Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott"

Transkript

1 1(13) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl Beslutande Bo Bergman, s Tommy Ejnarsson, v Per-Inge Pettersson, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande Sven Carlsson, kommunchef Helena Grybäck Svensson , 233 Britt Olsson, sekreterare Walde Pettersson 226 Michael Leijonhud 230 Mats Stenström 231 Mattias Karlsson 231 Per-Inge Pettersson Utses att justera Underskrifter Paragrafer Sekreterare Ordförande Justerande. Britt Olsson. Bo Bergman. Per-Inge Pettersson Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats av protokollet Kommunkansliet Underskrift. Britt Olsson

2 Tekniska kontoret 2(13) KSAU 224/2008 Bron vid Ängahultsbadet, Silverdalen/Lönneberga Tekniska chefen Helena Grybäck Svensson redogör för en skrivelse om den dåliga bron vid Ängahultsbadet i Silverdalen/Lönneberga. I skrivelsen erbjuder ortsbor i Silverdalen och Lönneberga att iordningsställa bron så att den är användbar till turist- och badsäsongen. Arbetsutskottet ser positivt på lösningen för brons iordningsställande och godkänner densamma samt att tekniska kontoret får vara kontakt mot skriftställarna i det fortsatta arbetet med bron.

3 Tekniska kontoret 3(13) KSAU 225/2008 Markfrågor Tekniska chefen Helena Grybäck Svensson redogör för tre ärenden. I samband med ombyggnationen av riksväg 34 föreslås att en fastighet på 210 m² som ägs av kommunen efterskänks i samband med Vägverkets förrättningar så att fastigheten fogas samman med intilliggande fastighet i St Aby, Mörlunda. En skrivelse har kommit till tekniska kontoret om ojämn beläggning i korsningen N Kyrkogatan Östra Långgatan i Hultsfred. Tekniska chefen informerar om att korsningen finns med i den arbetsplan över beläggningsarbeten som sker under våren Tekniska chefen redogör för ett brev med uppmaning om att rensa i ån som ska skickas ut till markägare utmed Silverån ner till Hulingen. Brevet ska undertecknas av kommunen, länsstyrelsen och Emåförbundet. Arbetsutskottet beslutar efterskänka fastigheten på 210 m² i samband med Vägverkets förrättningar. Tekniska chefens lägesrapport vad gäller N Kyrkogatan-Östra Långgatan i Hultsfred och breven till markägare utmed Silverån-Hulingen är mottagen.

4 Tekniska kontoret 4(13) KSAU 226/2008 Värmeförsörjning, Vena Skola Byggnadsingenjör Walde Pettersson redogör för förslag till byte av energislag på Vena skola. Idag är det oljeeldning och viss energieffektivisering har skett genom termostatbyte och ventilationsstyrning m m. Byggnadsingenjören redogör för värmepump alternativt befintlig fastbränsleanläggning vid Klockargården, Vena. Tekniska kontoret får fortsätta på fastbränslealternativet samt ta upp diskussioner med AB Hultsfreds Bostäder angående kostnadsfördelning m m.

5 Ekonomikontoret Personalkontoret Utvecklingskontoret 5(13) KSAU 227/2008 Dnr 2008/ Sponsring (Dackarna och Hultsfredsfestivalen) Utvecklingschef Lars-Erik Rönnlund har överlämnat förslag till sponsoravtal för Dackarna och Hultsfredsfestivalen för tiden I förslagen till sponsoravtal föreslås att hela sponsorkontot på 260 tkr används till Dackarna och Hultsfredsfestivalen samt en omfördelning av 20 tkr från näringslivskontot till sponsorkontot. Målilla Motorklubb/Speedway Förhandlingar har förts med Målilla Motorklubb/Speedway angående avtalsvillkor för sponsring kommande år. Samråd har skett med kanslichef, personalchef, vd för Hultsfreds Kommunala Industri AB och AB Hultsfreds Bostäders vd. Samtliga har samtyckt till att göra ett treårigt avtal. Avtalet förutsätter att Dackarna kör i högsta serien. Innehållet i avtalet är i allt väsentligt samma som tidigare år med viss ökad exponering av vårt varumärke samt en garanti för Guldfesten. Föregående år blev ersättningen 269 tkr. I avtalet med Målilla Motorklubb Speedway föreslås ekonomisk överenskommelse enligt följande: tkr grundkostnad - 21,5 tkr i bonus för Play Off avancemang till seminfinal - 21,5 tkr i bonus för Play Off avancemang till final - 29 tkr för sponsring av Guldfesten/Kick off Totalt 287 tkr Finansiering föreslås enligt följande: - 50 tkr AB Hultsfreds Bostäder - 25 tkr Hultsfreds Kommunala Industri AB (HKIAB) - 25 tkr personalkontoret tkr sponsorkontot - 29 tkr KS oförutsedda vid ev Guldfest/Kick off - 43 tkr näringslivskontot vid ev Play Off bonusar Totalt 287 kr

6 6(13) Hultsfredsfestivalen Förhandlingar har förts med Rockparty angående avtalsvillkor för sponsring av Hultsfredsfestivalen kommande år. Samråd har skett med kanslichef, HKIAB:s vd och AB Hultsfreds Bostäders vd. Samtliga har samtyckt till att göra ett treårigt avtal. Innehållet i avtalet är i allt väsentligt samma som föregående år men med en ökad exponering av vårt varumärke enligt följande: - fyra biljetter för utlottning via Turistbyrån - möjlighet att bjuda in utflyttade kommunbor till Rockpartys festivalturné runtom i Sverige - möjlighet att till alla festivalens funktionärer marknadsföra utbildning och turism genom funktionärsincheckningen Avtalet innebär en ökning med 50 tkr från 150 tkr till 200 tkr. Förslag att ett treårigt sponsoravtal tecknas med föreningen Rockparty gällande Hultsfredsfestivalen för Den del av finansieringen som belastar näringslivskontot omfördelas i budget från näringslivskontot till sponsorkontot. Följande ekonomiska överenskommelse per år: tkr Totalt 200 tkr Finansiering föreslås enligt nedan: - 25 tkr AB Hultsfreds Bostäder - 10 tkr Hultsfreds Kommunala Industri Aktiebolag tkr sponsorkontot - 20 tkr näringslivskontot Totalt 200 tkr Arbetsutskottet beslutar godkänna treårsavtal med MMK Speedway/Dackarna och Rockparty/Hultsfredsfestivalen. Arbetsutskottet beslutar vidare att del av finansiering till Hultsfredsfestivalen sker från personalkontoret med 20 tkr istället för näringslivskontot. Finansiering av ev guldfest tas upp då frågan aktualiseras.

7 Kommunstyrelsen 7(13) KSAU 228/2008 Dnr 2008/ Ansökan från Rosenfors och Vena Musikkårer om bidrag till Tattoo 31 maj 2008 Lördag 31 maj 2008 kommer musikkårerna i Vena och Rosenfors att genomföra ett Tattoo utanför Valhall i Hultsfred. Arrangemanget är en del i kårernas jubileumsfirande med anledning av att Vena Musikkår firar 70 år och Rosenfors Musikkår firar 60 år i år. Musikkårerna från Vimmerby, Gunnebo och Överum har tackat ja till att medverka. Kårerna i Hultsfreds kommun avser att bjuda alla deltagare, som beräknas till ca 140 personer, på fika samt lunch och ansöker av denna anledning om ett kommunalt bidrag till förtäring samt hyra av Valhall. Musikkårerna kommer under oktober månad att genomföra ytterligare konserter i Vena Bygdegård den 18 oktober och Medborgarhuset i Rosenfors den 26 oktober för att fira kårernas respektive jubileum. Kultur- och fritidskontoret föreslår att kommunstyrelsen uppvaktar kommunens två jubilerande musikkårer genom att bevilja kårerna ett gemensamt bidrag på kronor till förtäring och hyra av Valhall i samband med Tattoo den 31 maj Musikkommunen Hultsfred framför samtidigt sitt tack för de konserter som kårerna bjuder kommunens invånare på. Bidraget föreslås finansieras ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att uppvakta kommunens två jubilerande musikkårer genom ett gemensamt bidrag på kronor och som anvisas ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov.

8 Kommunstyrelsen 8(13) KSAU 229/2008 Dnr 2008/ Uppdrag till Intraprenaden Framsteget Socialnämnden har översänt beslut 55/ där nämnden beslutade anta det framarbetade förslaget till uppdrag till intraprenaden Framsteget. Socialnämnden beslutade om att ändring görs i bilaga 1 under punkt 4 för år 2009 kommer budgeten att minskas med ytterligare och för år 2010 med ytterligare kronor och beslutade att stryka punkt 5 i bilaga 1. Socialnämnden beslutade vidare att föreslå kommunfullmäktige besluta att 75% av ett eventuellt överskott i intraprenaden Framstegets verksamhet, dock max kronor, får överföras till kommande budgetår inom uppdragsperioden. Intraprenaden Framsteget har uppdraget att bedriva daglig verksamhet för vuxna människor med utvecklingsstörning tillhörande personkrets 1 och 2 LSS. Uppdraget gäller Överenskommelse om eventuell förlängning med två år ska göras senast Beredning Socialnämnden 55/08 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta det framarbetade uppdraget till intraprenaden Framsteget som socialnämnden beslutade om i 55/ Arbetsutskottet föreslår vidare att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att särskilt godkänna ett 75 % av ett eventuellt överskott i intraprenaden Framstegets verksamhet, dock max kronor, får överföras till kommande budgetår inom uppdragsperioden.

9 Kommunstyrelsen 9(13) KSAU 230/2008 Dnr 2008/ Förändringar/justeringar för särskild kollektivtrafik, färdtjänst m m Inköpschef Michael Leijonhud redovisar förslag till förändringar och justeringar för särskild kollektivtrafik, färdtjänst. Då Hultsfreds kommun valt att anlita en beställningscentral för den särskilda kollektivtrafiken ges möjligheter till ett komplett användande av det sedan tidigare tagna regelverket när det gäller färdtjänst. Kommunen lämnade efter beslut i fullmäktige över myndighetsutövningen till Kalmar Läns Trafik AB (KLT) från och med Inköpschefen föreslår att kommunen ska ta beslut om följande: - jämställa egenavgiften för färdtjänst med priserna för resa med allmänna kommunikationer enligt nuvarande pristabell. Detta för att verkställa användandet av periodkort. - Besluta egenavgifter för insatsen service extra, vid icke beviljad insats till 20 kr - Besluta egenavgiften för beställning av resa enligt modell 2 till 20 kronor, detta om inte samordning kan ske Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna förslag till förändringar och justeringar för särskild kollektivtrafik, färdtjänst samt regelverk färdtjänst och riksfärdtjänst daterade

10 Kommunstyrelsen 10(13) KSAU 231/2008 Dnr 2008/ Ombudgetering 2008 Ekonomichef Mats Stenström och ekonomisekreterare Mattias Karlsson redogör för förslag, daterat till ombudgetering för år Ombudgeteringen redovisade på arbetsutskottet 187/ och då fick ekonomikontoret i uppdrag att göra en analys av ombudgeteringen och återkomma. Beredning Kommunstyrelsens arbetsutskott 187/08 Arbetsutskottet har mottagit lägesrapporten och ekonomichefen får i uppdrag att inhämta ytterligare underlag till arbetsutskottets sammanträde samt kommunstyrelsens sammanträde samma dag. Till utskicket av ombudgeteringen kompletteras med resultaträkning efter tillägg, tillägg/korrigering förslag till ombudgetering 2008 samt tekniska kontorets omprioritering av ombudgeteringen.

11 Miljö- och byggnadskontoret Skriftställarna 11(13) KSAU 232/2008 Skrivelse från boende på Stationsgatan i Målilla En skrivelse har översänts till kommunalrådet Bo Bergman angående en fläkt på Målilla Hotell som stör närboende. Skrivelsen överlämnas till miljö- och byggnadskontoret för skyndsam handläggning och återrapportera till arbetsutskottet snarast.

12 Tekniska kontoret Kloster camping 12(13) KSAU 233/2008 Vattenförsörjning Kloster camping Förfrågan om anslutning till kommunalt vatten för camping och bostad har inkommit till tekniska kontoret. Tekniska chefen redogör för handläggningen av förfrågan och att skriftligt besked lämnats om när svar kan väntas. Inför varje festival anlitas en konsult som beräknar möjligheter till anslutningar på vattenledningarna för att säkerställa trycket i ledningarna för permanentboende. Detta beräknas vara klart till 9 maj och besked kan då lämnas. En utredning med kostnadsberäkning kommer att tas fram för förfrågan. Informationen är mottagen och tekniska chefen får återkomma i ärendet.

13 13(13) KSAU 234/2008 Anmälningsärenden 1. Protokollsutdrag om budgetunderlag inför medlemsavgift 2009 Regionförbundet i Kalmar län 2. Preliminärt besked om ersättning till kommunerna Krisberedskapsmyndigheten 3. Statistik över besök på kommunens hemsida om sammanträden och kallelser samt protokoll

Sessionssalen, Hultsfred 2007-10-23 kl. 08.30-15.30

Sessionssalen, Hultsfred 2007-10-23 kl. 08.30-15.30 1(17) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-15.30 Beslutande Bo Bergman, s Tommy Ejnarsson, v Per-Inge Pettersson, c Kira Berg, s Övriga deltagande Sven Carlsson, kommunchef Michael Leijonhud

Läs mer

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 08.30-12.30 Beslutande Kira Berg, s Pia Rydh, v Per-Inge Pettersson, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande Sven Carlsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Per-Inge Pettersson, c Åke Nilsson, kd 156-165 Tommy Ejnarsson, v

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Per-Inge Pettersson, c Åke Nilsson, kd 156-165 Tommy Ejnarsson, v 1(18) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-12.00 Beslutande Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Per-Inge Pettersson, c Åke Nilsson, kd 156-165 Tommy Ejnarsson, v Övriga deltagande

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred 2011-11-29 kl. 08.30-17.30

Sessionssalen, Hultsfred 2011-11-29 kl. 08.30-17.30 Sammanträdesprotokoll 1 (38) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-17.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M 294-298, 302-304 Per-Inge Pettersson, C 299-301, 305-322 Mattias

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 14.00-15.30 Beslutande Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Konny Bogren, s Christel Rudiger-Karlsson, s Ove Engqvist, s Tommy Ejnarsson, v Dragan Vujasinovic,

Läs mer

Rosie Folkesson Underskrifter Paragrafer. Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Rosie Folkesson Underskrifter Paragrafer. Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 08:30-12.15 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Rosie Folkesson, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund,

Läs mer

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 14:00-16.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, MP Britt Idensjö, sekreterare

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred 2010-06-29 kl. 08.30-11.15. Åke Nilsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sessionssalen, Hultsfred 2010-06-29 kl. 08.30-11.15. Åke Nilsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-11.15 Beslutande Kira Berg, s Tommy Ejnarsson, v Lars Rosander, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande Lars-Erik

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred 2010-04-20 kl. 08.30-10.45. Per-Inge Pettersson

Sessionssalen, Hultsfred 2010-04-20 kl. 08.30-10.45. Per-Inge Pettersson Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-10.45 Beslutande Kira Berg, s Tommy Ejnarsson, v 156-158 Per-Inge Pettersson, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (25) Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.10 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström 39-42 Britt Olsson,

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(23) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-14.15 Beslutande Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Per-Inge Pettersson, c Åke Nilsson, kd Tommy Ejnarsson, v Övriga deltagande Sven Carlsson, kommunchef

Läs mer

Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 1 (15) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 08.30-14.15 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Rosie Folkesson, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande

Läs mer

Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred. Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S

Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred. Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Sammanträdesprotokoll 1(2) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Britt Olsson,

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C 68-70, 72-86 Rosie Folkesson, S. Rosie Folkesson Åke Nilsson Underskrifter Paragrafer

Per-Inge Pettersson, C 68-70, 72-86 Rosie Folkesson, S. Rosie Folkesson Åke Nilsson Underskrifter Paragrafer Sammanträdesprotokoll 1 (40) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 09.00-15.40 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD ej 71 Tomas Söreling, S Pär Edgren, M 65-78

Läs mer

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13.

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13. Plats och tid Sal Balder, Valhall, kl. 18.30-22.00 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80 Per-Inge Pettersson Lizette

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-15.20 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Per-Inge Pettersson Åke Nilsson 830-12.00 Tommy Ejnarsson Övriga

Läs mer

Kommunhuset 2013-02-28 kl 13:00. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Kommunhuset 2013-02-28 kl 13:00. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (27) Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-20.30 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Utses att justera Lennart Eklund

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (23) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.10 Beslutande Lars Rosander,C Rosie Folkesson, S John Hoffbrink, SD Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S ej 46-47

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.45 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Per-Inge Pettersson Åke Nilsson Tommy Ejnarsson Övriga deltagande

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (49) Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 15.00-19.35 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Britt Olsson, sekreterare Elin Svensson 74 Mats Stenström

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-14 1 (19) Roland Åkesson (C), ordförande. Jens Robertsson och Lars Hollner

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-14 1 (19) Roland Åkesson (C), ordförande. Jens Robertsson och Lars Hollner Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-14 1 (19) Plats och tid Kommunhuset den 14 april 2015 kl. 08.00 12.00 ande Roland Åkesson (C), ordförande Jens Robertsson (C) Britt-Marie Domeij (M) Robert Rapakko

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-10-29 133. Plats och tid Förvaltningskontoret, 2014-10-29, kl 13.00 16.20

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-10-29 133. Plats och tid Förvaltningskontoret, 2014-10-29, kl 13.00 16.20 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-10-29 133 Plats och tid Förvaltningskontoret, 2014-10-29, kl 13.00 16.20 Beslutande Jacqueline Doohan (C), ordförande Sarah Johansson (C) Madeleine Rosenqvist

Läs mer

Ersättare: Övriga deltagande:claes Hultgren, kommunchef Bo Forsberg, sekreterare. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 22 juni 2006

Ersättare: Övriga deltagande:claes Hultgren, kommunchef Bo Forsberg, sekreterare. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 22 juni 2006 Kommunstyrelsen 20 juni 2006 1 (21) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.00 Ajournering 15.00-15.30, 15.45-15.50 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Anita Widman Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Utses att justera: Harry Johansson. Underskrifter Sekreterare Claes Hultgren Paragrafer 96-112

Utses att justera: Harry Johansson. Underskrifter Sekreterare Claes Hultgren Paragrafer 96-112 Kommunstyrelsen 14 oktober 2009 1 (25) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-18.00 Ajournering kl. 17.00-17.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Åsa Hååkman-Felth Sune Frisk Bengt-Olof

Läs mer

Kommunkontoret Hultsfred 2011-05-18, kl 13.00-16.45

Kommunkontoret Hultsfred 2011-05-18, kl 13.00-16.45 Sammanträdesprotokoll 1(17) Plats och tid Kommunkontoret Hultsfred, kl 13.00-16.45 Beslutande Gunilla Aronsson, ordförande Jonny Bengtsson, KS Anne-Marie Granath, EF Ulla-Britt Hofvergård, HL Lennart Davidsson,

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-11.55 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Sivert Bergström Åke Nilsson Kenneth Johansson Övriga deltagande

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer