Kommunfullmäktige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige 2013-03-13 1"

Transkript

1 Kommunfullmäktige Plats och tid Nora Stadshotell, kl Beslutande enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Jan Forsmark, Omställning Sverige Hela Sverige ska leva 7 Jan Norlund, kommunchef Eva R Stensson, kommunsekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Enar Moberg (S) och Monika Aune (MP) Tingshuset, kl 8.30 på Tingshuset Under- skrifter Sekreterare... Paragrafer 1-25 Eva R Stensson Ordförande... Ture Österberg (M) Justerande... Enar Moberg Monika Aune ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunfullmäktige Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens kansli, Tingshuset Underskrift...:. Ture Österberg, ordförande

2 Kommunfullmäktige Kf 1 dnr 12/2013 Motion 1/2013 om namnbyte av Glasstorget Jan Rylander (NP) överlämnade rubricerad motion. Motionären föreslog: att torgytan, det s.k. Glasstorget, får namnet Lilla Torget samt att det överlämnas till Bergslagens Miljö- och Byggnämnd för myndighetbeslut för framtiden. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

3 Kommunfullmäktige Kf 2 dnr 14/2013 Motion 2/2013 om arkitekttävling om En modern Bergsmansby i Nora Karl-Holger Sjöberg och Jan Rylander (båda NP) överlämnade rubricerad motion. Motionärerna föreslog: att man utlyser en arkitekttävling där arkitekten erhåller friheten att ta fram underlag med följande motto En modern Bergsmansby. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

4 Kommunfullmäktige Kf 3 dnr 66/2012 Motion 3/2013 om fullmäktigeberedning för att kartlägga barns och ungas situation i Nora kommun John Sundell (KD) överlämnar rubricerad motion. Motionären föreslår: att kommunfullmäktige tillsätter en beredning där alla partier är representerade och som har till uppgift att kartlägga barns och ungas situation i Nora och föreslå förbättringar. Beredningen ska kunna knyta expertis till sig och ungdomars åsikter ska efterfrågas. Motionären yttrar sig. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

5 Kommunfullmäktige Kf 4 dnr 70/2013 Motion 4/2013 om inköp av hjärtstartare Christer Häggqvist (M) och Enar Moberg (S) överlämnar rubricerad motion. Motionärerna föreslår: att Nora kommun snarast köper en hjärtstartare på varje våning till äldreboendena Hagby ängar och Tullbackagården att kommunen utreder vilka andra kommunala verksamheter som behöver startare samt att kommunen via sin hemsida informerar invånarna var det finna hjärtstartare. Enar Moberg yttrar sig. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

6 Kommunfullmäktige Kf 5 dnr 78/2013 Interpellation om införandet av LOV Johan Lundvist (NP) ställer följande fråga till kommunstyrelsens ordförande. Fullmäktige har beslutat att det ska införas LOV i Nora Socialnämnden har sökt och fått pengar för detta av staten. Nu har införandet av LOV avstannat och den nya majoriteten har ställt frågan till socialstyrelsen om man kan använda pengarna som man fått för införande av LOV till utredningar av möjligheterna till införande av LOV. Jag och många med mig tycker att detta är att gå emot ett fullmäktiges beslut vilket ur ett demokratiskt perspektiv är ytterst allvarligt. För att få en mera objektiv syn på detta har jag tagit kontakt med jurist på SKL. Juristen var tydlig med att om det är så att arbetet omkring LOV är en utredning och inte ett arbete för införande så måste beslutet upp till fullmäktige för modifiering. Hur ser Tom Rymoen på detta? Ska de demokratiska spelreglerna fortsätta att gälla i Nora? Socialnämndens ordförande meddelar att han besvarar frågan vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde, i april månad.

7 Kommunfullmäktige Kf 6 dnr 79/2012 Fråga om inlämnad motion Johan Lundqvist (NP) anhåller om att få ställa en fråga till kommunstyrelsens ordförande vilket godkänns. Frågan lyder: Hur går det med min motion om att alla politiker som sitter med i nämnder och styrelser också ska få en e-post adress med nora.se? Tycker att detta borde kunna få ett snabbt handläggande då det är en relativt enkel men viktig demokratisk förändring. Kommunstyrelsens ordföranden besvarar frågan. Svaret på motionen kommer att behandlas på kommunstyrelsens sammanträde i mars månad. Förslaget till svar är positivt. Johan Lundqvist tackar för svaret.

8 Kommunfullmäktige Kf 7 dnr 80/2013 Information från organisationen Omställning Sverige Hela Sverige ska leva Jan Forsmark från organisationen Omställning Sverige Hela Sverige ska leva informerar om hur man ska skapa en hållbar framtid. Omställning Sverige är den svenska delen av det internationella Transition Towns-nätverket. I kommuner och stadsdelar kan man samlas för att möta de utmaningar som följer av kombinationen oljetopp och klimatförändringar. Uppgiften är att inspirera, uppmuntra, stödja, lära upp och bygga nätverk för lokala utvecklingsgrupper som överväger, initierar och genomför omställningsinitiativ. Hela Sverige ska leva har sedan 2003 arbetat med ett projekt som heter Hållbara bygder. Nu senast engagerade projektet 26 bygder som arbetat med att hitta förutsättningar till att skapa en hållbar framtid på lokal nivå. Under hösten 2007 kom rörelsen i kontakt med Transitionrörelsen i England vilket blev en stor inspirationskälla i arbetet. Transitionrörelsen startade i Totnes, England på hösten Det är en folkrörelse som nu sprider sig snabbt över världen. Det är ingen slump att Hela Sverige ska leva och Transitionrörelsen har inlett ett nära samarbete eftersom båda organisationerna har som mål att stödja lokala initiativ som vill skapa en hållbar framtid. Sedan hösten 2009 är samarbetet formaliserat så att det finns en avsiktsförklaring undertecknad mellan organisationerna. Hela Sverige ska leva vill stödja alla de lokala omställningsinitiativ som ligger i startgroparna och vara en nationell kraft och ett nav i detta viktiga arbete. Hela Sverige ska leva har också resurser och nätverk som underlättar arbetet med att sprida erfarenheter och att inspirera andra till att komma igång med omställningsarbetet. Lokalt finns det Läns eller kommunbygderåd inom Hela Sverige skall leva som kan stödja omställningsarbetet. Rörelsen har dessutom de senaste åren etablerat samarbete med ABF, Vuxenskolan, Studiefrämjandet, JAK-banken och Ekobanken. Ordföranden tackar för informationen.

9 Kommunfullmäktige Kf 8 dnr 76/2013 Förslag att tillsätta en tillfällig fullmäktigeberedning om direktiv för Miljöplan för Nora kommun Kommunfullmäktiges presidie föreslår att en tillfällig fullmäktigeberedning tillsätts för att ta fram direktiv för en miljöplan för Nora kommun. Beredningen föreslås starta under mars månad 2013 och ett förslag till direktiv för Miljöplan presenteras på fullmäktiges sammanträde i oktober Därefter får Bergslagens Miljö- och Byggnämnd i uppdrag att ta fram en Miljöplan för Nora kommun utifrån de antagna direktiven. Beredningen ska bestå av minst åtta ledamöter från de partier som har representanter i fullmäktige. Sakkunniga kan också ingå i beredningen. Ordförande och vice ordförande ska tillsättas av majoriteten. Kommunfullmäktige beslutade i december 2009 om Naturvårdprogram för Nora kommun. Hänsyn ska tas till vad som sägs i naturvårdsprogrammet och vad som sägs i Miljöbalken om bland annat hållbar utveckling. Beredningen ska också ta del av Riksdagens beslutade miljökvalitetsmål och förslag på hur målen ska uppfyllas. Dessutom ska beredningen ta fram förslag till hur det nationella folkhälsomålet ska uppnås för att skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för befolkningen. Beredningen ska också informerar sig om hur de olika nationella miljöorganisationerna arbetar. Vid behov kan beredningen kontakta sakkunniga inom miljöområdet. Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Tom Rymoen (M) utan att framföra något eget yrkande. Monika Aune (MP) yrkar bifall till förslaget. Kommunfullmäktige beslutar att tillsätta en tillfällig fullmäktigeberedning för direktiv för Miljöplan för Nora kommun utifrån ovan angivet uppdrag.

10 Kommunfullmäktige Kf 9 Ks 1 dnr 91/2012 Förslag till handlingsplan Hot och våld i nära relationer För att på bästa sätt möta utsatta kvinnors behov av hjälp och stöd bildades år 2005 ett nätverk för kvinnofrid i Nora kommun. Där ingick representanter för polis, socialtjänst, vårdcentral, brottsofferstöd, svenska kyrkan och Amnestys lokalförening. Under åren har även en kvinnofridsjoursverksamhet funnits som ett projekt. Socialnämnden antog år 2009 ett gemensamt handlingsprogram för kvinnofrid i Nora kommun. Handlingsprogrammet har reviderats och i några delar omarbetats och kallas nu för Hot och våld i nära relationer - handlingsplan för Nora kommun. Planens syfte är att säkerställa att den som utsatts för våld eller där barn som bevittnar våld i en nära relation får den hjälp och det stöd som behövs och att hjälpen och stödet svarar upp mot lagstiftning i socialtjänstlagen. Barn- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet den 29 februari 2012, 17. Nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa handlingsplanen för Hot och våld i nära relationer. Socialnämnden har behandlat ärendet den 26 april 2012, 26 och den 7 juni 2012, 40. Nämnden beslutade bland annat att lägga till ett avsnitt som beskriver särskilt utsatta eller sårbara grupper. Under kommunstyrelsens behandling den 12 september 2012, 116, diskuterades bland annat om stycket Särskilt utsatta eller sårbara grupper ska vara med i handlingsplanen eller inte. Stycket beskriver vissa särskilda grupper vilket kan tolkas som att det enbart gäller dessa grupper. Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet till socialnämnden för att se över handlingsplanen utifrån kommunstyrelsens diskussion. Socialnämnden har åter behandlat ärendet den 6 december 2012, 105. Bland annat har stycket Särskilt utsatta eller sårbara grupper redigerats. Man har dessutom lagt till ett stycke om att kvinnofridsärenden under kvällar och helger från och med januari 2013 hanteras av Örebro kommun via en länsjour. Under kommunstyrelsens behandling av ärendet föreslår ordföranden att kommunstyrelsen antar socialnämndens förslag till handlingsplan för Hot och våld i nära relationer.

11 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta socialnämndens förslag till handlingsplan för Hot och våld i nära relationer. Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yrkar Tom Rymoen (M) bifall till förslaget. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

12 Kommunfullmäktige Kf 10 Ks 2 dnr 368/2012 Förslag till reviderad bolagsordning för Nora Fastigheter AB Kommunfullmäktige behandlade ärendet på sammanträde den 12 december 2012, 230. Revideringen av bolagsordningen gällde då bland annat paragraferna 6 och 7 som anger aktiekapital och antal aktier. Fullmäktiges beslut måste dock revideras igen då fel uppkommit. Ny lydelse av paragraf 6: Aktiekapitalet skall utgöra lägst kronor och högst kronor. Ny lydelse av paragraf 7: Antal aktier skall utgöra lägst st och högst st. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna upprättat förslag till revidering av bolagsordning för Nora Fastigheter AB. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

13 Kommunfullmäktige Kf 11 Ks 3 dnr 14/2010 Svar på medborgarförslag 1/2010 om renhållning och sandning av gångbanor i centrala Nora Ronald Ahlgren överlämnade rubricerat medborgarförslag på kommunfullmäktige den 17 februari 2010, 6. Förslagsställaren föreslog: att uppmärksamma alla fastighetsägare i centrala Nora om vilka regler som gäller om gångbanerenhållning. Kommunfullmäktige beslutade att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning som därefter beslutade att överlämna det till kommunchefen för beredning. Kommunchefen har den 6 februari 2013 överlämnat ett förslag till svar på medborgarförslaget. Förslagsställaren föreslår att föreskriften Åläggande om gångbanerenhållning skickas ut tillsammans med en uppmaning till alla fastighetsägare i centrala Nora. Dessutom ska kommunledningen ordna med en besiktning så att fastighetsägarna känner sitt ansvar. Kommunchefen anser att Nora kommun genom sitt medlemskap i Bergslagens Kommunalteknik, BKT, överlåtit ansvaret för bland annat snöröjning och halkbekämpning på gator och gångbaneutrymmen där inte fastighetsägarna ska svara för detta. BKT har, som tidigare, även inför vintersäsongen 2012/2013 annonserat i ortspressen, på sin egen samt kommunens hemsida om fastighetsägarnas ansvar. Kommunchefen bedömer att informationen till fastighetsägarna inte skulle bli bättre av att föreskrifterna skickas till fastighetsägarna. Föreskrifterna är utformade på ett sådan sätt att de inte utgör ett informationsmaterial. Dessutom gäller de regler som förslagsställaren hänvisar till inte bara centrala Nora utan i alla områden med detaljplan. Vad gäller frågan om övervakning av föreskrifterna är detta en fråga för Bergslagens Miljö- och Byggnämnd som även har möjlighet att utdöma vite om reglerna inte efterlevs. Kommunchefen föreslår att en begäran skickas till Bergslagens Miljö- och Byggnämnd om att övervakning sker av föreskrifterna om gångbanerenhållning i Nora kommun. Kommunchefen föreslår också att föreskrifterna inte skickas ut till fastighetsägare i centrala Nora.

14 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att skicka en begäran till Bergslagens Miljö- och Byggnämnd att övervakning sker av föreskrifterna om gångbanerenhållning mm i Nora kommun att föreskrifterna inte skickas ut till fastighetsägare i centrala Nora samt att medborgarförslaget därmed ska anses besvarat. Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yrkar Jan Rylander (NP) på återremiss. Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner att detsamma avslås. Därefter ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att detsamma bifalls. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Johan Lundqvist, Karl-Holger Sjöberg, Jan Rylander, Rutger Ahlbeck och Stefan Bååth reserverar sig till förmån för eget yrkande.

15 Kommunfullmäktige Kf 12 Ks 4 dnr 68/2010 Svar på medborgarförslag 3/2010 om snö- och halkbekämpning i centrala Nora Ronald Ahlgren överlämnade rubricerat medborgarförslag på kommunfullmäktige den 3 mars 2010, 36. Förslagsställaren föreslog: att uppmärksamma alla fastighetsägare i centrala Nora ansvaret för snö- och halkbekämpning av gångbanor. Kommunfullmäktige beslutade att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning som därefter beslutade att överlämna det till kommunchefen för beredning. Kommunchefen har den 6 februari 2013 överlämnat ett förslag till svar på medborgarförslaget. Förslagsställaren föreslår att föreskriften Åläggande om gångbanerenhållning skickas ut tillsammans med en trevligt utformad skrivelse till alla fastighetsägare i centrala Nora. Kommunchefen anser att Nora kommun genom sitt medlemskap i Bergslagens Kommunalteknik, BKT, överlåtit ansvaret för bland annat snöröjning och halkbekämpning på gator och gångbaneutrymmen där inte fastighetsägarna ska svara för detta. BKT har, som tidigare, även inför vintersäsongen 2012/2013 annonserat i ortspressen, på sin egen samt kommunens hemsida om fastighetsägarnas ansvar. Kommunchefen bedömer att informationen till fastighetsägarna inte skulle bli bättre av att föreskrifterna skickas till fastighetsägarna. Med anledning av ovanstående föreslår kommunchefen kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

16 Kommunfullmäktige Kf 13 Ks 5 dnr 373/2012 Förslag till styrmått för kommunfullmäktige i anslutning till övergripande mål Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2012, 254, att fastställa vision och övergripande mål för Nora kommun. Kommunchefen har därefter fått i uppdrag av kommunstyrelsen att presentera förslag till styrmått i anslutning till målen. Styrmåtten ska presenteras på fullmäktiges sammanträde i mars. Förslag till styrmått för kommunfullmäktige har nu arbetats fram. Avsikten är att dessa styrmått ska vägleda nämnderna att arbeta i riktning mot kommunens mål och vision. Det står nämnderna fritt att utöver det fastställa egna styrmått som har bäring på kommunens mål. I anslutning till årsredovisning för 2013 och framåt ska dock nämnderna redovisa resultat som uppnåtts utifrån styrmåtten. Under kommunstyrelsens behandling av ärendet informerar Helena Vilhelmsson (C), Birgitta Borg (FP), John Sundell (KD), Stefan Bååth och Christer Stromberg (båda NP) att de inte deltar i beslutet. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa förslag till styrmått för Nora kommun samt att uppdra till nämnder och styrelser att arbeta utifrån dessa styrmått. Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yrkar Solveig Oscarsson (S) på att kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta målnivåer för åren som ska presenteras på fullmäktiges möte i juni. Helena Vilhelmsson (C) yrkar på att beredningen av styrmåtten och målnivåerna ska beredas och beslutas av kommunfullmäktige på lämpligt sätt. Monika Aune (MP) yrkar på att kommunfullmäktiges presidium, genom exempelvis en beredning, får i uppdrag att ge förslag på målnivåer för nämnder och styrelser. Svenerik Nykvist (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Tom Rymoen (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt Solveig Oscarssons tilläggsyrkande.

17 Kommunfullmäktige Johan Lundqvist (NP) yrkar på att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för att bereda styrmåtten ytterligare för att bli mer tydliga och fullständiga vad gäller tillhörighet. Gabrielle Peteri (FP) och John Sundell (KD) yrkar bifall till återremissyrkandet. Helena Vilhelmsson yrkar på ajournering. Kommunfullmäktige ajourneras i 10 minuter. Efter avslutad ajournering återupptas förhandlingarna. Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner att detsamma avslås. Omröstning är begärd och ska verkställas. Ordföranden ställer följande omröstningsproposition vilken godkänns. Den som anser att ärendet ska avgöras idag röstar ja och den som anser att ärendet ska återremitteras röstar nej. Efter avslutad omröstning meddelar ordföranden att kommunfullmäktige avgivit 21 ja-röster och 13 nej-röster. Enligt kommunallagen 5 kap 36 ska ett ärende återremitteras om det begärs av minst en tredjedel av de närvarande ledamöterna. Kommunfullmäktige har således beslutat att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att bereda styrmåtten ytterligare för att bli mer tydliga och fullständiga vad gäller tillhörighet.

18 Kommunfullmäktige Kf 14 Ks 6 dnr 362/2012 Förslag till ägardirektiv för Nora Rådhus AB, Norabostäder AB och Nora Fastigheter AB Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2012, 240 att återremittera ärendet så att även dotterbolagens ägardirektiv finns med i beslutet. Kommunkansliet har tagit fram förslag till ägardirektiv för Norabostäder AB och Nora Fastigheter AB. Förslagen har diskuterats i styrelsen för Nora Rådhus AB. Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar ordföranden på förändringar i bolagsordningarna för Norabostäder AB och Nora Fastigheter AB. Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner att detsamma bifalls. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna upprättat förslag till ägardirektiv för Nora Rådhus AB att godkänna upprättat förslag till ägardirektiv för Norabostäder AB samt att godkänna upprättat förslag till ägardirektiv för Nora Fastigheter AB. Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet påpekar Rutger Ahlgren (NP) ett fel i ägardirektiven för Nora Rådhus AB under punkt 6 Revison, första meningen. David Stansvik (S) yrkar på att meningen ändras och lyder som följer: Årsstämman skall utse revisorer enligt de bestämmelser som anges i aktiebolagslagen. Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag med Davis Stansviks yrkande vilket godkänns. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med ovan nämnda ändring. Jens-Mikael Larsson (FP) deltar inte i beslutet.

19 Kommunfullmäktige Kf 15 dnr 342/2012 Svar på interpellation om annan pedagogisk verksamhet Helena Vilhelmsson (C) ställde följande fråga till barn- och utbildningsnämndens ordförande. Kommer majoriteten att underlätta initiativ från medborgare som önskar ha sina barn i pedagogisk omsorg? Har huvudmannaskapet någon betydelse för majoriteten, d.v.s. kommer majoriteten att driva pedagogisk omsorg och/eller stödja privata eller kooperativa lösningar? Hur ser nämndens ordförande på miljömyndighetens beslut att stänga köket på Grindgruvan i Striberg och vad finns för planer för framtiden? Barn- och utbildningsnämndens ordförande meddelade att frågan besvaras på kommunfullmäktiges sammanträde den 12 december Barn- och utbildningsnämndens ordförande deltog inte på sammanträdet den 12 december Därför tas frågan upp vid sammanträde den 13 mars Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet besvara barn- och utbildningsnämndens ordförande frågan enligt följande. Nora kommun har idag förskola och dagbarnvårdare som alternativ barn omsorg om man som förälder väljer att lämna sina barn till den kommunala barnomsorgen. Ser vi ett ökat intresse i andra pedagogiska barnomsorgs former så måste vi som kommun underlätta för kommunens barn att bli tillgodosatta enligt önskemål. Majoriteten har inte har inte diskuterat eventuella alternativa lösningar för barnomsorg. Alla ha rätt att komma med förslag till att driva barnomsorg såsom privata, fristående eller kooperativa lösningar. Alla ansökningar behandlas enligt gällande regler. Nämndens ordförande kan inte på några villkor ställa sig över ett beslut som en myndighet tar. Miljökontoret följer den lag som Sveriges riksdag beslutat om och tillämpar den enligt de föreskrifter som gäller. Enligt 7 skollagen ska alla kommunens barn som finns inom kommunens barnomsorg ha tillgång till ändamålsenliga lokaler. Det anser jag vara en själv klarhet utifrån ett barnperspektiv. Framtidsplanerna för Grindgruvan just nu är att kommunen och Ringshyttans IF träffas och kommer överens om ett nytt hyreskontrakt. Helena Vilhelmsson (C) yttrar sig och tackar för svaret.

20 Kommunfullmäktige Kf 16 Vb 1 dnr 7/2013 Fyllnadsval: ny ledamot i styrelsen för Nora Rådhus AB t.o.m Elisabeth Hoikkala (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i styrelsen för Nora Rådhus AB. Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna avsägelsen samt att som ny ledamot i styrelsen för Nora Rådhus AB välja Ulla Karlsson (S), Sandvadsvägen 21, Nora. Kommunfullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag.

21 Kommunfullmäktige Kf 17 Vb 2 dnr 7/2013 Fyllnadsval: ny vice ordförande i revisionen för nämndernas verksamheter och eventuell fullmäktigeberedning t.o.m Björn Hagberg (opol) har blivit vald som ordförande i revisonen varför ny vice ordförande måste väljas. Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att som ny vice ordförande i revisionen välja Ann-Marie Söderberg (V), Mårdstigen 22, Nora. Kommunfullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag.

22 Kommunfullmäktige Kf 18 Vb 3 dnr 7/2012 Ett ombud och en ersättare vid bolagsstämmor för Nora Rådhus AB t.o.m På grund av ändrade majoritetsförhållanden måste val av nya ombud till kommunala bolagsstämmor göras. Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att förrätta val enligt nedan. Ombud Ersättare Tom Rymoen (M) Ture Österberg (M) Lindesby Oskarslund 226 Kungsgatan Nora Nora Kommunfullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag.

23 Kommunfullmäktige Kf 19 Vb 4 dnr 7/2013 Ett ombud och en ersättare vid bolagsstämmor för Norabostäder AB och Nora Fastigheter AB t.o.m På grund av ändrade majoritetsförhållanden måste val av nya ombud till kommunala bolagsstämmor göras. Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att förrätta val enligt nedan. Ombud Ersättare Håkan Kangert (M) Solveig Oscarsson (S) Bengtstorp 715 Rådstugugatan Gyttorp Nora Kommunfullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag.

24 Kommunfullmäktige Kf 20 Vb 5 dnr 7/2013 Godkännande av avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige Lena Bjärmark (NP) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige. Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna avsägelsen samt att hos Länsstyrelsen begära ny röstsammanräkning. Kommunfullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag.

25 Kommunfullmäktige Kf 21 Vb 6 dnr 7/2013 Val av ledamöter till tillfällig fullmäktigeberedning om direktiv för Miljöplan för Nora kommun Under förutsättning att fullmäktige beslutar att tillsätta en fullmäktigeberedning om direktiv för Miljöplan bör ledamöter väljas till beredningen. Valberedningen föreslår kommunfullmäktige beslutar att förrätta val enligt följande. Ledamöter Ulf Carlsson (S) Pershyttan Nora Christer Häggqvist (M) Villagatan Nora Birgitta Borg (FP) Skrikarhyttan Gyttorp Klas Engholm (KD) Lägervägen Nora Karl-Holger Sjöberg (NP) Rådmansgatan Nora Monika Aune (MP) Järle Gård Nora Sofie Semstrand (C) Skrikarhyttan Gyttorp Therese Hoikkala (V) Rådmansgatan 19 A Nora

26 Kommunfullmäktige Ordförande: Ulf Carlsson Vice ordförande: Christer Häggqvist Kommunfullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag.

27 Kommunfullmäktige Kf 22 Vb 7 dnr 7/2013 Fyllnadsval: ny ledamot i Vänortskommittén t.o.m Eva Marcusson (S) har avsagt sig sitt uppdrag. Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna avsägelsen samt att som ny ledamot i Vänortskommittén välja Lena Vinnerås (S), Fallet Östra Sund, Nora. Kommunfullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag.

28 Kommunfullmäktige Kf 23 Vb 8 dnr 7/2013 Fyllnadsval: ny ordförande i Vänortskommittén t.o.m Birgitta Borg (FP) har avsagt sig uppdraget som ordförande. Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att som ny ordförande i Vänortskommittén välja Lena Vinnerås (S), Fallet Östra Sund, Nora. Kommunfullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag.

29 Kommunfullmäktige Kf 24 Delgivningar Revisionen Revisorernas bedömning av kommunalförbundet Bergslagens Kommunaltekniks delårsrapport. (dnr 4/2013) Revisorerna Revisionsrapport avseende rutiner gällande materiella anläggningstillgångar. (dnr 8/2013) Revisionen Revisionsrapport avseende process som genomförts inom förbundet inför beslut om budget 2012 och då åtgärder som framtagits för att reducera förbundets kostnader. (dnr 20/2013) Kommunfullmäktige beslutar att lägga delgivningarna till handlingarna.

30 Kommunfullmäktige Kf 25 dnr 309/2012 Ändrat datum för kommunfullmäktiges sammanträde i april 2013 Ordföranden meddelar att på grund av lokalbrist flyttas kommunfullmäktiges sammanträde den 10 april till den 11 april. Sammanträdet börjar klockan och hålls på Nora Stadshotell.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 2013-05-15 61 Plats och tid Nora Stadshotell, 2013-05-15 kl 18.00-20.20 Beslutande enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Jan Forsberg, vice ordförande, Norabostäder AB, Nora

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2010-11-24 205 Plats och tid Nora Stadshotell 2010-11-24 kl 18.00-19.00 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Jan Rylander (NP) och Enar Moberg (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Jan Rylander (NP) och Enar Moberg (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2011-05-04 43 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-05-04 kl 18.00-19.55 Beslutande enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Rickard Simonsson, tf direktör Örebro läns landsting,

Läs mer

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2013-04-17 57 Plats och tid Hjernet, 2013-04-17 kl 8.30-11.45 Beslutande enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Lars-Göran Gawelin, ekonomichef, 52, 60 Thomas Johansson, controller,

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2009-02-25 1 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-02-25 kl 19.00-19.15 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Bengt Nilsson (FP) och David Stansvik (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Bengt Nilsson (FP) och David Stansvik (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2011-06-15 81 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-15 kl 18.00-20.30 Beslutande enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Ulf Gejhammar, Gejhammar Management AB, 87 Jan Norlund,

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-06-12 82

Kommunfullmäktige 2013-06-12 82 Kommunfullmäktige 2013-06-12 82 Plats och tid Nora Stadshotell, 2013-06-12 kl 18.00-19.40 Beslutande enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Björn Hagberg, ordföranden i revisionen, 77 Jan Norlund,

Läs mer

Nora Stadshotell, 2011-11-30 kl 18.00-19.20

Nora Stadshotell, 2011-11-30 kl 18.00-19.20 Kommunfullmäktige 2011-11-30 203 Plats och tid Beslutande Nora Stadshotell, 2011-11-30 kl 18.00-19.20 enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Mona Forsberg, socialchef, 168 Jan Norlund, kommunchef

Läs mer

Kommunfullmäktige 2012-06-13 110

Kommunfullmäktige 2012-06-13 110 Kommunfullmäktige 2012-06-13 110 Plats och tid Nora Stadshotell, 2012-06-13 kl 18.00-21.00 Beslutande enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Jan Norlund, kommunchef Eva R Stensson, kommunsekreterare

Läs mer

Lars Eriksson (V) och Mats Björk (M) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Lars Eriksson (V) och Mats Björk (M) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2010-02-17 1 Plats och tid Stora Hotellet, 2010-02-17 kl 17.00-20:00 Beslutande Enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Andreas Ericsson, IT-chef, 8 Jan Norlund, kommunchef Eva

Läs mer

Kommunstyrelsens kansli, Tingshuset

Kommunstyrelsens kansli, Tingshuset Kommunstyrelsen 2011-10-05 185 Plats och tid Hjernet, 2011-10-05 kl 08.30-11.15 Beslutande enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Thomas Jansson, controller, 154 Håkan Kangert, Gyttorps Ridklubb,

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammantradesdalum

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammantradesdalum NORAKOMMUN Sammantradesdalum 2015-09-17 186 Plats och tid Beslutande Hjernet, 2015-09-17 kl 15.00-17.20 enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Jan NorIund, kommunchef Eva R Stensson, kommunsekreterare

Läs mer

...~. Å. /~-~~ ~ C mp Andersson La,sson (V) SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum. NaRA KOMMUN. Barn- och ungdomsutskottet

...~. Å. /~-~~ ~ C mp Andersson La,sson (V) SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum. NaRA KOMMUN. Barn- och ungdomsutskottet NaRA KOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Tingshuset, 2015-02-03 kl. 08.30-11.30 Beslutande enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Håkan Gibson, ekonom, 1 Helena Vilhelmsson, oppositionsråd,

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-24 11

Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-24 11 Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-24 11 Plats och tid Hjernet, tisdagen den 24 mars 2009, kl 08.30-09.30. Beslutande Svenerik Nykvist (s), ordförande Solveig Oskarsson (s) Kjell Söderlund (s) Sami Hoikkala

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-05-26 1 Plats och tid Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. 15.30-16.30 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Hans Unander (S) 90-97 Bengt Nilsson (S) Christin

Läs mer

25 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

25 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2010-04-28 68 Plats och tid Nora Stadshotell, 2010-04-28 kl 17.00-19.20 Beslutande 25 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande

Läs mer

Socialnämnden

Socialnämnden Socialnämnden 2011-08-23 53 Plats och tid Hjernet, 2011-08-23 kl 13.00 14.25 Beslutande Övriga deltagande Helena Vilhelmsson (C), ordförande Johan Lundkvist (NP) Mats Björck (M) Nils Holmberg (KD) Britt

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej KOMMUNFULLMÄKTIGE Nya hyrestaxor för kommunens idrottsanläggningar 2 Åtgärder för att få budget i balans 200 3 Kommunbidrag 2002, kommunfullmäktige och revisionen 4 Exploateringsavtal, Västra Degrabo 5

Läs mer

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 2012-05-09 52 Plats och tid Nora Stadshotell, 2012-05-09 kl 18.00-19.55 Beslutande enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Jan Norlund, kommunchef Eva R Stensson, kommunsekreterare

Läs mer

Helena Vilhelmsson (C) och Svenerik Nykvist (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Helena Vilhelmsson (C) och Svenerik Nykvist (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2011-10-26 166 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-10-26 kl 18.00-19.40 Beslutande enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Linnéa Hedkvist, folkhälsostrateg, 139 Peter Björklung,

Läs mer

Sixten Carlsson, (s) ordf Margareta Arthursson Inger Johansson. Patrik Hjalmarsson. Inger Johansson

Sixten Carlsson, (s) ordf Margareta Arthursson Inger Johansson. Patrik Hjalmarsson. Inger Johansson Demokratigruppen 2006-06-26 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl.18.00 19.00 Beslutande Sixten Carlsson, (s) ordf Margareta Arthursson Inger Johansson Övriga deltagare Patrik Hjalmarsson Utses att justera

Läs mer

Tingshuset, , kl

Tingshuset, , kl NORAKOMMUN Sammantradesdatum 7 Plats och tid Beslutande Tingshuset,, kl. 8.30-11.00 ordinarie ledamöter jämte tjänstgörande ersättare samt icke tjänstgörade ersättare enligt bifogad närvarolista. övriga

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Ordförande... Tord Westin, 1-2 Benny Jansson 3-10. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Ordförande... Tord Westin, 1-2 Benny Jansson 3-10. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2003-02-12 1 Plats och tid Stadshotellet, Nora 2003-02-12 kl 09.00-11.00 Beslutande Övriga deltagande Benny Jansson (s) ordförande Lars-Göran Zetterlund (c) Svante Fägerås (s) Ingegerd Lööv (s) Karl-Arne

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik. kommunsekreterare Birigtta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Justerare Justeringens

Läs mer

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist.

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist. 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 19-19.35 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Gunnar Wiglöv (s), ordförande Anders Lundberg (c), 1:e vice ordförande Bo Westermark (v), 2:e vice ordförande

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2014-10-27 71 Tid och plats Måndagen den 27 oktober 2014 kl. 14.00-14.45 Sessionssalen, förvaltningsbyggnaden Beslutande Övriga deltagare Se bifogad deltagar-/ uppropslista Bilaga 1 Maria

Läs mer

Christina Johansson och Allan Myrtenkvist. Kommunsekreterarens rum måndag 2008-06-25

Christina Johansson och Allan Myrtenkvist. Kommunsekreterarens rum måndag 2008-06-25 Kommunstyrelsen 2008-06-23 1 (8) Plats och tid Kommunhuset, Hällefors, kl. 13.00 15.15 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Se bilagd förteckning Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Socialnämnden

Socialnämnden Socialnämnden 2011-01-18 1 Plats och tid Hjernet, 2011-01-18 kl 13.00-15.20 Beslutande Helena Vilhelmsson (C), ordförande Johan Lundkvist (NP) Mats Björck (M) Nils Holmberg (KD) Bengt Nilsson (FP), tj

Läs mer

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 8 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 140 Kf 125 KS/2015-0486 Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården Kommunfullmäktiges presidium

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens kansli, Tingshuset

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens kansli, Tingshuset Barn- och ungdomsutskottet SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 33 Plats och tid Tingshuset, 2015-04-07 kl. 08.30-11.45 Beslutande enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Helena Vilhelmsson, oppositionsråd, 26-29

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Tyresö slott, Lagergrenska salen Torsdag 3 juni 2004, kl

Tyresö slott, Lagergrenska salen Torsdag 3 juni 2004, kl TYRESÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Tyresö slott, Lagergrenska salen Torsdag 3 juni 2004, kl. 19.00-20.45 Beslutande Se närvarolista Övriga deltagare Se närvarolista Utses att justera

Läs mer

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-10-20 1() Plats och tid Kommunhuset måndag 2014-10-20 kl 18.30-19.30 med ajournering 18.45-18.50 Beslutande Se bilaga 1 Övriga närvarande Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson,

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

X:Shb,H. /~{{tlvl('({j~h. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Barn- och ungdomsutskottet. enligt bifogad närvarolista.

X:Shb,H. /~{{tlvl('({j~h. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Barn- och ungdomsutskottet. enligt bifogad närvarolista. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 20 Plats och tid Tingshuset, 2015-03-03 kl. 08.30-11 Beslutande enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Helena Vilhelmsson, oppositionsråd, 15-20 Anna Gästrin, 1:e socialsekreterare,

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-09-0 Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen Meddelande 2 Ägardirektiv för Vårgårda bostäder AB 3 Svar på motion, besparingsåtgärder avseende förtroendevaldas

Läs mer

Göran Strömqvist och Lilian Stenqvist. Kommunsekreterarens rum torsdag

Göran Strömqvist och Lilian Stenqvist. Kommunsekreterarens rum torsdag Kommunstyrelsen 2009-02-24 1 (6) Plats och tid Folkets Hus, Hällefors, kl. 12.30 12.45 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Se bilagd förteckning Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådet Kommunala pensionärsrådet 2013-09-17 14 Plats och tid Hjernet, 2013-09-17 kl. 10.00-11.40 Beslutande Tom Rymoen (M), ordförande Bertil Nilsson, PRO Enar Moberg, PRO Ulf Eklund, PRO Siv Gustavsson, PRO

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-18.20 Protokoll 1 Beslutande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Yvonne Westerlund, ekonomichef Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet 2013-05-21 8

Kommunala pensionärsrådet 2013-05-21 8 Kommunala pensionärsrådet 2013-05-21 8 Plats och tid Hjernet, 2013-05-21 kl. 10.00-11.25 Beslutande Övriga deltagande Tom Rymoen (M), ordförande Bertil Nilsson, PRO Enar Moberg, PRO Ulf Eklund, PRO Siv

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman Nr 4 Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 15 augusti 2007, klockan 11.20-11.55 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny Stücken, v. ordf. (s) Anette

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

12 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

12 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2009-02-04 1 Plats och tid Hjernet, 2009-02-04 kl 09.00-11.30 Beslutande 12 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 2013-10-09 108 Plats och tid Nora Stadshotell, 2013-10-09 kl 18.00-20.10 Beslutande enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Anders Danielsson, förvaltningschef, 104 Björn Hagberg,

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 54 Plats och tid Hjernet, tisdagen den 12 oktober 2010, kl 08.30-08.50. Beslutande Solveig Oscarsson (S), ordförande Kjell Söderlund (S) Eva Overgaard (S) Eleonore Karlsson (S) Johanna Bergström (S) tj

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunfullmäktige 2012-01-26

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunfullmäktige 2012-01-26 Kommunfullmäktige 2012-01-26 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(22) Plats och tid Kil Arena, torsdag 26 januari 2012, kl. 17.00 Föredragningslista Ärende 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande

Läs mer

Sida 1(28) PROTOKOLL Kommunfullmäktige. Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl

Sida 1(28) PROTOKOLL Kommunfullmäktige. Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 1(28) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-20.45 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2013-04-18 Sturup Airport Hotel, kl 07.15-16.20 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

Bollmora föreningsgård, samlingssalen Torsdag 15 april 2004, kl

Bollmora föreningsgård, samlingssalen Torsdag 15 april 2004, kl TYRESÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Bollmora föreningsgård, samlingssalen Torsdag 15 april 2004, kl. 19.00-21.35 Beslutande Se närvarolista Övriga deltagare Se närvarolista Utses att

Läs mer

Kommunala handikapprådet

Kommunala handikapprådet Kommunala handikapprådet 2013-05-21 11 Plats och tid DHR:s lokal, Rådmansgatan 9, 2013-05-21 kl. 15.00-17.00 Beslutande Tom Rymoen (M), ordförande Britt Spiik, DHR Birgitta Wahlund, SRF Bertil Nilsson,

Läs mer

Folkets hus, Amazon, Flen

Folkets hus, Amazon, Flen 198 Plats och tid Folkets hus, Amazon, Flen Kl 17.00-17.05 Beslutande Övriga deltagare Anders Berglöv (S), ordförande Lars Falk (A2), 1:e vice ordförande Björn Zetterqvist (M), 2:e vice ordförande Stefan

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 47 Plats och tid Bibliotekets sammanträdesrum, 2010-11-01, kl 13.15-16.15 Beslutande Enar Moberg (S), ordförande, jäv 45 Irene Gustavsson (S) ordf 45 Weikko Niskanen (S) Lars Eriksson (V) Christer Häggqvist

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Medborgarförslag angående nedläggning av Västbygdens skola och finansiering av skolans driftkostnader, 108...2-3 * Medborgarförslag angående nedläggning av

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 62 Plats och tid Hjernet, tisdagen den 7 december 2010, kl 08.30-10.00. Beslutande Solveig Oscarsson (S), ordförande Kerstin Grek (S) tj ers för Kjell Söderlund (S) Eva Overgaard (S) Ulf Carlsson (S) tj

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson, socialchef 74. Kommunkontoret 2013-12-11 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson, socialchef 74. Kommunkontoret 2013-12-11 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.10, 19.25-20.20. 1 (9) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson,

Läs mer

Tomas Bergström (L), ordföranden Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Anders Kihl (KD) Britt Nilsson (S) Marie Lindström (S)

Tomas Bergström (L), ordföranden Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Anders Kihl (KD) Britt Nilsson (S) Marie Lindström (S) - Plats och tid Fagerudd, Enköping, kl 10:00 12:30 Beslutande Tomas Bergström (L), ordföranden Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Anders Kihl (KD) Britt Nilsson (S) Marie Lindström

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05 arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Plats och tid Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Marika Bjerstedt

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223 Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s) ers Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 oktober 2009. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 oktober 2009. Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida *, 131... 2 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Almdalen, Apotekshuset, Krokom Tisdagen den 27 oktober 2009, kl 08.00 08.50 Beslutande: Övriga deltagande:

Läs mer

HAGFORS KOMMUNFULLMÄKTIGE ARBETSORDNING

HAGFORS KOMMUNFULLMÄKTIGE ARBETSORDNING HAGFORS KOMMUNFULLMÄKTIGE ARBETSORDNING Antagen av Hagfors kommuns fullmäktige 1999-01-26 4 Senast ändrad av Hagfors kommuns fullmäktige 2014-12-15 105 INLEDNING Hagfors kommun ska aktivt arbeta för att

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl. 08.13-08.25 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Urban Widmark (M) ordförande

Läs mer

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 15-16.10, Ajournering kl 15.40-15.55 Beslutande: Övriga närvarande: Justerare: Christer Bäckman (fp), ordförande Ingemar Sandström (c) Kerstin Sjöström (c) Kent

Läs mer

PROTOKOLL 1(15) 2008-02-11. Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare. Justerare: Anita Backman Eilert Isaksson

PROTOKOLL 1(15) 2008-02-11. Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare. Justerare: Anita Backman Eilert Isaksson PROTOKOLL 1(15) Tid: Kl 13:00-13:40 Plats: Forsen (A-Salen) Ledamöter: Se närvarolista Övriga: Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare Justeringsdag: 2008-02-18 Paragrafer:

Läs mer

Socialnämnden 2013-09-12 67

Socialnämnden 2013-09-12 67 Socialnämnden 2013-09-12 67 Plats och tid Hjernet, 2013-09-12 kl. 14:00-16:25 Beslutande Tom Rymoen (M), ordförande Elisabeth Hoikkala (S) Kent Nilsson (S) Ulla Karlsson (S) Håkan Boman (S) Jan-Åke Wildhammar

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 24 januari 2012, kl. 18.30-20.10 Beslutande se bifogad närvarolista Ajournering 19.05-19.30,19.35-19.40 Övriga

Läs mer

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors.

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors. 1(6) Plats och tid Beslutande Ersättare Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, torsdagen den 2 april 2015, kl 08.15-10.20. Ajournering kl 09.10-09.40. Hans Jildesten (S) Christina Skogström (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer