Sessionssalen, Hultsfred kl Per-Inge Pettersson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sessionssalen, Hultsfred 2010-04-20 kl. 08.30-10.45. Per-Inge Pettersson"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl Beslutande Kira Berg, s Tommy Ejnarsson, v Per-Inge Pettersson, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Mats Stenström Britt Olsson, sekreterare Helena Grybäck Svensson Per-Inge Pettersson Utses att justera Underskrifter Paragrafer Sekreterare Ordförande Justerande. Britt Olsson. Kira Berg. Per-Inge Pettersson Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats av protokollet Kommunkansliet Underskrift. Britt Olsson

2 Sammanträdesprotokoll 2 (12) Kommunstyrelsen KSAU 148/2010 Dnr 2010/ Granskning av den interna kontrollen avseende ekonomiska transaktioner De förtroendevalda revisorerna har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers att göra en uppföljning av en tidigare genomförd granskning av den interna kontrollen avseende ekonomiska transaktioner. Granskningen ligger inom den av revisorerna antagna granskningsplanen. Revisorerna överlämnar rapporten till kommunstyrelsen för beaktande och åtgärd. Revisionen önskar svar på planerade åtgärder med anledning av rapporten och svar ska lämnas i maj då förlängning av svarstid beviljats. Arbetsutskottet beslutade 75/ att ge ekonomichef Mats Stenström i uppdrag att återkomma med förslag till svar på åtgärder med anledning av rapporten. Ekonomichefen har med svar på de frågor som ställs i rapporten. - Arbete pågår med att ta fram ny rutin för att klara behovet av hålla aktuell förteckning över attestanter löpande under året istället för som idag en sammanställning per år. - Vad gäller om verifikationerna uppfyller de krav som redovisningslagen ställer på en verifikation pågår arbete med att ta fram en ny rutin. - Framtagande av ny rutin pågår för rutiner för redovisning av kontanter/handkassor. Vad gäller om rutinerna följs eller inte har detta lämnats till översynen av kommunstyrelsens delegationsordning. - Förslag till förbättrad rutin för fakturering och kravverksamheten har tagits fram och behandlas som separat ärende. Beredning Kommunstyrelsens arbetsutskott 75/10 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna förslaget till svar på revisorernas granskning.

3 Sammanträdesprotokoll 3 (12) Kommunstyrelsen KSAU 149/2010 Dnr 2010/ Förslag till reviderade fakturerings- och kravregler Ekonomichef Mats Stenström redogör för ett förslag till fakturerings- och kravregler som tagits fram med anledning av uppföljningen på revisorernas granskning om den interna kontrollen avseende ekonomiska transaktioner. Det tidigare dokumentet kallades för debiterings- och krediteringsregler som nu ska ersättas av förslaget till fakturerings- och kravregler. Arbetsutskottet beslutar att vid översynen av kommunstyrelsens delegationsordning ska fakturerings- och kravregler stämmas av mot densamma. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna förslaget till fakturerings- och kravregler.

4 Sammanträdesprotokoll 4 (12) Jonny Bengtsson KLP KSAU 150/2010 Dnr 2010/ Kallelse från KLP (Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning) till konsortiemöte och årstämma 2010 KLP har översänt kallelse till konsortiemöte och årstämma 2010 i Kalmar torsdag 29 april. Föredragningslista för konsortiemöte och årsstämma är översänd. Ordförande Kira Berg är utsedd till representant men är förhindrad att delta. Arbetsutskottet beslutar utse kommunstyrelseledamot Jonny Bengtsson till kommunens representant.

5 Sammanträdesprotokoll 5 (12) Energirådgivaren KSAU 151/2010 Lägesrapport Uthållig kommun Energirådgivare Gunnar Karelid har lämnat en lägesrapport för Uthållig kommun vilken sammanfattas enligt följande: Hultsfreds kommun deltar tillsammans med 65 andra kommuner i Energimyndighetens program Uthållig kommun för perioden 2008 juni Målsättningen med programmet är energisystem som är trygga, kostnadseffektiva och som ger låg inverkan på hälsa, miljö och klimat. Arbetsgruppen för Uthållig kommun i Hultsfred består av representanter för miljö- och byggnadskontoret, tekniska kontoret och utvecklingskontoret. Arbetet har fokuserats på minskade utsläpp av fossil koldioxid, energieffektivisering och förnyelsebara energikällor. Målet att 90 % av kommunala fastigheter år 2010 skall värmas av biobränslen uppnåddes redan Energieffektivisering för minskad elanvändning fortsätter. Hultsfred deltar i ansträngningarna för biogasproduktion och tankställen i länet. Under 2010 medverkar Hultsfred i ett projekt för att undersöka samordningsmöjligheterna beträffande insamling av det organiska hushållsavfallet för biogasproduktion Byte till energieffektiv gatubelysning har hittills gjorts i ganska liten omfattning, men kommer att utföras i större etapper under perioden Hultsfred deltar i kampanjen Klimatlöfte Kalmar län, som började under hösten 2009 och pågår hela Arbetsutskottet tackar för informationen.

6 Sammanträdesprotokoll 6 (12) Vetlanda kommun Stadsarkitekten KSAU 152/2010 Dnr 2010/ Samråd om översiktsplan Vetlanda kommun Vetlanda kommun har tagit fram förslag till ny översiktsplan. Den omfattar hela kommunens yta och visar hur kommunen ser på mark- och vattenanvändning samt bebyggelsens utveckling i kommunen. Översiktsplanen är obligatorisk och vägledande för efterföljande beslut. När det nu framtagna planförslaget är antaget ersätter det 1998 års översiktsplan. Vindkraft och nya strandskyddsbestämmelser är viktiga frågor som inte tidigare behandlats i översiktsplanen. Samrådet pågår 1 mars - 26 april synpunkter ska sändas in till Vetlanda kommun. Planen finns på kommunens hemsida Stadsarkitekt Jonas T Sandelius fick i uppdrag av arbetsutskottet 103/ att lämna förslag till yttrande och som nu lämnats enligt följande: Vetlanda kommun har tagit fram en samrådshandling till ny översiktsplan för kommunen. Översiktsplanen består av fyra delar; huvuddokumentet Översiktsplan 2010 Vetlanda kommun, bilagan Utvecklingsområden i kommunens orter, bilagan Landsbygdsutveckling i strandnära lägen samt bilagan Vindbruksplan 2010 med MKB. Vetlanda kommun gränsar till Hultsfreds kommun längs en sträcka på ca 7 mil. Utmed denna sträcka finns ett flertal gemensamma planeringsfrågor. Det saknas dock en särskild redovisning av mellankommunala frågor i samrådshandlingen, även om flera av dessa behandlas på olika platser i dokumentet. Gemensamma planeringsfrågor som med fördel hade kunnat preciserats är orten Kvillsfors, riksväg 47 genom båda kommunerna, järnvägssträckorna Järnforsen Vetlanda och Kvillsfors Pauliström, kulturmiljöintresset runt Skinnkälla samt naturvårdsintressena kring Emån och Sällevadsån. För övrigt är Vetlandas samrådsförslag till översiktsplan mycket tydlig och välarbetad. Hultsfreds kommun har inga ytterligare synpunkter på rubricerad översiktsplan. Beredning Kommunstyrelsens arbetsutskott 103/10 Arbetsutskottet godkänner förslaget och beslutar översända det som yttrande från Hultsfreds kommun.

7 Sammanträdesprotokoll 7 (12) Kommunstyrelsen KSAU 153/2010 Dnr 2010/ Yttrande om flerårsplan för Svenskt Vatten Svenskt Vatten har idag en flerårsplan som sträcker sig till Ett förslag till ny flerårsplan för åren har utarbetats. Tekniska kontoret har inget att erinra mot Svenskt Vattens förslag till flerårsplan och föreslår att förslaget tillstyrkas. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att tillstyrka Svenskt Vattens förslag till flerårsplan

8 Sammanträdesprotokoll 8 (12) Tekniska chefen KSAU 154/2010 H Svar på skrivelse från Villaägarnas lokalavdelning i Hultsfred om utbyggnad av fjärrvärmenätet i Hultsfred Lokalavdelningen har lämnat en skrivelse till kommunen och vill veta om kommunen har regelbundna kontakter med Neova, som är ägare av fjärrvärmenätet, och eventuella utbyggnadsplaner i Hultsfreds tätort. Tekniska chefen Helena Grybäck Svensson informerar om att möten äger rum och att det finns utbyggnadsplaner för Hultsfreds tätort. Tekniska chefen får i uppdrag att resonera vidare med Neova utifrån dagens diskussioner samt översända svar till Villaägarnas lokalavdelning i Hultsfred.

9 Sammanträdesprotokoll 9 (12) Kulturdepartementet KSAU 155/2010 Dnr 2010/ I samspel med musiklivet - en ny plattform för musiken (SOU 2010:12) Kulturdepartementet har skickat ut betänkandet I samspel med musiklivet en ny plattform för musiken på remiss. Yttrandet ska vara inlämnat senast 29 april Arbetsutskottet beslutade 122/ att ge vikarierande kultursekreterare Håkan Durmér i uppdrag att sammanställa ett förslag till yttrande och följande förslag har lämnats: Hultsfreds Kommun ställer sig positiv till stora delar av utredningen, särskilt gällande bidrag till regional musikverksamhet samt bidrag till musikarrangörer. Däremot ställer vi oss tveksamma till förslaget om Statens Musikverks dokumentationsverksamhet, som nämns i kapitel Vi ifrågasätter att de resurser som Statens Musikverk ska erhålla för denna verksamhet kommer att räcka för uppdraget. Den risk vi ser är att de områden som i dag är underrepresenterade i samlingarna kommer att fortsätta vara underrepresenterade särskilt populärmusiken, något som står i kontrast till utredarnas uppdrag att främja ett musikaliskt kulturarv som används och utvecklas. I stället för att tilldela Statens musikverk otillräckliga resurser för den totala dokumentationsverksamheten, föreslår vi att de redan etablerade arkiven och verksamheterna av denna typ, som finns runt om i landet, får ett utökat uppdrag med hjälp av de resurser som utredningen föreslår att Statens Musikverk ska använda för dokumentationsverksamhet. Beredning Kommunstyrelsens arbetsutskott 122/10 Arbetsutskottet beslutar ta yttrandet som sitt eget samt översända detsamma till Kulturdepartementet som yttrande från Hultsfreds kommun.

10 Sammanträdesprotokoll 10 (12) Kultur- och fritidskontoret Kommunjuristen KSAU 156/2010 Dnr 2010/ Ansökan från Svenskt Rockarkiv om bidrag Svenskt Rockarkiv har sänt in en ansökan om årligt bidrag på kronor under tre år. Förbundet Svenskt Rockarkiv söker om verksamhetsstöd för att kunna fortsätta sitt arbete med insamling och katalogisering av kulturarvet svensk rock och pop. För att arbetet med arkivet ska kunna fortgå ansöker Svenskt Rockarkiv om stöd för en heltidstjänst samt omkostnader, sammanlagt ett årligt bidrag på kronor för de närmaste tre åren. Arbetsutskottet beslutar att kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att lämna yttrande i ärendet samt att ärendet översändes till budgetberedningen. Arbetsgruppen för festivalen med kommunjurist David Tollstern som sammankallande får i uppdrag att aktualisera finansieringsfrågan med regionförbundet och avrapportera efter sommaren.

11 Sammanträdesprotokoll 11 (12) Miljö- och byggnadsnämnden KSAU 157/2010 Dnr 2010/ Förslag om ändring i detaljplan Hultsfreds Kommunala Industri AB, HKIAB, lämnar förslag till arbetsutskottet om att ge uppdrag om ändring i detaljplan för att möjliggöra byggnation. Det gäller ett område på fastigheten Stenkulla 1:38. Arbetsutskottet beslutar lämna uppdrag till miljö- och byggnadsnämnden att se över området på fastigheten Stenkulla 1:38 för att göra ändring i detaljplanen.

12 Sammanträdesprotokoll 12 (12) KSAU 158/2010 Anmälningsärenden 1. Rekommendation läsårstider Kalmar län 2. Skrivelse från Kommentus 3. Socialnämndens arbetsutskott om ensamkommande flyktingbarn 4. Information från Kommuninvest

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 08.30-12.30 Beslutande Kira Berg, s Pia Rydh, v Per-Inge Pettersson, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande Sven Carlsson,

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 1 (15) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 08.30-14.15 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Rosie Folkesson, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 14:00-16.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, MP Britt Idensjö, sekreterare

Läs mer

Kommunkontoret Hultsfred 2011-05-18, kl 13.00-16.45

Kommunkontoret Hultsfred 2011-05-18, kl 13.00-16.45 Sammanträdesprotokoll 1(17) Plats och tid Kommunkontoret Hultsfred, kl 13.00-16.45 Beslutande Gunilla Aronsson, ordförande Jonny Bengtsson, KS Anne-Marie Granath, EF Ulla-Britt Hofvergård, HL Lennart Davidsson,

Läs mer

Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred. Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S

Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred. Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Sammanträdesprotokoll 1(2) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Britt Olsson,

Läs mer

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13.

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13. Plats och tid Sal Balder, Valhall, kl. 18.30-22.00 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80 Per-Inge Pettersson Lizette

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 08.00-10.50 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson

Läs mer

Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Catharina Carlsson (M)

Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Catharina Carlsson (M) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00-11:20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Bo Frank (M) Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01 Sida 1 Sammanträdesdatum 2010-02-01 Plats och tid Kommunkontoret kl. 08.30-12:25 Beslutande Christer Aronsson (C), ordförande Barbro Gustafsson (M) Maria Radivoj (S) Gunilla Hermansson (KD) Martin Alfborger

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s)

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-17 1. Plats och tid Maritimt Centrum, 08.30-16.45 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson

Läs mer

Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 10.00 14.45. Mötet ajourneras 12.30 13.00.

Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 10.00 14.45. Mötet ajourneras 12.30 13.00. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-01-19 ( 32 ).B Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 10.00 14.45. Mötet ajourneras 12.30 13.00. Beslutande: Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (20) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.20 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-05-13 Innehåll 115 Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB... 152 116 Bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB... 154 117 Näringslivsrapport... 156 118 Tillkommande/utgående

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (40) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (36) Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 18 augusti 2010 kl 09.00-12.00, 13.00-15.40 Beslutande Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C)

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 08.30-14.20 Beslutande Leif Sandberg (C), ordförande Torgny Larsson (S) Marianne Åkerblad (M), tjg ers Övriga närvarande Anders Larsson (C), del av 55

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 14.00-15.30 Beslutande Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Konny Bogren, s Christel Rudiger-Karlsson, s Ove Engqvist, s Tommy Ejnarsson, v Dragan Vujasinovic,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2013-05-13 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 15.50 Beslutande Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Catarina Pettersson, ordf (S) Kjell Ivemyr

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-21

Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-21 2015-05-21 Sida 1 (29) Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-21 På grund av personuppgiftslagen (PUL) kan vissa personuppgifter vara borttagna (kryssade) i protokollet. Innehållsförteckning

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 12.00

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 12.00 TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-02-07 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 12.00 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-04-02 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2014-04-02 Kommunstyrelsen (24) Tid och plats 204-04-02 - i Kommunhuset klockan 3.30-5.50. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande, 37-39, 4 klockan 3.30-4.40. Christer Olsson (S) - andre

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen och sammanträdesrum Yxningen, kl 09.00 16.10 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Mira Wedenberg (M) Joakim

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2011-11-14. Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2011-11-14. Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Tid Kl. 14.00 18.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Ulf Hedin (M), ordförande Johanna Storbjörk (S), vice ordf.

Läs mer