Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll 1 (15) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Rosie Folkesson, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Lena Hasting Britt Idensjö, sekreterare Helena Grybäck Svensson 11-13, Lars Gjörloff 12-13, 20 Sara Dolk 12-13, 20 Hans Andersson 14 Per Theorin 14 Rosie Folkesson Utses att justera Underskrifter Paragrafer Sekreterare Ordförande Justerande. Britt Idensjö. Lars Rosander. Rosie Folkesson Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats av protokollet Kommunkansliet Underskrift. Britt Idensjö

2 Sammanträdesprotokoll 2 (15) KSAU 11/2015 Markfrågor m m Arbetsutskottet beslutar att förbundschef Helena Grybäck Svensson återkommer när tidplan för äldreboendeutredningen är klar. Förbundschef Helena Grybäck Svensson, Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) informerar om läget i olika ärenden. Det ska tas fram ett upplägg för äldreboendeutredningen vilket då även berör andra ärenden som är under beredning.

3 Sammanträdesprotokoll 3 (15) Förbundschefen KSAU 12/2015 Dnr 2014/ Information om kommande beslut - Sbo Informationen är mottagen. Förbundschef Helena Grybäck Svensson, Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) informerar om ärendets gång. Styrelsebeslut ska tas i Sbo och på kommande sammanträde med kommunstyrelsen 10 februari 2015 kommer ärendet att tas upp. Då kommer även Ola Nilsson från Sbo att vara med på sammanträdet. Beredning Kommunstyrelsens arbetsutskott 186/2013, 36/2014, 231/2014 Kommunstyrelsen 25/2014

4 Sammanträdesprotokoll 4 (15) Kommunstyrelsen KSAU 13/2015 Dnr 2015/ Detaljplan för del av Målilla 3:24 och Målilla 3:28, Handelsområde Målilla, Hultsfreds kommun - antagande Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen för del av Målilla 3:24 och Målilla 3:28, Handelsområde Målilla. Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat 220/ att överlämna detaljplanen för Handelsområde Målilla till kommunfullmäktige för antagande. Detaljplanen för Handelsområde Målilla hanteras med normalt planförfarande. Planens syfte är att skapa ett nytt handelsområde vid rondellen i Målilla. Förutom handel föreslås även kontor och lättare industri att tillåtas. Förslag till detaljplan har varit utställt för granskning 12 september till 13 oktober Samtliga yttranden redovisas i granskningsutlåtandet med miljö- och byggnadsförvaltningens kommentarer. Beredning Miljö- och byggnadsnämnden 220/2014

5 Sammanträdesprotokoll 5 (15) Personalchefen KSAU 14/2015 Inför löneöversyn 2015 Arbetsutskottet ger personalchef Hans Andersson i uppdrag att genomföra löneöversyn för 2015 utifrån tidigare års modell. Modellen innebär att personalkontoret genomför dialog med verksamheterna om önskad lönestruktur. Därefter sker överläggningar med samtliga fackliga organisationer. Slutligen genomförs avstämningar om nya löner fr o m Fördelning av totalt löneutrymme ska göras enligt de principer arbetsutskottet diskuterat och beslutat om vid dagens möte. Personalchef Hans Andersson redovisar förutsättningarna inför årets löneöversyn utifrån de aktuella löneavtalen. Förslaget är att årets löneöversyn genomförs enligt tidigare års modell där personalkontoret upptar och avslutar förhandlingarna med samtliga fackliga organisationer utifrån dialog med verksamheterna.

6 Sammanträdesprotokoll 6 (15) Revisionen Kommunstyrelsen KSAU 15/2015 Dnr 2015/ Revisionsrapport Uppföljning av granskningar genomförda under åren Arbetsutskottet har mottagit revisionsrapporten och den kommer också att lämnas till kommunstyrelsen i kallelsen till sammanträde 10 februari Revisorerna har gett PwC i uppdrag att göra en uppföljning av granskningar som genomfördes under åren inom kommunstyrelsens ansvarsområde. Granskningen ligger inom den av revisorerna antagna granskningsplanen. Revisorerna har för avsikt att lyfta revisionsrapporten vid ett kommande möte mellan revisionen och representanter för kommunstyrelsen.

7 Sammanträdesprotokoll 7 (15) Personalkontoret KSAU 16/2015 Dnr 2015/ Revisionsrapport Granskning av lönehanteringen Arbetsutskottet beslutar ge personalkontoret i uppdrag att lämna yttrande över granskningen samt återkomma till arbetsutskottet. Kommunstyrelsen får granskningen för kännedom i kallelsen till sammanträdet 10 februari Revisorerna har gett PwC i uppdrag att göra en granskning av intern kontroll av lönehanteringen. Granskningen ligger inom den av revisorerna antagna granskningsplanen. Revisorerna överlämnar rapporten till kommunstyrelsen för beaktande och åtgärd.

8 Sammanträdesprotokoll 8 (15) Kommunstyrelsen KSAU 17/2015 Dnr 2015/ Omorganisation ekonomikontoret Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta om att all controlling ska utgå från ekonomikontoret. Det innebär att controller på Östra Smålands Kommunalteknikförbund, controller på barn- och utbildningskontoret och controller på socialkontoret från och med 1 april 2015 organisatoriskt ska tillhöra ekonomikontoret. Business Intelligence (BI) är ett begrepp som används för att beskriva vad som krävs och vilka kompetenser som behövs för att hantera data. BI är den uppsättning tekniker och verktyg för att omvandla rådata till meningsfull och användbar information. För att bygga en strategisk resurs för resultatstyrning bör de resurser som finns inom ekonomistyrning, analys, kvalitetsarbete, verksamhetsutveckling och IT kombineras i samverkande team. Målet är att föra samman människor med närbesläktade discipliner, kunskaper och erfarenheter och kombinera detta med väl definierade tekniker, processer och standarder. Deras mål är att uppnå högre effektivitet tack vare effektivare hantering av BI. BICC (Business Intelligence Competence Center) är tvärsektoriella nyckelkompetenser som organiseras gemensamt fysiskt och/eller i nätverk. Ett BICC har definierade uppgifter, roller, ansvar och processer. BICC hanterar, effektiviserar och utvecklar organisationens BI som behövs för att vara effektivt idag och imorgon. BICC och BI är mer än bara verktyg. De är till för att hjälpa organisationen att hantera information mer effektivt för att kunna ta bättre beslut vilket förväntas leda till lägsta möjliga kostnad för produktion till högsta kvalitet. Grunden för att bilda BICC är att samla alla controllrar organisatoriskt på ekonomikontoret. Förslaget är därför att all controlling ska utgå från ekonomikontoret från och med 1 april 2015.

9 Sammanträdesprotokoll 9 (15) Kommunstyrelsen KSAU 18/2015 Dnr 2014/ Motion angående samråd inför besvarande av motioner från Lennart Davidsson, KD Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att förslaget lyfts med i arbetet i samband med revideringen av arbetsordningen för kommunfullmäktige. Motionen föreslås med detta vara bifallen. Fullmäktigeledamot Lennart Davidsson, KD har lämnat en motion om samråd inför besvarande av motioner. I motionen yrkas att kommunfullmäktiges arbetsordning kompletteras med en skrivning om att motionären ska ges möjlighet att utveckla sina synpunkter och tankar innan tjänstemannayttranden är avlämnade till nämnd eller kommunstyrelse. Då arbetsordningen kommer att upp för revidering med förslag till hösten kommer förslaget att tas med i 34. Kommunkansliet har i uppdrag att lämna yttrande över motionen. Motionens intention har efterfrågats av politiken då uppfattningen var att det redan fanns med i arbetsordningen. I vissa fall har tjänsteman kontaktat motionsställare så sättet har praktiserats. Motionen lyftes på ett nämndsekretarmöte där följande yttrande sammanställdes: Det är bra att avstämning kan ske när motionen lämnas till tjänsteman för yttrande för att efterhöra motionens intentioner samt eventuell återkoppling. Vidare är det viktigt att yttrandet blir tjänstemannens förslag till nämnden utan att det ska påverkas av motionsställarens syn på själva innehållet i yttrandet. Handläggarens förslag till nämnd är ett underlag för nämndens yttrande och det är berörd nämnd som ska ta ställning och lämna förslag till yttrande. Beredning Kommunfullmäktige 132/2014 Kommunstyrelsens arbetsutskott 315/2014

10 Sammanträdesprotokoll 10 (15) Östra Smålands Kommunalteknikförbund Ekonomikontoret för kännedom KSAU 19/2015 Eventuell omlastningsanläggning på Kejsarkullens avfallsanläggning Östra Smålands Kommunalteknikförbund ges i uppdrag att arbeta vidare med frågan om en eventuell omlastningsanläggning på Kejsarkullens avfallsanläggning och efter genomförd upphandling av omlastningstjänsten sluta erforderliga avtal. Kostnaden för att möjliggöra en omlastningsanläggning på Kejsarkullen kommer att tas med i investeringsbudgeten för 2016 för det fall att detta blir aktuellt. Förbundschef Helena Grybäck Svensson redogör för en eventuell omlastningsanläggning på Kejsarkullens avfallsanläggning.

