ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag"

Transkript

1 Kommunstyrelsen (66) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl ande Enligt förteckning Övriga deltagande Tommie Eriksson, kommundirektör Gunnel Löfqvist, kommunstyrelsekontorschef Jonas Vallgårda, kommunsekreterare Eva Kutscher, sekreterare Utses att justera Elisabeth Björk (S) Justeringens Kommunstyrelsekontoret tisdagen den 3 maj plats och tid Underskrift Sekreterare... Paragrafer Eva Kutscher Ordförande... Kjell Jansson Justerande... Elisabeth Björk ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsekontoret Underskrift...

2 Kommunstyrelsen Närvarolista/omröstningsprotokoll Namn Närvarande = N Frånvarande = F Tjänstgörande = Tj Ja Nej Ja Nej Ja Nej LEDAMÖTER Kjell Jansson (ordf) M N Mats Hultin M F Bino Drummond M N Ann S Pihlgren M F Åke Malmström KD N Berit Jansson (1:a vice) C N Hans Andersson FP N Elisabeth Björk (2:a vice) S N Olle Jansson S N Hanna Stymne Bratt S N Kjell Drotz S N Catarina Wahlgren V N Mats Wedberg MP N ERSÄTTARE Göran Pettersson M NT Lotta Lindblad-Söderman M NT Ann Lewerentz M N Sören Forslund M N Louise Angleryd M N Tommy Lundqvist C N Åsa Wennerfors FP N Kerstin Bergström S N Aleksandar Srndovic S N Margaretha Lundgren S N Gary Park S N Ulrika Falk S N Kerstin Carlgren MP N Totalt ledamöter och ersättare Närvarande Ja Ja Ja Frånvarande Nej Nej Nej Tjänstgörande Avstår Avstår Avstår

3 Kommunstyrelsen KS 94 Val av justeringsman Kommunstyrelsen beslutar: att utse Elisabeth Björk (S) att jämte ordföranden justera dagens protokoll, att justeringen ska äga rum på kommunstyrelsekontoret

4 Kommunstyrelsen KS 95 Dnr KS Besvarande av motion från Roland Larsson (S) m.fl. om behovet av lekplats i Älmsta Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad med hänvisning till den borgerliga majoritetens yttrande från den 17 februari Roland Larsson (S) m.fl. lämnade in motionen på kommunfullmäktiges sammanträde den 29 september 2008, 272. Motionärerna hemställer att kommunstyrelsen får i uppdrag att vidta erforderliga åtgärder för att en lekplats i Älmsta ska kunna stå färdig inför sommaren 2009 på marken omedelbart väster om bankkontoret i Älmsta. Yttrande I skrivelse daterad den 17 februari 2011 uttalar den borgerliga majoriteten bland annat att i samband med att kommunfullmäktige antog den fördjupade översiktsplanen för Älmsta gav kommunstyrelsen dåvarande byggnadsnämnden i uppdrag att snarast sätta igång arbetet med att ta fram nya detaljplaner för Älmsta. Som ett led i detta arbete har kommunstyrelsekontorets planering och utvecklingsavdelning inhämtat anbud från konsulter, som ska upprätta en detaljplan för området där motionären önskar en lekplats. Den borgerliga majoriteten anser att det är lämpligt att frågan om huruvida en lekplats ska anläggas på marken omedelbart väster om bankkontoret beaktas i samband med pågående detaljplanearbete. Med hänvisning till ovanstående föreslår den borgerliga majoriteten att motionen kan anses som besvarad.

5 Kommunstyrelsen KS 95 Dnr KS (forts) Arbetsutskottet har vid sammanträde den 23 mars 2011, 75, föreslagit att kommunstyrelsen beslutar enligt den borgerliga majoritetens förslag från den 17 februari 2011.

6 Kommunstyrelsen KS 96 Dnr KS Besvarande av motion från Kristian Krassman (S) om skärgårdstrafik till Norrtälje stad Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad med hänvisning till den borgerliga majoritetens yttrande från den 7 mars Motionen lämnades in vid kommunfullmäktiges sammanträde den 21 februari 2011, 71. Motionären önskar att Norrtälje kommun verkar för att Waxholmsbåtarna ska gå in till Norrtälje stad samt att Norrtälje kommun lyfter frågan till trafiknämnden i Stockholms Läns Landsting där frågan om Waxholmstrafiken bereds. Yttrande I skrivelse daterad den 7 mars 2011 uttalar den borgerliga majoriteten bland annat att frågan om skolskjuts- och arbetspendling för boende på öar utan bro eller fäjeförbindelse för närvarande har högsta prioritet vid kommunens kontakter med trafiknämnden i Stockholms Läns Landsting. Waxholmsbolagets turer bör först och främst samordnas så att arbetspendlare och alla skolbarn, som så behöver, kan nyttja Waxholmsbolagets reguljära skärgårdstrafik. I avvaktan på att det basala behovet av skärgårdstrafik ska lösas anser den borgerliga majoriteten att den typ av trafik, som motionären önskar, kan genomföras av andra entreprenörer. Arbetsutskottet har vid sammanträde den 23 mars 2011, 76, föreslagit att kommunstyrelsen beslutar enligt den borgerliga majoritetens förslag från den 7 mars 2011.

7 Kommunstyrelsen KS 97 Dnr KS Besvarande av motion från Kristian Krassman (S) om att genomföra ett seminarium kring rovdjurspolitiken Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. Reservation Vänsterpartiets ledamot och miljöpartiets ledamot reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Motionen lämnades in vid kommunfullmäktiges sammanträde den 21 februari 2011, 75. Motionären anser bland annat att kommunens förtroendevalda behöver sätta sig in i rovdjurspolitiken och ta del av rapporter och de undersökningar, som finns kring Rialareviret. Han föreslår att Norrtälje kommun genomför ett seminarium/utbildning för kommunens förtroendevalda om rovdjurspolitiken i länet och Rialareviret. Yttrande De stora rovdjuren i Europa är skyddade enligt EU:s habitatdirektiv. Sveriges riksdag har beslutat att Sverige ska ta ansvar för att björn, varg, järv, lodjur och kungsörn ska finnas i ett så stort antal att de långsiktigt kan finnas kvar i den svenska faunan och att arterna kan sprida sig i sina naturliga utbredningsområden. Länsstyrelsen i Stockholms län är den myndighet, som ansvarar för de regionala rovdjursfrågorna i länet. På deras hemsida finns information om vargfrågorna i Stockholms län och dokumentation från genomförda seminarier. Länsstyrelsen planerar för ytterligare seminarier om rovdjur och då i synnerhet om varg. Med hänvisning till

8 Kommunstyrelsen KS 97 Dnr KS (forts) att länsstyrelsen har en uppbyggd organisation för information och seminarier om rovdjursfrågor i länet föreslår den borgerliga majoriteten i skrivelse daterad den 7 mars 2011 att motionen avslås. Arbetsutskottet har vid sammanträde den 6 april 2011, 102, föreslagit att kommunstyrelsen beslutar enligt den borgerliga majoritetens förslag från den 7 mars ande sammanträde Yrkanden Mats Wedberg (MP) med instämmande av Catarina Wahlgren (V) bifall till motionen. Berit Jansson (C) att motionen avslås. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Berit Janssons yrkande.

9 Kommunstyrelsen KS 98 Dnr KS Besvarande av motion från Kristian Krassman (S) om förändring av den allmänna ordningsföreskriften Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad med hänvisning till räddningstjänstens yttrande. Reservation Socialdemokraternas ledamöter och vänsterparitets ledamot reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Motionen lämnades in vid kommunfullmäktiges sammanträde den 21 februari 2011, 73. Motionären önskar att Norrtälje kommun utreder vilka platser, utöver de som anges i kommunens lokala ordningsföreskrifter, som det ska vara förbjudet att använda pyrotekniska varor på. Även att det i föreskrifterna införs tidsangivelse mellan vilka klockslag och på vilka högtider det ska vara tillåtet att använda fyrverkerier. Det ska också finnas en föreskrift om att det krävs tillstånd av polismyndigheten att använda pyrotekniska varor inom tätbebyggt område. Yttrande Ett flertal lagar och föreskrifter däribland Ordningslagen (1993:1617) och Lag om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011) reglerar handhavandet av pyrotekniska varor. Enligt Ordningslagen får pyrotekniska varor (fyrverkerier) inte användas utan polismyndighetens tillstånd.

10 Kommunstyrelsen KS 98 Dnr KS (forts) Räddningstjänsten uttalar bland annat i yttrande daterat den 28 februari 2011 att gällande lagstiftning och kommunens lokala ordningsföreskrifter, som reglerar användandet av fyrverkerier, kan anses som tillräckliga. Med hänvisning till räddningstjänstens yttrande daterat den 28 februari 2011 föreslår den borgerliga majoriteten att motionen kan anses som besvarad. Arbetsutskottet har vid sammanträde den 23 mars 2011, 78, föreslagit att kommunstyrelsen beslutar enligt den borgerliga majoritetens förslag från den 8 mars Socialdemokraternas ledamöter reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. ande sammanträde Yrkanden Elisabeth Björk (S) med instämmande av Catarina Wahlgren (V) bifall till motionen. Berit Jansson (C) att motionen anses som besvarad. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Berit Janssons yrkande.

11 Kommunstyrelsen KS 99 Dnr KS Besvarande av motion från Catarina Wahlgren (V) och Bertil Karlsson (V) om kommunens samarbete med Veolia Vatten AB Socialdemokraternas ledamöter, miljöpartiets ledamot och vänsterpartiets ledamot deltar inte i beslutet. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. Catarina Wahlgren (V) och Bertil Karlsson (V) lämnade in motionen på kommunfullmäktiges sammanträde den 24 januari 2011, 22. Med anledning av bolaget Veolias verksamhet i olika byggprojekt för Israels räkning på ockuperat område på Västbanken föreslår motionärerna att kommunens samarbete med Veolia Vatten AB avvecklas så snart det är möjligt och att vattenhanteringen i Norrtälje kommun övertas i egen regi eller av annan entreprenör. Yttrande För att kunna säga upp ett avtal och därmed avsluta ett samarbete med en avtalspart krävs det att avtalsparten har begått ett avtalsbrott. Den borgerliga majoriteten anser att det inte finns någon anledning att bryta avtalet med Veolia Vatten AB eftersom det inte finns några villkor i avtalet mellan kommunen och Veolia som säger att Veolia inte får ta sig an vissa uppdrag inom andra områden. Därmed föreligger inget avtalsbrott.

12 Kommunstyrelsen KS 99 Dnr KS (forts) Arbetsutskottet har vid sammanträde den 20 april 2011, 115, föreslagit att kommunstyrelsen beslutar enligt den borgerliga majoritetens förslag från den 31 mars Socialdemokraternas ledamöter deltog inte i beslutet.

13 Kommunstyrelsen KS 100 Dnr KS Besvarande av motion från Catarina Wahlgren (V) och Hanna Stymne Bratt (S) om behovet av barnomsorg på obekväm arbetstid Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses som besvarad med hänvisning till barn- och skolnämndens yttrande. Reservation Socialdemokraternas ledamöter, vänsterpartiets ledamot och miljöpartiets ledamot reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Catarina Wahlgren (V) och Hanna Stymne Bratt (S) lämnade in motionen på kommunfullmäktiges sammanträde den 29 mars 2010, 71. Motionärerna önskar att föräldrarna i kommunen tillfrågas om behovet/ intresset av barnomsorg på obekväm arbetstid samt att resultatet av enkäten leder till att kommunen eftersträvar ett lämpligt utbud av barnomsorg på obekväm arbetstid. Kommunfullmäktige beslutade den 24 januari 2011, 8, att återremittera motionen med hänvisning till att frågorna inte ansågs besvarade. Yttrande Barn- och skolnämnden behandlade återremissen den 21 mars De överlämnar förvaltningschefens yttrande som sitt eget och förslår att motionen därmed ska anses som besvarad. I korthet innebär yttrandet att barn- och utbildningskontoret till den 31 maj 2011 tar fram ett underlag, som ger en helhetsbild av behovet av barnomsorg på obekväm arbetstid.

14 Kommunstyrelsen KS 100 Dnr KS (forts) Arbetsutskottet har vid sammanträde den 20 april 2011, 116, föreslagit att kommunstyrelsen beslutar enligt den borgerliga majoritetens förslag från den 4 april Socialdemokraternas ledamöter reserverade sig till förmån för eget yrkande. ande sammanträde Yrkanden Olle Jansson (S) med instämmande av Hanna Stymne Bratt (S), Catarina Wahlgren (V) och Mats Wedberg (MP) bifall till motionen. Berit Jansson (C) att motionen anses som besvarad med hänvisning till barnoch skolnämndens yttrande. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Berit Janssons yrkande.

15 Kommunstyrelsen KS 101 Dnr KS Besvarande av motion från Mats Wedberg (MP) om att kommunens skolor bör ges möjlighet att bli självstyrande Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till barn- och skolnämndens och utbildningsnämndens yttrande. Reservation Miljöpartiets ledamot reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Motionen lämnades in vid kommunfullmäktiges sammanträde den 13 december 2010, 247. Motionären vill att kommunstyrelsen får i uppdrag att påbörja en process, som kan göra det möjligt för skolor i kommunen att bli självstyrande, att initiera spridande av information om andra kommuners exempel och i dialog med föräldrar, lärare och övrig personal visa på möjligheter och inhämta synpunkter samt att ge barnoch skolnämnden i uppdrag att utforma regelverk och gränser för de skolor, som valt att bli självstyrande. Yttrande Barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden har behandlat motionen. Båda nämnderna överlämnar barn- och utbildningskontorets förvaltningschefs yttrande som sitt eget och föreslår att motionen avslås. Kortfattat anför förvaltningschefen att enligt skollagen och läroplanen har varje skola redan i dag möjlighet till självstyre genom att rektor har stor frihet att utforma verksamheten i samråd med personal, elever och föräldrar. Detta gäller oavsett vem som är huvudman för verksamheten.

16 Kommunstyrelsen KS 101 Dnr KS (forts) Arbetsutskottet har vid sammanträde den 20 april 2011, 117, föreslagit att kommunstyrelsen beslutar enligt den borgerliga majoritetens förslag från den 5 april ande sammanträde Yrkanden Mats Wedberg (MP) bifall till motionen. Berit Jansson (C) att motionen avslås. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Berit Janssons yrkande.

17 Kommunstyrelsen KS 102 Dnr KS Besvarande av motion från Bertil Karlsson (V) m.fl. om att installera vertikalaxlade vindkraftgeneratorer ovanpå kommunhuset Ankaret och Arsta kraftvärmeverk Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till att vertikalaxlade vindkraftverk är en oprövad teknik och att erfarenheter visar att byggnader är olämpliga att placera vindkraftverk på. Protokollsanteckning Vänsterpartiet lämnar en protokollsanteckning, bilaga. Motionen lämnades in vid kommunfullmäktiges sammanträde den 14 december 2009, 291. Motionärerna vill att kommunen utreder möjligheten att uppföra två vertikalaxlade vindkraftgeneratorer ovanpå i första hand kommunhuset Ankaret och Arsta kraftvärmeverk. Yttrande Klimatnämnden behandlade motionen den 10 mars De förslår att motionen avslås med hänvisning till att vertikalaxlade vindkraftverk är en oprövad teknik och att erfarenheter visar att byggnader är olämpliga att placera vindkraftverk på. De försök som genomförts har fått avbrytas i förtid eftersom vindkraftverken bullrade för mycket och levererade inte utlovad mängd el.

18 Kommunstyrelsen KS 102 Dnr KS (forts) Arbetsutskottet har vid sammanträde den 20 april 2011, 118, föreslagit att kommunstyrelsen beslutar enligt den borgerliga majoritetens förslag från den 18 april 2011.

19 Kommunstyrelsen KS 103 Dnr KS Godkännande av nytt ägardirektiv för Norrtälje Kommunhus AB Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till nytt ägardirektiv för Norrtälje Kommunhus AB. Protokollsanteckningar Socialdemokraterna vidhåller protokollsanteckningen, som lämnades in på kommunstyrelsens arbetsutskott, bilaga. Vänsterpartiet bifaller socialdemokraternas protokollsanteckning. Miljöpartiet lämnar en egen protokollsanteckning, bilaga Föreliggande förslag till ägardirektiv är ett övergripande styrdokument för samtliga bolag ingående i Norrtälje kommunhuskoncern. Förslaget, som understryker kravet på ytterligare samordning inom koncernen, behandlas på Norrtälje Kommunhus styrelsemöte den 20 april Tjänstemannaberedning Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 11 april 2011 att kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till nytt ägardirektiv för Norrtälje Kommunhus AB. Arbetsutskottet har vid sammanträde den 20 april 2011, 119, föreslagit att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den 11 april Socialdemokraterna lämnade en protokollsanteckning.

20 Kommunstyrelsen KS 104 Dnr KS Redovisning av nämndernas internkontroll 2010 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att med godkännande lägga nämndernas rapporter till handlingarna. Den 19 februari 2001, 52, antog kommunfullmäktige Norrtälje kommuns reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet. I reglementet anges att nämnderna varje år ska besluta om en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen samt att resultatet ska rapporteras årligen. Tjänstemannaberedning Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den10 mars 2011 att kommunfullmäktige beslutar att med godkännande lägga nämndernas rapporter till handlingarna. Arbetsutskottet har vid sammanträde den 20 april 2011, 120, föreslagit att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den 10 mars 2011.

21 Kommunstyrelsen KS 105 Dnr KS Ramar för delegation för nyupplåning och omsättning av lån för Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under år 2011 har rätt att nyupplåna 665 mkr, dvs. öka kommunens låneskulder, exklusive koncernkontokredit, under år 2011 med 665 mkr till maximalt mkr, att kommunstyrelsen under år 2011 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2011, att skuldebrev och borgensåtaganden som är beslutade av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige i dess helhet eller efter delegering ska undertecknas två i förening av följande befattningshavare: finanscontrollern, koncernredovisningschefen, ekonomichefen och koncerncontroller. 2. Kommunstyrelsen beslutar: att finanscontroller, eller vid förfall för denne, koncernredovisningschef har rätt att för kommunstyrelsens räkning under år 2011 upplåna, dvs. öka kommunens skulder under år 2011 med totalt 665 mkr, att finanscontroller, eller vid förfall för denne, koncernredovisningschef har rätt att för kommunstyrelsens räkning under år 2011 omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2011 samt att kommunstyrelsens beslut endast gäller under förutsättning att kommunfullmäktiges beslut överensstämmer med kommunstyrelsens förslag enligt ovan.

22 Kommunstyrelsen KS 105 Dnr KS (forts) Från och med 2011 är Norrtälje kommun medlem i Kommuninvest. För att kunna nyttja medlemskapet behövs ett kompletterande beslut om låneram innehållande belopp för nyupplåning och kommunstyrelsens delegation till berörda tjänstemän. Tjänstemannaberedning Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 22 mars 2011 att kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under år 2011 har rätt att nyupplåna 665 mkr, dvs. öka kommunens låneskulder, exklusive koncernkontokredit, under år 2011 med 665 mkr till maximalt mkr, att kommunstyrelsen under år 2011 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2011, att skuldebrev och borgensåtaganden som är beslutade av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige i dess helhet eller efter delegering ska undertecknas två i förening av följande befattningshavare: finanscontrollern, koncernredovisningschefen, ekonomichefen och koncerncontroller. Vidare föreslås kommunstyrelsen besluta att finanscontroller, eller vid förfall för denne, koncernredovisningschef har rätt att för kommunstyrelsens räkning under år 2011 upplåna, dvs. öka kommunens skulder under år 2011 med totalt 665 mkr, att finanscontroller, eller vid förfall för denne, koncernredovisningschef har rätt att för kommunstyrelsens räkning under år 2011 omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2011 samt att kommunstyrelsen beslut endast gäller under förutsättning att kommunfullmäktiges beslut överensstämmer med kommunstyrelsens förslag enligt ovan. Arbetsutskottet har vid sammanträde den 20 april 2011, 121, föreslagit att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den 22 mars 2011.

23 Kommunstyrelsen KS 106 Dnr KS Ombudgetering av anslag avseende inventarier, utrustning samt driftanslag 1. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att år 2011 ombudgetera tidigare beviljade investeringsanslag med 1808 tkr enligt nedanstående fördelning: kommunstyrelsen 610 tkr kultur- och fritidsnämnden 1198 tkr att finansiering sker med egna medel, att uppdra till kommunstyrelsekontoret att i budgetarbetet för inarbeta barn- och skolnämndens ej utnyttjade driftbudgetanslag om tkr för pågående projekt för kunskapssatsning, att utöka kommunstyrelsens investeringsanslag med tkr till tkr, att medge kommunstyrelsen att nyttja underhållsfonden för nödvändiga arbeten, att finansiering sker med eget kapital. 2. Kommunstyrelsen beslutar: att år 2011 till kommunstyrelsekontoret ombudgetera tidigare beviljat driftanslag med 735 tkr till IT effektiviseringsprojekt, att finansiering sker med medel till kommunstyrelsens förfogande, att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att besluta om nyttjande av medel ur underhållsfonden.

24 Kommunstyrelsen KS 106 Dnr KS (forts) Vid 2010 års utgång var en del projekt, som var påbörjade eller planerade, inte färdigställda eller levererade. De beviljade anslagen har därför inte förbrukats och behöver därmed föras över som tilläggsanslag i 2011 och 2012 års investerings- och driftbudgetar. Tjänstemannaberedning Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 22 februari 2011 att kommunfullmäktige beslutar att år 2011 ombudgetera tidigare beviljade investeringsanslag med tkr enligt nedanstående fördelning: kommunstyrelsen 610 tkr, kultur- och fritidsnämnden tkr, att finansiering sker med egna medel, att uppdra till kommunstyrelsekontoret att i budgetarbetet för inarbeta barn- och skolnämndens ej utnyttjade driftbudgetanslag om tkr för pågående projekt för kunskapssatsning, att utöka kommunstyrelsens investeringsanslag med tkr till tkr, att medge kommunstyrelsen att nyttja underhållsfonden för nödvändiga arbeten, att finansiering sker med eget kapital. Vidare föreslås kommunstyrelsen besluta att år 2011 till kommunstyrelsekontoret ombudgetera tidigare beviljat driftanslag med 735 tkr till IT effektiviseringsprojekt, att finansiering sker med medel till kommunstyrelsens förfogande, att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att besluta om nyttjande av medel ur underhållsfonden. Dessutom föreslås kommunstyrelsens arbetsutskott besluta att år 2011 till kommunstyrelsekontoret anslå 280 tkr för färdigställande av plan för verksamhetsområde i Hallstavik, att finansiering sker med medel ur anslaget för exploatering och utveckling, att år 2011 till bygg- och miljönämnden anslå 376 tkr för fortsättning på adressprojektet, att finansiering sker med anslaget för exploatering och utveckling. Arbetsutskottet har vid sammanträde den 20 april 2011, 122, föreslagit att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den 22 februari 2011.

25 Kommunstyrelsen KS 107 Dnr KS Begäran om investeringsanslag för nybyggnad av förskola på fastigheten Tälje 2:195 i Vigelsjö Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att anslå investeringsmedel om tkr för nybyggnad av förskola på fastigheten Tälje 2:195 i Vigelsjö, att finansiering sker med egna medel samt att bevilja barn- och skolnämnden medel för utökade lokalkostnader från och med 2012 års budget. Reservation och protokollsanteckningar Socialdemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande och vidhåller protokollsanteckningen från kommunstyrelsens arbetsutskott, bilaga. Vänsterpartiets ledamot reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande och lämnar en egen protokollsanteckning, bilaga. Miljöpartiets ledamot reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande och lämnar en egen protokollsanteckning, bilaga. I gällande lokalförsörjningsplan för förskoleverksamheten, antagen av kommunfullmäktige den 15 juni 2009, ingår bland annat en ny förskola i Vigelsjö. Förskolan är tänkt att byggas i två plan och bereda plats för 100 barn fördelade på fyra avdelningar med flexibla möjligheter till gruppindelning. I byggprojektet ingår inga medel för möbler och annan lös utrustning.

26 Kommunstyrelsen KS 107 Dnr KS (forts) Barn och skolnämnden behandlade ärendet vid sammanträde den 11 april 2011, 39. Tjänstemannaberedning Kommunstyrelsekontoret förslår i skrivelse daterad den 4 april 2011 att kommunfullmäktige beslutar att anslå investeringsmedel om tkr för nybyggnad av förskola på fastigheten Tälje 2:195 i Vigelsjö, att finansiering sker med egna medel samt att bevilja barn- och skolnämnden medel för utökade lokalkostnader från och med 2012 års budget. Arbetsutskottet har vid sammanträde den 20 april 2011, 123, föreslagit att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den 4 april Socialdemokraternas ledamöter reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande och lämnade en protokollsanteckning. ande sammanträde Yrkanden Elisabeth Björk (S) bifall till nybyggnad av förskola i Vigelsjö med tillagningskök, att investeringsmedel anslås om tkr med tillägg för solceller på taket, att finansiering sker med egna medel, att bevilja barn- och skolnämnden medel för utökade lokalkostnader från och med 2012 års budget. Catarina Wahlgren (V) bifall till nybyggnad av förskola i Vigelsjö med tillagningskök, att finansiering sker med egna medel, att bevilja barn- och skolnämnden medel för utökade lokalkostnader från och med 2012 års budget samt att behovet av förskoleplatser de närmaste åren tas i beaktning så att överskrivning av barn inte blir nödvändig. Mats Wedberg (MP) att förskolan förses med ett tillagningskök och kostnaderna för det ska ingå i den föreslagna kalkylen samt att byggnadens placering på tomten anpassas så att östfasaden blir belyst av morgonsolen.

27 Kommunstyrelsen KS 107 Dnr KS (forts) Kjell Jansson (M) bifall arbetsutskottets förslag till beslut. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Kjell Janssons yrkande.

28 Kommunstyrelsen KS 108 Dnr KS Godkännande av överlåtelseavtal gällande Häverö gymnasieskola samt ändring av datum för nedläggandet av densamma Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att godkänna överlåtelseavtalet gällande försäljning av Häverö kommunala gymnasieskola samt att ändra kommunfullmäktiges tidigare beslut från den 27 september 2010, 177, att lägga ner Häverö kommunala gymnasieskola från och med den 1 augusti 2011 till att nedläggningen sker från och med den 1 juli Kommunfullmäktige beslutade den 27 september 2010, 177, att lägga ner Häverö kommunala gymnasieskola från och med den 1 augusti Den 25 januari 2011 fick Roslagen Eduacation AB godkänt av skolinspektionen att starta friskolan Carl Wahrens gymnasium från och med den 1 juli Kommunstyrelsen beslutade den 13 september 2010, under förutsättning av ovanstående beslut och skolinspektionens godkännande, att samtliga inventarier och det immateriella värdet av Häverö gymnasieskola ska säljas till Roslagen Education AB för 2 mkr. Tjänstemannaberedning För att Carl Wahrens gymnasium ska kunna starta verksamheten den 1 juli 2011 föreslår kommunstyrelsekontoret i skrivelse daterad den 5 april 2011 att kommunfullmäktige beslutar att godkänna överlåtelseavtalet gällande försäljning av Häverö kommunala gymnasieskola samt att ändra kommunfullmäktiges tidigare beslut från den 27 september 2010, 177, att lägga ner Häverö kommunala gymnasieskola från och med den 1 augusti 2011 till att nedläggningen sker från och med den 1 juli 2011.

29 Kommunstyrelsen KS 108 Dnr KS (forts) Arbetsutskottet har vid sammanträde den 20 april 2011, 125, föreslagit att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den 5 april 2011.

30 Kommunstyrelsen KS 109 Dnr KS Slutredovisning av investeringsprojekt Nybyggnad av lokalgata i kvarteret Flygspanaren i Norrtälje Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att godkänna slutredovisning av investeringsprojektet Nybyggnad av industrigata i kvarteret Flygspanaren i Norrtälje. Kommunfullmäktige beslutade den 25 maj 2009, 135, att anslå kronor för investering av nybyggnad av en industrigata i kvarteret Flygspanaren i Norrtälje. Gatan utgör en del av helhetslösningen för Stockholmsvägen. Byggnationen är nu slutförd till en total kostnad av kronor. Tjänstemannaberedning Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 4 februari 2011 att kommunfullmäktige beslutar att godkänna slutredovisning av investeringsprojektet avseende nybyggnad av industrigata i kvarteret Flygspanaren i Norrtälje. Arbetsutskottet har vid sammanträde den 6 april 2011, 104, föreslagit att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den 4 februari 2011.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-11-16 1 (10) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 10.00-10.35 ande Kjell Jansson (M), ordförande (ej 349) Berit Jansson (C) ordförande 349 Elisabeth Björk (S) Olle

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-03-23 1 (23) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.15 ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Olle Jansson (S) Hans Andersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-20 1 (44) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-11.20 ande Övriga deltagande Utses att justera Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-05 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.35. ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson (S) Hanna Stymne

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-12 1 (5) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.45 ande Kjell Jansson (M), ordförande (ej 1 på grund av jäv) Berit Jansson (C) ordförande ( 1) Elisabeth

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-14 1 () Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.30 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Ulrika Falk (S) Olle Jansson (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-09-01 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.30 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kommunstyrelsekontoret fredagen den 18 mars (Britt-Marie Bohlin. ÅsaJ^årljnder. Justerande...yjdfc^ Kristian Krassman ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsekontoret fredagen den 18 mars (Britt-Marie Bohlin. ÅsaJ^årljnder. Justerande...yjdfc^ Kristian Krassman ANSLAG/BEVIS Klimatnämnden 2011-03-10 1(12) Piatsociitid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Häverö, kl 13.15-15.00, 16.00-16.20 ande Enl förteckning övriga deltagande Britt-Marie Bohlin, sekreterare Gunnel Löfqvist,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2011-03-21 Plats och tid ande Sammanträdesrum Rimbo, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 13.00-14.00 Göran Pettersson, ordförande Åsa Wennerfors (FP) 1:e

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NORRTÄLJE Barn- och skolnämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2012-03-26 Plats och tid Norrtäijesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 14:00-16.30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 övriga deltagande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-08 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.35 ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Olle Jansson (S) Hans Andersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2011-05-16 1(82) Plats och tid Roslagens Sparbank, Norrtälje, kl 18.00-23.20 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Jonas Vallgårda, kommunsekreterare Eva Kutscher, sekreterare Britt-Marie

Läs mer

Per Nordenstam, kommundirektör Tommie Eriksson, vice kommundirektör Mikael Forssander, sekreterare

Per Nordenstam, kommundirektör Tommie Eriksson, vice kommundirektör Mikael Forssander, sekreterare 1(7) Plats och tid Norrtälje sportcentrum, klockan 16.30-16.47 ande Ledamöter Ulrika Falk (S), ordförande Olle Jansson (S) Hanna Stymne Bratt (S) Alexander Srndovic (S), 189 Margareta Lundgren (S) Berit

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-14 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.40 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Olle Jansson

Läs mer

Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-11.15, 12.00-12.30 Enligt förteckning. Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-11.15, 12.00-12.30 Enligt förteckning. Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare NORRTÄLJE KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-28 Plats och tid ande Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-11.15, 12.00-12.30 Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-10-27 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.05 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2012-03-19 1 Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 18.00-18.55 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Per Nordenstam, kommundirektör Tommie Eriksson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-09 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset Ankaret, Kultur o fritidsförvaltningens sammanträdesrum Estunavägen 12, Norrtälje, kl 13.00-15.00 Louise Branting (c),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-03-20 1 (15) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.45 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Ulrika Falk (S) Olle Jansson (S)

Läs mer

Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, tisdagen den 23 november Åke Malmström ANSLAG/BEVIS

Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, tisdagen den 23 november Åke Malmström ANSLAG/BEVIS NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2010-11-18 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 08.30-09.00, 10.00-11.30 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson,

Läs mer

Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare. Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, torsdagen den 24 mars 2011

Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare. Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, torsdagen den 24 mars 2011 NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2011-03-24 Platsochtid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-09.10, 10.00-12.15, 13.15-16.30 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2010-11-08 1(13) Plats och tid Roslagens Sparbank, Norrtälje, kl 18.00-18.45 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Jonas Vallgårda, kommunsekreterare Britt-Marie Bohlin, sekreterare

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden

Sammanträdesdatum Socialnämnden NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2011-01-13 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-09.10, 10.30-11.50 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-28

Socialnämnden 2014-11-28 Socialnämnden 2014-11-28 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.00, 10.30-11.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Läs mer

Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, tisdagen den 10 november 2009

Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, tisdagen den 10 november 2009 NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2009-11-05 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.05, 11.05-11.50 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson,

Läs mer

Socialkontoret, Norrtälje, kl , Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, tisdagen den 15 september 2009

Socialkontoret, Norrtälje, kl , Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, tisdagen den 15 september 2009 NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL Socialnämnden 2009-09-10 Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.10, 11.10-11.30 Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson,

Läs mer

Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Hans Öijerstedt (C), tjänstgörande ersättare Bo Blideman (MP) Sören Forslund (M) Nils Matsson (M)

Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Hans Öijerstedt (C), tjänstgörande ersättare Bo Blideman (MP) Sören Forslund (M) Nils Matsson (M) 1(11) Plats och tid ande Sammanträdesrum Roslags-Länna, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-15.20 Ledamöter Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Hans Öijerstedt (C), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-04-02

Utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-04-02 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL, K. KOMMUN Utbildningsnämndens arbetsutskott Piats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl. 14.00-14.45 Louise Branting (C),

Läs mer

Bino Drummond (M), ordförande Patrik Dahl (C) Åsa Wennerfors (FP) 24-26 Olle Jansson (S)

Bino Drummond (M), ordförande Patrik Dahl (C) Åsa Wennerfors (FP) 24-26 Olle Jansson (S) 1(8) 2014-05-19 Plats och tid Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-14.40 ande Ledamöter Bino Drummond (M), ordförande Patrik Dahl (C) Åsa Wennerfors (FP) 24-26

Läs mer

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L)

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L) 1(16) Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje Kl. 14.00-15.00 Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond

Läs mer

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L)

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L) 1(10) Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-15.00 Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2010-03-15 1(72) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 16.00-16.30, 18.00-18.50, 19.00-20.45 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Anna-Lena Söderblom,

Läs mer

2010-04-22. Socialkontoret, Norrtälje, kl. 08.30-09.35, 10.15-12.00. Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, tisdagen den 27 april 2010

2010-04-22. Socialkontoret, Norrtälje, kl. 08.30-09.35, 10.15-12.00. Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, tisdagen den 27 april 2010 NORRTÄLJE KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2010-04-22 Plats och tid ande Socialkontoret, Norrtälje, kl. 08.30-09.35, 10.15-12.00 Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, socialchef

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L)

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L) 1(13) Plats och tid Kommunhuset Ankaret i Norrtälje, kl. 14.00-15.40 ande Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L) Övriga närvarande

Läs mer

Louise Branting (C), ordförande Roland Brodin (M) Sören Forslund (M) Catharina Erdtman (S) Ulla Bratt (S)

Louise Branting (C), ordförande Roland Brodin (M) Sören Forslund (M) Catharina Erdtman (S) Ulla Bratt (S) 1(12) Plats och tid Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-15.00 ande Ledamöter Louise Branting (C), ordförande Roland Brodin (M) Sören Forslund (M) Catharina

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-05-08 1 (23) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 08.30-09.15 ande Kjell Jansson (M), ordförande (ej 148) Berit Jansson (C) ordförande 148 Ulrika Falk (S) Olle Jansson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-30 1 (21) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.30-10.45 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Ulrika Falk (S) Olle Jansson (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-03-25 1 Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl. 14.00-14.50 Louise Branting (C), ordförande Roland Brodin (M),

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Underskrift Sekreterare... Paragrafer 19-22. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Underskrift Sekreterare... Paragrafer 19-22. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1(8) Plats och tid Ununge, kommunhuset Ankaret, klockan 13.15 15.45 Beslutande enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Tommie Eriksson, vice kommundirektör

Läs mer

Socialkontoret, Norrtälje, kl , Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, tisdagen den 28 september 2010

Socialkontoret, Norrtälje, kl , Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, tisdagen den 28 september 2010 NORRTÄLJE KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2010-09-23 Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Norrtälje, kl. 08.30-09.00, 10.00-12.20 Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson,

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby stadshus

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby stadshus 1(8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kallingesalen, kl. 09:30-11:20 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

266 Yttrande över länsstyrelsens redovisning av genomförd tillsyn av kommunens arbete enligt Lag om Skydd mot Olyckor.

266 Yttrande över länsstyrelsens redovisning av genomförd tillsyn av kommunens arbete enligt Lag om Skydd mot Olyckor. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-09-11 Ärenden 266 Yttrande över länsstyrelsens redovisning av genomförd tillsyn av kommunens arbete enligt Lag om Skydd mot Olyckor. 267 Försäljning av fastigheten Tälje

Läs mer

NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Underskrift Sekreterare... Paragrafer Christer Eklund ANSLAG/BEVIS

NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Underskrift Sekreterare... Paragrafer Christer Eklund ANSLAG/BEVIS Socialnämnden 2009-04-08 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-11.00, 11.30-12.00 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Lars Davidsson, socialchef Christer Eklund, sekreterare Justeringens

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden

NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2009-08-27 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.30, 11.30-11.50, 13.00-15.30 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2013-11-25 1(39) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 18.00-18.30 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Per Nordenstam, kommundirektör Tommie Eriksson, vice

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

Onsdagen den 12 november kl.14.00

Onsdagen den 12 november kl.14.00 1(4) Plats och tid Plenisalen, 13.00-13.30 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Tjänstemän Se närvarolista sidan 2 Övriga Se

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.50, 11.35-12.00

Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.50, 11.35-12.00 NORRTÄLJE KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2013-03-22 Plats och tid ande Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.50, 11.35-12.00 Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Enligt förteckning. Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare. Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, ANSLAG/BEVIS

Enligt förteckning. Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare. Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, ANSLAG/BEVIS NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-05-25 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-11.00, 11.45-12.15 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

367 Kommunstyrelsens ärendelista. 368 Kv Dalen avtal med Siemens och Missionskyrkan. 369 Uppföljning av ny politisk organisation

367 Kommunstyrelsens ärendelista. 368 Kv Dalen avtal med Siemens och Missionskyrkan. 369 Uppföljning av ny politisk organisation 2010-06-14 Paragrafer 367 Kommunstyrelsens ärendelista 368 Kv Dalen avtal med Siemens och Missionskyrkan 369 Uppföljning av ny politisk organisation 2010-06-14 1 (8) Plats och tid Sammanträdesrummet Skuten-Dovern,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-10 1 (16) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00 09.40 Beslutande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämnden 2011-03-21 1 Plats och tid Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 14.00-16.30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 Övriga deltagande Ulf Gustavsson, förvaltningschef

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-05 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09-15 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Ulrika Falk (S) Olle Jansson (S)

Läs mer

Utbildningsnämnden Underskrift Sekreterare... Paragrafer 1-10 Anne Josefsson. Ordförande... Louise Branting (C) Justerande...

Utbildningsnämnden Underskrift Sekreterare... Paragrafer 1-10 Anne Josefsson. Ordförande... Louise Branting (C) Justerande... Utbildningsnämnden 2011-01-18 1 Plats och tid Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 13.00-15.00 Närvarande och beslutande Enligt förteckning sid 2 Övriga deltagande Ulf Gustavsson,

Läs mer

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej KOMMUNFULLMÄKTIGE Nya hyrestaxor för kommunens idrottsanläggningar 2 Åtgärder för att få budget i balans 200 3 Kommunbidrag 2002, kommunfullmäktige och revisionen 4 Exploateringsavtal, Västra Degrabo 5

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2010-12-13 1(65) Plats och tid Roslagens Sparbank, Norrtälje, kl 18.00-23.30. Mötet ajournerades vid tre tillfällen, en gång för kommunens deltagande i val till Sveriges Kommuner och

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämnden 2011-04-11 1 Plats och tid Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 13:00-17:30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 Övriga deltagande Ulf Gustavsson, förvaltningschef

Läs mer

Utbildningsnämnden 2011-05-24 1. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 10.00-12.00, 13.30-14.30, 14.30-15.00, 15.30-16.

Utbildningsnämnden 2011-05-24 1. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 10.00-12.00, 13.30-14.30, 14.30-15.00, 15.30-16. Utbildningsnämnden 2011-05-24 1 Plats och tid Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 10.00-12.00, 13.30-14.30, 14.30-15.00, 15.30-16.30 Närvarande och beslutande Enligt förteckning

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L)

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L) 1(8) Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje. kl. 14.00-15.20 Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

e..ite..å^^...atlo Hanna Stymne Bratt

e..ite..å^^...atlo Hanna Stymne Bratt NORRTÄLJE KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2010-10-07 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 08.30-09.00, 10.00-10.35 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson,

Läs mer

Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl Marita Jeansson (S) Ulla Maiutchenko (M)

Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl Marita Jeansson (S) Ulla Maiutchenko (M) NORRTÄLJE KOMMUN Barn- och skolnämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL Plats och tid ande ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare övriga deltagande Utses justera Justeringens plats och tid Underskrift

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen 2014-04-09 8:15-10:00 Beslutande Kristina Svensson Lotta Husberg Veronica Almroth Lars-Åke Gustavsson Sven Olsson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7) 2011-03-09 1 (7) Plats och tid Onsdag den 9 mars kl. 08.50 09.00 Plats ande Ledamöter Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (m) ordförande Carina Bengtsson (c) Suzanne

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-03 1 (29) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Hanna Stymne Bratt (S) Hans

Läs mer

Ajournering mellan kl Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, tisdagen den 11 maj 2010

Ajournering mellan kl Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, tisdagen den 11 maj 2010 NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL Socialnämnden 2010-05-06 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 08.30-09.00, 10.00-11.30 Ajournering mellan kl. 10.40-10.55 139. ande Enligt förteckning Övriga

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-15 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 Beslutande Kjell Jansson (M), ordförande (ej 382) Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) ordförande 382

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 1(9) PROTOKOLL Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 Beslutande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Paula Örn

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Medborgarförslag angående nedläggning av Västbygdens skola och finansiering av skolans driftkostnader, 108...2-3 * Medborgarförslag angående nedläggning av

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Hans-Olof Hake (ersättare Jan Hansson) Malin Sjöberg. Ordförande Irja Gustavsson. Justerare... Hans-Olof Hake

Hans-Olof Hake (ersättare Jan Hansson) Malin Sjöberg. Ordförande Irja Gustavsson. Justerare... Hans-Olof Hake Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 11.05-11.20 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Irja Gustavsson (S) ordförande Linda Svahn (S) Margareta Ahlm (S) Hans-Olof

Läs mer

2012-09-27 1(10) Ordförande... Sofia Paulsson (M) Ragnar Bergsten (S)

2012-09-27 1(10) Ordförande... Sofia Paulsson (M) Ragnar Bergsten (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2012-09-27 1(10) TioHundranämnden Plats och tid Beslutande Norrtälje ko mmunhus, Norrtäljesalen, enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Utses justera

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-09 1 [10] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 10.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag extra sammanträde Plats och tid Beslutande Barn- och skolnämndens förvaltningskontor Estunavägen 14, Norrtälje, kl 14.00-15.00 Ann S Pihlgren Patrik Dahl Margareta Säterli Olle Jansson Raija Lundgren Ann

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson 1 Plats och tid Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 27 februari 2012 kl 9:00-10:00 Beslutande Magnus Oscarsson (KD), ordförande Anders Rydberg (KD), ersättare för Arne Arvidsson (KD)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2011-08-29 Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Fregatten, Norrtälje kommunala vuxenutbildning (NKV) Astrid Lindgrens gata 2, Nordrona, Norrtälje kl 13:00-13:30

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 15.50-16.20 Louise Branting (C), ordförande Ann Lewerentz (M), 1 :e vice ordförande Sören Forslund (M) Ulrika

Läs mer