ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag"

Transkript

1 Plats och tid " Beslutande #$%& '#$% ()(#$% ()#*% +,- #'% Övriga deltagande./& 0 1&/& 02/&34-/ ')/&-/ Utses att justera +,- Sekreterare Paragrafer5 02 Ordförande Justerande +,- ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift... Namnförtydligande

2 " Taxa för offentlig kontroll av livsmedel 6)&4 &4&47&)&&--4 &/ 07&)&&--407&)8)-/ &&--/&4&/ 6// )& - #+:$6$;<%& )4=&)4&)&) -)-48&) =4-&&->1 4&//9*- 4 6)#A<AA%-&&)&&- -=4& 34-&)44&) / )4&)--&&)/ -&&)&&--6)7 &&-$-/ + ( / )499B?A 0 49A 07&)&&-- CCCCCCC

3 Detaljplan för Läppe 1:67 # 6)&4 &4 8&)+488<AD 6) 8884&)+488<ADE /. 4$ & / -/ ) 8&)+488<AD&8848&)& 6)-885;F5A9/ 4&)895DF99D: 84) ( / )495B"5 E E- 1&)- $) 4 CCCCCC

4 Detaljplan för Östra Dimbo 1:97 " # 6)&4 &4 8&)2G<9D ( / )4;;B;"-84&)2 G<9DE & -$-/4/)--4; /. 4$ & 84) ) - ) /&)&:) 84&)8 &)- /7 E444-& /8 E&)-885?F9 /489;;F9A; ( / )499B?D E- 1&)- E $) 4 CCCCCCC

5 " Ansökan om bidrag från SMK Vingåker för genomförande av bullerutredning 6) 88&)-) &) 6)&4 &4- $*8875; &)-* &) &)49 $*4)&) &)->&& A57-,&&9 CCCCCC

6 " Förslag till yttrande över återremiss av flerårsplan )&4 68&)/&4/&88 &)&4 &)? &49?#% &8&):& &)?D8-"D4 &)$-94&)&4-&4 $+/98 /8 G48&)-&)4&) G4&)&)4/?&)/D /&)/5:&)44 &-;8 4&)8 G4)8 /) &)4-884-)&?H ;H&)/&?HDH14&) 8&8--8$4 848/4)884&)4 ""8-"5&) *4---4&)&8&)/ &44/&88&) &4 &)? ( )8)4 &))-4--/ )8 &) CCCCCCC

7 " $ " Besvarande av motion gång- och cykelföringen vid tunneln under järnvägen 6)&4 0-/488&)&) 4 *&&)4 &)-& // &)- 4-4*4&) &4-8// -4-4 &)4-&/88 6)-)// -44-4/ -4&4// 4 >&)4-4&)/- 88) 4&&4)888&4 4/; 0 49D *9?? CCCCCCC

8 $ Försäljning av mark # # 6)&4 &44)8 6$6)-(&)-88&) &&4 4-6/ 6)) /D--&$4-<?; )8- CCCCCC

9 # $ " " Överlåtelse av aktier i Sörmland Vatten och Avfall AB 6)&4 &44$) /-&()-/-&( 5&$)/-& (#$(%/-&)6 / /8 ;$(/4 - $8/-44/ -&(#(% $( /8&) -( & 0 49D )-- CCCCCC

10 Minskning av antalet ledamöter i kommunfullmäktige 6)&4 >)-)&4&?;? ) :8/&-)&4 &?;?)>&) 884-/8)/ CCCCCC

11 $$ " Redaktionella ändringar i Gemensamma hjälpmedelsnämndens överenskommelse och reglemente 6)&4 &)4 &-)-84 & )-/ I4 &)-)- &)1 484 : 44 : )--& 48&)/ &/448 &)44 E&1 4849AB9 2-4&&4 I&) 484 CCCCCCC

12 # Internkontrollplan för kommunstyrelsen ) &)8 :48/488& /)-8-&)-488 &) < - =/&&-- - 0&)&88/&- - >&--48&)& >&)- 448&) 88&) -&)- &&)8&) J-J-8 & JJJJJ&-J/J-J -& -4-&) / 0 49" :8&) CCCCCC

13 " Svar på remiss Förslag till nya föreskrifter om färd med lång odelbar last samt om färd med bred odelbar last 6) 4 &)08 &)-&) 08 &) &)&&4 &4:&)&&)&&) 4&)- &04 4&)-48)&) / -4 8)-& &)-&&) 8-08 " K 9" I99 CCCCCCC

14 "" # # Yttrande över Länsstyrelsens skrivelse i mål ) K &)-&)4 I4 9AB)-4 4-&A8A/ 4$ /-&?& ;"- 8)-I4 +4 I4/ &44 )-+4 -K - I4; &) I4 - /4 :&) $//44 -& : I444$/ -4&)44) &8--&? : I444$/ & 8--& $-8-47) )4 G4&) 88--&) /4&) 4A8AB$+-&) 4-&)& 6

15 6 K ; K &4 9" CCCCCCC Expediering I4

16 # " Svar på remiss Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag överväganden och förslag 6) 4$+- &4? E88&)&)) - /&) &)4&)&) &>&)& 88-/48 - &)-/8&) &)) G4 --8 &&44/ & 4-8/8&)- & )-&) & 88-4&)) 4 :44&)4-1/> $-/+$+4-8&) K &$-/9 K &. 4&)9A I9A CCCCCC

17 # $ Svar på remiss Möjligheter att bilda samordningsförbund över länsgränser 6) 4 8 $/8) "# E &)8&)4-4#?<%& -)) &):8&))&7 /&4-/ &)>&)-&) 88)) &) - &)-&) 4&) 48-&)L&7 88/) ) &)-I4/) -&8 &&--4> &)888 /&),&$- >$6&)88&) 8 I I9D CCCCCCC

18 " $ # Lokaler för familjecentral 6) 88(4 $4-&)& /- 95"B4 4-( & /4 -$---&) & / *)8&)+(/ &)-> ) 8/&) --88E-4/-$4- &)-4&- & /$4-&)-8 :&&$4- -(/$/4&)4- (&88&) 4-84 / -&4)G 48&))-&) /&)-//&)-)- &) CCCCCCC

19 $ " Attestantförteckning för kommunstyrelsen ) &)&)4 -&)/ 4/ -&)&&)/ &4E4-4/& -/&&) /&44&)84 44/&> )/ CCCCCC

20 # $ Motion om socialnämndens ekonomi 6) /4&) +#G%/($4-#G% /4 :&))& /&)-&88)&)4&)8 4/&)-&88 &)4&)/ &)$4- *9; CCCCC

21 "$ Motion om träningsskoleverksamhet 6) /4&) *#6E% 4-:&)88/ 4 *9 CCCCCC

22 #$ " Motion om folkomröstning angående kommunsammanslagning/kommunförstoring 6) &)-88& &)-&)/&) ( )#*%&)&)-& *9D CCCCCC

23 Verksamhetsplan för kommunstyrelsen ) &4-8 8&) 4&)8 &/4-)- 4/88&)&)6&)4 &) < -&)4&)) -/-4 1&) /-&&)/ 4-& -/-4/8 -/- $4 &-/&)-8 -/-)-&) - -/- 6)4-- -/-8 * )/-/ )--4& -/-8M.&)-/ 44-8&) CCCCCCC

24 # " Fördjupad samverkan över kommungränser 6) &)&9"B;5 &4 88&)- 8&)) / )- 9"B;5 4&) 8- )-4>-&) &)4$)I4 44) 88/-47&G-4 /4$)I4 4&) 4&)/ &&) &) 8- *- &&8 /-&43)-&) &-8/ -88&) 9"B;5 E& 9A CCCCCC

25 Begäran om kommunal borgen &)() AD;&)4- (4&)4-+?A4- "9? &&)&4( 4AD; 9" CCCCCCC Expediering > (

26 Begäran om kommunal borgen " &)&( )";&)8/-&)88-> &(4&) 8/-&)88-> 4 ";/&&)&4 ( 9? CCCCCCC Expediering > &(

27 " $ $ $ $ $ $ $ $ # # " # # # $ " $ $ $ $" "" $ #" $ #" $ ## # " $ $ $ $ $ " " Delgivningar $ 6) G-4 Delgivningar $-/+/49<D. ) &&)-87E: $-/+/49<D>- $-/+/49<D:-) 8N>-/)4 &

28 & # $-/+/49<D?88&&) 4--&&)4/88 $-/+/49<D" 8/448N&& O$-/+/49<D;6)- -4)-88- $-/+/49<DA -&)/4& $-/+/49<DD 48 N-&)/ $-/+/49<D5>4 -& --/-7-)-& &) $-/+/49<D9>4 & /8$+&) $-/+/49<5>4 -+$$&) $-/+/49<5& )-&&4-8 $-/+/49<5(B5 9N$ )- 8 $-/+/49<5?,8 7#,E:%/-87#E:% O$-/+/49<5" (&)4&)9? &

29 & $-/+/49<5;:& $/ 4&)/ $-/+/49<5A>- &&88 $-/+/49<5D 8&)4 &)4 +4 $)4884- & -./-4; E&3 )8&-' E&6-47/)-- -4 E&3 )8-)--4/ -4/ $)4-47) E&+$)-)--4 / -4/ $)4 O45A?"5N8)- O88$-/8 O&)--88-&) -4-& O+4 $)4 5A6) &4&+488&) )8- &

30 & +4 $)4- ) -/&)/&) &)9 $&)II$)N--889 $ I&)$I6-- -/ $ I&)$I6-- 4-/&-&) 8-/ &)-)$:$: $$)88-)$- $-))847- $4-D< G? 94$)I4 4 (&84$)I4 4.89&)4$)I4 4N - $&)II$)N- +$)$)+-/( $ I&)$I6-- /4&)N 4 I&)$)88 9 &

31 & I-&)I&)$)888 95? I&)$)8/ / $-/ &)9- /4 O+44$)4-44&)- 4;& '&)448A-9$) 44&8P E $)-8 $&40-N-4&)&4 -/&) $- + -/8+ -/6+6--/ - -6)8&)4- $ &)+.'2/- 4 O>&-88&) -9 I&)$) ',><48885 *) )1/13 E&G$*)99 &

32 & E&G$*)9" E&G$*)9; OE&746)$6)4 9 E&4$&)II $)99 E&44$)I4 4 9; E&4&)&)$) 9 E&44+4&$)( 9D E&4 &)+4&$)( 99 */&)$)644-9D CCCCC

33 " $ FoU i Sörmland komplettering av avtal 6) 4&)---/ &)4J6$)N/ -J J6$)/-J 5:&-/88&-/ &)4&)46&)&&)8-6)< J- *448886$)3-- 4/?/-48#"% &)8&)4-8 *)46$)&)4 I&)$)6$)/)-J E&I&)$)99 CCCCCC

34 $ Beredskap i kyla )) & :--/ )8/8 8*8) &) 8& /44-8/&) &-4 /&)4 8&-4-) &)-/48 )& CCCCCC

35 # Kurser och konferenser 'I$-& /( ) 4/ /.4- & $-/+/ & CCCCCC

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-01-17 1 (18) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, måndagen den 17 januari 2011 kl 10.00-14.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Helena

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-09-05 174 (178) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 5 september 2011, kl 10.00-13.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Karl-Erik

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2006-11-13 1 Plats och tid Måndag 13 november 2006 kl 19.00-19.45 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-03-11 20 (28) Plats och tid Gyllene salen, Apotekshuset Vingåker, måndagen den 11 mars 2013, kl. 08.30-09.30 Beslutande Raul Sevefjord (M) ordf Thommy Gustafsson (S) Övriga deltagande Helena Viklund,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-04-10 21 (27) Plats och tid Säfstaholms slott Vingåker, måndagen den 10 april 2012, kl. 14.00-15.00 Beslutande Robert Skoglund (S) ordf Kent Jönsson (C) Övriga deltagande Lars Furborg, förvaltningschef

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2011-08-22 Anslags nedtagande: 2011-09-12

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2011-08-22 Anslags nedtagande: 2011-09-12 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-08-15 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret Kisa 2011-08-15 kl. 08.00-12.00 Beslutande: Anders Ljung (C), ordförande Åke Almqvist (M) Markus Hall (MP) Roger Rydström (S)

Läs mer

Gunnar Tidemand, kommundirektör Henrik Ludvigsson, utredningssekreterare Sigbrith Martinsson, ekonomichef, kl 10.00-11.00

Gunnar Tidemand, kommundirektör Henrik Ludvigsson, utredningssekreterare Sigbrith Martinsson, ekonomichef, kl 10.00-11.00 Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen, kl. 08.30-11.30 Beslutande Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Jan Wettmark (m) Uno Eriksson (m) Mona Smedman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-05-29 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 29 maj 2013, kl. 08.00-12.10 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-03-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-03-16 1(11) Plats och tid Beslutande Nämndhuset Nynäshamn, sammanträdesrummet på Kansliavdelningen, kl 10.00-12.05 Catrine Ek (MP), ordförande Daniel Adborn (FP) Thomas Johansson (S) Bodil Toll (M) Harry Bouveng

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2007-10-09 271 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30 20.00 Beslutande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Bertil Engström

Läs mer

Ulla-Britt Lindblad, ordförande Maj Lundgren Torsten Medalen Berit Johansson Elise Ryder-Wikén Eva Simonsson Annika Jakobsson,ersättare

Ulla-Britt Lindblad, ordförande Maj Lundgren Torsten Medalen Berit Johansson Elise Ryder-Wikén Eva Simonsson Annika Jakobsson,ersättare Sammanträdesdatum 2 Plats och tid Kommunkontoret, Bergssalen, kl 08.30-15.00 Beslutande Ulla-Britt Lindblad, ordförande Maj Lundgren Torsten Medalen Berit Johansson Eva Simonsson Annika Jakobsson,ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-08-30 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m)

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 15 september 2009. Innehållsförteckning. * Friskoleansökan från Maria Bokföring, enskild firma, begäran om yttrande...

Barn- och utbildningsnämnden 15 september 2009. Innehållsförteckning. * Friskoleansökan från Maria Bokföring, enskild firma, begäran om yttrande... Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida *, begäran om yttrande...2-4 Sammanträdesdatum Sida 1 Tisdagen den 15 september 2009, klockan 08.00 16.00 Beslutande: Tomas Lönneborg, Mp, ordf Karin Wallén,

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Sammanträdesdatum

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Sammanträdesdatum PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2013-01-29, kl 0900-1215 ande Pirkko Heikkilä, V Eva Kumpula, S Övriga deltagande Gösta Lindmark, administrativ chef Eva Alldén,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-06-17 99 (113) Plats och tid ICA Cityhallen och Kommunhuset, måndagen den 17 juni 2013, kl. 10.00 14.20. Beslutande Jörgen Larsson (S), ordf. Björn Andersson (M), 110 Anneli Bengtsson (S) Övriga deltagande

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman Nr 4 Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 15 augusti 2007, klockan 11.20-11.55 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny Stücken, v. ordf. (s) Anette

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2013-01-31 1 (9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2013-01-31 1 (9) Kommunledningsutskottet 2013-01-31 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 11.45 Beslutande Kent Ingvarsson (M) Hans Sabelström (C) Malin Hedberg (S) Annika Olsson (C) Eva Folkesdotter-Paradis

Läs mer

PROTOKOLL 1(15) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-06-18. Plats och tid C-salen i Medborgarhuset Alafors, kl 08:00-12:00

PROTOKOLL 1(15) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-06-18. Plats och tid C-salen i Medborgarhuset Alafors, kl 08:00-12:00 PROTOKOLL 1(15) Plats och tid C-salen i Medborgarhuset Alafors, kl 08:00-12:00 ande Tjänstgörande ersättare Boel Holgersson (C), ordförande Carina Zito-Averstedt (M) Madeleine Olofsson (FP) Ingrid Hellberg

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-12-09

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-12-09 1 Plats och tid Vrigstad Värdshus, torsdag den 9 december 2010, kl. 14.00 16.00 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren, 2:e

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2007-01-31 Organ Socialnämnden 9 Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 16.00 19.30 Beslutande Övriga delt Bertil Nilsson (m), ordförande Margaretha Schneider (m) Ulla Svensson (c) Annelie Nyberg

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Socialnämndens arbetsutksott 2015-01-27 1

Socialnämndens arbetsutksott 2015-01-27 1 Sammanträdesprotokoll 2015-01-27 1 Plats och tid Socialkontoret, Malung, kl. 08.00-10.30 Beslutande Carina Albertsson (S), ordförande Brita Sohlin (M), vice ordförande Lars-Erik Bech (V) övriga deltagande

Läs mer

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c) ej 44,43 Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Mari Viberg (c)

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c) ej 44,43 Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Mari Viberg (c) Plats och tid Kommunkontoret 2015-04-13 kl 8.00 Beslutande Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c) ej 44,43 Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Mari Viberg (c) Övriga deltagare David

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 75 Information från Länsstyrelsen om klimatförändringar... 111 76 Presentation av förslag på verksamhetsplan för miljönämnden 2012... 112 77 Uppföljning av internkontrollen 2011...

Läs mer

Tekniska nämnden. Plats och tid: Stadshuset, Ängelholms kommun. Rum: Grå, 2014-03-20, kl. 17:00-18:20

Tekniska nämnden. Plats och tid: Stadshuset, Ängelholms kommun. Rum: Grå, 2014-03-20, kl. 17:00-18:20 Plats och tid: Stadshuset, Ängelholms kommun. Rum: Grå, 2014-03-20, kl. 17:00-18:20 ande: Ersättare: Christer Örning (M) Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M) Mona Sturesson (M) Hans-Åke

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 6 april 2011 kl 08.30-10.00 Kl. 10.00-12.00 deltog arbetsutskottets ledamöter i information om ekonomisk brottslighet Beslutande Anders Pettersson,

Läs mer

Samhällsförvaltningen tisdag 20 februari

Samhällsförvaltningen tisdag 20 februari 1(9) Plats och tid Olof Högbergsalen, Sambiblioteket kl. 08.15-16.10 Ajournering: kl. 09.30-09.50, 11.30-13.15 Beslutande Ledamöter Närvarande ej tjänstgörande ersättare Sara Nylund (S), ordförande Roland

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-04-27 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m)

Läs mer