M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige"

Transkript

1 Plats och tid s sessionssal kl ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Gun Nilsson och Kurt-Roland Svensson Kommunchefens tjänsterum tisdagen den 5 september 2006 kl Paragrafer Sekreterare... Tage Dalteg Ordförande... Lars Eriksson Justerande... Gun Nilsson Kurt-Roland Svensson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Mullsjö Underskrift... Ulla Blom

2 KF 64 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan godkännes med notering om att behandlingen av ärende 14 Slutrapport från beredningen för uppföljning av kommunens översiktsplan samt bebyggelseplanering vid dagens sammanträde begränsas till en föredragning, för att vid nästa sammanträde med kommunfullmäktige ge ledamöterna tillfälle till diskussion och en mer ingående behandling av ärendet.

3 KF 65 Dnr 2006/1292 Marknadsundersökning för att undersöka intresse och förutsättningar för byggnation av bostäder till kommunens seniorer I samband med behandling av motion, om att kommunen verkar för att byggnation för kommunens seniorer snarast kommer till stånd, beslutade kommunfullmäktige , 52, bl.a. att Mullsjö kommun i egenskap av ägare till Mullsjö Bostäder AB ger bolaget i uppdrag att genomföra en marknadsundersökning för att utröna intresse och förutsättningar för en byggnation av bostäder av det slag som hänsyftas till i motionen att bolaget, innan igångsättning av marknadsundersökningen, återkommer till allmänna utskottet under augusti 2006 med beskrivning av tillvägagångssätt och beräknade kostnader för arbetet. Mullsjö Bostäder AB:s vd Rolf Granlöf framför att en marknadsundersökning vad gäller seniorboende inte blir meningsfull om man inte i undersökningen kan redovisa var bostäderna skall byggas, hur de ser ut och redovisa en hyreskalkyl. Då det för närvarnade inte finns några konkreta förslag till byggnation anser Granlöf att man bör avvakta med marknadsundersökningen. Allmänna utskottets förslag Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avvakta med marknadsundersökningen för seniorboende tills det föreligger konkreta förslag till byggnation. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar för egen del att uppdra åt Mullsjö Bostäder AB att, till kommunstyrelsens sammanträde den 11 oktober presentera ett förslag på hur en byggnation med minst fem lägenheter på Västangårdsområdet kan se ut.

4 KF 65 forts. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen beslutar därefter föreslår kommunfullmäktige besluta att avvakta med marknadsundersökningen för seniorboende tills det föreligger konkreta förslag till byggnation beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

5 KF 66 Dnr 2004/1287 Överlåtelse från Friluftsfrämjandet till Mullsjö kommun av befintliga bryggor och hopptorn, samt uppsägning av nyttjanderättsavtal vid badplatsen vid Hotel Mullsjö Kommunstyrelsen beslutade , 72, att godkänna överenskommelse mellan Mullsjö kommun och Hotel Mullsjö rörande skötsel av badplatsen m.m. vid Hotel Mullsjö. Friluftsfrämjandet skänker i ett gåvobrev, daterat , befintliga bryggor och hopptorn vid badplatsen vid Mullsjö hotell och konferens (nuvarande Hotel Mullsjö) till Mullsjö kommun. Friluftsfrämjandet anger i skrivelsen att de efter försäljningen av Mullsjö hotell och konferens inte längre har någon rimlig möjlighet att äga och driva badanläggningen. Friluftsfrämjandet önskar också att gällande nyttjanderätt för marken där badplatsen ligger, upphör med snarast möjliga verkan och hänvisar också till tidigare begäran, daterad Allmänna utskottets förslag Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna gåvobrev från Friluftsfrämjandet på befintliga bryggor och hopptorn på badplatsen vid Hotell Mullsjö att upphäva gällande nyttjanderättsavtal för marken där badplatsen ligger fr.o.m att uppdra åt kommunledningen att redovisa hur kostnaderna för badplatsens skötsel skall fördelas mellan de olika verksamheterna. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommunledningen att redovisa hur kostnaderna för badplatsens skötsel skall fördelas mellan de olika verksamheterna så att detta beaktas i det pågående budgetarbetet.

6 KF 66 forts Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna gåvobrev från Friluftsfrämjandet på befintliga bryggor och hopptorn på badplatsen vid Hotell Mullsjö att upphäva gällande nyttjanderättsavtal, för marken där badplatsen ligger, fr.o.m beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

7 KF 67 Dnr 2005/1130 Hemställan om förändring gällande 6 i förbundsordningen för Kommunalförbundet AV/Media Jönköpings län beslutade , att anta nuvarande förbundsordning för kommunalförbundet AV/Media i Jönköpings län och därmed ingå i förbundet från dess bildande. Förbundsordningens nuvarande 6 lyder: När val av ledamöter görs första gången skall det avse tiden från 1 jan 2006 till och med 31 oktober. Mandattiden är därefter fyra år från och med 1 november Detta innebär svårigheter för medlemskommunerna att föreslå ledamöter i Kommunalförbundet AV/Media Jönköpings län som kan tillträda redan 1 november 2006, eftersom ny kommunfullmäktigeförsamlingarna tillträder i november Kommunalförbundet AV/media i Jönköping hemställer att kommunfullmäktige beslutar att nuvarande 6 i förbundsordningen förändras så att den får lydelsen 6 ny lydelse: Mandattiden för förbundsdirektionen förlängs till och med 31 december Mandattiden är därefter fyra år från och med 1 januari att respektive kommunfullmäktiges beslut om ändring av 6 i förbundsordningen sänds in senast Allmänna utskottets förslag Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att kommunfullmäktige beslutar att nuvarande 6 i förbundsordningen förändras så att den får lydelsen 6 ny lydelse: Mandattiden för förbundsdirektionen förlängs till och med 31 december Mandattiden är därefter fyra år från och med 1 januari 2007.

8 KF 67 forts. Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att nuvarande 6 i förbundsordningen förändras så att den får lydelsen 6 ny lydelse: Mandattiden för förbundsdirektionen förlängs till och med 31 december Mandattiden är därefter fyra år från och med 1 januari beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

9 KF 68 Dnr 2006/1060 Drogförebyggande program för Mullsjö kommun Föreligger förslag till drogförebyggande program för Mullsjö kommun Enligt omvårdnadsutskottets beslut , 5, har förslaget sänts ut på remiss till nedanstående: Folkhälsoavdelningen på landstinget, Polisen, Primärvården, Företagargruppen i Mullsjö, Idrottsalliansen i Mullsjö, de politiska partierna, Smålandsidrotten, SISU Västra Götaland, NTF, Vägverket, Länsstyrelsens sociala avdelning, AN-gruppen. Dessutom har förslaget varit tillgängligt på Mullsjö kommuns hemsida och i en artikel i Jönköpings Posten har kommuninvånarna uppmanats att tycka till om programmet. Vid dagens sammanträde redogör folkhälsosamordnare Jenny Olausson för de remissvar som inkommit. Omvårdnadsutskottets förslag Omvårdnadsutskottet beslutar att, efter inarbetande av de remissvar utskottet beslutar ta i beaktande, föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta föreliggande förslag till Drogförebyggande program för Mullsjö kommun Kommunstyrelsen Vid dagens sammanträde redogör folkhälsosamordnare Jenny Olausson för förslaget och besvarar ledamöternas frågor. Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för att ge möjlighet för utskotten att behandla frågan och prissätta de föreslagna åtgärderna.

10 KF 68 forts Allmänna utskottet Vid dagens sammanträde diskuteras främst de ansvarsområden som angetts som kommunstyrelsens ansvar, men där ej något specifikt utskott angetts. Det konstateras att det är svårt för utskotten att fatta några beslut i ärendet utan att efterhöra berörda tjänstemäns uppfattningar. Allmänna utskottets förslag Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att Drogförebyggande programmet skickas på remiss till enhetscheferna för yttrande över de ansvarsområden som berör deras respektive verksamhet. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att Drogförebyggande programmet skickas på remiss till enhetscheferna för yttrande och prissättning av de ansvarsområden som berör deras respektive verksamhet och att ärendet skall rapporteras på kommunstyrelsens sammanträde i juni. Kommunstyrelsen Yttranden över Drogförebyggande programmet Efter kommunstyrelsens återremissbeslut har följande svar kommit från utskotten. Personalutskottet Barn- och utbildningsutskott Kultur- och fritidsutskottet, , 34 Omvårdnadsutskottet , 82 Efter kommunstyrelsens beslut, , om remiss till enhetscheferna har följande svar kommit in: Brandförsvaret berörs endast i begränsad omfattning

11 KF 68 forts Kostenheten berör på sätt att ev. åtgärder kan göras på arbetsplatsen (ingen kommentar om pris) Gymnasiet Drogförebyggande arbetet kostar ca 5000 kr/år Trollehöjd- ärendet skall tas upp på träff med skolledarna inga invändningar för övrigt Teknisk service berörs ej av förslaget och förutsätter att anställda får den utbildning som föreskrivs (ingen kommentar om pris) Margaretas Park berörs ej av förslaget Björkgården. berörs ej av förslaget Hemtjänsten- berörs ej av förslaget Övriga enhetschefer har ännu ej svarat Ordföranden konstaterar att ärendet idag tagits upp för rapport och att allmänna utskottet ska arbeta vidare med frågan. Kommunstyrelsen beslutar att allmänna utskottet skall arbeta vidare med frågan. Allmänna utskottet Sedan kommunstyrelsens sammanträde har ytterligare ett yttrande från enhetschef kommit in: Handikappomsorgen går inom personalbiten och ingår i ordinarie arbetsuppgifter. Under överläggningar i ärendet påpekas att i Åtgärder läggs ansvaret i vissa frågor på andra än kommunen, vilket utskottet inte finner lämpligt i ett kommunalt program. Utskottet anser också att Åtgärder skall ändras till Förslag till åtgärder Allmänna utskottets förslag till KF Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta föreliggande förslag till Drogförebyggande program

12 KF 68 forts Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen att ändra rubriken Åtgärder till Förslag till åtgärder samt klargöra ansvarsfrågan. att uppdra åt nämnder och utskott att i kommande budgetförslag arbeta in förslag till åtgärder. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår därefter kommunfullmäktige besluta att anta föreliggande förslag till Drogförebyggande program, sidorna 1-5 och sidan 10 Kommunstyrelsen beslutar för egen del att ändra rubriken Åtgärder till Förslag till åtgärder samt klargöra ansvarsfrågan och att uppdra åt nämnder och utskott att i kommande budgetförslag arbeta in förslag till åtgärder Yrkanden Lars Samuelsson (m), Anja Berglund (s) och Joakim Werich (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Bertil Engström (mp) med instämmande av Marianne Rånge (s), yrkar på att även beskrivna åtgärder ska ingå i programmet som en naturlig och integrerad del. Efter avslutad diskussion finner ordföranden att två förslag föreligger dels kommunstyrelsens förslag dels Bertil Engströms förslag.

13 KF 68 forts Proposition Ordföranden ställer proposition på vart och ett av förslagen och finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag. Votering Votering begäres. Följande voteringsproposition framställes och godkännes: Den som biträder kommunstyrelsens förslag röstar JA. Den det ej vill röstar NEJ. Vinner NEJ har kommunfullmäktige beslutat i enlighet med Bertil Engströms yrkande. Omröstningsresultat framgår av till protokollet fogad voteringslista. Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige med 19 JA-röster mot 11 NEJ-röster beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag beslutar således Att bifalla kommunstyrelsens förslag. har således beslutat att anta föreliggande förslag till Drogförebyggande program, sidorna 1-5 och sidan 10 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutade för egen del att ändra rubriken Åtgärder till Förslag till åtgärder samt klargöra ansvarsfrågan och att uppdra åt nämnder och utskott att i kommande budgetförslag arbeta in förslag till åtgärder.

14 KF 69 Dnr 2005/1132 Politisk organisation miljönämndens sammansättning i Habo kommun beslutade att anta förslag om att minska miljönämndens ledamöter från 11 till 9 ledamöter samt följande årsarvode för miljönämndens ordförande Ordförande, oförändrat kronor, 1:e vice ordföranden från kr till kronor samt 2:e vice ordförande, som idag inte har något arvode, kronor, under förutsättning att Mullsjö kommun fattar motsvarande beslut. Allmänna utskottets förslag Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att minska antalet ledamöter i den gemensamma Miljönämnden från 11 till 9 ledamöter att fastställa arvorden i nämnden enligt nedan Ordförande kr 1:e vice ordf kr 2:e vice ordf kr Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt allmänna utskottets förslag Yrkanden Mikael Johansson (v) med instämmande av Kent Oskarsson (s) yrkar på avslag på kommunstyrelsens förslag i den del som avser minskat antal ledamöter i miljönämnden från 11 till 9 och föreslår i stället att antalet ledamöter som idag uppgår till 11 bibehålles även under nästa mandatperiod. Lars Samuelsson (m), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Efter avslutad diskussion finner ordföranden att två förslag föreligger dels kommunstyrelsens förslag dels Mikael Johanssons förslag.

15 KF 69 forts Proposition Ordföranden ställer proposition på vart och ett av förslagen och finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag. Votering Votering begäres. Följande voteringsproposition framställes och godkännes: Den som biträder kommunstyrelsens förslag röstar JA. Den det ej vill röstar NEJ. Vinner NEJ har kommunfullmäktige beslutat i enlighet med Mikael Johanssons yrkande. Omröstningsresultat framgår av till protokollet fogad voteringslista. Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige med 16 JA-röster mot 15 NEJ-röster beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag beslutar således enligt kommunstyrelsens förslag att minska antalet ledamöter i den gemensamma Miljönämnden från 11 till 9 ledamöter att fastställa arvorden i nämnden enligt nedan Ordförande kr 1:e vice ordf kr 2:e vice ordf kr Reservation Reservation mot beslutet anmäles av Mikael Johansson (v), Bertil Engström (mp) och Christine Brandhill (mp) till förmån för Mikael Johanssons förslag.

16 KF 70 Dnr 2006/1295 Begäran från Mullsjö Fjärrvärme AB avs. skriftlig garanti om täckning av ev. brist vid kontrollbalansräkning under hösten 2006 Mullsjö Fjärrvärme upprättade en kontrollbalansräkning per , vilken utvisade att mer än halva aktiekapitalet var förbrukat. Enligt aktiebolagslagens bestämmelser måste hela bristen täckas inom åtta månader, d.v.s. att inom åtta månader måste en ny kontrollbalansräkning upprättas och behandlas på en extra bolagsstämma. Denna balansräkning skall visa att aktiekapitalet är intakt. Bolagets styrelse begär nu att Mullsjö kommun, i egenskap av ägare till bolaget, lämnar skriftlig garanti att täcka den eventuella brist som kan föreligga vid upprättandet av kontrollbalansräkning under hösten Styrelsen förutsätter att bolaget ger vinst fram till dess, men denna kanske inte helt täcker tidigare uppkommen förlust. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lämna Mullsjö Fjärrvärme AB skriftlig garanti om täckning av eventuell brist vid kontrollbalansräkning under hösten Yrkanden Lars Samuelsson (m), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. beslutar enligt kommunstyrelsens förslag att lämna Mullsjö Fjärrvärme AB skriftlig garanti om täckning av eventuell brist vid kontrollbalansräkning under hösten 2006.

17 KF 71 Dnr 2006/1300 Ny bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB Med anledning av ny lagstiftning fr.o.m , har förslag till ny bolagsordning, daterad , upprättats för Mullsjö Bostäder AB. Yrkanden Lars Eriksson (kd) yrkar, att bolagsordningen godkänns efter ändring att 6, - -Aktiekapital- så att aktiekapitalet lägst utgör nuvarande aktiekapital, kronor och högst kronor samt att i konsekvens med detta, ändra 7 Antal aktier- så att lägsta antal aktier i bolaget blir st och högsta antalet blir st. Kommunstyrelsen bifaller yrkandet. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att, efter ovanstående ändringar, godkänna förslag till ny bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB Yrkanden Joakim Werich (m), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. beslutar enligt kommunstyrelsens förslag att, efter ovanstående ändringar, godkänna förslag till ny bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB

18 KF 72 Dnr 2006/1302 Tidpunkt för val kommunstyrelse/nämnder för nästa mandatperiod Nuvarande mandatperiod för kommunstyrelsen och dess utskott sträcker sig fram t.o.m Enligt kommunallagen är det tillåtet att välja kommunstyrelse t.o.m. oktober eller t.o.m. december. För att underlätta arbetet efter höstens val föreslås nu att mandatperioden för kommunstyrelsen och andra nämnder förlängs t.o.m , att kommunstyrelsen bemyndigas besluta att utskottens mandatperiod utsträcks till samma tid och att valen inför den nya mandatperioden fr.o.m sker på kommunfullmäktiges sammanträde i december. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att mandatperioden för kommunstyrelsen och andra nämnder förlängs t.o.m , att kommunstyrelsen bemyndigas besluta att utskottens mandatperiod förlängs samma tid, samt att valen inför den nya mandatperioden fr.o.m sker på kommunfullmäktiges sammanträde i december Kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

19 KF 73 Dnr 2006/1100 Försäljning av Mullsjö Nykyrka Ruder 1:41 Ärendet om att stycka av fastigheten Ruder 1:2 för försäljning behandlades på tekniska utskottets sammanträde Utskottet beslutade att överlämna ärendet till allmänna utskottet, som också utgör plangrupp i arbetet med fördjupad översiktsplan för Torestorp Ruder, för fastställande av hur stor yta som skall ingå vid försäljning. Allmänna utskottet Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att fastigheten styckas av för försäljning en bit utanför stengärdsgårdarna så att alla byggnader ingår. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med allmänna utskottets förslag att fastigheten styckas av för försäljning en bit utanför stengärdsgårdarna så att alla byggnader ingår. Tekniska utskottet Fastigheten har styckats av för försäljning en bit utanför stengärdsgårdarna så att alla byggnader ingår, ca kvm. Svensk Fastighetsförmedling har uppdraget att infordra anbud på Ruder 1:41. Vid anbudstidens utgång har det kommit in fem st. anbud. Det högst inkomna anbudet är kronor. Enhetschefen för Teknisk Service, Anders Kronmarker föreslår Tekniska utskottet föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att försälja Mullsjö Nykyrka Ruder 1:41 enligt bilagda köpekontrakt.

20 KF 73 forts Tekniska utskottets förslag Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att försälja Mullsjö Nykyrka Ruder 1:41 enligt bilagda köpekontrakt. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta enligt tekniska utskottets förslag beslutar enligt kommunstyrelsens förslag att försälja Mullsjö Nykyrka Ruder 1:41 enligt upprättat köpekontrakt

21 KF 74 Dnr 2005/1131 Slutrapport från beredningen för uppföljning av kommunens översiktsplan samt bebyggelseplanering tillsatte vid sammanträde en beredning med huvuduppdraget att översiktligt revidera nuvarande översiktsplan och att analysera förutsättningarna för ett förtydligande av kommunens arbete med bebyggelseplanering. Beredningen lägger nu fram sin slutrapport ankomststämplad och föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna föreliggande slutrapport och överlämna densamma till kommunstyrelsen för beaktande i kommunens fortsatta utvecklingsarbete och vid behov återkomma med de framställningar som kan bli aktuella samt att befria beredningen från sitt uppdrag. Birger Svensson (kd), ordförande i beredningen för uppföljning av kommunens översiktsplan samt bebyggelseplanering, redogör för beredningens slutrapport. beslutar att vid sitt nästa sammanträde ge frågan tid för en mer ingående behandling och diskussion, då även ställning ska tas till beredningens förslag till beslut.

22 KF 75 Dnr 2005/1355 Fastställelse av tid för nyvalda kommunfullmäktiges första sammanträde under nästa mandatperiod De år då val till kommunfullmäktige äger rum, sammanträder nyvalda kommunfullmäktige första gången i november. beslutar att nyvalda kommunfullmäktige ska ha sitt första sammanträde den 7/11 klockan i kommunfullmäktiges sessionssal, kommunkontoret i Mullsjö.

23 KF 76 Dnr 2006/1253 Revisorernas granskning av överförmyndaren Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCooper har på kommunrevisionens uppdrag genomfört en granskning av kommunens överförmyndarverksamhet. Granskningsrapporten är överlämnad till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Avseende verksamhetsredogörelse i årsredovisningen har kommunstyrelsen fattat beslut om detta Kommunrevisionen önskar få del av kommunfullmäktiges syn på rapportens sammanfattning senast den 1/10. Yrkanden Erik Hartelius (c), yrkar på att protokollen från länsstyrelsens inspektioner i fortsättningen ska delges kommunfullmäktige, samt att i övrigt lägga rapporten till handlingarna. bifaller Erik Hartelius (c) yrkande beslutar att protokollen från länsstyrelsens inspektioner i fortsättningen ska delges kommunfullmäktige, samt att i övrigt lägga rapporten till handlingarna.

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 253 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Katarina Christensson, miljöchef, 142 Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad...

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad... Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2014-08-15 Innehåll 101 Antagande av städentreprenad... 136 2014-08-15 135 Plats och tid Bjurbäcksrummet kl. 09.00-09.25 ande Thore Thorstensson, ordf.

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-19.15 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Anders

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll 2015-03-26. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll 2015-03-26. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2015-03-26 Innehåll 42 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 47 43 Redovisning av delegationsbeslut... 48 44 Delgivningar...

Läs mer

33MULLSJÖ KOMMUN Kommunfullmäktige. Innehåll 2015-03-24. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

33MULLSJÖ KOMMUN Kommunfullmäktige. Innehåll 2015-03-24. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 33MULLSJÖ KOMMUN Kommunfullmäktige Sammanträdesdag 2015-03-24 Innehåll 24 Godkännande av föredragningslista... 35 25 Medborgarförslag Nytt centrum i Mullsjö - svar... 36 26 Motion Stoppa barnfattigdomen

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-02-18 1. Se bifogad närvarolista! Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7

Kommunfullmäktige 2010-02-18 1. Se bifogad närvarolista! Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7 Kommunfullmäktige 2010-02-18 1 Plats och tid Forum, Hyltebruk, kl 18.30-20.30 Beslutande Se bifogad närvarolista! Övriga deltagande Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare Utses att justera Bengt

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s) 1(20) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 18.35 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2012-02-28 18 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-20.00 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Magnus Wetterqvist, barn- och utbildningschef 18.30 19.05 Tage Dalteg, kommunchef

Läs mer

Ingela Wikander (KD), ordförande Maud Henningsson (M) Carola Eriksson (S) Pär Jansson (C) Gunilla Hamrin (S)

Ingela Wikander (KD), ordförande Maud Henningsson (M) Carola Eriksson (S) Pär Jansson (C) Gunilla Hamrin (S) FRITIDSFRÅGOR - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby kl 09.00 11.00 Beslutande Ingela Wikander (KD), ordförande Maud Henningsson (M) Carola Eriksson (S) Pär Jansson (C) Gunilla

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 194 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-19.00 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Christer Rube och Birger Svensson

Läs mer

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll 2014-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll 2014-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Leif Hägg (M), ordförande Fredrik Jönsson (C), 2:e vice ordförande Karl-Erik Kruse (S)

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5. Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5. Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11) Nr 5 Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11) Plats och tid Tingshuset, Mellerud, onsdagen den 17 maj 2006, klockan 19.00 21.15 Beslutande Enligt närvarolista Tjänstgörande ersättare Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

Socialnämnden 2015-12-09 1 (16)

Socialnämnden 2015-12-09 1 (16) 2015-12-09 1 (16) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2015-12-09 kl. 9:00-12:00 Ajournering kl. 10:40-11:00, 11:09-11:30. Reservationsmotivering 132 biläggs protokollet Beslutande

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 16. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-09-07 1(14)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 16. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-09-07 1(14) Nr 16 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-09-07 1(14) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 7 september 2010, klockan 08.30-12.30 Beslutande Robert Svensson, ordf. (C) Johnny Stücken, v. ordf.

Läs mer

Kommunkontoret onsdag 27 januari 2016 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 1-7 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret onsdag 27 januari 2016 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 1-7 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.30 12.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Larry Tallroth (S) Sven Erik Eriksson (KD)

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-07-02 Innehåll 171 Godkännande av föredragningslista... 219 172 Begäran om investeringspengar till Skogsgläntan för nybyggnad av förskola, Torestorp 1:103... 220 173

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll 2015-05-28. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll 2015-05-28. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2015-05-28 Innehåll 70 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 81 71 Anmälan av delegationsbeslut... 82 72 Delgivningar...

Läs mer

Kommunhuset Ankaret i Norrtälje, klockan 13.00-14.00

Kommunhuset Ankaret i Norrtälje, klockan 13.00-14.00 NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum Sida 1 ( 6 ) Plats och tid Kommunhuset Ankaret i Norrtälje, klockan 13.00-14.00 Beslutande Ledamöter Louise Branting (C), ordf. Nils Matsson (M)

Läs mer

Carina Schön Sören Johansson. Ej tjänstgörande ersättare. Kommunkontoret måndag den 25 mars 2013 kl 15:30. Anslag/Bevis

Carina Schön Sören Johansson. Ej tjänstgörande ersättare. Kommunkontoret måndag den 25 mars 2013 kl 15:30. Anslag/Bevis SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Heby Folkets Hus, Heby kl 17:00 21:00 Beslutande Annika Krispinsson (C), ordf. Håkan Collin (S) Carl-Åke Elmersjö (MP) Tomas Bergström (FP) Anders Birgersson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 7 Plats och tid Kommunkontoret Lessebo måndagen den 3 mars 2014 kl 14.00 16.30 ande Anders Palmengren (s) ordf Ingvar Johansson (c) v ordf Monica Johansson (s) Tommy Truedsson (s) Eva Kabanda

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2001-12-19. Beslutsärenden

KOMMUNSTYRELSEN 2001-12-19. Beslutsärenden KOMMUNSTYRELSEN 2001-12-19 Beslutsärenden KS 1 Personuppgiftslagen (PUL) 2 Vårgården 3 Yttrande över trafikförsörjningsplan 2002/2003 4 Upphandling av skolskjutsar 5 Delegationsärenden 6 Meddelanden KF

Läs mer

Landstingsfullmäktiges arbetsordning. Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 134

Landstingsfullmäktiges arbetsordning. Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 134 Landstingsfullmäktiges arbetsordning Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 134 2014-10-29--30 14LS2977 2(14) ARBETSORDNING FÖR LANDSTINGSFULLMÄKTIGE I LANDSTINGET VÄSTERNORRLAND Utöver

Läs mer

Dokumentbeteckning Arbetsordning för kommunfullmäktige. Handläggare/Förvaltning Kommunstyrelsens förvaltning

Dokumentbeteckning Arbetsordning för kommunfullmäktige. Handläggare/Förvaltning Kommunstyrelsens förvaltning Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. Antalet ledamöter 1 Fullmäktige har 61 ledamöter. Ordförande och vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2010-03-18 1 (15)

Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2010-03-18 1 (15) Socialnämnden 2010-03-18 1 (15) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2010-03-18, kl. 10.00-12.20 Gruppsammanträde: 8.00-10.00 Beslutande: Ingegärd Brogren (C) Bengt Nordin (M) Siw Nordin (M)

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby 1(20) Sammanträdesdatum Plats och tid Beslutande Listerbysalen, kl.10:30-11:55 Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Malin

Läs mer

Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30. Enligt bilagor sidor 15 och 16. Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor

Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30. Enligt bilagor sidor 15 och 16. Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30 Enligt bilagor sidor 15 och 16. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor Utses att justera Rolf

Läs mer

Socialnämnden 2014-03-11 1 (27) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-03-11 kl. 8:30-12:30

Socialnämnden 2014-03-11 1 (27) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-03-11 kl. 8:30-12:30 1 (27) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-03-11 kl. 8:30-12:30 Beslutande Britt-Marie Wall, ordförande Sune Frisk Christina Persson Christer Olsson Björn Stålhammar Tjänstgörande

Läs mer

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.43

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.43 Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.43 1 (11) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Lars Svensson

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll 2015-04-22. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll 2015-04-22. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2015-04-22 Innehåll 59 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 66 60 Anmälan av delegationsbeslut... 67 61 Lägesbeskrivning

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Byggnadsnämnden. Innehåll 2014-05-21. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

M U L L S J Ö K O M M U N Byggnadsnämnden. Innehåll 2014-05-21. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag M U L L S J Ö K O M M U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-05-21 Innehåll 51 Tillkommande ärenden... 68 52 Föregående protokoll... 69 53 Delgivningar... 70 54 Ekonomiuppföljning av byggnadsnämndens

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll 2015-02-26. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll 2015-02-26. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2015-02-26 Innehåll 23 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 26 24 Redovisning av delegationsbeslut... 27 25 Delgivningar...

Läs mer

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset i Hultsfred 26 januari 2016 kl. 08.30-11.45 Beslutande Åke Nilsson, KD Gunilla Aronsson, C Åke Bergh, M Lena Hasting, S Tommy Rälg, S Övriga deltagande Lars Rönnlund,

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Arbetsordning för kommunfullmäktige i Sollentuna Antagen av fullmäktige 1992-04-27, 38 Reviderad 1994-03-21, 28 Reviderad 2003-05-19, 65 Reviderad 2003-11-17, 142 ( 5 och 22) Reviderad 2006-02-06, 29

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Bertil Börjesson

Läs mer

Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande

Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl 13.10 15.50 1 (13) Beslutande Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Ajournering mellan 10 och 11 kl. 10:00 10:20 Ajournering mellan 16 och 17 kl. 11:30 12:30 Ajournering under 18 kl. 14:30 14:50

Ajournering mellan 10 och 11 kl. 10:00 10:20 Ajournering mellan 16 och 17 kl. 11:30 12:30 Ajournering under 18 kl. 14:30 14:50 2015-01-16 1(22) Plats och tid Sammanträdesrummet K1, Parkgatan 4 Alvesta 2015-01-16 kl. 9:00 15:35 Ajournering mellan 10 och 11 kl. 10:00 10:20 Ajournering mellan 16 och 17 kl. 11:30 12:30 Ajournering

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden Socialnämnden Sammanträdesdag 2015-02-10 Innehåll 20 Verksamhet med personligt ombud... 28 21 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 29 22 Överföring av ram mellan programområden...

Läs mer

Ändring av bolagsordning för VIVAB. (AU 306) KS 2014-382

Ändring av bolagsordning för VIVAB. (AU 306) KS 2014-382 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 264 Ändring av bolagsordning för VIVAB. (AU 306) KS 2014-382 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00 Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00 1 (17) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Lars Svensson

Läs mer

Välkommen. till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun

Välkommen. till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun Välkommen till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun Vad är Kommunfullmäktige? Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och kan sägas vara kommunens riksdag. Kommunfullmäktige fattar viktiga

Läs mer

Arbetsordning. Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping 2010-11-29 KS-332/2010. Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141)

Arbetsordning. Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping 2010-11-29 KS-332/2010. Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141) Arbetsordning 2010-11-29 Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping KS-332/2010 Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141) Arbetsordningen har ändrats av kommunfullmäktige den 2 mars

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE 1 (10) ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE Antaget av kommunfullmäktige 1991-12-09, 267 Reviderad 1993-08-10, 210 Reviderad 1994-12-12, 311 Reviderad 1998-04-06--07, 77 Reviderad 1999-12-13, 281 Reviderad

Läs mer

Anders Andersson, sekreterare och kanslichef. Kommunkontoret 2014-09-11

Anders Andersson, sekreterare och kanslichef. Kommunkontoret 2014-09-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 14.30 16.45 Beslutande Övriga deltagande Pirjo Nilsson (S), Ljusnarsberg, ordförande Lena Vinnerås (S), Nora Siv Sander (S), Hällefors

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdag 2015-08-26 Innehåll 103 Tillkommande ärenden och godkännande av föredragningslista... 118 104 Statusrapport... 119 105 Öppna jämförelser Stöd till personer

Läs mer

Reglemente för krisledningsnämnden

Reglemente för krisledningsnämnden Sala kommun Kommunal författningssamling Reglemente för krisledningsnämnden KFS 042 revision 02 REGLEMENTE ANTAGEN: 2012-12-17 GÄLLER FRÅN OCH MED: 2012-12-20 ERSÄTTER: 366/2004 Utöver det som föreskrivs

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning.

Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. Sida 1/11 Arbetsordning för Kommunfullmäktige Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. 1 Antalet ledamöter Fullmäktige har

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(14) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, kl. 9.00 14.35 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ersättare Se närvarolista sidan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 (16) Plats och tid Sammanträdesrum Skutan Strömsvik tisdag, kl. 08.15 13.45 Beslutande Ulla Wallering Fall (S) Bertil Eklund (NB) Stig Svensson (KD) Marie Lindh Eriksson (C) Inga Ericsson (S) Närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-04-14. Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-04-14. Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll Innehåll 41 Godkännande av ärendelista... 56 42 Anmälan av delegationsbeslut... 57 43 Delgivningar... 59 44 Lägesbeskrivning per programområde... 60 45 Statusrapport för tekniska utskottets pågående ärenden...

Läs mer

Reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad

Reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad 1 av 7 Reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad Det gemensamma reglementet innehåller grundläggande bestämmelser om arbetsformer för Vaxholms stads nämnder. Det gemensamma reglementet

Läs mer

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Sammanträdesdatum 26 augusti 2013 Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-13.40 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie

Läs mer

Allmänna bestämmelser för jönköpings kommuns nämnder Ingår i Allmänna bestämmelser och reglementen för Jönköpings kommuns nämnder

Allmänna bestämmelser för jönköpings kommuns nämnder Ingår i Allmänna bestämmelser och reglementen för Jönköpings kommuns nämnder Allmänna bestämmelser för kommunens nämnder Ks 2010:525 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Allmänna bestämmelser för jönköpings kommuns nämnder Ingår i Allmänna bestämmelser och

Läs mer

Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 132-147. Ann-Charlotte Elgh. Ordförande: Roger Rydström. Justerande: Else-Marie Frisk

Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 132-147. Ann-Charlotte Elgh. Ordförande: Roger Rydström. Justerande: Else-Marie Frisk Socialnämnden 2015-10-15 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-10-15, kl. 09.30-12.10 Beslutande: Gruppmöte: 08.00-09.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-21, kl. 13:15-14:30 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Övriga närvarande:

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Handikapprådet 2013-05-16 1 (9 ) Plats och tid Kommunkontoret i Åsele, 2013-05-16, 9.00 12.00 Beslutande Vivianne Bäcklund Ordförande Stig Danielsson Gudrun Lindberg Maj Jonsson Gunilla

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

Roger Karlsson (MP), Christina Forss (KD), Christer Nodemar (M), Monica Andersson (C)

Roger Karlsson (MP), Christina Forss (KD), Christer Nodemar (M), Monica Andersson (C) VIADIDAKTNÄMNDEN 2015-09-21 1 Plats och tid Åbrogården, Storgatan 55 Vingåker, kl 13:00 15:40 Beslutande Gunilla Magnusson (S) ordförande, Ola Lindgren (S) 1:e vice ordförande, Thomas Selig (V) 2:e vice

Läs mer

Plats och tid Bergaholm måndagen den 15 januari 2007 kl. 19.00 20.30. Berith Grönqvist. Maria Eklund (s) Jörgen Niklasson (mp)

Plats och tid Bergaholm måndagen den 15 januari 2007 kl. 19.00 20.30. Berith Grönqvist. Maria Eklund (s) Jörgen Niklasson (mp) Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Socialnämnden 2007-01-15 1 Plats och tid Bergaholm måndagen den 15 januari 2007 kl. 19.00 20.30 Beslutande Övriga deltagande Lars Pilsetnek, ordförande, (m) Ulla Wickstein

Läs mer

Kommunledningskontoret, Nödinge. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunledningskontoret, Nödinge

Kommunledningskontoret, Nödinge. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunledningskontoret, Nödinge PROTOKOLL 1(12) Plats och tid: Ale rummet, kl 08:30 11.15 Närvarande ledamöter Lennarth Nilsson (m) ordf Irene Hellkant (s) Birgit Hansson (kd) Christer Damm (s) Bengt Englund (c) Daniel Höglund (fp) Victoria

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2007-10-09 271 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30 20.00 Beslutande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Bertil Engström

Läs mer

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10.

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10. 1 (5) Plats och tid: Kommunkontoret, kl 8.30-9.15 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Ulla-Maj Andersson (s), ordförande Bengt Åberg (s) Thomas Johansson (s), tj ers. Assar Nilsson (s) Mona

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-06-11 1 (13)

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-06-11 1 (13) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-06-11 1 (13) Plats och tid: Kommunkontoret kl 13.30 16.00 ande: Göran Olsson (c), ordförande Sören Hellberg (s) Göran Lindgren (m) Margareta Holm (mp) Marie Egerborn

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-05-18 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll 2015-01-26

Omsorgsnämndens protokoll 2015-01-26 Datum: Måndagen den 26 januari 2015 Tid: 15.30 17.25 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Fredagen den 30 januari 2015 Paragrafer: 1-12 Utses att justera: Zara Blidevik (M) Underskrifter:

Läs mer

Reglemente för arbetsutskottet

Reglemente för arbetsutskottet Antagen av Förbundsstyrelsen 2012-11-07, 98 DNR: 12RV0382 1 Allmänna bestämmelser I förbundsordningen anges att förbundsstyrelsen utser inom sig ett arbetsutskott och ett kollektivtrafikutskott. De ärenden

Läs mer

Anders Andersson, sekreterare och kanslichef Julia Sjöberg, överförmyndarhandläggare 1-2. Kommunkontoret 2016-01-27

Anders Andersson, sekreterare och kanslichef Julia Sjöberg, överförmyndarhandläggare 1-2. Kommunkontoret 2016-01-27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 14.00 16.00 Beslutande Kitty Strandberg (S), Ljusnarsberg, ordförande Siv Sander (S), Hällefors Maria Lagerman (S), Lindesbergs

Läs mer

Socialnämnden 2012-03-22 1(9)

Socialnämnden 2012-03-22 1(9) Socialnämnden 2012-03-22 1(9) Plats och tid Hotell Källan Åmliden Norsjö, torsdag den 22 mars 2012 kl. 10.30 12.15 Beslutande ledamöter Christer Lundgren, (c) ordförande Dan Oskarsson, (s) Elli-Mari Lundgren,

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-01-12 1(11)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-01-12 1(11) Nr 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-01-12 1(11) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 12 januari 2010 klockan 08.30-12.10 Beslutande Robert Svensson, ordf. (C) Johnny Stücken, v. ordf.

Läs mer

Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret, Forshaga Avser : 107-113

Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret, Forshaga Avser : 107-113 Kommunstyrelsen 1(8) Tid och plats: Kl.18.30-18.35 Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret, Forshaga Avser : 107-113 Beslutande: Angelica Rage (s), ordförande Sten Myreback (c), v. ordförande Kenneth

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Arbetsordning för kommunfullmäktige Arbetsordning för kommunfullmäktige Antaget av fullmäktige den 20 januari 1992, 2 Ändrat av fullmäktige den 22 mars 2004, 16 Ändrat av fullmäktige den 26 januari 2010, 9 Arbetsordning för kommunfullmäktige

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2009-06-01 Sida 1 (11)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2009-06-01 Sida 1 (11) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2009-06-01 Sida 1 (11) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Lilla Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 19:00 20.20 Katja Larsson, ordförande Lars-Erik Wollmér

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-20 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande 113-122, 124-134 Hans Unander (S) 113-122, 124-134 Johnny Skottheim

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-01-23 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.30 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

Lars-Erik Granholm (KOSA), ordf. Sven-Inge Persson (S) Bengt Andersson (S) Gunnar Östberg (KOSA) Håkan Forslind (C) Erik Bergman (M) Peter Vogt (M)

Lars-Erik Granholm (KOSA), ordf. Sven-Inge Persson (S) Bengt Andersson (S) Gunnar Östberg (KOSA) Håkan Forslind (C) Erik Bergman (M) Peter Vogt (M) Tekniska nämnden 2015-06-11 1 (12) Plats och tid Tekniska kontoret Djurås, kl. 13.00-14.00 Beslutande Ledamöter Lars-Erik Granholm (KOSA), ordf. Sven-Inge Persson (S) Bengt Andersson (S) Gunnar Östberg

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-11-16. Innehåll. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-11-16. Innehåll. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-11-16 Innehåll Sammanträdesdag 56 Godkännande av ärendelista... 67 57 Budget 2016... 68 58 Statusrapport... 69 59 Ansökan om dispens från anställningsstopp...

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-03-25

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-03-25 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, Gamla kommunalhuset, Åtvidaberg, kl 18.00-19.40 Beslutande Kommunfullmäktiges samtliga ledamöter med undantag för Marita Dahlgren, Claes Drougge, Lars Rasch,

Läs mer

Bolagsordning. Fastighets AB Vänersborg. Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-10, 174

Bolagsordning. Fastighets AB Vänersborg. Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-10, 174 Fastighets AB Vänersborg Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-10, 174 Innehållsförteckning 1 Firma... 1 2 Styrelsens säte... 1 3 Föremål för bolagets verksamhet... 1 4 Ändamålet med bolagets verksamhet...

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen 2006-08-16 210 lats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal kl. 14.00-16.05 ande Anja Berglund (s), ordf. Lars Samuelsson (m) Margareta Wilkinson (kd) ers. för Birger Svensson (kd) Lars Eriksson (kd) Erik

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-11-26 1. Se bilagd upprops- och voteringslista

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-11-26 1. Se bilagd upprops- och voteringslista Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-11-26 1 Plats och tid Torsdag 26 november 2009 kl 17.00-20.00 Beslutande Se bilagd upprops- och voteringslista Övriga deltagande Utses att justera

Läs mer

Kommunkontoret 2013-03-18

Kommunkontoret 2013-03-18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 13.30 14.05 Beslutande Lena Vinnerås (S), Nora, ordförande Siv Sander (S), Hällefors, vice ordförande Jerry Elvin (S), Lindesberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger, måndagen den 29 november 2010, kl 14.00-15.55. Beslutande Ledamöter Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Jan Wettmark (M) Sten Fransson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-11-15 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.35 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Trångsvikens Bygdegård, kl 08.00-09.15

Trångsvikens Bygdegård, kl 08.00-09.15 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 juni 2013 1(12) Plats och tid Trångsvikens Bygdegård, kl 08.00-09.15 Beslutande Ledamöter Maria Söderberg, C, ordf Lisa Sallin, M, 1:e vice ordf Rolf Lilja, S,

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 146 Plats och tid Björnekullasalen kl. 18.00-20.20 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gull-Britt Svensson

Läs mer

Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson (S) Jimmy Ekborg (C)

Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson (S) Jimmy Ekborg (C) 1(14) Plats och tid sammanträdesrum 1, kommunhuset klockan 08.30-12.00 ande ledamöter Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-06-14 1(11) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: kl. 13.00 15.45, Fotbollens Hus Annika Engelbrektsson (S), ordf. Birgitta Höijer (C) Bjarne Rasmussen (S) Marianne Högberg (S) Ove Gunnarsson (S) Ulf

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-02-21

Kommunfullmäktige 2013-02-21 Kommunfullmäktige 2013-02-21 Kf 15 Information om digitala kallelser... 2 Kf 16 Ny motion om utbildning för instruktörer och ledare... 3 Kf 17 Avgift för trygghetslarm... 4 Kf 18 Försäljning industrihuset,

Läs mer

Socialnämnden 2012-01-31 1. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg. Justerande/Maria Gustafsson

Socialnämnden 2012-01-31 1. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg. Justerande/Maria Gustafsson 2012-01-31 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, tisdagen den 31 januari 2012 kl 09:30-11:00 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ingela Melchersson (S), ersättare för Ove Bäck (C) Maria

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Allmänna utskottet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Allmänna utskottet 1(7) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Hans Nilsson (Hela Edas Lista) ordförande Björn Källman (Hela Edas Lista) Johanna Söderberg (C) Hans-Peter

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR REGIONFULLMÄKTIGE I REGION SKÅNE

ARBETSORDNING FÖR REGIONFULLMÄKTIGE I REGION SKÅNE ARBETSORDNING FÖR REGIONFULLMÄKTIGE I REGION SKÅNE Utöver det som föreskrivs om regionfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning i tillämpliga delar. Antalet

Läs mer

Utbildningsnämnden 2012-09-26 1 (9)

Utbildningsnämnden 2012-09-26 1 (9) Utbildningsnämnden 2012-09-26 1 (9) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult onsdagen den 26 september kl. 9.00 14.45 Beslutande Bodil Hansen (M), ordförande Jan Nordström (M) Inga Karlsson (M) Claes Lindahl

Läs mer

REGLEMENTE MED FÖRESKRIFTER OM STYRELSENS OCH NÄMNDERNAS ARBETSFORMER

REGLEMENTE MED FÖRESKRIFTER OM STYRELSENS OCH NÄMNDERNAS ARBETSFORMER 1(5) REGLEMENTE MED FÖRESKRIFTER OM STYRELSENS OCH NÄMNDERNAS ARBETSFORMER Antagen av kommunfullmäktige 2007-09-26, 94, med revidering 2011-03-30, 23 Allmänt 1 Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsens

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, den 8 januari 2015 kl. 08.30-11.50

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, den 8 januari 2015 kl. 08.30-11.50 2015-01-08 1(23) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, den 8 januari 2015 kl. 08.30-11.50 Beslutande Mathias Haglund, (s), ordförande Christer Lundgren, (c) Dan Oskarsson, (s)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2010-03-30 21 Plats och tid Hjernet, 2010-03-30 kl 13.00-14.00 Beslutande Monica Anderssson (S), ordförande Elis Karlsson (S), ersättare för Mosad Saker (S) 19-22 Mosad Saker (S), 23-24 Maritha

Läs mer

Kommunkontoret Kil, Nedre Fryken, tisdag 2 februari 2010, kl 14.00 16.00

Kommunkontoret Kil, Nedre Fryken, tisdag 2 februari 2010, kl 14.00 16.00 1(8) Plats och tid ande Ledamöter Kommunkontoret Kil, Nedre Fryken, tisdag 2 februari 2010, kl 14.00 16.00 Mikael Johansson (S), ordförande Angelica Rage (S), vice ordförande Kenneth Eriksson (S) Stina

Läs mer

J^^É.t Måns Nilsson (S)

J^^É.t Måns Nilsson (S) NORRTÄLJE KOMMUN Utbildningsnämndens arbetsutskott SAMMANTRADESPROTOKOLL Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl. 16.00-16.25 Louise Branting (C), ordförande

Läs mer

Bolagsordning för AB Strömstads Badanstalt

Bolagsordning för AB Strömstads Badanstalt STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 14 (40) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kf 62 Ks 92 Au 101 KS/2014 0465 Bolagsordning för AB Strömstads Badanstalt Kommunstyrelsens förslag till

Läs mer