Kommunfullmäktige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige 2013-03-13 1"

Transkript

1 Kommunfullmäktige Plats och tid Nora Stadshotell, kl Beslutande enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Jan Forsmark, Omställning Sverige Hela Sverige ska leva 7 Jan Norlund, kommunchef Eva R Stensson, kommunsekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Enar Moberg (S) och Monika Aune (MP) Tingshuset, kl 8.30 på Tingshuset Under- skrifter Sekreterare... Paragrafer 1-25 Eva R Stensson Ordförande... Ture Österberg (M) Justerande... Enar Moberg Monika Aune ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunfullmäktige Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens kansli, Tingshuset Underskrift...:. Ture Österberg, ordförande

2 Kommunfullmäktige Kf 1 dnr 12/2013 Motion 1/2013 om namnbyte av Glasstorget Jan Rylander (NP) överlämnade rubricerad motion. Motionären föreslog: att torgytan, det s.k. Glasstorget, får namnet Lilla Torget samt att det överlämnas till Bergslagens Miljö- och Byggnämnd för myndighetbeslut för framtiden. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

3 Kommunfullmäktige Kf 2 dnr 14/2013 Motion 2/2013 om arkitekttävling om En modern Bergsmansby i Nora Karl-Holger Sjöberg och Jan Rylander (båda NP) överlämnade rubricerad motion. Motionärerna föreslog: att man utlyser en arkitekttävling där arkitekten erhåller friheten att ta fram underlag med följande motto En modern Bergsmansby. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

4 Kommunfullmäktige Kf 3 dnr 66/2012 Motion 3/2013 om fullmäktigeberedning för att kartlägga barns och ungas situation i Nora kommun John Sundell (KD) överlämnar rubricerad motion. Motionären föreslår: att kommunfullmäktige tillsätter en beredning där alla partier är representerade och som har till uppgift att kartlägga barns och ungas situation i Nora och föreslå förbättringar. Beredningen ska kunna knyta expertis till sig och ungdomars åsikter ska efterfrågas. Motionären yttrar sig. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

5 Kommunfullmäktige Kf 4 dnr 70/2013 Motion 4/2013 om inköp av hjärtstartare Christer Häggqvist (M) och Enar Moberg (S) överlämnar rubricerad motion. Motionärerna föreslår: att Nora kommun snarast köper en hjärtstartare på varje våning till äldreboendena Hagby ängar och Tullbackagården att kommunen utreder vilka andra kommunala verksamheter som behöver startare samt att kommunen via sin hemsida informerar invånarna var det finna hjärtstartare. Enar Moberg yttrar sig. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

6 Kommunfullmäktige Kf 5 dnr 78/2013 Interpellation om införandet av LOV Johan Lundvist (NP) ställer följande fråga till kommunstyrelsens ordförande. Fullmäktige har beslutat att det ska införas LOV i Nora Socialnämnden har sökt och fått pengar för detta av staten. Nu har införandet av LOV avstannat och den nya majoriteten har ställt frågan till socialstyrelsen om man kan använda pengarna som man fått för införande av LOV till utredningar av möjligheterna till införande av LOV. Jag och många med mig tycker att detta är att gå emot ett fullmäktiges beslut vilket ur ett demokratiskt perspektiv är ytterst allvarligt. För att få en mera objektiv syn på detta har jag tagit kontakt med jurist på SKL. Juristen var tydlig med att om det är så att arbetet omkring LOV är en utredning och inte ett arbete för införande så måste beslutet upp till fullmäktige för modifiering. Hur ser Tom Rymoen på detta? Ska de demokratiska spelreglerna fortsätta att gälla i Nora? Socialnämndens ordförande meddelar att han besvarar frågan vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde, i april månad.

7 Kommunfullmäktige Kf 6 dnr 79/2012 Fråga om inlämnad motion Johan Lundqvist (NP) anhåller om att få ställa en fråga till kommunstyrelsens ordförande vilket godkänns. Frågan lyder: Hur går det med min motion om att alla politiker som sitter med i nämnder och styrelser också ska få en e-post adress med nora.se? Tycker att detta borde kunna få ett snabbt handläggande då det är en relativt enkel men viktig demokratisk förändring. Kommunstyrelsens ordföranden besvarar frågan. Svaret på motionen kommer att behandlas på kommunstyrelsens sammanträde i mars månad. Förslaget till svar är positivt. Johan Lundqvist tackar för svaret.

8 Kommunfullmäktige Kf 7 dnr 80/2013 Information från organisationen Omställning Sverige Hela Sverige ska leva Jan Forsmark från organisationen Omställning Sverige Hela Sverige ska leva informerar om hur man ska skapa en hållbar framtid. Omställning Sverige är den svenska delen av det internationella Transition Towns-nätverket. I kommuner och stadsdelar kan man samlas för att möta de utmaningar som följer av kombinationen oljetopp och klimatförändringar. Uppgiften är att inspirera, uppmuntra, stödja, lära upp och bygga nätverk för lokala utvecklingsgrupper som överväger, initierar och genomför omställningsinitiativ. Hela Sverige ska leva har sedan 2003 arbetat med ett projekt som heter Hållbara bygder. Nu senast engagerade projektet 26 bygder som arbetat med att hitta förutsättningar till att skapa en hållbar framtid på lokal nivå. Under hösten 2007 kom rörelsen i kontakt med Transitionrörelsen i England vilket blev en stor inspirationskälla i arbetet. Transitionrörelsen startade i Totnes, England på hösten Det är en folkrörelse som nu sprider sig snabbt över världen. Det är ingen slump att Hela Sverige ska leva och Transitionrörelsen har inlett ett nära samarbete eftersom båda organisationerna har som mål att stödja lokala initiativ som vill skapa en hållbar framtid. Sedan hösten 2009 är samarbetet formaliserat så att det finns en avsiktsförklaring undertecknad mellan organisationerna. Hela Sverige ska leva vill stödja alla de lokala omställningsinitiativ som ligger i startgroparna och vara en nationell kraft och ett nav i detta viktiga arbete. Hela Sverige ska leva har också resurser och nätverk som underlättar arbetet med att sprida erfarenheter och att inspirera andra till att komma igång med omställningsarbetet. Lokalt finns det Läns eller kommunbygderåd inom Hela Sverige skall leva som kan stödja omställningsarbetet. Rörelsen har dessutom de senaste åren etablerat samarbete med ABF, Vuxenskolan, Studiefrämjandet, JAK-banken och Ekobanken. Ordföranden tackar för informationen.

9 Kommunfullmäktige Kf 8 dnr 76/2013 Förslag att tillsätta en tillfällig fullmäktigeberedning om direktiv för Miljöplan för Nora kommun Kommunfullmäktiges presidie föreslår att en tillfällig fullmäktigeberedning tillsätts för att ta fram direktiv för en miljöplan för Nora kommun. Beredningen föreslås starta under mars månad 2013 och ett förslag till direktiv för Miljöplan presenteras på fullmäktiges sammanträde i oktober Därefter får Bergslagens Miljö- och Byggnämnd i uppdrag att ta fram en Miljöplan för Nora kommun utifrån de antagna direktiven. Beredningen ska bestå av minst åtta ledamöter från de partier som har representanter i fullmäktige. Sakkunniga kan också ingå i beredningen. Ordförande och vice ordförande ska tillsättas av majoriteten. Kommunfullmäktige beslutade i december 2009 om Naturvårdprogram för Nora kommun. Hänsyn ska tas till vad som sägs i naturvårdsprogrammet och vad som sägs i Miljöbalken om bland annat hållbar utveckling. Beredningen ska också ta del av Riksdagens beslutade miljökvalitetsmål och förslag på hur målen ska uppfyllas. Dessutom ska beredningen ta fram förslag till hur det nationella folkhälsomålet ska uppnås för att skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för befolkningen. Beredningen ska också informerar sig om hur de olika nationella miljöorganisationerna arbetar. Vid behov kan beredningen kontakta sakkunniga inom miljöområdet. Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Tom Rymoen (M) utan att framföra något eget yrkande. Monika Aune (MP) yrkar bifall till förslaget. Kommunfullmäktige beslutar att tillsätta en tillfällig fullmäktigeberedning för direktiv för Miljöplan för Nora kommun utifrån ovan angivet uppdrag.

10 Kommunfullmäktige Kf 9 Ks 1 dnr 91/2012 Förslag till handlingsplan Hot och våld i nära relationer För att på bästa sätt möta utsatta kvinnors behov av hjälp och stöd bildades år 2005 ett nätverk för kvinnofrid i Nora kommun. Där ingick representanter för polis, socialtjänst, vårdcentral, brottsofferstöd, svenska kyrkan och Amnestys lokalförening. Under åren har även en kvinnofridsjoursverksamhet funnits som ett projekt. Socialnämnden antog år 2009 ett gemensamt handlingsprogram för kvinnofrid i Nora kommun. Handlingsprogrammet har reviderats och i några delar omarbetats och kallas nu för Hot och våld i nära relationer - handlingsplan för Nora kommun. Planens syfte är att säkerställa att den som utsatts för våld eller där barn som bevittnar våld i en nära relation får den hjälp och det stöd som behövs och att hjälpen och stödet svarar upp mot lagstiftning i socialtjänstlagen. Barn- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet den 29 februari 2012, 17. Nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa handlingsplanen för Hot och våld i nära relationer. Socialnämnden har behandlat ärendet den 26 april 2012, 26 och den 7 juni 2012, 40. Nämnden beslutade bland annat att lägga till ett avsnitt som beskriver särskilt utsatta eller sårbara grupper. Under kommunstyrelsens behandling den 12 september 2012, 116, diskuterades bland annat om stycket Särskilt utsatta eller sårbara grupper ska vara med i handlingsplanen eller inte. Stycket beskriver vissa särskilda grupper vilket kan tolkas som att det enbart gäller dessa grupper. Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet till socialnämnden för att se över handlingsplanen utifrån kommunstyrelsens diskussion. Socialnämnden har åter behandlat ärendet den 6 december 2012, 105. Bland annat har stycket Särskilt utsatta eller sårbara grupper redigerats. Man har dessutom lagt till ett stycke om att kvinnofridsärenden under kvällar och helger från och med januari 2013 hanteras av Örebro kommun via en länsjour. Under kommunstyrelsens behandling av ärendet föreslår ordföranden att kommunstyrelsen antar socialnämndens förslag till handlingsplan för Hot och våld i nära relationer.

11 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta socialnämndens förslag till handlingsplan för Hot och våld i nära relationer. Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yrkar Tom Rymoen (M) bifall till förslaget. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

12 Kommunfullmäktige Kf 10 Ks 2 dnr 368/2012 Förslag till reviderad bolagsordning för Nora Fastigheter AB Kommunfullmäktige behandlade ärendet på sammanträde den 12 december 2012, 230. Revideringen av bolagsordningen gällde då bland annat paragraferna 6 och 7 som anger aktiekapital och antal aktier. Fullmäktiges beslut måste dock revideras igen då fel uppkommit. Ny lydelse av paragraf 6: Aktiekapitalet skall utgöra lägst kronor och högst kronor. Ny lydelse av paragraf 7: Antal aktier skall utgöra lägst st och högst st. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna upprättat förslag till revidering av bolagsordning för Nora Fastigheter AB. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

13 Kommunfullmäktige Kf 11 Ks 3 dnr 14/2010 Svar på medborgarförslag 1/2010 om renhållning och sandning av gångbanor i centrala Nora Ronald Ahlgren överlämnade rubricerat medborgarförslag på kommunfullmäktige den 17 februari 2010, 6. Förslagsställaren föreslog: att uppmärksamma alla fastighetsägare i centrala Nora om vilka regler som gäller om gångbanerenhållning. Kommunfullmäktige beslutade att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning som därefter beslutade att överlämna det till kommunchefen för beredning. Kommunchefen har den 6 februari 2013 överlämnat ett förslag till svar på medborgarförslaget. Förslagsställaren föreslår att föreskriften Åläggande om gångbanerenhållning skickas ut tillsammans med en uppmaning till alla fastighetsägare i centrala Nora. Dessutom ska kommunledningen ordna med en besiktning så att fastighetsägarna känner sitt ansvar. Kommunchefen anser att Nora kommun genom sitt medlemskap i Bergslagens Kommunalteknik, BKT, överlåtit ansvaret för bland annat snöröjning och halkbekämpning på gator och gångbaneutrymmen där inte fastighetsägarna ska svara för detta. BKT har, som tidigare, även inför vintersäsongen 2012/2013 annonserat i ortspressen, på sin egen samt kommunens hemsida om fastighetsägarnas ansvar. Kommunchefen bedömer att informationen till fastighetsägarna inte skulle bli bättre av att föreskrifterna skickas till fastighetsägarna. Föreskrifterna är utformade på ett sådan sätt att de inte utgör ett informationsmaterial. Dessutom gäller de regler som förslagsställaren hänvisar till inte bara centrala Nora utan i alla områden med detaljplan. Vad gäller frågan om övervakning av föreskrifterna är detta en fråga för Bergslagens Miljö- och Byggnämnd som även har möjlighet att utdöma vite om reglerna inte efterlevs. Kommunchefen föreslår att en begäran skickas till Bergslagens Miljö- och Byggnämnd om att övervakning sker av föreskrifterna om gångbanerenhållning i Nora kommun. Kommunchefen föreslår också att föreskrifterna inte skickas ut till fastighetsägare i centrala Nora.

14 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att skicka en begäran till Bergslagens Miljö- och Byggnämnd att övervakning sker av föreskrifterna om gångbanerenhållning mm i Nora kommun att föreskrifterna inte skickas ut till fastighetsägare i centrala Nora samt att medborgarförslaget därmed ska anses besvarat. Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yrkar Jan Rylander (NP) på återremiss. Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner att detsamma avslås. Därefter ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att detsamma bifalls. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Johan Lundqvist, Karl-Holger Sjöberg, Jan Rylander, Rutger Ahlbeck och Stefan Bååth reserverar sig till förmån för eget yrkande.

15 Kommunfullmäktige Kf 12 Ks 4 dnr 68/2010 Svar på medborgarförslag 3/2010 om snö- och halkbekämpning i centrala Nora Ronald Ahlgren överlämnade rubricerat medborgarförslag på kommunfullmäktige den 3 mars 2010, 36. Förslagsställaren föreslog: att uppmärksamma alla fastighetsägare i centrala Nora ansvaret för snö- och halkbekämpning av gångbanor. Kommunfullmäktige beslutade att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning som därefter beslutade att överlämna det till kommunchefen för beredning. Kommunchefen har den 6 februari 2013 överlämnat ett förslag till svar på medborgarförslaget. Förslagsställaren föreslår att föreskriften Åläggande om gångbanerenhållning skickas ut tillsammans med en trevligt utformad skrivelse till alla fastighetsägare i centrala Nora. Kommunchefen anser att Nora kommun genom sitt medlemskap i Bergslagens Kommunalteknik, BKT, överlåtit ansvaret för bland annat snöröjning och halkbekämpning på gator och gångbaneutrymmen där inte fastighetsägarna ska svara för detta. BKT har, som tidigare, även inför vintersäsongen 2012/2013 annonserat i ortspressen, på sin egen samt kommunens hemsida om fastighetsägarnas ansvar. Kommunchefen bedömer att informationen till fastighetsägarna inte skulle bli bättre av att föreskrifterna skickas till fastighetsägarna. Med anledning av ovanstående föreslår kommunchefen kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

16 Kommunfullmäktige Kf 13 Ks 5 dnr 373/2012 Förslag till styrmått för kommunfullmäktige i anslutning till övergripande mål Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2012, 254, att fastställa vision och övergripande mål för Nora kommun. Kommunchefen har därefter fått i uppdrag av kommunstyrelsen att presentera förslag till styrmått i anslutning till målen. Styrmåtten ska presenteras på fullmäktiges sammanträde i mars. Förslag till styrmått för kommunfullmäktige har nu arbetats fram. Avsikten är att dessa styrmått ska vägleda nämnderna att arbeta i riktning mot kommunens mål och vision. Det står nämnderna fritt att utöver det fastställa egna styrmått som har bäring på kommunens mål. I anslutning till årsredovisning för 2013 och framåt ska dock nämnderna redovisa resultat som uppnåtts utifrån styrmåtten. Under kommunstyrelsens behandling av ärendet informerar Helena Vilhelmsson (C), Birgitta Borg (FP), John Sundell (KD), Stefan Bååth och Christer Stromberg (båda NP) att de inte deltar i beslutet. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa förslag till styrmått för Nora kommun samt att uppdra till nämnder och styrelser att arbeta utifrån dessa styrmått. Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yrkar Solveig Oscarsson (S) på att kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta målnivåer för åren som ska presenteras på fullmäktiges möte i juni. Helena Vilhelmsson (C) yrkar på att beredningen av styrmåtten och målnivåerna ska beredas och beslutas av kommunfullmäktige på lämpligt sätt. Monika Aune (MP) yrkar på att kommunfullmäktiges presidium, genom exempelvis en beredning, får i uppdrag att ge förslag på målnivåer för nämnder och styrelser. Svenerik Nykvist (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Tom Rymoen (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt Solveig Oscarssons tilläggsyrkande.

17 Kommunfullmäktige Johan Lundqvist (NP) yrkar på att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för att bereda styrmåtten ytterligare för att bli mer tydliga och fullständiga vad gäller tillhörighet. Gabrielle Peteri (FP) och John Sundell (KD) yrkar bifall till återremissyrkandet. Helena Vilhelmsson yrkar på ajournering. Kommunfullmäktige ajourneras i 10 minuter. Efter avslutad ajournering återupptas förhandlingarna. Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner att detsamma avslås. Omröstning är begärd och ska verkställas. Ordföranden ställer följande omröstningsproposition vilken godkänns. Den som anser att ärendet ska avgöras idag röstar ja och den som anser att ärendet ska återremitteras röstar nej. Efter avslutad omröstning meddelar ordföranden att kommunfullmäktige avgivit 21 ja-röster och 13 nej-röster. Enligt kommunallagen 5 kap 36 ska ett ärende återremitteras om det begärs av minst en tredjedel av de närvarande ledamöterna. Kommunfullmäktige har således beslutat att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att bereda styrmåtten ytterligare för att bli mer tydliga och fullständiga vad gäller tillhörighet.

18 Kommunfullmäktige Kf 14 Ks 6 dnr 362/2012 Förslag till ägardirektiv för Nora Rådhus AB, Norabostäder AB och Nora Fastigheter AB Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2012, 240 att återremittera ärendet så att även dotterbolagens ägardirektiv finns med i beslutet. Kommunkansliet har tagit fram förslag till ägardirektiv för Norabostäder AB och Nora Fastigheter AB. Förslagen har diskuterats i styrelsen för Nora Rådhus AB. Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar ordföranden på förändringar i bolagsordningarna för Norabostäder AB och Nora Fastigheter AB. Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner att detsamma bifalls. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna upprättat förslag till ägardirektiv för Nora Rådhus AB att godkänna upprättat förslag till ägardirektiv för Norabostäder AB samt att godkänna upprättat förslag till ägardirektiv för Nora Fastigheter AB. Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet påpekar Rutger Ahlgren (NP) ett fel i ägardirektiven för Nora Rådhus AB under punkt 6 Revison, första meningen. David Stansvik (S) yrkar på att meningen ändras och lyder som följer: Årsstämman skall utse revisorer enligt de bestämmelser som anges i aktiebolagslagen. Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag med Davis Stansviks yrkande vilket godkänns. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med ovan nämnda ändring. Jens-Mikael Larsson (FP) deltar inte i beslutet.

19 Kommunfullmäktige Kf 15 dnr 342/2012 Svar på interpellation om annan pedagogisk verksamhet Helena Vilhelmsson (C) ställde följande fråga till barn- och utbildningsnämndens ordförande. Kommer majoriteten att underlätta initiativ från medborgare som önskar ha sina barn i pedagogisk omsorg? Har huvudmannaskapet någon betydelse för majoriteten, d.v.s. kommer majoriteten att driva pedagogisk omsorg och/eller stödja privata eller kooperativa lösningar? Hur ser nämndens ordförande på miljömyndighetens beslut att stänga köket på Grindgruvan i Striberg och vad finns för planer för framtiden? Barn- och utbildningsnämndens ordförande meddelade att frågan besvaras på kommunfullmäktiges sammanträde den 12 december Barn- och utbildningsnämndens ordförande deltog inte på sammanträdet den 12 december Därför tas frågan upp vid sammanträde den 13 mars Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet besvara barn- och utbildningsnämndens ordförande frågan enligt följande. Nora kommun har idag förskola och dagbarnvårdare som alternativ barn omsorg om man som förälder väljer att lämna sina barn till den kommunala barnomsorgen. Ser vi ett ökat intresse i andra pedagogiska barnomsorgs former så måste vi som kommun underlätta för kommunens barn att bli tillgodosatta enligt önskemål. Majoriteten har inte har inte diskuterat eventuella alternativa lösningar för barnomsorg. Alla ha rätt att komma med förslag till att driva barnomsorg såsom privata, fristående eller kooperativa lösningar. Alla ansökningar behandlas enligt gällande regler. Nämndens ordförande kan inte på några villkor ställa sig över ett beslut som en myndighet tar. Miljökontoret följer den lag som Sveriges riksdag beslutat om och tillämpar den enligt de föreskrifter som gäller. Enligt 7 skollagen ska alla kommunens barn som finns inom kommunens barnomsorg ha tillgång till ändamålsenliga lokaler. Det anser jag vara en själv klarhet utifrån ett barnperspektiv. Framtidsplanerna för Grindgruvan just nu är att kommunen och Ringshyttans IF träffas och kommer överens om ett nytt hyreskontrakt. Helena Vilhelmsson (C) yttrar sig och tackar för svaret.

20 Kommunfullmäktige Kf 16 Vb 1 dnr 7/2013 Fyllnadsval: ny ledamot i styrelsen för Nora Rådhus AB t.o.m Elisabeth Hoikkala (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i styrelsen för Nora Rådhus AB. Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna avsägelsen samt att som ny ledamot i styrelsen för Nora Rådhus AB välja Ulla Karlsson (S), Sandvadsvägen 21, Nora. Kommunfullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag.

21 Kommunfullmäktige Kf 17 Vb 2 dnr 7/2013 Fyllnadsval: ny vice ordförande i revisionen för nämndernas verksamheter och eventuell fullmäktigeberedning t.o.m Björn Hagberg (opol) har blivit vald som ordförande i revisonen varför ny vice ordförande måste väljas. Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att som ny vice ordförande i revisionen välja Ann-Marie Söderberg (V), Mårdstigen 22, Nora. Kommunfullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag.

22 Kommunfullmäktige Kf 18 Vb 3 dnr 7/2012 Ett ombud och en ersättare vid bolagsstämmor för Nora Rådhus AB t.o.m På grund av ändrade majoritetsförhållanden måste val av nya ombud till kommunala bolagsstämmor göras. Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att förrätta val enligt nedan. Ombud Ersättare Tom Rymoen (M) Ture Österberg (M) Lindesby Oskarslund 226 Kungsgatan Nora Nora Kommunfullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag.

23 Kommunfullmäktige Kf 19 Vb 4 dnr 7/2013 Ett ombud och en ersättare vid bolagsstämmor för Norabostäder AB och Nora Fastigheter AB t.o.m På grund av ändrade majoritetsförhållanden måste val av nya ombud till kommunala bolagsstämmor göras. Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att förrätta val enligt nedan. Ombud Ersättare Håkan Kangert (M) Solveig Oscarsson (S) Bengtstorp 715 Rådstugugatan Gyttorp Nora Kommunfullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag.

24 Kommunfullmäktige Kf 20 Vb 5 dnr 7/2013 Godkännande av avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige Lena Bjärmark (NP) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige. Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna avsägelsen samt att hos Länsstyrelsen begära ny röstsammanräkning. Kommunfullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag.

25 Kommunfullmäktige Kf 21 Vb 6 dnr 7/2013 Val av ledamöter till tillfällig fullmäktigeberedning om direktiv för Miljöplan för Nora kommun Under förutsättning att fullmäktige beslutar att tillsätta en fullmäktigeberedning om direktiv för Miljöplan bör ledamöter väljas till beredningen. Valberedningen föreslår kommunfullmäktige beslutar att förrätta val enligt följande. Ledamöter Ulf Carlsson (S) Pershyttan Nora Christer Häggqvist (M) Villagatan Nora Birgitta Borg (FP) Skrikarhyttan Gyttorp Klas Engholm (KD) Lägervägen Nora Karl-Holger Sjöberg (NP) Rådmansgatan Nora Monika Aune (MP) Järle Gård Nora Sofie Semstrand (C) Skrikarhyttan Gyttorp Therese Hoikkala (V) Rådmansgatan 19 A Nora

26 Kommunfullmäktige Ordförande: Ulf Carlsson Vice ordförande: Christer Häggqvist Kommunfullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag.

27 Kommunfullmäktige Kf 22 Vb 7 dnr 7/2013 Fyllnadsval: ny ledamot i Vänortskommittén t.o.m Eva Marcusson (S) har avsagt sig sitt uppdrag. Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna avsägelsen samt att som ny ledamot i Vänortskommittén välja Lena Vinnerås (S), Fallet Östra Sund, Nora. Kommunfullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag.

28 Kommunfullmäktige Kf 23 Vb 8 dnr 7/2013 Fyllnadsval: ny ordförande i Vänortskommittén t.o.m Birgitta Borg (FP) har avsagt sig uppdraget som ordförande. Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att som ny ordförande i Vänortskommittén välja Lena Vinnerås (S), Fallet Östra Sund, Nora. Kommunfullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag.

29 Kommunfullmäktige Kf 24 Delgivningar Revisionen Revisorernas bedömning av kommunalförbundet Bergslagens Kommunaltekniks delårsrapport. (dnr 4/2013) Revisorerna Revisionsrapport avseende rutiner gällande materiella anläggningstillgångar. (dnr 8/2013) Revisionen Revisionsrapport avseende process som genomförts inom förbundet inför beslut om budget 2012 och då åtgärder som framtagits för att reducera förbundets kostnader. (dnr 20/2013) Kommunfullmäktige beslutar att lägga delgivningarna till handlingarna.

30 Kommunfullmäktige Kf 25 dnr 309/2012 Ändrat datum för kommunfullmäktiges sammanträde i april 2013 Ordföranden meddelar att på grund av lokalbrist flyttas kommunfullmäktiges sammanträde den 10 april till den 11 april. Sammanträdet börjar klockan och hålls på Nora Stadshotell.

KALLELSE. Datum 2015-07-16. Sammanträdet är öppet för allmänheten från klockan 14.30.

KALLELSE. Datum 2015-07-16. Sammanträdet är öppet för allmänheten från klockan 14.30. KALLELSE Datum 2015-07-16 Sida 1(3) Mathias Brandt Kommunstyrelsen kallas härmed till sammanträde 2015-08-25 kl. 9.30 11.30 i Björskogsnäs, från kl 13.00 i Kommunhuset, Plenisalen för att behandla följande

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011. Innehållsförteckning KROKOMS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011 Innehållsförteckning Sida * Öppnande, 85...2-3 * Frågor, 86,...4-5 * Allmänhetens frågestund, 87... 6 * Medborgarförslag om helt ny

Läs mer

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-)

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl18:00-21:00 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Sören Görgård (C) Björn Mårtensson (S) Ingrid Olsson (C) Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners

Läs mer

Torsdag den 6 mars 2014 kl. 15.30, kansliet, kommunhuset. Malin Sjöberg. Ordförande Bengt Storbacka. Justerare... Hans-Olof Hake

Torsdag den 6 mars 2014 kl. 15.30, kansliet, kommunhuset. Malin Sjöberg. Ordförande Bengt Storbacka. Justerare... Hans-Olof Hake Plats och tid Storåskolan, Storå, kl. 17:00-20:20 ande Se bilaga Övriga deltagande Utses att justera Malin Sjöberg, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Anna Nilsson, nämndsekreterare Ayse Mertoglu,

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Beslutande Parti Namn Parti Namn s Björn Jönsson s Lars Schultz m Gunilla Nordgren sd Lena Thörnquist s Gull-Britt Jönsson m Göran

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Rådhuset, Simrishamn, kl. 18.00-19.55, 20.15-22.00

Rådhuset, Simrishamn, kl. 18.00-19.55, 20.15-22.00 1 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll 2012-05-28 Plats och tid Rådhuset, Simrishamn, kl. 18.00-19.55, 20.15-22.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning,

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09 Datum: Onsdagen den 9 oktober 2013 Tid: Kl 08.00-12.05 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 10 oktober, klockan 16.00. Paragrafer: 90-107 Utses att justera: Peder Engdahl

Läs mer

Elektroniskt utskick av kallelse och övriga handlingar till fullmäktige innefattande ändring av kommunfullmäktiges arbetsordning (HKF 9000)

Elektroniskt utskick av kallelse och övriga handlingar till fullmäktige innefattande ändring av kommunfullmäktiges arbetsordning (HKF 9000) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 4 mars 2015 8 Paragraf Diarienummer KS-2015/188.919 Elektroniskt utskick av kallelse och övriga handlingar till fullmäktige innefattande

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 27 februari 2013 Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 27 februari 2013 Innehållsförteckning KROKOMS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 27 februari 2013 Innehållsförteckning Sida * Öppnande, 1... 2 * Allmänhetens frågestund, 2... 3 3 * Svar på medborgarförslag Bygg fler seniorboendelägenheter

Läs mer

Inger Grelsson, v, ersätter Jan-Eric Berglund, v

Inger Grelsson, v, ersätter Jan-Eric Berglund, v 1 (22) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 17 februari 2009, kl. 9.00 12.00, 13.00 14.45 Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Åke Nyhlén,

Läs mer

Björn Mårtensson (S) och Harald Noréus (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-03-09

Björn Mårtensson (S) och Harald Noréus (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-03-09 Plats och tid Ljusdalssalen, 18:00-22:00 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande Kommunchef Nicklas Bremefors, 36 Revisor Harry Persson, 37 Framtidsagenterna Kajsa Aune och Tobias Wallin, 38 Administrativ

Läs mer

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 224-259 Karin Boström. Ordförande... Marit Holmstrand. Justerande... László Gönczi

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 224-259 Karin Boström. Ordförande... Marit Holmstrand. Justerande... László Gönczi Kommunstyrelsen Plats och tid Ljusdalssalen, förvaltningshuset Ljusdal. Torsdag 7 oktober 2010 Kl 08:30-17:00 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande Personalchef Britt-Marie Andersson Nilsson, 225

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige. Sammanträdesdatum 2007-05-28 1 (68) Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22.

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige. Sammanträdesdatum 2007-05-28 1 (68) Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22. 2007-05-28 1 (68) Plats och tid Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Ersättare: Enligt särskild förteckning, sidan 3 Övriga närvarande Einar

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (53) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl.13.00-19.00 ande Se särskild närvarolista. Övriga deltagande Inger Ronkainen, sekreterare Utses att justera Leif Danielsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 19 april 2012 1 (48) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-20.08 Ajournering: Kl.19.50-19.

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 19 april 2012 1 (48) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-20.08 Ajournering: Kl.19.50-19. Kommunfullmäktige 19 april 2012 1 (48) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-20.08 Ajournering: Kl.19.50-19.56. Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Catrin Marsell, sekreterare

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag PROTOKOLL 1(60) Tid: kl 10:00 16:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Erika Sundström, s Peter Eriksson, s Helena Öhlund, s Tommy Lindgren, s vice ordförande Eva Westerlund, s Camilla

Läs mer

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-04-23 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats Nr Information 1 Kommunstyrelsens ansvarsområde KTS-salen, Vita

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

Projekt - barnkonvention och barnfattigdom

Projekt - barnkonvention och barnfattigdom Projekt - barnkonvention och barnfattigdom Sammanställning 29 augusti 2014 Folkhälsoteamet i norra Örebro län Sara Gustavsson - projektledare barn och unga Innehåll Innehåll... 1 1. Inledning... 2 2. Projektet...

Läs mer

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Antal: 54 Utsändningsdag: Fredagen den 4 september 2015 V 38 Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Kommunfullmäktige Onsdag 16 September Kommunfullmäktige kallas till sammanträde onsdagen den 16 september

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 1 (24) Plats och tid Centrumgården, måndagen den 25 januari 2010, klockan 18.30-20.20. ande Tjänstgörande ersättare Ersättare Rigmor Åkesson (S) ordförande, Per Strengbom (S), Margareta

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : 1 av 42 Plats och tid Äppelkriget i kommunhuset, den, kl. 14.00-15.10 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, operativ chef Mats Svensson,

Läs mer

Ann-Mary Jansson-Kaare

Ann-Mary Jansson-Kaare LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Tingshuset, Kopparberg Tid: 08.30 15.30 Beslutande Ewa-Leena Johansson (s) Ingemar Javinder (s) Gert Stark (s) Pirjo Nilsson (s) Ulla Kalander-Karlsson

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer