MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdag Innehåll 199 Tillkommande/utgående ärende och godkännande av ärendelista Näringslivsrapport Delgivningar Anmälan av delegationsbeslut Anmälan av utskottsprotokoll Utskottsordförandena informerar Statusrapport Motion om att utreda förutsättningarna att införa förmånsportal Motion om att integrera förskola/äldreboende Motion om införande av habiliteringsersättning/flitpeng Biblioteksplan för Mullsjö kommun Lokal trafikföreskrift tidsbegränsad parkering vid Landhs konditori i Mullsjö Granskning av årsredovisning 2014 för Mullsjö kommun - svar Utveckling av ett gemensamt FoUrum fritid i Region Jönköpings län Avkastningskrav för Mullsjö Bostäder AB Bolagsordning för Mullsjö Bostäder förslag till revidering Regler och villkor för vårdnadsbidrag - förslag Arbetssituationen på tekniska kontoret Lägesbeskrivning angående flytt till alternativa lokaler, Trollehöjdskolan och Kronängskolan

2 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl ande Linda Danielsson, ordförande (S) Henrik Jansson (M) Annika Carlsson (M) Tomas Elf (S) Kent Oskarsson (S) Jens Mattsson (MP) Eva Götbrink (MP) Thore Thorstensson (FP) Lars Eriksson (KD) ersättare för Staffan Bäckelid (KD) Berith Abrahamsson (KD) Leif Andersson (MF) Johnny Nilsen (MF) Mikael Johansson (V) Övriga närvarande Christer Rube (S) Harrieth Cajfeldt-Carlsson (S) Katarina Karlsson (S) Liza Oswald (S) Adam Bergqvist (V) Gun Nilsson (C) till kl Pernilla Jovanovic (S) kommunfullmäktiges ordförande Margareta Levin, sekreterare Lennie Johansson, kommunchef Utses att justera Eva Götbrink (MP) och Thore Thorstensson (FP) Justeringsplats och tid Kommunalrådets tjänsterum den 14 september Paragrafer Sekreterare Ordförande Justerande Margareta Levin Linda Danielsson Eva Götbrink Thore Thorstensson Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande Kommunkontoret Mullsjö Margareta Levin

3 Tillkommande/utgående ärende och godkännande av ärendelista Kommunstyrelsen beslutar att godkänna ärendelistan.

4 Dnr 2015/1010 Näringslivsrapport Sara Vennström, Mullsjö utvecklingschef informerar. - Höstmötet blir den 21 oktober cirka och kommer att inledas med minimässa liknande den som var i våras. Professor (i nationalekonomi på högskolan i Jönköping) Charlotta Melander kommer och föreläser. Vad det faktiskt är som gör att folk flyttar eller stannar på vissa platser i dagens förändrade samhälle. - Frukostmötet blir den 15 september och då bjuder Svenskt Näringsliv tillsammans med Mullsjö Utvecklings AB in företagarna att samtala om företagsklimat och företagens betydelse i kommunen. - Information om arbetet med fiber för företag. Fyra representanter från Telia har varit på fruktostmötet i augusti och informerat. Inga konkreta erbjudande fanns att erbjuda. Men de jobbar på att hitta en fungerande och genomtänkt lösning för att kunna komma med ett gemensamt företagserbjudande. - Planeringsarbetet med höghastighetstågen pågår i Region Jönköping. Denna utbyggnad innebär stora möjligheter för näringslivstillväxten i Mullsjö kommun, som är en av vinnande kommuner. Lokalt måste vi ligga på för att lyfta frågan. - Innovation Runway. Det finns nu en möjlighet att få kostnadsfri hjälp att utveckla företag från 2-3 anställda och uppåt med att driva idéer och innovationer framåt. - Företagsjouren är en ny resurs inriktad mot jordbruksföretag. Är en enhet inom Region Jönköping Kan hjälpa till med att företagen kan komma på fötter igen. Presentation från Jönköpings konsumentrådgivning, Annika Wilow Sund och Malin Brandt Smedberg. Tillsammans har de 1,50 % tjänst. Det är en kostnadsfri och fördjupad rådgivning till alla som bor i Jönköping, Habo, Mullsjö och Vaggeryds kommuner. Kommunal konsumentrådgivning enligt konsumentlagstiftningen. Mest gäller det klagomål från redan gjorda köp. De ger också råd före köp. Lämnar information och gör marknadsbevakning. Hjälper till att lösa tvister. Fanns bland annat med på Öppet hus dagen i Mullsjö. 5 % av kontakterna kommer från Mullsjö. Klagomål 3 i topp = Boende-reparationer och underhåll. Telekommunikationstjänster. Begagnade bilar. Därutöver kommer klagomål gällande bluff och bedrägerier, erbjudanden på internet. Telefonförsäljning. Mellanhandstjänster.

5 forts. De flesta som kontaktar konsumentrådgivningen gör det mest via telefon. Mål för 2015 är att göra den kommunala konsumentverksamheten mer känd. Ordförande tackar för informationen.

6 Delgivningar Kommunstyrelsen beslutar att lägga delgivningarna till handlingarna. Delgivningar kopieras inte i kallelsen om inte särskilt beslut fattas om det, men kopieras/mejlas på begäran före eller efter sammanträdet. Övriga delgivningsärenden se i protokoll från respektive utskott. Följande handlingar har kommit in till kommunstyrelsen: a) Tekniska utskottet den 27 augusti 2015, 111. Meddelande till kommunstyrelsen att budgeten för bostadsanpassningsbidrag för 2015 kommer att överskridas. (Dnr 2015/1192) b) Tekniska utskottet den 27 augusti 2015, 119. Redovisning av åtgärdad gatubelysning vid övergångsställen. (Dnr 2015/1095) Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslutar att lägga delgivningarna till handlingarna.

7 Anmälan av delegationsbeslut Kommunstyrelsens beslutar att lägga delegationsbesluten till handlingarna. Kommunstyrelsens ordförande Linda Danielsson har beviljat upplåtelse av allmän plats för idrottsarrangemang, löpartävling vid Mullsjö SOK stugan och skogarna däromkring den 29 augusti Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslutar att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

8 Anmälan av utskottsprotokoll Kommunstyrelsens beslutar att lägga utskottsprotokollen till handlingarna. Följande utskottsprotokoll anmäls: Allmänna utskottet Kultur- och fritidsutskottet Personalutskottet Tekniska utskottet Protokollen finns utlagda på kommunens intranät dit ledamöter och ersättare har åtkomst genom tilldelat lösenord. Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslutar att lägga utskottsprotokollen till handlingarna.

9 Dnr 2015/1011 Utskottsordförandena informerar Tekniska utskottet Kent Oskarsson (S) - Återställningen efter grävningen av fiber pågår. - Gatubelysning vid övergångsställen har börjat åtgärdas med början runt skolan. Kommer att fortsätta även nästa år - Underhållsplan för Margaretas Park håller på att tas fram. - Budgeten för bostadsanpassningsbidrag kommer att överskridas. - Etapp 1 för Kronängskolan är klar. Man flyttar skola och fritids i helgen till paviljongerna på grusplanen. - Förskolan Skogsgläntan väntar på beviljat bygglov i september. Markförbredande åtgärder utförs nu. Personalutskottet Tomas Elf (S) - Man jobbar för att säkerställa hur avgångssamtal ska gå till. Enhetligt tillvägagångssätt håller på att tas fram. Kultur- och fritidsutskottet Jens Mattsson (MP) - Gun Nilsson, Jens Mattsson och Lars Grehn har haft samtal med representanter för barnteatern. De vill att fler barn ska få tillgång till att få titta på barnteater. Man vill utöka åldersspannet, som i dagsläget är från 3-5 år kronor betalas per år i bidrag för barnteater. - Regional kulturplan ska besvaras. - Man jobbar med att ta fram en egen kultur- och fritidsplan. - Avtal angående Nyhemshallen går ut Man tittar på att förnya avtalet. - Den 19 september invigs Knipesjöleden. - Mullsjö Folkhögskola, VÅGA SE - en unik fotoutställning av personer med dövblindhet. Allmänna utskottet Linda Danielsson (S) - Besök av Axel Danielsson den 2 september. På sikt kommer man att försöka ändra på bland annat budgetprocessen. - Under det senaste året har man diskuterat om avfallssamverkan i länet. 7 kommuner var inne på att samverka. Några har börjat vackla. Lösning måste komma till stånd. - Besök ska göras den 10 september i Aneby för att bland annat titta på nyinrättad familjecentral. Arbetsförmedlingens lokaler i Mullsjö kan vara intressanta för detta ändamål. - Det var träff i länet den 4 september för kommunstyrelsernas ordförande inklusive primärkommunal samverkan och kommunalt forum. Träffen innehöll även ett gemensamt möte med kommuncheferna

10 forts. Socialnämnden Christer Rube (S) - En strid ström av ensamkommande pojkar som kommer till Mullsjö. Utöver de som bor i Sjörydsvillan är det 8 stycken som har kommit under sommaren. De är placerade i familjehem. Det verkar vara optimalt av flera olika anledningar. Det är cirka en i veckan som kommer till kommunen. Det ser inte ut som det blir färre som situationen i världen ser ut idag. - Vid sammanträde som var den 8 september fanns fortfarande inget att rapportera enligt LSS och SoL. - Antalet betaldagar för utskrivningsklara är noll. Barn- och utbildningsnämnden Katarina Karlsson (S) - De nya rektorerna presenterade sig på barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 7 september. - Redovisar den del av systematiska kvalitetsarbetet (kunskaper och lärande) Bra resultat överlag men undantaget var matte. Resultaten mellan flickor och pojkar har jämnats ut. - Budget 2016 var en stor fråga. Stadsbidrag kan sökas. Det innebär inte att kommunen garanterat kommer att beviljas pengar (vissa kriterier måste uppfyllas). Vilka områden det berör och konsekvensanalys av utebliven begärd budget lämnas till budgetberedningen. - Skolinspektionen var mycket positiv vid sitt besök.

11 Statusrapport Kommunstyrelsen beslutar att samtliga pågående motioner ska föras upp på statusrapporten och att för övrigt lägga statusrapporten till handlingarna. Statusrapport för pågående ärenden i kommunstyrelsen Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att lägga statusrapporten till handlingarna.

12 Dnr 2015/1221 Motion om att utreda förutsättningarna att införa förmånsportal Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att göra en utredning om förutsättningarna att införa förmånsportal. Alliansen i Mullsjö har kommit in med en motion om att utreda förutsättningarna att införa förmånsportal. För att höja Mullsjö kommuns attraktionskraft som arbetsgivare vill Alliansen utreda förutsättningarna för att ta fram ett förmånsutbud, som erbjuder likvärdiga förmåner till kvinnor och män via en så kallad förmånsportal. Det handlar om att erbjuda ett flexibelt förmånsutbud för att kunna tillgodose en diversifierad arbetsgrupp med olika behov att uppnå balans i livet. Förmåner av den här typen är ganska vanlig i näringslivet. Även statliga bolag och allt fler kommuner har fått upp ögonen för den här typen av förmånslösningar. På kommunfullmäktige den 25 augusti 2015 beslutades att motionen ska överlämnas till kommunstyrelsen för utredning. sunderlag Motion: Utred förutsättningarna att införa förmånsportal den 11 juni 2015 Protokoll från kommunfullmäktige den 23 juni 2015, 109 Protokoll från kommunfullmäktige den 25 augusti 2015, 126 Förslag till beslut på sammanträdet Henrik Jansson (M) förslår att kommunstyrelsen beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att göra en utredning om förutsättningarna att införa förmånsportal. et skickas till Kommunchefen

13 Dnr 2015/1239 Motion om att integrera förskola/äldreboende Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att göra en utredning om att integrera förskola/äldreboende. Sverigedemokraterna genom Angelica Lundberg har kommit in med en motion om integrerad förskola/äldreboende där de föreslår att kommunen utreder om möjligheten finns för förskoleverksamhet i eller i anslutning till våra äldreboende, att synpunkter kring integrerad förskola/äldreboende inhämtas från berörd personal på förskola samt äldreboende och att kommunen undersöker hur liknande projekt har fungerat i andra kommuner. Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 25 augusti 2015, 127 att motionen ska överlämans till kommunstyrelsen för utredning. sunderlag Motion om integrerad förskola/äldreboende den 31 juli 2015 Protokoll från kommunfullmäktige den 25 augusti 2015, 127 Förslag till beslut på sammanträdet Henrik Jansson (M) förslår att kommunstyrelsen beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att göra en utredning om att integrera förskola/äldreboende. et skickas till Kommunchefen

14 Dnr 2015/1091 Motion om införande av habiliteringsersättning/flitpeng Kommunstyrelsen beslutar att lyfta ut ärendet från dagens sammanträde då det fattades handlingar och överlämna ärendet till allmänna utskottet för beredning och därefter återkomma. Kommunfullmäktige beslutade den 21 april 2015, 50 att överlämna motionen för beredning till socialnämnden. Socialnämnden har vid sitt sammanträde den 11 augusti, 108 beslutat att lämna svar till kommunfullmäktige enligt följande: Socialnämnden ställer sig i grunden positiv till motionen men ser några detaljer som behöver besvaras innan slutligt beslut kan fattas i ärendet. Finansieringen av habiliteringsersättning/flitpeng finns inte upptagen i socialnämndens nuvarande ramar, vilket måste bli en fråga för budgetberedningen inför Regelverket för habiliteringsersättningen behöver fastställas av socialnämnden. sunderlag Motion om införande av habiliteringsersättning/flitpeng Protokoll från kommunfullmäktige den 24 mars 2015, 32 Protokoll från kommunfullmäktige den 21 april 2015, 50 Protokoll från socialnämnden den 11 augusti 2015, 108 et skickas till Allmänna utskottet

15 Dnr 2015/1139 Biblioteksplan för Mullsjö kommun Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa biblioteksplanen för Mullsjö kommun Enligt lag skall varje kommun ha en biblioteksplan. Denna ska omfatta hela kommunens biblioteksverksamhet. Detta är första gången Mullsjö kommun utarbetar en biblioteksplan. Förslag till biblioteksplan har tagits fram i samarbete mellan kommunbiblioteket, skolpersonal, personal inom äldreomsorgen samt länsbiblioteket och ska slutligen fastställas av kommunfullmäktige. Förslaget har remitterats under våren 2015 till socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och partiernas gruppledare. Socialnämnden och barnoch utbildningsnämnden har inget att erinra. sunderlag Förslag till biblioteksplan för Mullsjö kommun Protokoll från kultur- och fritidsutskottet den 15 juni 2015, 63 Protokoll från allmänna utskottet den 26 augusti 2015, 166 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa biblioteksplanen för Mullsjö kommun et skickas till Kommunfullmäktige

16 Dnr 2015/1229 Lokal trafikföreskrift tidsbegränsad parkering vid Landhs konditori i Mullsjö Kommunstyrelsen beslutar att införa lokal trafikföreskrift, tidsbegränsad parkering 2 timmar på parkeringsplatser utanför Landhs konditori och att 6 platser skyltas som reserverade. Det finns önskemål från Landhs konditori på Strandvägen 8 i Mullsjö att få parkeringsplatser utanför byggnaden tidbegränsade till 2 timmar. Parkeringen används även till uppställning under längre tid (exempelvis pendelparkering). Av dessa 6 platser som är i den östra raden ligger två stycken på fastighetens mark, vilka kommer att skyltas som reserverade. Det finns önskemål från fastighetsägaren att skylta ytterligare fyra platser i raden som reserverade. sunderlag Tjänsteskrivelse från enhetschefen för teknisk service den 17 juni 2015 Förslag till föreskrift Protokoll från tekniska utskottet den 18 juni 2015, 100 Protokoll från allmänna utskottet den 26 augusti 2015, 167 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att införa lokal trafikföreskrift, tidsbegränsad parkering 2 timmar på parkeringsplatser utanför Landhs konditori och att 6 platser skyltas som reserverade. Förslag till beslut på sammanträdet Kent Oskarsson (S), Johnny Nilsen (MF) och Mikael Johansson (V) föreslår kommunstyrelsen besluta enligt förslaget. et skickas till Landhs konditori Chefen för teknisk service Tekniska utskottet

17 Dnr 2015/1141 Granskning av årsredovisning 2014 för Mullsjö kommun - svar Kommunstyrelsen beslutar att anta ekonomichefens tjänsteskrivelse Förslag till svar gällande årsredovisning 2014 för Mullsjö kommun som sitt eget svar och överlämna det till kommunens revisorer och att delge kommunfullmäktige svaret. Allmänna utskottet hade uppe granskning av årsredovisning 2014 för Mullsjö kommun vid sitt sammanträde den 27 maj Man beslutade då att hos kommunrevisionen begära förlängd yttrandetid till den 1 september, vilket också har beviljats. Ekonomichef Jan Österberg har den 20 juli tagit fram ett förslag till svar på revisionsberättelse 2014 för Mullsjö kommun. sunderlag Granskning av årsredovisning 2014 för Mullsjö kommun Protokoll från allmänna utskottet den 27 maj 2015, 124 Tjänsteskrivelse från ekonomichefen Förslag till svar på Revisionsberättelse 2014 Mullsjö kommun Protokoll från allmänna utskottet den 26 augusti 2015, 168 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta ekonomichefens tjänsteskrivelse Förslag till svar gällande årsredovisning 2014 för Mullsjö kommun som sitt eget svar och överlämna det till kommunens revisorer. Förslag till beslut på sammanträdet Lars Eriksson (KD) och Henrik Jansson (M) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. et skickas till Kommunens revisorer Kommunfullmäktige

18 Dnr 2015/1236 Utveckling av ett gemensamt FoUrum fritid i Region Jönköpings län Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att det från 1 september 2015 inrättas ett FoUrum fritid som en del av Kommunal utveckling inom Region Jönköpings län enligt föreliggande förslag och att godkänna föreslaget avtal och finansiella förutsättningar. Primärkommunalt samverkansorgan (PKS) informerades den 30 januari 2015 om att ansvariga chefer för fritidsverksamheten i Region Jönköpings läns 13 kommuner tagit initiativ till att vilja utveckla samverkan regionalt och önskade utreda förutsättningar att starta ett regiongemensamt partnerskap för forskning och utveckling inom fritidssektorn. Vid PKS möte den 6 mars 2015 beslutade att godkänna utredning avseende FoUrum fritid. Vid PKS möte den 29 maj 2015 presenterades utredning FoUrum fritid utveckling av ett gemensamt FoUrum fritid i Region Jönköpings län, med inriktning på strategiskt forsknings- och utvecklingsarbete inom områdena natur och friluftsliv, förenings- och idrottsverksamhet samt öppen ungdomsverksamhet tillsammans med förslag på avtal mellan PKS och kommunerna samt finansiella förutsättningar. Primärkommunalt samverkansorgan beslutade att anta förslaget - att inrätta FoUrum fritid som en del av Kommunal utveckling inom Region Jönköpings län enligt föreliggande förslag, - att ställa sig bakom föreslaget avtal och finansiella förutsättningar, - att rekommendera regionens kommuner att anta förslaget om att inrätta FoUrum fritid och senast den 1 september 2015 upprätta avtal med PKS. För år 2015 avsätter kommunerna 290 tkr till lönekostnader, administration samt viss verksamhet. För år 2016 avsätts 860 tkr som utgör basen för FoUrum fritids finansiering, fördelad mellan länets kommuner utifrån skattekraftsandel.

19 forts. sunderlag Missiv Skrivelse den 29 maj 2015, Utveckling av ett gemensamt FoUrum fritid i Region Jönköpings län Protokoll från sammanträde med Primärkommunalt samverkansorgan den 29 maj 2015 Protokoll från allmänna utskottet den 26 augusti 2015, 169 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att det från 1 september 2015 inrättas ett FoUrum fritid som en del av Kommunal utveckling inom Region Jönköpings län enligt föreliggande förslag och att godkänna föreslaget avtal och finansiella förutsättningar. et skickas till Kommunfullmäktige

20 Dnr 2015/1259 Avkastningskrav för Mullsjö Bostäder AB Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att avkastningskravet för Mullsjö Bostäder AB ska sänkas till 4,5 % och ska gälla tills vidare och att denna ändring ska införas i ägardirektivet för Mullsjö Bostäder AB. Mullsjö Bostäder AB har i skrivelse den 18 augusti kommit in med förslag till sänkning av avkastningskravet från 5,2 % till 4,5 %. Detta avkastningskrav är rimligt om man studerar diverse rapporter från fastighetsmarknaden (till exempel NAI Svefa). Den föreslagna sänkningen innebär också att tillkommande taxeringsvärden vid nybyggnation inte får så negativ effekt. Allmänna utskottet beslutade på sitt sammanträde den 26 augusti att överlämna ärendet utan eget förslag till kommunstyrelsen partigrupperna. sunderlag Skrivelse från Mullsjö Bostäder AB den 18 augusti 2015 Protokoll från allmänna utskottet den 26 augusti 2015, 173 Förslag till beslut på sammanträdet Lars Eriksson (KD) med instämmande av Henrik Jansson (M), Thore Thorstensson (FP) och Leif Andersson (MF) föreslår att avkastningskravet 4,5 % ska gälla tillsvidare och godkännas av kommunfullmäktige och en ändring av ägardirektiven ska göras. et skickas till Kommunfullmäktige

21 Dnr 2015/1099 Bolagsordning för Mullsjö Bostäder förslag till revidering Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att i bolagsordningens 6 Aktiebelopp och antal aktier, ska första meningen Varje aktie ska lyda på 100 kronor strykas. Kommunfullmäktige beslutade den 26 maj 2015, 63 om att fastställa förslag till revidering av Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB. Bolagsverket har därefter kommit med föreläggande om att skicka in fler uppgifter, som ska vara inlämnade senast den 14 september. I bolagsordningens 6 Aktiebelopp och antal aktier, borde första meningen tas bort Varje aktie ska lyda på 100 kronor. sunderlag Bolagsordning för Mullsjö Bostäder, reviderad upplaga enligt beslut 63 Bolagsverket. Föreläggande om att skicka in fler uppgifter Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att i bolagsordningens 6 Aktiebelopp och antal aktier, ska första meningen Varje aktie ska lyda på 100 kronor strykas. et skickas till Kommunfullmäktige

22 Dnr 2014/1344, 2014/1366 Regler och villkor för vårdnadsbidrag - förslag Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att dokumentet Regler och villkor för vårdnadsbidrag korrigeras så att hänvisning sker till aktuella lagar, att i övrigt fastställa Regler och villkor för vårdnadsbidrag. Ekonomichef Jan Österberg har tagit fram förslag till regler och villkor för vårdnadsbidrag. Förslag till ansökningsblankett och blankett för uppsägning av vårdnadsbidrag har också tagits fram. Vid kommunstyrelsens sammanträde den 12 augusti beslutades att ärendet ska överlämnas till barn- och utbildningsnämnden för behandling vid deras sammanträde den 7 september. sunderlag Förslag till regler och villkor för vårdnadsbidrag Blankett för ansökan om vårdnadsbidrag Blankett för uppsägning av vårdnadsbidrag Protokoll från kommunstyrelsen den 12 augusti 2015, 195 Protokoll från barn- och utbildningsnämnden den 7 september 2015, 129 Förslag till beslut på sammanträdet Lars Eriksson (KD) och Johnny Nilsen (MF) föreslår kommunstyrelsen besluta enligt barn- och utbildningsnämndens förslag. Kent Oskarsson (S) föreslår varken ja eller nej till förslaget. et skickas till Kommunfullmäktige

23 Dnr 2015/1085 Arbetssituationen på tekniska kontoret Överenskommelse har gjorts då arbetssituationen på tekniska kontoret är mycket problematisk och ansträngd ska man tillsammans diskutera och försöka komma fram till lösningar via kommunstyrelsen. Denna punkt ska vara stående på ärendelistan så länge det behövs. Kommunchefen informerar om: Johan Laurila går upp och jobbar 50 % från och med den 14 september. Peter Bååth går i pension vid månadens slut. Erik Pålsson jobbar som inhyrd konsult och t.f. teknisk chef och fastighetschef. En generationsväxling har skett på tekniska kontoret.

24 Dnr 2014/1024, 2014/1263 Lägesbeskrivning angående flytt till alternativa lokaler, Trollehöjdskolan och Kronängskolan Kommunstyrelsen beslutade på sitt sammanträde den 8 april att detta ärende ska vara en stående punkt på kommunstyrelsen framöver. Hela Trollehöjdskolans verksamhet flyttade den 8 september till paviljongerna ovanför vattentornet. Matsalen är fortfarande kvar på Trollehöjdskolan. Men alternativ måste till. Kronängskolan flyttas ner till grusplanen nedanför Trollehöjd. En planering krävs där man måste se över hela situationen och tillvägagångssättet så det blir bra gjort.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad...

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad... Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2014-08-15 Innehåll 101 Antagande av städentreprenad... 136 2014-08-15 135 Plats och tid Bjurbäcksrummet kl. 09.00-09.25 ande Thore Thorstensson, ordf.

Läs mer

33MULLSJÖ KOMMUN Kommunfullmäktige. Innehåll 2015-03-24. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

33MULLSJÖ KOMMUN Kommunfullmäktige. Innehåll 2015-03-24. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 33MULLSJÖ KOMMUN Kommunfullmäktige Sammanträdesdag 2015-03-24 Innehåll 24 Godkännande av föredragningslista... 35 25 Medborgarförslag Nytt centrum i Mullsjö - svar... 36 26 Motion Stoppa barnfattigdomen

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-07-02 Innehåll 171 Godkännande av föredragningslista... 219 172 Begäran om investeringspengar till Skogsgläntan för nybyggnad av förskola, Torestorp 1:103... 220 173

Läs mer

Innehåll. 52 Godkännande av ärendelista Förvärv av fastighet till funktionshinderomsorgen... 83

Innehåll. 52 Godkännande av ärendelista Förvärv av fastighet till funktionshinderomsorgen... 83 Innehåll 52 Godkännande av ärendelista... 82 53 Förvärv av fastighet till funktionshinderomsorgen... 83 80 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 16.00-16.25 Beslutande Linda Danielsson (S), ordförande

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll 2015-04-22. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll 2015-04-22. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2015-04-22 Innehåll 59 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 66 60 Anmälan av delegationsbeslut... 67 61 Lägesbeskrivning

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll 2015-05-28. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll 2015-05-28. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2015-05-28 Innehåll 70 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 81 71 Anmälan av delegationsbeslut... 82 72 Delgivningar...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-04-18. Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-04-18. Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll Innehåll 38 Studiebesök... 54 39 Godkännande av ärendelista... 55 40 Delgivningar... 56 41 Anmälan av delegationsbeslut... 57 42 Statusrapport över pågående ärenden i barn- och utbildningsnämnden... 58

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden Socialnämnden Sammanträdesdag 2015-02-10 Innehåll 20 Verksamhet med personligt ombud... 28 21 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 29 22 Överföring av ram mellan programområden...

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll 2015-03-26. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll 2015-03-26. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2015-03-26 Innehåll 42 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 47 43 Redovisning av delegationsbeslut... 48 44 Delgivningar...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-04-14. Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-04-14. Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll Innehåll 41 Godkännande av ärendelista... 56 42 Anmälan av delegationsbeslut... 57 43 Delgivningar... 59 44 Lägesbeskrivning per programområde... 60 45 Statusrapport för tekniska utskottets pågående ärenden...

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll 2015-09-24. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll 2015-09-24. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2015-09-24 Innehåll 128 Studiebesök på Trollehöjdskolan och Kronängskolan... 144 129 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista...

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdag 2015-09-23 Innehåll 111 Tillkommande ärenden och godkännande av föredragningslista... 127 112 Delgivningar... 128 113 Statusrapport... 129 114 Inbjudningar

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2006-08-29 124 Plats och tid s sessionssal kl. 17.00-18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll 2015-02-26. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll 2015-02-26. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2015-02-26 Innehåll 23 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 26 24 Redovisning av delegationsbeslut... 27 25 Delgivningar...

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott 2015-12-08. Innehåll. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott 2015-12-08. Innehåll. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott 2015-12-08 Sammanträdesdag Innehåll 96 Godkännande av ärendelista... 113 97 Bidrag till Valborgsmässofirande... 114 98 Ytterligare beslut om fördelning av investeringsbidrag...

Läs mer

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll Innehåll 49 Godkännande av ärendelista 90 50 Årsredovisning, revisionsberättelse för år 2015 samt hemställan om ansvarsfrihet, avseende Kommunalförbundet Mediacenter önköpings län 91 51 Köp av socialjour

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-11-16. Innehåll. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-11-16. Innehåll. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-11-16 Innehåll Sammanträdesdag 56 Godkännande av ärendelista... 67 57 Budget 2016... 68 58 Statusrapport... 69 59 Ansökan om dispens från anställningsstopp...

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott s arbetsutskott Sammanträdesdag 2015-03-25 Innehåll 34 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 40 35 Överföring av ram mellan programområden... 41 36 Ansökan om serveringstillstånd

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdag 2015-08-26 Innehåll 103 Tillkommande ärenden och godkännande av föredragningslista... 118 104 Statusrapport... 119 105 Öppna jämförelser Stöd till personer

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunfullmäktige. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Kommunfullmäktige. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kommunfullmäktige Sammanträdesdag 2015-12-15 Innehåll 180 Godkännande av föredragningslistan... 259 181 Justering av VA- taa och renhållningstaa för Mullsjö kommun. 260 182 Personalpolitiskt program, översyn...

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 253 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Katarina Christensson, miljöchef, 142 Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera

Läs mer

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2014-03-20

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2014-03-20 INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2014-03-20 BUN 34 ANMÄLAN AV ÖVRIGA FRÅGOR... 1 BUN 35 INFORMATION... 2 BUN 36 ARBETSMILJÖFRÅGOR... 3 BUN 37 EN FJÄRDE KOMPETENSUTVECKLINGSDAG FÖR FÖRSKOLAN...

Läs mer

Personalutskottet 2012-11-15

Personalutskottet 2012-11-15 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2012-11-15, kl 0900-1200 ande Jan Larsson, S Pirkko Heikkilä, V Laila Mäki, S Övriga deltagande Gösta Lindmark, administrativ

Läs mer

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll Innehåll 56 Godkännande av ärendelista 91 57 Månadsuppföljning 2017 för Mullsjö kommun 92 58 Förvärv av aktier i Inera AB 94 59 Årsredovisning, revisionsberättelse för år 2016 samt hemställan om ansvarsfrihet,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-04-05. Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-04-05. Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott. Innehåll Innehåll 16 Godkännande av ärendelista... 22 17 Synpunkter om renlighet i simhallen... 23 18 Anmälan av delegationsbeslut... 25 19 Fritt upplåtande av Kyllemohallen i Sandhem... 26 20 Delgivningar... 27

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Folkhälsorådet Brottsförebyggande rådet

M U L L S J Ö K O M M U N Folkhälsorådet Brottsförebyggande rådet 2013-05-21 11 Plats och tid Sandhemsrummet kl. 13.00 15.10 Beslutande Henrik Jansson, ordf. (M) Kent Oskarsson, KS vice ordf. (S) Jan-Olof Larsson, SN ordf. (M) Lars Eriksson, BUN ordf. (KD) Katarina Karlsson,

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott 2014-05-20. Innehåll. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott 2014-05-20. Innehåll. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag M U L L S J Ö K O M M U N fritidsutskott 2014-05-20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Innehåll 35 Tillkommande ärenden... 39 36 Föregående sammanträdesprotokoll... 40 37 Ansökan om bidrag, övriga bidrag...

Läs mer

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Sammanträdesdatum 26 augusti 2013 Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-13.40 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll Innehåll 54 Godkännande av ärendelista... 75 55 Delgivningar... 76 56 Anmälan av delegationsbeslut... 77 57 Rapporter... 78 58 Månadsuppföljning per30 april 2016... 79 59 Statusrapport över pågående ärenden

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2015-11-19 Innehåll 159 Godkännande av ärendelista... 178 160 Anmälan av delegationsbeslut... 179 161 Delgivningar... 180 162 Lägesbeskrivning per programområde...

Läs mer

Kommunkontoret, 24 februari 2014, kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 10-24 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, 24 februari 2014, kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 10-24 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Sammanträdesdatum Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 10.00-15.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun

Läs mer

Kommunkontoret Kil, Nedre Fryken, tisdag 2 februari 2010, kl 14.00 16.00

Kommunkontoret Kil, Nedre Fryken, tisdag 2 februari 2010, kl 14.00 16.00 1(8) Plats och tid ande Ledamöter Kommunkontoret Kil, Nedre Fryken, tisdag 2 februari 2010, kl 14.00 16.00 Mikael Johansson (S), ordförande Angelica Rage (S), vice ordförande Kenneth Eriksson (S) Stina

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2012-02-28 18 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-20.00 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Magnus Wetterqvist, barn- och utbildningschef 18.30 19.05 Tage Dalteg, kommunchef

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 60 Presentation av verksamhetsplan 2013 för miljönämnden... 87 61 Rutin för handläggning av enskilda avlopp... 88 62 Uppföljning av internkontrollen 2012... 90 63 Internkontrollplan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Bertil Börjesson

Läs mer

Cecilia Gustafsson (S), ordförande Christer Törnell (KD) Göran Andreasson (S), vice ordförande Margareta Bäckström (C) Gunwald Karlsson (S)

Cecilia Gustafsson (S), ordförande Christer Törnell (KD) Göran Andreasson (S), vice ordförande Margareta Bäckström (C) Gunwald Karlsson (S) 1(9) Plats och tid Päronsalen, klockan 09:00 12:05 Beslutande Ersättare Cecilia Gustafsson (S), ordförande Christer Törnell (KD) Göran Andreasson (S), vice ordförande Margareta Bäckström (C) Gunwald Karlsson

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Valberedningen. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Valberedningen. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Valberedningen Sammanträdesdag 2015-05-18 Innehåll 7 Mötets öppnande och godkännande av dagordningen... 10 8 Val av 3 ledamöter till fullmäktigeberedning för beredning av revisorernas revisionberättelse

Läs mer

Ingela Wikander (KD), ordförande Maud Henningsson (M) Carola Eriksson (S) Pär Jansson (C) Gunilla Hamrin (S)

Ingela Wikander (KD), ordförande Maud Henningsson (M) Carola Eriksson (S) Pär Jansson (C) Gunilla Hamrin (S) FRITIDSFRÅGOR - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby kl 09.00 11.00 Beslutande Ingela Wikander (KD), ordförande Maud Henningsson (M) Carola Eriksson (S) Pär Jansson (C) Gunilla

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2015-03-04 1 Innehållsförteckning Ärende 19 Godkännande av dagordning... 3 20 Redovisning av delegationsbeslut... 4 21 Information om hemteam... 5 22 Sammanställning av inkomna synpunkter 2014... 6 23

Läs mer

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll Innehåll 108 Godkännande av ärendelista 188 109 Budgetmål 2017 för Mullsjö kommun 189 110 Budget 2017 för Mullsjö kommun 191 111 Checkkredit 2017 för Mullsjö kommun 195 112 Investeringsram 2017 för Mullsjö

Läs mer

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll Innehåll 70 Godkännande av ärendelista 112 71 Medborgarförslag Gör-det själv-tvätthall 113 72 Medborgarförslag Utökade öppettider och resurser för fritidsgården 114 73 Medborgarförslag Mer polisnärvaro

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kommunstyrelsens allmänna utskott Sammanträdesdag Innehåll 158 Tillkommande/utgående ärende och godkännande av ärendelista... 2 159 Delgivningar... 3 160 Kurser och inbjudningar... 4 161 Statusrapport

Läs mer

Kommunkontoret onsdag 27 januari 2016 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 1-7 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret onsdag 27 januari 2016 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 1-7 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.30 12.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Larry Tallroth (S) Sven Erik Eriksson (KD)

Läs mer

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll Innehåll 1 Godkännande av ärendelista 5 2 Motion angående asylinvandringen och boende 6 3 Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS och SoL 8 4 Taxa för hemsjukvård 9 5 Revisionsrapport Granskning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOLL 2017-03-13 Innehåll 27 Godkännande av ärendelista... 35 28 Utemiljö Tallkottens förskola... 36 29 Delgivningar... 37 30 Anmälan av delegationsbeslut... 38 31 Statusrapport över pågående

Läs mer

Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30. Enligt bilagor sidor 15 och 16. Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor

Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30. Enligt bilagor sidor 15 och 16. Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30 Enligt bilagor sidor 15 och 16. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor Utses att justera Rolf

Läs mer

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.43

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.43 Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.43 1 (11) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Lars Svensson

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-19.15 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Anders

Läs mer

Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen 1 (15) Plats och tid Nordmarkens skola, aulan 19.10 20.10 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida Sandra Norsell, Kommunsekreterare Britt-Marie Öjstrand, T.f. kommunchef Linda Sydengen, Ekonomichef

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 116 Kommunstyrelsen 2012-08-15

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 116 Kommunstyrelsen 2012-08-15 Plats och tid Kommunhuset i Sjöbo onsdagen den 15 augusti 2012 kl. 13.30-16.00. Beslutande Ledamöter Stefan Lundgren, ordförande Kent Ivan Andersson Wiggo Wrangborg Cecilia Rosenqvist Perry Ulrika Axelsson

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Byggnadsnämnden. Innehåll 2015-09-16. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Byggnadsnämnden. Innehåll 2015-09-16. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Byggnadsnämnden Sammanträdesdag 2015-09-16 Innehåll 55 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 77 56 Anmälan av delegationsbeslut... 78 57 Delgivningar... 79 58 Delårsbokslut

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16...

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16... 1 KS-rummet, Kommunhuset, Partille kl 18:00 20.20 Plats och tid 124-140 Pia Karlsson (FP) Margareta Lewander (M) Tom Ekwall (M) Anette Nord (KD) Leif Andersson (S) Susanne Carlsson (S) Margareta Björner

Läs mer

Lars-Erik Granholm (KOSA), ordf. Sven-Inge Persson (S) Bengt Andersson (S) Gunnar Östberg (KOSA) Håkan Forslind (C) Erik Bergman (M) Peter Vogt (M)

Lars-Erik Granholm (KOSA), ordf. Sven-Inge Persson (S) Bengt Andersson (S) Gunnar Östberg (KOSA) Håkan Forslind (C) Erik Bergman (M) Peter Vogt (M) Tekniska nämnden 2015-06-11 1 (12) Plats och tid Tekniska kontoret Djurås, kl. 13.00-14.00 Beslutande Ledamöter Lars-Erik Granholm (KOSA), ordf. Sven-Inge Persson (S) Bengt Andersson (S) Gunnar Östberg

Läs mer

Protokoll. Lena Svensson. Thordis Stålhandske (S) Inge-Marie Byström (S) Annelie Ejnermark (V) Anders Nilsson (SD) Anna-Karin Berglund

Protokoll. Lena Svensson. Thordis Stålhandske (S) Inge-Marie Byström (S) Annelie Ejnermark (V) Anders Nilsson (SD) Anna-Karin Berglund Sammanträdesdatum Sida 1/18 Plats och tid Plenisalen, Hagfors Stadshus kl 19:00 21:30 ande Åsa Johansson (S) Göran Eriksson (S) Ann-Sofie Ronacher (S) Anders Skogfeldt (SD) Stellan Andersson (C) Sten-Inge

Läs mer

KOMMUNLEDNINGSUTSKOTTET Protokoll 2013-02-25

KOMMUNLEDNINGSUTSKOTTET Protokoll 2013-02-25 1 (9) Plats och tid Kommunalrådets tjänsterum, kl 09:00-11:00 Beslutande Mikael Dahlqvist (S) Jan Bohlin (S) Åsa Johansson (S) Göran Eriksson (S) tj ers Stellan Andersson (C) Övriga Jan Lilja, kommunchef

Läs mer

Per-Arne Hagby (C), ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson (KD) Conny Collberg (S) Joakim Haraldsted (MP)

Per-Arne Hagby (C), ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson (KD) Conny Collberg (S) Joakim Haraldsted (MP) 1(9) Plats och tid Carl August-rummet, måndagen den 14 september 2015 kl 14:00-15:00 Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare Per-Arne Hagby (C), ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens personalutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens personalutskott. Innehåll Innehåll 27 Godkännande av ärendelista... 35 28 Lönerevision 2016... 36 29 Utökad förmån till anställda... 37 30 Sjukfrånvarostatistik... 38 31 Statistik inom personalområdet... 40 32 Riktlinjer för resor

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete; Kunskaper och lärande, resultatredovisning

Systematiskt kvalitetsarbete; Kunskaper och lärande, resultatredovisning Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdag 2015-09-07 Innehåll 126 Systematiskt kvalitetsarbete; Kunskaper och lärande, resultatredovisning... 149 127 Tillkommande/utgående ärenden samt godkännande av

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Allmänna utskottet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Allmänna utskottet 1(7) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Hans Nilsson (Hela Edas Lista) ordförande Björn Källman (Hela Edas Lista) Johanna Söderberg (C) Hans-Peter

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-20 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande 113-122, 124-134 Hans Unander (S) 113-122, 124-134 Johnny Skottheim

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Datum Tid kl 08.15--11.15 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Inga Käll (FHT) Justeringens plats och tid Kommunkontoret måndagen den 24 juni Justerade

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens personalutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens personalutskott. Innehåll Innehåll 38 Godkännande av ärendelista... 49 39 Statusrapport över pågående ärenden i personalutskottet... 50 40 Delgivningar... 51 41 Sjukfrånvarostatistik... 52 42 Statistik inom personalområdet... 53

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet

Personal- och organisationsutskottet 2014-01-22 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Sammanträdesrum 1, biblioteket, Vetlanda Klas Håkanson (M), Börje Wilsborn (C), Annika Nicklasson (S), Lola Frödeberg (VF) och

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-24 2 Plats och tid Rådhuset, torsdagen den 24 mars 2011, Kl. 8.30-14.40 Beslutande Jan-Erik Steen (S) ordföranden Mats Nilsson (S) vice ordföranden

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2010-03-30 21 Plats och tid Hjernet, 2010-03-30 kl 13.00-14.00 Beslutande Monica Anderssson (S), ordförande Elis Karlsson (S), ersättare för Mosad Saker (S) 19-22 Mosad Saker (S), 23-24 Maritha

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsens utskott. Rådhuset, kl 08.00-12.00; 13.00-15.15

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsens utskott. Rådhuset, kl 08.00-12.00; 13.00-15.15 för utveckling och beredning 2007-05-23 1 (25) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.00; 13.00-15.15 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Ingela Bröndel (kd)

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5. Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5. Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11) Nr 5 Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11) Plats och tid Tingshuset, Mellerud, onsdagen den 17 maj 2006, klockan 19.00 21.15 Beslutande Enligt närvarolista Tjänstgörande ersättare Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 90 Godkännande av ärendelista... 125 91 Resultat från undersökning om vad äldre tycker om äldreomsorgen 2017. 126 92 Motion Garanterad plats på äldreboende... 127 93 Motion Avskaffa avgiften för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2016-02-24 1 () Plats och tid Kommunstyrelsesalen, Kommunhuset, klockan 9.00 10.30 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Marijo Edlund (S) ordförande Aliki

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Utbildningsnämnden 1(16) Plats och tid Näringslivscenter i Osby klockan 13.00-16.35 ande ledamöter Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Monica Svensson (S) Roland Anvegård (KD) Carl Folke Jacobson

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1. Miljö- och hälsorådet 2011-02-28 1(6)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1. Miljö- och hälsorådet 2011-02-28 1(6) Nr 1 Miljö- och hälsorådet 2011-02-28 1(6) Plats och tid Melleruds kommunkontor, måndagen den 28 februari 2011, klockan 13.00-16.30 Beslutande Daniel Jensen (kd) SN Stig Andersson (kd) HSN Tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-09-14 65 (76) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, onsdagen den 14 september 2011, kl. 08.30-12.00 Beslutande Stefan Westin (S) ordf Rutger Hallin (M) Övriga deltagande Utses att justera Lena Furén,

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kavelbron Event, kl. 13.30-16.30 ande Anne-Marie Wahlström (S) Ann-Britt Danielsson (M) Andreas Rännare (S) Maria Sundqvist (S) Micael Algotsson (C) Ann Ohlsson (L) justerande Peter Björklund

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag PROTOKOLL 2012-09-19 1(16) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 17.30 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Björn Liljedahl (M) Göran Malmestedt

Läs mer

(S) Lars-Åke Lindman, 43-47 (S) Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Leif Thor. Äldrekoordinator Charlotte Tydén, 40

(S) Lars-Åke Lindman, 43-47 (S) Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Leif Thor. Äldrekoordinator Charlotte Tydén, 40 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15 15.45 Beslutande Sören Carlsson (S) Gun Cederbaum (M) Ann Svensson, 40-42 (S) Lars-Åke Lindman, 43-47 (S) Klas-Gunnar Appel

Läs mer

Utbildningsnämnden 2001-02-20 1 (14) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-16.50. Bror Sterner

Utbildningsnämnden 2001-02-20 1 (14) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-16.50. Bror Sterner Utbildningsnämnden 2001-02-20 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15-16.50. Beslutande Göte Eriksson Bror Sterner Agneta Rönn Mayvor Lundberg Kenneth Rosén Ingrid Karlsson Solveig Mäkinen Patrik

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 14 december 2006 kl. 13:00-17:00.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 14 december 2006 kl. 13:00-17:00. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (1717) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 14 december 2006 kl. 13:00-17:00. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll Innehåll 1 Godkännande av ärendelista... 3 2 Delgivningar... 4 3 Anmälan av delegationsbeslut... 5 4 Statusrapport över pågående ärenden i barn- och utbildningsnämnden... 6 5 Budget 2017... 7 6 Skolmatslyftet...

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Folkhälsorådet Brottsförebyggande rådet

M U L L S J Ö K O M M U N Folkhälsorådet Brottsförebyggande rådet 2012-11-20 22 Plats och tid Sandhemsrummet kl. 13.00 15.20 Beslutande Henrik Jansson, ordf. (m) Kent Oskarsson, KS vice ordf. (s) Jan-Olof Larsson, SN ordf. (m) Lars Eriksson, BUN ordf. (kd) Katarina Karlsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll Innehåll 1 Studiebesök på Kronängskolan... 3 2 Godkännande av ärendelista... 4 3 Anmälan av delegationsbeslut... 5 4 Lägesbeskrivning per programområde... 6 5 Statusrapport för tekniska utskottets pågående

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott. Innehåll Innehåll 1 Godkännande av ärendelista... 3 2 Bidragsbelopp 2017... 4 3 Ansökan om verksamhetsbidrag 2017 Habo Mullsjö Musikkår... 5 4 om investeringsbidrag 2017... 6 5 Åldersgräns vid fritidsgården...

Läs mer

Socialnämnden 2009-11-11

Socialnämnden 2009-11-11 Socialnämnden 2009-11-11 283 Delgivning av protokoll...2 284 Delegationsbeslut...3 285 Rapport avseende ej verkställda beslut...4 286 Socialnämndens sammanträdesdagar 2010...5 287 Återbesättning av tjänst

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(23)

Sammanträdesprotokoll 1(23) Sammanträdesprotokoll 1(23) Plats och tid Öjersbo konferens, 15.00 19:30 ande Gunnar Tiger (S) ordförande Annika Hedberg Roth (S) Åke Andersson (V) Nancy Ibarra (V), tjg ersättare Torsten Jansson (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens allmänna utskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens allmänna utskott. Innehåll Innehåll 108 Godkännande av ärendelista... 130 109 Delgivningar... 131 110 Anmälan av delegationsbeslut... 132 111 Statusrapport över pågående ärenden i allmänna utskottet... 133 112 Information om verksamheten

Läs mer

Kommunstyrelsen 2013-05-07

Kommunstyrelsen 2013-05-07 Kommunstyrelsen 2013-05-07 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30-10.00 Beslutande Leif Nilsson (S) ordf. Ingemar Hellström (S) Fredrik Rönning (S) Monica Georgsson (S) Kjell Midér (S) Anders Karlsson

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-06-10 Innehåll 154 Tillkommande/utgående ärende och godkännande av ärendelista.. 198 155 Delgivningar... 199 156 Anmälan av utskottsprotokoll... 200 157 Utskottsordförandena

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Godkännande av dagordning... 44 36 Redovisningar av placeringar inom Individ- och familjeomsorgen... 45 37 Fortsatta insatser för män som utövar våld i nära relationer... 46 38

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden Innehåll Upprop Val av justerare Justeringens tid och plats 24 Godkännande av ärendelista 2018/4007 4 25 Delgivningar 2018/4005 5 26 Statusrapport 2018/4006 6 27 Systematiskt kvalitetsarbete 2018/4018

Läs mer

Ann-Britt Uhrbom, sekreterare Annika Larsson, kommunchef Lars Gladh, konsult, 49 Bo Klamfelt, ekonomichef, 54

Ann-Britt Uhrbom, sekreterare Annika Larsson, kommunchef Lars Gladh, konsult, 49 Bo Klamfelt, ekonomichef, 54 Kommunstyrelsen 2010-06-01 1 Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl. 18:00-20:00 Beslutande Övriga deltagande Claes Jägevall (FP) Ann-Britt Danielsson (M) PeO Andersson (M) Siw Malmsten (FP) Claes-Gunnar

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdag 2015-10-05 Innehåll 137 Studiebesök... 164 138 Tillkommande/utgående ärenden samt godkännande av föredragningslista... 165 139 Månadsuppföljning/delårsbokslut

Läs mer

Hans Måhagen (S), ersättare Roger Nyman (V), ersättare Pontus Wessman (MP), ersättare Eva-Lena Hellsing, t f kommunchef

Hans Måhagen (S), ersättare Roger Nyman (V), ersättare Pontus Wessman (MP), ersättare Eva-Lena Hellsing, t f kommunchef Kommunstyrelsen 2013-04-15 1 (7) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2013-04-15 klockan 10.00 17.30 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olofsson (C) Malin Svensson (M) Göran Landström (M)

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Byggnadsnämnden. Innehåll 2014-05-21. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

M U L L S J Ö K O M M U N Byggnadsnämnden. Innehåll 2014-05-21. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag M U L L S J Ö K O M M U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-05-21 Innehåll 51 Tillkommande ärenden... 68 52 Föregående protokoll... 69 53 Delgivningar... 70 54 Ekonomiuppföljning av byggnadsnämndens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-05-23 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.15 15.50 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen eller offentlighets- och sekretesslagen. Beslutande

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3. Kommunstyrelsen 2005-03-09 1(16)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3. Kommunstyrelsen 2005-03-09 1(16) Nr 3 Kommunstyrelsen 2005-03-09 1(16) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 9 mars 2005, klockan 08.30-12.05 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken (s) Gunnar Karlsson (c) Stig Larsson

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden Socialnämnden Sammanträdesdag 2015-04-07 Innehåll 55 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 67 56 Redovisning av delegationsbeslut... 68 57 Anmälan av utskottsprotokoll...

Läs mer

Socialnämnden 2011-10-12

Socialnämnden 2011-10-12 Socialnämnden 2011-10-12 250 Delgivning av protokoll... 2 251 Delegationsbeslut... 3 252 Budgetuppföljning... 4 253 Sammanställning av uppsökande verksamhet under 2011, personer födda 1931... 5 254 Kommunens

Läs mer

Kommunledningskontoret, Nödinge. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunledningskontoret, Nödinge

Kommunledningskontoret, Nödinge. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunledningskontoret, Nödinge PROTOKOLL 1(12) Plats och tid: Ale rummet, kl 08:30 11.15 Närvarande ledamöter Lennarth Nilsson (m) ordf Irene Hellkant (s) Birgit Hansson (kd) Christer Damm (s) Bengt Englund (c) Daniel Höglund (fp) Victoria

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Utskottet Vård och omsorg 2013-01-17 1 Plats och tid Garvaren röd, kl 13.15 16.45 Beslutande Ledamöter Sten Fransson (S), ordförande Maria Rönnehäll (S) Hans Forssell (S) Sara Andersson (MP) Börje Wahlund

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

Välfärdsberedningen. Sammanträdesprotokoll 2013-06-10. Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 18.00 20.40 Ajournering kl. 18.25-18.30.

Välfärdsberedningen. Sammanträdesprotokoll 2013-06-10. Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 18.00 20.40 Ajournering kl. 18.25-18.30. Sida 1/7 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 18.00 20.40 Ajournering kl. 18.25-18.30 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats ersättare Övriga deltagare Claes Hallberg (S), ordförande

Läs mer