ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag"

Transkript

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott (48) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M), jäv 183 Berit Jansson (C) Ulrika Falk (S) Olle Jansson (S) Hans Andersson (FP), observatör Per Nordenstam, kommundirektör Tommie Eriksson, vice kommundirektör Eva Olander, bygg- och miljönämnden , 220 punkt 1 Torkel Andersson, chef planering- och utveckling , 220 punkt 1 Sara Helmersson, chef bygg- och miljökontoret , 220 punkt 1 Peter Elenfalk, chef fastighetsavdelningen 215 Elin Eklund, 221 punkt 1 Viktor Sjöberg, tf projektledare Norrtälje hamn, , 220 punkt 1 Eva Kutscher, sekreterare Utses att justera Ulrika Falk (S) Justeringens Kommunstyrelsekontoret onsdagen den 12 juni plats och tid Underskrift Sekreterare... Paragrafer Eva Kutscher Ordförande... Kjell Jansson Justerande... Ulrika Falk ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsekontoret Underskrift utdragsbestyrkand

2 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 179 Dnr KS Allmän planinformation Ingen information föreligger vid dagens sammanträde.

3 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 180 Dnr KS Kommunala detaljplaner att anslå tkr för färdigställande av detaljplaner samt att finansiering sker med kommunstyrelsens anslag för exploatering och utveckling. Kommunstyrelsekontorets planerings- och utvecklingsavdelning har i samband med övergången till intäktsfinansierad detaljplaneverksamhet kartlagt intäkter och utgifter för att identifiera uppdrag där beslut om finansiering saknas. Kartläggningen visar att kostanden för ofinansierade detaljplaner uppgår till tkr. Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 24 maj 2013 att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anslå tkr för färdigställande av detaljplaner samt att finansiering sker med kommunstyrelsens anslag för exploatering och utveckling.

4 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 181 Dnr KS Samråd enligt PBL 5:11 Detaljplan för del av fastigheten Tälje 3:1 med flera, Norrtälje hamn skelettplan i Norrtälje stad att godkänna förslaget till detaljplan för samråd enligt PBL 5:11, att tiden för samråd förlängs till den 31 augusti 2013, att kommunstyrelsekontoret får i uppdrag att genomföra redaktionella ändringar av bilder och text i enlighet med styrgruppens synpunkter, att kommunstyrelsekontoret får i uppdrag att utifrån diskussionerna vid dagens möte inarbeta en breddning av kajutrymmet med cirka tre meter genom att fasaderna på tre av kvarteren flyttas norrut. Skelettplanens syfte är att skapa förutsättningar för omvandling av det befintliga hamnområdet till en ny stadsdel med bostäder och inslag av service enligt fördjupad översiktsplan från 2004, program från 2007 och strukturplan från 2010 med tillhörande kompletteringar från Planen är ett första steg i stadsutveckling av området i hamnen. För att på bästa sätt ge förutsättningar för kvartersindelning, dimensionering av infrastrukturen, lägga fast gatunivåer, skapa attraktiva gemensamma platser och underlätta genomförandet av kommande detaljplaner ska planeringen i hamnområdet föregås av denna skelettplan. Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 10 juni 2013 att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna förslaget till detaljplan för samråd enligt PBL 5:11.

5 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 181 Dnr KS (forts) ande sammanträde Yrkanden Kjell Jansson (M) att godkänna förslaget till detaljplan för samråd enligt PBL 5:11, att tiden för samråd förlängs till den 31 augusti 2013, att kommunstyrelsekontoret får i uppdrag att genomföra redaktionella ändringar av bilder och text i enlighet med styrgruppens synpunkter, att kommunstyrelsekontoret får i uppdrag att utifrån diskussionerna vid dagens möte inarbeta en breddning av kajutrymmet med cirka tre meter genom att fasaderna på tre av kvarteren flyttas norrut. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på Kjell Janssons yrkande och finner att arbetsutskottet besluter enligt Kjell Janssons yrkande.

6 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 182 Dnr KS Antagande, enkelt planförfarande enligt PBL 5:7 Ändring av detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Arbetsutskottets förslag: Kommunstyrelsen beslutar att godkänna detaljplanen och med stöd av kommunfullmäktiges delegationsbeslut anta densamma. Fastighetsägarna till Stärbsnäs 1:28 har tidigare inkommit med en begäran om att få upphäva detaljplanen eftersom de önskar driva fastigheten som jordbruksfastighet. Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 3 december 2012 och beslutade då att endast en del av kvartersmarken för bostäder skulle ändras med hänvisning till att det ger bättre miljö för boende med koppling till småskaligt jordbruk. Detaljplanen, som nu ska antas, har varit utsänt för samråd mellan den 16 april och 10 maj Under samrådstiden har totalt två yttranden inkommit. Båda utan erinran. Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 16 maj 2013 att kommunstyrelsen beslutar att godkänna detaljplanen och med stöd av kommunfullmäktiges delegationsbeslut anta densamma.

7 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 183 Dnr KS Godkännande av köpekontrakt med tillhörande exploateringsbilaga för ny tomt i Görla Mats Hultin (M) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. att avslå försäljningen av del av fastigheten Görla 8:1 samt att kommunstyrelsekontort får i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för handelsändamål, inkluderande försäljning av livsmedel, söder om Nordrona handelsområde. Kommunen har fått en förfrågan om markanvisning på icke detaljplanelagd del av fastigheten Görla 8:1 för byggnation av handelslokal för dagligvaror. Trafikverket har godkänt bolagets förslag till trafiklösningar. Köpekontraktet är villkorat av att kommunstyrelsen har godkänt avtalet senast den 9 september 2013 genom beslut, som vinner laga kraft, att pågående arkeologisk utredning är avslutad senast den 27 maj 2013, att fastighetsbildning har registrerats senast den 1 april 2014 samt att bolaget erhållit bygglov avseende byggande av dagligvaruhandel omfattande minst 4950 kvm BTA senast den 1 april Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad 5 juni 2013 att kommunstyrelsen beslutar att godkänna köpekontrakt avseende försäljning av del av fastigheten Görla 8:1 till en köpeskilling av 1820 (ettusenåttahundratjugo) kronor per kvm BTA, dock minst (niomiljoner) kronor.

8 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 183 Dnr KS (forts) Yrkanden Kjell Jansson (M) avslå försäljningen av del av fastigheten Görla 8:1 samt att kommunstyrelsekontort får i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för handelsändamål, inkluderande försäljning av livsmedel, söder om Nordrona handelsområde. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på Kjell Janssons yrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt Kjell Janssons yrkande.

9 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 184 Dnr KS Godkännande av hyreskontrakt för LSS-gruppboende på fastigheten Lärjungen 2 i Norrtälje Arbetsutskottets förslag: Kommunstyrelsen beslutar att godkänna hyreskontrakt för LSS-gruppboende på fastigheten Lärjungen 2 samt att uppdra till kommundirektören att återkomma med förslag till hyreskontrakt med driftentreprenör (vårdgivare) för LSS-gruppboendet på fastigheten Lärjungen 2. Kommunstyrelsen godkände den 9 februari 2009, 37, en plan för LSSgruppboende. Inom ramen för den planen genomfördes en ramupphandling av 4-6 gruppboenden varav det nu aktuella LSS-gruppboendet om sex lägenheter med gemensamhets- och personalutrymmen på Krokvägen 2 i Norrtälje är nummer tre. Ramavtalet innebär att kommunen blockförhyr hela fastigheten under 20 år för bedrivande av LSS-gruppboende. Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 22 maj 2013 att kommunstyrelsen beslutar att godkänna hyreskontrakt för LSS-gruppboende på fastigheten Lärjungen 2 samt att uppdra till kommundirektören att återkomma med förslag till hyres-kontrakt med driftentreprenör (vårdgivare) för LSS-gruppboendet på fastigheten Lärjungen 2.

