Bo Bergman, s Bodil Liedberg-Jönsson, s Per-Inge Pettersson, c Tommy Ejnarsson, v Åke Nilsson, kd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bo Bergman, s Bodil Liedberg-Jönsson, s Per-Inge Pettersson, c Tommy Ejnarsson, v Åke Nilsson, kd"

Transkript

1 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl Beslutande Bo Bergman, s Bodil Liedberg-Jönsson, s Per-Inge Pettersson, c Tommy Ejnarsson, v Åke Nilsson, kd Övriga deltagande Sven Carlsson, kommunchef, Christina Brandt 346 Magnus Blomberg, sekreterare Stig Ohlsson 349 Bo Strangnefjord, 342, 345, 346, 349 Hans Andersson 350 Per-Inge Pettersson Utses att justera Underskrifter Paragrafer Sekreterare Ordförande Justerande. Magnus Blomberg. Bo Bergman. Per-Inge Pettersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats av protokollet Kommunkansliet Underskrift. Magnus Blomberg

2 2(12) Budgetberedningen Tekniska kontoret KSAU 342/2004 Dnr 2004/ Budget 2005, plan , tekniska kontoret Vid arbetsutskottets genomgång av kommunstyrelsens förvaltningars budgetförslag fick tekniska kontoret i uppdrag att inkomma med ett reviderat driftbudgetförslag som håller sig inom angiven ram. Tekniske chefen, Bo Strangnefjord, meddelar att tekniska kontoret inte lyckats arbeta fram ett nytt budgetförslag som håller sig inom budgetramen för år Ramöverskridandet är kr. Beredning 258/04 Tekniska kontorets ramavvikelse får hanteras i samband med höstens budgetberedning.

3 3(12) KS KSAU 343/2004 Dnr 2004/ Medlemskap i KreditGarantiFöreningen Norra Småland ek.f. KreditGarantiFöreningen Norra Kalmar är för att kunna starta sin verksamhet som kreditgivare i behov av ytterligare grundkapital till föreningen. Kapitaltillskottet ska i så fall ske i form av förlagsinsatser. Föreningen anhåller i skrivelse om att kommunen ska teckna förlagsinsatser om kr i föreningen. HNC AB:s styrelse har i yttrande tillstyrkt föreningens framställan. Beredning 281/04 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att teckna förlagsinsatser om kr i KreditGarantiFöreningen Norra Småland ekonomisk förening, under förutsättning av att Vimmerby och Eksjö kommuner tar motsvarande beslut. Finansiering får ske ur kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda ändamål.

4 4(12) IT-chefen KSAU 344/2004 Dnr 2004/ Förstudie av IT-organisationen i Hultsfreds kommun Komrev har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer gjort en förstudie av hur kommunens IT-organisation fungerar. Granskningen ligger inom den av revisorerna antagna granskningsplanen. Följande iakttagelser/synpunkter framhålls: - Ansvar och rollerna avseende IT-verksamheten behöver tydliggöras och dokumenteras. - När kommer revideringen av ADB-strategin att vara genomförd? - Finansieringsansvaret behöver tydligggöras. - Överenskommelser mellan IT-avdelningen och respektive förvaltning bör dokumenteras och följas upp. Rapporten överlämnas till kommunstyrelsen för beaktande och åtgärder. Revisionen vill ha redovisning av planerade åtgärder senast 15 november. IT-avdelningen får i uppdrag att senast 30 september inkomma med yttrande över rapporten.

5 5(12) Tekniska kontoret KSAU 345/2004 Dnr 2004/ Målilla Gymnastik- och Idrottsförening ansöker om bidrag till byte av vatten- och avloppsledning Målilla Gymnastik- och Idrottsförening anhåller i skrivelse om kommunens hjälp med att byta ut en vatten- och avloppsledning i Målilla Idrottspark. Man önskar att kommunen bidrar med erforderligt material till en kostnad av ca kr medan föreningen står för arbetsinsatsen som behövs. Tekniska kontoret får i uppdrag att yttra sig över föreningens framställan.

6 6(12) Brukshundklubben Christina Brandt KSAU 346/2004 Dnr 2004/ Föreningsbidrag till Brukshundklubben i Hultsfred. Hultsfreds Brukshundklubb har i skrivelse den 24 mars 2004, hos kommunstyrelsen ansökt om att kommunstyrelsen fortsättningsvis skall stå för kostnaderna för el och va för brukshundklubbens anläggningar på Kalvekätte samt för de faktiska kostnader som Stegen haft för skötseln av klubbens träningsplaner. Kultur och Fritid ansåg att Hultsfreds Brukshundklubb fr.o.m ska klassas som en vanlig förening med ungdomsverksamhet, plus speciella bidrag till träningsplaner och färdigutbildade räddnings- och försvarshundar, kronor per hund. Verksamhetschef Christina Brandt och kanslichef Magnus Blomberg fick 187/04 i uppdrag att tillsammans med brukshundklubben reda ut vilka bestämmelser som gäller och vilka bidrag klubben är berättigad till. Christina Brandt redovisar resultatet av överläggningarna med brukshundklubben som lett fram till följande förslag. Föreningen klassas även i fortsättningen som en frivillig försvarsorganisation och erhåller bidrag enligt följande: Driftbidrag för träningsplaner Bidrag per utbildad hund kr, beräknat 6 st hundar (garanterat minst kr) Aktivitetsbidrag, beräknat Lokalbidrag + ev utb. bidrag Grundbidrag kr kr kr kr kr Beredning 138/04 187/04 Förslaget enligt ovan godkänns.

7 7(12) Sven Carlsson KSAU 347/2004 Dnr 2003/ Revidering av övergripande mål för Hultsfreds kommun. De övergripande mål som finns för kommunens verksamhet antogs av kommunfullmäktige , 84. Även om målen till stor del bär en tidlös prägel är en översyn och revidering behövlig, vilket även påpekats av kommunrevisionen. Kommunchef Sven Carlssons förslag på hur arbetet med översynen ska genomföras har tidigare antagits av ksau. I översynen ska även intentionerna i en motion från Per-Inge Pettersson med titeln Ökad tillväxt förbättrar kommunens ekonomi beaktas. Ärendet diskuterades senast på koncernledningsgruppen möte Efter denna diskussion föreslår kommunchefen att arbetet inleds med att arbetsutskottet tar fram ett antal centrala övergripande mål som blir styrande för det fortsatta översynsarbetet. Beredning 237, 328, 338/04 Kommunchefens förslag godkänns. Kommunchefen får i uppdrag att ta fram underlag och förslag till centrala övergripande mål.

8 8(12) KSAU 348/2004 Dnr 2004/ Gemensam postmottagning och registrering för leveransfakturor till kommunen I samband med att budgeten för år 2004 antogs beslutades att Hultsfred kommun ska införa digital hantering av kommunens leverantörsfakturor genom central skanning. Detta arbetssätt förutsätter att kommunens samtliga leverantörsfakturor adresseras till en och samma adress för gemensam och central postmottagning. För att underlätta postsortering föreslås därför även att leverantörsfakturorna adresseras till en egen postbox. När central skanning av leverantörsfakturor införs ska kommunens samtliga leverantörsfakturor adresseras till en och samma centrala postadress Hultsfred , med egen postbox.

9 9(12) Tekniska kontoret Miljö- och byggnadskontoret KSAU 349/2004 Dnr 2004/ Avverkning och återbeskogning av Folkparken, Hembygdsparken och Campingplatsen i Hultsfred Stig Ohlsson har tillsammans med tekniska kontoret arbetat fram ett förslag daterat avseende avverkning, återbeskogning och skötsel av rubricerat fritidsområde. Förslaget tar bla. a. sikte på att trygga allmänhetens möjligheter till en rimligt säker vistelse i området samtidigt som områdets vegetationsmässiga värden ska tillvaratas och förbättras. Tekniska kontorets förslag avseende omedelbara behov av avverkning godkänns och förutsätts ske i samråd med berörda intressenter i området. Tekniska kontoret får i uppdrag att vidare bearbeta och kostnadsberäkna övriga delar av förslaget.

10 10(12 ) Samtliga förvaltningar Kommunrevisionen KSAU 350/2004 Dnr 2004/ Översyn av löne- och rapporteringssystemet Personalchef Hans Andersson rapporterade , om uppdraget att tillsammans med ekonomi- och IT-chefen, arbeta med uppdraget 402/03, att se över möjligheterna att öka effektiviteten avseende löne- och personalrapporteringssystemen. Det framkom då bl a att ytterligare arbete återstod innan gruppen skulle vara klar att lägga fram ett förslag i ärendet. blev då att arbetsgruppen fick förlängd tid till sitt förfogande till 15 september Personalchefen gör nu i augusti 2004, bedömningen att den aktuella arbetssituationen på personalkontoret för närvarande inte medger fortsatt arbete med översynen och ev försöksprojekt under hösten I det utkast till granskningsrapport av lönesystemet som gjorts på uppdrag av kommunens revisorer och som undertecknad tagit del av, kan man samtidigt utläsa att rutinerna för anställning, avvikelserapportering, hantering av reseräkningar samt hantering av löneskulder är ändamålsenliga. Revisorerna konstaterar vidare att lönesystemet är ett av kommunens viktigaste system då en stor del av kommunens kostnader utgörs av löner. För att kommunens anställda och arvoderade ska få rätt lön vid rätt tillfälle samt att utbetalning sker till rätt person, krävs att det finns ändamålsenliga rutiner. Dessutom krävs kontroller av såväl maskinell som manuell karaktär, för att åstadkomma en god säkerhet och god intern kontroll. En översyn med ev försöksprojekt måste därför ges den tid och uppmärksamhet från berörda som den kräver. Personalkontoret kommer under hösten att förevisa och erbjuda samtliga verksamhetschefer de olika former av förbättrat informationsuttag som nu finns att tillgå. Arbetet med se över löne- och personalrapporteringssystemet i syfte att ytterligare rationalisera och effektivisera hanteringen ska återupptas under våren 2005.

11 11(12 ) Virserums Sparbank Ekonomikontoret Göran Ehn Dackestop KSAU 351/2004 Dnr 1999/ Ansökan om kommunal borgen till Dackestop, Dackestop ekonomisk förening har hos Virserums Sparbank anhållit om anstånd med amorteringar avseende lån hos banken för vilket kommunen tecknat borgen på kr. Banken önskar besked om kommunen som borgenär godkänner anståndet. Kommunfullmäktige beslutade 39/99, 88/01 att godkänna och teckna borgen för Dackestop. Anstånd med amorteringar, tre stycken à kr, godkänns för år Kommunens borgensåtagande kvarstår därmed oförändrat.

12 12(12 ) KSAU 352/2004 Anmälningsärenden 1. Prognosbrev om kommunal mottagning av flyktingar. 2. Kommunchefens rapport om flygöverläggningar med Vimmerby kommun. 3. Avtackning av inköpssamordnare Bo Schön.

Sessionssalen, Hultsfred 2007-10-23 kl. 08.30-15.30

Sessionssalen, Hultsfred 2007-10-23 kl. 08.30-15.30 1(17) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-15.30 Beslutande Bo Bergman, s Tommy Ejnarsson, v Per-Inge Pettersson, c Kira Berg, s Övriga deltagande Sven Carlsson, kommunchef Michael Leijonhud

Läs mer

Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 1 (15) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 08.30-14.15 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Rosie Folkesson, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande

Läs mer

Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) deltar 206-216 Roland Halvarsson (v) Lars-Gunnar Hedenquist (fp)

Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) deltar 206-216 Roland Halvarsson (v) Lars-Gunnar Hedenquist (fp) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-12-13 1. ( 27 ) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 13.00 17.00 Beslutande: Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) deltar 206-216

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred 2010-06-29 kl. 08.30-11.15. Åke Nilsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sessionssalen, Hultsfred 2010-06-29 kl. 08.30-11.15. Åke Nilsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-11.15 Beslutande Kira Berg, s Tommy Ejnarsson, v Lars Rosander, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande Lars-Erik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Per-Inge Pettersson, c Åke Nilsson, kd 156-165 Tommy Ejnarsson, v

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Per-Inge Pettersson, c Åke Nilsson, kd 156-165 Tommy Ejnarsson, v 1(18) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-12.00 Beslutande Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Per-Inge Pettersson, c Åke Nilsson, kd 156-165 Tommy Ejnarsson, v Övriga deltagande

Läs mer

Rosie Folkesson Underskrifter Paragrafer. Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Rosie Folkesson Underskrifter Paragrafer. Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 08:30-12.15 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Rosie Folkesson, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund,

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C 68-70, 72-86 Rosie Folkesson, S. Rosie Folkesson Åke Nilsson Underskrifter Paragrafer

Per-Inge Pettersson, C 68-70, 72-86 Rosie Folkesson, S. Rosie Folkesson Åke Nilsson Underskrifter Paragrafer Sammanträdesprotokoll 1 (40) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 09.00-15.40 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD ej 71 Tomas Söreling, S Pär Edgren, M 65-78

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (25) Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.10 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström 39-42 Britt Olsson,

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.45 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Per-Inge Pettersson Åke Nilsson Tommy Ejnarsson Övriga deltagande

Läs mer

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 14:00-16.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, MP Britt Idensjö, sekreterare

Läs mer

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande Ewa Westling Olzon (M) Carina Schön (S) Dick Pettersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(23) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-14.15 Beslutande Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Per-Inge Pettersson, c Åke Nilsson, kd Tommy Ejnarsson, v Övriga deltagande Sven Carlsson, kommunchef

Läs mer

Ersättare: Övriga deltagande:claes Hultgren, kommunchef Bo Forsberg, sekreterare. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 22 juni 2006

Ersättare: Övriga deltagande:claes Hultgren, kommunchef Bo Forsberg, sekreterare. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 22 juni 2006 Kommunstyrelsen 20 juni 2006 1 (21) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.00 Ajournering 15.00-15.30, 15.45-15.50 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Anita Widman Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred 2010-04-20 kl. 08.30-10.45. Per-Inge Pettersson

Sessionssalen, Hultsfred 2010-04-20 kl. 08.30-10.45. Per-Inge Pettersson Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-10.45 Beslutande Kira Berg, s Tommy Ejnarsson, v 156-158 Per-Inge Pettersson, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.55 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Sivert Bergström Åke Nilsson Lennart Beijer Övriga deltagande Bertil

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(27) Plats och tid Sammanträdesrum 1 Osby kommun klockan 13.00 ande ledamöter Anders Pettersson (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) 91-93, 106-109 Monica Svensson (S) Clas Frisk (KD) 91-110 Karl-Gösta

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-04 1

Kommunstyrelsen 2007-12-04 1 Kommunstyrelsen 2007-12-04 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.45 12:10. Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Jan-Erik Steen (s) Sixten Carlsson (s) Göran

Läs mer

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 08.30-12.30 Beslutande Kira Berg, s Pia Rydh, v Per-Inge Pettersson, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande Sven Carlsson,

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (21) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (21) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (21) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-09-12 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 12 september 2012, kl. 08.00-12.15 Beslutande Anders Berngarn (M)

Läs mer

Annika Engelbrektsson. Kommunkansliet. Underskrifter:... Sekreterare: Marianne Andersson.... Ordförande: Robert Mörk

Annika Engelbrektsson. Kommunkansliet. Underskrifter:... Sekreterare: Marianne Andersson.... Ordförande: Robert Mörk Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-11-15 1. (20) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 14.00 17.10 Beslutande: Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) deltar 189-190, 192-193, 196, 200 Annika

Läs mer

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13.

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13. Plats och tid Sal Balder, Valhall, kl. 18.30-22.00 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80 Per-Inge Pettersson Lizette

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 1 Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD), (334-336, 342-343) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C)

Läs mer

Utses att justera: Harry Johansson. Underskrifter Sekreterare Claes Hultgren Paragrafer 96-112

Utses att justera: Harry Johansson. Underskrifter Sekreterare Claes Hultgren Paragrafer 96-112 Kommunstyrelsen 14 oktober 2009 1 (25) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-18.00 Ajournering kl. 17.00-17.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Åsa Hååkman-Felth Sune Frisk Bengt-Olof

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S)

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S) Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-10-06 klockan 13:30 14.00 Beslutande: Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Rune Johansson (M) tjg.ers för Åsa Herbst (M) Sven-Ingvar Borgquist

Läs mer

Inger Grelsson, v, ersätter Jan-Eric Berglund, v

Inger Grelsson, v, ersätter Jan-Eric Berglund, v 1 (22) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 17 februari 2009, kl. 9.00 12.00, 13.00 14.45 Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Åke Nyhlén,

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 14.00-15.30 Beslutande Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Konny Bogren, s Christel Rudiger-Karlsson, s Ove Engqvist, s Tommy Ejnarsson, v Dragan Vujasinovic,

Läs mer

Ritha Sörling och Christina Johansson. Kommunsekreterarens rum måndag 2008-04-07

Ritha Sörling och Christina Johansson. Kommunsekreterarens rum måndag 2008-04-07 Kommunstyrelsen 2008-04-01 1 (43) Plats och tid Kommunhuset, Hällefors, kl. 13.00 17.10 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Se bilagd förteckning Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer