Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)"

Transkript

1 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) Övriga närvarande Ingrid Andersson utskottssekreterare Birgitta Jansson kommunchef Margareta Bergman utvecklingschef Magnus Ahlstrand, länsstyrelsen 43 Anja Edekrans länsstyrelsen 43 Mats Rydström miljöchef 43 Mattias Persson plan- och fastighetschef 43 Ulla Görlin bygglovshandläggare 43 Mats Melin byggnadsinspektör 43 Justerare Kathy Överby Nilsson Justeringens plats och tid Kommunkontoret Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ingrid Andersson Ordförande Johanna Söderberg (C) Justerare Kathy Överby Nilsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Allmänna utskottet Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Underskrift Ingrid Andersson

2 2(12) Allmänna utskottet Innehållsförteckning 43 Dnr KS Förslag till utökat strandskydd i Värmlands län Information Dnr KS Uppföljning Dnr KS Svar på revisionsrapport - "Ägarstyrning och uppsikt över de kommunala företagen" Dnr KS Förändringar i den politiska organisationen Dnr KS Motion - översyn av kollektivtrafiken och skolskjutsar Dnr KS Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning Dnr KS Bokslut 2013 för Värmlands läns Vårdförbund Dnr KS Omdisponering investeringsbudget IT...11

3 3(12) 43 Dnr KS Förslag till utökat strandskydd i Värmlands län Magnus Ahlstrand och Anja Edekrans från länsstyrelsen informerar om förslaget till utökat strandskydd i Värmlands län.

4 4(12) 44 Information 1. EU-nätverksträff augusti. Gränssamarbete en väg för framtiden. 2.Den 16 augusti 2014 fyller Fredsmonumentet 100 år. 3. Information om Leader Växtlust Värmland.

5 5(12) 45 Dnr KS Uppföljning Kommunen har antagit en strategisk plan med budget för Enligt de övergripande principer för ekonomisk styrning som ingår i den strategiska planen med budget ska ekonomi och verksamhet följas upp regelbundet. Varje månad ska rapportering ske mellan verksamhetsområde och utskott samt mellan utskotten och kommunstyrelsen. Den redovisning som lämnas på sammanträdet visar utfallet intill sammanträdesdagen om inte annat särskilt anges. Presentation av uppföljning till och med maj Allmänna utskottets beslut Allmänna utskottet har tagit del av uppföljning till och med maj 2014.

6 6(12) 46 Dnr KS Svar på revisionsrapport - "Ägarstyrning och uppsikt över de kommunala företagen" Eda kommuns revisorer har genomfört en granskning av kommunstyrelsens uppsikt och kommunens ägarstyrning över de kommunala företagen. Kommunledningsstaben föreslår att en översyn görs av de byggstenar som revisorerna föreslår, dvs. företagspolicy, ägaridé, ägardirektiv liksom formerna för dialog och utvärdering av respektive bolags verksamhet och prestationer. Översynen färdigställs under oktober månad. Kommunchefen är ansvarig för översynen med hjälp av ekonomiavdelningen. Revisorernas rapport Ägarstyrning och uppsikt över de kommunala bolagen Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse Allmänna utskottet förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att en översyn görs av företagspolicy, ägaridé, ägardirektiv liksom formerna för dialog och utvärdering av respektive bolags verksamhet och prestationer. Översynen färdigställs under oktober månad. Kommunchefen är ansvarig för översynen med hjälp av ekonomiavdelningen. Beslutet expedieras till Kommunfullmäktige Revisorerna Bolagen

7 7(12) 47 Dnr KS Förändringar i den politiska organisationen En parlamentarisk gruppering med en representant vardera för Centern, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Moderaterna, Hela Edas lista samt Socialdemokraterna har vid två tillfällen diskuterat den politiska organisationen och eventuella förändringar i den samma. Kommunchefen har varit sekreterare i gruppen. Parlamentariska gruppens förslag. Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att handikappråd och pensionärsråd läggs samman till ett tillgänglighetsråd. Kommunfullmäktiges arbetsordning förändras vad avser skrivningen om fullmäktigeberedningar. Förändringen berör 40 och 41. Gruppen föreslår endast tillfälliga fullmäktigeberedningar, dvs. beredningar som kan tillsättas vid behov för speciella frågor. Eventuella beredningar ska ha 7 ledamöter och inga ersättare. Ordföranden ska väljas ur gruppen fullmäktige ledamöter eller deras ersättare. Skogskommittén avvecklas och läggs som en ordinarie verksamhet under Samhällsbyggnad. Jävsnämndens antal ledamöter minskas från 7 till 5 och att namnbyte sker från Jävsnämnden till Myndighetsnämnden. Beslutet expedieras till Kommunfullmäktige

8 8(12) 48 Dnr KS Motion - översyn av kollektivtrafiken och skolskjutsar En motion har inkommit i vilken det föreslås att en översyn görs när det gäller kostnader för skolskjutsarna i kommunen. Ärendet har tidigare beretts av kommunstyrelsens bildningsutskott Motion gällande översyn av kollektivtrafiken och skolskjutsar VO Bildnings tjänsteskrivelse Bildningsutskottets protokoll Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen Berörda tjänstemän har uppdraget att i samverkan med Värmlandstrafik undersöka möjligheterna för att minska kostnaderna för skolskjuts i kommunen. Avrapportering i kommunstyrelsen ska ske i december. Motionen anses härmed vara besvarad. Beslutet expedieras till Motionärerna Utvecklingsavdelningen VO Bildning

9 9(12) 49 Dnr KS Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning En revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning har skett genom en precisering av presidiets roll, förtydligade regler kring medborgarförslag och motioner, samt ett nytt beslut om att förvaltningen två gånger per år ska lämna en redovisning av ej verkställda beslut. Kommunfullmäktiges reviderade arbetsordning. Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges arbetsordning antas med förändringarna att presidiets arbetsuppgifter förtydligas samt att bestämmelser införs om att motioner och medborgarförslag måste lämnas in till kommunkontoret senast 2 dagar innan sammanträdet för att lyftas på det sammanträdet. Dessutom ska förvaltningen vid kommunfullmäktiges sammanträden i juni och december lämna en redovisning av ej verkställda beslut. Arbetsordningen ska kompletteras med beslut angående den politiska organisationen. Beslutet expedieras till Kommunfullmäktiges presidium Kommunchefen

10 10(12) 50 Dnr KS Bokslut 2013 för Värmlands läns Vårdförbund Värmlands läns Vårdförbund har skickat sitt bokslut 2013 till Eda kommun för godkännande i kommunfullmäktige. Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Värmlands Läns Vårdförbunds bokslut för 2013.

11 11(12) 51 Dnr KS Omdisponering investeringsbudget IT Kommunledningsstaben har sedan 2011 haft investeringsmedel för uppgradering till Microsoft Office Eftersom kommunen 2013 valde att gå över till Libre Office så genomfördes inte investeringen. I bokslutsberedningen 2014 så beviljades en omföring av 380 tkr för att underlätta införande av Libre Office och uppgradering av växeln alternativt nya switchar. Under våren har en central batteribackup (UPS) i serverrummet havererat och ersätts av en ny till en kostnad av 65 tkr. Vår telefonväxel är föråldrad och leverantören har meddelat att de inte längre kan garantera funktionaliteten vid eventuella problem. En uppgradering av växeln kommer att kosta 110 tkr. E-tjänsterna som ligger hos drift- och servicenämnden idag är ett projekt som alla Värmlandskommuner deltar i. För att Eda kommun ska kunna nyttja E-tjänsterna i framtiden fullt ut så måste en TEIS (Tieto Enator Integration Server) köpas in. En TEIS är en integrationsmotor som vi, och resten av Värmlandskommunerna, måste ha för att kunna kommunicera med Karlstad kommun. Kostnaden för inköp är 44 tkr. Den totala summan för dessa tre projekt, 219 tkr, föreslås finansieras genom en omdisponering från projekt 2028 uppgradering av MS-office. Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse Beskrivning av investeringsprojekt. Förslag till beslut på sammanträdet Leif Johansson (C) föreslår bifall till kommunledningsstabens förslag. Hans Nilsson (Hela Edas Lista) föreslår bifall till kommunledningsstabens förslag med undantag av uppgradering av telefonväxeln. Beslutsgång Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att allmänna utskottet bifaller Leif Johanssons förslag. Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att kommunledningsstaben får omdisponera 219 tkr från investeringsprojekt 2028 uppgradering av MSoffice till utbyte av central batteribackup, uppgradering av telefonväxel och inköp av en TEIS-server.

12 12(12) 51 forts Dnr Hans Nilsson (Hela Edas Lista) reserverar sig mot beslutet. Beslutet expedieras till Ekonomiavdelningen

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1 Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1 Plats och tid Konferensrum Gunnarsbyskolan, Charlottenberg kl 13.00-17.10 Beslutande Övriga deltagare Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (M) Frida

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(22) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Se närvarolista sidan 2 Justerare Justeringens plats och tid Kommunkontoret

Läs mer

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M)

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 17.50 Beslutande Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(35) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Hans Nilsson (HEL), ordförande Kari Andersson (HEL), 1:e vice ordförande Bertil Börjeson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik kommunsekreterare Birgitta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Cecilia Hane,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2015-05-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2015-05-18 Plats Tranemosalen i Tranemo Tid 18:00-19:00 Närvarande Beslutande Enligt närvarolista 4/2015 Övriga närvarande Tina Haglund, processekreterare Annika Hedvall, kommunchef Anna Fagefors, förbundschef samordningsförbundet

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(22) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Se närvarolista sidan 2 Justerare Justeringens plats och tid Kommunkontoret

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(27) Plats och tid Sammanträdesrum 1 Osby kommun klockan 13.00 ande ledamöter Anders Pettersson (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) 91-93, 106-109 Monica Svensson (S) Clas Frisk (KD) 91-110 Karl-Gösta

Läs mer

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne Sammanträdesprotokoll 1 (30) Plats och tid Sammanträdesrum AB-salen, Verkstaden, Arvika, kl. 14.00 16.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson, Ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Jan Wettmark

Läs mer

123 Kommunfullmäktiges öppnande. 126 Kommunfullmäktiges dagordning. 127 Information om verksamheten i regionen. 128 Ledamöternas frågestund

123 Kommunfullmäktiges öppnande. 126 Kommunfullmäktiges dagordning. 127 Information om verksamheten i regionen. 128 Ledamöternas frågestund 2015-06-17 Paragrafer 123 Kommunfullmäktiges öppnande 124 Upprop 125 Protokolljustering 126 Kommunfullmäktiges dagordning 127 Information om verksamheten i regionen 128 Ledamöternas frågestund 129 Ledamöternas

Läs mer

Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 1 (15) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 08.30-14.15 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Rosie Folkesson, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S)

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S) 2014-11-10 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Vindeln, Stora sammanträdesrummet, den 10 november år 2014. kl. 8.00-12.00 Beslutande Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Lars Karlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Lars Karlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-01-13 1 (13) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2014-01-13 klockan 13.00 17.00 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olofsson (C ) Göran Landström (M) Claes Brandén

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

Se bilaga. Björn Pettersson (C) och Lillemor Bodman (M) med Anders Persson (C) och Anna Öfverström (M) som ersättare. Kanslienheten, 21 april 2015

Se bilaga. Björn Pettersson (C) och Lillemor Bodman (M) med Anders Persson (C) och Anna Öfverström (M) som ersättare. Kanslienheten, 21 april 2015 Plats och tid Fellingsbro folkhögskola, kl. 17-20.15 ande Se bilaga Övriga deltagande Anna Nilsson, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Carina Fyrpihl, personalchef 60 63 Sten Fransson, Arvika kommun

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-10-07 1(16 )

Kommunstyrelsen 2014-10-07 1(16 ) Kommunstyrelsen -10-07 1(16 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30 15.30 Beslutande Leif Sandberg (M), jäv 142-143 Per Helsing (KD), ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-05-03 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, k1 13.00-18.20 Beslutande Arne Ottosson (M) ordförande ---- (C) 1:e vice ordf Markus Kauppinen (S) 2:e vice

Läs mer

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 14:00-16.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, MP Britt Idensjö, sekreterare

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Christer Jonsson, (kd), ordförande Birgita Sigfridsson, (c)

Christer Jonsson, (kd), ordförande Birgita Sigfridsson, (c) 2013-09-30 1(23) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Forum, Vindeln, måndagen den 30 september 2013, kl 13.00-16.10, ajournering mellan kl 14.30-14.35, 15.05-15.15 och kl 15.30-15.40. Christer Jonsson,

Läs mer

41 Uppsikt över de kommunala bolagens verksamhet 2014. 42 Östra Göinge kommuns Industrifastighets AB:s anhållan om avyttring av fastigheten Broby 8:5

41 Uppsikt över de kommunala bolagens verksamhet 2014. 42 Östra Göinge kommuns Industrifastighets AB:s anhållan om avyttring av fastigheten Broby 8:5 Sida 1 av 31 Ärendeförteckning 38 Uppföljning av kapitalförvaltningen april 2015 39 Tertialuppföljning per 2015-04-30 40 Mål- och resultatplan 2016-2019 41 Uppsikt över de kommunala bolagens verksamhet

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Årjäng, den 8 maj 2012, kl 16.00-18.10 Beslutande Katarina Johannesson C t o m 17.40, ej 69, 71, 72, 73, 75, 76 Anna-Lena Knutsson

Läs mer

Datum 2015-04-14. Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande kl 13-18.30

Datum 2015-04-14. Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande kl 13-18.30 1(73) Plats och tid Folkets Hus, Hällefors, kl. 13.00-19.00 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare Kommunfullmäktige 2012-04-19 1 (23) Plats och tid Forum, Hyltebruk kl 18.30 21.30 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga deltagare Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare Utses att justera Dorothea

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-05-13 Innehåll 115 Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB... 152 116 Bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB... 154 117 Näringslivsrapport... 156 118 Tillkommande/utgående

Läs mer

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M)

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M) Kommunfullmäktige 2015-06-1616 1(18) Plats och tid Thalia, Folkets Hus i Alvesta 16 juni 2015 kl. 09.00 13.00 Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 Justerade paragrafer 89-99

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer