Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Inger Olsson-Blomberg (M) Bengt Sylvan (FP) Catharina Melian (S)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Inger Olsson-Blomberg (M) Bengt Sylvan (FP) Catharina Melian (S)"

Transkript

1 1(10) Plats och tid Ebba Grips rum, Djursholms slott, kl 08:30-12:05 Paragrafer 1-8 Beslutande Olle Reichenberg (M), ordf. Ersättare Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Inger Olsson-Blomberg (M) Bengt Sylvan (FP) Catharina Melian (S) Övriga deltagare Åsa Heribertson, kommundirektör Jonas Qvarfordt, miljösamordnare, del Marianne Cullbrand-Wictorsson, kommunsekreterare av 8 Agneta Sjöberg, kvalitetschef, Ylva Forsberg, personalchef, 1 del av 8 Anneli Frick, PA-konsult, 1 David Grind, exploateringschef, 2-3, samt del av 8 Utses att justera Catharina Melian (S) Justeringens plats och tid Djursholms slott, torsdag 23 januari 2014 kl 16:00 Underskrifter Sekreterare... Marianne Cullbrand-Wictorsson Ordförande... Olle Reichenberg Justerande... Catharina Melian ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret, Djursholms slott Underskrift... Marianne Cullbrand-Wictorsson Utdragsbestyrkande...

2 2(10) 1 Löneöversyn 2013 Personalchef Ylva Forsberg och PA-konsult Anneli Frick informerar om löneöversyn 2013.

3 3(10) 2 KS 2014/0042 Samråd - detaljplan för Västra Roslags-Näsby, del av Roslags-Näsby 28:7 m.fl., Roslags-Näsby, Täby kommun Täby kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för Västra Roslags- Näsby, där Täby kommunhus idag ligger. Området gränsar till Danderyds kommun. Detaljplanen syftar till att möjliggöra ca 820 lägenheter, lokaler, kontor, särskilt boende, förskola m.m. Dessutom får Gamla Norrtäljevägen en ny sträckning i Täby. Tekniska kontoret har, enligt uppdrag från Tekniska nämnden, , 21, samarbetat med Täby angående Gamla Norrtäljevägen vad gäller den nya sträckningens påverkan på vägens fortsättning in i Danderyds kommun. Tekniska kontoret ser inga problem med föreliggande förslag. Vägen i Täby utrustas med cykelbanor som på sikt kan byggas ut och fortsätta längs Gamla Norrtäljevägen i Danderyd till Eneby Torg. Kommunledningskontoret anser inte att det finns något att erinra mot föreslagen detaljplan. Arbetsutskottets beslut Danderyds kommun har inget att erinra mot föreslagen detaljplan för Västra Roslags-Näsby, del av Roslags-Näsby 28:7 m.fl., Roslags-Näsby, Täby kommun. Exp: Byggnadsnämnden Tekniska nämnden Stadsbyggnadsnämnden i Täby kommun

4 4(10) 3 KS 2010/0071 Arrendeavtal för teknikskåp vid telemast, Stocksund 2:130 Sedan tidigare har teleoperatören Hi3G Access AB ett arrendeavtal med kommunen för att ha rätt att ha en mobilmast på fastigheten Stocksund 2:130 invid Stockhagen IP. Arrendeavtalet möjliggör att fler teleoperatörer kan nyttja masten och dess anläggningar. Svenska UMTS Nät AB har nu ansökt om att få arrendera mark i anslutning till masten för att kunna ställa upp ett teknikskåp. För att reglera detta har kommunledningskontoret tagit fram ett arrendeavtal med Svenska UMTS Nät. Arrendeavgiften är kr/år och arrendetiden löper parallellt med arrendeavtalet med Hi3G. Tidigare har även Telenor och Teliasonera tecknat arrendeavtal för teknikskåp vid masten. Arbetsutskottets beslut godkänner arrendeavtal för teknikskåp för mobiltelefoni med Svenska UMTS Nät AB på fastigheten Stocksund 2:130. Exp: Netel AB, Kaserngården 4, Falun Svenska UMTS Nät AB, Warfvinges väg 45 4 tr., Stockholm

5 5(10) 4 KS 2013/0008 Extern medelsförvaltning rapport per november 2013 De förvaltade tillgångarnas marknadsvärde uppgick den 30 november 2013 till 148,92 miljoner kronor. För månaden ökade marknadsvärdet med 2,73 miljoner kronor eller 1,9 %. För innevarande år ökade marknadsvärdet med 13,15 miljoner kronor eller 9,7 %. I jämförelse med index följer kommunens portföljer marknadstrenderna. Carlsons ränteförvaltning Ränteförvaltningens marknadsvärde uppgick den 30 november till 81,12 miljoner kronor. För månaden ökade marknadsvärdet med 0,47 miljoner kronor eller 0,6 %. För innevarande år ökade marknadsvärdet med 0,31 miljoner kronor eller 0,4 %. Jämförelseindex för året ökade med 0,7 %. Från och med perioden till och med ökade marknadsvärdet med 0,5 %. Index ökade med 0,9 %. Carlsons förvaltning av svenska aktier Den förvaltade aktieportföljens marknadsvärde uppgick den 30 november till 22,00 miljoner kronor. För månaden ökade marknadsvärdet med 0,44 miljoner kronor eller 2,0 %. För innevarande år ökade marknadsvärdet med 3,69 miljoner kronor eller 20,1 %. Jämförelseindex för året ökade med 23,5 %. Den 30 november innehöll kommunens portfölj aktier i 20 företag enligt bifogad förteckning. Från och med perioden till och med ökade marknadsvärdet med 18,0 %. Index ökade med 23,6 %. Vanguard Marknadsvärdet på andelarna i Vanguard uppgick den 30 november till 45,81 miljoner kronor. För månaden ökade marknadsvärdet med 1,82 miljoner kronor eller 4,1 %. För innevarande år ökade marknadsvärdet med 9,15 miljoner kronor eller 25,0 %. Marknadsvärdet i USD ökade med 23,9 % och dollarkursen ökade med 0,8 %. Jämförelseindex i USD för året ökade med 20,1 %. Från och med perioden till och med ökade marknadsvärdet med 20,5 %. Index ökade med 23,5 %. Arbetsutskottets beslut Rapporten noteras till protokollet.

6 6(10) 5 KS 2013/0293 Ansökan om amorteringsfrihet - Danderyds TK Föreningen Danderyds Tennisklubb ansöker hos kommunen om två amorteringsfria år avseende det lån föreningen har med kommunal borgen. Lånet är upptaget för att finansiera uppförande av ny tennishall. Vidare ansöker föreningen om att få amorteringstakten justerad så amorteringarna fr.o.m ska vara i enlighet med nuvarande plan. Då föreningen uppvisar en god ekonomi bedömer kommunledningskontoret att investeringar om ca 700 tkr successivt ska kunna inrymmas i föreningens ekonomi. Däremot bedömer kommunledningskontoret att amorteringsplanen fr.o.m bör anpassas till nuvarande amorteringsplan. Det innebär att nyttjanderättstiden förlängs till att gälla t.o.m. år Denna förändring föreslås regleras i ett tilläggsavtal mellan Danderyds kommun och Danderyds Tennisklubb. Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande lämnat en redogörelse i ärendet. Arbetsutskottets beslut 1. Arbetsutskottet avslår föreningens ansökan om amorteringsfrihet under kommande två år. 2. Arbetsutskottet beviljar föreningen anpassning av amorteringstakten fr. o. m till nuvarande amorteringsplan. 3. Arbetsutskottet godkänner tilläggsavtal till gällande nyttjanderättsavtal mellan Danderyds kommun och Danderyds Tennisklubb. Exp: Danderyds tennisklubb Utbildnings- och kulturkontoret

7 7(10) 6 KS 2013/0163 Utredning om former för fastighetsägande och drift av nya särskilda boenden för äldre i Danderyd Kommunledningskontoret har till kommunstyrelsen löpande redovisat uppdraget att lokalisera lämplig mark för särskilda boenden. Kommunstyrelsen har under det senaste året beslutat om bland annat planuppdrag för kv Kabbelekan (Solgården) och kv Ginnungagap för att utreda nya boenden samt att utreda ett nytt boende vid Strandängen och utbyggnad av Annebergsgården. Socialnämnden har redovisat ett behov att på kort sikt ersätta boendena i Odinslund och Mörbylund med nya boenden, totalt 62 platser. På lite längre sikt behövs ytterligare platser. Med en växande äldre befolkning behövs också ytterligare platser framöver. Kommunstyrelsen gav kommunledningskontoret i uppdrag , KS 2013/0163, 97, att utreda möjliga former för fastighetsägande och drift av särskilda boenden. Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande lämnat en redogörelse i ärendet. Kommunledningskontorets förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att utredningsuppdraget till kommunledningskontoret gällande former för fastighetsägande och drift av nya särskilda boenden för äldre i Danderyd har slutförts. Yrkanden Ordförande Olle Reichenberg (M) yrkar att arbetsutskottet återremitterar ärendet till kommunledningskontoret för ytterligare utredning. Proposition Ordförande ställer proposition på om ärendet ska återremitteras och finner att arbetsutskottet beslutat att återremittera ärendet till kommunledningskontoret för ytterligare utredning.

8 8(10) Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet till kommunledningskontoret för ytterligare utredning.

9 9(10) 7 Övrigt - Kommundirektören rapporterar från möten med representanter från Polisen med anledning av flytten av polisstationen från Mörby centrum till Täby kommun. - Kommundirektören informerar om hanteringen av den situation som har uppkommit i och med att Hans Åhnberg kommer att lämna sin anställning som produktionsdirektör. - Bengt Sylvan (FP) ställer fråga om Mörby centrum-projektet. Ordförande Olle Reichenberg (M) meddelar att AU kommer att få information vid kommande sammanträden. - Bengt Sylvan ställer fråga gällande parkeringen på den f.d. OK/Q8- tomten. Kommundirektören besvarar frågan. - Bengt Sylvan påpekar att i KSAU-protokollet från står Bengt Sylvan (FP) ställer fråga om möte med regeringens förhandlingsman för tunnelutbyggnad. Det borde rätteligen stå tunnelbaneutbyggnad, vilket arbetsutskottet härmed rättar. - Bengt Sylvan (FP) ställer frågor gällande protokoll från Trygg i Danderyd angående smart DNA och Detaljplan östra Eneby Torg. Kommundirektören besvarar frågorna.

10 10(10) 8 Beredning av ärenden till kommunstyrelsen Arbetsutskottet bereder ärenden till kommunstyrelsen den 10 februari 2014.

Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Eva Lannerö (KD) Bengt Sylvan (FP) Catharina Melian (S)

Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Eva Lannerö (KD) Bengt Sylvan (FP) Catharina Melian (S) 1(5) Plats och tid Ebba Grips rum, Djursholms slott, kl 08:30-10.00 Paragrafer 120-123 Beslutande Olle Reichenberg (M), ordf. Ersättare Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Eva Lannerö (KD)

Läs mer

Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15

Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15 1(11) Plats och tid Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15 Paragrafer 18-26 Beslutande Carina Erlandsson (M), ordförande Ersättare Jörgen Elfving (C), 1:a vice ordförande Tommy Lindgren (FP), 2:a vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

Kungörelse. Justerandes sign... Utdragsbestyrkande...

Kungörelse. Justerandes sign... Utdragsbestyrkande... 1 Kungörelse Kungörelse om dagens sammanträde har varit anslagen på kommunens anslagstavla. Den har varit införd i DanderydsAktuellt, på kommunens hemsida och anslagen i Information Danderyd samt tillställts

Läs mer

Ulla Hurtig Nielsen (m) Lena Strååt (m) Nicklas Torlegård (m) Patrik Nimmerstam (c) Charlotta Malm (fp) Jonas Uebel (fp) Sivert Svärling (s)

Ulla Hurtig Nielsen (m) Lena Strååt (m) Nicklas Torlegård (m) Patrik Nimmerstam (c) Charlotta Malm (fp) Jonas Uebel (fp) Sivert Svärling (s) Sammanträdesdatum 1(16) Plats och tid Djursholms slott, kl 18.00 19.05 Paragrafer 20-31 Beslutande Gunnar Oom (m), ordförande Ersättare Sverker Littorin (kd) 1:e vice ordförande Per-Ove Lannerö (kd) Siv

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-02-12. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(21) 2013-02-06

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-02-12. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(21) 2013-02-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(21) 2013-02-06 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 10.00-12.20, 13.2-14.30 Beslutande Övriga deltagande Thomas Doxryd Siw Lunander Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Andreas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (21) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (21) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (21) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-09-12 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 12 september 2012, kl. 08.00-12.15 Beslutande Anders Berngarn (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2013-02-26 1-22

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2013-02-26 1-22 Kommunstyrelsen 2013-02-26 1-22 Plats och tid Sammanträdesrum A1, kl. 9.00-15.00 Beslutande Ajournering kl. 12.00-13.30 Jörgen Warborn (M) Ann-Charlotte Stenkil (M) Lena Andersson (M) Micael Åkesson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2011-09-13 1 (34) Plats och tid Kommunkontoret, Östhammar, SR Gräsö, kl 08.15- Beslutande Enligt särskild närvarolista Övriga deltagande Inger Modig Lind, kommunjurist/sekr kommunstyrelsen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2011-01-26 Tekniska nämnden. DANDERYDS KOMMUN Tekniska nämnden. Konferensrum Tranholmen, plan 6, Mörby Centrum, kl. 19.00 20.

Sammanträdesprotokoll 2011-01-26 Tekniska nämnden. DANDERYDS KOMMUN Tekniska nämnden. Konferensrum Tranholmen, plan 6, Mörby Centrum, kl. 19.00 20. 1(19) Plats och tid Konferensrum Tranholmen, plan 6, Mörby Centrum, kl. 19.00 20.20 Paragrafer 1 18 Beslutande Carina Erlandsson (M), ordförande Ersättare Jörgen Elfving (C) Pelle Brandt (M) Christian

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-06-13 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-06-13 1(10) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-06-13 1(10) Innehållsförteckning Motion angående öppettider och bemanning i Skövde kommuns förskolor... 3 Motion om gång- och cykelvägar i Ryd och vidare mot Stallsiken/Trädgårdsstaden

Läs mer

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) Eva Borg (S)

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-13.45, ajournering 9.40-10, 12-13 Beslutande Ledamöter Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige 2012-11-28 187-197

Protokoll. Kommunfullmäktige 2012-11-28 187-197 Kommunfullmäktige 187-197 2 187 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i Fabs AB - Mohibullah Sedigh (S).. 5 188 Ny ledamot i kommunfullmäktige - Bengt Jonny Lundblad (SD)... 6 189 Delårsredovisning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2008-03-31. ordförande Alf Michelsen (m) vice ordförande Lena Archenholtz (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2008-03-31. ordförande Alf Michelsen (m) vice ordförande Lena Archenholtz (m) Sammanträdesdatum s. 1 (28) Plats Kommunhuset, Lomma Tid Måndagen den 31 mars 2008, kl. 14.00-19.00 Beslutande Anders Berngarn (m) ordförande Alf Michelsen (m) vice ordförande Lena Archenholtz (m) ledamot

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2010-03-09 39 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl 13.15-16.40

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2010-03-09 39 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl 13.15-16.40 2010-03-09 39 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl 13.15-16.40 Beslutande Övriga deltagare Utses justera Pehr-Ove Pehrson, ordförande (m) Harriet Paulsson, 1:e vice ordförande (c) Stefan Lissmark,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.00 Beslutande Övriga deltagande Siw Lunander Gunnel Hedström Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Andreas Svahn Anne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-11-27 1 (21) Plats och tid Kommunkontoret, Östhammar kel 08.15-11.25 Beslutande Enligt särskild närvarolista Övriga deltagande Peter Nyberg, kommunchef Inger Modig Lind, kommunjurist/sekreterare kommunstyrelsen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-06-12 1 (48) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-11.10 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M), jäv 183 Berit Jansson (C) Ulrika

Läs mer

Christina Lundqvist (C), tjg ers Inga Emtell (FP) Tommy Lindgren (FP) Olov Johansson (S) Annika Casteberg (KD), tjg ers

Christina Lundqvist (C), tjg ers Inga Emtell (FP) Tommy Lindgren (FP) Olov Johansson (S) Annika Casteberg (KD), tjg ers Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Tekniska kontoret, kl. 19.02 20.11 Paragrafer 97 106 Beslutande Carina Erlandsson (M), ordförande Ersättare Jörgen Elfving (C) Carl Bonde (M) Pelle Brandt (M), tjg

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 1 Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD), (334-336, 342-343) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-01-31 1

Kommunfullmäktige 2011-01-31 1 Kommunfullmäktige 2011-01-31 1 Plats och tid Kommunhuset, måndag 31 januari 2011, kl. 18.00 19.45 Beslutande Övriga närvarande Justerare Lars-Åke Bergman (S), Peter Friis (M) för Bengt Sjöberg, Karl-Johan

Läs mer

Ansökan om borgensförbindelse gällande SDE Hockeyförening

Ansökan om borgensförbindelse gällande SDE Hockeyförening 1(5) Ansökan om borgensförbindelse gällande SDE Hockeyförening Ärendet SDE Hockeyförening bildades i maj 2010 genom sammanslagning av de tre hockeysektionerna i Danderyds kommun, Stocksunds IF, Danderyds

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

Inger Olsson-Blomberg (M) Eva Hiort (M) Leif Horn, teknisk direktör Susanne Dingle, stabschef David Johannesson, VA & Avfallschef

Inger Olsson-Blomberg (M) Eva Hiort (M) Leif Horn, teknisk direktör Susanne Dingle, stabschef David Johannesson, VA & Avfallschef Sammanträdesdatum 1(16) Plats och tid Onsdagen den 21 april 2010, kl. 19.00 20.35 Paragrafer 38 50 Beslutande Carina Erlandsson (M) ordförande Ersättare Peter Stenberg (KD) Ann-Marie Nyberg-Raadsen (M)

Läs mer

Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S)

Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-12-11 kl 08:30-11:45 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) 331-349, 351-353 Eva Kullenberg (FP)

Läs mer

Göran Andersson. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 9 oktober 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 93-102

Göran Andersson. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 9 oktober 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 93-102 Kommunstyrelsen 8 oktober 2008 1 (13) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-16.00 Ajournering kl. 15.15-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk

Läs mer

Protokoll. Tekniska nämnden 2010-12-20 95-101

Protokoll. Tekniska nämnden 2010-12-20 95-101 Tekniska nämnden = 95-101 Tekniska nämnden sammanträde den 20 december 2010 Informationer och överläggningar 95 Kontroll enligt internkontrollplan 2010 för tekniska kontoret 96 Fördjupad översiktsplan

Läs mer