Sammanträdesprotokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 (28) Plats och tid Gyllene salen, Apotekshuset Vingåker, måndagen den 11 mars 2013, kl Beslutande Raul Sevefjord (M) ordf Thommy Gustafsson (S) Övriga deltagande Helena Viklund, tf enhetschef Cecilia Larsson, miljöinspektör 16 Anna Dejerud, bygglovshandläggare Catarina Djupström, sekreterare Leila Johansson, praktikant Utses att justera Thommy Gustafsson Justeringens Kommunhuset Vingåker, tisdagen den 19 mars 2013 plats och tid Sekreterare... Paragrafer Catarina Djupström Ordförande... Raul Sevefjord Justerande... Thommy Gustafsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset Vingåker Underskrift... Namnförtydligande Åsa Westerlund

2 Dnr 22/ Dnr 248/ Sbu 16 Dnr 38/ Dnr 46/ Information s beslut Informationen läggs till handlingarna. Rosendal 3:1 och Mjälnäs 2:1, vindkraft Utskottet uppdateras av hur långt arbetet har fortskridit angående anmälan enligt miljöbalken om uppförande av två vindkraftverk på Rosendal 3:1 och Mjälnäs 2:1. Ärendet har varit ute på remiss till berörda. Bostadsmarknadsenkät 2013 Länsstyrelsen genomför i samarbete med Boverket bostadsmarknadsenkäten för år Syftet med den årliga enkäten är att kunna ge en bred överblick över det aktuella läget på bostadsmarknaden, belysa regionala skillnader, följa utvecklingen över tiden och få fram underlag för bedömningar av utvecklingen de närmaste åren. Samhällsbyggnadsenheten har besvarat enkäten. Länsstyrelsen har även besökt Vingåkers kommun för att gå igenom kommunens svar. Revision av kommunal livsmedelstillsyn Länsstyrelsen i Södermanlands län informerar att Vingåker är en av två utvalda kommuner under 2013 där revision ska göras för att kontrollera hur kommunen lokalt sköter livsmedelskontrollen. Revisionen kommer att genomföras den 6 maj och förutom berörda tjänstmän ska representant för nämnden vara med under dagen. Tillsyn angående kommunens ansvar enligt miljöbalken Länsstyrelsen i Södermanlands län kommer under våren 2013 att besöka Vingåkers kommun för att diskutera kommunens tillsynsplan och jäv samt hur kommunen sköter tillsynen över kommunala verksamheter. Efter besöket skriver länsstyrelsen ett utlåtande där de viktigaste slutsatserna inklusive goda exempel och eventuella brister redovisas. Forts. Forts. Sbu 16

3 Öljarenprojektet förlängning av avtal med Katrineholms kommun Vingåkers och Katrineholms kommun tecknade för år 2012 ett avtal kring samarbete för förbättrad vattenkvalitet i sjön Öljaren. Enligt överenskommelsen kan avtalet förlängas ett år i taget. Vingåker önskar förlänga avtalet och har tagit kontakt med Katrineholm för att detta ska genomföras. Lantbruksinventering Miljökontoret kommer att inventera lantbruksfastigheter inom Kolsnarens och Virens avrinningsområde. Detta arbete är en fortsättning av det tidigare utförda inventeringsarbetet runt sjön Öljaren. Ett informationsbrev i ärendet kommer att skickas ut till berörda fastighetsägare

4 Sbu 17 Dnr 136/ Bostadsanpassning Gäringe 1:29 s beslut avslår ansökan om bostadsanpassning med hänvisning till BAB 6. Åtgärden kan inte anses vara nödvändig för att bostaden skall vara ändamålsenlig för sökande. Till utvecklingsnämnden har inkommit en ansökan om bostadsanpassningsbidrag på fastigheten Gäringe 1:29 för installation av självspolande toalett. Sökande har utvecklingsskada sedan födseln med autismtillstånd och synnedsättning. Sökande har en egen lägenhet i gruppboende med personal tillgänglig dygnet runt. Sökande behöver mycket hjälp och vägledning med alla vardagliga aktiviteter. Enheten finner det svårt att motivera installation av självspolande toalett då den inte kan anses vara nödvändig för att bostaden skall vara ändamålsenlig för sökande. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från utvecklingsenheten,

5 Sbu 18 Dnr 101/ (Bmn) Avstyckningar Ålsätter s beslut har inget att invända mot föreslagna avstyckningar. Lantmäteriet har begärt yttrande från samhällsbyggnadsnämnden (tidigare utvecklingsnämnden) angående ansökan om avstyckningar av 20 tomter i Ålsätter, från Åsens Ekonomiska förening. 17 av de 20 föreslagna avstyckningarna (nr 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20) följer huvudsakligen gällande detaljplan, men innebär även att viss allmän platsmark tas i anspråk för tomtmark. Ansökan omfattar även tomterna 1, 2, 3. Då dessa till sin helhet är belägna inom allmän platsmark ingår de inte i lantmäteriets förslag till avstyckningar. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsenheten,

6 Sbu 19 Dnr 170/ Detaljplan för Marmorvägen-Ekebergsvägen, Marmorbyn s beslut sänder ut detaljplanen på samråd. Ett förslag till samrådshandlingar för rubricerad detaljplan är framtaget. Justerade handlingar beräknas vara klara inför nämnd och redovisas vid det tillfället. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsenheten,

7 Sbu 20 Dnr 44/ Beslutsattestanter för samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde s beslut fastställer beslutsattestanter i enlighet med nedan upprättad förteckning. Då uppdragen för nämnden förändras från 1 mars 2013 har översyn av kostnadsställen skett. Förslag till beslutsattestanter, ersättare samt attestanter för mottagning och granskning enligt följande: Kostnadsställe: Mottagare Attestant Ersättare 5001 Nämnden Enhetschef Samhällsbyggnads- Kommunchef nämndservice chef Bygg o plan Byggnads- Samhällsbyggnads- Kommunchef inspektör chef 5022 Bostadsanpassning Byggnads- Samhällsbyggnads- Kommunchef inspektör chef 5030 Miljö Miljöinspektör Samhällsbyggnads- Kommunchef chef Investeringsbudget Byggnads- Samhällsbyggnads- Kommunchef inspektör chef Utbetalning till samhälls- Kommunchef tf Kommunchef byggnadschef Ersättare för mottagare/granskare är assistent nämndservice. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsenheten,

8 Sbu 21 Kurser och konferenser s beslut Informationen läggs till handlingarna. Hur gör man en konferens om hur kommunen kan arbeta med Vattenmyndighetens åtgärdsplaner Miljösamverkan Södermanland och Länsstyrelsen i Södermanlands län inbjuder till konferensen Hur gör man en konferens om hur kommunen kan arbeta med Vattenmyndighetens åtgärdsplaner den 24 april 2013 i Eskilstuna. Konferensen är kostnadsfri.

9 Dnr 226/ Dnr 3/ Sbu 22 Dnr 24/ Delgivningar s beslut Delgivningarna läggs till handlingarna. Revidering av regler för tomtkö Kommunfullmäktige beslutade , 4, att anta utvecklingsnämndens förslag till nya regler för tomtkö samt avgift för tomtkö. Förslag till förvaltningsorganisation samt ändring av utvecklingsnämndens och kommunstyrelsens och kommunstyrelsens uppdrag Kommunfullmäktige beslutade , 7, att fastställa reviderade reglementen för kommunstyrelsen och den blivande samhällsbyggnadsnämnden och därmed föreslagna justeringar av berörda nämnders uppdrag. Förändringen börjar gälla från och med 1 mars Begäran om entlediganden samt fyllnadsval Kommunfullmäktige beslutade , 16, att bevilja ett antal entlediganden samt fyllnadsval. För utvecklingsnämnden valdes Linus Larsson (MP) till ersättare och Maria Jakobsson (FP) till ledamot. Håkan Persson (S) valdes till ordförande i samhällsbyggnadsnämnden med 15 procents uppdragstid. Liv & hälsa i Mellansverige 2012 Landstingen i Sörmland, Uppsala, Västmanland och Örebro län har tagit fram en rapport kallad Liv & hälsa i Mellansverige Befolkningsundersökningen ska spegla livsvillkor, levnadsbanor, hälsa och kontakt med vården. Undersökningarna ger beslutsfattare viktig kunskap om vad som påverkar människors hälsa och värdefulla underlag bl.a. i planeringen av kommunal verksamhet och framtidens hälso- och sjukvård. Prioriterade områden 2013 för Hälso- och trygghetsrådet Hälso- och trygghetsrådet beslutade , 5, att fokusera på områdena barn- och ungas uppväxtvillkor, matvanor och livsmedel samt tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel. Arbetet ska ske ur ett långsiktigt perspektiv. En beredningsgrupp bestående av socialchef, barn- och utbildningschef samt kulturoch fritidschef ska tillsättas.

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2009-02-23 23 (44) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, måndagen den 23 februari 2009 kl. 10.00-14.00. Beslutande Övriga deltagande Viking Jonsson (S), ordf Camilla Anglemark (S) Björn Blid (S) Björn Andersson

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2014-12-03 34(45) Plats och tid Brandstationen i Katrineholm, den 24 september 2014, klockan 18.00 21:45 Beslutande Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson (S) vice ordf. There Palm (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-09-05 174 (178) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 5 september 2011, kl 10.00-13.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Karl-Erik

Läs mer

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, tisdagen den 18 november 2014, kl 14:00-15:45.

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, tisdagen den 18 november 2014, kl 14:00-15:45. 2014-11-18 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, tisdagen den 18 november 2014, kl 14:00-15:45. Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Oscar Pantzar (M), ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-01-17 1 (18) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, måndagen den 17 januari 2011 kl 10.00-14.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Helena

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-05-13 Innehåll 115 Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB... 152 116 Bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB... 154 117 Näringslivsrapport... 156 118 Tillkommande/utgående

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Miljönämnden 2014-09-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Miljönämnden 2014-09-04 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna kl. 08.30-12.35 Beslutande M Bengt Ferm C Ragnar Nilsson FP Ing-Britt Spetz MP Kristina Hasselblad S Berndt

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Samhällsbyggnadskontorets konferensrum, Sala kommun 09.00 10.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Inger Ingstedt (C) Olof Nilsson

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (17) KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2014-11-17 Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Måndagen den 17 november 2014, kl. 15.00-16.52 Beslutande Carin Hansson

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1(36)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1(36) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1(36) Plats och tid Dialogen, Storuman 2013-04-24, kl. 09:00-15:30 Ajournering för lunch 12:00-13:00 ande Ledamöter Olle Wärnick (m), ordförande 24-44, 46-50 Runar Frohm (s),

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-03-02. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2011-03-02 8:15

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-03-02. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2011-03-02 8:15 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-03-02 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2011-03-02 8:15 Beslutande Roger Hansson 8:15-11:30 6-13 Kerstin Gadde Claes Nordevik Ingrid Cassel Bengt Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2009-08-27 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-16.20 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Siw Lunander (s) Kjell Rapp (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-09-10 1 (17) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 16.30 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf Joakim Graning (S) Christina Aspenryd (S) Tony Frunk (S) Mariette Sjölund

Läs mer

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M)

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) 1 (18) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, tisdagen den 5 oktober 2010, kl 13.00-15.10 Beslutande Övriga deltagande Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) Agneta Karlsson (M) Claes Ebbesson

Läs mer

1. Information 2. Föreläggande om försiktighetsåtgärder förenat med vite 386/2014 vid avloppsanläggning på fastigheten Gäringstorp 2:3

1. Information 2. Föreläggande om försiktighetsåtgärder förenat med vite 386/2014 vid avloppsanläggning på fastigheten Gäringstorp 2:3 VK300S v1.0 040416, Web Ärendelista 150429 Datum 2015-04-22 1 (2) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Samhällsbyggnadsnämnden Tid: Onsdagen den 29 april 2015 kl. 17.00 Plats: Hjälmaren Kommunhuset, Vingåker Leif Skeppstedt

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FOLKHÄLSOUTSKOTTET 2013-04-10 1 Platsochtid KTS-salen, Vita Huset, klockan 10-11.35 Beslutande Anneli Hedberg (S) ordförande, Bengt Andersson (M) vice ordförande,

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala, 22 april kl. 16.00 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala, 22 april kl. 16.00 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun 13.00 15.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Olof Nilsson(S), vice ordförande Margaretha Quistberg (S) Anders Birgersson

Läs mer

Justering av Utskottet arbete och omsorgs protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av Utskottet arbete och omsorgs protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2010-08-24 33 (47) Plats och tid Kommunhuset Tierp, Rådrummet kl 13.30-16.00 Beslutande Pia Wårdsäter (S) ordförande Anette Pettersson (S) Catarina Deremar (C) Håkan Thomsson (MP), ersättare Övriga närvarande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-04-22 1 (1-22) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus tisdagen den 22 april 2008, kl 08.30-12.30 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅNGE KOMMUN. Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2007-01-09. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-01-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅNGE KOMMUN. Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2007-01-09. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-01-09 1 Plats och tid för sammanträde Beslutande Ej beslutande Övriga deltagande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 januari 2007, kl. 10.00 14.00. Ajournering 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 1 (15) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 08.30-14.15 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Rosie Folkesson, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-01-16 1 () Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 16.40 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen eller offentlighets- och sekretesslagen Beslutande

Läs mer

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.00 Beslutande Övriga deltagande Siw Lunander Gunnel Hedström Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Andreas Svahn Anne

Läs mer

Hillevi Engström, kommundirektör Magdalena Granholm, nämndsekr. Per-Erik Kanström (M)

Hillevi Engström, kommundirektör Magdalena Granholm, nämndsekr. Per-Erik Kanström (M) Kommunstyrelsen 2015-06-01 1 Plats och tid Messingen, Love Almqvist torg 1 Måndagen den 1 juni 2015, klockan 19:30-20.37 Beslutande Ledamöter: Mathias Bohman (S), ordförande Ann-Christin Martens (S), vice

Läs mer

Kommunala handikapprådet 2012-06-12 10

Kommunala handikapprådet 2012-06-12 10 Kommunala handikapprådet 2012-06-12 10 Plats och tid Tullbackagården, 2012-06-12 kl. 17:30-19:10 Beslutande Helena Vilhelmsson (C), ordförande Britt Spiik, DHR Stig Broms, DHR Birgitta Wahlund, SRF Gunbritt

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN PROTOKOLL 49-67

SOCIALNÄMNDEN PROTOKOLL 49-67 49-67 Plats och tid Ladviks kursgård kl. 18.00 19:35 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Pelle Dalhammar (FP), v. ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Anette Dahlgren

Läs mer