ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag"

Transkript

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott (48) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M), jäv 183 Berit Jansson (C) Ulrika Falk (S) Olle Jansson (S) Hans Andersson (FP), observatör Per Nordenstam, kommundirektör Tommie Eriksson, vice kommundirektör Eva Olander, bygg- och miljönämnden , 220 punkt 1 Torkel Andersson, chef planering- och utveckling , 220 punkt 1 Sara Helmersson, chef bygg- och miljökontoret , 220 punkt 1 Peter Elenfalk, chef fastighetsavdelningen 215 Elin Eklund, 221 punkt 1 Viktor Sjöberg, tf projektledare Norrtälje hamn, , 220 punkt 1 Eva Kutscher, sekreterare Utses att justera Ulrika Falk (S) Justeringens Kommunstyrelsekontoret onsdagen den 12 juni plats och tid Underskrift Sekreterare... Paragrafer Eva Kutscher Ordförande... Kjell Jansson Justerande... Ulrika Falk ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsekontoret Underskrift utdragsbestyrkand

2 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 179 Dnr KS Allmän planinformation Ingen information föreligger vid dagens sammanträde.

3 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 180 Dnr KS Kommunala detaljplaner att anslå tkr för färdigställande av detaljplaner samt att finansiering sker med kommunstyrelsens anslag för exploatering och utveckling. Kommunstyrelsekontorets planerings- och utvecklingsavdelning har i samband med övergången till intäktsfinansierad detaljplaneverksamhet kartlagt intäkter och utgifter för att identifiera uppdrag där beslut om finansiering saknas. Kartläggningen visar att kostanden för ofinansierade detaljplaner uppgår till tkr. Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 24 maj 2013 att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anslå tkr för färdigställande av detaljplaner samt att finansiering sker med kommunstyrelsens anslag för exploatering och utveckling.

4 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 181 Dnr KS Samråd enligt PBL 5:11 Detaljplan för del av fastigheten Tälje 3:1 med flera, Norrtälje hamn skelettplan i Norrtälje stad att godkänna förslaget till detaljplan för samråd enligt PBL 5:11, att tiden för samråd förlängs till den 31 augusti 2013, att kommunstyrelsekontoret får i uppdrag att genomföra redaktionella ändringar av bilder och text i enlighet med styrgruppens synpunkter, att kommunstyrelsekontoret får i uppdrag att utifrån diskussionerna vid dagens möte inarbeta en breddning av kajutrymmet med cirka tre meter genom att fasaderna på tre av kvarteren flyttas norrut. Skelettplanens syfte är att skapa förutsättningar för omvandling av det befintliga hamnområdet till en ny stadsdel med bostäder och inslag av service enligt fördjupad översiktsplan från 2004, program från 2007 och strukturplan från 2010 med tillhörande kompletteringar från Planen är ett första steg i stadsutveckling av området i hamnen. För att på bästa sätt ge förutsättningar för kvartersindelning, dimensionering av infrastrukturen, lägga fast gatunivåer, skapa attraktiva gemensamma platser och underlätta genomförandet av kommande detaljplaner ska planeringen i hamnområdet föregås av denna skelettplan. Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 10 juni 2013 att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna förslaget till detaljplan för samråd enligt PBL 5:11.

5 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 181 Dnr KS (forts) ande sammanträde Yrkanden Kjell Jansson (M) att godkänna förslaget till detaljplan för samråd enligt PBL 5:11, att tiden för samråd förlängs till den 31 augusti 2013, att kommunstyrelsekontoret får i uppdrag att genomföra redaktionella ändringar av bilder och text i enlighet med styrgruppens synpunkter, att kommunstyrelsekontoret får i uppdrag att utifrån diskussionerna vid dagens möte inarbeta en breddning av kajutrymmet med cirka tre meter genom att fasaderna på tre av kvarteren flyttas norrut. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på Kjell Janssons yrkande och finner att arbetsutskottet besluter enligt Kjell Janssons yrkande.

6 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 182 Dnr KS Antagande, enkelt planförfarande enligt PBL 5:7 Ändring av detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Arbetsutskottets förslag: Kommunstyrelsen beslutar att godkänna detaljplanen och med stöd av kommunfullmäktiges delegationsbeslut anta densamma. Fastighetsägarna till Stärbsnäs 1:28 har tidigare inkommit med en begäran om att få upphäva detaljplanen eftersom de önskar driva fastigheten som jordbruksfastighet. Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 3 december 2012 och beslutade då att endast en del av kvartersmarken för bostäder skulle ändras med hänvisning till att det ger bättre miljö för boende med koppling till småskaligt jordbruk. Detaljplanen, som nu ska antas, har varit utsänt för samråd mellan den 16 april och 10 maj Under samrådstiden har totalt två yttranden inkommit. Båda utan erinran. Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 16 maj 2013 att kommunstyrelsen beslutar att godkänna detaljplanen och med stöd av kommunfullmäktiges delegationsbeslut anta densamma.

7 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 183 Dnr KS Godkännande av köpekontrakt med tillhörande exploateringsbilaga för ny tomt i Görla Mats Hultin (M) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. att avslå försäljningen av del av fastigheten Görla 8:1 samt att kommunstyrelsekontort får i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för handelsändamål, inkluderande försäljning av livsmedel, söder om Nordrona handelsområde. Kommunen har fått en förfrågan om markanvisning på icke detaljplanelagd del av fastigheten Görla 8:1 för byggnation av handelslokal för dagligvaror. Trafikverket har godkänt bolagets förslag till trafiklösningar. Köpekontraktet är villkorat av att kommunstyrelsen har godkänt avtalet senast den 9 september 2013 genom beslut, som vinner laga kraft, att pågående arkeologisk utredning är avslutad senast den 27 maj 2013, att fastighetsbildning har registrerats senast den 1 april 2014 samt att bolaget erhållit bygglov avseende byggande av dagligvaruhandel omfattande minst 4950 kvm BTA senast den 1 april Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad 5 juni 2013 att kommunstyrelsen beslutar att godkänna köpekontrakt avseende försäljning av del av fastigheten Görla 8:1 till en köpeskilling av 1820 (ettusenåttahundratjugo) kronor per kvm BTA, dock minst (niomiljoner) kronor.

8 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 183 Dnr KS (forts) Yrkanden Kjell Jansson (M) avslå försäljningen av del av fastigheten Görla 8:1 samt att kommunstyrelsekontort får i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för handelsändamål, inkluderande försäljning av livsmedel, söder om Nordrona handelsområde. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på Kjell Janssons yrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt Kjell Janssons yrkande.

9 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 184 Dnr KS Godkännande av hyreskontrakt för LSS-gruppboende på fastigheten Lärjungen 2 i Norrtälje Arbetsutskottets förslag: Kommunstyrelsen beslutar att godkänna hyreskontrakt för LSS-gruppboende på fastigheten Lärjungen 2 samt att uppdra till kommundirektören att återkomma med förslag till hyreskontrakt med driftentreprenör (vårdgivare) för LSS-gruppboendet på fastigheten Lärjungen 2. Kommunstyrelsen godkände den 9 februari 2009, 37, en plan för LSSgruppboende. Inom ramen för den planen genomfördes en ramupphandling av 4-6 gruppboenden varav det nu aktuella LSS-gruppboendet om sex lägenheter med gemensamhets- och personalutrymmen på Krokvägen 2 i Norrtälje är nummer tre. Ramavtalet innebär att kommunen blockförhyr hela fastigheten under 20 år för bedrivande av LSS-gruppboende. Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 22 maj 2013 att kommunstyrelsen beslutar att godkänna hyreskontrakt för LSS-gruppboende på fastigheten Lärjungen 2 samt att uppdra till kommundirektören att återkomma med förslag till hyres-kontrakt med driftentreprenör (vårdgivare) för LSS-gruppboendet på fastigheten Lärjungen 2.

10 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 185a Dnr KS Stöd till Norrtälje Handelsstad ekonomiska förening 2013 Arbetsutskottets förslag: Kommunstyrelsen beslutar att bevilja kronor i stöd till Norrtälje Handelsstad ekonomiska förening under 2013, att användningen av stödet redovisas senast den 1 mars 2014 samt att kostnaden finansieras med kommunstyrelsens anslag till förfogande. Norrtälje Handelsstad ekonomiska förening ansöker i skrivelse daterad 2 april 2013 om ett ekonomiskt stöd på kronor för att utveckla Norrtälje stads attraktionskraft i linje med den borgerliga majoritetens 27-punktprogram. Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 22 maj 2013 att kommunstyrelsen beslutar att bevilja kronor i stöd till Norrtälje Handelsstad ekonomiska förening under 2013, att användningen av stödet redovisas senast den 1 mars 2014 samt att kostnaden finansieras med kommunstyrelsens anslag till förfogande.

11 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 185b Dnr KS Investering 2013 Parkering, yttre mark och dagvattendammar vid Norrtälje nya badhus Arbetsutskottets förslag: Kommunstyrelsen beslutar att anslå investeringsmedel om 10,0 mnkr för parkeringar och yttre mark runt Norrtälje nya badhus, att anslå investeringsmedel om 1,0 mnkr för anläggande av dagvattendamm, att finansiering av åtgärderna sker inom ramen för kommunstyrelsens anslag till anläggningsinvesteringar för år 2014 samt att finansiering av kultur och fritidsnämndens ökade lokalkostnader inarbetas i budget för Rubricerade projekt avser anläggande av parkeringsytor, infart och utvändig miljö kring Norrtäljes nya badhus på Södra berget. Till dessa ytor ska även en damm anläggas som ersättning för tidigare biotopmiljö. Dammen ska även användas för utjämning av dagvatten. Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad 29 april 2013 att kommunstyrelsen beslutar att anslå investeringsmedel om 10,0 mnkr för parkeringar och yttre mark runt Norrtälje nya badhus, att anslå investeringsmedel om 1,0 mnkr för anläggande av dagvattendamm, att finansiering av åtgärderna sker inom ramen för kommunstyrelsens anslag till anläggningsinvesteringar för år 2014 samt att finansiering av kultur och fritidsnämndens ökade lokalkostnader inarbetas i budget för 2014.

12 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 186 Dnr KS Investering 2013 och begäran om medel från underhållsfonden avseende beroenderådgivning, geriatrik samt minnesmottagning på ROS att 750 tkr avsätts ur underhållsfonden till underhållsåtgärder avseende geriatrik och minnesmottagning på ROS, att godkänna hyresavtal som tecknas med vårdgivare samt att kommunstyrelsens ökade lokalkostander och ökade hyresintäkter inarbetas i 2014 års budget. Arbetsutskottets förslag: Kommunstyrelsen beslutar att ett investeringsanslag om tkr avsätts år 2013 för ombyggnad av vårdavdelning till beroenderådgivning på ROS samt att investeringen finansieras inom ramen för kommunstyrelsens anslag till anläggningsinvesteringar för år Rubricerade projekt syftar till att tillgodose beroenderådgivningens lokalbehov eftersom nuvarande lokaler inte uppfyller myndigheternas säkerhetskrav för personal och patienter. Föreslagen lokalisering och ombyggnad av Matrosen på ROS innebär att beroenderådgivningen kan erbjudas ändamålsenliga lokaler med egen entré. Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 23 maj 2013 att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att 750 tkr avsätts ur underhållsfonden till underhållsåtgärder avseende geriatrik och minnesmottagning på

13 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 186 Dnr KS (forts) ROS, att godkänna hyresavtal som tecknas med vårdgivare samt att kommunstyrelsens ökade lokalkostander och ökade hyresintäkter inarbetas i 2014 års budget. Vidare föreslås kommunstyrelsen besluta att ett investeringsanslag om tkr avsätts år 2013 för ombyggnad av vårdavdelning till beroenderådgivning på ROS samt att investeringen finansieras inom ramen för kommunstyrelsens anslag till anläggningsinvesteringar för år 2013.

14 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 187 Dnr KS Investering 2013 och begäran om medel från underhållsfonden avseende korttidsboende på ROS att tkr avsätts ur underhållsfonden till underhållsåtgärder, att godkänna hyresavtal som tecknas med vårdgivarna samt att kommunstyrelsens ökade lokalkostnader och ökade hyresintäkter inarbetas i 2014 års budget. Arbetsutskottets förslag: Kommunstyrelsen beslutar att ett investeringsanslag om tkr avsätts år 2013 för ombyggnad av vårdavdelningar till korttidsboende på ROS samt att investeringen finansieras inom ramen för kommunstyrelsens anslag till anläggningsinvesteringar för år Rubricerade projekt syftar till att uppfylla Boverkets byggnadsregler vad avser brandskyddet så att fyra avdelningar för korttidsboende kan etableras på ROS, enligt sjukvårds- och omsorgsförvaltningens önskemål. Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad 23 maj 2013 att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att tkr avsätts ur underhållsfonden till underhållsåtgärder, att godkänna hyresavtal som tecknas med vårdgivarna samt att kommunstyrelsens ökade lokalkostnader och ökade hyresintäkter inarbetas i 2014 års budget. Vidare föreslårs kommunstyrelsen besluta att ett investeringsanslag om tkr avsätts år 2013 för ombyggnad

15 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 187 Dnr KS (forts) av vårdavdelningar till korttidsboende på ROS samt att investeringen finansieras inom ramen för kommunstyrelsens anslag till anläggningsinvesteringar för år 2013.

16 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 188 Dnr KS Investering 2013 Samlad information ur bygg- och miljökontorets olika ärendesystem att anslå 120 tkr i investeringsanslag till bygg- och miljönämnden 2013 för investering för samlad information ur kontorets olika ärendesystem, att finansiering sker med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2013 samt att kapitalkostnader och övriga driftkostnader på grund av investeringen inryms i bygg- och miljönämndens befintliga ram. För att nå en högre servicegrad, en rättssäkrare hantering av bygg- och miljökontorets ärenden samt ett effektivare arbetssätt har bygg- och miljökontoret behov av ett system som möjliggör att samlad information kan hämtas ur kontorets olika ärendehanteringssystem. Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad 20 maj 2013 att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anslå 120 tkr i investeringsanslag till byggoch miljönämnden 2013 för investering för samlad information ur kontorets olika ärendesystem, att finansiering sker med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2013 samt att kapitalkostnader och övriga driftkostnader på grund av investeringen inryms i bygg- och miljönämndens befintliga ram.

17 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 189 Dnr KS Investering 2013 Aktskåp till överförmyndaren att bevilja överförmyndaren kronor i investeringsanslag för aktskåp, att finansiering sker med kommunstyrelsens investeringsanslag samt att kapitalkostnaderna ska inrymmas inom överförmyndarens befintliga driftbudgetram. Överförmyndaren har på grund av den ökade ärendemängden begärt medel för inköp av två brandsäkra aktskåp. Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 24 maj 2013 att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bevilja överförmyndaren kronor i investeringsanslag för aktskåp, att finansiering sker med kommunstyrelsens investeringsanslag samt att kapitalkostnaderna ska inrymmas inom överförmyndarens befintliga driftbudgetram.

18 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 190 Dnr KS Investering 2013 Tjänstefordon att ge kommunstyrelsekontoret i uppdrag att lösa leasingavtal till gällande restvärde med Handelsbanken Finans AB för fordonen med registreringsnummer XMU 749, BGR 989, SOX 990 samt UHE 322, att anslå 143 tkr för investering i begagnade fordon som tidigare leasats samt att finansiering sker med kommunstyrelsens investeringsanslag. Enligt kommunstyrelsekontorets bedömning finns ett behov av att utöka antalet tjänstefordon för vissa enheter. Bedömningen har gjorts utifrån framtagen kostnadskalkyl mellan extern inhyrning och kostnaden att äga. De fordon, som ärendet avser är i dag leasade och utplacerade på Norrtälje kommunala vuxenutbildning, barn- och skolkontorets ESU-verksamhet och modersmålsenheten samt på bygg- och miljökontoret. Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 25 mars 2013 att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge kommunstyrelsekontoret i uppdrag att lösa leasingavtal till gällande restvärde med Handelsbanken Finans AB för fordonen med registreringsnummer XMU 749, BGR 989, SOX 990 samt UHE 322, att anslå 143 tkr för investering i begagnade fordon som tidigare leasats samt att finansiering sker med kommunstyrelsens investeringsanslag.

19 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 191 Dnr KS Investering 2013 Inköp av språkenhet till Procapita, kommunens digitala barn- och elevregistreringssystem att anslå 60 tkr till barn- och skolnämnden för investering i språkenhet till barn- och elevregistreringssystemet Procapita, att finansiering sker med kommunstyrelsens investeringsanslag 2013 samt att de driftkostnader som uppkommer ska inrymmas i barn- och skolnämndens befintliga ram. Alla elever, som har ett annat modersmål än svenska har enligt gällande lagstiftning rätt till modersmålsundervisning. Undervisningen administreras i dag manuellt av barn- och skolkontoret. Rubricerad investering är ett led i att digitalisera hanteringen av modersmålsundervisningen. Förvaltningschefen på barn- och skolkontoret har på delegation ansökt om medel för investering av språkmodul till Procapita. Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 10 maj 2013 att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anslå 60 tkr till barn- och skolnämnden för investering i språkenhet till barn- och elevregistreringssystemet Procapita, att finansiering sker med kommunstyrelsens investeringsanslag 2013 samt att de driftkostnader som uppkommer ska inrymmas i barnoch skolnämndens befintliga ram.

20 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 192 Dnr KS Investering 2013 Komplettering av inbrottslarm i kommunens skolor att anslå 640 tkr i investeringsanslag för komplettering av inbrottslarm i kommunens skolor samt att investeringen finansieras inom ramen för kommunstyrelsens anslag för investeringar I Norrtälje kommuns skolor finns datorer och läslattor som behöver skyddas av effektiva inbrottslarm. Nyinstallation behövs på vissa skolor eftersom larm saknas och på vissa skolor räcker det med att befintliga larm kompletteras. Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 22 maj 2013 att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anslå 640 tkr i investeringsanslag för komplettering av inbrottslarm i kommunens skolor samt att investeringen finansieras inom ramen för kommunstyrelsens anslag för investeringar 2013.

21 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 193 Dnr KS Begäran om medel från underhållsfonden för fastighetsunderhåll 2013 att anslå tkr från Norrtälje kommuns underhållsfond till underhållsåtgärder i kommunens fastigheter under sommaren och hösten 2013 enlig vad som redovisas i kommunstyrelsekontorets skrivelse från den 3 juni Kommunstyrelsekontorets fastighetsavdelning har behov av tkr för att åtgärda eftersläpande underhåll av kommunens fastigheter. Berörda objekt redovisas i kommunstyrelsekontorets skrivelse från den 3 juni Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 3 juni 2013 att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anslå tkr från Norrtälje kommuns underhållsfond till underhållsåtgärder i kommunens fastigheter under sommaren och hösten 2013 enlig vad som redovisas i kommunstyrelsekontorets skrivelse från den 3 juni 2013.

22 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 194 Dnr KS Begäran om medel för planerat fastighetsunderhåll 2013 att godkänna förslag till planerat underhåll av fastigheter, som redovisas i kommunstyrelsekontorets skrivelse från den 29 april 2013, till en kostnad av tkr, att finansiering sker med medel för planerat underhåll i kommunstyrelsens budget 2013, att godkänna förslag till underhåll av skolfastigheter, som redovisas i kommunstyrelsekontorets skrivelse från den 29 april 2013 till en kostnad av tkr samt att finansiering sker med medel ur underhållsfonden. Kommunstyrelsekontorets fastighetsavdelning har för 2013 tilldelats tkr för planerat underhåll. I skrivelse daterad den 29 april 2013 redovisas förslag på hur dessa medel ska fördelas mellan de olika objekten. Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 29 april 2013 att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna förslag till planerat underhåll av fastigheter, som redovisas i kommunstyrelsekontorets skrivelse från den 29 april 2013, till en kostnad av tkr, att finansiering sker med medel för planerat underhåll i kommunstyrelsens budget 2013, att godkänna förslag till underhåll av skolfastigheter, som redovisas i kommunstyrelsekontorets skrivelse från den 29 april 2013 till en kostnad av tkr samt att finansiering sker med medel ur underhållsfonden.

23 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 195 Dnr KS Begäran om medel från underhållsfonden 2013 avseende kontor för sjukvårds- och omsorgskontorets biståndshandläggare och anhörigstödjare på ROS att 750 tkr avsätts ur underhållsfonden till underhållsåtgärder avseende kontor för sjukvårds- och omsorgskontorets biståndshandläggare och anhörigstödjare på ROS. Rubricerade projektet syftar till att tillgodose sjukvårds- och omsorgskontorets behov av ändamålsenliga kontorslokaler åt biståndshandläggare och anhörigstödjare. Föreslagen lokalisering på ROS innebär att befintliga lokaler på Drottninggatan kan lämnas och att kommunens hyresavtal för dessa lokaler kan avslutas. Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 23 maj 2013 att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att 750 tkr avsätts ur underhållsfonden till underhållsåtgärder avseende kontor för sjukvårds- och omsorgskontorets biståndshandläggare och anhörigstödjare på ROS.

24 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 196 Dnr KS Godkännande lägenhetsarrende avseende del av fastigheten Räfsja 1:7 angränsande till fastigheten Grönkremlan 2 i Norrtälje att godkänna lägenhetsarrende för trädgårdsändamål på del av fastigheten Räfsja 1:7 angränsande till fastigheten Grönkremlan 2, enligt bilaga tillhörande kommunstyrelsekontorets skrivelse från den 23 maj För att få ett större område att använda som trädgård önskar ägarna av fastigheten Grönkremlan 2 arrendera en bit mark på fastigheten Räfsja 1:7. Av kommunstyrelsekontoret föreslagen arrendetid är på fem år och förlängs ett år i sänder om inte uppsägning sker sex månader före den löpande arrendetidens slut. Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 23 maj 2013 att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna lägenhetsarrende för trädgårdsändamål på del av fastigheten Räfsja 1:7 angränsande till fastigheten Grönkremlan 2, enligt bilaga tillhörande kommunstyrelsekontorets skrivelse från den 23 maj 2013.

25 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 197 Dnr KS Godkännande av lägenhetsarrende avseende del av fastigheten Räfsja 1:7 angränsande till fastigheten Räfsja 4:4 i Norrtälje att godkänna lägenhetsarrende för trädgårdsändamål på del av fastigheten Räfsja 1:7 angränsande till fastigheten Räfsja 4:4, enligt bilaga tillhörande kommunstyrelsekontorts skrivelse från den 23 maj För att få ett större område att använda som trädgård önskar ägaren av fastigheten Räfsja 4:4 arrendera en bit mark på fastigheten Räfsja 1:7. Av kommunstyrelsekontoret föreslagen arrendetid är på fem år och förlängs ett år i sänder om inte uppsägning sker sex månader före den löpande arrendetidens slut. Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 23 maj 2013 att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna lägenhetsarrende för trädgårdsändamål på del av fastigheten Räfsja 1:7 angränsande till fastigheten Räfsja 4:4, enligt bilaga tillhörande kommunstyrelsekontorts skrivelse från den 23 maj 2013.

26 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 198 Dnr KS Godkännande av lägenhetsarrende avseende del av fastigheten Räfsja 1:7 angränsande till fastigheten Räfsja 4:3 i Norrtälje att godkänna lägenhetsarrende för trädgårdsändamål på del av fastigheten Räfsja 1:7 angränsande till fastigheten Räfsja 4:3, enligt bilaga tillhörande kommunstyrelsekontorets skrivelse från den 23 maj För att få ett större område att använda som trädgård önskar ägaren av fastigheten Räfsja 4:3 arrendera en bit mark på fastigheten Räfsja 1:7. Av kommunstyrelsekontoret föreslagen arrendetid är på fem år och förlängs ett år i sänder om inte uppsägning sker sex månader före den löpande arrendetidens slut. Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 23 maj 2013 att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna lägenhetsarrende för trädgårdsändamål på del av fastigheten Räfsja 1:7 angränsande till fastigheten Räfsja 4:3, enligt bilaga tillhörande kommunstyrelsekontorets skrivelse från den 23 maj 2013.

27 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 199 Dnr KS Godkännande av lägenhetsarrende avseende del av Herräng 11:14, Herräng Dance Camp AB att godkänna förslag till avtal om lägenhetsarrende mellan Herräng Dance Camp AB och Norrtälje kommun avseende ett område av Herräng 11:14, enligt bilaga tillhörande kommunstyrelsekontorets skrivelse från den 23 maj Herräng Dance Camp AB bedriver danslägerverksamhet i Herräng under somrarna. Föreliggande förslag till avtal om lägenhetsarrende avser upplåtelse av ett område om cirka m 2 invid Malmens idrottsplats i Herräng. Området ska användas till husvagnscamping under fem-sex veckor per år då lägerverksamheten pågår. En mindre del av arrendeområdet ska under huvuddelen av året användas för förvaring av bodar, som används för danslägerverksamheten. Arrendetiden är på två år och förlängs två år i sänder om inte uppsägning sker senast sex månader före den löpande arrendetidens slut. Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 23 maj 2013 att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna förslag till avtal om lägenhetsarrende mellan Herräng Dance Camp AB och Norrtälje kommun avseende ett område av Herräng 11:14, enligt bilaga tillhörande kommunstyrelsekontorets skrivelse från den 23 maj 2013.

28 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 200 Dnr KS Godkännande av överlåtelse av lägenhetsarrende avseende område av Görla 8:1 att godkänna att avtal om lägenhetsarrende avseende del av fastigheten Görla 8:1 överlåts från före detta ägaren av fastigheten Görla 8:54 till nuvarande ägaren av fastigheten Görla 8:54, enligt bilaga tillhörande kommunstyrelsekontorets skrivelse från den 22 maj Före detta ägaren till fastigheten Görla 8:54 har sedan år 2011 haft ett arrende på del av fastigheten Görla 8:1, beläget i anslutning till fastigheten Görla 8:54. Arrendestället har använts för trädgårdsändamål. Fastigheten Görla 8:54 har nu bytt ägare och den nya ägaren önskar överta arrendet. Arrendetiden är på ett år och förlängs ett år i sänder om inte uppsägning sker senast tre månader före den löpande arrendetidens slut. Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 22 maj 2013 att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna att avtal om lägenhetsarrende avseende del av fastigheten Görla 8:1 överlåts från före detta ägaren av fastigheten Görla 8:54 till nuvarande ägaren av fastigheten Görla 8:54, enligt bilaga tillhörande kommunstyrelsekontorets skrivelse från den 22 maj 2013.

29 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 201 Dnr KS Godkännande av överlåtelse av lägenhetsarrende avseende område av Gottsta 1:122 samt godkännande av tilläggsavtal att godkänna att avtal om lägenhetsarrende avseende del av fastigheten Gottsta 1:122 överlåts från nuvarande arrendatorn till dennes aktiebolag, enligt bilaga tillhörande kommunstyrelsekontorets skrivelse från den 23 maj 2013 samt att godkänna ett tillägg till avtalet om lägenhetsarrende, gällande att utöka arrendestället med 80 kvadratmeter. Nuvarande arrendatorn har sedan 2012 ett avtal om lägenhetsarrende för del av fastigheten Gottsta 1:122. Arrendeområdet används för uppställning av släp, traktorer och dylikt. Arrendatorn önskar överlåta arrendet inklusive tillhörande tillägg till sitt aktiebolag. I samband med överlåtelsen utökas arrendeområdet med 80 m 2. Arrendetiden är ett år och förlängs ett år i sänder om inte uppsägning sker senast tre månader före den löpande arrendetidens slut. Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 23 maj 2013 att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna att avtal om lägenhetsarrende avseende del av fastigheten Gottsta 1:122 överlåts från nuvarande arrendatorn till dennes aktiebolag, enligt bilaga tillhörande kommunstyrelsekontorets skrivelse från den 23 maj 2013 samt att godkänna ett tillägg till avtalet om lägenhetsarrende, gällande att utöka arrendestället med 80 kvadratmeter.

30 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 202 Dnr KS Godkännande av överlåtelse av anläggningsarrende avseende del av Vattumannen 1 i Norrtälje att godkänna att avtal om lägenhetsarrende avseende 10 m 2 av Vattumannen 1 överlåts från Tele2 Sverige AB till bolaget Net4Mobility HB, enligt bilaga tillhörande kommunstyrelsekontorets skrivelse från den 24 maj Tele2 Sverige AB och Telenor Sverige AB äger tillsammans bolaget Net4Mobility HB vars uppgift är att bygga ut, serva och underhålla bolagens gemensamma mobilnät. Tele2 Sverige AB har flyttat delar av sin infrastruktur till bolaget Net4Mobility HB, bland annat anläggningen inom Vattenmannen 1. Med anledning härav önskar Tele2 Sverige AB att arrendeavtalet överförs till Net4Mobility HB. Avtalet löper med femåriga intervaller och förlängs fem år i sänder om inte uppsägning sker senast tolv månader före den löpande arrendetidens slut. Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 24 maj 2013 att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna att avtal om lägenhetsarrende avseende 10 m 2 av Vattumannen 1 överlåts från Tele2 Sverige AB till bolaget Net4Mobility HB, enligt bilaga tillhörande kommunstyrelsekontorets skrivelse från den 24 maj 2013.

31 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 203 Dnr KS Godkännande av lägenhetsarrende för upplagsändamål med friköpsklausul på del av fastigheten Rimbo-Vallby 5:91 att godkänna avtal om lägenhetsarrende med friköpsklausul för upplagsändamål på del av fastigheten Rimbo-Vallby 5:91, enligt bilaga tillhörande kommunstyrelsekontorets skrivelse från den 22 maj Norrtälje kommun har nyligen genomfört en försäljning av en planlagd industritomt på del av fastigheten Rimbo-Vallby 5:77 och 5:91. Köparen önskar arrendera och på sikt köpa cirka 2000 m 2 i anslutning till den förvärvade tomten. Ytan ska användas som uppställningsyta. Arrendetiden är på fem år och förlängs ett år i sänder om inte uppsägning sker senast sex månader före den löpande arrendetidens slut. Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 22 maj 2013 att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna avtal om lägenhetsarrende med friköpsklausul för upplagsändamål på del av fastigheten Rimbo- Vallby 5:91, enligt bilaga tillhörande kommunstyrelsekontorets skrivelse från den 22 maj 2013.

32 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 204 Dnr KS Godkännande av nyttjanderättsavtal avseende del av fastigheten Tälje 2:195 för hundrastgård att godkänna förslag till nyttjanderättsavtal mellan Friluftshundens Ekonomiska Förening och Norrtälje kommun avseende ett område av Tälje 2:195, enligt bilaga tillhörande kommunstyrelsekontorts skrivelse från den 15 maj En hundrastgård har under en tid efterfrågats av ett flertal hundägare i Norrtälje. Ett område om cirka m 2 mellan Varghedens fotbollsplan och Lommarbadet föreslås upplåtas till Friluftshundens Ekonomiska förening för anläggande av en hundrastgård. Nyttjanderättstiden är på tre år och förlängs med ett år i sänder om uppsägning inte sker senast tre månader före den löpande nyttjanderättstidens slut. Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 15 maj 2013 att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna förslag till nyttjanderättsavtal mellan Friluftshundens Ekonomiska Förening och Norrtälje kommun avseende ett område av Tälje 2:195, enligt bilaga tillhörande kommunstyrelsekontorts skrivelse från den 15 maj 2013.

33 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 205 Dnr KS Godkännande av köpekontrakt gällande försäljning av fastigheten Lågarö 15:1 att godkänna köpekontrakt gällande försäljning av fastigheten Lågarö 15:1 till en köpeskilling av kronor, enligt bilaga tillhörande kommunstyrelsekontorets skrivelse från den 23 maj Kommunstyrelsekontoret har genom tidigare beslut fått i uppdrag att sälja fastigheten Lågarö 15:1. Försäljningen sker via mäklare, som även har värderat fastigheten. Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 23 maj 2013 att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna köpekontrakt gällande försäljning av fastigheten Lågarö 15:1 till en köpeskilling av kronor, enligt bilaga tillhörande kommunstyrelsekontorets skrivelse från den 23 maj 2013.

34 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 206 Dnr KS Godkännande av förfrågningsunderlag avseende upphandling av ramavtal elkraft att godkänna upprättat förfrågningsunderlag avseende upphandling av ramavtal elkraft , bifogat kommunstyrelsekontorets skrivelse från den 3 juni Norrtälje kommun avser att tillsammans med de kommunala bolagen Roslagsbostäder, Campus Roslagen och Norrtälje Sportcentrum genomföra en upphandling av elkraft för perioden med möjlighet till förlängning ytterligare ett år. Inköpsmodell är fast pris. Avsikten med upphandlingen är att teckna avtal med en (1) leverantör. Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 3 juni 2013 att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna upprättat förfrågningsunderlag avseende upphandling av ramavtal elkraft , bifogat kommunstyrelsekontorets skrivelse från den 3 juni 2013 samt att medge offentliggörande av upphandlingen genom annonsering.

35 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 207 Dnr KS Godkännande av förfrågningsunderlag avseende Enebergs demensboende, 9 lägenheter att godkänna förfrågningsunderlag avseende ombyggnad till demensboende på Eneberg, 9 lägenheter, bifogat kommunstyrelsekontorets skrivelse från den 23 maj Rubricerade investering består av ombyggnad av tomställda lokaler på Eneberg till en demensboendeenhet om 9 lägenheter med tillhörande omklädningsrum för personalen i källaren, enligt tidigare beslut av kommunstyrelsen den 4 april 2013, 30. Entreprenadformen är totalentreprenad med fast pris utan index med samverkansformen partnering. Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 23 maj 2013 att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna förfrågningsunderlag avseende ombyggnad till demensboende på Eneberg, 9 lägenheter, bifogat kommunstyrelsekontorets skrivelse från den 23 maj 2013.

36 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 208 Dnr KS Godkännande av förfrågningsunderlag avseende upphandling av gatu- och VA-anläggningsprojekt handelsplats Nordrona att godkänna förfrågningsunderlag avseende utbyggnad av gata, vatten- och avlopp på handelsplatsen Nordrona, bifogat kommunstyrelsekontorets skrivelse från den 21 maj I enlighet med gällande detaljplan för Tälje 4:90 m.fl, som möjliggör handelsetablering på Nordrona ska områdets infrastruktur byggas ut med kommunala gator, gång- och cykelvägar, vatten- och avlopp samt anläggandet av en vattendamm och en avloppspumpstation. Entreprenadformen är en utförandeentreprenad med fast pris utan index. Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 21 maj 2013 att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna förfrågningsunderlag avseende utbyggnad av gata, vatten- och avlopp på handelsplatsen Nordrona, bifogat kommunstyrelsekontorets skrivelse från den 21 maj 2013.

37 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 209 Dnr KS Godkännande av förfrågningsunderlag avseende utbyggnad av vatten- och avlopp samt gc-väg längs med Strandvägen i Norrtälje att godkänna förfrågningsunderlag avseende utbyggnad av spill- och vattenledningar samt gc-väg, bifogat kommunstyrelsekontorets skrivelse från den 22 maj Kommunfullmäktige beslutade den 13 februari 2012, 13, att anslå medel för utbyggnad av överföringsledningar från Lönsvik och Mellingeholm till pumpstation P2 i Kvisthamra. Rubricerade etapp 1D2 omfattar VA-ledning mellan Mellingeholm och P2 i Strandvägen samt en gång- och cykelväg längs med Strandvägen mellan Sjömansgatan och P2. Entreprenadformen är en totalentreprenad med fast pris utan index. Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 22 maj 2013 att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna förfrågningsunderlag avseende utbyggnad av spill- och vattenledningar samt gc-väg, bifogat kommunstyrelsekontorets skrivelse från den 22 maj 2013.

38 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 210 Dnr KS Godkännande av förfrågningsunderlag avseende om- och tillbyggnad av kafeterian i kommunhuset Ankaret att godkänna förfrågningsunderlag avseende om- och tillbyggnad av kafeterian i Norrtälje kommunhus, bifogat kommunstyrelsekontorets skrivelse från den 4 juni Kommunstyrelsen beslutade den 11 mars 2013, 52, att anslå medel för omoch tillbyggnad av kommunhuset i direkt anslutning till befintlig byggnadskropp/matsal. Om- och tillbyggnaden medger bland annat cirka 100 sittplatser i matsal, cirka 30 sittplatser i nytt konferensrum, som även kan användas som matsal. Entreprenadformen är en totalentreprenad med fast pris utan index. Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 4 juni 2013 att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna förfrågningsunderlag avseende om- och tillbyggnad av kafeterian i Norrtälje kommunhus, bifogat kommunstyrelsekontorets skrivelse från den 4 juni 2013.

39 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 211 Dnr KS Tilldelningsbeslut avseende ramavtal för underhållsbeläggningar (asfalt) inom Norrtälje kommun att anta anbudsgivare A avseende ramavtal för underhållsbeläggningar (asfalt) inom Norrtälje kommun. Upphandlingen avser ramavtal för utförande av underhållsbeläggningar i Norrtälje kommun. Kommunstyrelsens arbetsutskott godkände förfrågningsunderlaget den 14 november 2012, 298. Upphandlingsformen är ett förenklat förfarande enligt lagen om offentlig upphandling (2007:1091). Avtalstiden är på två år med möjlighet till 1+1 års förlängning. Vid anbudstidens utgång hade åtta anbud inkommit. Den 8 maj 2013, 147, beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att återkalla tilldelningsbeslutet från den 17 april 2013, 127 på grund av att beslutet överklagats. Därefter har en ny utvärdering genomförts. Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 12 juni 2013 att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anta anbudsgivare A avseende ramavtal för underhållsbeläggningar (asfalt) inom Norrtälje kommun.

40 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 212 Dnr KS Upphandling avseende livsmedel för anbudsområdena A (djupfryst), B (kolonial), C (övriga kylvaror) och G (färskt bröd) att anta anbudsgivare nummer 1 avseende produktgrupperna: A (djupfryst), B (kolonial) och C (övriga kylvaror) samt att avbryta upphandlingen avseende produktgrupp G (färskt bröd) och genomföra ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering. Norrtälje kommuns avtal avseende livsmedel löper ut den 31 augusti Upphandlingen genomförs inom ramen för det så kallade STONO-samarbetet. Kommunerna Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Österåker samt Vaxholms stad deltar i upphandlingen tillsammans med Sollentuna kommun och Tiohundra AB. Upphandlingen är indelad i nio anbudsområden och Vallentuna kommun har ansvaret för samordningen. Förfrågningsunderlaget godkändes av kommunstyrelsens arbetsutskott den 6 februari 2013, 46. Upphandlingen har genomförts i enlighet med reglerna om öppet förfarande, 4 kap, 1, Lag (2207:1091) om offentlig upphandling. Upphandlingen omfattar ett ramavtal för anbudsområde A, B och C för de tre kommande åren med möjlighet till förlängning med ett år. För anbudsområde G (färskt bröd) hade inget anbud inkommit. Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 2 juni 2013 att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anta anbudsgivare nummer 1 avseende produktgrupperna: A (djupfryst), B (kolonial) och C (övriga kylvaror) samt att avbryta upphandlingen avseende produktgrupp G (färskt bröd) och genomföra ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering.

41 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 213 Dnr KS Tilldelningsbeslut avseende upphandling av ramavtal för kontors- och skolmateriel att anta anbud från anbudsgivare nummer 1 avseende ramavtal för kontorsoch skolmateriel. Upphandlingen avser ramavtal avseende kontors- och skolmateriel för perioden 1 juli 2013 till och med 31 oktober 2013 med möjlighet till fyra förlängningar á 11 månader (total avtalstid fyra år). Upphandlingen har genomförts tillsammans med Danderyds kommun och Vallentuna kommun med Norrtälje kommun som samordnare. Kommunstyrelsens arbetsutskott godkände förfrågningsunderlaget den 20 mars 2013, 85. Upphandlingsformen är ett öppet förfarande enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. Vid anbudstidens utgång hade tre anbud inkommit varav ett uppfyllde samtliga krav. Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 23 maj 2013 att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anta anbud från anbudsgivare nummer 1 avseende ramavtal för kontors- och skolmateriel.

42 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 214 Dnr KS Tilldelningsbeslut avseende om- och tillbyggnad av Elmsta förskola att anta anbudsgivare nummer 4 avseende om- och tillbyggnad av Elmsta förskola. Kommunfullmäktige beslutade den 3 december 2012, 199, att anslå medel för om- och tillbyggnad av Elmsta förskola. Kommunstyrelsens arbetsutskott godkände förfrågningsunderlaget den17 april 2013, 125. Entreprenadformen är en totalentreprenad med fast pris utan index. Vid anbudstidens utgång hade fem anbud inkommit varav fyra uppfyllde samtliga krav. Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 3 juni 2013 att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anta anbudsgivare nummer 4 avseende om- och tillbyggnad av Elmsta förskola.

43 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 215 Dnr KS Tilldelningsbeslut avseende byggnation av Norrtälje Kulturhus vid Galles gränd i Norrtälje Socialdemokraternas ledamöter deltar inte i beslutet med hänvisning till tidigare ställningstagande i ärendet. att anta anbudsgivare nummer 2 avseende nybyggnad av lokaler för Norrtälje Kulturhus vid Galles gränd i Norrtälje. Kommunstyrelsen beslutade den 4 februari 2013, 28, efter tillstyrkande av kultur- och fritidsnämnden, att anslå medel för uppförande av Norrtälje Kulturhus, som ska inrymma Roslagsmuseets och Norrtälje konsthalls nuvarande verksamheter. Kommunstyrelsens arbetsutskott godkände förfrågningsunderlaget den 17 april 2013, 126. Entreprenadformen är en totalentreprenad enligt ABT 06, det vill säga en funktionsentreprenad i samverkansformen förtroendesamverkan (partnering). Upphandlingen sker med angiven budget för upphandlad entreprenad på 15 mnkr. Anbudslämnaren ska i offerten föreslå utformning och design. Vid anbudstidens utgång hade tre anbud inkommit. Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 4 juni 2013 att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anta anbudsgivare nummer 2 avseende nybyggnad av lokaler för Norrtälje Kulturhus vid Galles gränd i Norrtälje.

44 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 216 Dnr KS Tilldelningsbeslut avseende driftentreprenad för drift av Norrtälje kommuns vatten- och avloppsanläggningar, inklusive administration att anta anbudsgivare nummer 3 avseende drift av Norrtälje kommuns vattenoch avloppsanläggningar inklusive administration mellan den 1 januari 2014 och 31 december 2023 med möjlighet till 5 års förlängning. Nuvarande driftavtal löper ut den 31 december Kommunstyrelsens arbetsutskott godkände den 22 augusti 2012, 211, förfrågningsunderlaget samtidigt som kommunstyrelsekontoret fick i uppdrag att genomföra förhandlingar med de företag som lämnar anbud. Vid anbudstidens utgång hade fem anbud inkommit. Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 7 juni 2013 att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anta anbudsgivare nummer 3 avseende drift av Norrtälje kommuns vatten- och avloppsanläggningar inklusive administration mellan den 1 januari 2014 och 31 december 2023 med möjlighet till 5 års förlängning.

45 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 217 Dnr KS Tilldelningsbeslut avseende VA-utbyggnad till Marö och Gräskö att anta anbudsgivare nummer 2 avseende va-utbyggnad till Marö och Gräskö. Kommunfullmäktige beslutade den 24 september 2012, 145 att anslå investeringsmedel för utbyggnad av vatten och avlopp till Marö och Gräskö. I projekt ingår förutom vatten- och avloppsutbyggnad till Marö och Gräskö att upprätta anslutningspunkter till Kapellskärs camping, sjöfartsverkets fastighet och ytterligare fem fastigheter utmed kusten. Entreprenadformen är en totalentreprenad enligt ABT 06 med fast pris utan index. Förfrågningsunderlaget godkändes av kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 april 2013, 124. Vid anbudstidens utgång hade två anbud inkommit varav ett uppfyllde ställda krav. Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 10 juni 2013 att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anta anbudsgivare nummer 2 avseende va-utbyggnad till Marö och Gräskö.

46 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 218 Dnr KS Tilldelningsbeslut avseende utbyggnad av vatten- och avlopp i Håtö Ärendet utgår.

47 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 219 Dnr KS Upphandling avseende utbyggnad av VA-ledningar i Västerbyn, fd del D att avbryta upphandlingen avseende utbyggnad av vatten- och avloppsledningar i Västerbyn samt att ge kommunstyrelsekontoret i uppdrag att genom förhandlat förfarande, utan föregående annonsering, upphandla utbyggnad av vatten- och avloppsledningar i Västerbyn. Den 10 maj 2010, 104 beslutade kommunfullmäktige att anslå medel för utbyggnad av vatten- och avlopp i Rävsnäs och Gräddö. Kommunstyrelsens arbetsutskott godkände förfrågningsunderlaget den 23 juni 2010, 234. Bolaget, som antogs som entreprenör för verksamhetsområde Rävsnäs-Gräddö del A och D, gick kort därefter i konkurs. Under oktober 2012 antogs en ny entreprenör för slutförandet av del A. För del D annonserades förfrågan den 10 maj Vid anbudstiden hade ett anbud inkommit, som dessvärre inte uppfyllde samtliga krav. Kommunstyrelsekontort föreslår i skrivelse daterad den 10 juni 2013 att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avbryta upphandlingen avseende utbyggnad av vatten- och avloppsledningar i Västerbyn samt att ge kommunstyrelsekontoret i uppdrag att genom förhandlat förfarande, utan föregående annonsering, upphandla utbyggnad av vatten- och avloppsledningar i Västerbyn.

48 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 220 Information GIS-samordnaren Elin Eklund informerar om utvecklingen av kommunens hantering av geografisk information. Arbete pågår med att överföra information till det nya referenssystemet för plan och höjd. Kommundirektören Per Nordenstam meddelar att Norrtälje kommuns APP är klar. Vidare att personalchefen är sjukskriven. Han informerar också om tankarna bakom hans beslut om vidaredelegering. Vice kommundirektör Tommie Eriksson meddelar att Roger Gustavsson tillträder den 1 oktober 2013 som projektledare för Norrtälje hamn.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2011-05-02 1(66) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 18.00-19.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Tommie Eriksson, kommundirektör Gunnel Löfqvist,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2010-09-13 1(71) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 16.00-16.10 kl 18.00-18.20 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Karlsson, kommundirektör Tommie

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-08 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.35 ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Olle Jansson (S) Hans Andersson

Läs mer

Per Nordenstam, kommundirektör Tommie Eriksson, vice kommundirektör Mikael Forssander, sekreterare

Per Nordenstam, kommundirektör Tommie Eriksson, vice kommundirektör Mikael Forssander, sekreterare 1(31) Plats och tid Kommunhuset Ankaret i Norrtälje, klockan 09.00-10.15 ande Ledamöter Ulrika Falk (S), ordförande 37-56, 58 Olle Jansson (S) Berit Jansson (C), ordförande 57 Ingrid Landin (MP) Kjell

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30. Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S)

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30. Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S) 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S) Övriga närvarande: Ola Carlsson (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47 Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, kl. 18.30-22.35 Beslutande Annsofi Aurell (M) Gösta Bergenheim (M) Per Fåhraeus (M) Lennart Andrén (M) Sven Andersson (M)

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

Protokoll. Tekniska nämnden 2010-06-21 60-67

Protokoll. Tekniska nämnden 2010-06-21 60-67 Tekniska nämnden 60-67 Tekniska nämnden sammanträde Informationer och överläggningar 60 Kvarteret Hoppet, ändring av detaljplan, samråd 61 Bostäder vid Södra Strömgatan (kvarteret Ljuset), ändring av detaljplan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (60) Plats Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 22 maj 2013, kl. 19.00-20.15 Beslutande se bifogad närvarolista Övriga deltagande Jan Sohlmér Christine Edenbrandt

Läs mer

Avtal, barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. (AU 361) KS 2014-279

Avtal, barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. (AU 361) KS 2014-279 284 Avtal, barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. (AU 361) KS 2014-279 Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 524 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.15 Beslutande Stig Davidson, ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Lisbeth Lundberg (s) Sivert

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2008-03-31. ordförande Alf Michelsen (m) vice ordförande Lena Archenholtz (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2008-03-31. ordförande Alf Michelsen (m) vice ordförande Lena Archenholtz (m) Sammanträdesdatum s. 1 (28) Plats Kommunhuset, Lomma Tid Måndagen den 31 mars 2008, kl. 14.00-19.00 Beslutande Anders Berngarn (m) ordförande Alf Michelsen (m) vice ordförande Lena Archenholtz (m) ledamot

Läs mer

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-05-22 kl. 08:30 11:30 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson (M), ersättare

Läs mer

Utskottet för samhällsutveckling 2012-12-12. Plats och tid Centrumhuset, Henån, s-rum 5 2012-12-12 08:15-15.00

Utskottet för samhällsutveckling 2012-12-12. Plats och tid Centrumhuset, Henån, s-rum 5 2012-12-12 08:15-15.00 1 Plats och tid Centrumhuset, Henån, s-rum 5 2012-12-12 08:15-15.00 Beslutande Bo Andersson Leif Apelgren Bengt Johansson Kerstin Gadde Hans Stevander Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2009 10 19 ANSLAG/BEVIS

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2009 10 19 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Stadshuset sal B, kl. 13.30-15.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Urban Granström (s) v ordf Tina Palme (m) Annika Karlsson (c) Göran Silfverling (fp) Curt Eriksson (kd) Leif Larsson (mp)

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

Information om amorterings- och räntefria lån. KS 2014-4

Information om amorterings- och räntefria lån. KS 2014-4 250 Information om amorterings- och räntefria lån. KS 2014-4 Arbetsutskottet beslutar 1 Anteckna information om amorterings- och räntefria lån till protokollet. Kommunstyrelsens arbetsutskott får en kort

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2011-09-26 1(76) Plats och tid Roslagens Sparbank, Norrtälje, kl 18.00-20.55 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Jonas Vallgårda, kommunsekreterare Britt-Marie Bohlin, sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-02-12 1-20

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-02-12 1-20 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-02-12 1-20 Plats och tid Sammanträdesrum A2, kl. 13.00-16.00 ande Jörgen Warborn (M) Ann-Charlotte Stenkil (M) Christofer Bergenblock (C) Jana Nilsson (S) Ewa Klang

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2008-09-30 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna

Läs mer

Carl-Gustaf Mörner (m) t.o.m. 432 Conny Eriksson (s) t.o.m. 431. Rune Haagel (s)

Carl-Gustaf Mörner (m) t.o.m. 432 Conny Eriksson (s) t.o.m. 431. Rune Haagel (s) Plats och tid Hotell de Geer, kl. 13.00 16.40 2008-10-06 1 (55) Beslutande Ersättare Denny Lawrot (c), ordförande Marie Wallbom (v) Elisabet Rehn (v) Carin Löfgren (m) t.o.m. 432 Stig Andersson (s) Fredrik

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-11-21 kl 08:30-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-11-21 kl 08:30-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-11-21 kl 08:30-12:00 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

Roger Fredriksson och Tommy Andersson

Roger Fredriksson och Tommy Andersson 1(69) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 16.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

KRISTINEHAMNS KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

KRISTINEHAMNS KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott KRISTINEHAMNS KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Uroxens sammanträdesrum, kl 08.00-12.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-11-15 1(40) Beslutande Ersättare Övriga deltagare Åke Thörnesjö (m),

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

kl 8.30-11.40 Ärendegenomgång 11.40-13.10 Gruppmöte 13.10-13.35 Beslutsomgång

kl 8.30-11.40 Ärendegenomgång 11.40-13.10 Gruppmöte 13.10-13.35 Beslutsomgång Tid och plats Sjuntorpsrummet, Stadshuset kl 8.30-11.40 Ärendegenomgång 11.40-13.10 Gruppmöte 13.10-13.35 Beslutsomgång Beslutande Paul Åkerlund (S) ordförande Monica Hansson (S) 1:e vice ordf Peter Eriksson

Läs mer

2(42) Kommunstyrelsen. Datum 2008-10-15

2(42) Kommunstyrelsen. Datum 2008-10-15 2(42) Ersättare Martina Bach (fp) 250-259 Hans Raita (m) Kjell Schöld (mp) 250-277 Vaino Roth (s) 250-259, 261-283 Camilla Andersson Hult (v) Zvonko Borcic (sd) 260 jäv Övriga Stefan Johansson, kanslichef

Läs mer

2008-11-17. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-16.00

2008-11-17. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-16.00 Sammanträdesprotokoll 1(44) 2008-11-17 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-16.00 Beslutande JanAnders Palmqvist (s) Margareta Yngveson (s) Roger Fredriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 ande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) BrittMarie Hansson

Läs mer