Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)"

Transkript

1 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl Beslutande Bo Bergman Annelie Milton-Björk Lars Hagberg Jonny Bengtsson Jan Kennmark Göran Berglund Laila Ekström Arne Högstedt Lars Rosander Torbjörn Wirsenius Lennart Beijer Lars Ekwall Anders Andersson Övriga deltagande Magnus Blomberg Bertil Karlström Utses att justera Annelie Milton-Björk Göran Berglund Underskrifter Paragrafer 8-13 Sekreterare Ordförande. Bertil Karlström. Bo Bergman Justerande. Annelie Milton-Björk Göran Berglund ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum för anslags Datum för anslags uppsättande nedtagande Förvaringsplats av protokollet Kommunkansliet Underskrift Bertil Karlström

2 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Fastighetskontoret Ks 8 Dnr Försäljning av del av fastigheten Målilla 1:49, Gulbo, vid Sjukhemmet Moliljan Mellan Hultsfreds kommun som säljare och Gert Schuld, Grönkulla, Järnforsen som köpare har upprättats köpekontrakt om försäljning av bostadshuset Gulbo jämte cirka kvm av fastigheten Målilla 1:49, Moliljans sjukhem, Målilla. Köpeskillingen är överenskommen till kronor och i övrigt gäller i köpekontraktet angivna villkor. Beredning Arbetsutskottet 38/98 s beslut Köpekontraktet om försäljning av del av fastigheten Målilla 1:49 till Gert Schuld för en köpeskilling av kronor godkänns.

3 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 Kommunfullmäktige Ks 9 Dnr Utlåning av datorer till kommunens anställda Riksdagen beslutade den 29 oktober 1997 att förmån av att använda datautrustning, som arbetsgivaren tillhandahåller för privat bruk, undantas från beskattning. En förutsättning är dock att förmånen riktar sig till hela den stadigvarande personalen på arbetsplatsen. Riksdagen beslutade vidare att det särskilda tillägget, det s.k. reallöneskyddet, vid bestämmande av skiktgränsen vid beräkning av statlig inkomstskatt ska justeras upp för inflationen. Ändringarna träder i kraft den 1 januari 1998 och tillämpas första gången vid 1999 års taxering. Personalkontoret har gått ut med en förfrågan till kommunens anställda beträffande intresset för att låna en hemdator av kommunen. Syftet med en eventuell utlåning är att höja IT-kompetensen bland de anställda. Utlåningen bygger på att den anställde avstår en del av sin bruttolön, max 400 kronor i 36 månader. Trehundrasjuttio personer har anmält intresse för lån av dator. Enligt arbetsutskottets uppdrag har IT-avdelningen och personalavdelningen utarbetat förslag till rutiner och avtal för utlåning av datorer till kommunens anställda. Arbetsutskottets förslag Tillsvidareanställd hos Hultsfreds kommun och dess helägda bolag medges, att under tre år låna datautrustning, mot att den anställde godkänner ett löneavstående, som finansierar kommunens hyreskostnad. IT-avdelningen/personalavdelningen får i uppdrag att slutföra utredning och upphandling av utrustning och ta fram och teckna ett avtal, som reglerar låne- och finansieringsfrågorna mellan den anställde och kommunen. I övrigt får personalavdelningen i uppdrag att i samarbete med ITavdelningen företräda kommunen och administrera projektet.

4 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 Yrkande Anders Andersson, kd: Tillsvidareanställd hos Hultsfreds kommun och dess helägda bolag medges, att under tre år låna datautrustning, mot att den anställde godkänner ett löneavstående, som finansierar kommunens hela hyreskostnad Vid upphandlingen skall lokala företag inom Hultsfreds kommun erbjudas att lämna offert på utrustningen. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och på Anders Andersson yrkande och finner att kommunstyrelsen antar Anders Anderssons yrkande. s förslag till kommunfullmäktige Tillsvidareanställd hos Hultsfreds kommun och dess helägda bolag medges, att under tre år låna datautrustning, mot att den anställde godkänner ett löneavstående, som finansierar kommunens hela hyreskostnad IT-avdelningen/personalavdelningen får i uppdrag att slutföra utredning och upphandling av utrustning och ta fram och teckna ett avtal, som reglerar låne- och finansieringsfrågorna mellan den anställde och kommunen. Vid upphandlingen skall lokala företag inom Hultsfreds kommun erbjudas att lämna offert på utrustningen. I övrigt får personalavdelningen i uppdrag att i samarbete med ITavdelningen företräda kommunen och administrera projektet.

5 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 Kommunfullmäktige Ks 10 Dnr Avgift för skollunch till komvuxelever Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott anhåller med beslut , 1, hos kommunfullmäktige att få erbjuda komvuxeleverna vid Stålhagsskolan möjlighet att äta skollunch för 20 kronor per dag. Subventionerad skollunch till komvuxelever möter inget hinder eftersom förmånsvärdet inte gäller för studerande. Beredning Bun au 1/98 Arbetsutskottet 71/98 s förslag till kommunfullmäktige Avgiften för skolluncher till komvuxelever fastställs fr o m 1998 och tills vidare till 20 kronor per måltid.

6 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 Ks 11 Dnr Kommunal borgen för HKIAB till lån för om- och tillbyggnad av fastigheten Mästaren 3 mm HKIAB planerar en om- och tillbyggnad av personal- och kontorslokaler för Gjutal AB:s räkning inom fastigheten Mästaren 3. De föreslagna lokallösningarna ger utrymme för en utökning av antalet anställda från ca 100 till 140. De totala om- och tillbyggnadsytorna uppgår till m2. Projektets investeringsutgifter uppgår preliminärt - beroende på slutlig omfattning och lösning - till 8,0-8,5 miljoner kronor. Två byggnadsprojekt som HKIAB slutfört under hösten - Citygallerian och en tidigare om- och utbyggnadsetapp inom Mästaren 3 -har överskridit kalkylerade/lånefinansierade nivåer med ca 2,1 miljoner kronor. HKIAB anhåller med beslut , 3, om kommunens borgen dels för lån på 8,2 miljoner kronor för om och tillbyggnad av fastigheten Mästaren 3 dels för lån på 1,8 miljoner kronor till täckning av finansieringsunderskottet för Citygallerian och den tidigare om- och utbyggnadsetappen inom Mästaren 3, totalt 10,0 miljoner kronor. Beredning Arbetsutskottet 72/98 Arbetsutskottet föreslår att HKIAB beviljas kommunal borgen dels för lån på 8,2 miljoner kronor för om och tillbyggnad av fastigheten Mästaren 3 dels för lån på 1,8 miljoner kronor till täckning av finansieringsunderskottet för Citygallerian och den tidigare om- och utbyggnadsetappen inom Mästaren 3, totalt 10,0 miljoner kronor. Enligt kommunfullmäktiges tidigare beslut skall industribolaget betala en borgensavgift på tjugo räntepunkter av borgensbeloppet respektive år.

7 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 Yrkanden Anders Andersson, kd, med instämmande av BoBergman, s, HKIAB beviljas kommunal borgen för lån på 8,2 miljoner kronor för om och tillbyggnad av fastigheten Mästaren 3. Beträffande borgen för lånet på 1,8 miljoner får HKIAB återkomma med separat ansökan jämte fullständig kostnadsredovisning. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och på Anderssons/Bergmans yrkande och finner att kommunstyrelsen antar Anderssons/Bergmans yrkande. s förslag till kommunfullmäktige HKIAB beviljas kommunal borgen för lån på 8,2 miljoner kronor för omoch tillbyggnad av personal- och kontorslokaler för Gjutal AB:s räkning inom fastigheten Mästaren 3,Hultsfred. Enligt kommunfullmäktiges tidigare beslut skall industribolaget betala en borgensavgift på tjugo räntepunkter av borgensbeloppet respektive år. Protokollsanteckning Göran Berglund, m, anmäler att han som moderat inte deltar i beslut om borgen i denna typ av ärenden, av principiella skäl.

8 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 H-Bostäder Ekonomikontor Ks 12 Dnr Kommunal borgen för AB Hultsfreds Bostäder för lån i fastigheten Gnejsen 1, m fl Hultsfred AB Hultsfred Bostäder anhåller med skrivelse om kommunal borgen på kronor för lån i fastigheten Gnejsen 1 m fl. För närvarande finns, som säkerhet för lånet, kommunal borgen på 3 miljoner kronor och pantbrev på 6 miljoner. Genom kommunal borgen på hela beloppet blir upplåningen billigare för bostadsbolaget. Beredning Arbetsutskottet 73/98 s beslut AB Hultsfreds Bostäder beviljas kommunal borgen för lån på kronor i fastigheten Gnejsen 1 m fl, Hultsfred. Enligt kommunfullmäktiges tidigare beslut skall bostadsbolaget betala en borgensavgift på tjugo räntepunkter av borgensbeloppet respektive år.

9 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 Ks 13 Anmälan av delegationsbeslut Följande delegationsbeslut och beslut som av annan orsak ej föranleder kommunstyrelsens behandling anmäls till kommunstyrelsen. Arbetsutskottet Konsumentutskottet Gatuchefen

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 14:00-16.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, MP Britt Idensjö, sekreterare

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3)

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Sida Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-08.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sofia Jarl

Läs mer

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13.

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13. Plats och tid Sal Balder, Valhall, kl. 18.30-22.00 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80 Per-Inge Pettersson Lizette

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, torsdagen den 16:e april 2015 kl. 13:30 18:15 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare Alf

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-20 Kommunstyrelsens personalutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-20 Kommunstyrelsens personalutskott Tid och plats 2015-05-20 Kommunhuset klockan 10:00-12:00 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - ledamot Tommy Brorsson (SD) - ledamot

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer

Ulf Larsson, C ej 66 Martin Rydén, S 71-77 Åke Arvidsson, S, ersättare för Martin Rydén, S 62-70

Ulf Larsson, C ej 66 Martin Rydén, S 71-77 Åke Arvidsson, S, ersättare för Martin Rydén, S 62-70 Sammanträdesprotokoll 1(25) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9-12.30 Beslutande Lars-Inge Green, S Sievert Andersson, M Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Konny Bogren, S Anders Sundberg, S

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-06-10 - Kommunhuset klockan 13.00-14.40. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Tid Torsdagen den 16 april, 2015 kl. 08:30 16:00 Ajournering för lunch kl. 12:40 13:40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2.

Tid Torsdagen den 16 april, 2015 kl. 08:30 16:00 Ajournering för lunch kl. 12:40 13:40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2. 2015-04-16 1 (32) Plats Konf.rum 225, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 16 april, 2015 kl. 08:30 16:00 Ajournering för lunch kl. 12:40 13:40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-20:50 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Björn Brink (C) ordf Stina Michelson (S) 59-66 Olle Fack (C) Örjan Fridner (S) Helena Brink (C) Jenny

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Kommunstyrelsen 2006-11-29

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Kommunstyrelsen 2006-11-29 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Plats och tid Hotell Aurum, rum 18 karat, kl. 13.00-18.10 Beslutande Närvarande ersättare Bert Öhlund, ordförande Harriet Classon Philip Cohen Eva Enqvist Tore Gabrielsson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C) Plats och tid Kulturchefens kontor, kl 15.00-16.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith

Läs mer

Per Almström, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare. Bo Dahlqvist Boel Rosdahl

Per Almström, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare. Bo Dahlqvist Boel Rosdahl Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 18.25 1 (6) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Utses justera Bo Dahlqvist

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen och sammanträdesrum Yxningen, kl 09.00 16.10 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Mira Wedenberg (M) Joakim

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-03-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-03-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(10) Tid och plats 2015-03-18 - i Kommunhuset klockan 11.30-12.00, 17.20-18.10. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - ledamot Tommy

Läs mer

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M)

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M) Kommunfullmäktige 2015-06-1616 1(18) Plats och tid Thalia, Folkets Hus i Alvesta 16 juni 2015 kl. 09.00 13.00 Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 Justerade paragrafer 89-99

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-03-13 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 13 mars 2013, kl. 08.00-11.50 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian

Läs mer

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset Hultsfred, onsdagen den 10 juni 2015 kl. 13:30 17.25 ande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 07:1 Blad: 1 (15) Kommunal författningssamling Utg: jan 2015 Ers: jan 2011

EKERÖ KOMMUN Nummer: 07:1 Blad: 1 (15) Kommunal författningssamling Utg: jan 2015 Ers: jan 2011 EKERÖ KOMMUN Nummer: 07:1 Blad: 1 (15) BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA OCH POLITISKA ORGANISATIONER 1 Vad bestämmelserna omfattar Dessa bestämmelser gäller för sådana förtroendevalda

Läs mer

Torsdag den 6 mars 2014 kl. 15.30, kansliet, kommunhuset. Malin Sjöberg. Ordförande Bengt Storbacka. Justerare... Hans-Olof Hake

Torsdag den 6 mars 2014 kl. 15.30, kansliet, kommunhuset. Malin Sjöberg. Ordförande Bengt Storbacka. Justerare... Hans-Olof Hake Plats och tid Storåskolan, Storå, kl. 17:00-20:20 ande Se bilaga Övriga deltagande Utses att justera Malin Sjöberg, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Anna Nilsson, nämndsekreterare Ayse Mertoglu,

Läs mer

Simon Sjögren (KD) Tjänstgörande ersättare Robin Karlsson (FP) Tjänstgörande ersättare

Simon Sjögren (KD) Tjänstgörande ersättare Robin Karlsson (FP) Tjänstgörande ersättare 1(11) Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 16.00 17.50 Beslutande Ledamöter Therese Gustafsson (FP) ordförande Daniel Markstedt (S) Jörgen Berglund (M) Ulla-Britt Svensson

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 23 Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 23 Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-18 Plats och sammanträdestid Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Närvarande ersättare Tjänstgörande ersättare Frånvarande ersättare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal

Läs mer

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Plats och tid Förrådet, Kerstinboda, Mejerigatan 5 ande Pat Werner (s), Sten Holmgren (c), Christer Ekstrand (s), Maj-Britt Staaf (s), Kerstin Engman (s), Leif

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13 Tid och plats A-salen, kl. 14:00-17:20 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Personalföreträdare Tjänstemän Anna Tenje (M) Stefan Bergström (FP) Johanna Martin (C) Pernilla

Läs mer