10 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 185a Dnr KS Stöd till Norrtälje Handelsstad ekonomiska förening 2013 Arbetsutskottets förslag: Kommunstyrelsen beslutar att bevilja kronor i stöd till Norrtälje Handelsstad ekonomiska förening under 2013, att användningen av stödet redovisas senast den 1 mars 2014 samt att kostnaden finansieras med kommunstyrelsens anslag till förfogande. Norrtälje Handelsstad ekonomiska förening ansöker i skrivelse daterad 2 april 2013 om ett ekonomiskt stöd på kronor för att utveckla Norrtälje stads attraktionskraft i linje med den borgerliga majoritetens 27-punktprogram. Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 22 maj 2013 att kommunstyrelsen beslutar att bevilja kronor i stöd till Norrtälje Handelsstad ekonomiska förening under 2013, att användningen av stödet redovisas senast den 1 mars 2014 samt att kostnaden finansieras med kommunstyrelsens anslag till förfogande.

11 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 185b Dnr KS Investering 2013 Parkering, yttre mark och dagvattendammar vid Norrtälje nya badhus Arbetsutskottets förslag: Kommunstyrelsen beslutar att anslå investeringsmedel om 10,0 mnkr för parkeringar och yttre mark runt Norrtälje nya badhus, att anslå investeringsmedel om 1,0 mnkr för anläggande av dagvattendamm, att finansiering av åtgärderna sker inom ramen för kommunstyrelsens anslag till anläggningsinvesteringar för år 2014 samt att finansiering av kultur och fritidsnämndens ökade lokalkostnader inarbetas i budget för Rubricerade projekt avser anläggande av parkeringsytor, infart och utvändig miljö kring Norrtäljes nya badhus på Södra berget. Till dessa ytor ska även en damm anläggas som ersättning för tidigare biotopmiljö. Dammen ska även användas för utjämning av dagvatten. Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad 29 april 2013 att kommunstyrelsen beslutar att anslå investeringsmedel om 10,0 mnkr för parkeringar och yttre mark runt Norrtälje nya badhus, att anslå investeringsmedel om 1,0 mnkr för anläggande av dagvattendamm, att finansiering av åtgärderna sker inom ramen för kommunstyrelsens anslag till anläggningsinvesteringar för år 2014 samt att finansiering av kultur och fritidsnämndens ökade lokalkostnader inarbetas i budget för 2014.

12 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 186 Dnr KS Investering 2013 och begäran om medel från underhållsfonden avseende beroenderådgivning, geriatrik samt minnesmottagning på ROS att 750 tkr avsätts ur underhållsfonden till underhållsåtgärder avseende geriatrik och minnesmottagning på ROS, att godkänna hyresavtal som tecknas med vårdgivare samt att kommunstyrelsens ökade lokalkostander och ökade hyresintäkter inarbetas i 2014 års budget. Arbetsutskottets förslag: Kommunstyrelsen beslutar att ett investeringsanslag om tkr avsätts år 2013 för ombyggnad av vårdavdelning till beroenderådgivning på ROS samt att investeringen finansieras inom ramen för kommunstyrelsens anslag till anläggningsinvesteringar för år Rubricerade projekt syftar till att tillgodose beroenderådgivningens lokalbehov eftersom nuvarande lokaler inte uppfyller myndigheternas säkerhetskrav för personal och patienter. Föreslagen lokalisering och ombyggnad av Matrosen på ROS innebär att beroenderådgivningen kan erbjudas ändamålsenliga lokaler med egen entré. Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 23 maj 2013 att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att 750 tkr avsätts ur underhållsfonden till underhållsåtgärder avseende geriatrik och minnesmottagning på

13 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 186 Dnr KS (forts) ROS, att godkänna hyresavtal som tecknas med vårdgivare samt att kommunstyrelsens ökade lokalkostander och ökade hyresintäkter inarbetas i 2014 års budget. Vidare föreslås kommunstyrelsen besluta att ett investeringsanslag om tkr avsätts år 2013 för ombyggnad av vårdavdelning till beroenderådgivning på ROS samt att investeringen finansieras inom ramen för kommunstyrelsens anslag till anläggningsinvesteringar för år 2013.

14 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 187 Dnr KS Investering 2013 och begäran om medel från underhållsfonden avseende korttidsboende på ROS att tkr avsätts ur underhållsfonden till underhållsåtgärder, att godkänna hyresavtal som tecknas med vårdgivarna samt att kommunstyrelsens ökade lokalkostnader och ökade hyresintäkter inarbetas i 2014 års budget. Arbetsutskottets förslag: Kommunstyrelsen beslutar att ett investeringsanslag om tkr avsätts år 2013 för ombyggnad av vårdavdelningar till korttidsboende på ROS samt att investeringen finansieras inom ramen för kommunstyrelsens anslag till anläggningsinvesteringar för år Rubricerade projekt syftar till att uppfylla Boverkets byggnadsregler vad avser brandskyddet så att fyra avdelningar för korttidsboende kan etableras på ROS, enligt sjukvårds- och omsorgsförvaltningens önskemål. Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad 23 maj 2013 att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att tkr avsätts ur underhållsfonden till underhållsåtgärder, att godkänna hyresavtal som tecknas med vårdgivarna samt att kommunstyrelsens ökade lokalkostnader och ökade hyresintäkter inarbetas i 2014 års budget. Vidare föreslårs kommunstyrelsen besluta att ett investeringsanslag om tkr avsätts år 2013 för ombyggnad

15 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 187 Dnr KS (forts) av vårdavdelningar till korttidsboende på ROS samt att investeringen finansieras inom ramen för kommunstyrelsens anslag till anläggningsinvesteringar för år 2013.

16 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 188 Dnr KS Investering 2013 Samlad information ur bygg- och miljökontorets olika ärendesystem att anslå 120 tkr i investeringsanslag till bygg- och miljönämnden 2013 för investering för samlad information ur kontorets olika ärendesystem, att finansiering sker med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2013 samt att kapitalkostnader och övriga driftkostnader på grund av investeringen inryms i bygg- och miljönämndens befintliga ram. För att nå en högre servicegrad, en rättssäkrare hantering av bygg- och miljökontorets ärenden samt ett effektivare arbetssätt har bygg- och miljökontoret behov av ett system som möjliggör att samlad information kan hämtas ur kontorets olika ärendehanteringssystem. Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad 20 maj 2013 att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anslå 120 tkr i investeringsanslag till byggoch miljönämnden 2013 för investering för samlad information ur kontorets olika ärendesystem, att finansiering sker med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2013 samt att kapitalkostnader och övriga driftkostnader på grund av investeringen inryms i bygg- och miljönämndens befintliga ram.

17 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 189 Dnr KS Investering 2013 Aktskåp till överförmyndaren att bevilja överförmyndaren kronor i investeringsanslag för aktskåp, att finansiering sker med kommunstyrelsens investeringsanslag samt att kapitalkostnaderna ska inrymmas inom överförmyndarens befintliga driftbudgetram. Överförmyndaren har på grund av den ökade ärendemängden begärt medel för inköp av två brandsäkra aktskåp. Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 24 maj 2013 att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bevilja överförmyndaren kronor i investeringsanslag för aktskåp, att finansiering sker med kommunstyrelsens investeringsanslag samt att kapitalkostnaderna ska inrymmas inom överförmyndarens befintliga driftbudgetram.

18 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 190 Dnr KS Investering 2013 Tjänstefordon att ge kommunstyrelsekontoret i uppdrag att lösa leasingavtal till gällande restvärde med Handelsbanken Finans AB för fordonen med registreringsnummer XMU 749, BGR 989, SOX 990 samt UHE 322, att anslå 143 tkr för investering i begagnade fordon som tidigare leasats samt att finansiering sker med kommunstyrelsens investeringsanslag. Enligt kommunstyrelsekontorets bedömning finns ett behov av att utöka antalet tjänstefordon för vissa enheter. Bedömningen har gjorts utifrån framtagen kostnadskalkyl mellan extern inhyrning och kostnaden att äga. De fordon, som ärendet avser är i dag leasade och utplacerade på Norrtälje kommunala vuxenutbildning, barn- och skolkontorets ESU-verksamhet och modersmålsenheten samt på bygg- och miljökontoret. Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 25 mars 2013 att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge kommunstyrelsekontoret i uppdrag att lösa leasingavtal till gällande restvärde med Handelsbanken Finans AB för fordonen med registreringsnummer XMU 749, BGR 989, SOX 990 samt UHE 322, att anslå 143 tkr för investering i begagnade fordon som tidigare leasats samt att finansiering sker med kommunstyrelsens investeringsanslag.

19 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 191 Dnr KS Investering 2013 Inköp av språkenhet till Procapita, kommunens digitala barn- och elevregistreringssystem att anslå 60 tkr till barn- och skolnämnden för investering i språkenhet till barn- och elevregistreringssystemet Procapita, att finansiering sker med kommunstyrelsens investeringsanslag 2013 samt att de driftkostnader som uppkommer ska inrymmas i barn- och skolnämndens befintliga ram. Alla elever, som har ett annat modersmål än svenska har enligt gällande lagstiftning rätt till modersmålsundervisning. Undervisningen administreras i dag manuellt av barn- och skolkontoret. Rubricerad investering är ett led i att digitalisera hanteringen av modersmålsundervisningen. Förvaltningschefen på barn- och skolkontoret har på delegation ansökt om medel för investering av språkmodul till Procapita. Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 10 maj 2013 att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anslå 60 tkr till barn- och skolnämnden för investering i språkenhet till barn- och elevregistreringssystemet Procapita, att finansiering sker med kommunstyrelsens investeringsanslag 2013 samt att de driftkostnader som uppkommer ska inrymmas i barnoch skolnämndens befintliga ram.

20 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 192 Dnr KS Investering 2013 Komplettering av inbrottslarm i kommunens skolor att anslå 640 tkr i investeringsanslag för komplettering av inbrottslarm i kommunens skolor samt att investeringen finansieras inom ramen för kommunstyrelsens anslag för investeringar I Norrtälje kommuns skolor finns datorer och läslattor som behöver skyddas av effektiva inbrottslarm. Nyinstallation behövs på vissa skolor eftersom larm saknas och på vissa skolor räcker det med att befintliga larm kompletteras. Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 22 maj 2013 att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anslå 640 tkr i investeringsanslag för komplettering av inbrottslarm i kommunens skolor samt att investeringen finansieras inom ramen för kommunstyrelsens anslag för investeringar 2013.

21 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 193 Dnr KS Begäran om medel från underhållsfonden för fastighetsunderhåll 2013 att anslå tkr från Norrtälje kommuns underhållsfond till underhållsåtgärder i kommunens fastigheter under sommaren och hösten 2013 enlig vad som redovisas i kommunstyrelsekontorets skrivelse från den 3 juni Kommunstyrelsekontorets fastighetsavdelning har behov av tkr för att åtgärda eftersläpande underhåll av kommunens fastigheter. Berörda objekt redovisas i kommunstyrelsekontorets skrivelse från den 3 juni Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 3 juni 2013 att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anslå tkr från Norrtälje kommuns underhållsfond till underhållsåtgärder i kommunens fastigheter under sommaren och hösten 2013 enlig vad som redovisas i kommunstyrelsekontorets skrivelse från den 3 juni 2013.

22 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 194 Dnr KS Begäran om medel för planerat fastighetsunderhåll 2013 att godkänna förslag till planerat underhåll av fastigheter, som redovisas i kommunstyrelsekontorets skrivelse från den 29 april 2013, till en kostnad av tkr, att finansiering sker med medel för planerat underhåll i kommunstyrelsens budget 2013, att godkänna förslag till underhåll av skolfastigheter, som redovisas i kommunstyrelsekontorets skrivelse från den 29 april 2013 till en kostnad av tkr samt att finansiering sker med medel ur underhållsfonden. Kommunstyrelsekontorets fastighetsavdelning har för 2013 tilldelats tkr för planerat underhåll. I skrivelse daterad den 29 april 2013 redovisas förslag på hur dessa medel ska fördelas mellan de olika objekten. Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 29 april 2013 att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna förslag till planerat underhåll av fastigheter, som redovisas i kommunstyrelsekontorets skrivelse från den 29 april 2013, till en kostnad av tkr, att finansiering sker med medel för planerat underhåll i kommunstyrelsens budget 2013, att godkänna förslag till underhåll av skolfastigheter, som redovisas i kommunstyrelsekontorets skrivelse från den 29 april 2013 till en kostnad av tkr samt att finansiering sker med medel ur underhållsfonden.

23 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 195 Dnr KS Begäran om medel från underhållsfonden 2013 avseende kontor för sjukvårds- och omsorgskontorets biståndshandläggare och anhörigstödjare på ROS att 750 tkr avsätts ur underhållsfonden till underhållsåtgärder avseende kontor för sjukvårds- och omsorgskontorets biståndshandläggare och anhörigstödjare på ROS. Rubricerade projektet syftar till att tillgodose sjukvårds- och omsorgskontorets behov av ändamålsenliga kontorslokaler åt biståndshandläggare och anhörigstödjare. Föreslagen lokalisering på ROS innebär att befintliga lokaler på Drottninggatan kan lämnas och att kommunens hyresavtal för dessa lokaler kan avslutas. Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 23 maj 2013 att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att 750 tkr avsätts ur underhållsfonden till underhållsåtgärder avseende kontor för sjukvårds- och omsorgskontorets biståndshandläggare och anhörigstödjare på ROS.

24 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 196 Dnr KS Godkännande lägenhetsarrende avseende del av fastigheten Räfsja 1:7 angränsande till fastigheten Grönkremlan 2 i Norrtälje att godkänna lägenhetsarrende för trädgårdsändamål på del av fastigheten Räfsja 1:7 angränsande till fastigheten Grönkremlan 2, enligt bilaga tillhörande kommunstyrelsekontorets skrivelse från den 23 maj För att få ett större område att använda som trädgård önskar ägarna av fastigheten Grönkremlan 2 arrendera en bit mark på fastigheten Räfsja 1:7. Av kommunstyrelsekontoret föreslagen arrendetid är på fem år och förlängs ett år i sänder om inte uppsägning sker sex månader före den löpande arrendetidens slut. Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 23 maj 2013 att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna lägenhetsarrende för trädgårdsändamål på del av fastigheten Räfsja 1:7 angränsande till fastigheten Grönkremlan 2, enligt bilaga tillhörande kommunstyrelsekontorets skrivelse från den 23 maj 2013.

25 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 197 Dnr KS Godkännande av lägenhetsarrende avseende del av fastigheten Räfsja 1:7 angränsande till fastigheten Räfsja 4:4 i Norrtälje att godkänna lägenhetsarrende för trädgårdsändamål på del av fastigheten Räfsja 1:7 angränsande till fastigheten Räfsja 4:4, enligt bilaga tillhörande kommunstyrelsekontorts skrivelse från den 23 maj För att få ett större område att använda som trädgård önskar ägaren av fastigheten Räfsja 4:4 arrendera en bit mark på fastigheten Räfsja 1:7. Av kommunstyrelsekontoret föreslagen arrendetid är på fem år och förlängs ett år i sänder om inte uppsägning sker sex månader före den löpande arrendetidens slut. Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 23 maj 2013 att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna lägenhetsarrende för trädgårdsändamål på del av fastigheten Räfsja 1:7 angränsande till fastigheten Räfsja 4:4, enligt bilaga tillhörande kommunstyrelsekontorts skrivelse från den 23 maj 2013.

26 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 198 Dnr KS Godkännande av lägenhetsarrende avseende del av fastigheten Räfsja 1:7 angränsande till fastigheten Räfsja 4:3 i Norrtälje att godkänna lägenhetsarrende för trädgårdsändamål på del av fastigheten Räfsja 1:7 angränsande till fastigheten Räfsja 4:3, enligt bilaga tillhörande kommunstyrelsekontorets skrivelse från den 23 maj För att få ett större område att använda som trädgård önskar ägaren av fastigheten Räfsja 4:3 arrendera en bit mark på fastigheten Räfsja 1:7. Av kommunstyrelsekontoret föreslagen arrendetid är på fem år och förlängs ett år i sänder om inte uppsägning sker sex månader före den löpande arrendetidens slut. Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 23 maj 2013 att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna lägenhetsarrende för trädgårdsändamål på del av fastigheten Räfsja 1:7 angränsande till fastigheten Räfsja 4:3, enligt bilaga tillhörande kommunstyrelsekontorets skrivelse från den 23 maj 2013.

27 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 199 Dnr KS Godkännande av lägenhetsarrende avseende del av Herräng 11:14, Herräng Dance Camp AB att godkänna förslag till avtal om lägenhetsarrende mellan Herräng Dance Camp AB och Norrtälje kommun avseende ett område av Herräng 11:14, enligt bilaga tillhörande kommunstyrelsekontorets skrivelse från den 23 maj Herräng Dance Camp AB bedriver danslägerverksamhet i Herräng under somrarna. Föreliggande förslag till avtal om lägenhetsarrende avser upplåtelse av ett område om cirka m 2 invid Malmens idrottsplats i Herräng. Området ska användas till husvagnscamping under fem-sex veckor per år då lägerverksamheten pågår. En mindre del av arrendeområdet ska under huvuddelen av året användas för förvaring av bodar, som används för danslägerverksamheten. Arrendetiden är på två år och förlängs två år i sänder om inte uppsägning sker senast sex månader före den löpande arrendetidens slut. Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 23 maj 2013 att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna förslag till avtal om lägenhetsarrende mellan Herräng Dance Camp AB och Norrtälje kommun avseende ett område av Herräng 11:14, enligt bilaga tillhörande kommunstyrelsekontorets skrivelse från den 23 maj 2013.

28 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 200 Dnr KS Godkännande av överlåtelse av lägenhetsarrende avseende område av Görla 8:1 att godkänna att avtal om lägenhetsarrende avseende del av fastigheten Görla 8:1 överlåts från före detta ägaren av fastigheten Görla 8:54 till nuvarande ägaren av fastigheten Görla 8:54, enligt bilaga tillhörande kommunstyrelsekontorets skrivelse från den 22 maj Före detta ägaren till fastigheten Görla 8:54 har sedan år 2011 haft ett arrende på del av fastigheten Görla 8:1, beläget i anslutning till fastigheten Görla 8:54. Arrendestället har använts för trädgårdsändamål. Fastigheten Görla 8:54 har nu bytt ägare och den nya ägaren önskar överta arrendet. Arrendetiden är på ett år och förlängs ett år i sänder om inte uppsägning sker senast tre månader före den löpande arrendetidens slut. Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 22 maj 2013 att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna att avtal om lägenhetsarrende avseende del av fastigheten Görla 8:1 överlåts från före detta ägaren av fastigheten Görla 8:54 till nuvarande ägaren av fastigheten Görla 8:54, enligt bilaga tillhörande kommunstyrelsekontorets skrivelse från den 22 maj 2013.

29 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 201 Dnr KS Godkännande av överlåtelse av lägenhetsarrende avseende område av Gottsta 1:122 samt godkännande av tilläggsavtal att godkänna att avtal om lägenhetsarrende avseende del av fastigheten Gottsta 1:122 överlåts från nuvarande arrendatorn till dennes aktiebolag, enligt bilaga tillhörande kommunstyrelsekontorets skrivelse från den 23 maj 2013 samt att godkänna ett tillägg till avtalet om lägenhetsarrende, gällande att utöka arrendestället med 80 kvadratmeter. Nuvarande arrendatorn har sedan 2012 ett avtal om lägenhetsarrende för del av fastigheten Gottsta 1:122. Arrendeområdet används för uppställning av släp, traktorer och dylikt. Arrendatorn önskar överlåta arrendet inklusive tillhörande tillägg till sitt aktiebolag. I samband med överlåtelsen utökas arrendeområdet med 80 m 2. Arrendetiden är ett år och förlängs ett år i sänder om inte uppsägning sker senast tre månader före den löpande arrendetidens slut. Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 23 maj 2013 att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna att avtal om lägenhetsarrende avseende del av fastigheten Gottsta 1:122 överlåts från nuvarande arrendatorn till dennes aktiebolag, enligt bilaga tillhörande kommunstyrelsekontorets skrivelse från den 23 maj 2013 samt att godkänna ett tillägg till avtalet om lägenhetsarrende, gällande att utöka arrendestället med 80 kvadratmeter.

30 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 202 Dnr KS Godkännande av överlåtelse av anläggningsarrende avseende del av Vattumannen 1 i Norrtälje att godkänna att avtal om lägenhetsarrende avseende 10 m 2 av Vattumannen 1 överlåts från Tele2 Sverige AB till bolaget Net4Mobility HB, enligt bilaga tillhörande kommunstyrelsekontorets skrivelse från den 24 maj Tele2 Sverige AB och Telenor Sverige AB äger tillsammans bolaget Net4Mobility HB vars uppgift är att bygga ut, serva och underhålla bolagens gemensamma mobilnät. Tele2 Sverige AB har flyttat delar av sin infrastruktur till bolaget Net4Mobility HB, bland annat anläggningen inom Vattenmannen 1. Med anledning härav önskar Tele2 Sverige AB att arrendeavtalet överförs till Net4Mobility HB. Avtalet löper med femåriga intervaller och förlängs fem år i sänder om inte uppsägning sker senast tolv månader före den löpande arrendetidens slut. Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 24 maj 2013 att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna att avtal om lägenhetsarrende avseende 10 m 2 av Vattumannen 1 överlåts från Tele2 Sverige AB till bolaget Net4Mobility HB, enligt bilaga tillhörande kommunstyrelsekontorets skrivelse från den 24 maj 2013.

31 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 203 Dnr KS Godkännande av lägenhetsarrende för upplagsändamål med friköpsklausul på del av fastigheten Rimbo-Vallby 5:91 att godkänna avtal om lägenhetsarrende med friköpsklausul för upplagsändamål på del av fastigheten Rimbo-Vallby 5:91, enligt bilaga tillhörande kommunstyrelsekontorets skrivelse från den 22 maj Norrtälje kommun har nyligen genomfört en försäljning av en planlagd industritomt på del av fastigheten Rimbo-Vallby 5:77 och 5:91. Köparen önskar arrendera och på sikt köpa cirka 2000 m 2 i anslutning till den förvärvade tomten. Ytan ska användas som uppställningsyta. Arrendetiden är på fem år och förlängs ett år i sänder om inte uppsägning sker senast sex månader före den löpande arrendetidens slut. Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 22 maj 2013 att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna avtal om lägenhetsarrende med friköpsklausul för upplagsändamål på del av fastigheten Rimbo- Vallby 5:91, enligt bilaga tillhörande kommunstyrelsekontorets skrivelse från den 22 maj 2013.

32 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 204 Dnr KS Godkännande av nyttjanderättsavtal avseende del av fastigheten Tälje 2:195 för hundrastgård att godkänna förslag till nyttjanderättsavtal mellan Friluftshundens Ekonomiska Förening och Norrtälje kommun avseende ett område av Tälje 2:195, enligt bilaga tillhörande kommunstyrelsekontorts skrivelse från den 15 maj En hundrastgård har under en tid efterfrågats av ett flertal hundägare i Norrtälje. Ett område om cirka m 2 mellan Varghedens fotbollsplan och Lommarbadet föreslås upplåtas till Friluftshundens Ekonomiska förening för anläggande av en hundrastgård. Nyttjanderättstiden är på tre år och förlängs med ett år i sänder om uppsägning inte sker senast tre månader före den löpande nyttjanderättstidens slut. Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 15 maj 2013 att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna förslag till nyttjanderättsavtal mellan Friluftshundens Ekonomiska Förening och Norrtälje kommun avseende ett område av Tälje 2:195, enligt bilaga tillhörande kommunstyrelsekontorts skrivelse från den 15 maj 2013.

