Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Konny Bogren, s Christel Rudiger-Karlsson, s Ove Engqvist, s Tommy Ejnarsson, v Allan Seger, s

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Konny Bogren, s Christel Rudiger-Karlsson, s Ove Engqvist, s Tommy Ejnarsson, v Allan Seger, s"

Transkript

1 1(14) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl Beslutande Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Konny Bogren, s Christel Rudiger-Karlsson, s Ove Engqvist, s Tommy Ejnarsson, v Allan Seger, s Peter Karlsson, m Per-Inge Pettersson, c Lars Rosander, c Torbjörn Wirsenius, fp Runa Petersson, kd Åke Nilsson, kd Övriga deltagande Sven Carlsson, kommunchef Lars Lundgren, 18-23, 27 Magnus Blomberg, kanslichef Mats Stenström 28 Daniel Berner, kd Utses att justera Tommy Ejnarsson Lars Rosander Underskrifter Paragrafer Sekreterare Ordförande Justerande. Magnus Blomberg. Bo Bergman. Tommy Ejnarsson Lars Rosander ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats av protokollet Kommunkansliet Underskrift. Magnus Blomberg

2 2(14) Tekniska kontoret Lars Larsson KS 18/2005 Dnr 2005/ Servitutsavtal för fastigheten Hultsfred Stenkulla 1:38 Servitutsavtal har upprättats mellan Lars Larsson, Skolvägen 4, Vena, fastighetsägare till Hultsfred Stenkulla 1:32 och Hultsfreds kommun, fastighetsägare till Hultsfred Stenkulla 1:38 avseende ett markområde för befintlig tillfartsväg till fastigheten Stenkulla 1:32. s arbetsutskott 20/05 s beslut Servitutsavtalet avseende tillfartsväg på fastigheten Stenkulla 1:38 godkänns.

3 3(14) Tekniska kontoret Marcus Johansson KS 19/2005 Dnr 2005/ Arrendeavtal för del av fastigheten Hultsfred Västerarp 1:4 Arrendeavtal har upprättats mellan arrendator Marcus Johansson och Hultsfreds kommun som fastighetsägare till Västerarp 1:4. Arrendeavtalet avser ett markområde på 50 m² varpå en byggnad om 42 m² ska uppföras. Avtalstiden avser 3 år, räknat från tillträdesdagen 1 februari Arrendeavgiften är bestämd till kronor per år. s arbetsutskott 21/05 s beslut Arrendeavtalet med Marcus Johansson avseende fastigheten Västerarp 1:4 godkänns.

4 4(14) Tekniska kontoret SI Data KS 20/2005 Dnr 2005/ Upplåtelse av lokal i byggnad på fastigheten Hultsfred Lammet 4 Hyresavtal har upprättats mellan Hultsfreds kommun som fastighetsägare och SI Data, Oskarsgatan 66, Hultsfred för en lokal i byggnad på fastigheten Hultsfred Lammet 4. Avtalet gäller från till och med Om ingen uppsägning skett minst nio månader för hyrestidens utgång förlängs avtalet ett år i taget. Hyran uppgår till 1000 kr per år. s arbetsutskott 46/05 s beslut Hyresavtalet med SI Data avseende lokal på fastigheten Lammet 4 godkänns.

5 5(14) Tekniska kontoret 3G Infrastructure Services AB KS 21/2005 Dnr 2005/ Avtal om anläggningsarrende för del av fastighet Hultsfred Talleryd 5:1 Förslag till avtal om anläggningsarrende för ett markområde på ca 5 m² av fastigheten Hultsfred Talleryd 5:1 har upprättats mellan fastighetsägare Hultsfreds kommun och arrendator 3G Infrastructure Services AB, Karlskrona. Arrendetiden är från och med till och med Har uppsägning av avtalet ej skett senast 6 månader före arrendetidens slut förlängs avtalet med 5 år i sänder. Arrendeavgiften är satt till kr per år. s arbetsutskott 22/05 s beslut Arrendeavtalet med 3G Infrastructure Services AB avseende fastigheten Talleryd 5:1 godkänns.

6 6(14) Tekniska kontoret Hultsfreds Handel KS 22/2005 Dnr 2004/ Trafiksituationen på H-Citys stora parkeringsplats Föreningen Hultsfred Handel påpekar i skrivelse daterad att trafiksituationen på H-Citys stora parkeringsplats inte är tillfyllest och att trafikföringen där bör enkelriktas. s arbetsutskott remitterade ärendet enligt beslut till tekniska kontoret för yttrande. Förslag från Tekniska kontoret, daterat , har inkommit där kommunstyrelsen föreslås besluta att förbättra trafiksituationen på H-Citys stora parkering genom att två p-platser på västra delen av parkeringen tas bort. s arbetsutskott 403/04, 45/05 s beslut Tekniska kontorets förslag godkänns.

7 7(14) Tekniska kontoret Silverslättens förskola Nässlan KS 23/2005 Dnr 2004/ Ändring av lokal trafikföreskrift för Andersbovägen i Hultsfred Föräldraföreningen på Silverslättens förskola och fritidshemmet Nässlan har i skrivelse påtalat trafiksituationen vid fritidshemmet Nässlan på Andersbovägen. Sikten i korsningen Andersbovägen / Källerydsgatan är dålig och trafikanternas hastighet på Andersbovägen är alltför hög. Föräldraföreningen yrkar att högsta tillåtna hastighet på Andersbovägen begränsas till 30 km/h och att farthinder anordnas. Enligt nu gällande lokala trafikföreskrift är högsta tillåtna hastighet 50 km/h och förbud att stanna och parkera fordon gäller på Andersbovägens båda sidor från Östra Långgatan till gränsen mellan kvarteret Smeden 9 och 10. Förbudet gäller inte lastbilar vid påeller avlastning av gods. Tekniska kontoret föreslår kommunstyrelsen/trafiknämnden besluta om sänkning av högsta tillåtna hastighet till 30 km/h på Andersbovägen delen från Östra Långgatan till gränsen mellan kvarteret Smeden 9 och 10. Hastighetsbegränsning föreslås gälla vardagar mellan Vid behandling i kommunstyrelsen återremitterades ärendet till tekniska kontoret för ytterligare utredning. Nytt förslag, daterat har inkommit där nytt förslag är att sänkning av högsta tillåtna hastighet till 30 km/h på Andersbovägen, delen från Östra Långgatan till anslutningen mot Fabriksgatan och 10 meter in på Källerydsgatan från Andersbovägen. Hastighetssänkning föreslås gälla vardagar mellan s arbetsutskott 454/04, 44/05 104/04 s beslut i egenskap av trafiknämnd godkänner ny

8 8(14) trafikföreskrift som innebär sänkning av högsta tillåtna hastigheten till 30 km/h på Andersbovägen, delen från Östra Långgatan till anslutning mot Fabriksgatan och 10 meter in på Källerydsgatan från Andersbovägen. Hastighetssänkningen ska gälla vardagar mellan

9 9(14) Kommunfullmäktige KS 24/2005 Dnr 2005/ Lånefinansiering av vissa investeringar, Hultsfreds kommunala Industri AB Hultsfred Kommunala Industri AB har beslutat hemställa om Hultsfreds kommuns borgen för lån till investeringar i fastigheterna Träförädlingen 6, St Aby 5:41 och 5:87, Haddarp 10:1, Hyveln 25 och Målilla 15:1 till ett sammanlagt belopp om 6,8 miljoner kronor. s arbetsutskott 33/05 s förslag till kommunfullmäktige föreslår kommunfullmäktige besluta att alternativt teckna borgen för Industribolagets lån om 6,8 miljoner kronor eller att godkänna att lånet får tas upp inom kommunkoncernen.

10 10(14) Kommunfullmäktige KS 25/2005 Dnr 2004/ Agera kreativt med skatteutjämningen, stimulera inflyttning, motion från M.svo Göran Berglund, Medborgarpartiet:skola-vård-omsorg, har lämnat in en motion med titeln Agera kreativt med skatteutjämningen, stimulera inflyttning! I motionen föreslås att inflyttning till kommunen ska stimuleras genom kontantbidrag till inflyttare. Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. s arbetsutskott 42/05 s förslag till kommunfullmäktige föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen av principiella skäl. Motionens intentioner riskerar urholka förtroendet för skatteutjämningssystemet, vilket även omfattar Hultsfreds kommun.

11 11(14) Kommunfullmäktige Personalchefen KS 26/2005 Dnr 2005/ Lönekartläggning Personalchef Hans Andersson och personalsekreterare Ove Persson redovisar det nu slutförda arbetet med 2004 års lönekartläggning. Val av metod, den sk Lönevågen och arbetsgrupp som genomfört kartläggningen har förankrats i Centrala Samverkanskommittén (CSK). Lönekartläggningen visar att det i Hultsfreds kommun inte finns några grupper med löneskillnader på grund av kön. Detta innebär att arbetsgivaren ej skall vidtaga några löneåtgärder. s arbetsutskott 31, 35/05 s beslut Lönekartläggningen godkänns och personalchef Hans Andersson får i uppdrag att genomföra förhandling enligt MBL 11. Dokumentet om lönekartläggning ska överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom

12 12(14) Tekniska kontoret Vägverket KS 27/2005 Dnr 2005/ Södra infarten på väg 697 ut mot väg 711(mot Vena) Vägverket har översänt konsekvensutredning enligt 27 verksförordningen där kommunen bereds möjlighet att inkomma med yttrande över författningsförslag och konsekvensutredning. Tekniska kontoret har lämnat förslag till yttrande där kommunstyrelsen föreslås tillstyrka Vägverkets förslag att Vägverket föreskriver med stöd av 3 kap 17 fjärde stycket trafikförordningen (1998:1276) att föreskrifterna (VVFS 1995:211) om hastighetsbegränsning på väg 697 i Kalmar län ska upphöra att gälla. s arbetsutskott 60/05 s beslut i egenskap av trafiknämnd tillstyrker Vägverkets förslag.

13 13(14) Kommunfullmäktige KS 28/2005 Dnr 2005/ Resultat mot balanskrav, årsredovisningen 2005 Ekonomichef Mats Stenström har inlämnat skrivelse om att kommunfullmäktige ska, när resultatet är negativt, besluta om och hur kommunen ska anföra synnerliga skäl när det gäller återställandet av eget kapital. Rekommendationen är att fullmäktige beslutar detta senast på det möte som föregår det möte när årsredovisningen antas. Resultatet för år 2004 är belastat med omstruktureringskostnader. Detta är kostnader som orsakats av de verksamhetsförändringar som pågått under året och som främst bestått av avgångskostnader för personal och kostnader för lokaler som ej längre kommer att användas. Verksamhetsförändringarna genomförs för att kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning genom att sänka kommunens kostnader. Förändringarna måste därför anses vara synnerliga skäl för att inte behöva återställa det egna kapitalet för de beskrivna omstruktureringskostnaderna. I det redovisade resultatet mot balanskravet kommer därför inte omstruktureringskostnader att ingå. s arbetsutskott 61/05 s förslag till kommunfullmäktige Ekonomichefens förslag om synnerliga skäl för återställande av eget kapital rörande årsredovisning för år 2004 antas.

14 14(14) KS 29/2005 Anmälningsärenden 1. Arbetsutskottet Ledamoten Tommy Ejnarsson har fyllt 50 år och gratuleras av kommunstyrelsen.

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 14.00-15.30 Beslutande Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Konny Bogren, s Christel Rudiger-Karlsson, s Ove Engqvist, s Tommy Ejnarsson, v Dragan Vujasinovic,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-11.00 Beslutande Jonny Bengtsson, s Ove Engqvist, s Ingrid Rosen Per-Inge Pettersson Åke Bergh Övriga deltagande Sven Carlsson Bo Strangnefjord

Läs mer

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(13) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 08.30-11.30 Beslutande Bo Bergman, s Tommy Ejnarsson, v Per-Inge Pettersson, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande Sven Carlsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Per-Inge Pettersson, c Åke Nilsson, kd 156-165 Tommy Ejnarsson, v

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Per-Inge Pettersson, c Åke Nilsson, kd 156-165 Tommy Ejnarsson, v 1(18) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-12.00 Beslutande Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Per-Inge Pettersson, c Åke Nilsson, kd 156-165 Tommy Ejnarsson, v Övriga deltagande

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (25) Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.10 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström 39-42 Britt Olsson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 09.00-12.00 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Sivert Bergström Åke Nilsson Tommy Ejnarsson Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 09.30-11.45 ande Bo Bergman Lars Hagberg Laila Ekström Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus Blomberg Bertil Karlström

Läs mer

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 08.30-12.30 Beslutande Kira Berg, s Pia Rydh, v Per-Inge Pettersson, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande Sven Carlsson,

Läs mer

Bo Bergman, s Bodil Liedberg-Jönsson, s Per-Inge Pettersson, c Tommy Ejnarsson, v Åke Nilsson, kd

Bo Bergman, s Bodil Liedberg-Jönsson, s Per-Inge Pettersson, c Tommy Ejnarsson, v Åke Nilsson, kd 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-12.10 Beslutande Bo Bergman, s Bodil Liedberg-Jönsson, s Per-Inge Pettersson, c Tommy Ejnarsson, v Åke Nilsson, kd Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(23) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-14.15 Beslutande Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Per-Inge Pettersson, c Åke Nilsson, kd Tommy Ejnarsson, v Övriga deltagande Sven Carlsson, kommunchef

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, måndagen den 1 juni 2015 kl. 8.30 Beslutande Åke Nilsson, KD Rosie Folkesson, S Åke Bergh, M Jonny Bengtsson, S, tj. ers. Övriga deltagande Jens Karlsson,

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 14.00-16.00 Beslutande Bo Bergman Annelie Milton-Björk Lars Hagberg Jonny Bengtsson Jan Kennmark Göran Berglund Laila

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-15.20 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Per-Inge Pettersson Åke Nilsson 830-12.00 Tommy Ejnarsson Övriga

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred 2010-06-29 kl. 08.30-11.15. Åke Nilsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sessionssalen, Hultsfred 2010-06-29 kl. 08.30-11.15. Åke Nilsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-11.15 Beslutande Kira Berg, s Tommy Ejnarsson, v Lars Rosander, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande Lars-Erik

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (46) Kommunfullmäktige. Bo Strangnefjord Bertil Karlström ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2001-03-26

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (46) Kommunfullmäktige. Bo Strangnefjord Bertil Karlström ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2001-03-26 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (46) Plats och tid Stålhagsskolans samlingssal, Hultsfred kl. 18.30-21.30 Beslutande Se särskild närvarolista sid 43-44 Övriga deltagande Bo Strangnefjord Bertil

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (23) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.10 Beslutande Lars Rosander,C Rosie Folkesson, S John Hoffbrink, SD Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S ej 46-47

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.45 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Per-Inge Pettersson Åke Nilsson Tommy Ejnarsson Övriga deltagande

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(45) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-17.00 Beslutande Bo Bergman, s Åke Bergh, m Jonny Bengtsson, s Gunilla Aronsson, c Silva Andersson,s Per-Inge Petterson, c Ove Engkvist,

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C 68-70, 72-86 Rosie Folkesson, S. Rosie Folkesson Åke Nilsson Underskrifter Paragrafer

Per-Inge Pettersson, C 68-70, 72-86 Rosie Folkesson, S. Rosie Folkesson Åke Nilsson Underskrifter Paragrafer Sammanträdesprotokoll 1 (40) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 09.00-15.40 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD ej 71 Tomas Söreling, S Pär Edgren, M 65-78

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred 2003-05-06 kl. 08.30-12.00 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Per-Inge Pettersson Åke Nilsson Tommy Ejnarsson Övriga

Läs mer

Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Inger Olsson-Blomberg (M) Bengt Sylvan (FP) Catharina Melian (S)

Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Inger Olsson-Blomberg (M) Bengt Sylvan (FP) Catharina Melian (S) 1(10) Plats och tid Ebba Grips rum, Djursholms slott, kl 08:30-12:05 Paragrafer 1-8 Beslutande Olle Reichenberg (M), ordf. Ersättare Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Inger Olsson-Blomberg

Läs mer

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13.

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13. Plats och tid Sal Balder, Valhall, kl. 18.30-22.00 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80 Per-Inge Pettersson Lizette

Läs mer

Nytt hyreskontrakt med Hotell AB Hulingen

Nytt hyreskontrakt med Hotell AB Hulingen 1995-12-18 1 Hotell Hulingen Sven Carlsson Fastighetskontoret Kf 126 Dnr 1995.260 844 Nytt hyreskontrakt med Hotell AB Hulingen Mellan Hultsfreds kommun som hyresvärd och Hotell AB Hulingen som hyresgäst

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.55 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Sivert Bergström Åke Nilsson Lennart Beijer Övriga deltagande Bertil

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 mars 2007 1 ( 18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 mars 2007 1 ( 18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16. Kommunstyrelsens teknikutskott 14 mars 2007 1 ( 18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.50 Beslutande: Per Gruvberger, Hans Nahlbom Bo Olsson Peter Johansson Ersättare: Benny Nord

Läs mer

Kommunhuset 2013-02-28 kl 13:00. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Kommunhuset 2013-02-28 kl 13:00. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (27) Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-20.30 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Utses att justera Lennart Eklund

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Pettersson, FP

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Pettersson, FP Sammanträdesprotokoll 1 (22) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.30 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Gunvor Nilsson, M Carola

Läs mer

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 14:00-16.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, MP Britt Idensjö, sekreterare

Läs mer