33MULLSJÖ KOMMUN Kommunfullmäktige. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "33MULLSJÖ KOMMUN Kommunfullmäktige. Innehåll 2015-03-24. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag"

Transkript

1 33MULLSJÖ KOMMUN Kommunfullmäktige Sammanträdesdag Innehåll 24 Godkännande av föredragningslista Medborgarförslag Nytt centrum i Mullsjö - svar Motion Stoppa barnfattigdomen i Mullsjö kommun Kvalitetssäkring av elevhälsan Organisation av överförmyndarverksamheten Säkerhetsskydd fastställande av policy Motion gällande ändring av Mullsjö kommuns ordningsföreskrifter Försäljning av fastigheten Torestorp 1: Motion om införande av habiliteringsersättning/flitpeng Val av huvudmän till Tidaholms Sparbank för mandatperioden Val av överförmyndare och ersättare för perioden från 1 april 2015 till 31 december Valärende Delgivningar... 52

2 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl ande Se bifogad uppropslista Harrieth Cajfeldt Carlsson deltog inte i 29 och 30 Övriga närvarande Lennie Johansson, kommunchef och sekreterare Utses att justera Gun Nilsson (C) och Kent Oskarsson (S) Justeringsplats och tid Kommunchefens tjänsterum den 31 mars kl Paragrafer Sekreterare Ordförande Justerande Lennie Johansson Pernilla Jovanovic Gun Nilsson Kent Oskarsson Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande Kommunkontoret Mullsjö Margareta Levin

3 Godkännande av föredragningslista efter tillägg av nedanstående ärenden att godkänna föredragningslistan. Tillkommande ärenden Val av huvudmän till Tidaholms Sparbank för perioden Val av överförmyndare och ersättare för perioden Avsägelse från uppdrag i kommunrevisionen.

4 Dnr 2014/1364 Medborgarförslag Nytt centrum i Mullsjö - svar att godkänna kommunchefens svar som sitt eget angående medborgarförslag Nytt centrum i Mullsjö och att anse att medborgarförslaget därmed är besvarat. Bertil Kjellberg har kommit in med ett medborgarförslag Nytt centrum i Mullsjö. Ärendet har behandlats i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och allmänna utskottet. Kommunchefen har skrivit en tjänsteskrivelse till Bertil Kjellberg där det redovisas hur kommunen kommer att hantera förslaget. Förslaget kommer att överlämnas till plan- och byggavdelningen (plankommittén) och kommer därefter att användas i det arbete med vision och utveckling av såväl centrum- som närområdet till Mullsjön som vi anser hänger ihop. Detta arbete är långsiktigt för att inte säga mycket långsiktigt. I detta arbete kommer vi att använda förslaget mot vilket vi då naturligtvis kommer att bolla även andra tankar och idéer. Vi har i dagsläget inte bestämt när vi påbörjar detta arbete. Kommunstyrelsen beslutade den 11 mars 2015 att föreslå kommunfullmäktige att godkänna kommunchefens svar som sitt eget angående medborgarförslag Nytt centrum i Mullsjö samt att anse att medborgarförslaget därmed är besvarat. sunderlag Medborgarförslag Nytt centrum i Mullsjö Protokoll från kommunfullmäktige den 27 januari 2015, 2 Protokoll från kommunstyrelsen den 11 februari 2015, 53 Tjänsteskrivelse från kommunchefen den 18 februari 2015 Protokoll från allmänna utskottet den 25 februari 2015, 26 Protokoll från kommunstyrelsen den 11 mars 2015, 64 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna kommunchefens svar som sitt eget angående medborgarförslag Nytt centrum i Mullsjö och att anse att medborgarförslaget därmed är besvarat.

5 forts. et skickas till Bertil Kjellberg Plankommittén Administrativa avdelningen

6 Dnr 2013/1116 Motion Stoppa barnfattigdomen i Mullsjö kommun att inte ändra i nuvarande regelverk eller föreslå förändringar avseende lönekartläggning eller budgetarbetet som kan anses utgöra våra handlingsplaner och att motionen därmed anses besvarad. Motionen har varit på remiss i socialnämnden, personalutskottet, kultur- och fritidsutskottet och allmänna utskottet. Det kan konstateras att ingen av remissinstanserna föreslår någon förändring eller behov av att revidera/ta fram en handlingsplan. Lönekartläggning genomförs årligen och utgör då en handlingsplan. Ersättningsnivåerna och behoven inom IFO ses över årligen i samband med budgetarbetet och kan därmed sägas utgöra en handlingsplan. Kommunstyrelsen finner mot bakgrund av ovanstående ingen anledning att ändra i regelverken eller ta fram en gemensam handlingsplan utan det löses bäst i nuvarande form inom respektive område. Kommunstyrelsen beslutade den 11 mars 2015 att föreslå kommunfullmäktige besluta att inte ändra i nuvarande regelverk eller föreslå förändringar avseende lönekartläggning eller budgetarbetet som kan anses utgöra våra handlingsplaner och att motionen därmed anses besvarad. sunderlag Motion Stoppa barnfattigdomen i Mullsjö kommun Protokoll från kommunfullmäktige den 23 april 2013, 50 Protokoll från kommunstyrelsen den 12 juni 2013, 128 Protokoll från socialnämnden den 7 oktober 2014, 135 Skrivelse från Individ och familjeomsorgen Protokoll från allmänna utskottet den 19 november 2014, 189 Protokoll från personalutskottet den 8 december 2014, 54 Tjänsteskrivelse från personalchefen Tjänsteskrivelse från kommunchefen den 18 februari 2015 Protokoll från kommunstyrelsen den 11 mars 2015, 67 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

7 forts. att inte ändra i nuvarande regelverk eller föreslå förändringar avseende lönekartläggning eller budgetarbetet som kan anses utgöra våra handlingsplaner och att motionen därmed anses besvarad. et skickas till Mikael Johansson (V) och för vidarebefordran till Tom Edoff (V) Administrativa avdelningen

8 Dnr 2015/1082 Kvalitetssäkring av elevhälsan att delegera vårdgivaransvaret för Elevhälsan, de medicinska insatserna i Gunnarsbo, Sandhem och Trollehöjds rektorsområden till Barn-och utbildningsnämnden i Mullsjö kommun. Barn- och utbildningschef Magnus Wetterqvist har skrivit en tjänsteskrivelse till barn- och utbildningsnämnden där han redovisar övergripande frågeställningar, nuläge, bakgrund och historik för elevhälsan i Mullsjö kommun. Ärendet har varit i barn- och utbildningsnämnden där beslut bland annat togs att uppmana kommunfullmäktige att delegera vårdgivaransvaret för Elevhälsan, de medicinska insatserna i Gunnarsbo, Sandhem och Trollehöjds rektorsområden till Barn- och utbildningsnämnden i Mullsjö kommun. Ärendet har även behandlats i allmänna utskottet där det beslutades att kommunchefen ska upprätta en ny tjänsteskrivelse om kvalitetssäkring av elevhälsan som endast innefattar delegation av vårdgivaransvaret för Elevhälsan, de medicinska insatserna i Gunnarsbo, Sandhem och Trollehöjds rektorsområden till Barn- och utbildningsnämnden i Mullsjö kommun. Kommunstyrelsen beslutade den 11 mars 2015 att föreslå kommunfullmäktige att delegera vårdgivaransvaret för Elevhälsan, de medicinska insatserna i Gunnarsbo, Sandhem och Trollehöjds rektorsområden till barn- och utbildningsnämnden i Mullsjö kommun Förslag till beslut på sammanträdet Bertil Engström (MP) föreslår godkännande av kommunstyrelsens förslag. sunderlag Tjänsteskrivelse från barn- och utbildningschef Magnus Wetterqvist daterad den 8 januari 2014 Barn- och utbildningsnämndens protokoll 5 från den 15 januari 2015 Allmänna utskottets protokoll 35 från den 25 februari 2015 Tjänsteskrivelse från kommunchef Lennie Johansson daterad den 27 februari Kommunstyrelsens protokoll 68 den 11 mars Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

9 forts. att delegera vårdgivaransvaret för Elevhälsan, de medicinska insatserna i Gunnarsbo, Sandhem och Trollehöjds rektorsområden till Barn-och utbildningsnämnden i Mullsjö kommun. et skickas till Barn- och utbildningsnämnden

10 Dnr 2014/1036 Organisation av överförmyndarverksamheten att fortsätta vara organiserad med en överförmyndare och överförmyndarens ersättare från 1 april 2015 till 31 december 2018, att årsarvodet 2015 skall vara 90 % av ett inkomstbasbelopp till överförmyndaren och 25 % av ett inkomstbasbelopp till överförmyndarens ersättare, att organisationen och ersättningen utvärderas och eventuellt revideras inför 2016 och att beslutet remitteras till valberedningen för att arbeta fram förslag enligt allmänna utskottets intentioner. Mullsjö kommun har beslutat att ha ett samarbete om gemensam organisation för överförmyndarens verksamhet med Jönköping och Habo, där Jönköpings kommun är värdkommun. Avtalet innebär en förändrad och förenklad arbetsuppgift för överförmyndaren i Mullsjö där ett stort och professionellt stöd erhålls från Jönköping. I och med samarbetet med Jönköping har diskussion förts om organisationen i Mullsjö. Jönköping rekommenderar en överförmyndare. Habo har behållit sin organisation (överförmyndare) och några bra motiv för att inrätta en överförmyndarnämnd har inte framkommit. Vi får nu tillgång till kvalificerad hjälp från Jönköping och många ärenden/beslut kan delegeras till den gemensamma organisationen. Därför föreslår vi att Mullsjö behåller organisationen med överförmyndare och ersättare. När det gäller ersättningsnivån så bli arbetsbördan lägre och stödet högre vilket motiverar en liten sänkning av nivån. Vi har också sett det som en fördel att vi i allt väsentligt har likartad organisation och ersättning som i Habo eftersom vi båda ingår i samarbetet hade överförmyndaren 126 % av ett inkomstbasbelopp i ersättning ( kronor) och ersättaren kronor. Habo har beslutat att årsarvodet (ersättningen) till överförmyndaren år 2015 ska vara kronor och kronor till ersättaren. Vi föreslår att vi initialt lägger oss på likartad nivå som Habo och att såväl ersättningen som organisationen utvärderas inför 2016.

11 forts. Förslaget blir då 90 % av ett inkomstbasbelopp (52 335) till överförmyndaren och 25 % av ett inkomstbasbelopp (14 537) till ersättaren. Kommunstyrelsen beslutade den 11 mars 2015 föreslå kommunfullmäktige att fortsätta vara organiserad med en överförmyndare och överförmyndarens ersättare, att årsarvodet 2015 skall vara 90 % av ett inkomstbasbelopp till överförmyndaren och 25 % av ett inkomstbasbelopp till överförmyndarens ersättare, att organisationen och ersättningen utvärderas och eventuellt revideras inför 2016 och att beslutet remitteras till valberedningen för att arbeta fram förslag enligt allmänna utskottets intentioner. sunderlag Protokoll från valberedningen den 26 januari 2015, 3 Tjänsteskrivelse från kommunchefen den 18 februari 2015 Protokoll från allmänna utskottet den 25 februari 2015, 36 Protokoll från kommunstyrelsen den 11 mars 2015, 69 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fortsätta vara organiserad med en överförmyndare och överförmyndarens ersättare, att årsarvodet 2015 skall vara 90 % av ett inkomstbasbelopp till överförmyndaren och 25 % av ett inkomstbasbelopp till överförmyndarens ersättare, att organisationen och ersättningen utvärderas och eventuellt revideras inför 2016 och att beslutet remitteras till valberedningen för att arbeta fram förslag enligt allmänna utskottets intentioner. et skickas till Valberedningen Överförmyndarna

12 Dnr 2015/1083 Säkerhetsskydd fastställande av policy att anta Policy för säkerhetsskydd. Harrieth Cajfeldt Carlsson deltog inte i beslutet. Syftet med säkerhetsskyddet är i första hand att skydda uppgifter och förhållanden som rör totalförsvar eller rikets säkerhet i övrigt. Säkerhetsskyddet tar även sikte mot rikets inre säkerhet. Med begreppet säkerhetsskydd avses - skydd mot spioneri, sabotage och andra brott som kan hota rikets säkerhet - skydd i andra fall av uppgifter som omfattas av sekretess och som rör rikets säkerhet - skydd mot brott som innebär användning av våld, hot eller tvång för politiska syften (terrorism) även om brotten inte hotar rikets säkerhet Säkerhetsskyddslagen och säkerhetsskyddsförordningen ger kommunens ansvar, inom den egna verksamheten, för säkerhetsprövning, registerkontroll och inplacering i säkerhetsklasser av egen personal. Kommunen har även skyldighet att upprätta en säkerhetsanalys över kommunens verksamhet. Kommunen ska utse säkerhetsskyddschef. Lämpligt är att räddningschefen utses till säkerhetsskyddschef och stf räddningschefen tillika beredskapssamordnaren utses som ersättare. Kommunstyrelsen beslutade den 11 mars 2015 att föreslå kommunfullmäktige att anta Policy för säkerhetsskydd. Förslag till beslut på sammanträdet Joachim Stenberg (MF) föreslår att kommunfullmäktige återremitterar ärendet för att ta fram en konsekvensanalys. Christer Rube (S) föreslår att ärendet ska avgöras på dagens sammanträde. sgång Ordförande ställer de båda förslagen mot varandra och finner att Christer Rubes (S) förslag om att avgöra ärendet på dagens sammanträde vinner.

13 forts. sunderlag Tjänsteskrivelse från räddningschefen den 20 januari 2015 Policy för säkerhetsskydd den 20 januari 2015 Rutin för säkerhetsprövning den 20 januari 2015 Protokoll från allmänna utskottet den 25 februari 2015, 37 Protokoll från kommunstyrelsen den 11mars 2015, 70 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta Policy för säkerhetsskydd. et skickas till Räddningschef Stf. räddningschef

14 Dnr 2015/1057 Motion gällande ändring av Mullsjö kommuns ordningsföreskrifter 19 att skicka ärendet till kommunstyrelsen för beredning. Harrieth Cajfeldt Carlsson deltog inte i beslutet. Angelica Lundberg (SD) har den 30 januari 2015 kommit in med en motion gällande ändring av Mullsjö kommuns ordningsföreskrifter 19. Ändringen är att det endast ska bli tillåtet att skjuta fyrverkerier mellan kl på nyårsaftons kväll, samt från 12-slaget på nyårsafton till kl på nyårsdagen. Kommunfullmäktige beslutade den 24 februari 2015 att motionen får ställas. sunderlag Motion gällande ändring av Mullsjö kommuns ordningsföreskrifter 19 Protokoll från kommunfullmäktige den 24 februari 2015, 17 et skickas till Kommunstyrelsen

15 Dnr 2015/1058 Försäljning av fastigheten Torestorp 1:188 att godkänna försäljning enligt köpekontrakt av fastigheten Torestorp 1:188 till priset av 1030 mkr. Fastigheten Torestorp 1:188, Igelkottens förskola på Odengatan 7 i Mullsjö är till salu. Det har varit budgivning hos mäklaren på fastigheten. Fråga ställs till kommunfullmäktige om godkännande av försäljning av fastigheten. Kommunstyrelsen beslutade den 11 mars 2015 att formellt begära hos kommunfullmäktige om godkännande av försäljning av fastigheten Torestorp 1:188. Förslag till beslut på sammanträdet Joachim Werich (M), Christer Rube (S), Bertil Engström (MP) och Johnny Nilsen (MF) föreslår godkännande för försäljning av fastigheten Torestorp 1:188. sunderlag Protokoll från kommunstyrelsen den 11 mars 2015, 73 et skickas till Teknisk chef

16 Dnr 2015/1091 Motion om införande av habiliteringsersättning/flitpeng att motionen får ställas. Alliansen i Mullsjö har den 11 mars 2015 kommit in med en motion om införande av habiliteringsersättning/flitpeng. I motionen förslås att kommunfullmäktige ska besluta att införa habiliteringsersättning till deltagare med funktionsnedsättning i daglig verksamhet i Mullsjö kommun att kommunen tar fram riktlinjer för storlek på ersättningen genom att finna ett snitt vad andra kommuner har som praxis. Ersättningen bör även följa KPI när den fastlagts. sunderlag Motion om införande av habiliteringsersättning/flitpeng et skickas till Kommunfullmäktige

17 Dnr 2014/1001 Val av huvudmän till Tidaholms Sparbank för mandatperioden att välja följande huvudmän till Tidaholms Sparbank för mandatperioden Linda Danielsson (S) Jens Mattsson (MP) Eva Nilsson (M) Per Högberg (KD) Tidaholms Sparbank har kommit in till kommunen med regler gällande val av huvudman som ska väljas för en tid av fyra år och utses av kommunfullmäktige. Valberedning har på sitt sammanträde den 16 mars 2015 beslutat att lämna 3 personer och alliansen ska återkomma med ett namn till dagens kommunfullmäktiges sammanträde. Alliansens förslag till huvudman är Per Högberg (KD) sunderlag Protokoll från valberedningen den 16 mars 2015, 6 et skickas till Tidaholms Sparbank Administrativa enheten Linda Danielsson Jens Mattsson Eva Nilsson Per Högberg

18 Dnr 2014/1001 Val av överförmyndare och ersättare för perioden från 1 april 2015 till 31 december att välja Kicki Svensson till överförmyndare för perioden till och att välja Sten Nilsson till ersättare för överförmyndaren under samma period. Valberedningen har vid sitt sammanträde den 16 mars beslutat lämna förslag på val av överförmyndare och ersättare för överförmyndaren. sunderlag Protokoll från valberedningen den 16 mars 2015, 5 et skickas till Kicki Svensson Sten Nilsson Administrativa avdelningen

19 Dnr 2014/1001 Valärende att bevilja Sune Svenssons begäran om avsägning från sitt uppdrag som kommunrevisor i Mullsjö kommun. Kommunrevisor Sune Svensson (FP) har den 20 mars 2015 kommit in med begäran om avsägning från sitt uppdrag som kommunrevisor i Mullsjö kommun. sunderlag Skrivelse från Sune Svensson den 20 mars 2015 et skickas till Sune Svensson Kommunrevisionen Administrativa avdelningen

20 Delgivningar att lägga informationen till handlingarna. Följande handlingar har inkommit till kommunfullmäktige och meddelas för kännedom: a) Kommunens revisorer. Revisionsraport Granskning av anmälningsplikten, barn som far illa Mullsjö kommun b) Kommunens revisorer. Revisionsrapport Granskning av privata medel Mullsjö kommun Förslag till beslut att lägga informationen till handlingarna.

21 UPPROPSLISTA Ledamot Närvarande Tjänstg. ersättare Anm. JA NEJ Linda Danielsson (S) x Catinka Eriksson Christer Rube (S) x Katarina Karlsson (S) x Douglas Öberg Mats Tingshagen (S) x Liza Oswald Svensson (S) x Kent Oskarsson (S) x Harrieth Cajfeldt Carlsson (S) x Tomas Elf (S) x Mikael Johansson (V) x Adam Bergqvist (V) x Jens Mattsson (MP) x Calle Nyholm (MP) x Maria Danfors (MP) x Bertil Engström Eva Götbrink (MP) x Stefan Lindkvist (MF) x Ann-Marie Funck Leif Andersson (MF) x Johnny Nilsen (MF) x Joachim Stenberg (MF) x Åse Steinert (MF) x Albert Müller (SD) x Angelica Lundberg (SD) x Henrik Jansson (M) x Jimmie Larsson Eva Nilsson (M) x Jan-Olof Larsson (M) x Fredrik Samuelsson (M) x Joachim Werich Ingemar Eriksson (M) x Annika Carlsson (M) x Gun Nilsson (C) x Åsa Dahlqvist (FP) x Thore Thorstensson Staffan Bäckelid (KD) x Niklas Hedström (KD) x Eva Friberg (KD) x Stanley Abrahamsson Lars Eriksson (KD) x Berit Abrahamsson (KD) x Pernilla Jovanovic (S) x 35

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll Innehåll 49 Godkännande av ärendelista 90 50 Årsredovisning, revisionsberättelse för år 2015 samt hemställan om ansvarsfrihet, avseende Kommunalförbundet Mediacenter önköpings län 91 51 Köp av socialjour

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-07-02 Innehåll 171 Godkännande av föredragningslista... 219 172 Begäran om investeringspengar till Skogsgläntan för nybyggnad av förskola, Torestorp 1:103... 220 173

Läs mer

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll Innehåll 56 Godkännande av ärendelista 91 57 Månadsuppföljning 2017 för Mullsjö kommun 92 58 Förvärv av aktier i Inera AB 94 59 Årsredovisning, revisionsberättelse för år 2016 samt hemställan om ansvarsfrihet,

Läs mer

Innehåll. 52 Godkännande av ärendelista Förvärv av fastighet till funktionshinderomsorgen... 83

Innehåll. 52 Godkännande av ärendelista Förvärv av fastighet till funktionshinderomsorgen... 83 Innehåll 52 Godkännande av ärendelista... 82 53 Förvärv av fastighet till funktionshinderomsorgen... 83 80 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 16.00-16.25 Beslutande Linda Danielsson (S), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad...

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad... Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2014-08-15 Innehåll 101 Antagande av städentreprenad... 136 2014-08-15 135 Plats och tid Bjurbäcksrummet kl. 09.00-09.25 ande Thore Thorstensson, ordf.

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunfullmäktige. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Kommunfullmäktige. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kommunfullmäktige Sammanträdesdag 2015-12-15 Innehåll 180 Godkännande av föredragningslistan... 259 181 Justering av VA- taa och renhållningstaa för Mullsjö kommun. 260 182 Personalpolitiskt program, översyn...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-04-18. Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-04-18. Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll Innehåll 38 Studiebesök... 54 39 Godkännande av ärendelista... 55 40 Delgivningar... 56 41 Anmälan av delegationsbeslut... 57 42 Statusrapport över pågående ärenden i barn- och utbildningsnämnden... 58

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Valberedningen. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Valberedningen. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Valberedningen Sammanträdesdag 2015-05-18 Innehåll 7 Mötets öppnande och godkännande av dagordningen... 10 8 Val av 3 ledamöter till fullmäktigeberedning för beredning av revisorernas revisionberättelse

Läs mer

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll Innehåll 1 Godkännande av ärendelista 5 2 Motion angående asylinvandringen och boende 6 3 Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS och SoL 8 4 Taxa för hemsjukvård 9 5 Revisionsrapport Granskning

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-09-09 Innehåll 199 Tillkommande/utgående ärende och godkännande av ärendelista.. 253 200 Näringslivsrapport... 254 201 Delgivningar... 256 202 Anmälan av delegationsbeslut...

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2012-02-28 18 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-20.00 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Magnus Wetterqvist, barn- och utbildningschef 18.30 19.05 Tage Dalteg, kommunchef

Läs mer

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll Innehåll 70 Godkännande av ärendelista 112 71 Medborgarförslag Gör-det själv-tvätthall 113 72 Medborgarförslag Utökade öppettider och resurser för fritidsgården 114 73 Medborgarförslag Mer polisnärvaro

Läs mer

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll Innehåll 17 Godkännande av ärendelista 36 18 Information från barn- och utbildningsnämnden 37 19 Anställningsstopp revidering av regler 38 20 Motion, kunskap är makt - svar 39 21 Avgifter för kopiering,

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-11-16. Innehåll. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-11-16. Innehåll. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-11-16 Innehåll Sammanträdesdag 56 Godkännande av ärendelista... 67 57 Budget 2016... 68 58 Statusrapport... 69 59 Ansökan om dispens från anställningsstopp...

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll 2015-04-22. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll 2015-04-22. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2015-04-22 Innehåll 59 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 66 60 Anmälan av delegationsbeslut... 67 61 Lägesbeskrivning

Läs mer

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll Innehåll 108 Godkännande av ärendelista 188 109 Budgetmål 2017 för Mullsjö kommun 189 110 Budget 2017 för Mullsjö kommun 191 111 Checkkredit 2017 för Mullsjö kommun 195 112 Investeringsram 2017 för Mullsjö

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott 2015-12-08. Innehåll. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott 2015-12-08. Innehåll. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott 2015-12-08 Sammanträdesdag Innehåll 96 Godkännande av ärendelista... 113 97 Bidrag till Valborgsmässofirande... 114 98 Ytterligare beslut om fördelning av investeringsbidrag...

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2006-08-29 124 Plats och tid s sessionssal kl. 17.00-18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 194 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-19.00 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Christer Rube och Birger Svensson

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll 2015-05-28. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll 2015-05-28. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2015-05-28 Innehåll 70 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 81 71 Anmälan av delegationsbeslut... 82 72 Delgivningar...

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll 2015-03-26. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll 2015-03-26. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2015-03-26 Innehåll 42 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 47 43 Redovisning av delegationsbeslut... 48 44 Delgivningar...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-04-14. Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-04-14. Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll Innehåll 41 Godkännande av ärendelista... 56 42 Anmälan av delegationsbeslut... 57 43 Delgivningar... 59 44 Lägesbeskrivning per programområde... 60 45 Statusrapport för tekniska utskottets pågående ärenden...

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden Socialnämnden Sammanträdesdag 2015-02-10 Innehåll 20 Verksamhet med personligt ombud... 28 21 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 29 22 Överföring av ram mellan programområden...

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 253 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Katarina Christensson, miljöchef, 142 Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdag 2015-08-26 Innehåll 103 Tillkommande ärenden och godkännande av föredragningslista... 118 104 Statusrapport... 119 105 Öppna jämförelser Stöd till personer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll Innehåll 54 Godkännande av ärendelista... 75 55 Delgivningar... 76 56 Anmälan av delegationsbeslut... 77 57 Rapporter... 78 58 Månadsuppföljning per30 april 2016... 79 59 Statusrapport över pågående ärenden

Läs mer

Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30. Enligt bilagor sidor 15 och 16. Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor

Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30. Enligt bilagor sidor 15 och 16. Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30 Enligt bilagor sidor 15 och 16. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor Utses att justera Rolf

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdag 2015-10-05 Innehåll 137 Studiebesök... 164 138 Tillkommande/utgående ärenden samt godkännande av föredragningslista... 165 139 Månadsuppföljning/delårsbokslut

Läs mer

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll Innehåll 79 Godkännande av ärendelista 143 80 Förslag till nya markpriser 144 81 Förslag till reviderade taxor och en ny taxa för sprängämnesprekursorer för miljönämndens verksamhet 146 82 Flaggreglemente

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott s arbetsutskott Sammanträdesdag 2015-03-25 Innehåll 34 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 40 35 Överföring av ram mellan programområden... 41 36 Ansökan om serveringstillstånd

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Byggnadsnämnden. Innehåll 2014-05-21. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

M U L L S J Ö K O M M U N Byggnadsnämnden. Innehåll 2014-05-21. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag M U L L S J Ö K O M M U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-05-21 Innehåll 51 Tillkommande ärenden... 68 52 Föregående protokoll... 69 53 Delgivningar... 70 54 Ekonomiuppföljning av byggnadsnämndens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll Innehåll 1 Studiebesök... 3 2 Godkännande av ärendelistan... 4 3 Delgivningar... 5 4 Anmälan av delegationsbeslut... 6 5 Statusrapport över pågående ärenden i barn- och utbildningsnämnden... 7 6 Ledningssystem

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden Socialnämnden Sammanträdesdag 2015-04-07 Innehåll 55 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 67 56 Redovisning av delegationsbeslut... 68 57 Anmälan av utskottsprotokoll...

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 60 Presentation av verksamhetsplan 2013 för miljönämnden... 87 61 Rutin för handläggning av enskilda avlopp... 88 62 Uppföljning av internkontrollen 2012... 90 63 Internkontrollplan

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll 2015-02-26. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll 2015-02-26. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2015-02-26 Innehåll 23 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 26 24 Redovisning av delegationsbeslut... 27 25 Delgivningar...

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdag 2015-09-23 Innehåll 111 Tillkommande ärenden och godkännande av föredragningslista... 127 112 Delgivningar... 128 113 Statusrapport... 129 114 Inbjudningar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-04-05. Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-04-05. Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott. Innehåll Innehåll 16 Godkännande av ärendelista... 22 17 Synpunkter om renlighet i simhallen... 23 18 Anmälan av delegationsbeslut... 25 19 Fritt upplåtande av Kyllemohallen i Sandhem... 26 20 Delgivningar... 27

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Folkhälsorådet Brottsförebyggande rådet

M U L L S J Ö K O M M U N Folkhälsorådet Brottsförebyggande rådet 2013-05-21 11 Plats och tid Sandhemsrummet kl. 13.00 15.10 Beslutande Henrik Jansson, ordf. (M) Kent Oskarsson, KS vice ordf. (S) Jan-Olof Larsson, SN ordf. (M) Lars Eriksson, BUN ordf. (KD) Katarina Karlsson,

Läs mer

Protokoll. Lena Svensson. Thordis Stålhandske (S) Inge-Marie Byström (S) Annelie Ejnermark (V) Anders Nilsson (SD) Anna-Karin Berglund

Protokoll. Lena Svensson. Thordis Stålhandske (S) Inge-Marie Byström (S) Annelie Ejnermark (V) Anders Nilsson (SD) Anna-Karin Berglund Sammanträdesdatum Sida 1/18 Plats och tid Plenisalen, Hagfors Stadshus kl 19:00 21:30 ande Åsa Johansson (S) Göran Eriksson (S) Ann-Sofie Ronacher (S) Anders Skogfeldt (SD) Stellan Andersson (C) Sten-Inge

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden Innehåll Upprop Val av justerare Justeringens tid och plats 13 Godkännande av ärendelista 2018/4007 4 14 Delgivningar 2018/4005 5 15 Statusrapport 2018/4006 6 16 Systematiskt kvalitetsarbete 2017/4023

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2007-10-09 271 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30 20.00 Beslutande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Bertil Engström

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete; Kunskaper och lärande, resultatredovisning

Systematiskt kvalitetsarbete; Kunskaper och lärande, resultatredovisning Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdag 2015-09-07 Innehåll 126 Systematiskt kvalitetsarbete; Kunskaper och lärande, resultatredovisning... 149 127 Tillkommande/utgående ärenden samt godkännande av

Läs mer

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll Innehåll Upprop Val av justerare usteringens tid och plats 23 Godkännande av ärendelista 2018/1074 6 24 Besök från LRF, Lantbrukarnas Riksförbund 2018/1104 7 25 Besök från Miljönämnden i Habo och Mullsjö

Läs mer

Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen 1 (15) Plats och tid Nordmarkens skola, aulan 19.10 20.10 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida Sandra Norsell, Kommunsekreterare Britt-Marie Öjstrand, T.f. kommunchef Linda Sydengen, Ekonomichef

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott. Innehåll Innehåll 46 Godkännande av ärendelista... 60 47 Anmälan av delegationsbeslut... 61 48 Remiss Regional kulturplan Jönköpings län 2018-2020... 62 49 Begäran om omprövning av anläggningsbidrag Ryfors golfklubb...

Läs mer

Godkännande av föredragningslistan Inköp av fastigheten Sjöryd 1:

Godkännande av föredragningslistan Inköp av fastigheten Sjöryd 1: Kommunfullmäktige Sammanträdesdag 2015-10-27 Innehåll 140 Godkännande av föredragningslistan... 201 141 Inköp av fastigheten Sjöryd 1:93... 202 142 Bredbandsutbyggnad (fiber) i Mullsjö kommun... 204 143

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOLL 2017-03-13 Innehåll 27 Godkännande av ärendelista... 35 28 Utemiljö Tallkottens förskola... 36 29 Delgivningar... 37 30 Anmälan av delegationsbeslut... 38 31 Statusrapport över pågående

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll Innehåll 1 Godkännande av ärendelista... 3 2 Delgivningar... 4 3 Anmälan av delegationsbeslut... 5 4 Statusrapport över pågående ärenden i barn- och utbildningsnämnden... 6 5 Budget 2017... 7 6 Skolmatslyftet...

Läs mer

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll 2014-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll 2014-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Leif Hägg (M), ordförande Fredrik Jönsson (C), 2:e vice ordförande Karl-Erik Kruse (S)

Läs mer

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2014-03-20

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2014-03-20 INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2014-03-20 BUN 34 ANMÄLAN AV ÖVRIGA FRÅGOR... 1 BUN 35 INFORMATION... 2 BUN 36 ARBETSMILJÖFRÅGOR... 3 BUN 37 EN FJÄRDE KOMPETENSUTVECKLINGSDAG FÖR FÖRSKOLAN...

Läs mer

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.43

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.43 Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.43 1 (11) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Lars Svensson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sida 1 (10)

Barn- och utbildningsnämnden Sida 1 (10) Barn- och utbildningsnämnden Sida 1 (10) Tid och plats: Kommunhuset, kl 14.00-16.30 Avser : 41-48 ande: Övriga närvarande: Benny Pedersén (S), ordförande Anneli Bodin (S), 1:e vice ordförande Joachim Aude

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens personalutskott

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens personalutskott Kommunstyrelsens personalutskott Sammanträdesdag Innehåll 1 Tillkommande/utgående ärenden samt godkännande av föredragningslista... 2 2 Delgivningar... 3 3 Sjukfrånvarostatistik... 4 4 Motion om barnfattigdom...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-05-28 1 (26) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2007-05-28 kl. 19.00-20.40. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Siv Ahlstrand (s) Per Eriksson

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-19.15 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Anders

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott. Innehåll Innehåll 1 Godkännande av ärendelista... 3 2 Bidragsbelopp 2017... 4 3 Ansökan om verksamhetsbidrag 2017 Habo Mullsjö Musikkår... 5 4 om investeringsbidrag 2017... 6 5 Åldersgräns vid fritidsgården...

Läs mer

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll Innehåll 120 Godkännande av ärendelista 191 121 Avfallstaxor 2018 för önköping, Habo och Mullsjö kommuner - förslag 192 122 Begäran om utökad kommunal borgen, Mullsjö Bostäder AB 194 123 Tallkottens utemiljö,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Bertil Börjesson

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2010-10-19 kl 13:15 15:20, ajournering kl 14:00 14:20

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2010-10-19 kl 13:15 15:20, ajournering kl 14:00 14:20 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2010-10-19 kl 13:15 15:20, ajournering kl 14:00 14:20 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Carin Olsson (C) Mikael von Krassow (S) Christian Juntunen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-01-23. PERSTORPS KOMMUN Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-01-23. PERSTORPS KOMMUN Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Boken, 14.00-15.00, 15.10-15.40 1 (14) Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3. Kommunstyrelsen 2005-03-09 1(16)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3. Kommunstyrelsen 2005-03-09 1(16) Nr 3 Kommunstyrelsen 2005-03-09 1(16) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 9 mars 2005, klockan 08.30-12.05 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken (s) Gunnar Karlsson (c) Stig Larsson

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Folkhälsorådet Brottsförebyggande rådet

M U L L S J Ö K O M M U N Folkhälsorådet Brottsförebyggande rådet 2012-11-20 22 Plats och tid Sandhemsrummet kl. 13.00 15.20 Beslutande Henrik Jansson, ordf. (m) Kent Oskarsson, KS vice ordf. (s) Jan-Olof Larsson, SN ordf. (m) Lars Eriksson, BUN ordf. (kd) Katarina Karlsson,

Läs mer

Kommunhuset, rum Dalen Tisdagen den 17 juni 2014 kl 18:00 20:40

Kommunhuset, rum Dalen Tisdagen den 17 juni 2014 kl 18:00 20:40 1 (18) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, rum Dalen Tisdagen den 17 juni 2014 kl 18:00 20:40 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders Magnhagen (S),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-08-16 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.30 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Ann-Christine Bingåker. Pia Ingvarsson 2015-01-31

Ann-Christine Bingåker. Pia Ingvarsson 2015-01-31 1 1 Plats och tid Socialförvaltningen, kl 09.00-10.50 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-06-13. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-06-13. Miljönämnden Innehåll 22 Presentation av nyanställda livsmedelsinspektören och assistenten... 34 23 Information om skol- och förskoleprojektet... 35 24 Anmälan om miljöfarlig verksamhet vindkraft Gölhult 2:13, Habo

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 21 maj 2015, kl 13.30. Sekreterare Paragrafer 76-88. Margaretha Gadde-Jennische Karl-Arne Larsson ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 21 maj 2015, kl 13.30. Sekreterare Paragrafer 76-88. Margaretha Gadde-Jennische Karl-Arne Larsson ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-15.15 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande, 76-77, 79-88 Karl-Arne Larsson (C) Gudrun Wängelin-Lernskog

Läs mer

Socialnämnden 2014-03-11 1 (27) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-03-11 kl. 8:30-12:30

Socialnämnden 2014-03-11 1 (27) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-03-11 kl. 8:30-12:30 1 (27) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-03-11 kl. 8:30-12:30 Beslutande Britt-Marie Wall, ordförande Sune Frisk Christina Persson Christer Olsson Björn Stålhammar Tjänstgörande

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdag Innehåll 21 Tillkommande/utgående ärenden samt godkännande av föredragningslista... 23 22 Delegationsbeslut... 24 23 Delgivningar... 25 24 Statusrapport...

Läs mer

Protokoll. Överförmyndarnämnden 2015-10-06 15-17

Protokoll. Överförmyndarnämnden 2015-10-06 15-17 Överförmyndarnämnden 15-17 2 15 Information från presidiedialog med kommunstyrelsens arbetsutskott...4 16 Månadsuppföljning för överförmyndarnämnden 2015...5 17 Kostnadsersättning för utbildning av gode

Läs mer

Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret, Forshaga Avser : 107-113

Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret, Forshaga Avser : 107-113 Kommunstyrelsen 1(8) Tid och plats: Kl.18.30-18.35 Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret, Forshaga Avser : 107-113 Beslutande: Angelica Rage (s), ordförande Sten Myreback (c), v. ordförande Kenneth

Läs mer

Kommunkontoret Kil, Nedre Fryken, tisdag 2 februari 2010, kl 14.00 16.00

Kommunkontoret Kil, Nedre Fryken, tisdag 2 februari 2010, kl 14.00 16.00 1(8) Plats och tid ande Ledamöter Kommunkontoret Kil, Nedre Fryken, tisdag 2 februari 2010, kl 14.00 16.00 Mikael Johansson (S), ordförande Angelica Rage (S), vice ordförande Kenneth Eriksson (S) Stina

Läs mer

Ingela Wikander (KD), ordförande Maud Henningsson (M) Carola Eriksson (S) Pär Jansson (C) Gunilla Hamrin (S)

Ingela Wikander (KD), ordförande Maud Henningsson (M) Carola Eriksson (S) Pär Jansson (C) Gunilla Hamrin (S) FRITIDSFRÅGOR - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby kl 09.00 11.00 Beslutande Ingela Wikander (KD), ordförande Maud Henningsson (M) Carola Eriksson (S) Pär Jansson (C) Gunilla

Läs mer

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Innehåll 1 Godkännande av ärendelista 5 2 Medborgarförslag om anläggande av linbana och utegym på befintlig lekplats i Sandhem 6 3 Medborgarförslag angående solcellspaneler för att spara pengar 7 4 Detaljplan

Läs mer

Kommunledningskontoret, Nödinge. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunledningskontoret, Nödinge

Kommunledningskontoret, Nödinge. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunledningskontoret, Nödinge PROTOKOLL 1(12) Plats och tid: Ale rummet, kl 08:30 11.15 Närvarande ledamöter Lennarth Nilsson (m) ordf Irene Hellkant (s) Birgit Hansson (kd) Christer Damm (s) Bengt Englund (c) Daniel Höglund (fp) Victoria

Läs mer

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll Innehåll Upprop Val av justerare usteringens tid och plats 35 Godkännande av ärendelista 2018/1074 6 36 Årsredovisning 2017 för Mullsjö kommun 2018/1095 7 37 Årsredovisning för Mullsjö Energi & Miljö AB

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden Innehåll Upprop Val av justerare Justeringens tid och plats 24 Godkännande av ärendelista 2018/4007 4 25 Delgivningar 2018/4005 5 26 Statusrapport 2018/4006 6 27 Systematiskt kvalitetsarbete 2018/4018

Läs mer

Välfärdsberedningen. Sammanträdesprotokoll 2013-06-10. Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 18.00 20.40 Ajournering kl. 18.25-18.30.

Välfärdsberedningen. Sammanträdesprotokoll 2013-06-10. Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 18.00 20.40 Ajournering kl. 18.25-18.30. Sida 1/7 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 18.00 20.40 Ajournering kl. 18.25-18.30 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats ersättare Övriga deltagare Claes Hallberg (S), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden Innehåll Upprop Val av justerare Justeringens tid och plats 34 Godkännande av ärendelista 2018/4007 4 35 Delgivningar 2018/4005 5 36 Statusrapport 2018/4006 6 37 Patientsäkerhetsberättelse 2018/4037 7

Läs mer

Per Nordenstam, kommundirektör Tommie Eriksson, vice kommundirektör Mikael Forssander, sekreterare

Per Nordenstam, kommundirektör Tommie Eriksson, vice kommundirektör Mikael Forssander, sekreterare 1(7) Plats och tid Norrtälje sportcentrum, klockan 16.30-16.47 ande Ledamöter Ulrika Falk (S), ordförande Olle Jansson (S) Hanna Stymne Bratt (S) Alexander Srndovic (S), 189 Margareta Lundgren (S) Berit

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2008-04-08 1

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2008-04-08 1 2008-04-08 1 Plats och Tid Stadshuset 13.30-15.40 Beslutande Kurt Svensson (c), ordförande Kjell Kaså (c) Stellan Andersson (c) i st f Anne Sörqvist (c) Thomas Olson (fp) i st f Thomas Fridlund (c) Ulla-Britt

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2008-06-13 Anslags nedtagande: 2008-07-05

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2008-06-13 Anslags nedtagande: 2008-07-05 Socialnämnden 2008-06-10 1 (19) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, tisdagen 2008-06-10, kl. 10.00-12.05 Gruppsammanträde: 8.00-10.00 Beslutande: Ingegärd Brogren (c) Per Adolfsson (kd), ersättare Siw

Läs mer

Grästorps kommun Allmänna utskottet

Grästorps kommun Allmänna utskottet Sidan 1 av 11 Plats och tid Kommunens hus, Grästorp, kl 13.00 16.30 Beslutande Kent Larsson (M) Göran Enström (S) Kent Hansson (M) Tobias Leverin (C) Per Götell (FP) Maria Toll (C) Jens Persson (S) ärvaro/frånvaro

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens personalutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens personalutskott. Innehåll Innehåll 34 Godkännande av ärendelista... 44 35 Statusrapport över pågående ärenden i personalutskottet... 45 36 Statistik från personalområdet... 46 37 Regler för leasing- och arbetsfordon... 47 38 Avgångsenkäter...

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll 2015-09-24. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll 2015-09-24. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2015-09-24 Innehåll 128 Studiebesök på Trollehöjdskolan och Kronängskolan... 144 129 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista...

Läs mer

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.40

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.40 Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.40 1 (14) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Lars Svensson (s), ledamot Boel Rosdahl (s), ledamot Lars Holmström (m), ledamot Patrik Ströbeck (m),

Läs mer

Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 132-147. Ann-Charlotte Elgh. Ordförande: Roger Rydström. Justerande: Else-Marie Frisk

Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 132-147. Ann-Charlotte Elgh. Ordförande: Roger Rydström. Justerande: Else-Marie Frisk Socialnämnden 2015-10-15 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-10-15, kl. 09.30-12.10 Beslutande: Gruppmöte: 08.00-09.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine

Läs mer

Carina Schön Sören Johansson. Ej tjänstgörande ersättare. Kommunkontoret måndag den 25 mars 2013 kl 15:30. Anslag/Bevis

Carina Schön Sören Johansson. Ej tjänstgörande ersättare. Kommunkontoret måndag den 25 mars 2013 kl 15:30. Anslag/Bevis SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Heby Folkets Hus, Heby kl 17:00 21:00 Beslutande Annika Krispinsson (C), ordf. Håkan Collin (S) Carl-Åke Elmersjö (MP) Tomas Bergström (FP) Anders Birgersson

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 28 april 2015, 15.00 16.05 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 28 april 2015, 15.00 16.05 BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 28 april 2015, 15.00 16.05 ANDE LEDAMÖTER Björn Tolen (C), ordförande Kent Wallin (M), vice ordförande Eilert Karlsson (S) Maj-Britt Pihlström (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens personalutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens personalutskott Innehåll Upprop Val av justerare Justeringens tid och plats 11 Godkännande av ärendelista 2018/1002 4 12 Delgivningar 2018/1003 5 13 Statistik inom personalområdet 2018/1005 6 14 Sjukfrånvarostatistik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Allmänna utskottet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Allmänna utskottet 1(7) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Hans Nilsson (Hela Edas Lista) ordförande Björn Källman (Hela Edas Lista) Johanna Söderberg (C) Hans-Peter

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17 2010-10-27 1-17 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Kommunchef Svante Melander Utses

Läs mer

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll Innehåll 132 Godkännande av ärendelista 214 133 Antagande av översiktsplan 215 134 Medborgarförslag webbsända kommunfullmäktiges sammanträden 218 135 Medborgarförslag om anläggande av större lekplats (temalekplats)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 90 Godkännande av ärendelista... 125 91 Resultat från undersökning om vad äldre tycker om äldreomsorgen 2017. 126 92 Motion Garanterad plats på äldreboende... 127 93 Motion Avskaffa avgiften för

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(14) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, kl. 9.00 14.35 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ersättare Se närvarolista sidan

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Pensionärsrådet

MULLSJÖ KOMMUN Pensionärsrådet Pensionärsrådet Sammanträdesdag 2015-11-17 Innehåll 51 Val av justerare... 55 52 Tillkommande och utgående ärenden... 56 53 Föregående mötesprotokoll... 57 54 Brist på parkeringsplatser vid Margaretas

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5. Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5. Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11) Nr 5 Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11) Plats och tid Tingshuset, Mellerud, onsdagen den 17 maj 2006, klockan 19.00 21.15 Beslutande Enligt närvarolista Tjänstgörande ersättare Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott 2014-05-20. Innehåll. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott 2014-05-20. Innehåll. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag M U L L S J Ö K O M M U N fritidsutskott 2014-05-20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Innehåll 35 Tillkommande ärenden... 39 36 Föregående sammanträdesprotokoll... 40 37 Ansökan om bidrag, övriga bidrag...

Läs mer