Virpi Lindfors, miljö- och stadsbyggnadsdirektör Johan Rydén, miljö- och hälsoskyddsinspektör Elina Peronius, nämndsekreterare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Virpi Lindfors, miljö- och stadsbyggnadsdirektör Johan Rydén, miljö- och hälsoskyddsinspektör Elina Peronius, nämndsekreterare"

Transkript

1 1(18) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl Paragrafer Beslutande Siv Sahlström (C) ordförande Mats Nilsson (M) 1:e vice ordförande Elvy Svennerstål (FP) 2:e vice ordförande Leo Smidhammar (M) Lena Strååt (M) Eva Melander (C) Ulf Uebel (FP) Curt Hellgren (KD) Gun Britt Lindström (MP) Ersättare Ludvig Waldenström (M) Anders Bergstrand (M) Erik Hafström (M) Eva Edling (C) Ewa Bergman (FP) Jan Lilja (S) Övriga deltagare Virpi Lindfors, miljö- och stadsbyggnadsdirektör Johan Rydén, miljö- och hälsoskyddsinspektör Elina Peronius, nämndsekreterare Utses att justera Curt Hellgren (KD) Justeringens plats och tid Miljö- och stadsbyggnadskontoret, Mörby centrum, kl Underskrifter Sekreterare Ordförande Elina Peronius Siv Sahlström (C) Justerande Curt Hellgren (KD) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Miljö- och stadsbyggnadskontoret Underskrift. Elina Peronius

2 2(18) 44 Ordförandens information Ordförande Siv Sahlström (C) hälsar den nya ledamoten Gun Britt Lindström (MP) välkommen till miljö- och hälsoskyddsnämnden.

3 3(18) 45 MHN s kvartalsrapport september och prognos Ärendet Miljö- och stadsbyggnadskontoret har enligt kommunstyrelsens anvisningar upprättat förslag till kvartalsrapport september och prognos Nämndens nettoutfall för perioden är +0,3 miljoner kronor. Årets prognos är ingen avvikelse mot budget, vilket är en förbättring jämfört med senaste prognosen. I ärendet föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande daterat Yrkande Ordförande Siv Sahlström (C) föreslår nämnden besluta i enlighet med förvaltningens förslag till beslut. Proposition Ordföranden frågar om nämnden kan besluta i enlighet med hennes förslag till beslut och finner att nämnden bifaller förslaget. s beslut 1. beslutar att godkänna förslag till kvartalsrapport september och prognos beslutar att överlämna kvartalsrapport september och prognos till kommunstyrelsen. Exp: Kommunstyrelsen

4 4(18) 46 MHN Föreläggande att inkomma med kontrollmätning avseende buller från Roslagsbanan på Ösbyvägen X, Gandul X Ärendet Till Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor inkom den 9 november 2011 klagomål på buller från Roslagsbanan från boende på Ösbyvägen X i Djursholm. De boende säger sig vara störda av buller från tågtrafiken dygnet runt. De uppger att bullerstörningar från tågtrafiken föreligger i bostaden inklusive sovrum, vardagsrum och på tomten. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor skickade en skriftlig uppmaning till Storstockholms lokaltrafik AB den 12 december 2011, om att de skulle inkomma med synpunkter på klagomålet senast den 10 januari SL/Trafikförvaltningen har inte inkommit med något svar till miljöoch stadsbyggnadskontoret. Miljö- och stadsbyggnadskontoret befarar att bullernivåerna från tågtrafiken överskrider Naturvårdsverkets riktvärden för järnvägsbuller inomhus och utomhus och att olägenhet avseende ekvivalenta och maximala bullernivåer från tågtrafiken kan föreligga i bostaden och utomhus på fastigheten. Miljö- och stadsbyggnadskontoret bedömer därför att ljudnivåmätningar måste utföras av Trafikförvaltningen Landstinget i Stockholms län. Miljö- och stadsbyggnadskontoret bedömer att kostnaderna för att utföra begärda mätningar är rimliga eftersom kontoret befarar att för höga bullernivåer och olägenhet för människors hälsa föreligger utomhus och inomhus på fastigheten. I ärendet föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande daterat Yrkande Ordförande Siv Sahlström (C) föreslår nämnden besluta i enlighet med förvaltningens förslag till beslut men med tillägg att fastighetsbeteckning och adress ska införas i beslutssats 1. Ordföranden föreslår vidare nämnden besluta uppdra åt miljö- och stadsbyggnadskontoret att göra smärre redaktionella ändringar i beslutssatserna i enlighet med vad som redovisats på sammanträdet.

5 5(18) Proposition Ordföranden frågar om nämnden kan besluta i enlighet med hennes förslag till beslut och finner att nämnden bifaller förslaget. s beslut beslutar att förelägga Trafikförvaltningen Stockholms läns landsting med organisationsnummer att 1. inkomma med utförda ljudnivåmätningar från tågtrafiken inomhus, inklusive sovrum, vardagsrum och utomhus inklusive huvudsaklig uteplats på fastigheten Gandul X, Ösbyvägen X. 2. mätningarna ska avse dygnsekvivalent bullernivå samt maximal ljudnivå inomhus och utomhus och klargöra om bullernivåerna överskrids samt om spårskrik förekommer. 3. mätningarna ska vara utförda av ackrediterad eller auktoriserad akustikkonsult enligt svensk mätstandard. 4. utföra bullermätningarna och redovisa dem till miljö- och hälsoskyddsnämnden snarast, dock senast två månader efter delgivning av beslutet. och att 4. förena föreläggandet med ett vite på kr. 6. åberopa 2 kap 3 och 7, 9 kap 3, 26 kap 9, 21, 22 och 14 som stöd för beslutet. Exp: Trafikförvaltningen Stockholms län landsting Kopia till: Xx Xx, Ösbyvägen X, Djursholm

6 6(18) 47 MHN Föreläggande att inkomma med kontrollmätning avseende buller från Roslagsbanan på Västra Banvägen X, Falken X Ärendet Till Södra Roslagen miljö- och hälsoskyddskontor inkom den 24 augusti 2011 uppgift från Xx Xx boende på Västra Banvägen X i Enebyberg om att ny bullerskärm uppförts av AB Storstockholms lokaltrafik framför hans fastighet (Falken X). Den 2 september 2011 inkom Xx med information om att buller från Roslagsbanan fortfarande är mycket störande på deras uteplats och altan trots uppsatt bullerskärm. Den 7 september skickade Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor en skriftlig uppmaning till dåvarande AB Storstockholms lokaltrafik att de skulle inkomma med synpunkter avseende bullerskärmens bullerdämpande effekt. Svar inkom från AB Storstockholms lokaltrafik till Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor den 19 september I svaret uppger de att skärmen ännu inte är färdigställd och att de har för avsikt att göra kontrollmätning av bullerskärmen längs med Roslagsbanan genom Enebyberg under hösten 2011 så snart den är färdigställd. Den 1 januari 2012 övertog miljö- och stadsbyggnadskontoret i Danderyds kommun tillsynen och samtliga handlingar i ärendet. Miljö- och stadsbyggnadskontoret har ännu inte mottagit någon information från Trafikförvaltningen Stockholms läns landsting om huruvida de utfört kontrollmätningar eller inte på fastigheter som är belägna intill den uppförda bullerskärmen längs med Roslagsbanan genom Enebyberg i Danderyds kommun. Miljö- och stadsbyggnadskontoret befarar att bullernivåerna från tågtrafiken överskrider Naturvårdsverkets riktvärden för järnvägsbuller inomhus och utomhus och att olägenhet avseende ekvivalenta och maximala bullernivåer från tågtrafiken kan föreligga. Miljö- och stadsbyggnadskontoret bedömer därför att ljudnivåmätningar måste utföras av Trafikförvaltningen Stockholms läns landsting. Miljö- och stadsbyggnadskontoret bedömer att kostnaderna för att utföra begärda mätningar är rimliga eftersom kontoret befarar att för höga bullernivåer och olägenhet för människors hälsa föreligger utomhus och inomhus på fastigheten.

7 7(18) I ärendet föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande daterat Yrkande Ordförande Siv Sahlström (C) föreslår nämnden besluta i enlighet med förvaltningens förslag till beslut men med tillägg att fastighetsbeteckning och adress ska införas i beslutssats 1. Ordföranden föreslår vidare nämnden besluta uppdra åt miljö- och stadsbyggnadskontoret att göra smärre redaktionella ändringar i beslutssatserna i enlighet med vad som redovisats på sammanträdet. s beslut beslutar att förelägga Trafikförvaltningen Stockholms läns landsting med organisationsnummer att 1. inkomma med utförda ljudnivåmätningar från tågtrafiken inomhus, inklusive sovrum och vardagsrum och utomhus inklusive huvudsaklig uteplats på fastigheten Falken X, Västra Banvägen X. 2. mätningarna ska avse dygnsekvivalent bullernivå samt maximal ljudnivå inomhus och utomhus från tågtrafiken och klargöra om bullernivåerna överskrids samt om spårskrik förekommer. 3. mätningarna ska vara utförda av ackrediterad eller auktoriserad akustikkonsult enligt svensk mätstandard. 4. utföra bullermätningarna och redovisa dem till miljö- och hälsoskyddsnämnden snarast, dock senast tre månader efter delgivning av beslutet. och att 5. förena föreläggandet med ett vite på kr. 6. åberopa 2 kap 3 och 7, 9 kap 3, 26 kap 9, 21, 22 och 14 som stöd för beslutet. Exp: Trafikförvaltningen Stockholms läns landsting Kopia till: Xx Xx, Västra Banvägen X, Enebyberg

8 8(18) 48 MHN Föreläggande att inkomma med kontrollmätning avseende buller från Roslagsbanan på Västra Banvägen X, Kråkan X Ärendet Till miljö-och stadsbyggnadskontoret inkom den 26 september 2012 klagomål på buller från Roslagsbanan från boende på Västra Banvägen X i Enebyberg. Den boende säger sig vara störd av buller från tågtrafiken som går förbi deras hus dygnet runt och uppger att det är svårt att föra en konversation utomhus och även inomhus om fönstret är lite på glänt. Bullerplank har inte uppförts framför Västra Banvägen X, X och X trots att fastigheterna är belägna intill järnvägen. Miljö- och stadsbyggnadskontoret skickade en skriftlig uppmaning till Trafikförvaltningen Stockholms läns landsting, den 2 oktober 2012, att de skulle inkomma med synpunkter på klagomålet och information om eventuella åtgärder, senast den 16 oktober Trafikförvaltningen har inte inkommit med något svar till miljö- och stadsbyggnadskontoret. Miljö- och stadsbyggnadskontoret befarar att bullernivåerna från tågtrafiken överskrider Naturvårdsverkets riktvärden för järnvägsbuller inomhus och utomhus och att olägenhet avseende ekvivalenta och maximala bullernivåer från tågtrafiken kan föreligga i bostaden och utomhus på fastigheten. Miljö- och stadsbyggnadskontoret bedömer därför att ljudnivåmätningar måste utföras av Trafikförvaltningen Stockholms läns landsting. Miljö- och stadsbyggnadskontoret bedömer att kostnaderna för att utföra begärda mätningar är rimliga eftersom kontoret befarar att för höga bullernivåer och olägenhet för människors hälsa föreligger utomhus och inomhus på fastigheten. I ärendet föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande daterat Yrkande Ordförande Siv Sahlström (C) föreslår nämnden besluta i enlighet med förvaltningens förslag till beslut men med tillägg att fastighetsbeteckning och adress ska införas i beslutssats 1.

9 9(18) Ordföranden föreslår vidare nämnden besluta uppdra åt miljö- och stadsbyggnadskontoret att göra smärre redaktionella ändringar i beslutssatserna i enlighet med vad som redovisats på sammanträdet. Proposition Ordföranden frågar om nämnden kan besluta i enlighet med hennes förslag till beslut och finner att nämnden bifaller förslaget. s beslut beslutar att förelägga Trafikförvaltningen Stockholms läns landsting med organisationsnummer att 1. utföra ljudnivåmätningar från tågtrafiken inomhus, inklusive sovrum och vardagsrum och utomhus inklusive huvudsaklig uteplats på fastigheten Kråkan X, Västra Banvägen X. 2. mätningarna ska avse dygnsekvivalent bullernivå samt maximal ljudnivå inomhus och utomhus och klargöra om bullernivåerna överskrids samt om spårskrik förekommer. 3. mätningarna ska utföras av ackrediterad eller auktoriserad akustikkonsult enligt svensk mätstandard. 4. utföra bullermätningarna och redovisa dem till miljö- och hälsoskyddsnämnden snarast, dock senast två månader efter delgivning av beslutet. och att 5. förena föreläggandet med ett vite på kr. 6. åberopa 2 kap 3 och 7, 9 kap 3, 26 kap 9, 21, 22 och 14 som stöd för beslutet. Exp: Trafikförvaltningen Stockholms läns landsting Kopia till: Xx Xx, Västra Banvägen X, Enebyberg

10 10(18) 49 MHN Föreläggande att inkomma med kontrollmätning avseende buller från Roslagsbanan, Stationsvägen X, Modgunn X Ärendet Till miljö-och stadsbyggnadskontoret inkom den 6 juni 2012 klagomål på buller från Roslagsbanan från boende på Stationsvägen X i Djursholm. De boende säger sig vara störda av buller från tågtrafiken som går förbi deras hus dygnet runt. De uppger att de störs av buller från tågtrafiken i bostadens samtliga sovrum även med stängda fönster samt på uteplatser på tomten. Bullerplank/vall som uppfördes för ca 10 år sedan ger inte tillräcklig bullerdämpning enligt de boende. Miljö- och stadsbyggnadskontoret skickade en skriftlig uppmaning till Trafikförvaltningen Stockholms läns landsting, den 24 augusti 2012, om att de skulle inkomma med synpunkter på klagomålet. Trafikförvaltningen har inte inkommit med något svar till miljö- och stadsbyggnadskontoret. Miljö- och stadsbyggnadskontoret befarar att bullernivåerna från tågtrafiken överskrider Naturvårdsverkets riktvärden för järnvägsbuller inomhus och utomhus och att olägenhet avseende ekvivalenta och maximala bullernivåer från tågtrafiken kan föreligga i bostaden och utomhus på fastigheten. Miljö- och stadsbyggnadskontoret bedömer därför att ljudnivåmätningar måste utföras av Trafikförvaltningen Stockholms läns landsting. Miljö- och stadsbyggnadskontoret bedömer att kostnaderna för att utföra begärda mätningar är rimliga eftersom kontoret befarar att för höga bullernivåer och olägenhet för människors hälsa föreligger utomhus och inomhus på fastigheten. I ärendet föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande daterat Yrkande Ordförande Siv Sahlström (C) föreslår nämnden besluta i enlighet med förvaltningens förslag till beslut men med tillägg att fastighetsbeteckning och adress ska införas i beslutssats 1. Ordföranden föreslår vidare nämnden besluta uppdra åt miljö- och stadsbyggnadskontoret att göra smärre redaktionella ändringar i beslutssatserna i enlighet med vad som redovisats på sammanträdet.

11 11(18) Proposition Ordföranden frågar om nämnden kan besluta i enlighet med hennes förslag till beslut och finner att nämnden bifaller förslaget. s beslut beslutar att förelägga Trafikförvaltningen Stockholms läns landsting med organisationsnummer att 1. inkomma med utförda ljudnivåmätningar från tågtrafiken inomhus, inklusive sovrum och vardagsrum och utomhus inklusive huvudsaklig uteplats på fastigheten Modgunn X, Stationsvägen X. 2. mätningarna ska avse dygnsekvivalent bullernivå samt maximal ljudnivå inomhus och utomhus och klargöra om bullernivåerna överskrids samt om spårskrik förekommer. 3. mätningarna ska vara utförda av ackrediterad eller auktoriserad akustikkonsult enligt svensk mätstandard. 4. utföra bullermätningarna och redovisa dem till miljö- och hälsoskyddsnämnden snarast, dock senast två månader efter delgivning av beslutet. och att 5. förena föreläggandet med ett vite på kr. 6. åberopa 2 kap 3 och 7, 9 kap 3, 26 kap 9, 21, 22 och 14 som stöd för beslutet. Exp: Trafikförvaltningen Stockholms läns landsting Kopia till: Xx Xx, Stationsvägen X, Djursholm

12 12(18) 50 MHN Föreläggande att inkomma med kontrollmätning avseende buller från Roslagsbanan på Portvägen X, Ärlan X Ärendet Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor mottog den 27 juni 2011 klagomål från Xx Xx boende på Portvägen X. Den boende uppger sig vara störd inomhus dygnet runt samt på uteplats av buller från Roslagsbanan inklusive buller från bomsignaler. Den 7 september skickade Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor en skriftlig uppmaning till dåvarande AB Storstockholms lokaltrafik att de skulle inkomma med synpunkter angående den nya bullerskärm som uppförts längs med Roslagsbanan genom Enebyberg inklusive berörd fastighet. Svar inkom från AB Storstockholms lokaltrafik till Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor den 19 september I svaret uppger de att skärmen ännu inte är färdigställd och att de har för avsikt att göra kontrollmätning av bullerskärmen under hösten 2011 så snart den är färdigställd. Den 1 januari 2012 övertog miljö- och stadsbyggnadskontoret i Danderyds kommun tillsynen och samtliga handlingar i ärendet. Miljö- och stadsbyggnadskontoret har ännu inte mottagit någon information från Trafikförvaltningen Stockholms läns landsting, om huruvida de utfört kontrollmätningar eller inte på fastigheter längs med den uppförda bullerskärmen längs med Roslagsbanan genom Enebyberg i Danderyds kommun. Miljö- och stadsbyggnadskontoret befarar att bullernivåerna från tågtrafiken och bomsignaler överskrider Naturvårdsverkets riktvärden för järnvägsbuller inomhus och utomhus och att olägenhet avseende ekvivalenta och maximala bullernivåer från tågtrafiken och bomsignaler kan föreligga. Miljö- och stadsbyggnadskontoret bedömer därför att ljudnivåmätningar måste utföras av Trafikförvaltningen Stockholms läns landsting. Miljö- och stadsbyggnadskontoret bedömer att kostnaderna för att utföra begärda mätningar är rimliga eftersom kontoret befarar att för höga bullernivåer och olägenhet för människors hälsa föreligger utomhus och inomhus på fastigheten. I ärendet föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande daterat

13 13(18) Yrkande Ordförande Siv Sahlström (C) föreslår nämnden besluta i enlighet med förvaltningens förslag till beslut men med tillägg att fastighetsbeteckning och adress ska införas i beslutssats 1. Ordföranden föreslår vidare nämnden besluta uppdra åt miljö- och stadsbyggnadskontoret att göra smärre redaktionella ändringar i beslutssatserna i enlighet med vad som redovisats på sammanträdet. Proposition Ordföranden frågar om nämnden kan besluta i enlighet med hennes förslag till beslut och finner att nämnden bifaller förslaget. s beslut beslutar att förelägga Trafikförvaltningen Stockholms läns landsting med organisationsnummer att 1. inkomma med utförda ljudnivåmätningar från tågtrafiken inomhus, inklusive sovrum och vardagsrum och utomhus inklusive huvudsaklig uteplats på fastigheten Ärlan X, Portvägen X. 2. mätningarna på fastigheten ska avse dygnsekvivalent bullernivå samt maximal ljudnivå inomhus och utomhus från tågtrafiken samt maximal och ekvivalent ljudnivå från bomsignaler och klargöra om bullernivåerna överskrids samt om spårskrik förekommer. 3. mätningarna ska vara utförda av ackrediterad eller auktoriserad akustikkonsult enligt svensk mätstandard. 4. utföra bullermätningarna och redovisa dem till miljö- och hälsoskyddsnämnden snarast, dock senast tre månader efter delgivning av beslutet. och att 5. förena föreläggandet med ett vite på kr. 6. åberopa 2 kap 3 och 7, 9 kap 3, 26 kap 9, 21, 22 och 14 som stöd för beslutet. Exp: Trafikförvaltningen Stockholms läns landsting Kopia till: Xx Xx, Portvägen X, Enebyberg

14 14(18) 51 MHN Antagande av behovsutredning Ärendet Enligt miljöbalken ska det finnas en behovsutredning som ska fastställas av miljö- och hälsoskyddsnämnden. Behovsutredningen ska åskådliggöra det sammanvägda behovet av tillsyn och omfattar samtliga av nämndens åtaganden inom tillsynsområdet. Behovsutredningen och verksamhetsplanen ska båda vara treåriga. För att underlätta arbetet och minska det administrativa arbetet har verksamhetsplanen arbetats in i behovsutredningen. Av samma anledning har kontrollplanen för livsmedel, som också ska antas av miljö- och hälsoskyddsnämnden, arbetats in i behovsutredningen. En ettårig tillsynsplan ska därefter tas fram som beskriver den planerade tillsynen mer detaljerat. Den planerade verksamheten för är övergripande och kan komma att revideras. De resurser som miljö- och hälsoskyddsnämnden har till förfogande för tillsynsrelaterade uppgifter är 6,5 heltidstjänster. Då har ingen hänsyn tagits till att det finns personal som arbetar deltid på avdelningen. Under 2014 är behovet av personal större än de resurser som finns tillgängliga. Prioriteringar inom respektive arbetsområde föreslås för att skapa balans mellan tillgängliga resurser och arbetsmängd är behovet lika stort som de tillgängliga resurserna. Under 2016 är behovet något lägre än de tillgängliga resurserna. Främst beror detta på att det då inte krävs två inspektörer som arbetar heltid med livsmedel. Kontoret bedömer att 6,5 tjänster krävs och är tillräckligt för att klara av den tillsyn som ska bedrivas i kommunen. En omfördelning av arbetsuppgifter i de olika arbetsområden som finns inom miljöavdelningen är i framtiden nödvändig för att skapa en balans mellan behov och tillgängliga resurser. I ärendet föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande daterat , reviderat. Yrkande Ordförande Siv Sahlström (C) föreslår nämnden besluta i enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

15 15(18) Proposition Ordföranden frågar om nämnden kan besluta i enlighet med hennes förslag till beslut och finner att nämnden bifaller förslaget. s beslut beslutar att anta behovsutredning , enligt bilaga till tjänsteutlåtande, daterad , reviderat dnr 2013/

16 16(18) 52 MHN Delegationsbeslut A. Delegationsbeslut

17 17(18) 53 Anmälningar A. Kommunstyrelsen , Kommunens kvalitet i korthet 2012, KS 2012/0145 B. Kommunfullmäktige , Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2014 samt kungörelseförfarande 2014, KS 2013/0218

18 18(18) 54 Övrigt Sammanträdesdagar 2014 Ordförande Siv Sahlström (C) informerar om att planeringen inför nästa års sammanträdesdagar pågår. På grund av att flera nämnder har sammanträden på onsdagar är det problem med sammanträdeslokal i Mörby centrum. Ordföranden väckte därför frågan om nämnden kunde tänka sig att byta sammanträdesdag. Diskussionen gav vid handen att det skulle bli problem för en del ledamöter att byta dag. Samtal från Länsstyrelsen angående skrivelse till Rättsavdelningen om lång handläggningstid för Roslagsbaneärenden Ordförande Siv Sahlström (C) rapporterar att hon med anledning av nämndens skrivelse beslutad har mottagit ett telefonsamtal från Jenny Sundberg, Länsstyrelsen i Stockholms län. Hon beklagade att Rättsavdelningen har haft problem och att många ärenden har fått vänta för länge. Hon berättade att länsstyrelsen nu gör kraftansträngningar för att lösa problemen, att hon har hand om alla ärendena och att de har hög prioritet. Ordföranden framförde att det var särskilt angeläget att ärendena angående nattrafiken och spårskriken om möjligt behandlades först eftersom de berör nästan alla längs Roslagsbanan. Eftersom det av samtalet inte framkom om Jenny Sundberg ansåg att det muntliga beskedet till ordföranden skulle ersätta ett skriftligt svar kommer ordföranden att ta kontakt med henne och framföra nämndens önskemål om ett skriftligt svar med tidsangivelser.

Elvy Svennerstål (FP) 2:e vice ordförande

Elvy Svennerstål (FP) 2:e vice ordförande 1(12) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen, kl. 19.00-21.05 Paragrafer 23-29 Beslutande Siv Sahlström (C) ordförande Mats Nilsson (M) 1:e vice ordförande Elvy Svennerstål (FP) 2:e vice ordförande Leo

Läs mer

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Miljö- och stadsbyggnadskontoret 1(19) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 19.05-21.15 Paragrafer 13-25 Beslutande Siv Sahlström (C) ordförande Mats Nilsson (M) 1:e vice ordförande Ulf Uebel (FP) 2:e vice ordförande Leo Smidhammar

Läs mer

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Miljö- och stadsbyggnadskontoret 1(8) Plats och tid Mörby centrum, Ösby, kl. 19.00-21.20 Paragrafer 10-14 Beslutande Siv Sahlström (C) ordförande Mats Nilsson (M) 1:e vice ordförande Elvy Svennerstål (FP) 2:e vice ordförande Leo Smidhammar

Läs mer

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Miljö- och stadsbyggnadskontoret 1(18) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 19.00-21.10 Paragrafer 1-12 Beslutande Siv Sahlström (C) ordförande Mats Nilsson (M) 1:e vice ordförande Ulf Uebel (FP) 2:e vice ordförande Leo Smidhammar

Läs mer

Lovisa Eriksson (C) Ulf Uebel (FP) Anders Bergstrand (M) tjg ers Kjell Rosén (MP)

Lovisa Eriksson (C) Ulf Uebel (FP) Anders Bergstrand (M) tjg ers Kjell Rosén (MP) 1(9) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen, kl. 19.00-21.05 Paragrafer 15-22, ej 16 Beslutande Siv Sahlström (C) ordförande Mats Nilsson (M) 1:e vice ordförande Elvy Svennerstål (FP) 2:e vice ordförande

Läs mer

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Miljö- och stadsbyggnadskontoret, Mörby centrum

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Miljö- och stadsbyggnadskontoret, Mörby centrum 1(23) Plats och tid Djursholms slott, Ebba Grips rum. Kl. 19.00-20.50 Paragrafer 30-43 Beslutande Siv Sahlström (C) ordförande Mats Nilsson (M) 1:e vice ordförande Elvy Svennerstål (FP) 2:e vice ordförande

Läs mer

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Miljö- och stadsbyggnadskontoret 1(10) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen, kl. 19.00-20.15 Paragrafer 52-59 Beslutande Anders Bergstrand (M) ordförande Elvy Svennerstål (FP) 1:a vice ordförande Siv Sahlström (C) 2:a vice ordförande

Läs mer

Leif Horn, teknisk direktör Susanne Dingle, stabschef David Johannesson, VA- & avfallschef. Sofie Enander, anläggningschef Linn Tjus, nämndsekreterare

Leif Horn, teknisk direktör Susanne Dingle, stabschef David Johannesson, VA- & avfallschef. Sofie Enander, anläggningschef Linn Tjus, nämndsekreterare 1(13) Plats och tid Tekniska kontoret, kl. 19.00 21.40. Ajournering pågår mellan 20.50 21.03. Paragrafer 80 88 Beslutande Carina Erlandsson (M), ordförande Ersättare Jörgen Elfving (C) Pelle Brandt (M)

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Vård- och omsorgsnämnden 2010-05-19

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Vård- och omsorgsnämnden 2010-05-19 ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Stadshuset, kl. 17.30 19.30 Beslutande Övriga närvarande Bernt Nilsson (S) Lesley Holmberg (FP) Elo Larsen (S) Lena Munther (S) Kerstin Ekoxe (S) Lars-Erik Björklund

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2012-08-30

Utbildningsnämndens protokoll 2012-08-30 Datum: Torsdag den 30 augusti 2012 Tid: 16.00-18.40 Plats: Östra roten, kommunhuset Älvkullen Paragrafer: 42-51 Utses att justera: Lars Ivarsbo (c) Underskrifter: Sekreterare Ordförande Justerare Julia

Läs mer

Kommunstyrelsens ordförande har i skrivelse 2012-10-22, delvis reviderat 2012-11-05, redovisat förslag till budget 2013.

Kommunstyrelsens ordförande har i skrivelse 2012-10-22, delvis reviderat 2012-11-05, redovisat förslag till budget 2013. 147 KS 2012/0019 Budget 2013 Ärendet Danderyds kommun visar genomgående mycket goda resultat i de kvalitetsredovisningar som görs både lokalt och på nationell nivå. Det innebär att kommunen erbjuder hög

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-05 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.35. ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson (S) Hanna Stymne

Läs mer

Anders Andersson, sekreterare och kanslichef. Kommunkontoret 2014-09-11

Anders Andersson, sekreterare och kanslichef. Kommunkontoret 2014-09-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 14.30 16.45 Beslutande Övriga deltagande Pirjo Nilsson (S), Ljusnarsberg, ordförande Lena Vinnerås (S), Nora Siv Sander (S), Hällefors

Läs mer

DANDERYDS KOMMUN Byggnadsnämnden

DANDERYDS KOMMUN Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Tranholmen, Mörby Centrum, kl. 18.00 19.05 Paragrafer 12 20 Beslutande Isabella Hökmark, ordförande (M) Margareta Sandell (L) tjg ers Kristin Eriksson, 2:e vice

Läs mer

Peter Lilliebjörn (M) Gunilla Friis (M) Lovisa Eriksson (C) Marcus Engström (C) Jonas Uebel (FP) Eva Lannerö (KD) Catharina Melian (S)

Peter Lilliebjörn (M) Gunilla Friis (M) Lovisa Eriksson (C) Marcus Engström (C) Jonas Uebel (FP) Eva Lannerö (KD) Catharina Melian (S) 1(17) Plats och tid Ebba Grips rum, Djursholms slott, kl. 18:30-19:50 Paragrafer 109-120 Beslutande Olle Reichenberg (M), ordf. Ersättare Siv Sahlström (C), 1:e vice ordf. Torsten Sjögren (M) Bengt Sylvan

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16...

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16... 1 KS-rummet, Kommunhuset, Partille kl 18:00 20.20 Plats och tid 124-140 Pia Karlsson (FP) Margareta Lewander (M) Tom Ekwall (M) Anette Nord (KD) Leif Andersson (S) Susanne Carlsson (S) Margareta Björner

Läs mer

266 Yttrande över länsstyrelsens redovisning av genomförd tillsyn av kommunens arbete enligt Lag om Skydd mot Olyckor.

266 Yttrande över länsstyrelsens redovisning av genomförd tillsyn av kommunens arbete enligt Lag om Skydd mot Olyckor. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-09-11 Ärenden 266 Yttrande över länsstyrelsens redovisning av genomförd tillsyn av kommunens arbete enligt Lag om Skydd mot Olyckor. 267 Försäljning av fastigheten Tälje

Läs mer

DANDERYDS KOMMUN Fastighetsnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-12-12. Anna Sarkany (M) Kaviraj Appadu (M) Sivert Svärling (S)

DANDERYDS KOMMUN Fastighetsnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-12-12. Anna Sarkany (M) Kaviraj Appadu (M) Sivert Svärling (S) 1(9) Plats och tid Tekniska kontoret, kl. 18.35-19.40 Paragrafer 62-68 Beslutande Torsten Sjögren (M), ordförande Ersättare Maria Mandahl (C), 1:a vice ordförande Fredrik Olsson (MP), 2:a vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Plats och tid Rådhuset, Askersund, den 24 augusti 2010 kl 13.00-15.40 Beslutande Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan Calais (S) Gun-Britt Bourelius (S) i

Läs mer

Karl-Johan Nybell (C), vice Eva Hiort (M) Maarit Nordmark (FP) Per-Olof Håkansson (FP) Iwona Sjölie (KD) Mikael Adersteg (MP), andre vice

Karl-Johan Nybell (C), vice Eva Hiort (M) Maarit Nordmark (FP) Per-Olof Håkansson (FP) Iwona Sjölie (KD) Mikael Adersteg (MP), andre vice Sammanträdesdatum 1(6) Plats och tid Enebybergs gård, kl. 18.45 19.46 Paragrafer 55 59 Beslutande Torsten Sjögren (M), ordförande Ersättare Karl-Johan Nybell (C), vice Eva Hiort (M) ordförande Artimis

Läs mer

Olle Reichenberg (M) ordf Siv Sahlström (C) vice ordf Anders Paulsen (M) Eva Lannerö (KD) Bengt Sylvan (FP) Catharina Melian (S)

Olle Reichenberg (M) ordf Siv Sahlström (C) vice ordf Anders Paulsen (M) Eva Lannerö (KD) Bengt Sylvan (FP) Catharina Melian (S) Sammanträdesdatum 1(18) Plats och tid Djursholms slott, kl. 8.30-16.00 Paragrafer 90-105 Beslutande Övriga deltagare Olle Reichenberg (M) ordf Siv Sahlström (C) vice ordf Anders Paulsen (M) Eva Lannerö

Läs mer

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (9) 2013-06-05

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (9) 2013-06-05 1 (9) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik Ajournering 10.30-11.30 för gruppmöten 5 juni 2013 kl. 08.30 11.30 Peter Johansson (M) Birgitta Sjölander (M) tjg.ers Ronny Pettersson (S) tjg.ers

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2009-05-20 1(8) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 8.30 9.40 Närvarande Beslutande Yvonne Stein (FP), ordförande Håkan Heglert (S) Berit Svensson (S) Stina Svennberg (S) Lennart Norman

Läs mer

Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen 1 (15) Plats och tid Nordmarkens skola, aulan 19.10 20.10 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida Sandra Norsell, Kommunsekreterare Britt-Marie Öjstrand, T.f. kommunchef Linda Sydengen, Ekonomichef

Läs mer

Trångsvikens Bygdegård, kl 08.00-09.15

Trångsvikens Bygdegård, kl 08.00-09.15 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 juni 2013 1(12) Plats och tid Trångsvikens Bygdegård, kl 08.00-09.15 Beslutande Ledamöter Maria Söderberg, C, ordf Lisa Sallin, M, 1:e vice ordf Rolf Lilja, S,

Läs mer

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.43

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.43 Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.43 1 (11) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Lars Svensson

Läs mer

Lars-Erik Granholm (KOSA), ordf. Sven-Inge Persson (S) Bengt Andersson (S) Gunnar Östberg (KOSA) Håkan Forslind (C) Erik Bergman (M) Peter Vogt (M)

Lars-Erik Granholm (KOSA), ordf. Sven-Inge Persson (S) Bengt Andersson (S) Gunnar Östberg (KOSA) Håkan Forslind (C) Erik Bergman (M) Peter Vogt (M) Tekniska nämnden 2015-06-11 1 (12) Plats och tid Tekniska kontoret Djurås, kl. 13.00-14.00 Beslutande Ledamöter Lars-Erik Granholm (KOSA), ordf. Sven-Inge Persson (S) Bengt Andersson (S) Gunnar Östberg

Läs mer

Sammanträdesdatum: 2013-07-11. Ersättare:

Sammanträdesdatum: 2013-07-11. Ersättare: "KOMMUN NÄMNDENS FÖR HÄLSA OCH OMSORG (FÖRSTÄRKT) SAMMANTRADESPROTOKOLL 1(7) Plats och tid: Storskogen 15:00-16:10 Ledamöter: Stig Rådahl (M), Ordförande Martin Wisell (KD), l:e vice ordförande Eva Christiernin

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 60 Presentation av verksamhetsplan 2013 för miljönämnden... 87 61 Rutin för handläggning av enskilda avlopp... 88 62 Uppföljning av internkontrollen 2012... 90 63 Internkontrollplan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden 2015-09-15 101 (114) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, tisdagen den 15 september 2015, kl. 17.00-18.55 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Leif Skeppstedt (S) ordf

Läs mer

Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare

Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare Myndighetsnämnden för teknik och miljö 20 februari 2007 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Arbete och välfärdsförvaltningen, Östra Kaserngatan mötesrum 5:5. Kl. 13:30-16:10 ande Radovan Javurek (FP) Ewa Jakobsen (M) Mats Edin (S) Maria Nilsson (S) Tommy

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-11-16 1 (9) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14:30-16:00 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Sara Frau-Kallunki (S) Marianne Matuszewski (S) Thure Andersen

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-06-13. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-06-13. Miljönämnden Innehåll 22 Presentation av nyanställda livsmedelsinspektören och assistenten... 34 23 Information om skol- och förskoleprojektet... 35 24 Anmälan om miljöfarlig verksamhet vindkraft Gölhult 2:13, Habo

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2008-04-08 1

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2008-04-08 1 2008-04-08 1 Plats och Tid Stadshuset 13.30-15.40 Beslutande Kurt Svensson (c), ordförande Kjell Kaså (c) Stellan Andersson (c) i st f Anne Sörqvist (c) Thomas Olson (fp) i st f Thomas Fridlund (c) Ulla-Britt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-05-23 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.15 15.50 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen eller offentlighets- och sekretesslagen. Beslutande

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2006-08-29 124 Plats och tid s sessionssal kl. 17.00-18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), ledamot

Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), ledamot Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl 13.00-15.10 1 (22) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), ledamot Övriga deltagande Anders Ottosson,

Läs mer

Kommunkontoret onsdag 27 januari 2016 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 1-7 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret onsdag 27 januari 2016 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 1-7 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.30 12.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Larry Tallroth (S) Sven Erik Eriksson (KD)

Läs mer

Kommunkontoret 2013-03-18

Kommunkontoret 2013-03-18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 13.30 14.05 Beslutande Lena Vinnerås (S), Nora, ordförande Siv Sander (S), Hällefors, vice ordförande Jerry Elvin (S), Lindesberg

Läs mer

Protokoll. Överförmyndarnämnden 2015-10-06 15-17

Protokoll. Överförmyndarnämnden 2015-10-06 15-17 Överförmyndarnämnden 15-17 2 15 Information från presidiedialog med kommunstyrelsens arbetsutskott...4 16 Månadsuppföljning för överförmyndarnämnden 2015...5 17 Kostnadsersättning för utbildning av gode

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2007-06-12 1-6

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2007-06-12 1-6 2007-06-12 1-6 Plats och Tid Stadshuset 13.30-15.20 Beslutande Kurt Svensson (c), ordförande Kjell Kaså (c) Anne Sörqvist (c) Thomas Fridlund (c) Ulla-Britt Johansson (c) Christer Törnell (fp) Gustav Wennberg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-05 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09-15 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Ulrika Falk (S) Olle Jansson (S)

Läs mer

LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Miljönämnden

LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Miljönämnden LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Sessionssalen, Stadshuset, kl. 18.00. - 21.00. Ledamöter: Lars V Andersson (C) ordförande Carl von Friesendorff (M) vice ordförande Björn Abelson (S)

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 253 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Katarina Christensson, miljöchef, 142 Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-11:10. Beslutande Pierre Månsson (FP) Kalle Heise (MP) Anders Svensson (S) Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon (S) Niclas Nilsson (SD)

Läs mer

Protokoll. Tid: onsdag 13 maj kl 09.00-11.30 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II

Protokoll. Tid: onsdag 13 maj kl 09.00-11.30 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Tid: onsdag 13 maj kl 09.00-11.30 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Erik Johansson (FP) Marianne Malki (KD) Dennis Begic (S) Eva Hesse Almqvist (M) Daniel Granqvist (M) Carmen

Läs mer

J^^É.t Måns Nilsson (S)

J^^É.t Måns Nilsson (S) NORRTÄLJE KOMMUN Utbildningsnämndens arbetsutskott SAMMANTRADESPROTOKOLL Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl. 16.00-16.25 Louise Branting (C), ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2010-03-30 21 Plats och tid Hjernet, 2010-03-30 kl 13.00-14.00 Beslutande Monica Anderssson (S), ordförande Elis Karlsson (S), ersättare för Mosad Saker (S) 19-22 Mosad Saker (S), 23-24 Maritha

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.55

Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.55 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.55 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) kl. 17.35 18.55 Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret

Barn- och utbildningskontoret 1(17) Plats och tid Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00 16.30 ande Ledamöter Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Måns Nilsson (S) Anneli Björck-Andersson (S) Sven-Olov

Läs mer

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.40

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.40 Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.40 1 (14) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Lars Svensson (s), ledamot Boel Rosdahl (s), ledamot Lars Holmström (m), ledamot Patrik Ströbeck (m),

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2010-10-19 kl 13:15 15:20, ajournering kl 14:00 14:20

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2010-10-19 kl 13:15 15:20, ajournering kl 14:00 14:20 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2010-10-19 kl 13:15 15:20, ajournering kl 14:00 14:20 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Carin Olsson (C) Mikael von Krassow (S) Christian Juntunen

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Beslutande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman, ej 79 Mayvor Lundberg Kerstin Eriksson Catharina Fredriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Utbildningsnämnden 2011-12-20 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 84-95. Kristina Sköld.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Utbildningsnämnden 2011-12-20 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 84-95. Kristina Sköld. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Plats och tid Koordinaren Stora Mötet kl 13.15-17.10 Beslutande Britta Bergström (S) Bror Sterner (S) Solweig Ericsson-Kurg (FP) Linda Hägglund (S) Mikael Sporgelin (S)

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-05-30 1(16) Plats och tid Christian Kruse- rummet, kommunhuset Ringsjövägen 4. 13.00 16.00 Beslutande Birgitta Andersson, M, ordförande Eva Malvå, MP Lena Rosvall, S Per- Erik Andersson, C Övriga

Läs mer

Information - ungdomsenheten

Information - ungdomsenheten Bildningsnämnden 2015-04-27 1(20) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet, kl. 14.00 17.20 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Per Aspengren (S) vice ordförande Hans Bolin (S) ersätter Steinar Ruud

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad...

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad... Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2014-08-15 Innehåll 101 Antagande av städentreprenad... 136 2014-08-15 135 Plats och tid Bjurbäcksrummet kl. 09.00-09.25 ande Thore Thorstensson, ordf.

Läs mer

DANDERYDS KOMMUN Fastighetsnämnden

DANDERYDS KOMMUN Fastighetsnämnden 1(16) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen, kl. 18.30 20.00 Paragrafer 47-57 Beslutande Torsten Sjögren (M), ordförande Maria Mandahl (C), 1:a vice ordförande Sivert Svärling (S) tjg ers Sven Carlsson

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(18) Sammanträdesprotokoll 2012-10-09.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(18) Sammanträdesprotokoll 2012-10-09. Sammanträdesprotokoll 1(18) 2012-10-09 Kommunfullmäktige Plats och tid: Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby 18.30-20:55 ande: Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 2015-06-18 1(23) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kl. 08.30-12.00 Beslutande Ewa Arvidsson (S), ordförande Birgit Karlsson (MP) Cecilia

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2013-09-23 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats,

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2013-09-23 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats, Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv,, kl 17.30 17.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats, ersättare Övriga deltagare Bengt Jönsson (S), tjg ers för Karl-Erik Kruse (S)

Läs mer

Marianne Zackrisson (S)

Marianne Zackrisson (S) 1 (15) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 13.15 15.50 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Kristina Hovander (Mp) 13.15-15.45 Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf. Rose-Marie

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 16 juni 2003

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 16 juni 2003 Kommunstyrelsen 16 juni 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 juni kl 14.00-14:35 Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Lars Rundgren (m) Bo Ivgren

Läs mer

Sonja Höglund (siv), ordförande Gunnar Eriksson (s) Larsgöran Larsson (m) Helen Holmgren, förvaltningschef Annica Arvidsson, sekreterare

Sonja Höglund (siv), ordförande Gunnar Eriksson (s) Larsgöran Larsson (m) Helen Holmgren, förvaltningschef Annica Arvidsson, sekreterare 1(11) Plats och tid Omvårdnadsförvaltningen,, kl. 09.00-12.00 ande Ledamöter Sonja Höglund (siv), ordförande Gunnar Eriksson (s) Larsgöran Larsson (m) Ersättare Linnéa Kihlström (kd) Anneli Ericsson (s)

Läs mer

Lars Henriksson (C), tjänstgörande ersättare 35

Lars Henriksson (C), tjänstgörande ersättare 35 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Kommunhuset i Älmhult den 13 april 2015 kl. 13.30 16.45 Sida Beslutande Tommy Lövquist (S), ordförande Birgitta Bengtsson (S) Roland Johansson (S) Eva Dickner (Mp) Peter

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-11 1(12) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-15.00 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes

Läs mer

Ansökan om förhandsbesked för tillbyggnad och takresning Dnr 2009/23

Ansökan om förhandsbesked för tillbyggnad och takresning Dnr 2009/23 1 (20) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 15.00 16.30 Beslutande Marie-Louise Andersson (v) ordförande Patrik Ströbeck (m) viceordförande Ulla-Britt Brandin (kd) ledamot Edvard Galia

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17 2010-10-27 1-17 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Kommunchef Svante Melander Utses

Läs mer

2013-03-26. Socialkontoret, kl.15.00-16.55

2013-03-26. Socialkontoret, kl.15.00-16.55 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) 2013-03-26 Plats och tid ande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.55 Robin Gustavsson (KD) ordförande Sven-Erik Andersson (C) 1:e vice ordförande Leif Jannerstig

Läs mer

Socialkontoret, kl.15.00-16.05

Socialkontoret, kl.15.00-16.05 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid ande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.05 Lena Nilsson (S) ordförande Sven-Erik Andersson (C) 1:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-19 1. ( 5 ) KS040119

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-19 1. ( 5 ) KS040119 Kommunstyrelsen 2004-01-19 1. ( 5 ) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 17.15 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s), ers för Annica Blomgren (s) Ahti

Läs mer

Lars Eliasson, teknisk direktör Marie Stahl, stabschef Kristin Åberg Nilsson, T.f. fastighetschef Christina Eriksson, nämndsekreterare

Lars Eliasson, teknisk direktör Marie Stahl, stabschef Kristin Åberg Nilsson, T.f. fastighetschef Christina Eriksson, nämndsekreterare 1(8) Plats och tid Tranholmen, Mörby centrum, plan 6, kl.18.33 20.00 Paragrafer 22-28 Beslutande Övriga deltagare Torsten Sjögren (M), ordförande Lars-Gunnar Wallin (FP), 1:e vice ordförande Anette Jellve

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-02 (8) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M) Pierre

Läs mer

Utbildningsnämnden 2011-05-24 1. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 10.00-12.00, 13.30-14.30, 14.30-15.00, 15.30-16.

Utbildningsnämnden 2011-05-24 1. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 10.00-12.00, 13.30-14.30, 14.30-15.00, 15.30-16. Utbildningsnämnden 2011-05-24 1 Plats och tid Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 10.00-12.00, 13.30-14.30, 14.30-15.00, 15.30-16.30 Närvarande och beslutande Enligt förteckning

Läs mer

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Adéle Bergentoft (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers.

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Adéle Bergentoft (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers. Plats och tid Pelles lusthus, måndagen den 9 december 2013, kl 13.30-16.05 Mötet ajournerades kl 14.30-15.00 Ledamöter och ersättare Beslutande Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Adéle Bergentoft (M), 2:e

Läs mer

Lars-Hugo Pettersson (MP) Anita Rydberg. Elin Andersson Pia Westlin Kerstin Nordin Anette Ivarsson Magnus Pettersson

Lars-Hugo Pettersson (MP) Anita Rydberg. Elin Andersson Pia Westlin Kerstin Nordin Anette Ivarsson Magnus Pettersson 1(16) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (3) Plats och tid Koordinaten, Stora mötet kl 13.00-17.20 Beslutande Lotta Johnsson Fornarve (V) 37-42 Claes-Göran Borrman (S) Ordf. 32-36 Ingemar Urborn (M) Tero Ruohonen

Läs mer

Arbetsmiljöenheten, 2011-04-04 kl 09.30 12.00

Arbetsmiljöenheten, 2011-04-04 kl 09.30 12.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens Personalutskott 2011-04-04 1 (14) Tid och plats Arbetsmiljöenheten, 2011-04-04 kl 09.30 12.00 ande Ewa Wemby (M) Dan Berger (S) Barbro Kärrstrand (Fp) Anita Zieme

Läs mer

Socialkontoret, Mörby centrum

Socialkontoret, Mörby centrum 1(15) Plats och tid Socialkontoret, Tranholmen Mörby centrum, kl 18:30-19:35 Paragrafer 68-80 Beslutande Carina Erlandsson (M), ordförande Ersättare Birgitta Lindgren (FP) Anita Dath (M) Mikael Adersteg

Läs mer

Margareta Ydringer Eriksson, gymnasiechef Linda Hansson, ekonom Ulla Jons, nämndsekreterare. Lennart Sacrédeus, S:t Mikaelsskolan, 2013-06-14

Margareta Ydringer Eriksson, gymnasiechef Linda Hansson, ekonom Ulla Jons, nämndsekreterare. Lennart Sacrédeus, S:t Mikaelsskolan, 2013-06-14 2013-06-05 Sida 1-15 Gymnasienämnden Plats och tid Konferensrummet, S:t Mikaelsskolan, onsdag 5 juni 2013 kl 09.00-12.00 ande Lennart Sohlberg (S), Mora, ordförande Gunilla Elings Friberg (S), Orsa, vice

Läs mer

Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans (S), 25-26 Marita Björkvall (KD) Verksamhetschef Anders Johansson

Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans (S), 25-26 Marita Björkvall (KD) Verksamhetschef Anders Johansson HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Beslutande Kommunhusets tingssal onsdagen den 16 november 2011, kl 08.30-15.30 Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans (S), 25-26 Marita

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-11 2011-08-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-11 2011-08-18 1 MORA ORSA MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-11 OBS! På grund av felaktigt datum i föregående utskrivet och justerat protokoll. Justeras protokollet om 2011-09-08. Plats och tid Kulturhuset, Orsa kl

Läs mer

Carina Schön Sören Johansson. Ej tjänstgörande ersättare. Kommunkontoret måndag den 25 mars 2013 kl 15:30. Anslag/Bevis

Carina Schön Sören Johansson. Ej tjänstgörande ersättare. Kommunkontoret måndag den 25 mars 2013 kl 15:30. Anslag/Bevis SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Heby Folkets Hus, Heby kl 17:00 21:00 Beslutande Annika Krispinsson (C), ordf. Håkan Collin (S) Carl-Åke Elmersjö (MP) Tomas Bergström (FP) Anders Birgersson

Läs mer

Protokoll 2011-11-02

Protokoll 2011-11-02 2011-11-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum, Kumla, 2011-11-02, klockan 17:00 Beslutande Lennart Eriksson (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Stefan Svensson (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-06-14 1(11) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: kl. 13.00 15.45, Fotbollens Hus Annika Engelbrektsson (S), ordf. Birgitta Höijer (C) Bjarne Rasmussen (S) Marianne Högberg (S) Ove Gunnarsson (S) Ulf

Läs mer

Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun

Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun Sammanträdesdatum Sida 1(17) Plats och tid Sammanträdesrummet Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret kl. 10.00- Beslutande enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Tomas Sjöberg, nämndssekreterare Cristine

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-10 2013-04-24

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-10 2013-04-24 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-10 Plats och tid Koppången, G:a brandstationen, Orsa kommun kl 08.00 12.00 ande Hans Nahlbom (S) Ordförande Christina Bröms (C) Karolina Treson (S) ersätter Gunnar Nilsson

Läs mer

Protokoll 2012-05-21

Protokoll 2012-05-21 2012-05-21 Plats och tid Filmstudion Hällabrottet, 2012-05-21, klockan 18:30 19:15 Beslutande Roger Arvidsson (S) Elisabeth Berglund (V) Lennart Eriksson (S) Mats Hellgren (M) Katarina Hansson (S) Karl-Gunnar

Läs mer

Räddningstjänsten, Malung KL 08.00-09.00. Jan Jespersen (S), ordförande Håkan Oskarsson (S) Lars-Åke Nilsson (M) Per Hampus, räddningschef

Räddningstjänsten, Malung KL 08.00-09.00. Jan Jespersen (S), ordförande Håkan Oskarsson (S) Lars-Åke Nilsson (M) Per Hampus, räddningschef Räddningsnämnden 1 Plats och tid Beslutande Räddningstjänsten, Malung KL 08.00-09.00 Jan Jespersen (S), ordförande Håkan Oskarsson (S) Lars-Åke Nilsson (M) Göran Tenn (C) Daniel Johansson (FP)) Övriga

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2003-04-24 1 (10) Ann Svensson Hans Nilsson Klas-Gunnar Appel (s) Från kl 14.00 Britt-Marie Kärngren (s)

Vård- och Omsorgsnämnden 2003-04-24 1 (10) Ann Svensson Hans Nilsson Klas-Gunnar Appel (s) Från kl 14.00 Britt-Marie Kärngren (s) Vård- och Omsorgsnämnden 2003-04-24 1 (10) Plats och tid Beslutande Socialpsykiatrins dagcentral Gnistan, Biblioteksgatan, kl 13.15-16.30 Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-01-07 1 (7) Plats och tid Gyllene salen, Apotekshuset Vingåker, måndagen den 7 januari 2013, kl. 08.30-09.40 Beslutande Raul Sevefjord (M) ordf Thommy Gustafsson (S) Övriga deltagande Helena Viklund,

Läs mer

Personalutskottet 2012-11-15

Personalutskottet 2012-11-15 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2012-11-15, kl 0900-1200 ande Jan Larsson, S Pirkko Heikkilä, V Laila Mäki, S Övriga deltagande Gösta Lindmark, administrativ

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Byggnadsnämnden. Innehåll 2014-05-21. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

M U L L S J Ö K O M M U N Byggnadsnämnden. Innehåll 2014-05-21. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag M U L L S J Ö K O M M U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-05-21 Innehåll 51 Tillkommande ärenden... 68 52 Föregående protokoll... 69 53 Delgivningar... 70 54 Ekonomiuppföljning av byggnadsnämndens

Läs mer

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00-18.05

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00-18.05 1(15) Plats och tid ande Ledamöter Tjg ersättare Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00-18.05 Peter Krööse (c), ordförande Anita Karmteg (fp) Annika Bjelvert (m) Eva Hammar (mp)

Läs mer

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll 2014-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll 2014-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Leif Hägg (M), ordförande Fredrik Jönsson (C), 2:e vice ordförande Karl-Erik Kruse (S)

Läs mer

Socialnämnden 2015-12-09 1 (16)

Socialnämnden 2015-12-09 1 (16) 2015-12-09 1 (16) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2015-12-09 kl. 9:00-12:00 Ajournering kl. 10:40-11:00, 11:09-11:30. Reservationsmotivering 132 biläggs protokollet Beslutande

Läs mer

Tryggve Reinmar (S) 51-61 Rita Edlund, nämndsekreterare. Kommunkontoret, Heby, 23 maj 2013, kl 13.00. Sekreterare Paragrafer 51-62 ANSLAG/BEVIS

Tryggve Reinmar (S) 51-61 Rita Edlund, nämndsekreterare. Kommunkontoret, Heby, 23 maj 2013, kl 13.00. Sekreterare Paragrafer 51-62 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-15.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) 51-61

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Bertil Börjesson

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2013-10-23

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2013-10-23 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, onsdag den 23 oktober 2013 kl. 14.00-16.00 ande Ordinarie ledamöter: Lars-Ejert Steifeldt (M), ordförande Ing-Marie Arwidsson (KD), 1:e vice ordf. Susanne Sjögren

Läs mer