Rosie Folkesson Underskrifter Paragrafer. Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rosie Folkesson Underskrifter Paragrafer. Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag."

Transkript

1 Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 08: Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Rosie Folkesson, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Helena Grybäck Svensson 136 Britt Idensjö, kommunsekreterare Stefan Wittlock Malin Albertsson 137 Ronny Örnros 137 Utses att justera Rosie Folkesson Underskrifter Paragrafer Sekreterare Ordförande Justerande. Britt Idensjö. Lars Rosander. Rosie Folkesson Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats av protokollet Kommunkansliet Underskrift. Britt Idensjö 1

2 Ärendelista Val av protokolljusterare samt godkännande av dagordning 136 Tidplan investeringar - förbundschef Helena Grybäck Svensson 137 efokus - IT-chef Stefan Wittlock, ITsamordnare Ronny Örnros och turism- och informationschef Malin Albertsson kl Ansökan om kommunalt bredbandsstöd Venet 139 Uppföljning av åtgärdsprogram om asylmottagning samt integration 140 Ansökan om bidrag från Hultsfreds sommarorkester 2015/ / / / Regiondagar i Oskarshamn 142 Anmälningsärenden 2015/78 2

3 1(1) KSAU 136/2015 Investeringsbudget 2016 Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet ger uppdrag till förbundschefen att se över möjlighet till eventuell omprioritering av investeringar 2015 och omfördelning av investeringsbudget 2016 samt återkomma. Detta med anledning av att kommunfullmäktige tagit beslut om åtgärder vid Järnforsens och Silverdalens skolor som ska hanteras skyndsamt. Finansieringsfrågan får lyftas vid presentation av förbundschefens uppdrag. Uppdrag för översyn omprioritering investeringar för att möjliggöra skyndsam hantering av åtgärder vid skolorna i Järnforsen och Silverdalen. Förbundschef Helena Grybäck Svensson, Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) informerar om planeringen av investeringar 2016 som bör hanteras senast på kommunfullmäktiges sammanträde 2 november Järnforsens och Silverdalens skolor är i behov av åtgärder. På Järnforsens skola, med så snabb start som möjligt, åtgärda mögelproblematiken. På Silverdalens skola, med så snabb start som möjligt, riva den gamla skolbyggnaden och iordningställa skolgården. Kommunfullmäktige beslutade att godkänna föreslagna åtgärder från beslut 75/2015 i barn- och utbildningsnämnden. Detta innebär i sin tur att ÖSK måste se över planerade investeringar och även hur budgeten kan hanteras. Beslutsunderlag Barn- och utbildningsnämnden 75/2015 Kommunfullmäktige 88/2015 Skickas till Östra Smålands Kommunalteknikförbund 3

4 1(2) KSAU 137/2015 Dnr 2015/98 Plankod efokus 2015 nya former för intern och extern serviceutveckling Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen godkänna förslag till förändringar som beskrivs i dokumentet efokus 2015 nya former för intern och extern serviceutveckling med tillhörande bilagor. Vidare föreslås att kommunstyrelsen godkänner förslag till ändring av organisation för utvecklingskontoret och kommunkansliet. Detta föreslås börja gälla från 1 oktober Förslag till nya former för intern och extern serviceutveckling innebär att en viss anpassning av organisation behöver göras. Kommunchef Lars-Erik Rönnlund och IT-chef Stefan Wittlock har under en längre tid uppmärksammat behovet av att använda modern teknik för att möta de utmaningar kommunen står inför. Med krympande resurser och ett ökande servicebehov måste en kommun som vår göra allt den kan för att arbeta smartare. Som ett steg i processen att utveckla Hultsfred till en av Sveriges smartaste kommuner lägger de nu ett förslag till hur en del centrala resurser kan samverka och förändra fokus på sitt arbete i syfte att öka kundnyttan. Målen för de åtgärder som föreslås sammanfattas övergripande i följande punkter effektiv verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering effektiva IT-stödtjänster mycket hög tillgänglighet till service av hög kvalitet både för kommunens kunder och egna medarbetare avlastning av verksamheter Förändringsförslaget innehåller organisationsförändringar för att bättre motsvara de identifierade behoven. Organisationsförändringarna är inget mål i sig, utan är en logisk anpassning av roller och ansvar för att åstadkomma det vi vill uppnå. 4

5 2(2) Förslaget innehåller följande delar: 1. Bryt ut verksamhetsutvecklingsansvaret ur nuvarande IT-funktion, och intensifiera arbetet med verksamhetsutveckling 2. Organisera om IT-enheten och trimma IT-motorn 3. Gör om receptionen till ett kontaktcenter under informationsenheten och erbjud moderna informationstjänster 4. Inled arbetet med utveckling av smarta kommuntjänster (e-tjänster) Direkt berörd är personalen på IT-kontoret, turism- och informationsavdelningen och receptionen, samt indirekt utvecklingskontoret. Övriga intressenter är i varierande grad alla anställda i kommunen med bolag, och kommunens kunder i form av invånare, företagare och besökare. Samverkande kommuner, regionförbundet m fl påverkar eller påverkas marginellt. Utvecklingskontoret och kommunkansliet I samband med förslaget till efokus finns även förslag till förändring av organisationen för utvecklingskontoret och kommunkansliet. Det innebär att kommunchefen tar över ansvaret för utvecklingskontoret och kommunsekreteraren blir kanslichef för kommunkansliet. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskott 95/2015 Skickas till Kommunstyrelsen 5

6 1(2) KSAU 138/2015 Dnr 2015/ Ansökan från Venet Ekonomisk Förening om kommunalt bredbandsstöd Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att bevilja stöd till Venet Ekonomisk Förening med kr exkl moms. Beloppet belastar 2015 års budget för bredbandsstöd. Föreslås även att besluta om att krav på återbetalning av stödet kan komma i fråga om angivna volymer eller belopp inte kan verifieras i slutredovisning senast Ansökan från Venet Ekonomisk Förening om kommunalt bredbandsstöd för att kompensera höga anslutningsavgifter. Venet Ekonomisk Förening har inkommit med ansökan om kommunalt stöd för att kompensera höga anslutningsavgifter. Argumenten och beräkningen av stödbelopp ligger i linje med de generella principer som anges i kommunens Riktlinjer för kommunalt bredbandsstöd. IT-chef Stefan Wittlock har lämnat en tjänsteskrivelse med förslag om att bevilja ett kommunalt bredbandsstöd. Venet har tidigare beviljats kommunalt bredbandsstöd enligt riktlinjerna, då baserat på en anslutningsavgift på kr. Efter samråd med kommunens biträdande bredbandssamordnare Curt Tyrberg har föreningen beslutat höja anslutningsavgiften retroaktivt till kr. Mellanskillnaden 3682 kr/per anslutning utgör därmed nytt underlag för beräkning av kommunalt bredbandsstöd. I ansökan anges att föreningen nu har 300 anslutningar. Föreningar kan ansöka om 30 % av den del av anslutningsavgiften som överstiger kr. 30 % av den tillkommande anslutningsavgiften för 300 anslutningar innebär att bredbandsstöd kan beviljas med kr (300 x 3682 x 0,3). Kommunen har tidigare beviljat stöd för 296 anslutningar. För de fyra anslutningar som tidigare inte ingått i något underlag för stöd tillkommer därför 4 x 900 kr = 3600 kr ( = 3000 x 0,3 x 4). 6

7 2(2) Bredbandssamordnaren föreslår att ansökan beviljas, med villkoret att stödet kan komma att återkrävas om volymer eller inbetalningar inte kan verifieras i slutredovisning senast under Medel finns i 2015 års budget för bredbandsstöd. Beslutsunderlag Ansökan från Venet Ekonomisk Förening IT-chefens tjänsteskrivelse Skickas till Kommunstyrelsen 7

8 1(1) KSAU 139/2015 Dnr 2015/68 Uppföljning av åtgärdsprogram om asylmottagning samt integration Arbetsutskottets beslut Informationen är mottagen. Uppföljning av utskicket Åtgärdsprogram om asylmottagning samt integration i Hultsfreds kommun. Kommunfullmäktige antog Åtgärdsprogram om asylmottagning samt integration i Hultsfreds kommun på sammanträdet 23 februari 2015 med paragrafnummer 16. Programmet skickades ut till följande: - Regeringskansliet - Arbetsförmedlingen - Sveriges Kommuner och Landsting - Migrationsverket - Länsstyrelsen i Kalmar län och landshövdingen - Regionförbundet i Kalmar län - Högsby kommun - Uppvidinge kommun - Landstinget - Polisen - AB Hultsfreds Bostäder Inkomna svar redovisas i särskild bilaga som finns till ärendet. Programmet delades även ut till statssekreterare Erik Nilsson när han besökte kommunen 17 april Informationen överlämnas till arbetsutskottet för eventuell fortsatt hantering. Beslutsunderlag Kommunfullmäktige 16/2015 8

9 1(1) KSAU 140/2015 Dnr 2015/111 Ansökan från Hultsfreds sommarorkester om bidrag Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet beslutar att bevilja ett bidrag med kronor som finansieras enligt följande: - ur kommunstyrelsens arbetsutskottets anslag för oförutsedda behov anslås kr kronor ur näringslivskontot kr från kultur- och fritidsförvaltningen Vad gäller nivå på bidrag till uniformsdelar får detta hanteras inom barnoch utbildningsförvaltningen efter besked från Per Theorin. Övriga önskemål om bidrag får hanteras av berörda. Ansökan om bidrag för extrakostnader i samband med bland annat spelningar under Almedalsveckan på Gotland. Hultsfreds sommarorkester har lämnat en ansökan om bidrag för kostnader som uppstår i samband med att orkestern har fått förfrågan om att spela under Almedalsveckan. Bidrag söks för busskostnader med kronor, mat kronor och uniformsdelar kronor. Detta blir sammanlagt kronor. Dessutom önskas bidrag för att möjliggöra att kultur- och fritidschef och kultursekreterare ska kunna följa med några dagar. Beslutsunderlag Ansökan från Hultsfreds sommarorkester. Skickas till Hultsfreds sommarorkester Ekonomikontoret Kultur- och fritidschefen Utvecklingskontoret Barn- och utbildningsnämnden f k 9

10 1(1) KSAU 141/2015 Regiondag i Oskarshamn Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet beslutar att kommunstyrelsens ledamöter och ersättare erbjuds att få avgiften betald samt ersättning för utlagda resekostnader vid deltagande på Regiondag i Oskarshamn. Inbjudan till Regiondag i Oskarshamn 8 oktober Regionförbundet i Kalmar län inbjuder till Regiondag i Oskarshamn. På mötet lyfts förslag om att erbjuda ledamöter och ersättare att delta. Avgiften är kronor per deltagare. Vidare föreslås att resekostnader ska ersättas men inget arvode. Var och en får anmäla sig själv via formulär på Kommunkansliet meddelar om referenskod som ska meddelas vid anmälan i utskicket till kommunstyrelsens ledamöter och ersättare. Skickas till Kommunstyrelsen 10

11 1(1) KSAU 142/2015 Dnr 2015/78 Anmälningsärenden 1. Skrivelse från lärarna på Hultsfreds gymnasium SFI 2. Varsel om stridsåtgärder Brandmännens riksförbund 11

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 14:00-16.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, MP Britt Idensjö, sekreterare

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (23) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.10 Beslutande Lars Rosander,C Rosie Folkesson, S John Hoffbrink, SD Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S ej 46-47

Läs mer

Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 1 (15) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 08.30-14.15 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Rosie Folkesson, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande

Läs mer

Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred. Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S

Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred. Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Sammanträdesprotokoll 1(2) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Britt Olsson,

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (25) Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.10 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström 39-42 Britt Olsson,

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred 2011-11-29 kl. 08.30-17.30

Sessionssalen, Hultsfred 2011-11-29 kl. 08.30-17.30 Sammanträdesprotokoll 1 (38) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-17.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M 294-298, 302-304 Per-Inge Pettersson, C 299-301, 305-322 Mattias

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred 2010-06-29 kl. 08.30-11.15. Åke Nilsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sessionssalen, Hultsfred 2010-06-29 kl. 08.30-11.15. Åke Nilsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-11.15 Beslutande Kira Berg, s Tommy Ejnarsson, v Lars Rosander, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande Lars-Erik

Läs mer

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13.

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13. Plats och tid Sal Balder, Valhall, kl. 18.30-22.00 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80 Per-Inge Pettersson Lizette

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred 2007-10-23 kl. 08.30-15.30

Sessionssalen, Hultsfred 2007-10-23 kl. 08.30-15.30 1(17) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-15.30 Beslutande Bo Bergman, s Tommy Ejnarsson, v Per-Inge Pettersson, c Kira Berg, s Övriga deltagande Sven Carlsson, kommunchef Michael Leijonhud

Läs mer

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, torsdagen den 16:e april 2015 kl. 13:30 18:15 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare Alf

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred 2010-04-20 kl. 08.30-10.45. Per-Inge Pettersson

Sessionssalen, Hultsfred 2010-04-20 kl. 08.30-10.45. Per-Inge Pettersson Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-10.45 Beslutande Kira Berg, s Tommy Ejnarsson, v 156-158 Per-Inge Pettersson, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S)

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S) 2014-11-10 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Vindeln, Stora sammanträdesrummet, den 10 november år 2014. kl. 8.00-12.00 Beslutande Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 14.00-15.30 Beslutande Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Konny Bogren, s Christel Rudiger-Karlsson, s Ove Engqvist, s Tommy Ejnarsson, v Dragan Vujasinovic,

Läs mer

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 08.30-12.30 Beslutande Kira Berg, s Pia Rydh, v Per-Inge Pettersson, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande Sven Carlsson,

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Läs mer

Kommunhuset 2013-02-28 kl 13:00. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Kommunhuset 2013-02-28 kl 13:00. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (27) Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-20.30 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Utses att justera Lennart Eklund

Läs mer

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset Hultsfred, onsdagen den 10 juni 2015 kl. 13:30 17.25 ande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16

Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16 Kommunstyrelsen 2012-11-27 1(23) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16 Beslutande Ledamöter Mathias Lindquist (S), ordförande, 133-149 Birgitta Carlgren (S), 133-149 Annette Felixson (S), 133-149

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i förvaltningshuset. Utdragsbestyrkande.

Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i förvaltningshuset. Utdragsbestyrkande. Sammanträdesdatum 546 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-14.25 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Peter Lilja, vice ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-12-04 Blad 1 (18) Plats och tid Björken, kommunkontoret i Strömsund, klockan 08.30-15.30 Beslutande Övriga närvarande Gudrun Hansson (s) Susanne Hansson (s) Lennart

Läs mer

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S)

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S) Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-10-06 klockan 13:30 14.00 Beslutande: Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Rune Johansson (M) tjg.ers för Åsa Herbst (M) Sven-Ingvar Borgquist

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-05-13 Innehåll 115 Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB... 152 116 Bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB... 154 117 Näringslivsrapport... 156 118 Tillkommande/utgående

Läs mer

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande Ewa Westling Olzon (M) Carina Schön (S) Dick Pettersson

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset klockan 08:00-16:15 Beslutande: Malin Ängerå (s) ordförande Lis Elvinsson (c) 91-93, jäv 94, 95-105 ersättare Michael Robertsson (s) Bo Hedin (s) Leif Persson

Läs mer