Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 24 februari 2010 kl 13:00 16:00

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 24 februari 2010 kl 13:00 16:00"

Transkript

1 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 24 februari 2010 kl 13:00 16:00 Beslutande: Åsa Herbst (M), ordf Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Anna Mörée (M), tjg ers för Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Övriga närvarande: Eva Kullenberg, ers Kommundirektör Jan-Inge Hansson Ekonomichef Stefan Marthinsson Sekreterare Eva Bergdahl Utses att justera: Lennart Engström Paragrafer: Sekreterare Ordförande Justerare _ Eva Bergdahl _ Åsa Herbst _ Lennart Engström ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag Organ: Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet Underskrift Eva Bergdahl

2 2 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Innehållsförteckning 80 Föredragningslistan 81 Detaljplan för Willan 7, Ängelholms stad 82 Avsiktsförklaring med Vägverket region Skåne om gemensam strategi för att lösa trafikproblemen i Rebbelberga-Midgårdsområdet 83 Vision 2020 gemensamt agerande för Ängelholms framtida utveckling 84 Rapport om intern kontroll för miljönämnden verksamhetsåret Handlingsplan för Säkerhet och Beredskap 86 Årsrapport 2009 Säkerhet och beredskap 87 Ansökan från Ekebo Nöjescentrum AB om bidrag till ungdomsverksamhet 88 Ombudgetering av anslag för Tilläggsbudgetering Pågatågsstation norr om Ängelholm FÖP Barkåkra 91 Upphandling av om- och tillbyggnad av Nyhemsskolan 92 Markanvisningstvävling för Ängelholm 5:3 93 Yttrande angående upphandling av avfallshanteringstjänster (Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) Just. sign

3 3 KSAU 80 Föredragningslistan Följande ärende utgår: Nr 5 Verksamhetsberättelse 2009 och plan 2010 för kommunens drogförebyggande arbete Följande ärenden tillkommer: Upphandling av om- och tillbyggnad av Nyhemsskolan Markanvisningstävling Yttrande angående upphandling av avfallshanteringstjänster (Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR)

4 4 KSAU 81 Dnr 2010/ Förslag till detaljplan för Willan 7, Villan, Ängelholms stad - samråd Byggnadsnämnden beslutade den 19 januari 2010 att godkänna aktuellt förslag till detaljplan för samråd och uppdrog samtidigt åt kontoret att ställa ut förslaget. Samrådsutställningen pågår den 8 februari till den 5 mars Remissvar, även utan erinringar, ska lämnas senast den 5 mars Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande och föreslås antas av Kommunfullmäktige. Tjänsteutlåtande från Stadsarkitektkontoret den 8 februari 2010, plankarta med bestämmelser, planbeskrivning, genomförandebeskrivning, situationsplan, solstudie samt utdrag ur byggnadsnämndens protokoll den 19 januari 2010, 7 - Bilaga AU 81 Bifall BrittMarie Hansson (S) och Liss Böcker (C) yrkar bifall till förslaget. KSAU beslutar att tillstyrka detaljplanen utan erinran. Stadsarkitektkontoret

5 5 KSAU 82 Dnr 2010/ Avsiktsförklaring med Vägverket region Skåne om gemensam strategi för att lösa trafikproblemen i Rebbelberga-Midgårdsområdet Ängelholms kommun och Vägverket region Skåne har arbetat fram en gemensam strategi för att ta ett helhetsgrepp kring de kommande trafikåtgärderna i Rebbelberga-Midgårdsrondellen. Det föreligger trafikproblem och behov av ombyggnader av såväl trafikplats Rebbelberga (E6:an), Klippanvägen-Kungsgårdsleden och Midgårdsrondellen. Den gemensamma strategin har utmynnat i ett förslag till avsiktsförklaring som ska ligga till grund för vilka insatser som ska göras under perioden Avsiktsförklaringen reglerar ansvarsfördelning mellan parterna och hur finansiering ska ske. För trafikåtgärderna 3 (Trafikplats Rebbelberga, etapp1) och 4 (Midgårdsrondellen, ombyggnad) anger avsiktsförklaringen att kommunen ska åta sig att förskottera statens andel av investeringen. I praktiken innebär förskottering ett räntefritt lån till staten. För anläggningar som har ett kommunalt intresse är det numera genom väglagen 9 och rättspraxis lagligt för kommunen att förskottera medel till staten. Innan utbetalning görs rekommenderas att staten tecknar förbindelse om återbetalning till kommunen. Tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret den 12 februari 2010 samt avsiktsförklaring om gemensam strategi för att lösa trafikproblemen i Rebbelberga-Midgårdsområdet Bilaga AU 82 Bifall BrittMarie Hansson (S) och Lennart Engström (kd) yrkar bifall till förslaget. KSAU beslutar föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till avsiktsförklaring med Vägverket region Skåne om gemensam strategi för att lösa trafikproblemen i Rebbelberga-Midgårdsområdet att anvisa tekniska nämnden kr avseende punkt 4 i avsiktsförklaringen Ombyggnad Midgårdsrondellen fortsättning

6 6 KSAU 82, forts att finansiering sker genom investeringsbidrag från Vägverket region Skåne med kr och resterande del kr genom att ianspråkta kommunens rörelsekapital. att medge förskottering av medel motsvarande statens andel av finansieringen för trafikåtgärderna 3 och 4. Protokollsanteckning BrittMarie Hansson (S) medges rätt till anteckning om att protkollsanteckning i ärendet kommer att lämnas till kommunstyrelsens sammanträde den 10 mars Kommunstyrelsen

7 7 KSAU 83 Dnr 2010/ Vision gemensamt agerande för Ängelholms framtida utveckling Ängelholms kommun avser att i samverkan med Ängelholms Näringsliv AB och i ett brett sammansatt partnerskap med ett antal företag inom olika branscher och av olika storlek, organisationer, utbildningsanordnare och lokala myndigheter starta ett visionsarbete för utvecklingen i Ängelholm med sikte på år Kraftsamling Ängelholm. Arbetet ska medverka till hållbar tillväxt i näringslivet och hållbar samhällsutveckling. Arbetet ska ansluta till regionala och delregionala program och mål, framför allt med fokus på samarbetet inom Skåne Nordväst. "Kraftsamling Ängelholm" kan sammanfattas som en satsning för ökad tillväxt och attraktion i vid bemärkelse. Fler invånare, företag, mänskliga möten och kontakter, förbättrad utbildningsnivå, inkomstnivå och långsiktig hållbarhet både socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Tjänsteskrivelse från kommundirektören och VD Ängelholms Näringsliv AB Visionsprocess Bilaga AU 83 Bifall Åsa Herbst (M), BrittMarie Hansson (S), Lennart Engström (KD) samt Liss Böcker (C) yrkar bifall till förslaget. Förslag till beslut föreslår kommunstyrelsen besluta att medverka i Vision kraftsamling Ängelholms Kommun, samt att medel för ändamålet finns budgeterade i budget 2010 ansvar verksamhet 005 Utvecklings- och visionsarbete. Kommunstyrelsen

8 8 KSAU 84 Dnr 2010/ Rapport om intern kontroll för miljönämnden verksamhetsåret 2009 Kontroll/uppföljning av internkontrollplan för miljönämnden verksamhetsåret 2009 har gjorts. Under året har kontroll utförts i stort sett enligt fastställd internkontrollplan. Samtliga punkter är kontrollerade och detta har enligt planen skett en, två eller fyra gånger under året. Miljönämnden har konstaterat: Rutiner för kontrollen behöver förtydligas, som ett exempel kan nämnas att delegationsordningen endast är kontrollerad 1 ggr under året i stället för två. Samtidigt avvaktas kommunövergripande rutiner för detta. Att vissa av miljönämndens tillsynsplaner inte har följts fullt ut. Analyser av detta finns i uppföljningen av miljökontorets verksamhetsplan för Inga övriga avvikelser har noterats. Utdrag ur miljönämndens protokoll den 9 februari 2010, 16 Bilaga AU 84 Förslag till beslut föreslår kommunstyrelsen besluta att notera informationen. Kommunstyrelsen

9 9 KSAU 85 Dnr 2010/ Handlingsplan för Säkerhet och Beredskap Kommunfullmäktige har beslutat om en ny styrmodell. I modellen ingår en handlingsplan där en kortfattad beskrivning av projekt och arbete samt tidplan ska redovisas för Räddningstjänsten presenterar det arbete som kommer bedrivas 2010 vad gäller säkerhet och beredskap. Tjänsteutlåtande från räddningstjänsten den 15 februari 2010 samt handlingsplan för 2010 gällande kommunens arbete relaterat till Säkerhet och Beredskap Bilaga AU 85 Förslag till beslut föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna handlingsplanen 2010 för säkerhet och beredskap. Kommunstyrelsen

10 10 KSAU 86 Dnr 2010/ Årsrapport 2009 för säkerhet och beredskap Kommunens säkerhets- och beredskapsarbete som bedrivits i Ängelholm under 2009 presenteras i en årsrapport. Rapporten är indelad i två avsnitt; Säkerhet och beredskap - kommunövergripande samt Säkerhet och beredskap - internt. Tjänsteutlåtande från räddningstjänsten den 15 februari 2010 samt sammanställning av kommunens arbete relaterat till Säkerhet och Beredskap Bilaga AU 86 Förslag till beslut föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna årsrapporten 2009 för säkerhet och beredskap att vid räddningsnämndens arbetsutskott diskutera implementeringen av RAKEL. Kommunstyrelsen

11 11 KSAU 87 Dnr 2010/ Ansökan från Ekebo Nöjescentrum AB om bidrag till ungdomsverksamhet Ekebo Nöjescentrum AB anhåller om bidrag på kronor till ungdomsverksamheten. Ungdomsdiskoteket har arrangerats sedan 1979 cirka 25 gånger om året. Ansökan från Ekebo Nöjescentrum AB inkommen den 11 februari 2010 Bilaga AU 87 KSAU beslutar att avslå ansökan, samt att ge kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att kontakta Ekebo Nöjescentrum AB för en dialog kring projekt under år Kommunstyrelsens ordförande

12 12 KSAU 88 Dnr 2010/ Ombudgetering av anslag för Ekonomienheten har sammanställt framställningar från nämnder och förvaltningar om ombudgetering av ej förbrukade anslag i 2009 års budget. För driftbudgeten uppgår beloppet till netto kronor och avser ett projekt. Inom investeringsbudgeten uppgår framställningarna netto till totalt tkr fördelat på 94 olika projekt, varav tkr avser vatten- och avloppsverksamheten. Den budgeterade upplåningen till investeringarna inom vatten och avloppsverket föreslås samtidigt ökas med tkr. I samband med ombudgeteringarna föreslås också att anslagen till bollhallen vid Kungsgårdsskolan (projekt nr 96184) och för renoveringen av Vejbystrands hamn (projekt nr 96006) överförs från kultur- och fritidsnämnden till tekniska nämnden. Omdisponeringen görs då investeringarna kommer att utföras av tekniska nämnden. Tjänsteutlåtande från ekonomienheten den 16 februari 2010 samt framställningar från nämnder/förvaltningar Bilaga AU 88 Förslag till beslut föreslår kommunstyrelsen besluta att medge framställningen om ombudgetering inom driftbudgeten med sammanlagt 850 tkr, att finansiera denna genom nedbudgetering av kommunens resultat med motsvarande belopp, att medge framställningarna om ombudgetering inom investeringsbudgeten med sammanlagt tkr, varav tkr inom va-verksamheten, att under år 2010 ta upp långfristiga lån på sammanlagt kronor (budget kronor och ombudgetering kronor) för finansiering av investeringar inom vatten- och avloppsverksamheten, fortsättning

13 13 KSAU 88, forts att täcka övriga ombudgeteringar genom ianspråktagande av rörelsekapital, samt att projekten "Bollhall vid Kungsgårdsskolan ( nr 96184)" och "Renovering av Vejbystrands hamn (nr 96006)" överförs från kultur- och fritidsnämnden till tekniska nämnden. att kommunstyrelsens arbetsutskott skall erhålla avrapportering kvartalsvis av varje projekts status enligt den mall som används för rapportering av detaljplaner, samt att vid kommunstyrelsens arbetsutskotts möte med tekniska nämndens presidium den 31 mars 2010, ska den första avrapporteringen ske. Kommunstyrelsen

14 14 KSAU 89 Dnr 2010/ Tilläggsbudgetering 2010 Arbetsgivaravgifterna består både av delar som bestäms av riksdagen (lagstadgade) och delar som bestäms i förhandlingar mellan SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) och fackföreningarna inom offentlig sektor. Arbetsgivaravgiften för 2010 är nu fastställd till totalt 39,08 procent, varav den lagstadgade avgiften är 31, 42 procent. Totalt är det en minskning med 1,05 procentenheter jämfört med den avgift som tidigare aviserats och som budgeterats för Ändringen förklaras av lägre premie för avtalsförsäkringarna. Premien för avtalsförsäkringarna sänks från 1,88 till 0,83 procent och avser avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL) och avgiftsbefrielseförsäkringen (AFA). Premiesänkningen för 2010 motiveras dels av AFA Försäkrings statistiska underlag om kraftigt minskat inflöde av sjukersättningsfall till följd av de stora förändringar som skett i lagen om allmän försäkring, dels av den förbättrade finansiella avkastningen på kapitalet. Premiesänkningen innebär att personalkostnaderna för nämnder och förvaltningar minskar med 7,8 mnkr. Ekonomikontoret föreslår nu att de frigjorda medlen omdisponeras från nämndernas budgetar och läggs till kommunens resultat. Som en konsekvens av de minskade personalkostnaderna justeras de interna ersättningarna mellan nämnder och förvaltningar. Tjänsteskrivelse från ekonomienheten den 1 februari 2010 Bilaga AU 89 Förslag till beslut föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar att minska budgeterade belopp för arbetsgivaravgifter med tkr med fördelning på nämnder och verksamhetsområden enligt bilaga, samt att de omdisponerade medlen fördelas enligt bifogad handling. att överskjutande belopp om kr lägges till kommunens resultat för år 2010 samt, fortsättning

15 15 KSAU 89, forts att de kr avseende fastighetsförvaltning av Jarl Kulle scenen skall tas från kommunens rörelsekapital. Kommunstyrelsen

16 16 KSAU 90 Dnr 2003/ Pågatågsstationsläge norr om Ängelholm - FÖP Barkåkra För att förtydliga vilka resonemang och ställningstaganden som legat bakom placeringen av pågatågsstationsläget norr om Ängelholm har ett PM tagits fram inom ramen för arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Barkåkra. PMet utgör ett planeringsunderlag för den kommande utställningshandlingen för FÖP Barkåkra. Tjänsteskrivelse från stadsarkitektkontoret den 15 februari 2010 samt PM Bilaga AU 90 Planarkitekt Stina Pettersson redogör för ärendet. KSAU beslutar att notera informationen. Stadsarkitektkontoret

17 17 KSAU 91 Dnr 2010/ Upphandling av om- och tillbyggnad av Nyhemsskolan Nyhemsskolan byggdes i slutet av 1970-talet och är en robust tegelbyggnad. Den klarat sig bra i över 30 år utan några större underhållsåtgärder men nu har dock det stadium nåtts då den är i behov av modernisering. Medel för en ombyggnad finns upptagna i kommunens investeringsbudget för åren Genom ombyggnaden erhålls: moderna undervisningslokaler anpassade till ett elevaktivt arbetssätt möjlighet till avveckling av dyra paviljonger som hyrts in under ett antal år för att täcka en utrymmesbrist som har förelegat integrering av grundsärskolan och grundskolan i samma lokaler ökad tillgänglighet för särskolans elever Arbetet med att ta fram ett förfrågningsunderlag pågår för fullt och beräknas vara avslutat under mars månad. Standarden på byggnaden överensstämmer med vad som låg till grund för den beslutade budgeten. Tjänsteskrivelse från tekniska kontoret den 15 februari 2010 Bilaga AU 91 Fastighetsingenjör/projektledare Ingemar Cederström redogör för villkoren i upphandlingen. Förslag till beslut föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna upphandlingsprocessen av Projekt "Nyhemsskolan, modernisering" enligt muntlig föredragning vid sammanträdet samt, att inför budgetarbetet år 2011 samt plan år beakta tidplanen för projektet. Kommunstyrelsen

18 18 KSAU 92 Dnr 2010/ Förslag till markanvisningstvävling för Ängelholm 5:3 I arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Södra Ängelholm/Fridhemsområdet framstår området kring järnvägen och kopplingen till centrala staden som en avgörande fråga för hela Fridhemsområdets attraktivitet. I samarbete med stadsarkitektkontoret har ett förslag till markanvisningstävling tagits fram. Tanken är att rikta tävlingen till särskilt inbjudna bostadsproducenter. Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret den 8 februari 2010 samt inbjudan till markanvisningstävling för Ängelholm 5:3 Bilaga AU 92 KSAU beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen

19 19 KSAU 93 Dnr 2010/93 Yttrande angående upphandling av avfallshanteringstjänster (Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) Ängelholms kommun har den 23 februari 2010 tagit emot Konkurrensverkets begäran om yttrande senast den 24 februari 2010 i rubricerade ärende. Europeiska kommissionen har till den svenska regeringen översänt en formell underrättelse angående upphandling av avfallshanteringstjänster och hänvisar till fyra kontrakt, däribland Konsortialavtal mellan Helsingborgs, Bjuvs, Höganäs, Båstads, Åstorps och Ängelholms kommuner om Nordvästra Skånes Renhållnings AB. Skrivelse från konkurrensverket den 19 februari 2010 Bilaga AU 93 A Tjänsteutlåtande från kanslienheten den 24 februari 2010 Bilaga AU 93 B KSAU beslutar att godkänna upprättat förslag till skrivelse där kommunen avstår från att yttra sig med hänvisning till den korta remisstiden. Konkurrensverket

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S)

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S) Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-10-06 klockan 13:30 14.00 Beslutande: Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Rune Johansson (M) tjg.ers för Åsa Herbst (M) Sven-Ingvar Borgquist

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 3 februari 2010 klockan 13:30 16:00. Utses att justera: Göran Larsson Paragrafer: 49-63

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 3 februari 2010 klockan 13:30 16:00. Utses att justera: Göran Larsson Paragrafer: 49-63 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 3 februari 2010 klockan 13:30 16:00 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 ande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) BrittMarie Hansson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Beslutande: Lars Nyander (S) Stig Andersson (EP) Robin Holmberg (M) Arne Jönsson (S) Christer Hansson (S) Åsa Larsson (S) Susanne Jönsson

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30. Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S)

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30. Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S) 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S) Övriga närvarande: Ola Carlsson (M)

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 1 Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD), (334-336, 342-343) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 16 september 2009 kl 08.30-12.10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD) Bengt Sävström (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Utses

Läs mer

Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S)

Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-12-11 kl 08:30-11:45 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) 331-349, 351-353 Eva Kullenberg (FP)

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-11-21 kl 08:30-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-11-21 kl 08:30-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-11-21 kl 08:30-12:00 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

Kommunfullmäktige. Gaelle Syde, förvaltningssekreterare Cecilia Thell, förvaltningssekreterare

Kommunfullmäktige. Gaelle Syde, förvaltningssekreterare Cecilia Thell, förvaltningssekreterare Plats och tid: Hörsalen Stadsbiblioteket, 2013-05-27 kl 19:00-21:30 Beslutande: Se nästa sida Övriga närvarande: Lena Tebring, kanslichef Gaelle Syde, förvaltningssekreterare Cecilia Thell, förvaltningssekreterare

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2014-01-15, kl. 09:00 12:00. Liss Böcker Sellgren, BrittMarie Hansson, Ola Carlsson

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2014-01-15, kl. 09:00 12:00. Liss Böcker Sellgren, BrittMarie Hansson, Ola Carlsson Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2014-01-15, kl. 09:00 12:00 ande: Åsa Herbst (M) ( 1-3, 19) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) ( 1-12, 19, 21) Göran

Läs mer

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-05-22 kl. 08:30 11:30 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson (M), ersättare

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2010-03-09 39 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl 13.15-16.40

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2010-03-09 39 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl 13.15-16.40 2010-03-09 39 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl 13.15-16.40 Beslutande Övriga deltagare Utses justera Pehr-Ove Pehrson, ordförande (m) Harriet Paulsson, 1:e vice ordförande (c) Stefan Lissmark,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S) 1(49) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-15.25 Ajournering 15.00-15.10 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (21) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (21) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (21) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-09-12 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 12 september 2012, kl. 08.00-12.15 Beslutande Anders Berngarn (M)

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tisdagen den 27 november 2012, kl. 18.00-20.15 i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Staffan

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 20 juni 2011 kl. 8.00 15.40 ajournering kl. 11.20-14.00

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 20 juni 2011 kl. 8.00 15.40 ajournering kl. 11.20-14.00 Kommunstyrelsen 1 (32) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 20 juni 2011 kl. 8.00 15.40 ajournering kl. 11.20-14.00 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (28) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 13.00-17.15 Beslutande Peter Roslund (S), ordförande Majvor Sjölund (C) Helena Stenberg (S) Helén Lindbäck (KD) Lars-Olof

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80 Kommunstyrelsen 62-80 2 62 Årsredovisning 2014 för Alingsås kommun... 6 63 Utvecklingsprogram 2025 för Noltorp... 8 64 Anhållan om tilläggsanslag från överförmyndarnämnden... 11 65 Värmestuga och härbärge

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen 1(30) Tid och plats 2015-02-04 - Kommunhuset klockan 13.30-16.30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Anneli

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-05-06 Sida 1 (19)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-05-06 Sida 1 (19) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-05-06 Sida 1 (19) Plats och tid Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 20.50 Beslutande Förteckning sidan 2 Övriga närvarande Hans-Åke Mårtensson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (60) Plats Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 22 maj 2013, kl. 19.00-20.15 Beslutande se bifogad närvarolista Övriga deltagande Jan Sohlmér Christine Edenbrandt

Läs mer

KALLELSE 2011-11-14. Plats och tid: Stadsbiblioteket Hörsalen, 2011-11-14, kl 16:00 Obs tiden! Sekreterare. Beslutsärenden

KALLELSE 2011-11-14. Plats och tid: Stadsbiblioteket Hörsalen, 2011-11-14, kl 16:00 Obs tiden! Sekreterare. Beslutsärenden 1 KALLELSE 2011-11-14 1 (1) Kommunfullmäktige Plats och tid: Stadsbiblioteket Hörsalen, 2011-11-14, kl 16:00 Obs tiden! Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Vid eventuella förhinder var god meddela

Läs mer