Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola Nilsson, S Åke Bergh, M Tommy Rälg, S Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, MP Britt Olsson, sekreterare Göran Berglund, insynsplats Britt Wireland Sorpola, S Stefan Wittlock 63 Utses att justera Gunilla Aronsson Rosie Folkesson Underskrifter Paragrafer Sekreterare Ordförande Justerande. Britt Olsson. Lars Rosander Gunilla Aronsson Rosie Folkesson Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsen Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats av protokollet Kommunkansliet Underskrift. Britt Olsson

2 Sammanträdesprotokoll 2 (10) Vena Skytteförening Kultur- och fritidschefen Ekonomikontoret KS 57/2014 Dnr 2014/ Ansökan om bidrag till inköp av värmepump till Vena skytteförening Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att bevilja ett bidrag på kronor som finansieras ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov. Pär Edgren, M deltar inte i ärendet eller beslutet på grund av jäv. Vena Skytteförening har ansökt om ett bidrag på kronor för inköp och installation av en luftvärmepump för att sänka driftkostnaderna, vilka kraftigt försämrat föreningens ekonomi de senaste åren. En ny luftvärmepump innebär möjlighet att styra och därmed minska elförbrukningen, vilket avsevärt sänker driftkostnaderna och stärker föreningens ekonomi. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att ett stöd på kronor för inköp av luftvärmepumpen beviljas. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 119/ att föreslå kommunstyrelsen att bevilja ett bidrag på kronor som finansieras ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov. Vidare beslutades att ge kultur- och fritidschef Peter Adolfsson i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde komplettera ärendet, om bland annat föreningen sökt bidrag på annat håll. Föreningen själv har meddelat att de kommer att söka bidrag via Boverket. Beredning Kommunstyrelsens arbetsutskott 119/2014

3 Sammanträdesprotokoll 3 (10) Kommunfullmäktige KS 58/2014 Dnr 2014/78 Översyn av styrdokument Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att de styrdokument, till exempel policys och riktlinjer, som antas i kommunfullmäktige ska gälla för hela kommunkoncernen om inget annat anges. Vidare föreslås att uppdrag ges till RockCity AB, AB Hultsfreds Bostäder, Hultsfreds Kommunala Industri AB och Östra Smålands Kommunalteknikförbund att göra en översyn enligt förslaget nedan. Arbetsutskottet beslutade 80/ att ge kommunkansliet i uppdrag att ta fram ett förslag där det tydliggörs att när policys och dylika dokument antas av kommunfullmäktige ska de även gälla kommunens bolag och förbund. Kommunkansliet har nu lämnat följande förslag: Vad gäller styrdokument som redan antagits i kommunkoncernen föreslås att varje juridisk enhet inom kommunkoncernen får i uppdrag att se över sina styrdokument. De dokument som strider mot kommunens övergripande dokument ska tas bort och ersättas med kommunens. En förteckning över vilka styrdokument som åtgärdats samt eventuella kommentarer om vad som inte anses kunna åtgärdas ska lämnas till kommunkansliet senast RockCity AB, AB Hultsfreds Bostäder, Hultsfreds Kommunala Industri AB och Östra Smålands Kommunalteknikförbund föreslås genomföra översynen. Även ytterligare verksamheter kan bli aktuella framöver. Arbetsutskottet beslutade 121/ att föreslå kommunfullmäktige att de styrdokument, till exempel policys och riktlinjer, som antas i kommunfullmäktige ska gälla för hela kommunkoncernen om inte annat anges. Beredning Kommunstyrelsens arbetsutskott 352/2013, 121/2014

4 Sammanträdesprotokoll 4 (10) Kommunfullmäktige KS 59/2014 Dnr 2014/ Nytt avtal om gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamhet Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna det nya avtalet där Torsås kommun numera ingår. Vid uppstarten av den kommunala hjälpmedelsverksamheten 2012 var inte Torsås kommun med kom önskemål om inträde i den kommunala hjälpmedelsverksamheten för Kalmar län. Hjälpmedelsnämnden har hanterat ärendet och beslutat att erbjuda Torsås kommun inträde från och med januari I och med Torsås inträde behöver avtalet om gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamheten skrivas om och kompletteras med Torsås kommun. En justering av det gamla avtalet är gjord med de ändringar som behövs för att det ska gälla för länets samtliga 12 kommuner. Respektive fullmäktige föreslås ta upp ärendet och undertecknas det nya avtalet. Beredning Kommunstyrelsens arbetsutskott 117/2014

5 Sammanträdesprotokoll 5 (10) Kommunfullmäktige KS 60/2014 Dnr 2014/ Ändring i förbundsordning för Samordningsförbundet i Kalmar län Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna ändringarna i förbundsordningen för Samordningsförbundet i Kalmar län. Detta innebär bland annat att den nya förbundsordningen ska träda ikraft den 1 augusti 2014 och att mandatperioden för nuvarande styrelseledamöter förlängs till den 1 april 2015 under förutsättning att förbundsordningen antas av samtliga medlemmar. Den nu gällande förbundsordningen för Samordningsförbundet i Kalmar län började gälla 2008 och är nu i behov av en översyn. Vid samråd mellan representanter för medlemmarna i förbundsstyrelsen den 20 mars kom man överens om förslag till en ny förbundsordning. En väsentlig förändring handlar om beslutsfattandet. Enligt nu gällande förbundsordning ska beslut fattas i samförstånd och ska vara enhälligt mellan parterna. Eftersom detta inte är i enlighet med lagen om finansiell samordning så sker en ändring så att beslut fattas som majoritetsbeslut och med två tredjedelars majoritet. Andra väsentliga ändringar är att Försäkringskassans medverkan i styrelsen minskas från två ledamöter till en ledamot enligt eget förslag, att det sker en utökning av antalet vice ordföranden från en till två och att arbetsutskottet utökas från fyra till sex ledamöter. Arbetsutskottets roll beskrevs tidigare som ett stöd till tjänstemannen och beskrivs nu som beredande och i viss mån som beslutsfattande. När det gäller förbundets uppgifter har det infogats en formulering om att förbundet kan bedriva insatser av förbyggande karaktär. Mandattiderna för ledamöterna och revisorerna föreslås gälla från den 1 april året efter det att val till fullmäktige har ägt rum, istället för 1 januari som gäller nu.

6 Sammanträdesprotokoll 6 (10) Arvoden och ersättningar till styrelsens ledamöter betalas nu av respektive medlem. Enligt förslaget ska arvoden och andra ersättningar till ledamöter och ersättare i styrelsen utgå enligt de ersättningsregler som gäller för Landstinget i Kalmar län, i den mån ersättning inte utbetalas av respektive huvudman. En bestämmelse om att kvartals- och halvårsrapporter ska tillställas medlemmarna har tagits bort och vissa andra ändringar av mer redaktionell art föreslås också tas bort. Beslut bör fattas om att den nya förbundsordningen ska träda i kraft den 1 augusti 2014 samt att mandattiden för nuvarande styrelseledamöter bör förlängas till den 1 april 2015, under förutsättning att förbundsordningen antas av samtliga medlemmar. Socialnämnden beslutade 55/ att ställa sig bakom det lagda förslaget till ändrad förbundsordning. Beredning Socialnämnden 55/2014 Kommunstyrelsens arbetsutskott 115/2014

7 Sammanträdesprotokoll 7 (10) Kommunfullmäktige KS 61/2014 Dnr 2014/ Årsredovisning för Samordningsförbundet 2013 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att för Hultsfreds kommuns del godkänna årsredovisningen för Samordningsförbundet i Kalmar län 2013 samt att bevilja ansvarsfrihet för år I enlighet med lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (FinsamL) har följande översänts till förbundsmedlemmarna: Årsredovisning 2013 Granskning av årsredovisning 2013 Revisionsberättelse 2013 Förbundsmedlemmarna ska var för sig pröva frågan om årsredovisningen kan godkännas och om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet. Kommunstyrelsens arbetsutskott bestlutade 116/ att föreslå kommunfullmäktige att för Hultsfreds kommuns del godkänna årsredovisningen samt att bevilja ansvarsfrihet för Beredning Kommunstyrelsens arbetsutskott 116/2014

8 Sammanträdesprotokoll 8 (10) Projektet Ingjuta KS 62/2014 Information om projekt Ingjuta Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen tackar för informationen. Projektet Ingjuta syftar till att öka integration och sysselsättning, samtidigt som gjuteriindustrins behov av yrkesutbildad arbetskraft tillgodoses. Projektet har som mål att via utbildning och yrkespraktik sätta ungefär 60 deltagare i arbete fram till mitten av Det är ett samverkansprojekt mellan Hultsfred, Sävsjö, Vetlanda och Vimmerby kommuner, Hälsohögskolan i Jönköping, Arbetsförmedlingen, gjuteriföretag, IF Metall samt Swerea SWECAST. Projektet delfinansieras av svenska ESF-rådet och Regionförbundet i Jönköping. Projektet engagerar gjuterier i eller omkring Hultsfred, Sävsjö, Vetlanda och Vimmerby kommuner. Deltagarna erbjuds yrkespraktik inom ordinarie produktion med handledare från företaget. All ersättning till deltagarna inklusive försäkringar, hälsokontroll och skyddskläder betalas av projektet.

9 Sammanträdesprotokoll 9 (10) Regionförbundet i Kalmar län Digital Agenda för Kalmar län Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen tackar för informationen. Regionförbundets ordförande Lars Blomberg och IT-strateg Bengt Falke informerar om digital agenda för Kalmar län. Efter att ha besökt länets kommuner kommer en sammanställning med förslag till fortsatt hantering skickas ut till länets kommuner.

10 Sammanträdesprotokoll 10 (10) KS 64/2014 Anmälan av delegationsbeslut m m Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Hultsfreds Kommunala Industri AB (årsstämma) AB Hultsfreds Bostäder Delegationsbeslut Utredare/inspektör Pkt Beviljat serveringstillstånd (5 st) Ärende Meddelanden 1. Granskning av Östra Smålands Kommunalteknikförbund

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 14:00-16.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, MP Britt Idensjö, sekreterare

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (23) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.10 Beslutande Lars Rosander,C Rosie Folkesson, S John Hoffbrink, SD Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S ej 46-47

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Pettersson, FP

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Pettersson, FP Sammanträdesprotokoll 1 (22) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.30 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Gunvor Nilsson, M Carola

Läs mer

Rosie Folkesson Underskrifter Paragrafer. Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Rosie Folkesson Underskrifter Paragrafer. Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 08:30-12.15 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Rosie Folkesson, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund,

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (25) Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.10 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström 39-42 Britt Olsson,

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C 68-70, 72-86 Rosie Folkesson, S. Rosie Folkesson Åke Nilsson Underskrifter Paragrafer

Per-Inge Pettersson, C 68-70, 72-86 Rosie Folkesson, S. Rosie Folkesson Åke Nilsson Underskrifter Paragrafer Sammanträdesprotokoll 1 (40) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 09.00-15.40 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD ej 71 Tomas Söreling, S Pär Edgren, M 65-78

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 1 (15) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 08.30-14.15 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Rosie Folkesson, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande

Läs mer

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13.

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13. Plats och tid Sal Balder, Valhall, kl. 18.30-22.00 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80 Per-Inge Pettersson Lizette

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred. Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S

Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred. Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Sammanträdesprotokoll 1(2) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Britt Olsson,

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (49) Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 15.00-19.35 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Britt Olsson, sekreterare Elin Svensson 74 Mats Stenström

Läs mer

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(13) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 08.30-11.30 Beslutande Bo Bergman, s Tommy Ejnarsson, v Per-Inge Pettersson, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande Sven Carlsson,

Läs mer

Kommunhuset 2013-02-28 kl 13:00. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Kommunhuset 2013-02-28 kl 13:00. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (27) Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-20.30 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Utses att justera Lennart Eklund

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2014-06-11 kl 13.00 15.30. Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s

Kommunhuset, Revelj 2014-06-11 kl 13.00 15.30. Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s Sammanträdesprotokoll 1(16) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 15.30 Beslutande Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s Sture Persson, m Eva Svedberg, s Gunilla Aronsson, c Stig Andersson,

Läs mer

Mattias Wärnsberg. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Mattias Wärnsberg. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 1 (34) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 08.30-17.20 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.45 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Per-Inge Pettersson Åke Nilsson Tommy Ejnarsson Övriga deltagande

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 14.00-15.30 Beslutande Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Konny Bogren, s Christel Rudiger-Karlsson, s Ove Engqvist, s Tommy Ejnarsson, v Dragan Vujasinovic,

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Kommunstyrelsen 2015-04-14. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Kommunstyrelsen 2015-04-14. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 14 april 2015 kl 08.30-16.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Stihna Johansson Evertsson (C),

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred 2010-06-29 kl. 08.30-11.15. Åke Nilsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sessionssalen, Hultsfred 2010-06-29 kl. 08.30-11.15. Åke Nilsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-11.15 Beslutande Kira Berg, s Tommy Ejnarsson, v Lars Rosander, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande Lars-Erik

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred 2007-10-23 kl. 08.30-15.30

Sessionssalen, Hultsfred 2007-10-23 kl. 08.30-15.30 1(17) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-15.30 Beslutande Bo Bergman, s Tommy Ejnarsson, v Per-Inge Pettersson, c Kira Berg, s Övriga deltagande Sven Carlsson, kommunchef Michael Leijonhud

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Per-Inge Pettersson, c Åke Nilsson, kd 156-165 Tommy Ejnarsson, v

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Per-Inge Pettersson, c Åke Nilsson, kd 156-165 Tommy Ejnarsson, v 1(18) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-12.00 Beslutande Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Per-Inge Pettersson, c Åke Nilsson, kd 156-165 Tommy Ejnarsson, v Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (23) Sammanträdesdatum 2015-01-21. Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred 2015-01-21 kl. 13.30-16.55

Sammanträdesprotokoll 1 (23) Sammanträdesdatum 2015-01-21. Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred 2015-01-21 kl. 13.30-16.55 Sammanträdesprotokoll 1 (23) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 13.30-16.55 ande Övriga deltagande Pär Edgren, M Lennart Eklund, C Christian Nytorpet, KD Åsa Landberg, C Mikael Lång,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Bo Bergman, s Bodil Liedberg-Jönsson, s Per-Inge Pettersson, c Tommy Ejnarsson, v Åke Nilsson, kd

Bo Bergman, s Bodil Liedberg-Jönsson, s Per-Inge Pettersson, c Tommy Ejnarsson, v Åke Nilsson, kd 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-12.10 Beslutande Bo Bergman, s Bodil Liedberg-Jönsson, s Per-Inge Pettersson, c Tommy Ejnarsson, v Åke Nilsson, kd Övriga deltagande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-04 1

Kommunstyrelsen 2007-12-04 1 Kommunstyrelsen 2007-12-04 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.45 12:10. Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Jan-Erik Steen (s) Sixten Carlsson (s) Göran

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-08-21

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-08-21 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tjänstgörande ersättare Tunasalen, Stadshuset, Vimmerby. Tisdag 21 augusti 2012 klockan 09:00-12:05, 13:00-15:10.

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred 2011-11-29 kl. 08.30-17.30

Sessionssalen, Hultsfred 2011-11-29 kl. 08.30-17.30 Sammanträdesprotokoll 1 (38) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-17.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M 294-298, 302-304 Per-Inge Pettersson, C 299-301, 305-322 Mattias

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer