Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott"

Transkript

1 1(15) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl Beslutande Kira Berg, s Pia Rydh, v Per-Inge Pettersson, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande Sven Carlsson, kommunchef Lars-Erik Rönnlund, utvecklingschef Britt Olsson, sekreterare Monica Keller 329 Helena Grybäck Svensson , Michael Leijonhud 330 Hans Andersson 335 Linnéa Hallenberg 335 Mattias Wärnsberg 340 Ewa Johansson Rosso 340 Carolina Leijonram 340 Ola Gustafsson 340 Per-Inge Pettersson Utses att justera Underskrifter Paragrafer Sekreterare Ordförande Justerande. Britt Olsson. Kira Berg. Per-Inge Pettersson Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats av protokollet Kommunkansliet Underskrift. Britt Olsson

2 BIM-samordnare Barn- och utbildningsnämnden f k Socialnämnden f k Kommunkansliet 2(15) KSAU 329/2009 Information om BIM barn i missbruk På sammanträdet informerar Monica Keller om barn i missbruksmiljö, hur arbetet ser ut i vår kommun idag samt vad vi vill uppnå med projektet under det närmaste året. Monica Keller arbetar inom socialförvaltningens öppenvård i Hultsfreds kommun. Sedan har Monica Keller en projektanställning på 50% som BIM-samordnare i vår kommun. BIM står för Barn I Missbruk och är en gruppverksamhet för barn och unga som lever, eller har levt, i miljöer där missbruk förekommer. Riksdagen har beslutat om en rad olika satsningar, som på olika sätt berör missbruksområdet samt det alkohol- och narkotikaförebyggande arbetet. Beslut har tagits om nya alkohol- och narkotikahandlingsplaner enligt prop 2005/06:30 Nationella alkohol- och narkotikahandlingsplaner. De nya planerna gäller för Regeringen har beslutat om att statsbidrag ska fördelas till alkohol- och narkotikaförebyggande insatser fram till år Länsstyrelsen i Kalmar län har under 2008 fått kr i bidrag vilket ska fördelas inom följande fyra områden: insatser för barn till föräldrar med missbruksproblem eller psykisk ohälsa insatser för barn i familjer där våld och övergrepp mellan vuxna förekommer insatser för missbrukande kvinnor som utsätts för våld alkohol- och narkotikaförebyggande insatser Socialnämnden har, enligt beslut , blivit beviljad kr till projektet/insatsen BIM-resursen. Målet med projektet är att skapa ett övergripande nätverk i Hultsfreds kommun, vara en extra resurs för skola och socialtjänst för att bättre kunna se och bemöta dessa barn samt att rekrytera fler gruppledare till denna verksamhet. Arbetsutskottet ser positivt på det fortsatta arbetet då det är viktigt i vår

3 3(15) kommun och ger BIM-samordnaren i uppdrag att informera kommunfullmäktige vid tillfälle. Vidare beslutar arbetsutskottet att ge BIM-samordnaren i uppdrag att skriva ett förslag till ställningstagande som ska tas upp i socialnämnden och barnoch utbildningsnämnden för vidare antagande i kommunfullmäktige.

4 Tekniska chefen 4(15) KSAU 330/2009 H Bostadsanpassningsärende Tekniska chefen Helena Grybäck Svensson redogör för beslut om avslag på en ansökan om bostadsanpassningsbidrag. Arbetsutskottet godkänner tekniska chefens beslut.

5 Tekniska kontoret AB Hultsfreds Bostäder 5(15) KSAU 331/2009 Dnr 2009/ Försäljning del av fastighet Hultsfred Solvändan 2 Ett köpekontrakt har upprättats där Hultsfreds kommun säljer del av Hultsfred Solvändan 2 (ca 2000 m²) till AB Hultsfreds Bostäder till en köpeskilling av kronor. Området ligger i anslutning till fastigheten där Lindgården är. Tillträdesdagen är och köpeskillingen ska betalas på tillträdesdagen. Köpekontraktet för del av Hultsfred Solvändan 2 godkänns med ändring av tillträdesdag till

6 Tekniska kontoret AB Hultsfreds Bostäder 6(15) KSAU 332/2009 Dnr 2009/ Försäljning del av fastighet Hultsfred Målilla 14:3 Ett köpekontrakt har upprättats där Hultsfreds kommun säljer del av fastigheten Hultsfred Målilla 14:3 (ca 700 m²) till AB Hultsfreds Bostäder till en köpeskilling av kronor. Tillträdesdagen är och köpeskillingen betalas denna dag. Köpekontraktet för del av Hultsfred Målilla 14:3 godkänns med ändring av tillträdesdag

7 Stadsarkitekt Driftingenjör 7(15) KSAU 333/2009 Dnr 2009/ Vattenmyndighetens samrådshandlingar om Ramdirektivet för vatten Arbetsutskottet har tidigare fått en redogörelse för det förslag som Svenskt Vatten tagit fram genom dialog med sina medlemmar och Hultsfreds kommun är medlem. Tekniska kontoret har tidigare redovisat att man ställer sig bakom Svenskt Vattens förslag. Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat 59/ om att lämna några synpunkter på dokumenten. På tidigare sammanträde 302/ redogjorde Bo Troedesson, Emåförbundet om verksamheten och samrådet om Ramdirektivet för vatten. Emåförbundet fick i uppdrag att ta fram ett underlag till svar som ska lämnas till arbetsutskottet i augusti 2009 samt att miljö- och byggnadsnämndens och tekniska kontorets synpunkter beaktas i svaret. Beredning Kommunstyrelsens arbetsutskott 269/09, 302/09 Miljö- och byggnadsnämnden 59/09 Arbetsutskottet ger stadsarkitekt Jonas T Sandelius i uppdrag att stämma av inkommet underlag i samråd med driftingenjör Lars Lundgren och redogöra för förslag till yttrande på arbetsutskottets sammanträde

8 Boverket 8(15) KSAU 334/2009 Dnr 2009/ Boverkets remiss "Flygbuller i planeringen" Boverket har översänt Boverkets handbok Flygbuller i planeringen på remiss. Ev yttrande ska lämnas senast 31 augusti Boverkets uppdrag är att ta fram ett fördjupat underlag och en klargörande vägledning för hur riksdagens riktvärden ska tillämpas vid planering och byggande enligt PBL. Det fördjupade underlaget är inte en del av handboken utan kommer att presenteras för regeringen när uppdraget avrapporteras i september. Uppdraget handlar om hur hänsyn till de boendes hälsa ska vägas mot andra samhällsintressen vid fysisk planering och byggande enligt PBL. Arbetsutskottet beslutade översända remissen 294/ till miljöoch byggnadsnämnden för förslag till yttrande som ska redovisas till arbetsutskottet samt även beakta ev påverkan i detaljplaner i yttrandet. Stadsarkitekt Jonas T Sandelius har översänt följande yttrande: Boverket har utformat ett förslag till vägledning kommunal planering och prövning av bygglov för bostäder inom flygbullerutsatta områden. En grundläggande ståndpunkt i handboken är att den vägda ekvivalentnivån FBN 50 dba bör gälla som en övre gräns vid lokalisering av bostäder på landsbygden respektive FBN 55 dba i städer och tätorter. Ett problem med ett sådant resonemang är att precisera vad som ska räknas som tätort respektive landsbygd. Ska ett sådant resonemang tillämpas bör kommunerna själva få avgöra om flygplatsen och dess påverkansområden är i eller utanför städer och tätorter, annars bör det inte vara en uppdelning av råden mellan olika typer av områden. Förslaget till handbok uttrycker dock att undantag kan få göras för exempelvis generationsboende för drift av lantbruksfastigheter. Ytterligare undantag bör även få göras om en uppdelning mellan landsbygd och tätort ska tillämpas, och då särskilt för specifika boendeformer som t.ex. flygbyar vilka genom sitt ändamål bör ligga i anslutning till start- och landningsbanor. Beredning Kommunstyrelsens arbetsutskott 294/2009

9 9(15) Arbetsutskottet godkänner förslaget till yttrande och tar det som sitt eget yttrande till Boverket.

10 Personalchefen Personalsekreteraren 10(15) KSAU 335/2009 Dnr 2009/ Framtagande av personalstrategisk handlingsplan - lägesrapport Personalchef Hans Andersson och personalsekreterare Linnéa Hjalmarsson lämnar en lägesrapport vad gäller framtagande av personalstrategisk handlingsplan för Centrala samverkanskommittén (CSK) och koncernledningsgruppen. En arbetsgrupp har bildats och består av förutom personalchef Hans Andersson och personalsekreterare Linnéa Hjalmarsson, även av socialchef Carolina Leijonram, barn- o utbildningschef Anders Jansson, de båda förvaltningarnas personalsekreterare samt fackliga företrädare från Kommunal, SKTF och lärarorganisationerna. Informationen är mottagen och godkänd.

11 Tekniska kontoret 11(15) KSAU 336/2009 Förslag om belysning på gång- och cykelväg Norra Kyrkogårdsgatan och Kaptensgränd i Hultsfred En boende i Hultsfred har skickat in förslag om belysning på gång- och cykelvägen mellan Norra Kyrkogårdsgatan och Kaptensgränd i Hultsfred. Vägen används flitigt och nu börjar den bli i dåligt skick. Det tränger upp trädrötter genom asfalten och i mörker är det svårt att se dem. Vidare föreslås att belysning vid pulkabacken sätts upp. Tekniska kontoret får i uppdrag att återkomma med förslag till svar på skrivelsen.

12 Tekniska chefen Inköpschefen 12(15) KSAU 337/2009 Dnr 2009/ Upphandling av elenergi och gatubelysning, EL Tekniska chefen Helena Grybäck Svensson och inköpschef Michael Leijonhud redogör om upphandling av elenergi och gatubelysning EL Hultsfreds kommun deltar i SKLKommentus upphandling av elenergi och gatubelysning. Anbud har kommit från fem aktörer: Mälarenergi AB, Energi Försäljning Sverige AB, Göteborgs Energi DinEl AB samt Kraft & Kultur i Sverige AB. Förmånligast anbud för gatubelysning har lämnats av Mälarenergi AB och för elenergi Kraft & Kultur i Sverige AB. Anbudssammanställning och anbudsöversikt har gjorts av SKLKommentus. Kriteriet är lägsta pris. Tekniska kontoret får i uppdrag att skicka ut tilldelningsbeslut till samtliga anbudsgivare. Tekniska kontoret får vidare teckna upphandlingskontrakt, enligt SKLKommentus modell Fast pris 4-årigt elavtal, med Mälarenergi AB angående gatubelysning och Kraft & Kultur i Sverige AB angående elenergi när det är klart att överprövning av tilldelningsbeslut ej skett, alternativt efter dom. Arbetsutskottet beslutar bemyndiga tekniska chefen Helena Grybäck Svensson och inköpschef Michael Leijonhud att låsa elpriserna snarast.

13 Tekniska kontoret 13(15) KSAU 338/2009 Dnr 2009/ Ansökan om hastighetsbegränsning till 50 kmh på väg 711 i Vederhult, Hultsfreds kommun Länsstyrelsen hemställer med remiss , dnr , om kommunens yttrande i rubricerat ärende senast 31 augusti Boende i Vederhult har genom skrivelse till Länsstyrelsen påtalat behovet av hastighetsbegränsning till 50kmh 100 meter på ömse sidor om byn. Motivet för ansökan är att många passerar byns av- och tillfartsvägar i långt mycket högre hastighet än de tillåtna 70 kmh. I området finns busshållplats och många skolbarn att ta hänsyn till. Tekniska kontoret föreslår följande yttrande: Beslut om förändringar av hastighetsbestämmelser utanför tätortsgränserna åligger länsstyrelsen att besluta. Hultsfreds kommun har inget att invända mot önskemålet om begränsning av hastigheten till 50 kmh på väg 711 genom Vederhult och hastighetsbegränsningen bör även omfatta korsningen med väg mot Stenstorp. Arbetsutskottet beslutar att lämna följande yttrande: Hultsfreds kommun har inget att invända mot önskemålet om begränsning av hastigheten till 50 kmh på väg 711 genom Vederhult och hastighetsbegränsningen bör även omfatta korsningen med väg mot Stenstorp.

14 14(15) KSAU 339/2009 Budgetberedningen och socialnämndens presidie inför budget 2010 Socialnämndens ordförande Mattias Wärnsberg, andre vice ordförande Ewa Johansson Rosso, socialchef Carolina Leijonram och controller Ola Gustafsson redogör för det beslut nämnden tog om möjliga besparingar för år Redogörelsen är mottagen.

15 15(15) KSAU 340/2009 Anmälningsärenden 1. Brevlådeservice i Hultsfreds kommun 2. Skrivelse om belysning på gång- och cykelväg i Hultsfred lyfts ut till egen paragraf nr 336/