (VF) Ersättare Nils-Erik Johansson

Läs mer

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 25 november 2003, kl 13.00 Ärenden Justering 65 Föregående

Läs mer

Kommunkontoret, Heby omedelbar justering. Sekreterare Paragrafer 148-150 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby omedelbar justering. Sekreterare Paragrafer 148-150 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Heby brandstation, Heby kl 09:00-15:10 Beslutande Marie Wilen(C) ordf. David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Jan Andersson (S) 148-149 Anne-Charlotte

Läs mer

Gunnar Tidemand, kommundirektör Henrik Ludvigsson, utredningssekreterare Sigbrith Martinsson, ekonomichef, kl 10.00-11.00

Gunnar Tidemand, kommundirektör Henrik Ludvigsson, utredningssekreterare Sigbrith Martinsson, ekonomichef, kl 10.00-11.00 Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen, kl. 08.30-11.30 Beslutande Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Jan Wettmark (m) Uno Eriksson (m) Mona Smedman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-02-07 1 (12) Plats och tid Vidåkersskolan Vingåker, torsdagen den 7 februari 2013 kl. 16.00-18.15 Beslutande Stefan Westin (S) ordf Rutger Hallin (M) Henrik Brunnmyra (S) tjänstg ers Robert Skoglund

Läs mer

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Nils Ahlgren (FP) tjänstgörande ersättare Gunilla Magnusson (KV) Gunilla Magnusson (KV) Ann-Kristin Petersson (S)

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Nils Ahlgren (FP) tjänstgörande ersättare Gunilla Magnusson (KV) Gunilla Magnusson (KV) Ann-Kristin Petersson (S) Tillsynsnämnden 2015-04-22 1 (7) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl 08.00-08.45 Beslutande Övriga deltagare Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Nils Ahlgren (FP) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf.

Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf. Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2011-08-10 1 (15) Plats och tid Barn- och ungdomskontoret, kl. 13.00-16.00 Beslutande Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf. Övriga deltagare

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-04-26 1 (6) extra. Sessionssalen Stadshuset kl 13.00-13.30

Kommunstyrelsen 2010-04-26 1 (6) extra. Sessionssalen Stadshuset kl 13.00-13.30 Kommunstyrelsen 2010-04-26 1 (6) Plats och tid Sessionssalen Stadshuset kl 13.00-13.30 Paragrafer 69-71 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson

Läs mer

org. nr. 22 20 00-1917 2006-11-14 Sid 1 av 12 Plats och tid Torparummet, kommunkontoret, Tranemo kl 09.00-11.15

org. nr. 22 20 00-1917 2006-11-14 Sid 1 av 12 Plats och tid Torparummet, kommunkontoret, Tranemo kl 09.00-11.15 org. nr. 22 20 00-1917 2006-11-14 Sid 1 av 12 Plats och tid Torparummet, kommunkontoret, Tranemo kl 09.00-11.15 Beslutande Alva Hjärth, ordförande Kerstin Berggren-Nilsson, vice ordförande Birgitta Wichne

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 (6) Paragrafer 247-250 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.30-16.05 Beslutande Kenneth Dådring (M), ordförande Carl-Axel Wilhelmsson (C), 1:e vice ordförande Bodil Andersson (KD)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-06-17 99 (113) Plats och tid ICA Cityhallen och Kommunhuset, måndagen den 17 juni 2013, kl. 10.00 14.20. Beslutande Jörgen Larsson (S), ordf. Björn Andersson (M), 110 Anneli Bengtsson (S) Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-08-30 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m)

Läs mer

Ulla-Britt Lindblad, ordförande Maj Lundgren Torsten Medalen Berit Johansson Elise Ryder-Wikén Eva Simonsson Annika Jakobsson,ersättare

Ulla-Britt Lindblad, ordförande Maj Lundgren Torsten Medalen Berit Johansson Elise Ryder-Wikén Eva Simonsson Annika Jakobsson,ersättare Sammanträdesdatum 2 Plats och tid Kommunkontoret, Bergssalen, kl 08.30-15.00 Beslutande Ulla-Britt Lindblad, ordförande Maj Lundgren Torsten Medalen Berit Johansson Eva Simonsson Annika Jakobsson,ersättare

Läs mer

Styrelsen 2001-03-12 1 (16) Karl-Erik Karlsson

Styrelsen 2001-03-12 1 (16) Karl-Erik Karlsson Styrelsen 2001-03-12 1 (16) Plats och tid Ronnebyhus konferenslokal måndagen den 12 mars 2001 kl 13.30-16.45 Beslutande Karl-Erik Karlsson, ordf Heli Berg, v ordf Roger Svensson Monica Ingvarson Bengt-Christer

Läs mer