SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Allmänna utskottet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Allmänna utskottet 2007-11-05"

Transkript

1 Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger, kl Beslutande Claes Pettersson, ordförande (s) Anders Söderström (s), ersätter Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Jan Wettmark (m) Uno Eriksson (m) Gösta Frödin (fp) Claes Axelson (v) Övriga deltagande Gunnar Tidemand, kommundirektör Annika Eriksson, kommunsekreterare Utses att justera Claes Axelson Justeringens Kommunledningsstabens kansli plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer Annika Eriksson Ordförande _ Claes Pettersson Justerande Claes Axelson Protokoll är justerat. Organ Allmänna utskottet ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsstabens kansli Underskrift

2 Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger, kl Beslutande Claes Pettersson, ordförande (s) Anders Söderström (s), ersätter Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Jan Wettmark (m) Uno Eriksson (m) Gösta Frödin (fp) Claes Axelson (v) Övriga deltagande Gunnar Tidemand, kommundirektör Annika Eriksson, kommunsekreterare Utses att justera Claes Axelson Justeringens Kommunledningsstabens kansli plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 164 Annika Eriksson Ordförande _ Claes Pettersson Justerande Claes Axelson Protokoll är justerat. Organ Allmänna utskottet ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsstabens kansli Underskrift

3 Au 153 Dnr KS07/ Ansökan om permanent serveringstillstånd, Restaurang Svarta Oliver En ansökan om permanent serveringstillstånd till allmänheten och slutna sällskap vid Restaurang Svarta Oliver, Kyrkogatan 35 i Arvika kommun, har inkommit. Yttranden Efter de yttranden som inhämtats så föreslår alkoholinspektören att permanent serveringstillstånd beviljas. Utskottets beslut: Firma R.C.P. Restaurang & Pizzeria i Arvika beviljas så länge som restaurangen tidsmässigt är godkänd som livsmedelslokaler, 1 permanent serveringstillstånd för servering av alla slags alkoholdrycker till allmänheten och slutna sällskap 2 serveringen får pågå inomhus inom markerade serveringsytor mellan kl och enligt ritning instämplad serveringen får sommartid på uteserveringen pågå mellan kl och enligt ritning instämplad Huvudansvarig för serveringen är utsedd Om lokalen upphör att vara godkänd livsmedelsanläggning upphör även serveringstillståndet att gälla _ Utdrag till alkoholhandläggaren för exp

4 Au 154 Dnr KS07/ Medborgarförslag om utbyggnad av bredband/fiber I ett medborgarförslag föreslås att bredbandsmöjligheterna för fiberbredband byggs ut med prioritet på Klässbol, Edane, Högboda och området där omkring. Medborgarförslaget remitterades till kommunstyrelsen Yttrande 93 % av kommunens innevånare har idag uppkoppling via ADSL. Att istället för utbyggnad med ADSL satsa på utbyggnad med fiber till fastigheterna skulle öka kostnaderna mångdubbelt och då vi inte har ekonomiska möjligheter att genomföra de ADSL utbyggnader vi önskar är inte fiberalternativet tänkbart idag. Utskottets förslag till kommunfullmäktige: Kommunen för en kontinuerlig dialog med aktörerna på marknaden och försöker tillsammans hitta alternativa lösningar för att sänka prisbilden. Att istället för utbyggnad med ADSL satsa på utbyggnad med fiber till fastigheterna skulle öka kostnaderna mångdubbelt och då vi inte har ekonomiska möjligheter att genomföra de ADSL utbyggnader vi önskar är inte fiberalternativet tänkbart idag.

5 Au 155 Dnr KS07/ Motion om konkurrensutsättning, Gösta Frödin (fp) m fl Gösta Frödin (fp), Jan Wettmark (m), Mona Smedman (c) och Martin Strandberg (kd) föreslår i en motion att förvaltningen ges i uppdrag att ta fram två förslag på konkurrensutsättning av verksamhet inom vart och ett av de fyra utskottens verksamhetsområde. De framtagna förslagen tas därefter upp till politisk prövning. Motionen remitterades till kommunstyrelsen. Yttrande Bitr kommunchefen har i yttrande föreslagit att eventuella förslag om konkurrensutsättning inarbetas i den ordinarie verksamhetsplaneringen. Gösta Frödin (fp) yttrar sig och yrkar bifall till motionen. Utskottets förslag till kommunfullmäktige: Bitr kommunchefen har i yttrande föreslagit att eventuella förslag om konkurrensutsättning inarbetas i den ordinarie verksamhetsplaneringen. Motionen är härmed besvarad. Gösta Frödin (fp), Uno Eriksson (m) och Jan Wettmark (m) reserverar sig till förmån för motionen.

6 Au 156 Dnr KS07/ Sammanträdestider för kommunfullmäktige, myndighetsnämnden, kommunstyrelsen och dess utskott 2008 Förslag till sammanträdestider för kommunfullmäktige, myndighetsnämnden, kommunstyrelsen och dess utskott 2008 presenteras. Utskottets förslag till kommunstyrelsen: Förslag till sammanträdestider för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess utskott 2008 godkänns.

7 Au 157 Dnr KS07/ Arvikamârtens 100-årsjubileum Beredningsansvarige Göran Bryntesson har redovisat vilka åtgärder som planerades och genomfördes under innevarande års marknad. Utskottets beslut: Redovisningen läggs till handlingarna Utdrag till Göran Bryntesson

8 Au 158 Dnr KS07/ Medborgarförslag om utvidgning av fibernät I ett medborgarförslag föreslås att fibernät utvidgas utanför centrum. t remitterades till kommunstyrelsen. Yttrande IT-chefen uppger i yttrande att kommunen inte har någon egen verksamhet som förlägger fiber utan hyr förbindelser via Arvika Elnät. Kostnadsmässigt är ADSL-utbyggnad billigare än fiberteknik, men ADSL-tekniken har inte samma möjligheter för kunden. Vid intresse av att undersöka förutsättningarna för utbyggnad i något specifikt område kan man kontakta Arvika Elnät för ett kostnadsförslag. Utskottets förslag till kommunfullmäktige: Kommunen för en kontinuerlig dialog med aktörerna på marknaden och försöker tillsammans hitta alternativa lösningar för att sänka prisbilden. Att istället för utbyggnad med ADSL satsa på utbyggnad med fiber till fastigheterna skulle öka kostnaderna mångdubbelt och då vi inte har ekonomiska möjligheter att genomföra de ADSL utbyggnader vi önskar är inte fiberalternativet tänkbart idag.

9 Au 159 Dnr KS07/ Hushållningssällskapet, landsbygdsrådgivning i Arvika kommun Arvika och Eda kommuner har haft överläggning med Hushållningssällskapet om landsbygdsrådgivning. Nuvarande avtal upphörde i juni 2007 och syftet är att fortsätta samarbetet med Hushållningssällskapet. Utskottets beslut: Arvika kommun ingår ett tvåårigt avtal med Hushållningssällskapet om landsbygdsrådgivning. Kostnaden belastar befintlig budget, verksamhet 228. Utdrag till Hushållningssällskapet i Värmland Näringslivsfunktionen

10 Au 160 Dnr KS07/ Motion om Arvika Bostads AB:s lägenheter, Uno Eriksson (m) m fl Uno Eriksson (m) m fl föreslår i en motion att styrelsen för Arvika Bostads AB undersöker om bolagets hyresgäster är intresserade av att omvandla sina hyresrätter till bostadsrätter. Motionen remitterades till kommunstyrelsen. Yttrande Bostadsmarknaden i Arvika består till huvuddelen av hyresrätter. Ett antal bostadsrättsföreningar upplåter boende i bostadsrättsföreningar. Sett över en längre tidsperiod har marknadsvärdet på bostadsrätter i Arvika varierat i mycket hög utsträckning. Förvaltningen redovisar i yttrande att om intresse föreligger för att bilda bostadsrätter i befintliga fastigheter i Arvika Bostads AB:s ägo kan hyresgästerna i dessa lämna en intresseanmälan till bolaget, varvid styrelsen får pröva framställningen. Utskottets förslag till kommunfullmäktige: Föreligger intresse för att bilda bostadsrätter i befintliga fastigheter i Arvika Bostads AB:s ägo kan hyresgästerna i dessa lämna en intresseanmälan till bolaget, varvid styrelsen får pröva framställningen. Eventuell överlåtelse förutsätts ske till marknadsmässiga villkor. Det finns möjlighet för andra intressenter att skapa förutsättningar för bostadsrättsföreningar genom ytterligare byggnation. Motionen är därmed besvarad

11 Allmänna Au 161 Inkomna ärenden enligt listor Utskottets beslut: Listorna den 5 november över anmälningsärenden och remitterade ärenden läggs med godkännande av vidtagna åtgärder till handlingarna.

12 Au 162 Dnr KS07/ Slutrapport från Föreningen Landsbygdens Främjande, samverkan för framtidens Lanthandel Till allmänna utskottet överlämnas för kännedom slutrapport från Föreningen Landsbygdens Främjande, samverkan för framtidens Lanthandel. Utskottets beslut: Rapporten läggs till handlingarna Utdrag till Näringslivsfunktionen

13 Au 163 Dnr KS07/ Medfinansiering av Leaderområde i västra och norra Värmland Sunne kommun och leadersamordnaren ansöker hos sex kommuner i västra och norra Värmland om medfinansiering vid bildandet av Leaderområde. Utskottets beslut: Arvika kommun avser medfinansiera Leaderområdet under hela perioden i Landsbygdsprogrammet med i storleksordningen det belopp länsstyrelsen i Värmland fastslagit för 2007 och 2008, dvs 473 tkr/år. 473 tkr/år anvisas för 2007 och 2008 av tillväxtskapande åtgärder 229. Utdrag till Näringslivsfunktionen Leadersamordnare i västra och norra Värmland

14 Au 164 Dnr KS07/ EU-ansökan Mål 2, infrastrukturprojekt i västra Värmland, InUt, beslut om komplettering av finansiering Arvika kommun står som projektägare och ansöker hos Nutek, mål 2, om bidrag till infrastruktursatsningar med två delprojekt, lastageplats för godstransport på järnväg, samt ny tillfart Edane industriområde. Allmänna utskottet har fattat beslut om finansiering och ansökan finns hos Nutek för beredning, beslut väntas i början av december tkr saknas i budget varvid Arvika kommun behöver komplettera ansökan. Utskottets beslut: Arvika kommun beslutar sammanlagt för de tre åren finansiera projektet med4 450 tkr i kontanta medel via tillväxtskapande åtgärder 229. Arvika kommun beslutar också finansiera projektet med 450 tkr i form av budgeterade medel för personalkostnader under samma period. Paragrafen förklaras omedelbart justerad Utdrag till Näringslivsfunktionen/Anna Wikstrand för exp.

Gunnar Tidemand, kommundirektör Henrik Ludvigsson, utredningssekreterare Sigbrith Martinsson, ekonomichef, kl 10.00-11.00

Gunnar Tidemand, kommundirektör Henrik Ludvigsson, utredningssekreterare Sigbrith Martinsson, ekonomichef, kl 10.00-11.00 Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen, kl. 08.30-11.30 Beslutande Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Jan Wettmark (m) Uno Eriksson (m) Mona Smedman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Allmänna utskottet 2007-10-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Allmänna utskottet 2007-10-08 Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen, kl. 08.30-12.00 Beslutande Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Jan Wettmark (m) Uno Eriksson (m) (c) Gösta

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Allmänna utskottet 2009-09-07

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Allmänna utskottet 2009-09-07 Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen, klockan 08.30-11.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S) Inger Hjerpe (S) Claes

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunledningsutskottet 2013-09-02 223 Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 8.30-11.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson (S), ordförande Aina Wåhlund (S) Sten

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 2013-08-26 200 (232)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 2013-08-26 200 (232) Kommunfullmäktige 2013-08-26 200 (232) Plats och tid Beslutande Ledamöter Arvika Näringslivscentrum, hörsalen kl. 19.00 20.00 Enligt bifogade närvarolista Övriga närvarande Göran Bryntesson, sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (18)

Sammanträdesprotokoll 1 (18) Sammanträdesprotokoll 1 (18) Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger Östra Esplanaden 5, Arvika, kl. 8.30 11.50 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Peter Söderström, Ordförande (S) Aina Wåhlund, 1:e

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunledningsutskottet 2013-09-16 235 Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 8.30-11.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson (S), ordförande Aina Wåhlund (S) Sten

Läs mer

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne Sammanträdesprotokoll 1 (30) Plats och tid Sammanträdesrum AB-salen, Verkstaden, Arvika, kl. 14.00 16.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson, Ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Jan Wettmark

Läs mer

Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Jan Wettmark (M) Peter Söderström (S) Gert Raiml (V) Gösta Frödin (FP) Mona Smedman (C)

Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Jan Wettmark (M) Peter Söderström (S) Gert Raiml (V) Gösta Frödin (FP) Mona Smedman (C) Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 8.30 11.50 Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Beslutande Ledamöter Arvika Näringslivscentrum, hörsalen kl. 19.00 20.30 Enligt bifogade närvarolista Övriga närvarande Göran Bryntesson, sekreterare JanÅke Hermansson, kommundirektör Anna

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida PROTOKOLL 1(28) Plats och tid Långön, Folkets hus, kl 14:00-15:50 ande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordförande Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordförande Eva WennStröm (S) 2:e vice ordförande Ann Knudsen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnad, miljö och service 2007-04-05

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnad, miljö och service 2007-04-05 ARVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnad, miljö och service 2007-04-05 Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen, kl. 09.00 11.30 Beslutande Utses att justera Inger Hjerpe, ordförande (s)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-14 1 (19) Roland Åkesson (C), ordförande. Jens Robertsson och Lars Hollner

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-14 1 (19) Roland Åkesson (C), ordförande. Jens Robertsson och Lars Hollner Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-14 1 (19) Plats och tid Kommunhuset den 14 april 2015 kl. 08.00 12.00 ande Roland Åkesson (C), ordförande Jens Robertsson (C) Britt-Marie Domeij (M) Robert Rapakko

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 12.00

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 12.00 TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-02-07 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 12.00 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S)

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S) Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-10-06 klockan 13:30 14.00 Beslutande: Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Rune Johansson (M) tjg.ers för Åsa Herbst (M) Sven-Ingvar Borgquist

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 73-83

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 73-83 Kommunstyrelsen 31 augusti 2005 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.50 Ajournering mellan 15.10-15.20 och 16.25-16.40 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Harry Johansson Peter

Läs mer

Protokoll Datum 2008-02-25

Protokoll Datum 2008-02-25 1 Plats och tid Timrå kommunhus, Alliansen kl 17.00-20.00 ande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Britt-Louise Nyholm, utredningssekreterare Mediarepr Åhörare Micael

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-11 1. Eva Johansson (C) Rune Peterson (C)

Kommunstyrelsen 2011-05-11 1. Eva Johansson (C) Rune Peterson (C) SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-05-11 1 Plats och tid Kommunhuset Svenljunga kl 14,00 17,15 (Ajournering 16.50 17.05) Ej tjänstgörande ersättare Beslutande Eva Johansson (C)

Läs mer

Ersättare: Övriga deltagande:claes Hultgren, kommunchef Bo Forsberg, sekreterare. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 22 juni 2006

Ersättare: Övriga deltagande:claes Hultgren, kommunchef Bo Forsberg, sekreterare. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 22 juni 2006 Kommunstyrelsen 20 juni 2006 1 (21) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.00 Ajournering 15.00-15.30, 15.45-15.50 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Anita Widman Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 1 (17) Plats och tid Centrumgården, måndagen den 29 augusti 2011, klockan 18.30-19.05. ande Tjänstgörande ersättare Ersättare Rigmor Åkesson (S) ordförande, Marie Norin Junttila (S),

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

Anders Norrby, VD Johan Åkerman, Sekreterare Malin Skärskog, Administrativ chef. Johan Åkerman. Anders Söderström

Anders Norrby, VD Johan Åkerman, Sekreterare Malin Skärskog, Administrativ chef. Johan Åkerman. Anders Söderström Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 08.00 10.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Anders Söderström, Ordförande Lisa Levin, Vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (7) Sammanträdesrum Kongsvinger, Stadshuset, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 13.00 16.20

Sammanträdesprotokoll 1 (7) Sammanträdesrum Kongsvinger, Stadshuset, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 13.00 16.20 Sammanträdesprotokoll 1 (7) Plats och tid Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sammanträdesrum Kongsvinger, Stadshuset, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 13.00 16.20 Aina Wåhlund, ordförande (S) Lisbeth

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2015-03-30 1. Se bifogat närvaroprotokoll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2015-03-30 1. Se bifogat närvaroprotokoll Kommunfullmäktige 2015-03-30 1 Plats och tid Vara konserthus klockan 18.00-20.55. Ajournering klockan 18.30-18.55, 20.15-20.25 Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll Övriga deltagande Maria Westh, kommunjurist

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Plats och tid "Hyllan" Centrumhuset, kl. 13.00-16.00 Beslutande Mats Åstrand (S) ordförande Janet Kling (S) Peter Agelii (S) Elisabeth Henningsson (S) Yvonne Wendelius (S) Birgitta Åstrand

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (23) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.10 Beslutande Lars Rosander,C Rosie Folkesson, S John Hoffbrink, SD Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S ej 46-47

Läs mer

KS 1 Ny motion 2 Tjänstegarantier 3 Informationsplats, Degrabo 4 Delegationsärenden 5 Meddelanden

KS 1 Ny motion 2 Tjänstegarantier 3 Informationsplats, Degrabo 4 Delegationsärenden 5 Meddelanden KOMMUNSTYRELSEN 2003-10-22 Beslutsärenden KS 1 Ny motion 2 Tjänstegarantier 3 Informationsplats, Degrabo 4 Delegationsärenden 5 Meddelanden KF 6 Undertecknande av handlingar 7 Alkohol- och drogpolitiskt

Läs mer