ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag"

Transkript

1 Plats och tid "#"$%&'%( Beslutande )*",-)* -)*..)* /0)* )*"#/"1 2.)*"1$)$%* #-)* 345#)*.5.)5* 67)8*"1"'(%.59 )*#/1$ -)* Övriga deltagande 2"8,.-"8"1 :;" <"8"1 =5" -,9 " #)*"##/.)*"##/ : )*"##/ B:)5*"##/ #3>)A*"##/ 3<)5*##/'(%C Utses att justera #- Justeringens "#"$% plats och tid Sekreterare % Paragrafer'C :; Ordförande % Justerande % #- ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift... Namnförtydligande

2 " Budget 2009 och flerårsplan /"5/ /" AA/AAD" #AA% =// A/A"(AA% AA8/5AA/% 8/"(#% AA/'A55 " 5% 2#5/#/8C"( /8'#$% <//% AA5-8 -% 5554/558/% AA58AA'A/A 5A555 % PLANFÖRUTSÄTTNINGAR =5"5?28 -,9 AA/" /"5A8% //D''"1'C5 EA$''%-5 85AAAA "A 58"8/ 5A%

3 " //#F AAAA '"G58% H55'G 5% 5 /%< 55G55 % <A5/'G5 /AA#/'$$/"A % <8//5A 5/5 AA %=//#A5 58"5"5" 55/85 5A8/ 555%H5/A 55$'$$"$5'8$ 5''%DEAA8 $5%?5AA8 5$"85A558% 8 4,"855/ 8 /A("8/''$8 $%= "8/5 % /5 48"<A87%5/58 A5$5AA %=/8/// 8"'$#/A%'8'' /"A5D"

4 " 45A//A/AA C"GAAA%5 -E555 58//55 /8A"##/ A%/5#5 I%=A558/ /5 " 8#/" A% DRIFTBUDGET ;/8 A#% Kommunstyrelsen /C" /A B8 843" A5"58% Näringslivsnämnden ;/5/A 5///58 #/% Tekniska servicenämnden <58/#A8 //55/ % Bygg- och miljönämnden 8#/$// 85%= A"5//5'%' A'8 D''%

5 " Kultur- och fritidsnämnden <8/ /" 8/55/8A 558/%H/8/ 854/D% Barn- och utbildningsnämnden $8'#8// %''/(D#/ A% Socialnämnden 48/$/5 D(%H58#/5A ("5"8 %<///A "% Sammanfattning av justeringar och resultat /AA %</5' $8(CD'%''/A5A$%< //5 A8"A% -8/"("5 55///"8/ /"#//%< / D"$"558#/%4 /A"I5A5"A 5/%

6 " H5#// AA$''F ;/ $)* ')* '')* (D' ($( ($$$ ;/5/ ( C C' :58/ C'$D CD$D CC(' 8#/ C$C' ( ( 8/ $ '('' 'C( 8/ '$$C '(C '$ 48/ 'CC$ '(' '(C' =//A" # B 3 $ JD ' J' '' J'D' 4 J'C'' 'C''5'"'G58 Yrkanden #-)*/ / %#- "/56 7)8*"58// (#55/AA% - /5 # "5% / 5/5/8#/%: #-554/558/ %,-)* 8 5A#- %<8/ #55/#/8C"( %

7 "" Proposition./AAA8/ #55/#/"8 %4/AAA#- A / %=//AA A5554/558/ "8 % Reservation "/55",A8 555#-/ % INVESTERINGSPLAN H55AA$ '(""5/"/555 %'8''/ 5C"A5"% Yrkanden )* <58AAAA# 5A 555 "8 5"5 5 % 4F'C"1D$ 48/""1 AEA$''"'( " 4/" E45A""('"('D "CC'&("1 KKKKKKK Expediering 5 <58AA

8 " " Utdelning av kommunens stiftelser /'(' % 8/ 5/5%?8A5 '('%?/ A//5A5%?5#5A,"# A8"5 A8/% / //5AA5/ 55/A%<5 A"A55D'('8 5 %?8 A5AA8AAAA A% 4F'C"1$ :#/8A5" KKKKKK Expediering 48/ 8/?8A5

9 " " Årsredovisning och räkenskapssammanställning för kommunens stiftelser 6/58/A/5# % /#F 48 4 ' 448' C 4-5'D %H5% 45 <5/ KKKKKK Expediering?8A5

10 " Organisation 75/AA8AA A"//8'#$% -% AA58AA/ /AA5% H A858 % #5 /%88 58AA8AA8 %-/5 '"/ 5$% :A/58 AAAA8% 55/85% =A8A5 "8A"/588 5AAA58%<5 5#85 58" A588AA#%:5 5/58A 5%= 5#F <5 <558?/58??8A

11 " = 5558/5 8%= /558/ 58" A5A %-855 AA% 5 #)5 *" 5A8/" " 55/5"8? " 58" 5/5" 5 A8% /5A58 AA /5 58" A 58" /5% <58AA/ A8"8 /8A8%=8 88/55 AA% H /5AAA"" /"//"A"5" 58"585 / 58%?5 5/8 " 58/"AA8A/ 8 #/"/58/" /5/"8/"

12 " 58/" 8-5/ A%? 5/ 5/% 5AA" 5"5""8" "%?A 5"""'"% 5AAA ""#"#//" 5A"/58E/" C""'"/A""5""//% =58"/585 A85%=58 58A5% 5AA"A8" 5"H:85/I%<55 8"88"/" A8""H:""%3 5 8#A5%//A% <58AAAA5/ 5 "85A% Yrkanden #-)* 88/8 AAA5 58%)* 5A-/ " A%

13 Proposition./AAA#-/ A / % Reservation "/55",85 5/ % 4F'C"1D - KKKKKKK <58AA

14 " Begäran om tilläggsanslag för socialnämnden / 5#8//"(#A% 48/('"1$// /"(#" /% ' *) " H/5#A5 %/("1'"5#8 //C'%<8/ 8/5///ADC%H 5#5'$C"/ A5C% 4F'C"1 48/"('"1$ :#/85"'$ KKKKKK

15 " " Begäran om tilläggsanslag för näringslivsnämnden / 5#/5//DCA% ;/5/('"1$// DC"/8AA5 /58#/5 % H/5#A5 % 4F'C"1' ;/5/"('"1$ KKKKKKK

16 " " Barn- och utbildningsnämndens kvalitetsredovisning 2007 / 6/558/D% 4A5/A%?5 AA#585/ 55%5 5 //5/ "58A8"8AA 85/A/% 55AA%%AA" 55$555'/ A %:5A5 8555D5 $CG A"5#/G% 4F'C"1 8/"('"1 55D KKKKK

17 " Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut, första kvartalet /AA/85% 'A%118#/"4"8/AA %48/"1/5 5/ 5/ A5%3AAA5%;/ 5 A5/" "AA/#% 48AA("1'/5 /8AA5/ 5/%H58#5 45/%55 #8/%=55 L8L/#A5%D'''"8 5/5/% 4F'C"1C 48"("1' KKKKKKK Expediering / 35

18 " " Årsrapport 2007 för Gemensamma Patientnämnden Kommunstyrelsen beslut 5/%35//5 /(8/85 5#5% 3/5A5A (%?5 /7</)7<*5"D //A%?//A5 D/%?/5#/G% D/55/ 8"H:#/ 8% 4F'C"1( KKKKKK Expediering 6A/

19 Årsredovisning samt revisionsberättelse för Vårdförbundet Sörmland / 5#5% 6/D54% 45DA5AC"5 #/5AD% D A"%% 55/5AA %/55/ A5"//% :8; AD//"8 /5/// "%5%%'''% 3545D% 355AD'A"8 555A8 /% 3/A5/5/5%B5AC /5%5// $$5$%35 D55/AAAA "8/%H5/ 5%35 5#58 5/%

20 #-)*AA/ -:)*8?)*?%-AA5 5/" :8; A% 4F'C"1 B5D"4 35/D KKKKKK

21 " Årsredovisning samt revisionsberättelse för Västra Sörmlands Räddningstjänst / 5#5% 6/D5/43/#/% /43/#/5A5A''( D%=A55"/"8 AA$C% / 8L4L8L-L% 5/5#58 558A/A5% 3585%35 #A8 8#A/5%35 55/#/# 55//8 AA 5/" 8A /555%H 58/% 35 5#58 5/% 4F'C"1 B55/D/4 3/#/ KKKKKK

22 Besvarande av motion om Fixar-Malte / /58L<IL % AA8/58/ % 4/58-)* AA558# /58/L<IL%6<I /#/A" 5IA5 8 85"/% 58/858/%= 555 <I"/ 5A8 %48//8A5A #/5<I8/ %/AA 5IA5855" "5#/8% 4F'C"1D :#/5" 48/"('"1C :#/85"'$ "D'' KKKKKK

23 Besvarande av motion om vindkraft / /A5A% <#3>55% /5D/ # 85A 55%? A# L5L% #5,5 5655A88'" #9 AA A''(%?/ 5/558IA % 4//A/5552#/" %5/AA #AA 5% 5/ /558 /5585A"58% 555# A5A8% M/A/4// 4"? 8-/#% 4F'C"1 :#/5"($ /"D''"1'C( "D'C KKKKKKK

24 Besvarande av motion om gratis busskort till alla 70 / -5% </ 5'"1(%H#/ 5// %?A 'C&'8/8%AA /A#/58AA"5 5#/#/%; /5/% -/ AA/ %-%%5A 5DJA/ ## %DJ/58E 5//#/N /5/5"8(A"A5>%H5AA /5 ##/%= 8/"85 A%:"55 8 /#% 4F'C"1$ -"'"1( :#/5"D''C "' KKKKKKK

25 " Baggetorps Bygdegårdsförening med ansökan om bidrag 55/AACG5 '" "" /5#5% A 55/AA"8A/ %H5"/ C$9 E8)*DAA8 DC%?A55/AA/.AA4(%<AA/5 G% 4F'C"1$ :#/5"(C 45"C'$ KKKKKK Expediering A?8A5

26 , Revisorernas granskning av årsredovisningen för 2007 AA8A5 5CA% 5D% /"8 8/55 /8/%3/A 5/5/5"85/ 5AA %HD8A$ "555AA "/AAG5 8"5#/5'G 5G5 %=#55/ A5G5AA#/ '$$%=AA A%%% 8 #/%</5D5 AALL" D"55% 35/AA5 A8 5A5/5 55AA%5/ #5A8A/A%=55 555"/"A5" "IA""5//5 5-5% 4F'C"1$' 655D"( KKKKKKK Expediering?8A5

27 " " " Reviderade allmänna bestämmelser för användandet av kommunens vatten- och avloppsanläggningar -555//% ;5/5-/ '$D%=A/5#/'$D" %H/// :-/"5//AA5AA5 /-/%H/5A 45/5//AA5AA/% <5AAA A"55 /-8/% 4F'C"1$ :58/"C'C"1' -//5/5/5 85AA/"/ KKKKKK Expediering :58/ -

28 Drogförebyggande arbete : A8 8A% 58AA AA % AA5858 /% B#AA % 458 / #58,84%4 // A %,848 %-8 /85 %/A8'#C E5"5/C# 8%H58CE 85 E % <8 /5 AA%< 855A A8 8A%4 58AA AA8AA A8 8A%H AA 8A % =A85 5%HA %= #AA%/ % %

29 4F'C"1$C :#/8A5"C' 3AA&/58 KKKKKK Expediering <5 <58AA

30 , Granskning av hanteringen av överskott från energibidrag AA5 5 CA% 5AAA %35 55%45 AA A 55 KKKKKKK Expediering 5

31 Revisionsrapport Kommunstyrelsens styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten, år % 5AAA555 55D"%5%% 5/ "#AA858%45 8#///8 A55 "AA#8AA5 5%35AA/P 85/"58 AA55"5 8/5% 5 5#5A 5AA% /558% H 858AA 8AA#/%/D''" 1'C'"I5AA'85// 58AA85AA#%4 #A/ 5 %H/5 58" A"A8/58%-5/ 58" 8 5AAA5%4 %=8 88AA#% /%?/ 5//#58 I/58A8%

32 4F'C"1$ :#/5" 35AA& "AA#85 5"5D KKKKKKK Expediering 35

33 Revisionsrapport Basgranskning av fakturor -8A55A5AA 5# /85 8A58A5 8/5 /%?8A5 A 5AAL5 L% H /// A/E%/AA //AA88 %?AA/5A# AA/ %=8555 /5/ %/// 5E$% 4F'C"1$ :#/8A5"' 35AA&L5L KKKKKKK Expediering 35 ;/E

34 Attestantförteckning Kommunstyrelsen & Finansen %?5# /E 5858 %/A/88 58%? /85% 4F'C"1$D :#/8A5"" ' KKKKKKK Expediering?8A5

35 Förfrågan om medfinansiering i projekt om landsbygdshandel 5#(,A2# A# &/"/C% < /#"<<"5A# / 8/? CA#%=/ (% 4F'C"1$$ :#/5"' 45"C' KKKKK Expediering?8A5,A2#

36 Motion om hjärträddning 358AA 'A%.5.)5* #/)I*%2A8A A/ 85"IA"85#/5/ %.'A455 A#/AA#5#%=/ '5%.$A85 5"/#//#/AA 558/A8%<#/ 5".5.// #/AA/ 8/% 4F'C"1' /C'D"1(D "C'D KKKKKK Expediering <58AA

37 " " Motion om tyst och ren kommun 5A% )5* 8%2 "85/ 5%? 8 855"% 5//A AA 5 8/)/*" A5 8" 5/ 8% 4F'C"1'' /"C'D"1( "C'C KKKKKK Expediering 5 8#5

38 " " Svar på remiss Energiplan för Finspångs kommun -5 <A% #/ AAA <A% / A 8#/8/ <A%?A/AAA"8A /%8%=/8 8# 8#/ 5% 85// A% 4F'C"1' 8#/"(("1( 3&?A<A KKKKKK Expediering <A

39 " Överklagande till kammarrätten 6/5/% 5//// 58#/"8/A5% H8/# F '% H /48AA/5// 8//5% % H /48/// 5///#AA/AAA /5A55% C% H# /48/// /AAA/5 A55% 55//C'D"/ /58#/"8/A5% 55//C'D"/ /58#/"8/A5% 55//C'DD"/ /58#/"8/A5% KKKKKK

40 " " Delgivningar /5% 4588/F( 5"A$% 4588/F// //8 A % 4588/F5 5"8% 4588/FDI % 4588/F 55A/5A%

41 4588/F$/ A% 4588/FC 5AA% 4588/FC' 5A8% 5AA/2% <AA/5A4%.I/4% 3454I&// 5AI4884% A8/5% 35AA&55% 458AA&558 45D% /43/#/5% /&</D% 48/#5/"/8% 48/#/8#5 5% 48/#/ //% 55 5 AAA# A#58 5AA55%

42 A A// AA8/ 85I//8#A% 35AA&6/5I"8 8 "AA#8 55% 35AA&H55/% 3558/5 5/% A 55/5 #% 48/"1(E"45A5AA&AA#5 % 8/"1'E"HD% 8/"1(E"3AAD% 34 ;/A 5)=F''*% 34AA48D& A885% 34AA4AQ AHH5 558% ; A55"'# %

43 //(C34 /% //(34 % //('D6/ 5I"88 )H-;*% A//4 3/#/D% KKKKK

44 Revidering av reglemente för Gemensamma nämnden för vuxenutbildning, integration och arbetsmarknadsfrågor för Katrineholms och Vingåkers kommuner / -55/ % 6/55 /5I"8 8"H-;% <55/ 5I"88 "H-;"8/5/ %5/# % " # $% % " %& ' H8/# //5/ 55/8 % 555H-; /5/%=/ F'C"1' :#/5" /"C'D"1( KKKKKKK

45 Gemensam upphandling av fordon 6/ AAT-/ AA58 %# 58 AAT -/% 4F'C"1' < ' KKKKKK

46 Nominering till Swedish Chilean Business Centre #-)*AAA4O,,% H() *, / 58/,845%, -)*A %/AA A "8AA#-)*% 4F'C"1' 45"'' KKKKKK Expediering #- 4O,, <

47 " Beslut i delegationsärenden /% </#F Parkeringstillstånd kommunsekreteraren 4#/ (' ; (' : (C H (C (C, (D 3. ($ Tillfällig lokal trafikföreskrift kommunsekreteraren -5/5;:& :5 ($ -5/5 &H (( :/AA5AA8 A4&,A (C

48 Förköpsärenden kanslichefen F' (C?84A (( 2#6DF)5* (D 4F' ($ =(F( (' 'F( (' MDFD (' )5*:A'F( ($ )5*:A'F( ($ 28CF( :/45/'F $ B ' :A'FC"'F(("'F( ' 6A'F'"'F'"'F ' Lotteriregistrering förvaltningsassistent, huvudregistrator :O (D, ( Förhandlingar <8 $8A''' % Sammanträden -CC'8(D%

49 " Yttrande till länsrätten i mål angående laglighetsprövning enligt kommunallagen -5 //4/5 "8555% ")5*"/ ('("1L-5;LA5 /AA8A%5 /A8A; AA"85/5/% # 8 5//%45 55%H %%5 ;%;A 8"8/5% =//555/ ;%=A/ 55/%/ /A8AA18 5;% < //4/'C(? /LA5L" KKKKKKK Expediering //4/

50 " Yttrande över beslut rörande täktverksamhet på fastigheten Sävstaholm 7:2 i Vingåkers kommun -5 #5% 5 5 #A5/5A 4/5DF%#A5/ 4O8-5/5A '8'$%55 "88 5 5/% /4O8 #%H %%5/ 85 / A8A55% 55 /"8 88/8 A5% 8#/ /#/85/ /58 / AA/85%=A A5 5A%= E85% R/#A54/ /5A4/5DF KKKKKKK Expediering ;8:/"#

51 Förnyelse av avtal över beställningscentral < 54-5"'''C'% /8/54- /8%-5/5AA5#8 /#/8554%6 /4/5#8 /#/"/8 AAA5/)8 *5% -55''$'C'"8/5% I5% -5 KKKKKKKK Expediering AAT-/"

52 Antagande av anbud Upphandling av drivmedel och övriga produkter via bensinstation -5)C*% AA55 85A5%-5A/'#%%% C#''%<#85/AA F G % 4/ G C% 7AA 'G (% : AA5'G"5'8(/ 58C%-58CAA AA"8 /%4 58C/%-5C A$"=8?/5%5 5 5 )C*% :#/5"C KKKKKKK Expediering

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid ##$#%%& Beslutande '(#)#*+,-'( -'(..'( *'(#*/ 0.'( *-'(#*+ 123)*'( 14'3(#*/++5)%%%%65 *17'8(#*/++& 9:'$( 2/3'(#*/.'(#*/+ Övriga deltagande 0#$) ;

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid " Beslutande #$%& '#$% ()(#$% ()#*% +,- #'% Övriga deltagande./& 0 1&/& 02/&34-/ ')/&-/ Utses att justera +,- Sekreterare Paragrafer5 02 Ordförande Justerande +,- ANSLAG/BEVIS Protokollet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-09-05 174 (178) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 5 september 2011, kl 10.00-13.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Karl-Erik

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2013-02-25 16 (38) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 25 februari 2013, kl. 14.15-17.45. Jörgen Larsson (S), ordf. Anneli Bengtsson (S) Stefan Westin (S) Robert Skoglund (S)

Läs mer

PROTOKOLL Revisorerna 1(12)

PROTOKOLL Revisorerna 1(12) PROTOKOLL Revisorerna 1(12) Plats och tid: Alerummet, kl 08:30-10:35 Närvarande ledamöter Irene Hellekant (S) ordf Birgit Hansson (KD) Daniel Höglund (FP) Leif Andersson(C) Uno Claesson (S) Leif Hansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Näringslivsnämnden 2010-05-03 22 (28) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 3 maj 2010, kl. 15.00-15.30 Beslutande Jörgen Larsson (S) ordf Raul Sevefjord (M) Robert Skoglund (S) Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-04-10 21 (27) Plats och tid Säfstaholms slott Vingåker, måndagen den 10 april 2012, kl. 14.00-15.00 Beslutande Robert Skoglund (S) ordf Kent Jönsson (C) Övriga deltagande Lars Furborg, förvaltningschef

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-01-17 1 (18) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, måndagen den 17 januari 2011 kl 10.00-14.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Helena

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2012-05-22 96 (138) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, tisdagen den 22 maj 2012, kl 15.00-17.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf. Jörgen Larsson (S) Anneli Bengtsson (S) Thommy Gustafsson

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-12-09

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-12-09 1 Plats och tid Vrigstad Värdshus, torsdag den 9 december 2010, kl. 14.00 16.00 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren, 2:e

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2014-12-03 34(45) Plats och tid Brandstationen i Katrineholm, den 24 september 2014, klockan 18.00 21:45 Beslutande Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson (S) vice ordf. There Palm (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-06-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.35 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-05-29 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 29 maj 2013, kl. 08.00-12.10 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-08-15 150 (173) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 15 augusti 2011, kl 10.00-15.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Helena

Läs mer

Se bilagd voteringslista

Se bilagd voteringslista Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2008-04-24 1 Plats och tid Torsdag 24 april 2008 kl 19.00-21.20 Beslutande Se bilagd voteringslista Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-06-17 99 (113) Plats och tid ICA Cityhallen och Kommunhuset, måndagen den 17 juni 2013, kl. 10.00 14.20. Beslutande Jörgen Larsson (S), ordf. Björn Andersson (M), 110 Anneli Bengtsson (S) Övriga deltagande

Läs mer

Gunnar Tidemand, kommundirektör Henrik Ludvigsson, utredningssekreterare Sigbrith Martinsson, ekonomichef, kl 10.00-11.00

Gunnar Tidemand, kommundirektör Henrik Ludvigsson, utredningssekreterare Sigbrith Martinsson, ekonomichef, kl 10.00-11.00 Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen, kl. 08.30-11.30 Beslutande Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Jan Wettmark (m) Uno Eriksson (m) Mona Smedman

Läs mer

Tekniska nämnden. Plats och tid: Stadshuset, Ängelholms kommun. Rum: Grå, 2014-03-20, kl. 17:00-18:20

Tekniska nämnden. Plats och tid: Stadshuset, Ängelholms kommun. Rum: Grå, 2014-03-20, kl. 17:00-18:20 Plats och tid: Stadshuset, Ängelholms kommun. Rum: Grå, 2014-03-20, kl. 17:00-18:20 ande: Ersättare: Christer Örning (M) Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M) Mona Sturesson (M) Hans-Åke

Läs mer

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c) ej 44,43 Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Mari Viberg (c)

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c) ej 44,43 Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Mari Viberg (c) Plats och tid Kommunkontoret 2015-04-13 kl 8.00 Beslutande Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c) ej 44,43 Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Mari Viberg (c) Övriga deltagare David

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-05-16 1. Svenljungasalen kommunhuset Svenljunga kl. 18.00 19.00

Kommunfullmäktige 2011-05-16 1. Svenljungasalen kommunhuset Svenljunga kl. 18.00 19.00 SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2011-05-16 1 Plats och tid Svenljungasalen kommunhuset Svenljunga kl. 18.00 19.00 Beslutande Se blad nr 2 Övriga deltagare Ida Josefsson, kommunsekreterare

Läs mer

A d HJO KOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

A d HJO KOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL SAMMANTRÄDES PROTOKOLL HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott 2008-10-22 1 Plats och tid Deltagande I samband med studieresa till Örkelljunga kommun, kl 08.30-10.45, 16.10-18.30 Beslutande Catrin

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och Utbildningsnämnden 2012-11-28 1(15) Plats och tid avgörande Bikupan, Lessebo Onsdagen den 28 November 2012 kl. 17.00 18.15 Ragnar Lindberg (s) ordf. Lina Cesar(s) Dragomir Zekic(s) Lars Altgård

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C) Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-09-18 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.15. Beslutande Christin Löfstrand (V) ordförande Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Hans-Petter Paulsen (FP)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sida 2014-09-01 220 (238) Plats och tid Kommunhuset, måndagen den 1 september 2014, kl. 10.00-12.00 Beslutande Jörgen Larsson (S) Timo Granetin (M) Anneli Bengtsson (S) Övriga deltagande Marita Skog, kommunchef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Tf. kommunchef Maj-Inger Carlsson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Tf. kommunchef Maj-Inger Carlsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Sammanträdesrum 1, kl. 15.00-16.15 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo-Anders Thornberg (m) ordförande Lars Olsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2009-02-23 23 (44) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, måndagen den 23 februari 2009 kl. 10.00-14.00. Beslutande Övriga deltagande Viking Jonsson (S), ordf Camilla Anglemark (S) Björn Blid (S) Björn Andersson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-03-07 1 (16) Stadshuset i Mjölby, Kommunstyrelsesalen, kl 14.00-17.55 Plats och tid Beslutande

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-03-07 1 (16) Stadshuset i Mjölby, Kommunstyrelsesalen, kl 14.00-17.55 Plats och tid Beslutande Kommunstyrelsen 2012-03-07 1 (16) Plats och tid Stadshuset i Mjölby, Kommunstyrelsesalen, kl 14.00-17.55 Plats och tid Beslutande Carina Jönsson (S) Cecilia Vilhelmsson (S), tjänstgör ej 66 Kristina Lindberg

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Jan

Läs mer