Omsorgsnämnden (11)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)"

Transkript

1 Omsorgsnämnden (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson (m) Bente Johansson (m) Elving Johansson (c) Lars-Erik Olsson (s) vice ordförande Jens Nilsson (s) ersätter Marianne Hermansson (s) Kjell Richardsson (s) Ruth Qvarnström (m) Nina Högström (m) Eivor Carlsson (kd) Magnus Linder (s) Maria Degerman, förvaltningschef John Henriksson, omsorgschef Lisa Wikström, nämndsekreterare Elisabeth Hulter, vik nämndsekreterare Pär Lundqvist, planeringsledare Övriga - Tid och plats för justering Onsdagen den 12 september 2007, klockan 15.00, Omsorgsförvaltningen Paragrafer Underskrifter Sekreterare Lisa Wikström Ordförande Hannu Sutinen Justerande Kjell Richardsson

2 Omsorgsnämnden (11) BOLLEBYGDS KOMMUN ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum för anslags uppsättande Sista dag för överklagande för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Omsorgsförvaltningen Underskrift/anslaget av

3 Omsorgsnämnden (11) Ärenden 78 Fastställande av dagordning 79 Värdegrundsarbete inom omsorgsförvaltningen 80 Aktuellt 81 Yttrande över medborgarförslag angående äldreboende i Töllsjö 82 Remissyttrande - övergripande handlingsplan integrerad psykiatri dubbeldiagnoser 83 Flytt av omsorgsnämndens sammanträde i november Anmälningsärenden 85 Redovisning av delegationsbeslut

4 Omsorgsnämnden (11) 78 Fastställande av dagordning Omsorgsnämnden beslutar att godkänna den föreslagna dagordningen.

5 Omsorgsnämnden (11) 79 Dnr ON 2007/129 Värdegrundsarbete inom omsorgsförvaltningen John Henriksson, förvaltningschef, informerar om omsorgsförvaltningens planerade arbete med värdegrund. Omsorgsnämnden beslutar uppdra åt presidiet att i samarbete med förvaltningsledningen utarbeta ett diskussionsunderlag för det fortsatta arbetet i frågan och att återkomma med redovisning vid nästa nämndsammanträde.

6 Omsorgsnämnden (11) 80 Aktuellt Ledamöterna lämnar information inom följande områden: - Bo-gruppen som utreder lokalfrågor inom omsorgsförvaltningen fortsätter sitt arbete. - Kommunstyrelsens arbetsutskott har på delegation beslutat att utse Maria Degerman och John Henriksson till förvaltningschefer för Omsorgsförvaltningen. Förvaltningen lämnar information inom följande områden: Nya regler i lagen om anställningsskydd. Identitetsbrickor ska utformas för medarbetarna i Omsorgsförvaltningen. Individ- och familjeomsorgens planerade arbete med värdegrundsarbete inom ramen för BBIC (Barns Behov i Centrum). Allaktivitetshusets verksamhet planeras starta Äldredag planeras till den 15 november Temat är vardagslivet på andra villkor. Fixarservice har startat sin verksamhet. Information om eventuella planer på att införa ett elektroniskt system där de tjänster som brukaren enligt bistånd ska få, kodas via streckkoder. Deltagandet i projektet Kostnad per Brukare har inletts. Omsorgsnämnden beslutar att godkänna informationen. Akten

7 Omsorgsnämnden (11) 81 Dnr ON 2007/85 Yttrande över medborgarförslag angående äldreboende i Töllsjö. Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige har översänt ett medborgarförslag från Inga Claesson angående äldreboende i Töllsjö till omsorgsnämnden för beredning. I svaret framhålls att en utredning kring utformningen av framtida äldreboende i kommunen för närvarande pågår. För ärendet aktuella handlingar - Medborgarförslag från Inga Claesson angående äldreboende i Töllsjö, Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige, Yttrande över medborgarförslag angående äldreboende i Töllsjö, Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse, Omsorgsförvaltningens förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta att medborgarförslaget anses vara besvarat, men hänvisning till den pågående utredningen kring särskilt boende i Bollebygd. Omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta att medborgarförslaget anses vara besvarat, men hänvisning till den pågående utredningen kring särskilt boende i Bollebygd. Kommunfullmäktige Akten

8 Omsorgsnämnden (11) 82 Dnr ON 2007/116 Remissyttrande övergripande handlingsplan integrerad psykiatri dubbeldiagnoser Inom ramen för Miltonsamarbetet i Sjuhärad/Södra Älvsborg bedrivs ett projekt som syftar till att förbättra vården m.m. för personer med samtidig svår psykisk störning och missbruk (s.k. dubbeldiagnoser). Ett förslag till handlingsprogram har utarbetats av en arbetsgrupp inom Sjuhärads kommunalförbund tillsammans med Västra Götalandsregionen. Programmet är målinriktat och förutsätter att de olika vårdgivarna på det kommunala/lokala planet utvecklar, konkretiserar och anger tidsramar för åtgärderna inför beslut om satsningar och investeringar inom respektive ansvarig nämnd/styrelse. Samtliga berörda nämnder och styrelser inom Västra Götalandsregionen och kommunerna i Sjuhärad/Södra Älvsborg ges tillfälle att avge synpunkter på planförslaget. Omsorgsförvaltningen anser att de konkreta åtgärder som föreslås i handlingsplanen kan utgöra en god grund för det fortsatta arbetet att utveckla verksamheterna för målgruppen. Genom samordning av verksamheterna och ambitionen att arbetet ska ske utifrån ett gemensamt synsätt är förhoppningen att det ska leda till en ökad livskvalitet för enskilda individer inom målgruppen och för gruppen som helhet. Förvaltningen föreslår därför Omsorgsnämnden att stödja de förslag till åtgärder som anges i handlingsplanen. För ärendet aktuella handlingar - Remissyttrande - Övergripande handlingsplan integrerad psykiatri dubbeldiagnoser, Omsorgsnämndens yttrande, Förslag till Övergripande handlingsplan integrerad psykiatri dubbeldiagnoser, Remissutgåva, remiss Omsorgsnämnden beslutar att anta följande yttrande och översända det till Sjuhärads kommunalförbund som Bollebygds kommuns yttrande över övergripande handlingsplan integrerad psykiatri dubbeldiagnoser: Omsorgsnämnden i Bollebygds kommun stödjer de förslag till åtgärder och utvecklingsområden som anges i handlingsplanen och stödjer i övrigt fortsatt arbete för att integrera planen lokalt och regionalt. Sjuhärads kommunalförbund Akten

9 Omsorgsnämnden (11) 83 Flytt av omsorgsnämndens sammanträde i november 2007 Omsorgsnämnden beslutar att flytta nämndens sammanträde från 22 november till 20 november 2007 k

10 Omsorgsnämnden (11) 84 Dnr: ON 2007/02 Anmälningsärenden Följande ärenden anmäls till omsorgsnämnden: Beslut från Sjuhärads kommunalförbund om samverkan gällande mottagande av ensamkommande flyktingbarn. Avvikelser i läkemedelshanteringen Avvikelser i läkemedelshanteringen Kommunstyrelsens beslut , Återrapport med anledning av undersökning av ofrivillig deltid, dnr 2007/50. Rapport från länsstyrelsen 2007:45, Anmälningar enligt Lex Sarah i Västra Götalands län 2006, dnr 2007/115. Beslut från Länsstyrelsen , Uppföljning av Länsstyrelsens tillsyn av äldreomsorgen i Bollebygds kommun, dnr 2007/110. Brev angående pris på den mat som levereras till äldre i kommunen, inkommet , dnr 2007/109. Protokoll från förvaltningens samverkansgrupp Omsorgsnämnden beslutar att lägga anmälda ärenden till handlingarna. Akten

11 Omsorgsnämnden (11) 85 Dnr: ON 2007/3 Redovisning av delegationsbeslut Följande delegationsbeslut redovisas för omsorgsnämnden: 51. Anställningsbeslut inom omsorgsförvaltningen Sociala utskottets protokoll den 25 juni Sociala utskottets protokoll den 16 augusti Beslutade belopp per orsak och månad Utbetalade belopp per insatstyp och månad, Antal beslut per typ och månad, Bekräftelse av faderskap, Delegationslista, uppdelning per person Delegationslista, uppdelning per typ av insats Omsorgsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut. Akten

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127 Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Plats och tid Bollegården, tisdagen den 11 december 2007, kl. 16.00-18.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 25 oktober 2007, kl. 16.00-19.45 Beslutande Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson (m), närvarande 98-109 Bente Johansson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-07 1 (11)

Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-07 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-07 1 (11) Tid och plats Måndagen den 7 december 2009 klockan 15.00 16.40, Hällsnäs konferens, Mölnlycke Ajournering kl.15.50-16.10 Beslutande Övriga närvarande Ersättare

Läs mer

Kommunfullmäktige 2009-09-17 1 (29)

Kommunfullmäktige 2009-09-17 1 (29) Kommunfullmäktige 2009-09-17 1 (29) Plats och tid Bollegården, torsdagen den 17 september 2009, kl. 17.00-19.05 (ajournering 18.05-18.30) Ordförande Beslutande Gun-Britt Ottosson (m) Christer Johansson

Läs mer

Datum 2013-11-28. John Henriksson, omsorgschef Johan Norbelie, planeringssamordnare Jenny Ramkrans, ekonom Ingela Sunneskär, MAS 83

Datum 2013-11-28. John Henriksson, omsorgschef Johan Norbelie, planeringssamordnare Jenny Ramkrans, ekonom Ingela Sunneskär, MAS 83 1(16) Plats och tid Tingshuset den 28 november 2013 kl. 16.00-18.30 Ajournering kl.16.50-17.15 Ordförande ande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering Bente Johansson (M) Nicolas

Läs mer

PROTOKOLL 1(15) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-06-18. Plats och tid C-salen i Medborgarhuset Alafors, kl 08:00-12:00

PROTOKOLL 1(15) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-06-18. Plats och tid C-salen i Medborgarhuset Alafors, kl 08:00-12:00 PROTOKOLL 1(15) Plats och tid C-salen i Medborgarhuset Alafors, kl 08:00-12:00 ande Tjänstgörande ersättare Boel Holgersson (C), ordförande Carina Zito-Averstedt (M) Madeleine Olofsson (FP) Ingrid Hellberg

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Lesley Holmberg (FP)

Lesley Holmberg (FP) Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, kl. 16.00-18.45 ande Tony Hansson (S) ordförande Agneta Nilsson (S) ledamot Gabriel Barjosef (S) ledamot Lena Wöhlecke (M) förste vice ordförande Hans Johansson (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-04-22 1 (1-22) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus tisdagen den 22 april 2008, kl 08.30-12.30 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

arbetsutskott 2013-06-04 59 2

arbetsutskott 2013-06-04 59 2 Sammanträdesdatum: Sida: 2013-06-04 1 (12) arbetsutskott Plats och tid Snickaren, Kommunalkontoret, Skillingaryd 4 juni 2013 klockan 13.00 17.30 Beslutande Roger Ödebrink (S) ordförande Gunnel Elg (KD)

Läs mer

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(16) 2012-09-19 Äldrenämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30 17.15 ande Susanne Lundgren (m) Bo Johansson (s) Anders Lund (m) Birger S Svensson (c) Susanne Petersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-05 1 Innehållsförteckning Ärende 1 Godkännande av dagordning... 3 2 Lex Sarah -funktionshinderomsorgen... 4 3 Information om bokslut... 5 4 Remissvar på förslag till miljöprogram för Habo och Mullsjö

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-09-25 1 (21) Plats och tid Smörblommevägen 12, stora konferensutrymmet, klockan 13.15-16.55 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S),

Läs mer

Elisabet Haglund-Nyberg (S) Bo Claesson (KD) Ronnie Andersson (V)

Elisabet Haglund-Nyberg (S) Bo Claesson (KD) Ronnie Andersson (V) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[12] Plats och tid Brunna konferenslokaler Humlevägen 4, kl 19:00-21:10 ande Serkan Köse (S) ordförande Karin Pilsäter (FP) Bo Olsson (MP) Staffan Sundin (M) tjg ersättare Selin

Läs mer

Kommunstyrelsens sammanträde

Kommunstyrelsens sammanträde s sammanträde Onsdag 24 juni 2015 kl 8.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, stadshuset. Ärendelista 176 Fastställelse av ärendelista 177 Delegationsbeslut 178 Förvaltningens information/verksamhetsrapport

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1 Plats och Tid Norrtull, kl. 09:00 12:15 Beslutande Kjell Kaså (C), ordförande Sven Callenberg (C) Ann-Louise Svensson (C) Anders Hansson (C) Harald Hårdstedt (KD),

Läs mer

Bo Johansson (s) Anders Lund (m) 51-54

Bo Johansson (s) Anders Lund (m) 51-54 Sammanträdesprotokoll 1(25) 2008-03-25 Omsorgsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00 16.30. ande Bo Johansson (s) Anders Lund (m) 51-54 Ulla Svensson (kd) Gretha Erlandsson (fp) Christoffer

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

Socialnämnden 2014-10-15

Socialnämnden 2014-10-15 2014-10-15 226 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 227 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 228 Delgivningar... 4 229 Ansökan från Adoptionscentrum,

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-10-14, kl. 14:00-16:40

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-10-14, kl. 14:00-16:40 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-10-14, kl. 14:00-16:40 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Nils-Göran Gisslén (M) Gunnel Aidemark (FP)

Läs mer

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1(26) Plats och tid Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10 Ledamöter Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande Håkan Castor (S) 2:e vice ordförande Barbro Lindroth (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Ordförande. Sekreterare

Ordförande. Sekreterare 1 KS-rummet, kommunhuset, kl 18:00 20:10 131-149 Plats och tid Paragrafer Anna Strand (C) Marie Raask (S) Lars Lewander (M) Adam Algotsson (M) Agne Eklund (FP) Hamza Demir (V) Marina Borneblad (MP) Karin

Läs mer

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S)

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S) Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-10-06 klockan 13:30 14.00 Beslutande: Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Rune Johansson (M) tjg.ers för Åsa Herbst (M) Sven-Ingvar Borgquist

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2009-06-11 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 14.30-16.00 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Lars Bohman (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Inga Folkesson (v) Ersättare: Eva-Lena Larsson (s) Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 18-32 Daniel Pichler. Ordförande... Christina Pettersson

Inga Folkesson (v) Ersättare: Eva-Lena Larsson (s) Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 18-32 Daniel Pichler. Ordförande... Christina Pettersson Plats och tid Kommunhuset i Lindesberg, klockan 14:00-16:15 ande Christina Pettersson (c) ordförande Anniette Lindvall (m) v ordförande Sven-Erik Larsson (m) Hlödur Bjarnason (kd) Inga Folkesson (v) Hans

Läs mer

Socialnämnden 2012-12-05

Socialnämnden 2012-12-05 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(19) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2012-12-05, kl. 09.00-1615 ande Övriga deltagande Ann-Sofi Larsson, V Jan Larsson, S Owe Pekkari, S Anita Sköld, M Lena Elsasdotter

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Förvaltningshuset, Björken, kl 13.00 17.10 Beslutande Hans Dahlström, ordförande (s) Ingegerd Lagercrantz (s) Kerstin Jonsson (s) Mariann Karlsson (v) Karin Helmersson

Läs mer

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 25 november 2003, kl 13.00 Ärenden Justering 65 Föregående

Läs mer

TINGSRYDS KOMMUN. Socialnämnden 2010-02-11 2. Föredragningslista

TINGSRYDS KOMMUN. Socialnämnden 2010-02-11 2. Föredragningslista Socialnämnden 2010-02-11 2 Föredragningslista 18 Val av protokolljusterare 19 Anmälan av övriga ärenden 30 Informationsärenden a. Statistik boenderådet och meddelande om utskrivningsklara från heldygnssjukvård

Läs mer