Kommunstyrelsens kansli, Tingshuset

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsens kansli, Tingshuset"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Plats och tid Hjernet, kl Beslutande enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Thomas Jansson, controller, 154 Håkan Kangert, Gyttorps Ridklubb, 155 Charlotte Adler, Gyttorps Ridklubb, 155 Jan Norlund, kommunchef Eva R Stensson, kommunsekreterare Utses att justera Per Andreasson (S) Justeringens plats och tid Under- skrifter Sekreterare... Paragrafer Eva R Stensson Ordförande... Tom Rymoen (M) Justerande... Per Andreasson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens kansli, Tingshuset Underskrift...:. Tom Rymoen, ordförande

2 Kommunstyrelsen Ks 154 dnr 208/2011 Koncernbokslut för tiden januari-juni 2011 med helårsprognos. Ekonomiavdelningen har upprättat koncernbokslut för tiden januari-juni 2011 med helårsprognos. Prognosen visar på en avvikelse gentemot budget med mkr. att lägga koncernbokslutet till handlingarna.

3 Kommunstyrelsen Ks 155 dnr 225/2011 Gyttorps Ridklubbs anhållan om ekonomiskt stöd Representanter för Gyttorps Ridklubb informerar om rubricerat ärende. Klubben har överlämnat en skrivelse med anledning av de ekonomiska problem som uppstått i samband med att klubben bygger nytt ridhus. Kommunfullmäktige beslutade , 69, bland annat att bevilja Gyttorps Ridklubb ett ränte- och amorteringsfritt lån på 1 mkr för att bygga ridhus och att lånet avskrivs med kronor årligen. Gyttorps Ridklubb anhåller i första hand om att det tidigare beviljade ränteoch amorteringsfria lånet ökas från 1 mkr till 1,7 mkr. I andra hand anhåller klubben om att det ränte- och amorteringsfria lånet ökas till 1,35 mkr och att kommunen ställer borgen för ett lån i Bergslagens Sparbank på kronor. Kommunstyrelsen ajournerar sig ca 15 minuter. Efter avslutad ajournering återupptas förhandlingarna. Ordföranden yrkar på att ärendet återupptas vid kommunstyrelsens sammanträde och att under tiden ska ytterligare information i ärendet inhämtas. Solveig Oscarsson (S) yrkar bifall till ordförandens förslag. Solveig Oscarsson (S) yrkar vidare på att det ränte- och amorteringsfria lånet ökas från 1 mkr till 1,2 mkr för att säkerställa åtgärder inför vintern. Helena Vilhelmsson (C) yrkar bifall till ordförandens yrkande. Camilla Andersson (V) yrkar bifall till Solveig Oscarssons yrkande. Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att detsamma bifalls. Därefter ställer ordföranden proposition på Solveig Oscarssons tilläggsyrkande och finner att detsamma avslås. Omröstning är begärd och ska verkställas. Ordföranden ställer följande omröstningsproposition vilken godkänns. Den som bifaller Solveig Oscarssons tilläggsyrkande röstar ja och den som avslår tilläggsyrkandet röstar nej.

4 Kommunstyrelsen Efter avslutad omröstning meddelar ordföranden att kommunstyrelsen avgivit 7 ja-röster och 8 nej-röster. att inhämta ytterligare information i ärendet och att ärendet återupptas på sammanträde