11 Sammanträdesprotokoll 11 (15) Kommunchefen Stadsarkitekten Utvecklingschefen Förbundschefen KSAU 20/2015 Dnr 2015/24 Området Strandlyckan, Hultsfred Arbetsutskottet beslutar att arbetet får gå vidare utifrån dagens diskussioner och återkomma när det finns ett förslag på ett färdigställt område. Kommunfullmäktige beslutade 52/ att AB Hultsfreds Bostäder tillförs 20 mnkr i aktieägartillskott för att kunna bebygga de två återstående flerfamiljshustomterna inom området Strandlyckan - Sjöhagen och Sjögläntan. Kommunchef Lars-Erik Rönnlund fick också i uppdrag att tillsätta en projektgrupp i syfte att möjliggöra en projektering. På dagens möte informeras arbetsutskottet om att förslag är på gång och ärendet återkommer när förslaget är färdigt.

12 Sammanträdesprotokoll 12 (15) Kommunstyrelsen Kommunchef Barn- och utbildningschef Socialchef KSAU 21/2015 Dnr 2015/4 139 Integrationsfrågor Arbetsutskottet beslutar att ärendet får lyftas på kommande sammanträde med kommunstyrelsen. Då kommer kommunchefen Lars-Erik Rönnlund att presentera ett förslag utifrån tidigare uppdrag från arbetsutskottet. Med anledning av det angelägna ärendet så får kommunchefen tillsammans med barn-och utbildningschef Per Theorin och socialchef Ann-Gret Sillén i uppdrag att redan nu påbörja rekrytering och uppbyggnaden av en mottagningsenhet för asyl- och kommunplacerade. Slutlig utformning och budget får återkomma i tjänsteskrivelse kommande månader. Arbetsutskottet har tidigare beslutat 180/ att ge uppdrag till ger kommunchef Lars-Erik Rönnlund att i samråd med tidigare barn- och utbildningschefen Cynthia Strömberg (nu Per Theorin) och socialchefen Ann-Gret Sillén ta fram ett förslag på hur arbetet går vidare med integrationsfrågorna. Bland annat se över om organisationen kan bli effektivare samt vilka aktiviteter som bör göras. Socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen har flera gånger fört på tal behovet på samordning och att kommunen tar ett större helhetsgrepp om frågan. Nu senast har socialchefen igen påtalat att kommunen måste hitta ett samlat grepp för hela koncernens arbete. Kommunchefen har sedan tidigare uppdrag att jobba med samverkan kring frågan tillsammans med Högsby och Uppvidinge kommuner. Detta ledde sedan till flera möten med SKL där även integrationsministern Erik Ullenhag deltog. Kommunen pausade sitt eget arbete i avvaktan på att de nationella parterna skulle träffas och diskutera olika lösningar för att få systemet att fungera bättre. Klart står nu att på det nationella planet jobbas det med långsiktiga integrationsfrågorna och kommunen deltar aktivt i det. Bedömningen görs dock att kommunen inte bör avvakta Sveriges arbete med förändringar i systemet.

13 Sammanträdesprotokoll 13 (15) Kommunen bör se över sin egen integrationsstrategi och om det finns bättre sätt att organisera sig. För att få en helhet föreslås att kommunchefen får i uppdrag att återigen aktivera diskussionen lokalt med inblandade parter. Bland annat finns sedan tidigare ett uppdrag att se över ägardirektiven i AB Hultsfreds Bostäder, och vad som gäller för att öka attraktiviteten i bostadsområdena. En skrivelse ska sammanställas för att påvisa bland annat trycket på skola och omsorg nu när flyktingantalet har blivit så högt. Mottagningsenhet I förslaget till strategi för asyl- integration vars utkast föredras idag föreslås bl.a. att en mottagningsenhet etableras i kommunen som på ett bättre sätt än idag ska hantera processen från asylsökande till kommunplacerad till egen försörjning. Kommunen är sjunde störst i Sverige på asylmottagning och tredje störst per capita. Kommunen måste organisera sig bättre och verksamheterna har flera gånger påpekat detta. Med anledning av detta föreslås att just etablering av mottagningsenhet påbörjas med omedelbar verkan. Situationen bedöms som extraordinär. Beredning Kommunstyrelsens arbetsutskott 180/2014

14 Sammanträdesprotokoll 14 (15) Politiska styrgruppen Östra Smålands Kommunalteknikförbund KSAU 22/2015 Ändring i politisk styrgrupp, VA-plan och policy Arbetsutskottet beslut Arbetsutskottet beslutar att Rosie Folkesson som är andre vice ordförande och ledamot i Östra Smålands Kommunalteknikförbund väljs efter Mattias Wärnsberg. Arbetsutskottet beslutade 137/ att utse en politisk styrgrupp bestående av Lars Rosander, ordförande i kommunstyrelsen och ersättare i Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK), Åke Nilsson, förste vice ordförande i kommunstyrelsen och ordförande i ÖSK, Mattias Wärnsberg, då andre vice ordförande i kommunstyrelsen och ledamot i ÖSK samt Lennart Davidsson, vice ordförande i miljö- och byggnadsnämnden. Nytt val måste ske då det skett byte på posten som andre vice ordförande i kommunstyrelsen och även ledamot i ÖSK. Det är dags att ta in en konsult för att göra VA-plan och VA-policy varför det är angeläget att en översyn sker av styrgruppen.

15 Sammanträdesprotokoll 15 (15) KSAU 23/2015 Anmälningsärenden 1. Inkommet förslag om cykelväg utmed Slättvägen 2. Information om medlemsavgifter 2015 för Samordningsförbundet i Kalmar län 3. Nya företag i Hultsfreds kommun 4. Protokollsutdrag från Regionförbundet i Kalmar län om utökad målgrupp i samhällsorientering på modersmål 5. Bidrag till luftvärmepump till Hultsfreds scoutgård

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 14:00-16.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, MP Britt Idensjö, sekreterare

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 08.30-12.30 Beslutande Kira Berg, s Pia Rydh, v Per-Inge Pettersson, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande Sven Carlsson,

Läs mer

Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred. Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S

Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred. Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Sammanträdesprotokoll 1(2) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Britt Olsson,

Läs mer

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13.

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13. Plats och tid Sal Balder, Valhall, kl. 18.30-22.00 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80 Per-Inge Pettersson Lizette

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28 Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 16.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 189, 191-194, 196, 197, 199-201, 204-206,

Läs mer

Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-21

Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-21 2015-05-21 Sida 1 (29) Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-21 På grund av personuppgiftslagen (PUL) kan vissa personuppgifter vara borttagna (kryssade) i protokollet. Innehållsförteckning

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-05-13 Innehåll 115 Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB... 152 116 Bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB... 154 117 Näringslivsrapport... 156 118 Tillkommande/utgående

Läs mer

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-04-23 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats Nr Information 1 Kommunstyrelsens ansvarsområde KTS-salen, Vita

Läs mer

Erik Lövgren, s Stefan Åsén, v Hans-Erik Beck Magdalena Flemström, c Kjell Grip, kd

Erik Lövgren, s Stefan Åsén, v Hans-Erik Beck Magdalena Flemström, c Kjell Grip, kd 1 (27) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, måndagen den 3 januari 2011 kl. 10.00 14.30, ajournering 12.00-13.00 Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund,

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110)

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Plats och sammanträdestid SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 1(2) Sammanträdesdatum Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Beslutande Ledamöter

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30 Kommunstyrelsen 2008-05-06 1 (61) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30 Beslutande Övriga deltagare Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Ordföranden: Elvy Söderström (s)

Läs mer

~~...--.--... Therese Jigsved. ANSLAGSBEVIS (justeringen hartillkännagivits genom anslag) Sidnr 1(1)

~~...--.--... Therese Jigsved. ANSLAGSBEVIS (justeringen hartillkännagivits genom anslag) Sidnr 1(1) VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 1(1) Platsochsammanträdestid Beslutare Tunasalen, stadshuset, tisdagen den 5 november 2013, Vimmerby Klockan 09.00-12.00,13.00-16.20 Ajournering 09:05-10.00,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen 1(30) Tid och plats 2015-02-04 - Kommunhuset klockan 13.30-16.30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Anneli

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Sammanträdesdatum Socialnämnden 2007-03-14. Lars Rundgren, s till kl 16.30

2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Sammanträdesdatum Socialnämnden 2007-03-14. Lars Rundgren, s till kl 16.30 2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl 14.00 17.30 ande Mattias Wärnsberg, s Eva Johansson Rosso, kd Gunilla Larsson, s Gunvor Nilsson, m Jan Kennmark,,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2011-11-02. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12.

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2011-11-02. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12.30 Beslutande Övriga deltagande Thomas Doxryd Siw Lunander Magnus Andersson, 124-127 Inga-Britt Ritzman Andreas Svahn

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S)

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S) 2014-11-10 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Vindeln, Stora sammanträdesrummet, den 10 november år 2014. kl. 8.00-12.00 Beslutande Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232

Läs mer

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, torsdagen den 16:e april 2015 kl. 13:30 18:15 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare Alf

Läs mer

Övriga: Klara Perhamre, ABF, 78 Roger Nilsson, projektledare Projekt Kraftstation, 78-79

Övriga: Klara Perhamre, ABF, 78 Roger Nilsson, projektledare Projekt Kraftstation, 78-79 Protokoll 2009-10-27 1 (30) Plats: Forshaga Folkets Hus Tid: Klockan 18.30 21.15 Avser : 78-98 Beslutande: Se sidan 2 Ej tjänstgörande ersättare: Se sidan 2 Övriga närvarande: Tjänstemän: Ingrid Näsström,

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-04-09

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-04-09 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 9:00-14:50 Beslutande Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD), 48-56, 58-65 Lars Molin (M) Marie-Louise Hellström (M),

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 08.00-10.50 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer