Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad"

Transkript

1 Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger, måndagen den 29 november 2010, kl Beslutande Ledamöter Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Jan Wettmark (M) Sten Fransson (S) Inger Hjerpe (S) Lars-Ove Jansson (S) Margareta Asserwall (S) Claes Axelsson (V), ersättare för Gert Raiml (V) Ragnar Menser (MP) Kerstin Lindvall-Hedlund (M), ersättare för Margareta Jarlstedt (M) Gösta Frödin (FP) Mona Smedman (C) Per-Olov Ålander (C) Övriga närvarande Marika Olsson, sekreterare Gunnar Tidemand, kommundirektör JanÅke Hermansson, bitr kommundirektör, 270 Mikael Engstig, verksamhetschef Arvika Näringslivscentrum, 270 Justerare Mona Smedman och Margareta Asserwall Justeringens plats och tid Kommunledningsstabens kansli, Arvika den 2 december Paragrafer , Underskrifter Sekreterare Marika Olsson Ordförande Claes Pettersson Justerare Mona Smedman Margareta Asserwall ANSLAG/BEVIS Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Arvika kommun, Kommunstyrelsen , Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsstabens kansli, Ö:a Esplanaden 5, Arvika Underskrift Marika Olsson Utdragsbestyrkande

2 Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger, måndagen den 29 november 2010, kl Beslutande Ledamöter Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Jan Wettmark (M) Sten Fransson (S) Inger Hjerpe (S) Lars-Ove Jansson (S) Margareta Asserwall (S) Claes Axelson (V), ersättare för Gert Raiml (V) Ragnar Menser (MP) Kerstin Lindvall-Hedlund (M), ersättare för Margareta Jarlstedt (M) Gösta Frödin (FP) Mona Smedman (C) Per-Olov Ålander (C) Övriga närvarande Marika Olsson, sekreterare Gunnar Tidemand, kommundirektör JanÅke Hermansson, bitr kommundirektör Justerare Mona Smedman och Margareta Asserwall Justeringens plats och tid Kommunledningsstabens kansli, Arvika den 29 november 2010 Paragrafer 290 Underskrifter Sekreterare Marika Olsson Ordförande Claes Pettersson Justerare Mona Smedman Margareta Asserwall ANSLAG/BEVIS Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Arvika kommun, Kommunstyrelsen Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsstabens kansli, Ö:a Esplanaden 5, Arvika Underskrift Marika Olsson Utdragsbestyrkande

3 KS 270 Dnr KS 2010/ Avrapportering från Allmänna utskottet och Arvika Näringslivscentrum Bitr kommundirektören ger muntlig avrapportering från Allmänna utskottet och verksamhetschefen vid Arvika Näringslivscentrum ger muntlig avrapportering från Arvika Näringslivscentrum. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen tar del av informationen och lägger den till handlingarna.

4 KS 271 Dnr KS 2010/1 042 Verksamhetsuppföljning t utgår.

5 KS 272 Dnr KS 2010/ Medborgarförslag om bryggor vid Kyrkviken I ett medborgarförslag föreslås att bryggor för rullstolsburna ska byggas från småbåtshamnen till Olssons Brygga för att kunna fiska från bryggorna. Medborgarförslag den 13 september Kommunfullmäktiges protokoll den 27 september 2010, 156. Verksamheten Samhällsbyggnad, miljö och service tjänsteskrivelse den 18 oktober Utskottet Samhällsbyggnad, miljö och service protokoll den 11 november 2010, 103. Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att förslaget hänförs som planeringsunderlag till den kommande planeringen av hamnområdet.

6 KS 273 KS 2010/ Motion om att göra Arvika kommun till en ekokommun, Gert Raiml (V) och Ragnar Mensner (MP) Gert Raiml (V) och Ragnar Mensner (MP) föreslår i en motion att Arvika kommun ska bli medlem i den ideella föreningen Sveriges Ekokommuner. Föreningen har för närvarande 77 medlemskommuner och syftet är att stimulera ett systematiskt arbetssätt för ekologiskt hållbar utveckling samt en stark förankring av miljöfrågorna i kommunledningen. Kommunförvaltningen föreslår i yttrande att Arvika kommun ska avstå från att söka medlemskap i den ideella föreningen Sveriges Ekokommuner. Gert Raimls och Ragnar Mensners motion den 28 juni Kommunfullmäktiges protokoll den 28 juni 2010, 121. Samhällsbyggnad, miljö och service och Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse den 29 september Allmänna utskottets protokoll den 18 oktober 2010, 158. Allmänna utskottets protokoll den 1 november 2010, 175. Förslag Claes Axelson (V) och Ragnar Mensner (MP) yrkar på bifall av motionen. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens förslag. Forts

7 KS 273 forts Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att Arvika kommun avstår från att söka medlemskap i den ideella föreningen Sveriges Ekokommuner. Motionen avslås. Reservation Claes Axelson (V) och Ragnar Mensner (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

8 KS 274 Dnr KS 2007/ Ställningstagande till avfallsplanens miljöpåverkan Verksamheten Samhällsbyggnad, miljö och service har fått i uppdrag att ta fram en ny avfallsplan för Arvika kommun. Ett första förslag har arbetats fram och för att gå vidare i processen behöver kommunen besluta om planen har en betydande miljöpåverkan eller inte. Verksamheten Samhällsbyggnad, miljö och service tjänsteskrivelse den 27 oktober Utskottet Samhällsbyggnad, miljö och service protokoll den 11 november 2010, 100. Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar med stöd av 4-5 förordningen om miljökonsekvensbeskrivning att Arvika kommuns avfallsplan inte innebär en betydande miljöpåverkan.

9 KS 275 Dnr KS 2010/ Ändring av anläggningsarrende för bergtäkt på fastigheten Rackstad 2:166 Arvikaåkarnas Grus AB har idag ett anläggningsarrende för bergtäkt tecknat den 29 maj 1995 på fastigheten Rackstad 2:166. Från och med år 2010 löper avtalet på ett år i sänder. Företaget har därför inkommit med en förfrågan om att omförhandla avtalet för en längre tidsperiod. Arvikaåkarnas Grus AB:s skrivelse den 30 mars Verksamheten Samhällsbyggnad, miljö och service tjänsteskrivelse den 8 november Förslag till avtal för anläggningsarrende med tillhörande karta. Utskottet Samhällsbyggnad, miljö och service protokoll den 11 november 2010, 107. Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige godkänner avtalet om anläggningsarrende till Arvikaåkarnas Grus AB samt uppdrar till Kommunstyrelsens ordförande och biträdande kommundirektören att underteckna avtalshandlingarna.

10 KS 276 Dnr KS 2010/ Delegeringsärenden Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt en av Kommunstyrelsen antagen delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till Kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att Kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det Kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering. Delegeringsbeslut enligt förteckning till och med den 29 november Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner redovisning av delegeringsbeslut.

11 KS 277 Dnr KS 2010/ Anmälningsärenden Kommunstyrelsens beslut Listan den 29 november 2010 över anmälningsärenden läggs med godkännande till handlingarna.

12 KS 278 Dnr KS 2010/ Ändring av bolagsordning och ägardirektiv för Arvika Elnät AB, org nr Kommunfullmäktige beslutade den 28 juni 2010, 103, att utvidga uppdraget för nuvarande Arvika Elnät AB att även omfatta kommunens vatten- och avloppsverksamhet, renhållningsverksamhet samt skötsel av gator och vägar. Mot denna bakgrund har bolagsordning och ägardirektiv varit föremål för översyn och anpassning till det nya och utvidgade uppdraget. Förslag till ny bolagsordning samt reviderat ägardirektiv har upprättats. Ändringen innebär att bolagets namn ändras till Arvika Teknik AB. Kommunförvaltningens tjänsteskrivelse den 18 november Allmänna utskottets protokoll den 29 november 2010, 200. Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige godkänner upprättade förslag till bolagsordning och ägardirektiv.

13 KS 279 Dnr KS 2010/ Ändring av bolagsordning och ägardirektiv för Arvika Fjärrvärme AB, org nr Arvika kommun förvärvade den 1 oktober 2010 AB Fortum Värme samägt med Stockholms stads andel av Arvika Fjärrvärme AB. Mot denna bakgrund har bolagsordningen varit föremål för översyn och anpassning till det kommunala ägandet samt nya ägardirektiv utarbetas. Förslag till ny bolagsordning samt reviderat ägardirektiv har upprättats. Kommunförvaltningens tjänsteskrivelse den 18 november Allmänna utskottets protokoll den 29 november 2010, 198. Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige godkänner upprättade förslag till bolagsordning och ägardirektiv.

14 KS 280 Dnr KS 2010/ Ändring av bolagsordning och ägardirektiv för Arvika Bostads Aktiebolag, org nr Kommunfullmäktige beslutade den 28 juni 2010, 103, att utvidga uppdraget för nuvarande Arvika Bostads AB att omfatta kommunala verksamhetsfastigheter, vissa kommersiella fastigheter och anläggningar inom idrotts- och fritidsområdet som idag förvaltas av kommunen samt skötsel av park- och andra markområden. Mot denna bakgrund har bolagsordning och ägardirektiv varit föremål för översyn och anpassning till det nya och utvidgade uppdraget. Förslag till ny bolagsordning samt reviderat ägardirektiv har upprättats. Ändringen innebär att bolagets namn ändras till Arvika Fastighets AB. Kommunförvaltningens tjänsteskrivelse den 18 november Allmänna utskottets protokoll den 29 november 2010, 199. Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige godkänner upprättade förslag till bolagsordning och ägardirektiv.

15 KS 281 Dnr KS 2010/ Företagspolicy för Arvika kommuns bolag Kommunfullmäktige beslutade den 18 december 2006 fastställa företagspolicy samt ägardirektiv för kommunens bolag. Mot bakgrund av de utvidgade uppdrag som åläggs Arvika Fastighets AB och Arvika Teknik AB har företagspolicyn kompletterats marginellt genom att bolagens ansvar för en aktiv medverkan i kommunens samhällsbyggnadsprocess uttrycks även i företagspolicyn. Ändringar i ägardirektiv redovisas i separata ärenden. Kommunförvaltningens tjänsteskrivelse den 18 november Allmänna utskottets protokoll den 29 november 2010, 201. Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige fastställer reviderad företagspolicy för Arvika kommuns bolag.

16 KS 282 Dnr KS 2010/ Blockhyresavtal avseende lokaler för särskilt boende Kommunförvaltningen har träffat ett blockhyresavtal (bilaga) med Arvika Bostads AB om hyra av fastigheten Lägret 3, Nybacken, Nygatan 25 i Arvika. Avtalet gäller från och med den 1 november Verksamhetschefen för Vård och omsorgs tjänsteskrivelse den 10 november Utskottet Vård och omsorgs protokoll den 18 november 2010, 87. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner förslag till blockhyresavtal med Arvika Bostads AB och uppdrar till verksamhetschefen för Vård och omsorg att underteckna avtalet.

17 KS 283 KS 2009/ Utställning av förslag till översiktsplan, Torsby kommun Torsby kommun har tagit fram ett förslag till ny översiktsplan som är utställd under perioden den 16 oktober - 16 december Arvika kommun ges möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Planen ger rekommendationer om hur mark i kommunen ska användas nu och i framtiden. Förvaltningen har upprättat ett förslag till yttrande. Torsby kommuns förslag den 18 oktober Samhällsbyggnad, miljö och service samt Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse den 28 oktober Allmänna utskottets protokoll den 15 november 2010, 186. Kommunstyrelsens beslut Arvika kommun har inga invändningar mot Torsby kommuns förslag till översiktsplan.

18 KS 284 KS 2010/ Undertecknande av handlingar I Kommunstyrelsens reglemente sägs att avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av Kommunstyrelsen ska undertecknas av ordföranden eller, vid förfall för denne, av vice ordförande, och kontrasigneras av vederbörande handläggande tjänsteman, om inte styrelsen annat bestämmer. Med anledning av personalförändringar inom Kommunförvaltningen behöver beslutet omprövas och ett förslag har upprättats. Kommunförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 november Allmänna utskottet protokoll den 15 november 2010, 188. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar, att skuldebrev, borgensåtaganden, fullmakter, köpehandlingar, kontrakt och liknande handlingar som är beslutade av Kommunstyrelsen i dess helhet ska undertecknas av Kommunstyrelsens ordförande Claes Pettersson, eller vid förfall av denne, vice ordförande Aina Wåhlund eller vice ordförande Jan Wettmark. Till att kontrasignera utses ekonomichef Sigbrith Martinsson, eller vid förfall för denne, kommundirektör JanÅke Hermansson.

19 KS 285 KS 2010/ Rutin för ansökningar om yrkeshögskoleutbildningar Kommunledningsstaben föreslår att en rutin fastställs enligt följande för hur ansökningsförfarandet sker vid yrkeshögskoleutbildningar. Kommunen är beställare och lämnar efter politisk förankring via Kommunledningsstaben en skriftlig beställning med uppdrag att utreda förutsättningarna för en ansökan. Av beställningen ska framgå hur finansiering av arbetsinsatsen ska ske om inte utbildningen beviljas. Arvika Näringslivscentrum genomför utredningen/ansökan som sedan ska godkännas av Allmänna utskottet. Kommunledningsstaben samt Lärande och stöds tjänsteskrivelse den 15 oktober Allmänna utskottets protokoll den 1 november 2010, 171. Kommunstyrelsens beslut Kommunen är beställare och lämnar efter politisk förankring via Kommunledningsstaben en skriftlig beställning med uppdrag att utreda förutsättningarna för en ansökan om yrkeshögskoleutbildning. Av beställningen ska framgå hur finansiering av arbetsinsatsen ska ske om inte utbildningen beviljas. Arvika Näringslivscentrum genomför utredningen/ansökan i dialog med Kommunledningsstaben. Ansökan ska sedan behandlas av Allmänna utskottet. Med rutinen följer även uppföljningsansvar av pågående utbildningar.

20 KS 286 KS 2010/ Granskning av kommunens stöd till föreningar, revisionsrapport Kommunrevisionen har under augusti-september 2010 genomfört en granskning av kommunens regler för föreningsbidrag och beviljande av bidrag samt granskat om den interna kontrollen av bidragsgivningen varit tillräcklig. Samhällsbyggnad, miljö och service samt Kommunledningsstaben skriver i yttrande att en översyn i enlighet med kommunrevisionens förslag av nuvarande bidragsbestämmelser och därefter fastställande av ett nytt gemensamt styrdokument är positivt. Styrdokumentet bör anpassas efter den från 2011 planerade nya organisationen. En översyn bör även gälla delegeringsordningen. Kommunrevisionens granskning den 27 september Kommunledningsstaben och Samhällsbyggnad, miljö och service tjänsteskrivelse den 11 oktober Allmänna utskottets protokoll den 1 november 2010, 170. Kommunstyrelsens beslut En översyn i enlighet med kommunrevisionen och revisionsrapportens förslag av nuvarande bidragsbestämmelser och därefter fastställande av ett nytt gemensamt styrdokument är positivt då det ger en enhetlig och uppdaterad information om Arvika kommuns regler för stöd till föreningslivet. Styrdokumentet bör emellertid anpassas inte efter nuvarande organisation utan efter den från 2011 planerade nya organisationen. forts

21 KS 286 forts En översyn bör även gälla delegeringsordningen för Allmänna utskottet att fatta beslut om stöd till föreningar och organisationer på Kommunstyrelsens vägnar. Nuvarande nivå där tjänstemännen har delegering på belopp lägre än kronor och nuvarande SMS-utskottet har delegering på belopp från och med kronor och uppåt bedöms även fortsättningsvis som en lämplig nivå.

22 KS 287 KS 2008/ Tematiskt tillägg till översiktsplan avseende vindkraft antagandehandling Enligt tidigare beslut ska Arvika kommun ta fram ett tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende vindkraft och samtidigt ansöka om bidrag till halva den beräknade kostnaden. Boverket har beviljat kommunens ansökan. Det tematiska tillägget till översiktsplanen (inklusive MKB) har tagits fram av Sweco på uppdrag av och i samverkan med Arvika kommun. Syftet med det tematiska tillägget är att utreda förutsättningarna för vindkraftetableringar och väga sådan markanvändning mot andra anspråk på markanvändning (allmänna intressen) samt beskriva konsekvenserna av föreslagen markanvändning. Utifrån inkomna yttranden arbetades samrådsförslaget om till ett utställningsförslag som var föremål för utställning. En antagandehandling har arbetats fram efter att mindre ändringar har gjorts i utställningshandlingen. Tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende vindkraft, antagandehandling den 3 november Utlåtande för tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende vindkraft den 3 november Samhällsbyggnad, miljö och service samt Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse den 3 november Allmänna utskottets protokoll den 15 november 2010, 185. Forts

23 KS 287 forts Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende vindkraft enligt 4 kap 11 plan- och bygglagen.

24 KS 288 Dnr KS 2010/ Tidsförlängning för byggnadsskyldigheten på villatomten Johannesörten 7 Villatomten Johannesörten 7 såldes den 8 september Köparen har inkommit med en förfrågan om tidsförlängning för byggnadsskyldigheten på villatomten Johannesörten 7. Skrivelse den 28 oktober Verksamheten Samhällsbyggnad, miljö och service tjänsteskrivelse den 21 oktober Utskottet Samhällsbyggnad, miljö och service protokoll den 11 november 2010, 101. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen medger tidsförlängning för byggnadsskyldigheten med ett år på villatomten Johannesörten 7.

25 KS 289 Dnr KS 2010/ Nytt anläggningsarrende för återvinningsverksamhet Arvikaåkarnas Grus AB har idag en verksamhet för hantering av biobränsle, sortering och återvinning av olika slags schaktmassor, betong, tegel etc. Verksamheten är belägen på del av fastigheten Rackstad 2:154 som företaget arrenderar. Företaget är i behov av större ytor för sin verksamhet och har därför ställt frågan om att få arrendera ett intilliggande markområde om 1,3 ha av kommunens fastighet Rackstad 2:166. Ett förslag till anläggningsarrende har upprättats. Verksamheten Samhällsbyggnad, miljö och service tjänsteskrivelse den 21 oktober Förslag till avtal för anläggningsarrende med tillhörande karta. Utskottet Samhällsbyggnad, miljö och service protokoll den 11 november 2010, 99. Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige godkänner avtalet om anläggningsarrende till Arvikaåkarnas Grus AB samt uppdrar till Kommunstyrelsens ordförande och tf verksamhetschefen för Samhällsbyggnad, miljö och service att underteckna avtalshandlingarna.

26 KS 290 KS 2010/ Förnyad delegering till flygplatschefen med ersättare, Transportstyrelsen TSL Arvika kommun har 1980 utfärdat en instruktion för flygplatschefen vid Arvika flygplats. Av instruktionen framgår att flygplatschefen har ansvar över den flygoperativa verksamheten och ansvar för drift och underhåll. Vad avser budgetansvar framgår detta av särskild attestlista. Transportstyrelsen begär nu en förnyad handling utifrån verksamhetskontroll och förnyade gemenskapsdirektiv på EU-nivå. Handlingen måste vara inne senast den 1 december. Från kontrollen kvarstår att åtgärda delegering till flygplatschef samt delegering mellan flygplatschef och dennes ersättare (här utfärdar flygplatschefen särskild handling). Kommunförvaltningen har upprättat ett förslag på delegering som införs i Kommunstyrelsens delegeringsordning. Kommunförvaltningens tjänsteskrivelse den 24 november Allmänna utskottets protokoll den 29 november 2010, 197. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar om delegering till flygplatschefen och hans ersättare enligt följande: Delegationens art Lagrum Delegat Ersättare Flygplatsens lednings- TSFS 2010: Verksamhets- Bitr verksamhetsfunktion ansvarig* ansvarig Flygtrafiktjänst Drift och underhåll Rätt att stänga Rätt till avsägelse av delegeringen * Med verksamhetsansvarig avses flygplatschef. forts

27 KS 290 forts Kommunstyrelsens delegeringsordning kompletteras med ovanstående punkter. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

28 KS 291 KS 2010/ Överlåtelseavtal med Arvika Bostads AB Kommunfullmäktige beslutade den 28 juni 2010, 103, att Arvika Bostads AB ska ombildas till Arvika Fastigheter AB och att samtliga verksamheter inom Mark och Lokaler, med undantag av Ingestrands camping, överförs till detta bolag. Kommunförvaltningen har upprättat förslag till avtal om överlåtelse av fastigheter och inventarier med därtill hörande förvaltning. Överlåtelsen genomförs den 1 januari Kommunförvaltningens tjänsteskrivelse den 24 november Allmänna utskottets protokoll den 29 november 2010, 194. Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar, 1. Att godkänna upprättat förslag till överlåtelseavtal med Arvika Bostads AB under namnändring till Arvika Fastighets AB. 2. Att skriva ned värdet på två kommersiella fastigheter med sammanlagt tkr. Kostnaden belastar kommunens resultat Att såsom för egen skuld ingå borgen för Arvika Bostads AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 800 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.

29 KS 292 KS 2010/ Överlåtelse av fastigheter till Arvika Bostads AB Kommunen har träffat en överenskommelse med Arvika Bostads AB under namnändring till Arvika Fastighets AB om överlåtelse av fastigheter. Kommunförvaltningen har upprättat köpebrev. Kommunförvaltningens tjänsteskrivelse den 24 november. Allmänna utskottets protokoll den 29 november 2010, 195. Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige godkänner upprättat köpebrev för överlåtelse av fastigheter till Arvika Bostads AB under namnändring till Arvika Fastighets AB.

30 KS 293 KS 2010/ Överlåtelse av fastigheter till Arvika Bostads AB Kommunen har träffat en överenskommelse med Arvika Bostads AB under namnändring till Arvika Fastighets AB om överlåtelse av fastigheter. Kommunförvaltningen har upprättat avtal om fastighetsreglering. Kommunförvaltningens tjänsteskrivelse den 24 november Allmänna utskottets protokoll den 29 november 2010, 196. Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige godkänner upprättade överenskommelser om fastighetsreglering mellan Arvika kommun och Arvika Bostads AB under namnändring till Arvika Fastighets AB.

31 KS 294 KS 2010/ Överlåtelseavtal med Arvika Elnät AB Kommunfullmäktige beslutade den 28 juni 2010, 103, att Arvika Elnät AB ska ombildas till Arvika Teknik AB och att samtliga verksamheter inom Teknisk försörjning överförs till detta bolag. Kommunförvaltningen har upprättat förslag till avtal om överlåtelse av fastigheter och inventarier med därtill hörande förvaltning. Överlåtelsen genomförs den 1 januari Kommunförvaltningens tjänsteskrivelse den 24 november Allmänna utskottets protokoll den 29 november 2010, 204. Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till överlåtelseavtal med Arvika Elnät AB under namnändring till Arvika Teknik AB.

32 KS 295 KS 2010/ Överlåtelse av fastigheter till Arvika Elnät AB Kommunen har träffat en överenskommelse med Arvika Elnät AB under namnändring till Arvika Teknik AB om överlåtelse av fastigheter. Kommunförvaltningen har upprättat köpebrev. Kommunförvaltningens tjänsteskrivelse den 24 november Allmänna utskottets protokoll den 29 november 2010, 205. Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige godkänner upprättat köpebrev för överlåtelse av fastigheter till Arvika Elnät AB under namnändring till Arvika Teknik AB.

33 KS 296 KS 2010/ Överlåtelse av fastigheter till Arvika Elnät AB Kommunen har träffat en överenskommelse med Arvika Elnät AB under namnändring till Arvika Teknik AB om överlåtelse av fastigheter. Kommunförvaltningen har upprättat avtal om fastighetsreglering. Kommunförvaltningens tjänsteskrivelse den 24 november Allmänna utskottets protokoll den 29 november 2010, 206. Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige godkänner upprättade överenskommelser om fastighetsreglering mellan Arvika kommun och Arvika Elnät AB under namnändring till Arvika Teknik AB.

34 KS 297 Avtackning kommundirektören Kommunstyrelsen avtackar kommundirektör Gunnar Tidemand för en mycket bra arbetsinsats då han nu avslutar sin tjänst i Arvika kommun.

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 8.30-10.35 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson (S), ordförande Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S) Inger Hjerpe (S) Claes Axelson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 8.30-11.05 Beslutande Ledamöter Claes Pettersson (S), ordförande (S) Lars-Ove Jansson (S), ersättare för Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S) Inger

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 8.30-11.00 Beslutande Ledamöter Claes Pettersson (S), ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S) Inger Hjerpe (S) Claes Axelson (V) Jan

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Allmänna utskottet 2009-11-02

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Allmänna utskottet 2009-11-02 Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen, klockan 8.30-12.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S) Anders Söderström (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Allmänna utskottet 2007-10-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Allmänna utskottet 2007-10-08 Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen, kl. 08.30-12.00 Beslutande Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Jan Wettmark (m) Uno Eriksson (m) (c) Gösta

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunledningsutskottet 2013-04-15 136 Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 8.30-11.25 Beslutande Ledamöter Claes Pettersson (S), ordförande Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S) Gert

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 8.30-12.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson (S), ordförande Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S) Gert Raiml (V), ej 116 Jan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunledningsutskottet 2013-05-13 167 Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 8.30-12.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson (S), ordförande Aina Wåhlund (S) Sten

Läs mer

Gunnar Tidemand, kommundirektör Gull-Britt Karlsson, sekreterare. Justerande Uno Eriksson ANSLAG/BEVIS

Gunnar Tidemand, kommundirektör Gull-Britt Karlsson, sekreterare. Justerande Uno Eriksson ANSLAG/BEVIS Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen klockan 08 30-15 30 Beslutande Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Claes Axelson (v) Jan Wettmark (m) Uno

Läs mer

Gunnar Tidemand, kommundirektör Henrik Ludvigsson, utredningssekreterare Sigbrith Martinsson, ekonomichef, kl 10.00-11.00

Gunnar Tidemand, kommundirektör Henrik Ludvigsson, utredningssekreterare Sigbrith Martinsson, ekonomichef, kl 10.00-11.00 Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen, kl. 08.30-11.30 Beslutande Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Jan Wettmark (m) Uno Eriksson (m) Mona Smedman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunledningsutskottet 2013-02-18 68 Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 8.30-11.40, 13.00-14.10 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson (S), ordförande Aina Wåhlund

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 8.30-11.40 Beslutande Ledamöter Claes Pettersson (S), ordförande Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S) Gerd Karlsson (S), ersättare för Inger Hjerpe

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 8.30-10.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson (S), ordförande Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S) Gert Raiml (V) Jan Wettmark

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (9)

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 13.00 16.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Aina Wåhlund, Ordförande (S) Lars-Ove Jansson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 8.30-12.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson (S), ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S) Gerd Karlsson (S), ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (13)

Sammanträdesprotokoll 1 (13) Sammanträdesprotokoll 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, Östra Esplanaden 5, Arvika, kl. 08.30 12.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Peter Söderström, Ordförande (S) Aina Wåhlund,

Läs mer

Sören Palm, verksamhetschef Margon Andersson, controller Barbro Wallin, sekreterare. Kommunledningsstabens kansli, Arvika den

Sören Palm, verksamhetschef Margon Andersson, controller Barbro Wallin, sekreterare. Kommunledningsstabens kansli, Arvika den Utskottet Vård och omsorg 2008-11-20 113 Plats och tid Sammanträdesrum, Kv Garvaren, klockan 13.15-16.55 Beslutande Sten Fransson, ordförande (s) 100-104 Kerstin Svensson, ordförande 97-99 Margareta Jarlstedt,

Läs mer

Annika Eriksson, kommunsekreterare JanÅke Hermansson, biträdande kommundirektör. Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Annika Eriksson, kommunsekreterare JanÅke Hermansson, biträdande kommundirektör. Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen, klockan 07.30-12.00 Beslutande Övriga deltagande Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S) Lars-Ove Jansson (S), ersättare för Inger

Läs mer

ARVIKA KOMMUN, Allmänna utskottet

ARVIKA KOMMUN, Allmänna utskottet Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger kl 8.30-11.15 Beslutande Övriga deltagande Claes Pettersson (S), ordförande Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S) Inger Hjerpe (S) Claes Axelson (V) Jan

Läs mer

Gunnar Tidemand, kommundirektör Annika Eriksson, kommunsekreterare JanÅke Hermansson, bitr kommundirektör Anna Wikstrand, utvecklingschef

Gunnar Tidemand, kommundirektör Annika Eriksson, kommunsekreterare JanÅke Hermansson, bitr kommundirektör Anna Wikstrand, utvecklingschef Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger kl 08.30 11.00 Beslutande Claes Pettersson ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Anders Söderström (s), ersätter Claes Axelson (v)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Arvika kommun, allmänna utskottet

ANSLAG/BEVIS Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Arvika kommun, allmänna utskottet Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen, klockan 08.30-12.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S) Inger Hjerpe (S) Claes

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Vård och omsorg 2008-01-17 1

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Vård och omsorg 2008-01-17 1 Utskottet Vård och omsorg 2008-01-17 1 Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Skive klockan 13.00-17.50 Beslutande Sten Fransson, ordförande (s) Kerstin Svensson, vice ordförande (s) Margareta Jarlstedt,

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2007-08-08 260

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2007-08-08 260 Utskottet Lärande och stöd 2007-08-08 260 Plats och tid Verkstaden, Fabriksgatan 5, klockan 08 30-14 15 Beslutande Aina Wåhlund, ordförande (s) Lars-Ove Jansson (s) Lisbeth Öjstrand (fp) Ulf Westlund (s)

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2008-08-20 141

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2008-08-20 141 Utskottet Lärande och stöd 2008-08-20 141 Plats och tid Verkstaden, Fabriksgatan 5, klockan 08 30-12 20 Beslutande Aina Wåhlund, ordförande (s) Lars-Ove Jansson (s) Gerd Axelsson (fp) ers för Lisbeth Öjstrand

Läs mer

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Lennart Rönning, VD Arvika Teknik, 232 Johan Åkerman, Sekreterare

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Lennart Rönning, VD Arvika Teknik, 232 Johan Åkerman, Sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (19) Plats och tid Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sammanträdesrum Kongsvinger, Östra Esplanaden 5, Arvika, kl. 13.00 14.20 Peter Söderström (S), ordförande Aina Wåhlund

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (9)

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 13.00-16.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Aina Wåhlund, Ordförande (S) Henrik Axelsson,

Läs mer

Sören Palm, verksamhetschef Gull-Britt Karlsson, sekreterare. Kommunledningsstabens kansli, Arvika den. ARVIKA KOMMUN, Utskottet Vård och omsorg

Sören Palm, verksamhetschef Gull-Britt Karlsson, sekreterare. Kommunledningsstabens kansli, Arvika den. ARVIKA KOMMUN, Utskottet Vård och omsorg Utskottet Vård och omsorg 2008-03-26 25 Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Skive, klockan 13.00-17.20 Beslutande Sten Fransson, (s) ordförande Kerstin Svensson, (s) vice ordförande Margareta Jarlstedt,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (16)

Sammanträdesprotokoll 1 (16) Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Musikhögskolan Ingesund, Arvika, kl. 8.30 12.20 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Peter Söderström, Ordförande (S) Aina Wåhlund, 1:e vice ordförande (S)

Läs mer

Mia Nilsson, Sekreterare Eva Österlind, Informatör, 11

Mia Nilsson, Sekreterare Eva Österlind, Informatör, 11 Sammanträdesprotokoll 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 13.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Aina Wåhlund, Ordförande (S) Lena Kandergård (S) Kjell

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (10)

Sammanträdesprotokoll 1 (10) Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 8.30 12.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson, Ordförande (S) Aina Wåhlund, Vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2009-08-19 132

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2009-08-19 132 Utskottet Lärande och stöd 2009-08-19 132 Plats och tid Verkstaden, Fabriksgatan 5, kl. 08:00-11:55 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Aina Wåhlund, ordförande (S) Lars-Ove Jansson (S) Lisbeth

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 8.30-9.45 Beslutande Ledamöter Claes Pettersson (S), ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S) Claes Axelson (V) Jan Wettmark (M) Per-Olov

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Utskottet Vård och omsorg 2010-01-21 1 Plats och tid Garvaren röd, kl. 13.15-17.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, ordförande (S) Kerstin Svensson (S) Margareta Jarlstedt (M) Hans

Läs mer

Gunnar Tidemand, kommundirektör Annika Eriksson, kommunsekreterare ANSLAG/BEVIS. Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Gunnar Tidemand, kommundirektör Annika Eriksson, kommunsekreterare ANSLAG/BEVIS. Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger kl 8.30-11.30 Beslutande Claes Pettersson ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Claes Axelson (v) Jan Wettmark (m) Mona

Läs mer

Aina Wåhlund, ordförande (S) Peter Joensuu, 2:e vice ordförande (M) Anna Karlsson (S) Stefan Jonsson (S) Ingela Jonsson (C), ersättare

Aina Wåhlund, ordförande (S) Peter Joensuu, 2:e vice ordförande (M) Anna Karlsson (S) Stefan Jonsson (S) Ingela Jonsson (C), ersättare Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 13.00 17.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Aina Wåhlund, ordförande (S) Peter Joensuu, 2:e

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Utskottet Vård och omsorg 2013-01-17 1 Plats och tid Garvaren röd, kl 13.15 16.45 Beslutande Ledamöter Sten Fransson (S), ordförande Maria Rönnehäll (S) Hans Forssell (S) Sara Andersson (MP) Börje Wahlund

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2009-04-15 62

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2009-04-15 62 Utskottet Lärande och stöd 2009-04-15 62 Plats och tid Verkstaden, Fabriksgatan 5, klockan 08.00-14.55 Beslutande Aina Wåhlund, ordförande (S) Lars-Ove Jansson (S) Lisbeth Öjstrand (FP) Pia Everskog (V)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 8.30-11.05 Beslutande Ledamöter Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S) Inger Hjerpe (S) Claes Axelson (V) Jan Wettmark

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Allmänna utskottet 2009-09-07

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Allmänna utskottet 2009-09-07 Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen, klockan 08.30-11.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S) Inger Hjerpe (S) Claes

Läs mer

ARVIKA FJÄRRVÄRME AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-05-29 36

ARVIKA FJÄRRVÄRME AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-05-29 36 Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger kl 10.45-11.30 2012-05-29 36 Beslutande Ledamöter Anders Söderström, ordförande Lisa Levin, vice ordförande Uno Eriksson, vice ordförande Göran Andersson, ledamot

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Utskottet Lärande och stöd 2011-05-18. Verksamhetsuppföljning t o m april månad 2011

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Utskottet Lärande och stöd 2011-05-18. Verksamhetsuppföljning t o m april månad 2011 Plats och tid Verkstaden, sal C kl. 13.30-18.30 Beslutande Ledamöter Aina Wåhlund (S), ordförande Lars-Ove Jansson (S) Lisbeth Öjstrand (FP) Margaretha von Wachenfeldt (S) Peter Joensuu (M) Ingela Jonsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Utskottet Vård och omsorg 2010-02-18 13 Plats och tid Garvaren röd, kl. 13.15-17.10 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, ordförande (S) Kerstin Svensson (S) Margareta Jarlstedt (M) Hans

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (7)

Sammanträdesprotokoll 1 (7) Sammanträdesprotokoll 1 (7) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 13.00 15.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Aina Wåhlund, Ordförande (S) Lisbeth Öjstrand,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-15.55 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Stefan Åström (S) Eva Ryman (S), ersättare

Läs mer

Therese Nyström Karlsson studerande. Olof Lindh Olof Lindh ANSLAG/BEVIS. ARVIKA KOMMUN, Utskottet Vård och omsorg

Therese Nyström Karlsson studerande. Olof Lindh Olof Lindh ANSLAG/BEVIS. ARVIKA KOMMUN, Utskottet Vård och omsorg Utskottet Vård och omsorg 2009-10-15 118 Plats och tid Sammanträdesrum Garvaren, röd klockan 13.15-17.00 Beslutande Sten Fransson, (S) ordförande Kerstin Svensson, (S) vice ordförande Hans Forssell, (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Bertil Börjesson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Utskottet Vård och omsorg 2010-03-18 30 Plats och tid Garvaren röd, kl. 13.15-17.15 Beslutande Ledamöter Sten Fransson, ordförande (S) Kerstin Svensson (S) Peter Jouensuu (M) Hans Forssell (S) Maria Rönnehäll

Läs mer

Per-Joel Sewelén, verksamhetschef Judit Säwe, sekreterare Peter Kjellin, controller, 24 Christina Westberg, gymnasiesekreterare, 25.

Per-Joel Sewelén, verksamhetschef Judit Säwe, sekreterare Peter Kjellin, controller, 24 Christina Westberg, gymnasiesekreterare, 25. Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 13.00-15.05 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Henrik Axelsson, ordförande (S) Peter Joensuu,

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2007-11-28 415

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2007-11-28 415 Utskottet Lärande och stöd 2007-11-28 415 Plats och tid Verkstaden, Fabriksgatan 5, klockan 08 30-17 00 Studiebesök på gymnasiesärskolan, Taserudsgymnasiet Beslutande Aina Wåhlund, ordförande (s) Lars-Ove

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sid 1 (20) Sammanträdesprotokoll Plats och tid KS-salen, Stadshuset Gävle, kl. 08.30-11.55 Paragraf 146 161 Paragraf 156 justerades omedelbart Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid: Kommunledningskontoret

Läs mer

Lärande och stöd 2007-06-13 204

Lärande och stöd 2007-06-13 204 Lärande och stöd 2007-06-13 204 Plats och tid Verkstaden rum A+B-salen, klockan 10 00-16 00 Beslutande Aina Wåhlund, ordförande (s) Lars-Ove Jansson (s) avgår klockan 15 30 Lisbeth Öjstrand (fp) Ulf Westlund

Läs mer

Aina Wåhlund, Ordförande (S) Lars-Ove Jansson, Vice ordförande (S) Margaretha von Wachenfeldt (S) Ingela Jonsson (C) Peter Söderström, Ersättare (S)

Aina Wåhlund, Ordförande (S) Lars-Ove Jansson, Vice ordförande (S) Margaretha von Wachenfeldt (S) Ingela Jonsson (C) Peter Söderström, Ersättare (S) Sammanträdesprotokoll 1 (7) Plats och tid Stadshuset Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 13.00 17.35 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Aina Wåhlund, Ordförande (S) Lars-Ove Jansson,

Läs mer

Annika Eriksson, kommunsekreterare Gunnar Tidemand, kommundirektör JanÅke Hermansson, bitr kommundirektör

Annika Eriksson, kommunsekreterare Gunnar Tidemand, kommundirektör JanÅke Hermansson, bitr kommundirektör Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger kl 8.30-11.30 Beslutande Övriga deltagande Claes Pettersson ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Claes Axelson (v) Jan

Läs mer

ARVIKA FASTIGHETS AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-11-18 76

ARVIKA FASTIGHETS AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-11-18 76 Plats och tid Scandic Winn, Karlstad, kl 9.15-11.30 2013-11-18 76 Beslutande Ledamöter Claes Pettersson, ordförande Ann-Sofie Alexandersson, vice ordförande Peter Joensuu, vice ordförande Lars-Ove Jansson,

Läs mer

ARVIKA TEKNIK AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-11-08 143

ARVIKA TEKNIK AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-11-08 143 Plats och tid Stadshuset, Gunnern kl. 8.00-9.00 2011-11-08 143 Beslutande Ledamöter Anders Söderström, ordförande Lisa Levin, vice ordförande Uno Eriksson, vice ordförande Göran Andersson, ledamot Aina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (9)

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 8.30 11.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund, Vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Utskottet Samhällsbyggnad, miljö och service 2010-02-18 9 Plats och tid Mossebergs avfallsanläggning kl. 14.00-17.00 Beslutande Ledamöter Inger Hjerpe, ordförande (S) Nils-Gunnar Andersson (S) Torgny Danielsson

Läs mer

Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger kl. 14.00-18.00. Claes Pettersson, ordförande (S) Sven Hede (KD), ersättare för Per-Olov Ålander (C)

Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger kl. 14.00-18.00. Claes Pettersson, ordförande (S) Sven Hede (KD), ersättare för Per-Olov Ålander (C) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger kl. 14.00-18.00 Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Jan Wettmark

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 17.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Stadshuset, sammanträdesrum Skive, Ö:a Esplanaden 5, Arvika Onsdagen den 17 april kl 13.00 16.30 Aina Wåhlund Ordförande (S) Lisbeth Öjstrand (FP) Margaretha

Läs mer

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2014-05-21 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdage den 21 maj, 2014 klockan 19.00 20.30 Beslutande Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Mattias Thorängen. Lisbeth Öjstrand

Mattias Thorängen. Lisbeth Öjstrand Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 13.00 18.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Aina Wåhlund, ordförande (S) Henrik Axelsson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunledningsutskottet 2013-08-19 213 Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 8.30-12.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson (S), ordförande Aina Wåhlund (S) Sten

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunledningsutskottet 2012-12-10 375 Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 8.30-12.05, 13.00-15.35 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson (S), ordförande Aina Wåhlund

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 8.30-12.05 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson (S), ordförande Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S) Gerd Karlsson (S), ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Allmänna utskottet 2007-11-05

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Allmänna utskottet 2007-11-05 Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger, kl. 08.30-12.00 Beslutande Claes Pettersson, ordförande (s) Anders Söderström (s), ersätter Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Jan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunledningsutskottet 2013-09-02 223 Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 8.30-11.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson (S), ordförande Aina Wåhlund (S) Sten

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (26) Se nästa sida.

Sammanträdesprotokoll 1 (26) Se nästa sida. Sammanträdesprotokoll 1 (26) Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, hörsalen, kl. 19.00 21.10 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Se nästa sida. JanÅke Hermansson, kommundirektör Anna Wikstrand, bitr

Läs mer

Lennart Rönning, VD Anders Norrby, vice VD JanÅke Hermansson, adjungerad ledamot Anna Åkesson, sekreterare

Lennart Rönning, VD Anders Norrby, vice VD JanÅke Hermansson, adjungerad ledamot Anna Åkesson, sekreterare Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger kl. 8.30-11.15 2012-12-18 111 Beslutande Ledamöter Anders Söderström, ordförande Lisa Levin, vice ordförande Uno Eriksson, vice ordförande Göran Andersson, ledamot

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Utskottet Vård och omsorg 2010-09-16 72 Plats och tid Garvaren röd, kl. 13.15-16.45 Beslutande Ledamöter Sten Fransson, ordförande S Kerstin Svensson S Margareta Jarlstedt M Hans Forssell S Maria Rönnehäll

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-05 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.35. ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson (S) Hanna Stymne

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2006-08-29 124 Plats och tid s sessionssal kl. 17.00-18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Kommunledningsstabens kansli

Kommunledningsstabens kansli Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Ylöjärvi, kl. 08.30-11.30 Beslutande Claes Pettersson, ordförande (s) Anders Söderström (s), ersättare för Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s)

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2008-02-20 29

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2008-02-20 29 Utskottet Lärande och stöd 2008-02-20 29 Plats och tid Verkstaden, Fabriksgatan 5, klockan 08 30-16 30 Studiebesök på musikskolan och estetprogrammet 15 00-16 30 Beslutande Aina Wåhlund, ordförande (s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger kl 13.00-17.00 Beslutande Ledamöter Aina Whålund Ordförande (S) Lisbeth Öjstrand (FP) Margaretha von Wachenfeldt (S) Peter Joensuu (M) Lars-Ove Jansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad...

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad... Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2014-08-15 Innehåll 101 Antagande av städentreprenad... 136 2014-08-15 135 Plats och tid Bjurbäcksrummet kl. 09.00-09.25 ande Thore Thorstensson, ordf.

Läs mer

Anders Norrby, VD Arvika Teknik Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Marie Niljung, Personalkonsult Mattias Thorängen, sekreterare.

Anders Norrby, VD Arvika Teknik Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Marie Niljung, Personalkonsult Mattias Thorängen, sekreterare. Sammanträdesprotokoll 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrum, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika kl. kl. 14.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Peter Söderström, Ordförande (S) Aina Wåhlund, 1:e

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Utskottet Vård och omsorg 2010-05-20 52 Plats och tid Garvaren röd, kl. 13.15-17.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, ordförande (S) Kerstin Svensson (S) Margareta Jarlstedt (M) Hans

Läs mer

Stadshuset, Kongsvinger kl.13.15-15.45

Stadshuset, Kongsvinger kl.13.15-15.45 2011-09-20 81 Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Kongsvinger kl.13.15-15.45 Claes Pettersson, ordförande Peter Joensuu, vice ordförande Inger Hjerpe, ledamot Åge Zetterberg, ledamot Lennart

Läs mer

Reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad

Reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad 1 av 7 Reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad Det gemensamma reglementet innehåller grundläggande bestämmelser om arbetsformer för Vaxholms stads nämnder. Det gemensamma reglementet

Läs mer

Gunnar Tidemand, kommundirektör Annika Eriksson, kommunsekreterare. Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Gunnar Tidemand, kommundirektör Annika Eriksson, kommunsekreterare. Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger kl 8.30-12.00 Beslutande Claes Pettersson ordförande (s) Anders Söderström(s) ersätter Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Claes Axelson

Läs mer

ARVIKA FASTIGHETS AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-01-25 16

ARVIKA FASTIGHETS AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-01-25 16 Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger kl. 13.15-17.00 2011-01-25 16 Beslutande Ledamöter Claes Pettersson, ordförande Ann-Sofie Alexandersson, vice ordförande Peter Joensuu, vice ordförande Lars-Ove Jansson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Beslutande Ledamöter Arvika Näringslivscentrum, hörsalen kl. 16.00 20.15 Enligt bifogade närvarolista Övriga närvarande Göran Bryntesson, sekreterare JanÅke Hermansson, kommundirektör Anna

Läs mer

Lennart Rönning, VD JanÅke Hermansson, adjungerad ledamot, ej under 147-151 Ewa Pettersson, sekreterare

Lennart Rönning, VD JanÅke Hermansson, adjungerad ledamot, ej under 147-151 Ewa Pettersson, sekreterare 2011-11-29 150 Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger kl. 8.30-11.30 Beslutande Ledamöter Anders Söderström, ordförande Lisa Levin, vice ordförande Uno Eriksson, vice ordförande Hans Forsell, tjänstgörande

Läs mer

Stadshuset, Kongsvinger kl.13.15-16.30

Stadshuset, Kongsvinger kl.13.15-16.30 2011-05-31 60 Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Kongsvinger kl.13.15-16.30 Claes Pettersson, ordförande Ann-Sofie Alexandersson, vice ordförande Peter Joensuu, vice ordförande Lars-Ove Jansson,

Läs mer

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare Sida PROTOKOLL 1(19) Plats och tid Hörsalen, Folkets Hus, kl 18:30-20:40 ande Se sida 2 Övriga närvarande Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson

Läs mer

Samhällsbyggnad, miljö och service 2008-12-04

Samhällsbyggnad, miljö och service 2008-12-04 Samhällsbyggnad, miljö och service 2008-12-04 Plats och tid Taserudsgymnasiet kl. 14.00-17.00 Beslutande Inger Hjerpe, ordförande (s) Nils-Gunnar Andersson (s) Torgny Danielsson (s) Marika Jakobsson (s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (32)

Sammanträdesprotokoll 1 (32) Sammanträdesprotokoll 1 (32) Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, Östra Esplanaden 5, Arvika, kl. 13.00 15.30 Beslutande ledamöter Peter Söderström, ordförande (S) Aina Wåhlund, 1:e vice ordförande

Läs mer

Utskottet Vård och omsorg 2007-09-13 74

Utskottet Vård och omsorg 2007-09-13 74 Utskottet Vård och omsorg 2007-09-13 74 Plats och tid F.d. Folkets Hus lokal, Garvaren klockan 13.15-17.05 Beslutande Sten Fransson, ordförande (s) Kerstin Svensson, vice ordförande (s) 13.15-16.00 Margareta

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Vård och omsorg 2009-04-16 41

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Vård och omsorg 2009-04-16 41 Utskottet Vård och omsorg 2009-04-16 41 Plats och tid Västängsgården, klockan 13.15-17.00 Beslutande Sten Fransson, ordförande (s) Kerstin Svensson, vice ordförande Maria Rönnehäll (s) Ragnar Mensner (mp)

Läs mer

Enligt bifogade närvarolista

Enligt bifogade närvarolista Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, hörsalen, kl. 19.00-21.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Enligt bifogade närvarolista Annika Eriksson, kommunsekreterare Gunnar C. Carlbom, kommunjurist

Läs mer

Samhällsbyggnad, miljö och service 2009-01-15

Samhällsbyggnad, miljö och service 2009-01-15 7ARVIKA KOMMUN Samhällsbyggnad, miljö och service 2009-01-15 Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger kl. 14.00-17.00 Beslutande Inger Hjerpe, ordförande (s) Nils-Gunnar Andersson (s) Mats Johansson (s),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (9)

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, Östra Esplanaden 5, Arvika, kl. 14.00 17.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Peter Söderström, Ordförande (S) Aina Wåhlund,

Läs mer

Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Jan Wettmark (M) Peter Söderström (S) Gert Raiml (V) Gösta Frödin (FP) Mona Smedman (C)

Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Jan Wettmark (M) Peter Söderström (S) Gert Raiml (V) Gösta Frödin (FP) Mona Smedman (C) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 8.30 11.40 Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund (S)

Läs mer

ARVIKA FJÄRRVÄRME AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-08-28 53

ARVIKA FJÄRRVÄRME AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-08-28 53 Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger kl 9.45-11.05 2012-08-28 53 Beslutande Ledamöter Anders Söderström, ordförande Lisa Levin, vice ordförande Uno Eriksson, vice ordförande Göran Andersson, ledamot Aina

Läs mer

Per-Joel Sewelén, verksamhetschef Johan Åkerman, sekreterare Malin Linell, musikledare 38. Johan Åkerman

Per-Joel Sewelén, verksamhetschef Johan Åkerman, sekreterare Malin Linell, musikledare 38. Johan Åkerman Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 08.00 11.15 Beslutande ledamöter Aina Wåhlund, Ordförande (S) ej 36 Lars-Ove Jansson, Vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-01-21 1(19)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-01-21 1(19) Kommunstyrelsen 2014-01-21 1(19) Plats och tid Kommunhuset 2014-01-21 kl 13.30-16.15 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M) Margareta Ivarsson (C) Kent Hakefelt (FP)

Läs mer

ARVIKA FASTIGHETS AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-09-25 56

ARVIKA FASTIGHETS AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-09-25 56 2013-09-25 56 Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, Sadelmakaren kl 12.30 15.45. Beslutande Ledamöter Claes Pettersson, ordförande Ann-Sofie Alexandersson, vice ordförande Peter Joensuu, vice ordförande

Läs mer

Utskottet lärande och stöd

Utskottet lärande och stöd Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 13.00 17.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Aina Wåhlund, ordförande (S) Henrik Axelsson,

Läs mer

ARVIKA FASTIGHETS AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-08-29 54

ARVIKA FASTIGHETS AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-08-29 54 Plats och tid Idrottsplatsen Vik, kl 13.15-16.30 2012-08-29 54 Beslutande Ledamöter Claes Pettersson, ordförande Lars-Ove Jansson, ledamot Inger Hjerpe, ledamot Åge Zetterberg, ledamot Lennart Malmqvist,

Läs mer