5 Kommunstyrelsen Ks 156 dnr 229/2011 Förslag till nybyggnad av gång- och cykelväg i anslutning till kvarteret Väghyveln. Kommunchefen har överlämnat en skrivelse om rubricerat ärende. I samband med etablering av ny ICA-butik i kvarteret Väghyveln har det sedan en tid diskuterats att förbättra tillgängligheten till området med en ny gång- och cykelväg i förlängningen av vändplatsen vid Alvägen och ca 294 meter norrut. Bergslagens Kommunalteknik har kalkylerat kostnaden för vägen till ca kronor. Kommunchefen har fört diskussioner om medfinansiering av vägen med representanter för ICA som dock avböjt att delta i finansieringen. Finansiering av ovanstående gång- och cykelväg kan ske genom att omdisponera medel som i år inte kan tas i anspråk på grund av att statlig medfinansiering ännu inte beviljats för gång- och cykelväg Esstorp-Hagby och Timglasbusshållplats vid Järntorgsskolan. Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar ordföranden på att kommunchefen får i uppdrag att fortsätta förhandlingarna om medfinansiering med representanter för ICA. Thomas Jansson (S) yrkar på att det i beslutet inte anges vilken summa kommunen anslår till nybyggnationen utan enbart att man anslår medel till nybyggnation för gång- och cykelväg i anslutning till kvarteret Väghyveln. David Stansvik (S) yrkar bifall till Thomas Janssons yrkande. Ordföranden ställer proposition på kommunchefens förslag med Thomas Janssons förslag till ändring samt sitt eget tilläggsyrkande och finner att desamma bifalls. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anslå medel för nybyggnad av gång- och cykelväg i anslutning till kvarteret Väghyveln att finansiering sker genom omdisponering av medel i investeringsbudgeten från anslag för gång- och cykelväg Esstorp-Hagby och Timglasbusshållplats vid Järntorpsskolan samt att kommunchefen får i uppdrag att fortsätta förhandlingarna om medfinansiering med representanter för ICA.

6 Kommunstyrelsen Ks 157 dnr 234/2011 Projekt för att öka andelen unga vuxna i arbete. Kommunchefen har överlämnat en skrivelse om rubricerar ärende. Ungdomsarbetslösheten i Nora kommun ligger fortfarande på en hög nivå. Det är av största vikt att snarast vidta åtgärder för att öka andelen unga vuxna i arbete. I Nora kommun hanteras dessa frågor inom bildningsförvaltningens vuxenlärandeenhet. För att åstadkomma en påtagligt positiv utveckling på det här området räcker inte kommunens resurser. Det krävs samverkan med många aktörer, såväl privata som offentliga och andra på både lokal som regional nivå. Vuxenlärandeenheten bör därför få ett uppdrag att snarast ta fram en projektplan med den inriktning som anges ovan och som har sin utgångspunkt i kommunens strategiska mål. Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Helena Vilhelmsson (C) på att uppdraget ska ges till bildningsförvaltningens vuxenlärandeenhet och socialförvaltningens vuxenhet gemensamt. Ordföranden ställer proposition på kommunchefens förslag med Helena Vilhelmssons tilläggsyrkande och finner att desamma bifalls. att uppdra till bildningsförvaltningens vuxenlärandeenhet och socialförvaltningens vuxenenhet att gemensamt till ta fram en plan för ett projekt som ska syfta till att, i samverkan med andra aktörer, öka andelen unga vuxna i arbete i Nora kommun med utgångspunkt i kommunens strategiska mål.

7 Kommunstyrelsen Ks 158 dnr 170/2011 Yttrande över Trafikverkets remiss om förstudie Nora-Örebro. Inom ramen för samverkansprojektet Mer Koll har Trafikverket genomfört rubricerad förstudie. Förstudien har som syfte att utreda bättre kollektivtrafik på sträckan Nora-Örebro. Örebro kommun, Länsstyrelsen i Örebro län, Transportstyrelsen, Nora Bergslags Veteran Järnväg, Länstrafiken Örebro AB samt Nora kommun har getts möjlighet att yttra sig över förstudien. Länstrafiken har upprättat ett förslag till yttrande. Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen ställer sig bakom Länstrafikens förslag till yttrande såsom eget yttrande. att ställa sig bakom Länstrafiken Örebro AB:s yttrande såsom eget yttrande.

8 Kommunstyrelsen Ks 159 dnr 17/2011 Val av tre ledamöter till kommunstyrelsens personalutskott för tiden Kommunstyrelsen beslutade , 93, att inrätta ett personalutskott bestående av tre ledamöter varav en ordförande. att utse ledamöter enligt nedan. Ledamöter Monika Aune (MP) Järle Gård Nora kommun Helena Vilhelmsson (C) Bäcketorp Gyttorp Svenerik Nykvist (S) Brunnsgatan Nora Ordförande: Monika Aune

9 Kommunstyrelsen Ks 160 dnr 212/2011 NTF Örebro Läns anhållan om bidrag för kampanjen Lyktgubbar. NTF Örebro Län har inkommit med en ansökan om bidrag med kronor till kampanjen Lyktgubbar i Nora. Syftet med kampanjen är att göra människor synliga. Kampanjen har pågått under ett antal år och resultatet visar att antalet personer som använder cykellyse och reflex ökar. Kommunstyrelsen beslutade , 129, att bevilja NTF Örebro Län ett bidrag med kronor för 2009 års kampanj. På grund av missförstånd inom organisationen genomfördes inte någon kampanj i Nora Med anledning av detta beslutade kommunstyrelsen , 135, att avslå föreningens ansökan om bidrag för 2010 och att de anslagna medlen för 2009 skulle användas för 2010 års kampanj. NTF Örebro Län genomförde under november månad 2010 aktiviteten Lyktgubbar i Nora kommun. Aktiviteten omfattade två delar, dels information till allmänheten och dels information utanför några av kommunens förskolor. att bevilja NTF Örebro Län kronor för kampanjen Lyktgubbar i Nora i november 2011 samt att medlen anslås från kommunstyrelsens förfogandemedel.

10 Kommunstyrelsen Ks 161 dnr 80/2011 Förändringar i kommunens bolagskoncern. Kommunchefen överlämnade en skrivelse om rubricerat ärende. Kommunfullmäktige beslutade , 89, att bilda ett holdingbolag som blir moderbolag för nuvarande Norabostäder AB och Nora Utveckling AB. Samtidigt beslutade kommunfullmäktige att verksamheterna näringsliv, turism och marknadsföring återförs från Nora Utveckling AB till Nora kommun och organiseras under kommunförvaltningen. Fullmäktige beslutade också att uppdra till holdingbolaget att återkomma med förslag till ytterligare förändringar samt att beslutet gäller under förutsättning att erforderliga fackliga förhandlingar genomförs enligt gällande lagar och avtal. Kommunchefen har anlitat konsultfirman PWC för konsultation vid genomförandet av förändringen i bolagsstrukturen. Konsulten föreslår att förändringen genomförs genom att bolaget bildas med ett aktiekapital av kronor, att Norabostäder AB och nuvarande Nora Utveckling AB säljs till bolaget till bokfört värde. Kommunchefen föreslår att holdingbolaget (koncernbolaget) ges namnet Nora Rådhus AB då detta namn ansluter till en tradition i svenska kommunägda bolagskoncerner. Kommunchefen föreslår dessutom att Nora Utveckling AB namnändras till Nora Fastigheter AB. Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige besluta att bilda Nora Rådhus AB att upprätta en civil- och skatterättslig koncern där Nora Rådhus AB är moderbolag till Norabostäder AB och Nora Utveckling AB som namnändras till Nora Fastigheter AB att uppdra till styrelsen i Nora Rådhus AB att förvärva aktierna i Nora Utveckling AB och Norabostäder AB till bokfört värde att uppdra till kommunens ombud, kommunstyrelsens ordförande Tom Rymoen (M), att genomföra nyemission i Nora Rådhus AB genom kvittning av kommunens reversfordran att anta upprättat förslag till bolagsordning, med redaktionell ändring, för Nora Rådhus AB att anslå kronor ur kommunens rörelsekapital som aktiekapital i Nora Rådhus AB att bolagets verksamhet ska starta

11 Kommunstyrelsen att styrelsen för Nora Rådhus AB utses genom val av kommunfullmäktige att styrelsen består av 11 ledamöter varav sex representerar majoriteten och fem representerar oppositionen att kommunchef Jan Norlund ska vara VD i Nora Rådhus samt att samtlig personal anställd inom Nora Utveckling AB:s näringslivsverksamhet och turistbyrå genom så kallad verksamhetsövergång erbjuds anställning i Nora kommuns kommunförvaltning från och med Vid kommunfullmäktiges sammanträde , 90, yrkade Svenerik Nykvist (S) på att ärendet skulle återremitteras för att förtydliga ändamålsbeskrivningen och på grund av osäkerhet omkring LOU-lagstiftningen. Man skulle också utreda risken för förlorade samarbetsvinster för bolagen, att kostnaderna för holdingbolaget preciseras, bland annat arvodering av styrelsen samt mötesfrekvensen. Ett förslag till ägardirektiv ska tas fram för beslut och dessutom ska arbetstagarkonsultens rapport lämnas innan beslut fattas. Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ätendet genom sk minoritetsåterremiss. Vid dagens sammanträde togs ärendet åter upp för behandling och ordföranden yrkade på samma beslutssatser som tidigare med revidering av tidpunk då verksamheten ska starta samt när personalövergången ska ske. Nytt datum föreslås till Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bilda Nora Rådhus AB att upprätta en civil- och skatterättslig koncern där Nora Rådhus AB är moderbolag till Norabostäder AB och Nora Utveckling AB som namnändras till Nora Fastigheter AB att uppdra till styrelsen i Nora Rådhus AB att förvärva aktierna i Nora Utveckling AB och Norabostäder AB till bokfört värde att uppdra till kommunens ombud, kommunstyrelsens ordförande Tom Rymoen (M), att genomföra nyemission i Nora Rådhus AB genom kvittning av kommunens reversfordran att anta upprättat förslag till bolagsordning, med redaktionell ändring, för Nora Rådhus AB att anslå kronor ur kommunens rörelsekapital som aktiekapital i Nora Rådhus AB

12 Kommunstyrelsen att bolagets verksamhet ska starta att styrelsen för Nora Rådhus AB utses genom val av kommunfullmäktige att styrelsen består av 11 ledamöter varav sex representerar majoriteten och fem representerar oppositionen att kommunchef Jan Norlund ska vara VD i Nora Rådhus samt att samtlig personal anställd inom Nora Utveckling AB:s näringslivsverksamhet och turistbyrå genom så kallad verksamhetsövergång erbjuds anställning i Nora kommuns kommunförvaltning från och med

13 Kommunstyrelsen Ks 162 dnr 243/2011 Sammanträdestid för tema-au hösten Ordföranden föreslår möte för tema-au kl att godkänna ordförandens förslag till sammanträdestid för tema-au enligt ovanstående.

14 Kommunstyrelsen Ks 163 dnr 244/2011 Information om förslag till gemensamt ägardirektiv för samtliga kommunägda bolag i koncernen Nora Rådhus AB. Ordföranden informerar om att kommunchefen har tagit fram ett förslag till gemensamt ägardirektiv för samtliga kommunägda bolag i koncernen Nora Rådhus AB. Förslaget delas ut och kommer att behandlas på kommunstyrelsens sammanträde

15 Kommunstyrelsen Ks 164 Delegationsbeslut , 27. Kommunstrategen Bifall till ansökningar om upplåtelse av allmän platsmark under vissa förutsättningar. (dnr 7/2011) , Kommunstyrelsens ordförande Återbesättningsprövningar. (21/2011) Kommunstyrelsens ordförande Beslut i brådskande ärende. (dnr 39/2011) Kommunchefen Attestant och ersättare för undertecknande för ansvar 55003, Ishallen Hagby. att lägga delegationsärendena till handlingarna.

16 Kommunstyrelsen Ks 165 Delgivningar Ekonomiavdelningen Efterkalkyler, BKT. (dnr 345/2009) Ekonomiavdelningen Efterkalkyl, bildningsförvaltningen. (dnr 15/2011) Protokollsutdrag från Bergslagens Miljö- och Byggnämnds sammanträde , 2, Konsekvensanalys budget (dnr 138/2011) För kännedom: BMB Yttrande till Miljödepartementet över Miljömålsberedningens betänkande Etappmål i miljösystemet samt Naturvårdsverkets rapport Miljömålen på ny grund. (dnr 144/2011) Protokollsutdrag från Örebro läns landstings sammanträde , 97, Överenskommelse avseende regional kollektivtrafikmyndighet. (dnr 150/2011) För kännedom: NBVJ Remissvar på Trafikverkets förstudie angående eventuell pendeltrafik Örebro-Ervalla-Nora. (dnr 170/2011) Protokollsutdrag från Bergslagens Miljö- och Byggnämnds sammanträde , 189, Delårsrapport per den 31 augusti (230/2011) Protokoll från Bergslagens Miljö- och Byggnämnds sammanträde Protokoll från Bergslagens Miljö- och Byggnämnds sammanträde För kännedom: Bergstaten Underrättelse till Botnia Exploration AB om frånträdande av undersökningstillstånd enligt minerallagen Protokollsutdrag från Bergslagens Miljö- och Byggnämnds sammanträde , 188, Internkontroll Protokoll från Överförmyndarnämndens sammanträde Protokoll från Nerikes Brandkårs direktionssammanträde

17 Kommunstyrelsen Protokoll från Bergslagens Kommunaltekniks sammanträde att lägga delgivningsärendena till handlingarna.

Kommunfullmäktige 2013-03-13 1

Kommunfullmäktige 2013-03-13 1 Kommunfullmäktige 2013-03-13 1 Plats och tid Nora Stadshotell, 2013-03-13 kl 18.00-20.30 Beslutande enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Jan Forsmark, Omställning Sverige Hela Sverige ska leva

Läs mer

Irja Gustavsson (ersättare Ulf Eriksson)

Irja Gustavsson (ersättare Ulf Eriksson) Plats och tid Kommunhusets sammanträdesrum Leja, Lindesberg, kl. 09:00-10:45 ande Anders Larsson (C), ordf. Pär-Ove Lindqvist (M) Bo Bäckman (C) Tuula Marjeta (C) Ulf Eriksson (M), ersättare för Anniette

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen 225 3Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal kl. 14.00 18.55 ande Henrik Jansson, ordf. (m) Kent Oskarsson (s) Anders Stein (mf) ers. för Stefan Lindkvist (mf) Mikael Lundqvist (mf) ers. För Johnny

Läs mer

2(42) Kommunstyrelsen. Datum 2008-10-15

2(42) Kommunstyrelsen. Datum 2008-10-15 2(42) Ersättare Martina Bach (fp) 250-259 Hans Raita (m) Kjell Schöld (mp) 250-277 Vaino Roth (s) 250-259, 261-283 Camilla Andersson Hult (v) Zvonko Borcic (sd) 260 jäv Övriga Stefan Johansson, kanslichef

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s) arbets- och personalutskott 2012-05-07 1(33) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 7 maj 2012, kl 08.00 12.00, 13.00-14.30 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2010-09-13 1(71) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 16.00-16.10 kl 18.00-18.20 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Karlsson, kommundirektör Tommie

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35

Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35 Kommunstyrelsen 2015-02-03 1(16) Plats och tid Salen, Centralplan1, Alvesta 3 februari 2015 kl. 09.00 12.40 Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35 Justerade paragrafer 1-13 ande Per Ribacke (S), ordf.

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

Kommunkontoret 2011-09-07

Kommunkontoret 2011-09-07 LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (41) Beslutande Övriga deltagande Plats och Tingshuset, tid Kopparberg Tid: 08.30 12.00 13.00 14.10 Ewa-Leena Johansson (S) Ingemar Javinder (S) Antti Tsupukka

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 20 juni 2011 kl. 8.00 15.40 ajournering kl. 11.20-14.00

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 20 juni 2011 kl. 8.00 15.40 ajournering kl. 11.20-14.00 Kommunstyrelsen 1 (32) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 20 juni 2011 kl. 8.00 15.40 ajournering kl. 11.20-14.00 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin

Läs mer

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 336-378 Karin Boström. Ordförande... Marit Holmstrand. Justerande... Maj-Britt Tönners

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 336-378 Karin Boström. Ordförande... Marit Holmstrand. Justerande... Maj-Britt Tönners Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30: - 16:00 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande Vd Närljus Lars Forslöf, 336 Utredare Robert Hed, 337 Kostchef Maria Persson, 337 Samhällsbyggnadschef K-G Wikander,

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (40) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(30) Plats och tid Beslutande Almdalen, Apotekshuset, Krokom, tisdagen den, kl 08.30-16.20 Ledamöter Lisa Sallin, M, ordf Göte W Swén, M, tjg ers för Maria Söderberg, C Rolf Lilja,

Läs mer

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 18.30 21.30 Beslutande Se sid 2) Övriga deltagare Kommunchef Åsa Ratcovich Administrativ chef Michael Andersson Utses att justera Justeringens tid och plats Margareta

Läs mer

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 224-259 Karin Boström. Ordförande... Marit Holmstrand. Justerande... László Gönczi

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 224-259 Karin Boström. Ordförande... Marit Holmstrand. Justerande... László Gönczi Kommunstyrelsen Plats och tid Ljusdalssalen, förvaltningshuset Ljusdal. Torsdag 7 oktober 2010 Kl 08:30-17:00 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande Personalchef Britt-Marie Andersson Nilsson, 225

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2011-05-02 1(66) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 18.00-19.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Tommie Eriksson, kommundirektör Gunnel Löfqvist,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 ande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) BrittMarie Hansson

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 5. Rapport: Kvalitetssäkring av verksamhet och ekonomi 2015-2018.

Kommunkontoret i Bergsjö. 5. Rapport: Kvalitetssäkring av verksamhet och ekonomi 2015-2018. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 13 november 2014 kl. 08:15. 1. Val av justerare. 2. Godkännande av

Läs mer

Ersättare: Övriga deltagande:claes Hultgren, kommunchef Bo Forsberg, sekreterare. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 22 juni 2006

Ersättare: Övriga deltagande:claes Hultgren, kommunchef Bo Forsberg, sekreterare. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 22 juni 2006 Kommunstyrelsen 20 juni 2006 1 (21) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.00 Ajournering 15.00-15.30, 15.45-15.50 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Anita Widman Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09 Datum: Onsdagen den 9 oktober 2013 Tid: Kl 08.00-12.05 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 10 oktober, klockan 16.00. Paragrafer: 90-107 Utses att justera: Peder Engdahl

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Spinnerskan i Mark AB 2014-05-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Spinnerskan i Mark AB 2014-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Plats och tid Örestensrummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 12.00 Beslutande M Tomas Johansson S C S KD Barbro Petersson Anders Andersson Christopher Thorsson Ola Andreasson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2011-02-10 1 [38] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset, kl. 15.00 17.50 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Bo Bertelsen (M) 1:e vice ordförande Lars Thorsson (M) Yvonne Andersson

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011. Innehållsförteckning KROKOMS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011 Innehållsförteckning Sida * Öppnande, 85...2-3 * Frågor, 86,...4-5 * Allmänhetens frågestund, 87... 6 * Medborgarförslag om helt ny

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 730/2011. Datum: 2011-09-20 Klockan: 14:00-15:00 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 730/2011. Datum: 2011-09-20 Klockan: 14:00-15:00 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 730/2011 Kommunstyrelsen Datum: 2011-09-20 Klockan: 14:00-15:00 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Lennart Bondeson (KD) Kent Persson (M) Björn Sundin (S) Fisun

Läs mer