33 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 205 Dnr KS Godkännande av köpekontrakt gällande försäljning av fastigheten Lågarö 15:1 att godkänna köpekontrakt gällande försäljning av fastigheten Lågarö 15:1 till en köpeskilling av kronor, enligt bilaga tillhörande kommunstyrelsekontorets skrivelse från den 23 maj Kommunstyrelsekontoret har genom tidigare beslut fått i uppdrag att sälja fastigheten Lågarö 15:1. Försäljningen sker via mäklare, som även har värderat fastigheten. Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 23 maj 2013 att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna köpekontrakt gällande försäljning av fastigheten Lågarö 15:1 till en köpeskilling av kronor, enligt bilaga tillhörande kommunstyrelsekontorets skrivelse från den 23 maj 2013.

34 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 206 Dnr KS Godkännande av förfrågningsunderlag avseende upphandling av ramavtal elkraft att godkänna upprättat förfrågningsunderlag avseende upphandling av ramavtal elkraft , bifogat kommunstyrelsekontorets skrivelse från den 3 juni Norrtälje kommun avser att tillsammans med de kommunala bolagen Roslagsbostäder, Campus Roslagen och Norrtälje Sportcentrum genomföra en upphandling av elkraft för perioden med möjlighet till förlängning ytterligare ett år. Inköpsmodell är fast pris. Avsikten med upphandlingen är att teckna avtal med en (1) leverantör. Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 3 juni 2013 att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna upprättat förfrågningsunderlag avseende upphandling av ramavtal elkraft , bifogat kommunstyrelsekontorets skrivelse från den 3 juni 2013 samt att medge offentliggörande av upphandlingen genom annonsering.

35 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 207 Dnr KS Godkännande av förfrågningsunderlag avseende Enebergs demensboende, 9 lägenheter att godkänna förfrågningsunderlag avseende ombyggnad till demensboende på Eneberg, 9 lägenheter, bifogat kommunstyrelsekontorets skrivelse från den 23 maj Rubricerade investering består av ombyggnad av tomställda lokaler på Eneberg till en demensboendeenhet om 9 lägenheter med tillhörande omklädningsrum för personalen i källaren, enligt tidigare beslut av kommunstyrelsen den 4 april 2013, 30. Entreprenadformen är totalentreprenad med fast pris utan index med samverkansformen partnering. Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 23 maj 2013 att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna förfrågningsunderlag avseende ombyggnad till demensboende på Eneberg, 9 lägenheter, bifogat kommunstyrelsekontorets skrivelse från den 23 maj 2013.

36 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 208 Dnr KS Godkännande av förfrågningsunderlag avseende upphandling av gatu- och VA-anläggningsprojekt handelsplats Nordrona att godkänna förfrågningsunderlag avseende utbyggnad av gata, vatten- och avlopp på handelsplatsen Nordrona, bifogat kommunstyrelsekontorets skrivelse från den 21 maj I enlighet med gällande detaljplan för Tälje 4:90 m.fl, som möjliggör handelsetablering på Nordrona ska områdets infrastruktur byggas ut med kommunala gator, gång- och cykelvägar, vatten- och avlopp samt anläggandet av en vattendamm och en avloppspumpstation. Entreprenadformen är en utförandeentreprenad med fast pris utan index. Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 21 maj 2013 att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna förfrågningsunderlag avseende utbyggnad av gata, vatten- och avlopp på handelsplatsen Nordrona, bifogat kommunstyrelsekontorets skrivelse från den 21 maj 2013.

37 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 209 Dnr KS Godkännande av förfrågningsunderlag avseende utbyggnad av vatten- och avlopp samt gc-väg längs med Strandvägen i Norrtälje att godkänna förfrågningsunderlag avseende utbyggnad av spill- och vattenledningar samt gc-väg, bifogat kommunstyrelsekontorets skrivelse från den 22 maj Kommunfullmäktige beslutade den 13 februari 2012, 13, att anslå medel för utbyggnad av överföringsledningar från Lönsvik och Mellingeholm till pumpstation P2 i Kvisthamra. Rubricerade etapp 1D2 omfattar VA-ledning mellan Mellingeholm och P2 i Strandvägen samt en gång- och cykelväg längs med Strandvägen mellan Sjömansgatan och P2. Entreprenadformen är en totalentreprenad med fast pris utan index. Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 22 maj 2013 att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna förfrågningsunderlag avseende utbyggnad av spill- och vattenledningar samt gc-väg, bifogat kommunstyrelsekontorets skrivelse från den 22 maj 2013.

38 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 210 Dnr KS Godkännande av förfrågningsunderlag avseende om- och tillbyggnad av kafeterian i kommunhuset Ankaret att godkänna förfrågningsunderlag avseende om- och tillbyggnad av kafeterian i Norrtälje kommunhus, bifogat kommunstyrelsekontorets skrivelse från den 4 juni Kommunstyrelsen beslutade den 11 mars 2013, 52, att anslå medel för omoch tillbyggnad av kommunhuset i direkt anslutning till befintlig byggnadskropp/matsal. Om- och tillbyggnaden medger bland annat cirka 100 sittplatser i matsal, cirka 30 sittplatser i nytt konferensrum, som även kan användas som matsal. Entreprenadformen är en totalentreprenad med fast pris utan index. Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 4 juni 2013 att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna förfrågningsunderlag avseende om- och tillbyggnad av kafeterian i Norrtälje kommunhus, bifogat kommunstyrelsekontorets skrivelse från den 4 juni 2013.

39 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 211 Dnr KS Tilldelningsbeslut avseende ramavtal för underhållsbeläggningar (asfalt) inom Norrtälje kommun att anta anbudsgivare A avseende ramavtal för underhållsbeläggningar (asfalt) inom Norrtälje kommun. Upphandlingen avser ramavtal för utförande av underhållsbeläggningar i Norrtälje kommun. Kommunstyrelsens arbetsutskott godkände förfrågningsunderlaget den 14 november 2012, 298. Upphandlingsformen är ett förenklat förfarande enligt lagen om offentlig upphandling (2007:1091). Avtalstiden är på två år med möjlighet till 1+1 års förlängning. Vid anbudstidens utgång hade åtta anbud inkommit. Den 8 maj 2013, 147, beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att återkalla tilldelningsbeslutet från den 17 april 2013, 127 på grund av att beslutet överklagats. Därefter har en ny utvärdering genomförts. Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 12 juni 2013 att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anta anbudsgivare A avseende ramavtal för underhållsbeläggningar (asfalt) inom Norrtälje kommun.

40 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 212 Dnr KS Upphandling avseende livsmedel för anbudsområdena A (djupfryst), B (kolonial), C (övriga kylvaror) och G (färskt bröd) att anta anbudsgivare nummer 1 avseende produktgrupperna: A (djupfryst), B (kolonial) och C (övriga kylvaror) samt att avbryta upphandlingen avseende produktgrupp G (färskt bröd) och genomföra ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering. Norrtälje kommuns avtal avseende livsmedel löper ut den 31 augusti Upphandlingen genomförs inom ramen för det så kallade STONO-samarbetet. Kommunerna Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Österåker samt Vaxholms stad deltar i upphandlingen tillsammans med Sollentuna kommun och Tiohundra AB. Upphandlingen är indelad i nio anbudsområden och Vallentuna kommun har ansvaret för samordningen. Förfrågningsunderlaget godkändes av kommunstyrelsens arbetsutskott den 6 februari 2013, 46. Upphandlingen har genomförts i enlighet med reglerna om öppet förfarande, 4 kap, 1, Lag (2207:1091) om offentlig upphandling. Upphandlingen omfattar ett ramavtal för anbudsområde A, B och C för de tre kommande åren med möjlighet till förlängning med ett år. För anbudsområde G (färskt bröd) hade inget anbud inkommit. Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 2 juni 2013 att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anta anbudsgivare nummer 1 avseende produktgrupperna: A (djupfryst), B (kolonial) och C (övriga kylvaror) samt att avbryta upphandlingen avseende produktgrupp G (färskt bröd) och genomföra ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering.

41 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 213 Dnr KS Tilldelningsbeslut avseende upphandling av ramavtal för kontors- och skolmateriel att anta anbud från anbudsgivare nummer 1 avseende ramavtal för kontorsoch skolmateriel. Upphandlingen avser ramavtal avseende kontors- och skolmateriel för perioden 1 juli 2013 till och med 31 oktober 2013 med möjlighet till fyra förlängningar á 11 månader (total avtalstid fyra år). Upphandlingen har genomförts tillsammans med Danderyds kommun och Vallentuna kommun med Norrtälje kommun som samordnare. Kommunstyrelsens arbetsutskott godkände förfrågningsunderlaget den 20 mars 2013, 85. Upphandlingsformen är ett öppet förfarande enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. Vid anbudstidens utgång hade tre anbud inkommit varav ett uppfyllde samtliga krav. Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 23 maj 2013 att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anta anbud från anbudsgivare nummer 1 avseende ramavtal för kontors- och skolmateriel.

42 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 214 Dnr KS Tilldelningsbeslut avseende om- och tillbyggnad av Elmsta förskola att anta anbudsgivare nummer 4 avseende om- och tillbyggnad av Elmsta förskola. Kommunfullmäktige beslutade den 3 december 2012, 199, att anslå medel för om- och tillbyggnad av Elmsta förskola. Kommunstyrelsens arbetsutskott godkände förfrågningsunderlaget den17 april 2013, 125. Entreprenadformen är en totalentreprenad med fast pris utan index. Vid anbudstidens utgång hade fem anbud inkommit varav fyra uppfyllde samtliga krav. Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 3 juni 2013 att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anta anbudsgivare nummer 4 avseende om- och tillbyggnad av Elmsta förskola.

43 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 215 Dnr KS Tilldelningsbeslut avseende byggnation av Norrtälje Kulturhus vid Galles gränd i Norrtälje Socialdemokraternas ledamöter deltar inte i beslutet med hänvisning till tidigare ställningstagande i ärendet. att anta anbudsgivare nummer 2 avseende nybyggnad av lokaler för Norrtälje Kulturhus vid Galles gränd i Norrtälje. Kommunstyrelsen beslutade den 4 februari 2013, 28, efter tillstyrkande av kultur- och fritidsnämnden, att anslå medel för uppförande av Norrtälje Kulturhus, som ska inrymma Roslagsmuseets och Norrtälje konsthalls nuvarande verksamheter. Kommunstyrelsens arbetsutskott godkände förfrågningsunderlaget den 17 april 2013, 126. Entreprenadformen är en totalentreprenad enligt ABT 06, det vill säga en funktionsentreprenad i samverkansformen förtroendesamverkan (partnering). Upphandlingen sker med angiven budget för upphandlad entreprenad på 15 mnkr. Anbudslämnaren ska i offerten föreslå utformning och design. Vid anbudstidens utgång hade tre anbud inkommit. Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 4 juni 2013 att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anta anbudsgivare nummer 2 avseende nybyggnad av lokaler för Norrtälje Kulturhus vid Galles gränd i Norrtälje.

44 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 216 Dnr KS Tilldelningsbeslut avseende driftentreprenad för drift av Norrtälje kommuns vatten- och avloppsanläggningar, inklusive administration att anta anbudsgivare nummer 3 avseende drift av Norrtälje kommuns vattenoch avloppsanläggningar inklusive administration mellan den 1 januari 2014 och 31 december 2023 med möjlighet till 5 års förlängning. Nuvarande driftavtal löper ut den 31 december Kommunstyrelsens arbetsutskott godkände den 22 augusti 2012, 211, förfrågningsunderlaget samtidigt som kommunstyrelsekontoret fick i uppdrag att genomföra förhandlingar med de företag som lämnar anbud. Vid anbudstidens utgång hade fem anbud inkommit. Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 7 juni 2013 att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anta anbudsgivare nummer 3 avseende drift av Norrtälje kommuns vatten- och avloppsanläggningar inklusive administration mellan den 1 januari 2014 och 31 december 2023 med möjlighet till 5 års förlängning.

45 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 217 Dnr KS Tilldelningsbeslut avseende VA-utbyggnad till Marö och Gräskö att anta anbudsgivare nummer 2 avseende va-utbyggnad till Marö och Gräskö. Kommunfullmäktige beslutade den 24 september 2012, 145 att anslå investeringsmedel för utbyggnad av vatten och avlopp till Marö och Gräskö. I projekt ingår förutom vatten- och avloppsutbyggnad till Marö och Gräskö att upprätta anslutningspunkter till Kapellskärs camping, sjöfartsverkets fastighet och ytterligare fem fastigheter utmed kusten. Entreprenadformen är en totalentreprenad enligt ABT 06 med fast pris utan index. Förfrågningsunderlaget godkändes av kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 april 2013, 124. Vid anbudstidens utgång hade två anbud inkommit varav ett uppfyllde ställda krav. Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 10 juni 2013 att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anta anbudsgivare nummer 2 avseende va-utbyggnad till Marö och Gräskö.

46 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 218 Dnr KS Tilldelningsbeslut avseende utbyggnad av vatten- och avlopp i Håtö Ärendet utgår.

47 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 219 Dnr KS Upphandling avseende utbyggnad av VA-ledningar i Västerbyn, fd del D att avbryta upphandlingen avseende utbyggnad av vatten- och avloppsledningar i Västerbyn samt att ge kommunstyrelsekontoret i uppdrag att genom förhandlat förfarande, utan föregående annonsering, upphandla utbyggnad av vatten- och avloppsledningar i Västerbyn. Den 10 maj 2010, 104 beslutade kommunfullmäktige att anslå medel för utbyggnad av vatten- och avlopp i Rävsnäs och Gräddö. Kommunstyrelsens arbetsutskott godkände förfrågningsunderlaget den 23 juni 2010, 234. Bolaget, som antogs som entreprenör för verksamhetsområde Rävsnäs-Gräddö del A och D, gick kort därefter i konkurs. Under oktober 2012 antogs en ny entreprenör för slutförandet av del A. För del D annonserades förfrågan den 10 maj Vid anbudstiden hade ett anbud inkommit, som dessvärre inte uppfyllde samtliga krav. Kommunstyrelsekontort föreslår i skrivelse daterad den 10 juni 2013 att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avbryta upphandlingen avseende utbyggnad av vatten- och avloppsledningar i Västerbyn samt att ge kommunstyrelsekontoret i uppdrag att genom förhandlat förfarande, utan föregående annonsering, upphandla utbyggnad av vatten- och avloppsledningar i Västerbyn.

48 Kommunstyrelsens arbetsutskott AU 220 Information GIS-samordnaren Elin Eklund informerar om utvecklingen av kommunens hantering av geografisk information. Arbete pågår med att överföra information till det nya referenssystemet för plan och höjd. Kommundirektören Per Nordenstam meddelar att Norrtälje kommuns APP är klar. Vidare att personalchefen är sjukskriven. Han informerar också om tankarna bakom hans beslut om vidaredelegering. Vice kommundirektör Tommie Eriksson meddelar att Roger Gustavsson tillträder den 1 oktober 2013 som projektledare för Norrtälje hamn.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-03-20 1 (15) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.45 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Ulrika Falk (S) Olle Jansson (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-12 1 (5) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.45 ande Kjell Jansson (M), ordförande (ej 1 på grund av jäv) Berit Jansson (C) ordförande ( 1) Elisabeth

Läs mer

266 Yttrande över länsstyrelsens redovisning av genomförd tillsyn av kommunens arbete enligt Lag om Skydd mot Olyckor.

266 Yttrande över länsstyrelsens redovisning av genomförd tillsyn av kommunens arbete enligt Lag om Skydd mot Olyckor. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-09-11 Ärenden 266 Yttrande över länsstyrelsens redovisning av genomförd tillsyn av kommunens arbete enligt Lag om Skydd mot Olyckor. 267 Försäljning av fastigheten Tälje

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-05-08 1 (23) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 08.30-09.15 ande Kjell Jansson (M), ordförande (ej 148) Berit Jansson (C) ordförande 148 Ulrika Falk (S) Olle Jansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-08 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.35 ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Olle Jansson (S) Hans Andersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-14 1 () Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.30 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Ulrika Falk (S) Olle Jansson (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-05 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09-15 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Ulrika Falk (S) Olle Jansson (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-11-16 1 (10) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 10.00-10.35 ande Kjell Jansson (M), ordförande (ej 349) Berit Jansson (C) ordförande 349 Elisabeth Björk (S) Olle

Läs mer

114. Utställning enligt ÄPBL 5:23 - Detaljplan för fastigheten Älmsta 3:63 i Väddö församling.

114. Utställning enligt ÄPBL 5:23 - Detaljplan för fastigheten Älmsta 3:63 i Väddö församling. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-04-17 Ärenden 113. Allmän planinformation. 114. Utställning enligt ÄPBL 5:23 - Detaljplan för fastigheten Älmsta 3:63 i Väddö församling. 115. Godkännande av start-pm

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-05 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.35. ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson (S) Hanna Stymne

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-14 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.40 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Olle Jansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-30 1 (21) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.30-10.45 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Ulrika Falk (S) Olle Jansson (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-10-27 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.05 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

2 Samråd enligt ÄPBL 5:20 - Detaljplan för fastigheterna Tälje 3:186, 3:326, s:34-35 med flera, Solbacka trädgård i Norrtälje stad.

2 Samråd enligt ÄPBL 5:20 - Detaljplan för fastigheterna Tälje 3:186, 3:326, s:34-35 med flera, Solbacka trädgård i Norrtälje stad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013- )/ 'Z3 Ärenden 1 Allmän planinformation. 2 Samråd enligt ÄPBL 5:20 - Detaljplan för fastigheterna Tälje 3:186, 3:326, s:34-35 med flera, Solbacka trädgård i Norrtälje

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-03-27 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-11.00 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Ulrika Falk (S) Olle Jansson (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-22 1 (35) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.45-11.35 ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Ulrika Falk (S) Olle Jansson (S) Hans Andersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-22 1 () Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-11.30 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) ej 218-219, 224-230, 232 Berit Jansson (C) ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-22 1 (33) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-11.35 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Olle Jansson

Läs mer

Godkännande av exploateringsavtal i anslutning till detaljplan för kvarteren Brädgården och Silon samt delar av Brännäset 8 i Norrtälje stad

Godkännande av exploateringsavtal i anslutning till detaljplan för kvarteren Brädgården och Silon samt delar av Brännäset 8 i Norrtälje stad TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-05-09 Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Godkännande av exploateringsavtal i anslutning till detaljplan för kvarteren Brädgården och Silon samt delar av Brännäset 8 i Norrtälje stad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-03-23 1 (23) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.15 ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Olle Jansson (S) Hans Andersson

Läs mer

Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande

Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl 13.00 14.50 1 (12) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C)

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.45 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) Ola Saaw (M) Jenny Adolphson (C) Övriga

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (5) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30 Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande 37-39 Lennart Månsson (M) vice ordförande 37-39 Bengt Håkansson

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 11.30 Beslutande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande. Andreas Trygg (V)

ANSLAGSBEVIS. Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 11.30 Beslutande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande. Andreas Trygg (V) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 11.30 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-02-25 22 Tid och plats Måndagen den 25 februari 2013 kl. 10.00-11.00 sammanträdesrum 2, kommunförvaltningen i Överkalix Beslutande Birgitta Persson (s) Anne Jakobsson(s) Gunnar Liljebäck

Läs mer

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50 1(10) Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, kl 08.00-8.50 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Inger Olsson-Blomberg (M) Bengt Sylvan (FP) Catharina Melian (S)

Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Inger Olsson-Blomberg (M) Bengt Sylvan (FP) Catharina Melian (S) 1(10) Plats och tid Ebba Grips rum, Djursholms slott, kl 08:30-12:05 Paragrafer 1-8 Beslutande Olle Reichenberg (M), ordf. Ersättare Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Inger Olsson-Blomberg

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl Kommunstyrelsen 3 november 2003 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl 17.00 17.15 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Ove Hahn

Läs mer

26 Dnr 2016/ KS

26 Dnr 2016/ KS Sammanträdesprotokoll sid 2 (4) 26 Dnr 2016/37-298 KS Godkännande av tilldelningsbeslut samt begäran om anvisning av medel, lokallösning för socialförvaltningens administration i fastigheten Höken. Kommunstyrelsen

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 11.30 ande Elizabeth Salomonsson ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Ordförande... Benny Augustsson (S) Peter Göthblad (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Ordförande... Benny Augustsson (S) Peter Göthblad (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2015-02-12 1 (9) Plats Rum 522, 4:e våning, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 12 februari Kl: 09:20 11:05 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Utsedd

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 8 september 2014 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 8 september 2014 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16. Kommunstyrelsens teknikutskott 8 september 2014 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfeldt Patrik Fornander Peter Johansson Marina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (11) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (11) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-12-11 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 11 december 2013, kl. 08.00-12.35 Beslutande Anders Berngarn (M)

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11. Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11.20 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfelt Ulf Söhrman Peter Johansson Marina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-09-01 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.30 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna. Sekreterare Birgitta Gunolf Paragrafer 4 och 5 omedelbart justerad Ordförande

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna. Sekreterare Birgitta Gunolf Paragrafer 4 och 5 omedelbart justerad Ordförande Samhällsbyggnadsnämnden 13 februari 2007 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden 19 september 2006 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 19 september

Läs mer

Lars Eliasson, teknisk direktör Marie Stahl, stabs chef Johan Ejbe, fastighetschef Christina Eriksson, nämndsekreterare

Lars Eliasson, teknisk direktör Marie Stahl, stabs chef Johan Ejbe, fastighetschef Christina Eriksson, nämndsekreterare 1(9) Plats och tid Restaurang Kevinge, Stockholms Golfklubb, Danderyd kl. 18.00 18.37 Paragrafer 64-71 Beslutande Torsten Sjögren (M), ordförande Maria Mandahl (C), 1:a vice ordförande Sivert Svärling

Läs mer

Iwona Sjölie (kd) ersätter Peter Stenberg (kd) Torgeir Fjelde (m) Anita Enflo (c) Anita Jansson (c) Sven Stjärne (fp) Olov Johansson (s)

Iwona Sjölie (kd) ersätter Peter Stenberg (kd) Torgeir Fjelde (m) Anita Enflo (c) Anita Jansson (c) Sven Stjärne (fp) Olov Johansson (s) Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Viktor Rydbergs samskola, kl. 19.06 20.30 Ajournering kl. 19.11 19.35 Paragrafer 18-25 Beslutande Carina Erlandsson (m) ordförande Ersättare Iwona Sjölie (kd) ersätter

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-03-24 1 (21) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00 10-30 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2011-03-21 Plats och tid ande Sammanträdesrum Rimbo, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 13.00-14.00 Göran Pettersson, ordförande Åsa Wennerfors (FP) 1:e

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll sid 2 (6) Innehållsförteckning (klicka på paragrafen för att komma till den direkt) 153 Tilldelningsbeslut och begäran om anvisning av medel, förskola i Parkvillan. 154 Yttrande över

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-08-22 1 (34) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.55 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) 196-213 Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Olle

Läs mer

Angarnsrummet, Tunahuset tuna Torg 2, Vallentuna Tisdagen den 25 januari 2011 kl. 19.00-

Angarnsrummet, Tunahuset tuna Torg 2, Vallentuna Tisdagen den 25 januari 2011 kl. 19.00- 1 (6) Plats och tid Ledamöter Ersättare Övriga Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset tuna Torg 2, Vallentuna Tisdagen den 25 januari 2011 kl. 19.00- Elwe Nilsson (M), Erika

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2288-2291 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-11-10 1 (25) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.55 ande Övriga deltagande Utses att justera Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 2012-06-29 1(12)

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 2012-06-29 1(12) arbets- och personalutskott 2012-06-29 1(12) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, tisdagen den 29 juni 2012, kl. 15.00-16.15 Ewa-May Karlsson, (c),

Läs mer

Bino Drummond (M), ordförande Patrik Dahl (C) Åsa Wennerfors (FP) 24-26 Olle Jansson (S)

Bino Drummond (M), ordförande Patrik Dahl (C) Åsa Wennerfors (FP) 24-26 Olle Jansson (S) 1(8) 2014-05-19 Plats och tid Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-14.40 ande Ledamöter Bino Drummond (M), ordförande Patrik Dahl (C) Åsa Wennerfors (FP) 24-26

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (5) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (5) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (5) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-01-25 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 25 januari 2012, kl. 08.00-12.20 Beslutande Anders Berngarn (M)

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 9 Plats och tid Kommunkontoret Lessebo måndagen den 15 september kl 14.00 17.15 ande Anders Palmengren (s) ordf Ingvar Johansson (c) v ordf Monica Johansson (s) Tommy Trudensson (s) Eva Kabanda

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen 2014-04-09 8:15-10:00 Beslutande Kristina Svensson Lotta Husberg Veronica Almroth Lars-Åke Gustavsson Sven Olsson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-09 1 [10] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 10.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

2012-11-22. Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret torsdagen den 22 november 2012 klockan 17.00-18.24.

2012-11-22. Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret torsdagen den 22 november 2012 klockan 17.00-18.24. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanfrådesdalum 1(19) Plats och tid Beslutande Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret torsdagen den 22 november 2012 klockan 17.00-18.24. enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden 1(15) Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2013-11-11 - i Kommunhuset klockan 15.00. Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande, ej 109 Ursel

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lindeman, kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 09.00 10:15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C) Mats Andersson (M) Torgny Larsson (S) Stefan Larsson, kommunchef Jörgen Prahl, samhällsbyggnadschef

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret 2002-06-25 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 11.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Exploateringschef

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum s arbetsutskott 2010-12-08 1(7) Plats och tid Kommunkontoret, Åsele 11 00 12 00 Beslutande Bert-Rune Dahlberg(s) ordf Christer Hedman(åp) vice ordf Sida Övriga deltagande Lars-Ove Hedman

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (8)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (8) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna. Kl 14.00 14.34 ande Elwe Nilsson (M), ordförande, Patrik Lundholm (C), Kenneth Bylund (S), Roger Gadde

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 14.00 15.15 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 8 Plats och tid Kommunkontoret Lessebo tisdagen den 19 november 2013 kl 14.00 17.00 ande Anders Palmengren (s) ordf Ingvar Johansson (c) v ordf Monica Johansson (s) Tommy Truedsson (s) Eva Kabanda

Läs mer

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C) Lars-Olov Johansson samhällsplanerare, 242 Gundel Boholm informatör, 242 Runar Molinder fjärrvärmeingenjör, 243

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C) Lars-Olov Johansson samhällsplanerare, 242 Gundel Boholm informatör, 242 Runar Molinder fjärrvärmeingenjör, 243 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 09.30 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 9 mars 2015 1 (9)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 9 mars 2015 1 (9) Kommunstyrelsens teknikutskott 9 mars 2015 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.55 A-journering 15.55-16.05 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfeldt Jomark Polintan

Läs mer

Tid Torsdagen 18 februari, 2016 kl: 08:30 10:10 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2. Anders Wiklund (MP)

Tid Torsdagen 18 februari, 2016 kl: 08:30 10:10 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2. Anders Wiklund (MP) 2016-02-18 1 (10) Plats Rum 522, 4:e vån, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen 18 februari, 2016 kl: 08:30 10:10 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Utsedd

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2002-08-21 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2002-08-21 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) 2002-08-21 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-10.15 Beslutande Övriga deltagande Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Ekonomichef Bengt-Arne

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 59-79 Mikael Forssander. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 59-79 Mikael Forssander. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(28) Plats och tid Kommunhuset Ankaret i Norrtälje, klockan 09.00-11.08 ande Ledamöter Ulrika Falk (S), ordförande Olle Jansson (S) Berit Jansson (C) Ingrid Landin (MP) Kjell Jansson (M), 59-72, 75-79

Läs mer

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L)

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L) 1(13) Plats och tid Kommunhuset Ankaret i Norrtälje, kl. 14.00-15.40 ande Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L) Övriga närvarande

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2006-05-02 1

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2006-05-02 1 1 Plats och tid Björkegrenska gården, Simrishamn 2 maj 2006, kl 17.30-22.30 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Agne Johnsson (m) Kjell Dahl (s) Nils-Inge

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-08-31 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.45-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd) (m) Anna Heijel (m)

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunstyrelsen 2011-02-09 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 34 Ishall i Sveg 35 Svegs Folkets Hus. Uppsägning av avtal. Kommunstyrelsen 2011-02-09 2 Plats och tid Folkets Hus,

Läs mer

Tekniska nämnden torsdagen den 13 maj, kl Mona Mattsson. Erhard Lundqvist (s) Torbjörn Karlsson

Tekniska nämnden torsdagen den 13 maj, kl Mona Mattsson. Erhard Lundqvist (s) Torbjörn Karlsson Tekniska nämnden 2004-05-13 1-10 Plats och tid Ånge kommunkontor, Myckelmyrberget, rum 363 torsdagen den 13 maj, kl 09.00-11.45 Beslutande Sverker Eriksson (s), ordförande Leif Lindström (s), tjänstgörande

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (10) Paragrafer 96-103 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.00 15.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten

Läs mer

Per Nordenstam, kommundirektör Tommie Eriksson, vice kommundirektör Mikael Forssander, sekreterare

Per Nordenstam, kommundirektör Tommie Eriksson, vice kommundirektör Mikael Forssander, sekreterare 1(7) Plats och tid Norrtälje sportcentrum, klockan 16.30-16.47 ande Ledamöter Ulrika Falk (S), ordförande Olle Jansson (S) Hanna Stymne Bratt (S) Alexander Srndovic (S), 189 Margareta Lundgren (S) Berit

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Gunnel Andersson (M), ordförande Marianne Åkerblad (M) Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI), 1:e vice ordförande Ida Bornlykke

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 09.55 Beslutande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande

ANSLAGSBEVIS. Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 09.55 Beslutande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 09.55 ande (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande (V) ledamot Gunvor Sharp (M) ersättare Jenny Adolphson (C) ledamot Övriga deltagande

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (6) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 14 november 2013 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30 Ledamöter

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Tommy Jingfors, förv chef; föredragande och sekreterare

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Tommy Jingfors, förv chef; föredragande och sekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Arbetsutskottet 2009-04-06 1-9 Plats och tid Samhällsbyggnadskansliet kl 13.00-15.20 Beslutande Thomas Olson (FP), ordf Ulla-Britt Johansson (C) Kjell Lindstedt (S) Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-21

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan 13:30-15:55 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S Lisa Dahlberg S Barbro Petersson

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (L) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (L) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, Stadshuset Klockan 08.30 10.20 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-11.00

Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-11.00 NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Si Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-04-16 Plats och tid ande Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-11.00 Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Vetab, Vetlanda måndagen den 21 oktober kl 13.15-16.30 ande Anders Palmengren (s) ordf Ingvar Johansson (c) v ordf Monica Johansson (s) Tommy Truedsson (s) Eva Kabanda Gustavsson

Läs mer

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-02-13 38 Tid och plats Onsdagen den 13 februari 2013 kl. 08:00-08.45 Telefonmöte Beslutande Birgitta Persson (s) Mikael Larsson (v) Övriga deltagare Utses att justera

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2015-11-19 Innehåll 159 Godkännande av ärendelista... 178 160 Anmälan av delegationsbeslut... 179 161 Delgivningar... 180 162 Lägesbeskrivning per programområde...

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer