ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag"

Transkript

1 Kommunstyrelsen (66) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl ande Enligt förteckning Övriga deltagande Tommie Eriksson, kommundirektör Gunnel Löfqvist, kommunstyrelsekontorschef Jonas Vallgårda, kommunsekreterare Eva Kutscher, sekreterare Utses att justera Elisabeth Björk (S) Justeringens Kommunstyrelsekontoret tisdagen den 3 maj plats och tid Underskrift Sekreterare... Paragrafer Eva Kutscher Ordförande... Kjell Jansson Justerande... Elisabeth Björk ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsekontoret Underskrift...

2 Kommunstyrelsen Närvarolista/omröstningsprotokoll Namn Närvarande = N Frånvarande = F Tjänstgörande = Tj Ja Nej Ja Nej Ja Nej LEDAMÖTER Kjell Jansson (ordf) M N Mats Hultin M F Bino Drummond M N Ann S Pihlgren M F Åke Malmström KD N Berit Jansson (1:a vice) C N Hans Andersson FP N Elisabeth Björk (2:a vice) S N Olle Jansson S N Hanna Stymne Bratt S N Kjell Drotz S N Catarina Wahlgren V N Mats Wedberg MP N ERSÄTTARE Göran Pettersson M NT Lotta Lindblad-Söderman M NT Ann Lewerentz M N Sören Forslund M N Louise Angleryd M N Tommy Lundqvist C N Åsa Wennerfors FP N Kerstin Bergström S N Aleksandar Srndovic S N Margaretha Lundgren S N Gary Park S N Ulrika Falk S N Kerstin Carlgren MP N Totalt ledamöter och ersättare Närvarande Ja Ja Ja Frånvarande Nej Nej Nej Tjänstgörande Avstår Avstår Avstår

3 Kommunstyrelsen KS 94 Val av justeringsman Kommunstyrelsen beslutar: att utse Elisabeth Björk (S) att jämte ordföranden justera dagens protokoll, att justeringen ska äga rum på kommunstyrelsekontoret

4 Kommunstyrelsen KS 95 Dnr KS Besvarande av motion från Roland Larsson (S) m.fl. om behovet av lekplats i Älmsta Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad med hänvisning till den borgerliga majoritetens yttrande från den 17 februari Roland Larsson (S) m.fl. lämnade in motionen på kommunfullmäktiges sammanträde den 29 september 2008, 272. Motionärerna hemställer att kommunstyrelsen får i uppdrag att vidta erforderliga åtgärder för att en lekplats i Älmsta ska kunna stå färdig inför sommaren 2009 på marken omedelbart väster om bankkontoret i Älmsta. Yttrande I skrivelse daterad den 17 februari 2011 uttalar den borgerliga majoriteten bland annat att i samband med att kommunfullmäktige antog den fördjupade översiktsplanen för Älmsta gav kommunstyrelsen dåvarande byggnadsnämnden i uppdrag att snarast sätta igång arbetet med att ta fram nya detaljplaner för Älmsta. Som ett led i detta arbete har kommunstyrelsekontorets planering och utvecklingsavdelning inhämtat anbud från konsulter, som ska upprätta en detaljplan för området där motionären önskar en lekplats. Den borgerliga majoriteten anser att det är lämpligt att frågan om huruvida en lekplats ska anläggas på marken omedelbart väster om bankkontoret beaktas i samband med pågående detaljplanearbete. Med hänvisning till ovanstående föreslår den borgerliga majoriteten att motionen kan anses som besvarad.

5 Kommunstyrelsen KS 95 Dnr KS (forts) Arbetsutskottet har vid sammanträde den 23 mars 2011, 75, föreslagit att kommunstyrelsen beslutar enligt den borgerliga majoritetens förslag från den 17 februari 2011.

6 Kommunstyrelsen KS 96 Dnr KS Besvarande av motion från Kristian Krassman (S) om skärgårdstrafik till Norrtälje stad Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad med hänvisning till den borgerliga majoritetens yttrande från den 7 mars Motionen lämnades in vid kommunfullmäktiges sammanträde den 21 februari 2011, 71. Motionären önskar att Norrtälje kommun verkar för att Waxholmsbåtarna ska gå in till Norrtälje stad samt att Norrtälje kommun lyfter frågan till trafiknämnden i Stockholms Läns Landsting där frågan om Waxholmstrafiken bereds. Yttrande I skrivelse daterad den 7 mars 2011 uttalar den borgerliga majoriteten bland annat att frågan om skolskjuts- och arbetspendling för boende på öar utan bro eller fäjeförbindelse för närvarande har högsta prioritet vid kommunens kontakter med trafiknämnden i Stockholms Läns Landsting. Waxholmsbolagets turer bör först och främst samordnas så att arbetspendlare och alla skolbarn, som så behöver, kan nyttja Waxholmsbolagets reguljära skärgårdstrafik. I avvaktan på att det basala behovet av skärgårdstrafik ska lösas anser den borgerliga majoriteten att den typ av trafik, som motionären önskar, kan genomföras av andra entreprenörer. Arbetsutskottet har vid sammanträde den 23 mars 2011, 76, föreslagit att kommunstyrelsen beslutar enligt den borgerliga majoritetens förslag från den 7 mars 2011.

7 Kommunstyrelsen KS 97 Dnr KS Besvarande av motion från Kristian Krassman (S) om att genomföra ett seminarium kring rovdjurspolitiken Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. Reservation Vänsterpartiets ledamot och miljöpartiets ledamot reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Motionen lämnades in vid kommunfullmäktiges sammanträde den 21 februari 2011, 75. Motionären anser bland annat att kommunens förtroendevalda behöver sätta sig in i rovdjurspolitiken och ta del av rapporter och de undersökningar, som finns kring Rialareviret. Han föreslår att Norrtälje kommun genomför ett seminarium/utbildning för kommunens förtroendevalda om rovdjurspolitiken i länet och Rialareviret. Yttrande De stora rovdjuren i Europa är skyddade enligt EU:s habitatdirektiv. Sveriges riksdag har beslutat att Sverige ska ta ansvar för att björn, varg, järv, lodjur och kungsörn ska finnas i ett så stort antal att de långsiktigt kan finnas kvar i den svenska faunan och att arterna kan sprida sig i sina naturliga utbredningsområden. Länsstyrelsen i Stockholms län är den myndighet, som ansvarar för de regionala rovdjursfrågorna i länet. På deras hemsida finns information om vargfrågorna i Stockholms län och dokumentation från genomförda seminarier. Länsstyrelsen planerar för ytterligare seminarier om rovdjur och då i synnerhet om varg. Med hänvisning till

8 Kommunstyrelsen KS 97 Dnr KS (forts) att länsstyrelsen har en uppbyggd organisation för information och seminarier om rovdjursfrågor i länet föreslår den borgerliga majoriteten i skrivelse daterad den 7 mars 2011 att motionen avslås. Arbetsutskottet har vid sammanträde den 6 april 2011, 102, föreslagit att kommunstyrelsen beslutar enligt den borgerliga majoritetens förslag från den 7 mars ande sammanträde Yrkanden Mats Wedberg (MP) med instämmande av Catarina Wahlgren (V) bifall till motionen. Berit Jansson (C) att motionen avslås. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Berit Janssons yrkande.

9 Kommunstyrelsen KS 98 Dnr KS Besvarande av motion från Kristian Krassman (S) om förändring av den allmänna ordningsföreskriften Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad med hänvisning till räddningstjänstens yttrande. Reservation Socialdemokraternas ledamöter och vänsterparitets ledamot reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Motionen lämnades in vid kommunfullmäktiges sammanträde den 21 februari 2011, 73. Motionären önskar att Norrtälje kommun utreder vilka platser, utöver de som anges i kommunens lokala ordningsföreskrifter, som det ska vara förbjudet att använda pyrotekniska varor på. Även att det i föreskrifterna införs tidsangivelse mellan vilka klockslag och på vilka högtider det ska vara tillåtet att använda fyrverkerier. Det ska också finnas en föreskrift om att det krävs tillstånd av polismyndigheten att använda pyrotekniska varor inom tätbebyggt område. Yttrande Ett flertal lagar och föreskrifter däribland Ordningslagen (1993:1617) och Lag om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011) reglerar handhavandet av pyrotekniska varor. Enligt Ordningslagen får pyrotekniska varor (fyrverkerier) inte användas utan polismyndighetens tillstånd.

10 Kommunstyrelsen KS 98 Dnr KS (forts) Räddningstjänsten uttalar bland annat i yttrande daterat den 28 februari 2011 att gällande lagstiftning och kommunens lokala ordningsföreskrifter, som reglerar användandet av fyrverkerier, kan anses som tillräckliga. Med hänvisning till räddningstjänstens yttrande daterat den 28 februari 2011 föreslår den borgerliga majoriteten att motionen kan anses som besvarad. Arbetsutskottet har vid sammanträde den 23 mars 2011, 78, föreslagit att kommunstyrelsen beslutar enligt den borgerliga majoritetens förslag från den 8 mars Socialdemokraternas ledamöter reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. ande sammanträde Yrkanden Elisabeth Björk (S) med instämmande av Catarina Wahlgren (V) bifall till motionen. Berit Jansson (C) att motionen anses som besvarad. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Berit Janssons yrkande.

11 Kommunstyrelsen KS 99 Dnr KS Besvarande av motion från Catarina Wahlgren (V) och Bertil Karlsson (V) om kommunens samarbete med Veolia Vatten AB Socialdemokraternas ledamöter, miljöpartiets ledamot och vänsterpartiets ledamot deltar inte i beslutet. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. Catarina Wahlgren (V) och Bertil Karlsson (V) lämnade in motionen på kommunfullmäktiges sammanträde den 24 januari 2011, 22. Med anledning av bolaget Veolias verksamhet i olika byggprojekt för Israels räkning på ockuperat område på Västbanken föreslår motionärerna att kommunens samarbete med Veolia Vatten AB avvecklas så snart det är möjligt och att vattenhanteringen i Norrtälje kommun övertas i egen regi eller av annan entreprenör. Yttrande För att kunna säga upp ett avtal och därmed avsluta ett samarbete med en avtalspart krävs det att avtalsparten har begått ett avtalsbrott. Den borgerliga majoriteten anser att det inte finns någon anledning att bryta avtalet med Veolia Vatten AB eftersom det inte finns några villkor i avtalet mellan kommunen och Veolia som säger att Veolia inte får ta sig an vissa uppdrag inom andra områden. Därmed föreligger inget avtalsbrott.

12 Kommunstyrelsen KS 99 Dnr KS (forts) Arbetsutskottet har vid sammanträde den 20 april 2011, 115, föreslagit att kommunstyrelsen beslutar enligt den borgerliga majoritetens förslag från den 31 mars Socialdemokraternas ledamöter deltog inte i beslutet.

13 Kommunstyrelsen KS 100 Dnr KS Besvarande av motion från Catarina Wahlgren (V) och Hanna Stymne Bratt (S) om behovet av barnomsorg på obekväm arbetstid Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses som besvarad med hänvisning till barn- och skolnämndens yttrande. Reservation Socialdemokraternas ledamöter, vänsterpartiets ledamot och miljöpartiets ledamot reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Catarina Wahlgren (V) och Hanna Stymne Bratt (S) lämnade in motionen på kommunfullmäktiges sammanträde den 29 mars 2010, 71. Motionärerna önskar att föräldrarna i kommunen tillfrågas om behovet/ intresset av barnomsorg på obekväm arbetstid samt att resultatet av enkäten leder till att kommunen eftersträvar ett lämpligt utbud av barnomsorg på obekväm arbetstid. Kommunfullmäktige beslutade den 24 januari 2011, 8, att återremittera motionen med hänvisning till att frågorna inte ansågs besvarade. Yttrande Barn- och skolnämnden behandlade återremissen den 21 mars De överlämnar förvaltningschefens yttrande som sitt eget och förslår att motionen därmed ska anses som besvarad. I korthet innebär yttrandet att barn- och utbildningskontoret till den 31 maj 2011 tar fram ett underlag, som ger en helhetsbild av behovet av barnomsorg på obekväm arbetstid.

14 Kommunstyrelsen KS 100 Dnr KS (forts) Arbetsutskottet har vid sammanträde den 20 april 2011, 116, föreslagit att kommunstyrelsen beslutar enligt den borgerliga majoritetens förslag från den 4 april Socialdemokraternas ledamöter reserverade sig till förmån för eget yrkande. ande sammanträde Yrkanden Olle Jansson (S) med instämmande av Hanna Stymne Bratt (S), Catarina Wahlgren (V) och Mats Wedberg (MP) bifall till motionen. Berit Jansson (C) att motionen anses som besvarad med hänvisning till barnoch skolnämndens yttrande. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Berit Janssons yrkande.

15 Kommunstyrelsen KS 101 Dnr KS Besvarande av motion från Mats Wedberg (MP) om att kommunens skolor bör ges möjlighet att bli självstyrande Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till barn- och skolnämndens och utbildningsnämndens yttrande. Reservation Miljöpartiets ledamot reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Motionen lämnades in vid kommunfullmäktiges sammanträde den 13 december 2010, 247. Motionären vill att kommunstyrelsen får i uppdrag att påbörja en process, som kan göra det möjligt för skolor i kommunen att bli självstyrande, att initiera spridande av information om andra kommuners exempel och i dialog med föräldrar, lärare och övrig personal visa på möjligheter och inhämta synpunkter samt att ge barnoch skolnämnden i uppdrag att utforma regelverk och gränser för de skolor, som valt att bli självstyrande. Yttrande Barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden har behandlat motionen. Båda nämnderna överlämnar barn- och utbildningskontorets förvaltningschefs yttrande som sitt eget och föreslår att motionen avslås. Kortfattat anför förvaltningschefen att enligt skollagen och läroplanen har varje skola redan i dag möjlighet till självstyre genom att rektor har stor frihet att utforma verksamheten i samråd med personal, elever och föräldrar. Detta gäller oavsett vem som är huvudman för verksamheten.

16 Kommunstyrelsen KS 101 Dnr KS (forts) Arbetsutskottet har vid sammanträde den 20 april 2011, 117, föreslagit att kommunstyrelsen beslutar enligt den borgerliga majoritetens förslag från den 5 april ande sammanträde Yrkanden Mats Wedberg (MP) bifall till motionen. Berit Jansson (C) att motionen avslås. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Berit Janssons yrkande.

17 Kommunstyrelsen KS 102 Dnr KS Besvarande av motion från Bertil Karlsson (V) m.fl. om att installera vertikalaxlade vindkraftgeneratorer ovanpå kommunhuset Ankaret och Arsta kraftvärmeverk Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till att vertikalaxlade vindkraftverk är en oprövad teknik och att erfarenheter visar att byggnader är olämpliga att placera vindkraftverk på. Protokollsanteckning Vänsterpartiet lämnar en protokollsanteckning, bilaga. Motionen lämnades in vid kommunfullmäktiges sammanträde den 14 december 2009, 291. Motionärerna vill att kommunen utreder möjligheten att uppföra två vertikalaxlade vindkraftgeneratorer ovanpå i första hand kommunhuset Ankaret och Arsta kraftvärmeverk. Yttrande Klimatnämnden behandlade motionen den 10 mars De förslår att motionen avslås med hänvisning till att vertikalaxlade vindkraftverk är en oprövad teknik och att erfarenheter visar att byggnader är olämpliga att placera vindkraftverk på. De försök som genomförts har fått avbrytas i förtid eftersom vindkraftverken bullrade för mycket och levererade inte utlovad mängd el.

18 Kommunstyrelsen KS 102 Dnr KS (forts) Arbetsutskottet har vid sammanträde den 20 april 2011, 118, föreslagit att kommunstyrelsen beslutar enligt den borgerliga majoritetens förslag från den 18 april 2011.

19 Kommunstyrelsen KS 103 Dnr KS Godkännande av nytt ägardirektiv för Norrtälje Kommunhus AB Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till nytt ägardirektiv för Norrtälje Kommunhus AB. Protokollsanteckningar Socialdemokraterna vidhåller protokollsanteckningen, som lämnades in på kommunstyrelsens arbetsutskott, bilaga. Vänsterpartiet bifaller socialdemokraternas protokollsanteckning. Miljöpartiet lämnar en egen protokollsanteckning, bilaga Föreliggande förslag till ägardirektiv är ett övergripande styrdokument för samtliga bolag ingående i Norrtälje kommunhuskoncern. Förslaget, som understryker kravet på ytterligare samordning inom koncernen, behandlas på Norrtälje Kommunhus styrelsemöte den 20 april Tjänstemannaberedning Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 11 april 2011 att kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till nytt ägardirektiv för Norrtälje Kommunhus AB. Arbetsutskottet har vid sammanträde den 20 april 2011, 119, föreslagit att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den 11 april Socialdemokraterna lämnade en protokollsanteckning.

20 Kommunstyrelsen KS 104 Dnr KS Redovisning av nämndernas internkontroll 2010 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att med godkännande lägga nämndernas rapporter till handlingarna. Den 19 februari 2001, 52, antog kommunfullmäktige Norrtälje kommuns reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet. I reglementet anges att nämnderna varje år ska besluta om en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen samt att resultatet ska rapporteras årligen. Tjänstemannaberedning Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den10 mars 2011 att kommunfullmäktige beslutar att med godkännande lägga nämndernas rapporter till handlingarna. Arbetsutskottet har vid sammanträde den 20 april 2011, 120, föreslagit att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den 10 mars 2011.

21 Kommunstyrelsen KS 105 Dnr KS Ramar för delegation för nyupplåning och omsättning av lån för Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under år 2011 har rätt att nyupplåna 665 mkr, dvs. öka kommunens låneskulder, exklusive koncernkontokredit, under år 2011 med 665 mkr till maximalt mkr, att kommunstyrelsen under år 2011 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2011, att skuldebrev och borgensåtaganden som är beslutade av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige i dess helhet eller efter delegering ska undertecknas två i förening av följande befattningshavare: finanscontrollern, koncernredovisningschefen, ekonomichefen och koncerncontroller. 2. Kommunstyrelsen beslutar: att finanscontroller, eller vid förfall för denne, koncernredovisningschef har rätt att för kommunstyrelsens räkning under år 2011 upplåna, dvs. öka kommunens skulder under år 2011 med totalt 665 mkr, att finanscontroller, eller vid förfall för denne, koncernredovisningschef har rätt att för kommunstyrelsens räkning under år 2011 omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2011 samt att kommunstyrelsens beslut endast gäller under förutsättning att kommunfullmäktiges beslut överensstämmer med kommunstyrelsens förslag enligt ovan.

22 Kommunstyrelsen KS 105 Dnr KS (forts) Från och med 2011 är Norrtälje kommun medlem i Kommuninvest. För att kunna nyttja medlemskapet behövs ett kompletterande beslut om låneram innehållande belopp för nyupplåning och kommunstyrelsens delegation till berörda tjänstemän. Tjänstemannaberedning Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 22 mars 2011 att kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under år 2011 har rätt att nyupplåna 665 mkr, dvs. öka kommunens låneskulder, exklusive koncernkontokredit, under år 2011 med 665 mkr till maximalt mkr, att kommunstyrelsen under år 2011 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2011, att skuldebrev och borgensåtaganden som är beslutade av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige i dess helhet eller efter delegering ska undertecknas två i förening av följande befattningshavare: finanscontrollern, koncernredovisningschefen, ekonomichefen och koncerncontroller. Vidare föreslås kommunstyrelsen besluta att finanscontroller, eller vid förfall för denne, koncernredovisningschef har rätt att för kommunstyrelsens räkning under år 2011 upplåna, dvs. öka kommunens skulder under år 2011 med totalt 665 mkr, att finanscontroller, eller vid förfall för denne, koncernredovisningschef har rätt att för kommunstyrelsens räkning under år 2011 omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2011 samt att kommunstyrelsen beslut endast gäller under förutsättning att kommunfullmäktiges beslut överensstämmer med kommunstyrelsens förslag enligt ovan. Arbetsutskottet har vid sammanträde den 20 april 2011, 121, föreslagit att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den 22 mars 2011.

23 Kommunstyrelsen KS 106 Dnr KS Ombudgetering av anslag avseende inventarier, utrustning samt driftanslag 1. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att år 2011 ombudgetera tidigare beviljade investeringsanslag med 1808 tkr enligt nedanstående fördelning: kommunstyrelsen 610 tkr kultur- och fritidsnämnden 1198 tkr att finansiering sker med egna medel, att uppdra till kommunstyrelsekontoret att i budgetarbetet för inarbeta barn- och skolnämndens ej utnyttjade driftbudgetanslag om tkr för pågående projekt för kunskapssatsning, att utöka kommunstyrelsens investeringsanslag med tkr till tkr, att medge kommunstyrelsen att nyttja underhållsfonden för nödvändiga arbeten, att finansiering sker med eget kapital. 2. Kommunstyrelsen beslutar: att år 2011 till kommunstyrelsekontoret ombudgetera tidigare beviljat driftanslag med 735 tkr till IT effektiviseringsprojekt, att finansiering sker med medel till kommunstyrelsens förfogande, att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att besluta om nyttjande av medel ur underhållsfonden.

24 Kommunstyrelsen KS 106 Dnr KS (forts) Vid 2010 års utgång var en del projekt, som var påbörjade eller planerade, inte färdigställda eller levererade. De beviljade anslagen har därför inte förbrukats och behöver därmed föras över som tilläggsanslag i 2011 och 2012 års investerings- och driftbudgetar. Tjänstemannaberedning Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 22 februari 2011 att kommunfullmäktige beslutar att år 2011 ombudgetera tidigare beviljade investeringsanslag med tkr enligt nedanstående fördelning: kommunstyrelsen 610 tkr, kultur- och fritidsnämnden tkr, att finansiering sker med egna medel, att uppdra till kommunstyrelsekontoret att i budgetarbetet för inarbeta barn- och skolnämndens ej utnyttjade driftbudgetanslag om tkr för pågående projekt för kunskapssatsning, att utöka kommunstyrelsens investeringsanslag med tkr till tkr, att medge kommunstyrelsen att nyttja underhållsfonden för nödvändiga arbeten, att finansiering sker med eget kapital. Vidare föreslås kommunstyrelsen besluta att år 2011 till kommunstyrelsekontoret ombudgetera tidigare beviljat driftanslag med 735 tkr till IT effektiviseringsprojekt, att finansiering sker med medel till kommunstyrelsens förfogande, att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att besluta om nyttjande av medel ur underhållsfonden. Dessutom föreslås kommunstyrelsens arbetsutskott besluta att år 2011 till kommunstyrelsekontoret anslå 280 tkr för färdigställande av plan för verksamhetsområde i Hallstavik, att finansiering sker med medel ur anslaget för exploatering och utveckling, att år 2011 till bygg- och miljönämnden anslå 376 tkr för fortsättning på adressprojektet, att finansiering sker med anslaget för exploatering och utveckling. Arbetsutskottet har vid sammanträde den 20 april 2011, 122, föreslagit att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den 22 februari 2011.

25 Kommunstyrelsen KS 107 Dnr KS Begäran om investeringsanslag för nybyggnad av förskola på fastigheten Tälje 2:195 i Vigelsjö Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att anslå investeringsmedel om tkr för nybyggnad av förskola på fastigheten Tälje 2:195 i Vigelsjö, att finansiering sker med egna medel samt att bevilja barn- och skolnämnden medel för utökade lokalkostnader från och med 2012 års budget. Reservation och protokollsanteckningar Socialdemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande och vidhåller protokollsanteckningen från kommunstyrelsens arbetsutskott, bilaga. Vänsterpartiets ledamot reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande och lämnar en egen protokollsanteckning, bilaga. Miljöpartiets ledamot reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande och lämnar en egen protokollsanteckning, bilaga. I gällande lokalförsörjningsplan för förskoleverksamheten, antagen av kommunfullmäktige den 15 juni 2009, ingår bland annat en ny förskola i Vigelsjö. Förskolan är tänkt att byggas i två plan och bereda plats för 100 barn fördelade på fyra avdelningar med flexibla möjligheter till gruppindelning. I byggprojektet ingår inga medel för möbler och annan lös utrustning.

26 Kommunstyrelsen KS 107 Dnr KS (forts) Barn och skolnämnden behandlade ärendet vid sammanträde den 11 april 2011, 39. Tjänstemannaberedning Kommunstyrelsekontoret förslår i skrivelse daterad den 4 april 2011 att kommunfullmäktige beslutar att anslå investeringsmedel om tkr för nybyggnad av förskola på fastigheten Tälje 2:195 i Vigelsjö, att finansiering sker med egna medel samt att bevilja barn- och skolnämnden medel för utökade lokalkostnader från och med 2012 års budget. Arbetsutskottet har vid sammanträde den 20 april 2011, 123, föreslagit att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den 4 april Socialdemokraternas ledamöter reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande och lämnade en protokollsanteckning. ande sammanträde Yrkanden Elisabeth Björk (S) bifall till nybyggnad av förskola i Vigelsjö med tillagningskök, att investeringsmedel anslås om tkr med tillägg för solceller på taket, att finansiering sker med egna medel, att bevilja barn- och skolnämnden medel för utökade lokalkostnader från och med 2012 års budget. Catarina Wahlgren (V) bifall till nybyggnad av förskola i Vigelsjö med tillagningskök, att finansiering sker med egna medel, att bevilja barn- och skolnämnden medel för utökade lokalkostnader från och med 2012 års budget samt att behovet av förskoleplatser de närmaste åren tas i beaktning så att överskrivning av barn inte blir nödvändig. Mats Wedberg (MP) att förskolan förses med ett tillagningskök och kostnaderna för det ska ingå i den föreslagna kalkylen samt att byggnadens placering på tomten anpassas så att östfasaden blir belyst av morgonsolen.

27 Kommunstyrelsen KS 107 Dnr KS (forts) Kjell Jansson (M) bifall arbetsutskottets förslag till beslut. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Kjell Janssons yrkande.

28 Kommunstyrelsen KS 108 Dnr KS Godkännande av överlåtelseavtal gällande Häverö gymnasieskola samt ändring av datum för nedläggandet av densamma Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att godkänna överlåtelseavtalet gällande försäljning av Häverö kommunala gymnasieskola samt att ändra kommunfullmäktiges tidigare beslut från den 27 september 2010, 177, att lägga ner Häverö kommunala gymnasieskola från och med den 1 augusti 2011 till att nedläggningen sker från och med den 1 juli Kommunfullmäktige beslutade den 27 september 2010, 177, att lägga ner Häverö kommunala gymnasieskola från och med den 1 augusti Den 25 januari 2011 fick Roslagen Eduacation AB godkänt av skolinspektionen att starta friskolan Carl Wahrens gymnasium från och med den 1 juli Kommunstyrelsen beslutade den 13 september 2010, under förutsättning av ovanstående beslut och skolinspektionens godkännande, att samtliga inventarier och det immateriella värdet av Häverö gymnasieskola ska säljas till Roslagen Education AB för 2 mkr. Tjänstemannaberedning För att Carl Wahrens gymnasium ska kunna starta verksamheten den 1 juli 2011 föreslår kommunstyrelsekontoret i skrivelse daterad den 5 april 2011 att kommunfullmäktige beslutar att godkänna överlåtelseavtalet gällande försäljning av Häverö kommunala gymnasieskola samt att ändra kommunfullmäktiges tidigare beslut från den 27 september 2010, 177, att lägga ner Häverö kommunala gymnasieskola från och med den 1 augusti 2011 till att nedläggningen sker från och med den 1 juli 2011.

29 Kommunstyrelsen KS 108 Dnr KS (forts) Arbetsutskottet har vid sammanträde den 20 april 2011, 125, föreslagit att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den 5 april 2011.

30 Kommunstyrelsen KS 109 Dnr KS Slutredovisning av investeringsprojekt Nybyggnad av lokalgata i kvarteret Flygspanaren i Norrtälje Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att godkänna slutredovisning av investeringsprojektet Nybyggnad av industrigata i kvarteret Flygspanaren i Norrtälje. Kommunfullmäktige beslutade den 25 maj 2009, 135, att anslå kronor för investering av nybyggnad av en industrigata i kvarteret Flygspanaren i Norrtälje. Gatan utgör en del av helhetslösningen för Stockholmsvägen. Byggnationen är nu slutförd till en total kostnad av kronor. Tjänstemannaberedning Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 4 februari 2011 att kommunfullmäktige beslutar att godkänna slutredovisning av investeringsprojektet avseende nybyggnad av industrigata i kvarteret Flygspanaren i Norrtälje. Arbetsutskottet har vid sammanträde den 6 april 2011, 104, föreslagit att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag från den 4 februari 2011.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2010-09-13 1(71) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 16.00-16.10 kl 18.00-18.20 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Karlsson, kommundirektör Tommie

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 ande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) BrittMarie Hansson

Läs mer

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt Plats och tid Nya näset, kommunhuset, kl. 9.00-10.50 ande Irja Gustavsson (S), ordförande 92-119 Jonas Kleber (C), vice ordförande 92-119, ordförande 120-130 Per Söderlund (SD) Daniel Andersson (S) Anniette

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Torsdagen den 29 mars 2007 kl 17.00-18.00 Beslutande se sidan 2 Övriga Carl Johan Svensson, s, ers Brittsiw

Läs mer

Protokoll 2014-04-02

Protokoll 2014-04-02 2014-04-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2014-04-02, klockan 17:00 18:35 Beslutande Katarina Hansson (S) Mats Hellgren (M) Annica Moberg (S) Margareta Engman (M) Lennart Eriksson

Läs mer

123 Kommunfullmäktiges öppnande. 126 Kommunfullmäktiges dagordning. 127 Information om verksamheten i regionen. 128 Ledamöternas frågestund

123 Kommunfullmäktiges öppnande. 126 Kommunfullmäktiges dagordning. 127 Information om verksamheten i regionen. 128 Ledamöternas frågestund 2015-06-17 Paragrafer 123 Kommunfullmäktiges öppnande 124 Upprop 125 Protokolljustering 126 Kommunfullmäktiges dagordning 127 Information om verksamheten i regionen 128 Ledamöternas frågestund 129 Ledamöternas

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-05-22 kl. 08:30 11:30 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson (M), ersättare

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden 2013-12-16 1-46

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden 2013-12-16 1-46 Barn- och utbildningsnämnden 2013-12-16 1-46 Plats och tid A 1, kl. 13.00-19.30 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Micael Åkesson (M) Jeanette Qvist (S) Eva Pehrsson-Karlsson

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26 1(74) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-16.10 Ajournering 15:10-15:15 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S) ersätter

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-01-17

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-01-17 Kommunstyrelsen 2000-01-17 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 17 januari kl 18.00

Läs mer

Sida 2011-03-30 1 (69) Rådhuset, kl 08.30 12.30, 13.30 14.50

Sida 2011-03-30 1 (69) Rådhuset, kl 08.30 12.30, 13.30 14.50 2011-03-30 1 (69) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 12.30, 13.30 14.50 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Margareta Nilsson (C) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer