97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011."

Transkript

1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Meddelanden. 96 Anmälan om delegationsbeslut. 97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli Information budget Den framtida gymnasieskolan i Tingsryds kommun. 100 Yttrande över motion angående barngruppernas storlek och personaltätheten på förskolor och fritidshem. 101 Angående tvist med Idekulla skola. 102 Skolpliktsärende. 103 Redovisning av skolanalysen. 104 Information trafikupphandling. 105 Revidering av arbetsordning för lokal styrelse, Urshultsskolan. 106 Revidering av barn- och utbildningsnämndens delegationsförordning. 107 Rapportering om genomförd medborgardialog inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde. 108 Val av kontaktperson inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde. 109 Val av ersättare för förste vice ordförande vid beredningen. 110 Yttrande över motion angående betänkande Rapportera, anmäla och avhjälpa missförhållanden för barns och elevers bästa. 111 Skolchefen rapporterar. postadress besöksadress telefon fax e-post/hemsida Box 88 Torggatan (vx) Tingsryd Tingsryd

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(20) Plats och tid Sammanträdesrummet, Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Onsdagen den 31 augusti 2011, kl Beslutande Lena Rundqvist (S), ordf. Gunilla Svensson (S) Martin Johansson (M) Marie Fransson (M) Linda Petersson (C) Lars Nilsson (C) Torbjörn Blomster (S) ej Magdalena Andersson (M) ej 101, Gunnar Engblom (MP) ej 101, Övriga närvarande Liselott Kanvret Robert Jonasson 102 Yngve Rehnström Birgitta Gustafsson 103 Jan-Henrik Lothigius 97, 98 Joakim Krantz 103 Mats Ingolf 98, 99, 100 Yvonne Martinsson 104 Lena Willman 98, 99 Justerare Martin Johansson Justeringens plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen , kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Liselott Kanvret Ordförande Lena Rundqvist Martin Johansson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Datum då Barn- och utbildningsnämnden Datum då anslaget sätts upp anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningsförvaltningen i Tingsryd Underskrift

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(20) BUN 95 Meddelanden 1 Lokala styrelsens protokoll , , , , Minnesanteckningar fört vid sammanträde med Tingsryds kommuns revisorer den 28 mars Entledigande av John Hed från uppdraget som ledamot i barn- och utbildningsnämnden. 4 Förordande/avtal skolläkartjänster läsåret 2011/12. 5 Svar till skolinspektionen med redovisning av åtgärder med anledning av riktad tillsyn i Tingsryds kommun av rätten till utbildning för elever på hem för vård eller boende. 6 Migrationsverkets beslut om ersättning för kostnader avseende utbildning m.m. för asylsökande barn i grundskola, Tingsryds kommun beviljas kronor. 7 Förvaltningsrättens dom gällande överklagande av barn- och utbildningsnämndens beslut den 15 december 2010, Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 8 Kommunstyrelsens protokollsutdrag Yttrande över den framtida gymnasiesärskolan. 9 Skolinspektionens beslut gällande uppföljning av tillsyn i Tingsryds kommun av rätten till utbildning för elever på hem för vård eller boende. Skolinspektionen bedömer att Tingsryds kommun har vidtagit åtgärder. Tillsynen avslutas därmed. 10 Skolchefens yttrande angående motion om rökning inom kommunala anläggningar. 11 Kommunstyrelsens protokollsutdrag Ekonomisk rapport.

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(20) BUN 96 Anmälan om delegationsbeslut Skolchef Godkännande av betalningsansvar vid skolgång på Alvesta Resursskola. Anmäler beslut enligt delegationsordning punkt 1.9. Beslut investering Beslut att bevilja elev skolgång i Emmaboda kommun. Förvaltningskamrer Avtal mellan Tingsryds kommun och Tingsryds baptistförsamling gällande förskoleverksamhet. Fördelning av bokslutsöverskott 2010 i enlighet med BUN beslut 56 samt efter skolchefens beslut. Tilläggsanslag avseende ökning av SYV tjänst på Dackeskolan från 75% till 100%. Anslag till föräldraföreningar och elevråd år Planeringsledare Anmäler beslut enligt delegationsförteckning maj-juni gällande vårdnadsbidrag. Anmäler beslut enligt delegationsordning punkt 2.5. Ro 1 Rektor anmäler beslut enligt delegationsförteckning juni, juli Förskolechef anmäler beslut enligt delegationsförteckning februari april, maj 2011.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(20) BUN 97 Dnr 2011/ Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011 Förvaltningskamrer Jan-Henrik Lothigius redovisar ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall för juni och juli MBL-information har ägt rum den 25 augusti att godkänna de ekonomiska rapporterna för juni och juli 2001 samt att överlämna rapporterna till kommunstyrelsen. Exp: Kommunstyrelsen

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(20) BUN 98 Dnr 2011/ Information budget 2012 Skolchef Yngve Rehnström och förvaltningskamrer Jan-Henrik Lothigius informerar om budget MBL-information har ägt rum den 25 augusti att nämnden tagit del av informationen om budget 2012 och lägger den till handlingarna.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(20) BUN 99 Dnr 2011/ Den framtida gymnasieskolan i Tingsryds kommun Barn- och utbildningsnämnden beslutade , 78 att en arbetsgrupp för Wasaskolans utveckling ska bildas. Gruppen ska redovisa sitt arbete vid nämndens sammanträde den 31 augusti 2011 och då ge förslag till programutbud samt olika åtgärder för att göra skolan mer attraktiv. Föreligger förslag från arbetsgruppen avseende programutbud på Wasaskolan med start läsåret 2012/13 samt åtgärder för att göra skolan mer attraktiv. MBL-förhandling har ägt rum den 25 augusti Arbetstagarparterna har inget att erinra mot förslaget. Barn- och utbildningsnämnden diskuterar ärendet. att återremitera ärendet för beslut den 28 september 2011.

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(20) BUN 100 Dnr 2011/ Yttrande över motion angående barngruppernas storlek och personaltätheten på förskolor och fritidshem Kommunstyrelsen har för yttrande lämnat en motion från Göran Mård (V) angående barngruppernas storlek och personaltätheten på förskolor och fritidshem. Föreligger förslag som yttrande från planeringsledare Mats Ingolf, bilaga 1. MBL-information har ägt rum den 25 augusti att anta föreliggande förslag som yttrande till kommunstyrelsen angående barngruppernas storlek och personaltätheten på förskolor och fritidshem samt att bifoga skolverkets kommunblad med jämförelsetal för huvudman. Exp: Kommunstyrelsen

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(20) Dnr 2011/ Dnr 2011/ BUN 101 Dnr 2010/ Angående tvist med Idekulla skola Tvist har uppkommit mellan Tingsryds kommun och Idekulla skola gällande dels betalning av skolskjutskostnader höstterminen 2008 till och med vårterminen 2010, dels frågan om extra bidrag till Idekulla skola verksamhetsåren 2010 och Skolchef Yngve Rehnström informerar i ärendet. Föreligger skrivelse från kanslichef Sara Rudolfsson, bilaga 2. Förslag till förlikning finns att efterskänka kostnaderna gällande faktura nr om kr från kommunen avseende kostnader för skolskjuts. MBL-information har ägt rum den 25 augusti Yrkanden Under barn- och utbildningsnämndens behandling av ärendet framställs följande yrkanden: Linda Petersson (C) yrkar med instämmande av Lars Nilsson (C) att gå vidare med en förlikning att efterskänka kostnaderna gällande faktura nr om kr från kommunen avseende kostnader för skolskjuts. Gunnar Engblom (MP) yrkar ajournering. Ärendet ajourneras och återupptas Gunnar Engblom (MP) yrkar att gå vidare med en förlikning att efterskänka kostnaderna gällande faktura nr om kr från kommunen avseende kostnader för skolskjuts. Torbjörn Blomster (S) yrkar med instämmande av Gunilla Svensson (S) att uppdra åt barn- och utbildningsförvaltningen att vidta erforderliga åtgärder för att inkassera Idekulla skolas resterande skuld till kommunen. Linda Petersson (C) och Lars Nilsson (C) vidhåller sitt tidigare yrkande med instämmande av att gå vidare med en förlikning.

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(20) BUN 101 forts. Marie Fransson (M) yrkar med instämmande av Martin Johansson (M) att gå vidare med en förlikning på att efterskänka halva kostnaderna gällande faktura nr om kr från kommunen avseende kostnader för skolskjuts. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på Linda Peterssons (C) yrkande och Marie Franssons (M) yrkande och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Marie Franssons (M) yrkande. Omröstning begärs. Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bifall till Marie Franssons (M) yrkande. Nej-röst för bifall till Linda Peterssons (C) yrkande. Omröstningsresultat Med 5 ja-röster för Marie Franssons (M) yrkande mot 2 nej-röster för Linda Peterssons (C) yrkande. Ja röstar Martin Johansson (M), Marie Fransson (M), Gunilla Svensson (S), Torbjörn Blomster (S) och Lena Rundqvist (S). Nej röstar Linda Petersson (C) och Lars Nilsson (C). Propositionsordning Ordförande ställer proposition på Torbjörn Blomsters (S) yrkande och Marie Franssons (M) yrkande och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Marie Franssons (M) yrkande. att avslå begäran om ytterligare bidrag till Idekulla skola för verksamhetsåren 2010 och 2011,

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(20) BUN 101 forts. att avslå begäran om återbetalning avseende skolskjutskostnader samt att gå vidare med en förlikning på att efterskänka halva kostnaderna gällande faktura nr om kr från kommunen avseende kostnader för skolskjuts. Exp: Idekulla skola

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11(20) BUN 102 Dnr 2011/ Skolpliktsärende Rektor Robert Jonasson anmälde elev som ej uppfyller sin skolplikt. Barn- och utbildningsnämnden beslutade , BUN 91, att att utreda ärendet vidare för beslut i augusti Rektor Robert Jonasson informerar i ärendet. Enligt 7 kap 20 skollagen (2010:800) gäller det att den som har vårdnaden om ett skolpliktigt barn ska se till att barnet fullgör sin skolplikt. Enligt 7 kap 23 skollagen (2010:800) gällande föreläggande och vite står det att om en skolpliktig elev inte fullgör sin skolgång och detta beror på att elevens vårdnadshavare inte har gjort vad denne är skyldig att göra för att så ska ske, får hemkommunen förelägga elevens vårdnadshavare att fullgöra sina skyldigheter. Ett föreläggande enligt första stycket får förenas med vite. Ett beslut om föreläggande gäller omedelbart om inte annat beslutas. att förelägga elevens vårdnadshavare att fullgöra sina skyldigheter gällande fullgörande av skolplikt enligt skollagen (2010:800), att fastställa ett vitesbelopp på kronor, att uppdra åt skolchef Yngve Rehnström att delge elevens vårdnadshavare dessa beslut samt att paragrafen förklaras omedelbart justerad.

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12(20) BUN 103 Dnr 2011/ Redovisning av skolanalysen Dackeskolan har under läsåret 2010/11 visat sjunkande resultat gällande måluppfyllelsen i årskurs 9. Under våren 2011 har Linnéuniversitetet fått i uppdrag att utföra en kulturanalys för att få en ökad måluppfyllelse på Dackeskolan. Barbro Gustafsson och Joakim Krantz från Linnéuniverstetet redovisar skolanalysen. att nämnden tagit del av redovisningen av skolanalysen och lägger den till handlingarna.

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13(20) BUN 104 Dnr 2011/ Information trafikupphandling Skolskjutsamordnare Yvonne Martinsson informerar om trafikupphandling gällande skolskjuts i Tingsryds kommun. att nämnden tagit del av informationen om trafikupphandling gällande skolskjuts i Tingsryds kommun och lägger den till handlingarna.

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14(20) BUN 105 Dnr 2011/ Revidering av arbetsordning för lokala styrelsen, Urshultsskolan Barn- och utbildningsnämnden beslutade , 89 att Urshultsskolans lokala styrelse får fortsätta som regeringen föreskriver inom grundskolan, att möjliggöra inrättning av lokala styrelser på andra grundskolor i Tingsryds kommun samt att en översyn av arbetsordning och arvodering görs för redovisning i augusti Föreligger förslag till revidering av arbetsordning för lokal styrelse på Urshultsskolan. att återemittera ärendet för utredning av arvodering. Ärendet tas upp för beslut den 28 september Exp: Lokala styrelsen Urshultsskolan

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15(20) BUN 106 Dnr 2011/ Revidering av barn- och utbildningsnämndens delegationsförordning På grund av ny skollag behövs barn- och utbildningsnämnden delegationsordning revideras. Föreligger förslag till reviderad delegationsordning för barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde. att anta ny reviderad delegationsordning för barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde. Exp: Kommunens revisorer Samtliga rektorer Personal BUF Intranätet

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16(20) BUN 107 Dnr 2010/ Rapportering om genomförd medborgardialog inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde Barn- och utbildningsnämnden skall två gånger om året, i januari och i augusti månad, rapportera till kommunfullmäktige hur arbetet med medborgardialog fullföljts. Föreligger rapportering om genomförd medborgardialog inom barnoch utbildningsnämndens verksamhetsområde, bilaga 3. att anta föreliggande rapportering gällande genomförd medborgardialog inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde. Exp: Kommunfullmäktige

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17(20) BUN 108 Dnr 2011/2 600 Val av kontaktperson inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde Kommunfullmäktige beslutade , 85, att entlediga John Hed (M) från uppdragen som ledamot i barn- och utbildningsnämnden. Upptas till behandling val av ny kontaktperson inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde för perioden att välja Marie Fransson (M) som kontaktperson inom rektorsområde 1, Tingsryd och Konga. Exp: Rektorer och förskolechef inom rektorsområde 1 Personalavdelningen, lönerna

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18(20) BUN 109 Dnr 2011/2 600 Val av ersättare för förste vice ordförande vid beredningen Barn- och utbildningsnämnden beslutade , 6, att utse Magdalena Andersson (M) som ersättare för förste vice ordförande Martin Johansson (M) vid beredningen under perioden Magdalena Andersson (M) vill entledigas från ovanstående uppdrag. Upptas till behandling val av ny ersättare för förste vice ordförande vid beredningen för perioden att utse Marie Fransson (M) som ersättare för förste vice ordförande Martin Johansson (M) vid beredningen under perioden

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(20) BUN 110 Dnr 2011/ Yttrande över motion angående betänkande Rapportera, anmäla och avhjälpa missförhållanden för barns och elevers bästa Kommunstyrelsen har för yttrande lämnat en motion från Regeringskansliet, utbildningsdepartementet angående Rapportera, anmäla och avhjälpa missförhållanden för barns och elevers bästa (SOU 2011:33) att delegera till Ewa Svensson, chef för elevhälsan, att avge yttrande till kommunstyrelsen angående Rapportera, anmäla och avhjälpa missförhållanden för barns och elevers bästa samt att paragrafen förklaras omedelbart justerad. Exp: Kommunstyrelsen

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20(20) BUN 111 Dnr 2011/ Skolchefen rapporterar Skolchef Yngve Rehnström rapporterar om - Avslag på inackorderingsbidragsansökningar för elever mottagna i andra hand. - Elevärende på Dackeskolan. - Rekrytering av rektor för Tingsryds Lärcenter. - Måluppfyllelsen i årskurs nio. - Studiebesök i Nossebro september presidiekonferens i Åseda september samtal med kommunstyrelsens arbetsutskott. MBL-information har ägt rum den 25 augusti att nämnden tagit del av skolchefens rapportering och lägger den till handlingarna.

91 Yttrande över motion angående barnomsorg på kvällar, nätter och helger.

91 Yttrande över motion angående barnomsorg på kvällar, nätter och helger. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-06-15 85 Meddelanden. 86 Anmälan om delegationsbeslut. 87 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport maj 2011. 78 Redovisning av LUPP-enkäten. 89 Permanentning av Lokal styrelse

Läs mer

115 Delårsrapport 2011:2 per 31 augusti och årsprognos helår för barn- och utbildningsnämnden.

115 Delårsrapport 2011:2 per 31 augusti och årsprognos helår för barn- och utbildningsnämnden. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-09-28 112 Meddelanden. 113 Anmälan om delegationsbeslut. 114 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport augusti 2011. 115 Delårsrapport 2011:2 per 31 augusti och årsprognos

Läs mer

113 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall oktober 2010. 114 Obetalda avgifter inom barn- och utbildningsnämndens verksamhet

113 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall oktober 2010. 114 Obetalda avgifter inom barn- och utbildningsnämndens verksamhet BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-11-24 111 Meddelanden 112 Anmälan om delegationsbeslut 113 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall oktober 2010 114 Obetalda avgifter inom barn- och utbildningsnämndens

Läs mer

7 Information gällande busskort till elever på Wasaskolan. 11 Rapportering från möte i Ronneby gällande vuxenutbildningen.

7 Information gällande busskort till elever på Wasaskolan. 11 Rapportering från möte i Ronneby gällande vuxenutbildningen. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2013-01-30 1 Meddelanden. 2 Anmälan om delegationsbeslut. 3 Bokslut 2012. 4 Information Elitishockeygymnasium. 5 Information Särskolan. 6 Yttrande över revisionsrapport gällande

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

4 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall januari Information tidsplanering för budget- och bokslutarbete under 2011

4 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall januari Information tidsplanering för budget- och bokslutarbete under 2011 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-02-01 1 Meddelanden 2 Anmälan om delegationsbeslut 3 Bokslut 2010 4 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall januari 2010 5 Information tidsplanering för

Läs mer

77 Fortsatt dialog med 3D om grundprinciper för medborgardialog. 80 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall juni och juli 2010

77 Fortsatt dialog med 3D om grundprinciper för medborgardialog. 80 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall juni och juli 2010 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-09-01 75 Meddelanden 76 Anmälan om delegationsbeslut 77 Fortsatt dialog med 3D om grundprinciper för medborgardialog 78 Information skolutvecklingsfrågor 79 Information

Läs mer

26 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 27 Förutsättningar inför arbetet med budgetramarna för år 2013.

26 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 27 Förutsättningar inför arbetet med budgetramarna för år 2013. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2012-03-28 24 Meddelanden. 25 Anmälan om delegationsbeslut. 26 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 27 Förutsättningar inför arbetet med budgetramarna för

Läs mer

128 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport september Information Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program.

128 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport september Information Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-10-26 126 Meddelanden. 127 Anmälan om delegationsbeslut. 128 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport september 2011. 129 Budget 2012. 130 Redovisning av simkunnighet i

Läs mer

16 Information från informationsdagen den 14 februari 2012.

16 Information från informationsdagen den 14 februari 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2012-02-29 14 Meddelanden. 15 Anmälan om delegationsbeslut. 16 Information från informationsdagen den 14 februari 2012. 17 Information elevdatorer till Dackeskolan. 18 Yttrande

Läs mer

48 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 52 Samverkansavtal kring nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU).

48 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 52 Samverkansavtal kring nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU). BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2013-04-20 46 Meddelanden. 47 Anmälan om delegationsbeslut. 48 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 49 Budget 2014. 50 Införande av nytt förändrat resursfördelningssystem.

Läs mer

127 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 129 Fördelning av Tingsryds kommun skolväsendets samfond.

127 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 129 Fördelning av Tingsryds kommun skolväsendets samfond. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2013-10-23 124 Skolbesök Linnerydskolan. 125 Meddelanden. 126 Anmälan om delegationsbeslut. 127 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 128 Skolchefen rapporterar.

Läs mer

62 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 63 Ansökan om medfinansiering för genomförandet av steg 2 Lågstadiet i FENIXprojektet.

62 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 63 Ansökan om medfinansiering för genomförandet av steg 2 Lågstadiet i FENIXprojektet. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2012-06-20 60 Meddelanden. 61 Anmälan om delegationsbeslut. 62 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 63 Ansökan om medfinansiering för genomförandet av steg

Läs mer

35 Utredning av grundskoleorganisationen i Tingsryds kommun. 36 Information om elevers programval till gymnasieskolan läsåret 2013/14.

35 Utredning av grundskoleorganisationen i Tingsryds kommun. 36 Information om elevers programval till gymnasieskolan läsåret 2013/14. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2013-03-18 32 Meddelanden. 33 Anmälan om delegationsbeslut. 34 Information förändrad ledningsorganisation. 35 Utredning av grundskoleorganisationen i Tingsryds kommun. 36 Information

Läs mer

14 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport

14 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-02-24 12 Meddelanden 13 Anmälan om delegationsbeslut 14 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport 15 Ekonomi 16 Reviderad timplan för Tingsryds kommuns grundskolor

Läs mer

135 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 137 Översyn av personal inom förskoleklass, fritidshem och skolåren 1-6 i grundskolan..

135 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 137 Översyn av personal inom förskoleklass, fritidshem och skolåren 1-6 i grundskolan.. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2012-12-19 133 Meddelanden. 134 Anmälan om delegationsbeslut. 135 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 136 Tjänstegarantier för barn- och utbildningsnämnden.

Läs mer

9 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall. 10 Information kommunfullmäktiges beslut om ny grundskoleorganisation i Tingsryds kommun

9 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall. 10 Information kommunfullmäktiges beslut om ny grundskoleorganisation i Tingsryds kommun BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-03-23 9 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall 10 Information kommunfullmäktiges beslut om ny grundskoleorganisation i Tingsryds kommun 11 Information

Läs mer

5 Samverkansplan för skola näringsliv i Tingsryds kommun. 6 Läsårstider och arbetsår för lärare och elever läsåret 2012/2013.

5 Samverkansplan för skola näringsliv i Tingsryds kommun. 6 Läsårstider och arbetsår för lärare och elever läsåret 2012/2013. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2012-02-01 1 Meddelanden. 2 Anmälan om delegationsbeslut. 3 Information Ing-Marie Bostam Hegnelius. 4 Information elevdatorer till Dackeskolan. 5 Samverkansplan för skola näringsliv

Läs mer

87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010

87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-09-28 85 Meddelanden 86 Anmälan om delegationsbeslut 87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010 88 Delårsrapport 2010:2 per 31 augusti och

Läs mer

140 Obetalda avgifter inom barn- och utbildningsnämndens verksamhet. 143 Skrivelse angående utredning av folkmusikprogram vid Wasaskolan.

140 Obetalda avgifter inom barn- och utbildningsnämndens verksamhet. 143 Skrivelse angående utredning av folkmusikprogram vid Wasaskolan. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-11-23 135 Meddelanden. 136 Anmälan om delegationsbeslut. 137 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 138 Information arbetsprocess för årsbudget 2013. 139

Läs mer

96 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport.

96 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2013-08-28 94 Meddelanden. 95 Anmälan om delegationsbeslut. 96 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 97 Skolchefen rapporterar. 98 Information angående WC-utrymmen

Läs mer

136 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 139 Obetalda avgifter inom barn- och utbildningsnämndens verksamhet.

136 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 139 Obetalda avgifter inom barn- och utbildningsnämndens verksamhet. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2013-11-18 134 Meddelanden. 135 Anmälan om delegationsbeslut. 136 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 137 Information om hållbarhet internbudget 2014. 138

Läs mer

107 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall november 2009

107 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall november 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-12-16 105 Meddelanden 106 Anmälan om delegationsbeslut 107 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall november 2009 108 Bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor

Läs mer

118 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 120 Redovisning av kostnader för införande av mellanmål för elever i åk 1-6.

118 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 120 Redovisning av kostnader för införande av mellanmål för elever i åk 1-6. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2012-11-21 116 Meddelanden. 117 Anmälan om delegationsbeslut. 118 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 119 Information om hållbarhet internbudget 2013. 120

Läs mer

131 Internkontroll av likabehandlingsplaner inom barn- och utbildningsnämnden

131 Internkontroll av likabehandlingsplaner inom barn- och utbildningsnämnden BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-12-15 124 Meddelanden 125 Anmälan om delegationsbeslut 126 Skrivelse från Idekulla Friskola angående skolskjuts 127 Ansökan om förlängd undervisning 128 Revidering av

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 09.00-12.05

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 09.00-12.05 1 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 09.00-12.05 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses

Läs mer

109 Bidrag till skollunch för elever som studerar vid gymnasieskola i annan kommun. 110 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport.

109 Bidrag till skollunch för elever som studerar vid gymnasieskola i annan kommun. 110 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2013-09-25 103 Meddelanden. 104 Anmälan om delegationsbeslut. 105 Information Ishockeygymnasiet. 106 Information av slutlig gymnasieantagning. 107 Förslag till programutbud

Läs mer

81 Stipendium för insatser mot rasism och främlingsfientlighet.

81 Stipendium för insatser mot rasism och främlingsfientlighet. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-05-18 74 Meddelanden. 75 Anmälan om delegationsbeslut. 76 Wasaskolans organisation inför läsåret 2011/12. 77 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport april 2011. 78 Delårsrapport

Läs mer

81 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport.

81 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2013-06-19 79 Meddelanden. 80 Anmälan om delegationsbeslut. 81 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 82 Budget 2014. 83 Skolchefen rapporterar. 84 Information

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret

Barn- och utbildningskontoret 1(17) Plats och tid Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00 16.30 ande Ledamöter Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Måns Nilsson (S) Anneli Björck-Andersson (S) Sven-Olov

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Sal 114 14:00-16:00 ande Anders Tell, ordförande. Fredrik Axelsson (M), vice ordf. Malin Emilson (S) Qazim Hasanaj (S) Emma Bruce (S) Anna Pettersson (S) Magnus

Läs mer

35 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport

35 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-23 33 Meddelande 34 Anmälan om delegationsbeslut 35 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport 36 Information budgetarbetet 2012 37 Prislista interkommunala

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 2014-03-04 1 (12) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda, tisdagen den 4 mars 2014, kl. 13.15-17.45 Beslutande Johanna Haraldsson (S), ordförande Mikael Hahn (S) Henrik Tvarnö (S) från kl. 15.20 Henrik Freij

Läs mer

58 Yttrande till förvaltningsrätten angående laglighetsprövning enligt kommunallagen, mål

58 Yttrande till förvaltningsrätten angående laglighetsprövning enligt kommunallagen, mål BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-04-20 53 Meddelande 54 Anmälan om delegationsbeslut 55 Elevdatorer för högstadiet på Dackeskolan 56 Överskottshantering bokslut 2010 57 Information budgetarbete 2012 58

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-01-19 1 (16)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-01-19 1 (16) Kommunstyrelsen 2015-01-19 1 (16) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 19 januari 2015, klockan 13.00 14.45. Beslutande Mats Abrahamsson (S), tjg ordförande 1-4, 6-12 Mari-Teres

Läs mer

Gymnasienämnden 2005-02-14 1 (8)

Gymnasienämnden 2005-02-14 1 (8) Sammanträdesdatum 1 (8) Plats och tid Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, kl 13.30-17.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Kjell Nilsson (s), ordförande Orvar Carlsson (kd), vice ordförande

Läs mer

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2014-03-20

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2014-03-20 INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2014-03-20 BUN 34 ANMÄLAN AV ÖVRIGA FRÅGOR... 1 BUN 35 INFORMATION... 2 BUN 36 ARBETSMILJÖFRÅGOR... 3 BUN 37 EN FJÄRDE KOMPETENSUTVECKLINGSDAG FÖR FÖRSKOLAN...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (23) Utbildningsnämnden 2012-04-18 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 22-35. Kristina Sköld.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (23) Utbildningsnämnden 2012-04-18 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 22-35. Kristina Sköld. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (23) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 08.15-11.34 Beslutande Britta Bergström (S) Bror Sterner (S) Dennis Nilsson (M) Linda Hägglund (S) 22-33 Mikael Sporgelin (S) Lars

Läs mer

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1 (18) Paragrafer 33-48 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, 19.00-21.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Madeleine Atlas (C), ordförande Helena Dådring (M) Fredrik Hammarstrand (M) Bodil

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden

Reglemente för överförmyndarnämnden Åstorps kommuns Reglemente för överförmyndarnämnden Beslutat av Kommunfullmäktige 2014-11-17 197 Dnr 2014/292 2(8) Innehåll 1 VERKSAMHETER... 3 2 NÄMNDSPECIFIKA UPPGIFTER:... 3 3 NÄMNDGEMENSAMMA UPPGIFTER:...

Läs mer

Sofia Söderström (S), ordförande Kristina Bäckman (M) Agneta Åhs-Sivertsen (C)

Sofia Söderström (S), ordförande Kristina Bäckman (M) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Sammanträdesprotokoli 1 Plats och tid Beslutande Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, kl. 08:00-11.00 Sofia Söderström (S), ordförande Kristina Bäckman (M) Agneta Åhs-Sivertsen () Övriga deltagande

Läs mer

Kommunkontoret kl. 16.00-17.35

Kommunkontoret kl. 16.00-17.35 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret kl. 16.00-17.35 Beslutande Övriga deltagande Marie Gärdby, (C) ordförande Kent Holmer, (S) 1:e vice ordförande Viveca Dahlqvist (PF) 2:e vice ordförande Mikael Malm,

Läs mer

Ajournering: 14.40-14:50, 15.00-15.05

Ajournering: 14.40-14:50, 15.00-15.05 1(21) Plats och tid, aulan, kl. 08.00 Ajournering: 14.40-14:50, 15.00-15.05 Beslutande Ledamöter Anders Byquist (S) ordförande Anders Bergqvist (V) 1:e vice ordf Christina Lindberg (C 2:e vice ordf Anita

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30 Beslutande Övriga deltagare Björn Andreasson, (m), ordförande Ingemar Kristensson, (m), ledamot Johan Svanberg, (m), ledamot Brita Edholm, (fp),

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 0-11.30 Beslutande Anders Throbäck (S), ordförande Sara Anheden (S) Carola Lindgren (M) Lars-Ove Hägerroth (M), ersättare för Daniel Persson (M) Eva Olsson

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2008-09-03 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2008-09-03 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2008-09-03 1 Plats och Tid Norrtull, kl 08.00 11.50 Beslutande Kjell Kaså (c), ordförande Ann-Louise Svensson (c) Gun-Britt Larsson (fp) Michael Karlsson (s), v ordf Laila

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag. sid 1 (26) BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Protokoll 2012-03-21

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag. sid 1 (26) BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Protokoll 2012-03-21 sid 1 (26) Tid och plats Onsdag den 21 mars 2012 kl 15.00-16.25 Bildsalen Frödingskolan, Kronoparken Posthornsgatan 6 Ajournering kl 15.50-15.55 Ledamöter Niklas Wikström (FP) ordförande Anna Dahlén Gauffin

Läs mer

Barn- och Utbildningsnämnden 2007-01-22 1 (20)

Barn- och Utbildningsnämnden 2007-01-22 1 (20) Barn- och Utbildningsnämnden 2007-01-22 1 (20) Plats och tid Tingshuset, måndagen den 22 januari 2007, kl. 16.00-20.45 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Leif Karlsson (c) ordförande Ingridh

Läs mer

Barn- och skolnämnd Lund Öster Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-06-19

Barn- och skolnämnd Lund Öster Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-06-19 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Boklunden, Torna Hällestad, kl 17:30-18:45 Ordförande: Nordbeck Carolina (FP) Vice ordförande: Eriksson Inga-Kerstin (C) 2:e vice ordförande: Persson Tord (S) Ledamöter:

Läs mer

Barn- och skolnämnd Lund Öster Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-05-22

Barn- och skolnämnd Lund Öster Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-05-22 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Byskolans matsal, Södra Sandby, kl 18:30-19:30 Ordförande: Nordbeck Carolina (FP) Vice ordförande: Eriksson Inga-Kerstin (C) 2:e vice ordförande: Persson Tord (S)

Läs mer

Ajournering mellan 10 och 11 kl. 10:00 10:20 Ajournering mellan 16 och 17 kl. 11:30 12:30 Ajournering under 18 kl. 14:30 14:50

Ajournering mellan 10 och 11 kl. 10:00 10:20 Ajournering mellan 16 och 17 kl. 11:30 12:30 Ajournering under 18 kl. 14:30 14:50 2015-01-16 1(22) Plats och tid Sammanträdesrummet K1, Parkgatan 4 Alvesta 2015-01-16 kl. 9:00 15:35 Ajournering mellan 10 och 11 kl. 10:00 10:20 Ajournering mellan 16 och 17 kl. 11:30 12:30 Ajournering

Läs mer

48 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 50 Införande av nytt förändrat resursfördelningssystem.

48 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 50 Införande av nytt förändrat resursfördelningssystem. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2013-05-20 46 Meddelanden. 47 Anmälan om delegationsbeslut. 48 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 49 Budget 2014. 50 Införande av nytt förändrat resursfördelningssystem.

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden Tid Onsdagen den 18 februari 2015 kl 08:30-15:15 Ajournering kl 11:30-11:40 Plats Barn- och ungdomsförvaltningens sammanträdesrum Omfattning 8-14 Beslutande Lasse Johansson (S),

Läs mer

ARBETSMILJÖFRÅGOR... 1 BUN

ARBETSMILJÖFRÅGOR... 1 BUN INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2015-12-17 ÄRENDEN BUN 119 ARBETSMILJÖFRÅGOR... 1 BUN 120 BUDGETUPPFÖLJNING PER DEN 30 NOVEMBER 2015... 2 BUN 121 FÖRDELNING AV ENHETSBUDGETAR... 3 BUN

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Barn- och utbildningsnämnden. Ajournering: 17.40-17.45, 18.10-18.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Barn- och utbildningsnämnden. Ajournering: 17.40-17.45, 18.10-18.15 Barn- och utbildningsnämnden 1 (8) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 10 december 2014, klockan 16.00 18.45. Ajournering: 17.40-17.45, 18.10-18.15 ande Monica Lindgren (S), Mikael

Läs mer

I - ä < - Sammantfictesprotetall. Barn- och utbildningsnämnden 2014-03-12 1

I - ä < - Sammantfictesprotetall. Barn- och utbildningsnämnden 2014-03-12 1 I - ä < - Sammantfictesprotetall Barn- och utbildningsnämnden 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Malung Kl. 09.00-10.50 Sofia Söderström (S), ordförande Bengt Nilsson (S) Lilian Olsson (S) Thomas

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Årjängs gymnasieskola, kl 15.30-19.55 Beslutande Annika Holmstrand (c) ordförande Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson (fp) Ulla-Britt Svensson

Läs mer

Delegationsordning Grundskolenämnden 2015. Bilagor Tjänsteskrivelse- Delegationsordning som styrdokument Delegationsordning för grundskolenämnden

Delegationsordning Grundskolenämnden 2015. Bilagor Tjänsteskrivelse- Delegationsordning som styrdokument Delegationsordning för grundskolenämnden Rossana Rothstein - bunrr01 E-post: rossana.rothstein@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2015-03-11 Dnr: 2015/138-GSN-002 Grundskolenämnden Delegationsordning Grundskolenämnden 2015 Förslag

Läs mer

Ingela Wikander (KD), ordförande Maud Henningsson (M) Carola Eriksson (S) Pär Jansson (C) Gunilla Hamrin (S)

Ingela Wikander (KD), ordförande Maud Henningsson (M) Carola Eriksson (S) Pär Jansson (C) Gunilla Hamrin (S) FRITIDSFRÅGOR - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby kl 09.00 11.00 Beslutande Ingela Wikander (KD), ordförande Maud Henningsson (M) Carola Eriksson (S) Pär Jansson (C) Gunilla

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Musikskolan, kl 17.30-19.30 ande Kenth Wengholm (M) Hans Dahm (S) Ann Ohlsson (Fp) Annika Singleton (KD) justerande Maria Maric (KD) tjänstgörande ersättare för T. Johansson Ann Hall Gustafsson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-01-24 Sida 1 (18)

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-01-24 Sida 1 (18) Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-01-24 Sida 1 (18) Plats och tid Lilla Sess, kl. 19:00 Beslutande Bengt ÅströmCs), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Josef Janosi(m) Anita Ljung(m) Anneli

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14) Plats och tid Strömbacka, Lilla Herrgården, kl 08.30-14.00 Beslutande Övriga deltagande Ruth Rahkola Anders Berg Birgitta Elfgren Lina Bergman Peter Eriksson Kjell

Läs mer

Birger Pettersson-Wiik, S, ordf Kerstin Andersson, KD Maj-Britt Hedefur, KD Annika Holmstrand, C Esbjörn Andersson, C Maurice Leroy, C

Birger Pettersson-Wiik, S, ordf Kerstin Andersson, KD Maj-Britt Hedefur, KD Annika Holmstrand, C Esbjörn Andersson, C Maurice Leroy, C 1(15) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 29 oktober kl 14.00-15.40 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson-Wiik, S, ordf Kerstin Andersson, KD Maj-Britt Hedefur, KD Annika Holmstrand, C Esbjörn Andersson,

Läs mer

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1 (5) Paragrafer 90 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, kl. 18.30 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Rune Persson (S), ordförande Cecilia Örnemark (MP) Maria Sjöberg (S) Thomas Thorné (S)

Läs mer

Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2016-04-20 Dnr 2016:93/53 Sida A GAGNEFS KOMMUN Ank. 2016 -C4-2 7- Bun 43 Medborgarförslag om busskort till alla ungdomar

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2008-11-24 1 (15)

Barn- och utbildningsnämnden 2008-11-24 1 (15) Barn- och utbildningsnämnden 2008-11-24 1 (15) Tid och plats Måndagen den 24 november 2008 klockan 16.50 19.10, Örelundskolan Ajournering kl. 17.20-17.45 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän

Läs mer

Sakarias Winberg (KD), Joanna Stridh (C), Birgitta Pettersson (C),Lars Halvarsson (S), Barbro Aastrup (S)

Sakarias Winberg (KD), Joanna Stridh (C), Birgitta Pettersson (C),Lars Halvarsson (S), Barbro Aastrup (S) Plats och tid Alléskolan, 13:30 ande Ledamöter Sakarias Winberg (KD), Joanna Stridh (C), Birgitta Pettersson (C),Lars Halvarsson (S), Barbro Aastrup (S) Tjänstgörande ersättare Peter Jonsson (M) Övriga

Läs mer

Förvaltningskontoret, Lilla Rådmansgatan 2 kl. 18.00 20.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2

Förvaltningskontoret, Lilla Rådmansgatan 2 kl. 18.00 20.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2 2009-06-17 1 (25) Plats och tid Förvaltningskontoret, Lilla Rådmansgatan 2 kl. 18.00 20.00 Beslutande Enl. särskild förteckning, sid. 2 Övriga närvarande Enl. särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

58 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall juni och juli 2009. 59 Yttrande gällande start av friskolor (F-6) i Linneryd och Rävemåla

58 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall juni och juli 2009. 59 Yttrande gällande start av friskolor (F-6) i Linneryd och Rävemåla BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-08-26 53 Meddelanden 54 Anmälan om delegationsbeslut 55 Information skolutvecklingsfrågor 56 Information elevdatorer till Wasaskolan 57 Gymnasieskolans programutbud inför

Läs mer

Utredning ang förslag till rak delegationsordning för BUN

Utredning ang förslag till rak delegationsordning för BUN Tjänsteutlåtande 2012-09-03 Sidan 1 av 4 Dnr BUN 2011/178-4 Barn- och ungdomsnämnden Utredning ang förslag till rak delegationsordning för BUN Förslag till beslut Barn- och utbildningskontoret föreslår

Läs mer

Margareta Ydringer Eriksson, T f gymnasiechef Kristina Magnusson, personalchef 8 Krister Åkärbjär, rektor 8 Ulla Jons, sekreterare

Margareta Ydringer Eriksson, T f gymnasiechef Kristina Magnusson, personalchef 8 Krister Åkärbjär, rektor 8 Ulla Jons, sekreterare SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-14 2013-02-06 Plats och tid S:t Mikaelsskolan, Konferensrummet, kl 09.00-12.00 Beslutande Lennart Sohlberg (S), Mora, ordförande Gunilla Elings Friberg (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-01-23. PERSTORPS KOMMUN Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-01-23. PERSTORPS KOMMUN Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Boken, 14.00-15.00, 15.10-15.40 1 (14) Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Socialkontoret, kl.15.00-16.05

Socialkontoret, kl.15.00-16.05 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid ande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.05 Lena Nilsson (S) ordförande Sven-Erik Andersson (C) 1:e vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL Omsorgsnämnden 2016-04-20

PROTOKOLL Omsorgsnämnden 2016-04-20 sid 1 av 22 Plats och tid: Rådhussalen, klockan 13:30 16:00 Beslutande: Leif Håkansson Ordförande (S) Iréne Ahlstrand-Mårlind Ledamot (M) Berith Gustavsson (jäv 64) Vice ordförande (S) Tommy Alm (tom 66)

Läs mer

Barn- och Utbildningsnämnden 2008-02-25 1 (20)

Barn- och Utbildningsnämnden 2008-02-25 1 (20) Barn- och Utbildningsnämnden 2008-02-25 1 (20) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Personalföreträdare Tid och plats för justering Måndagen den 25 februari 2008 klockan 16.00

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-05-18 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

Barn- och ungdomsförvaltningen

Barn- och ungdomsförvaltningen Sida Barn- och ungdomsnämnden 2003-10-20 1 ( 15) Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 21.30. Beslutande Enligt närvarolista Övriga deltagande Enligt närvarolista Utses att justera Andreas Vänerlöv (kd)

Läs mer

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2013-12-12

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2013-12-12 INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2013-12-12 BUN 107 ANMÄLAN AV ÖVRIGA FRÅGOR... 1 BUN 108 ARBETSMILJÖFRÅGOR... 2 BUN 109 UPPFÖLJNING AV GENOMFÖRD INTERNKONTROLL, OKTOBER 2013... 3 BUN

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 26 januari 2009 kl. 08:30 16:00. Ulla Britt Hånell Sekreterare Per Nordgren (m) Ej tjänstg. ersättare.

Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 26 januari 2009 kl. 08:30 16:00. Ulla Britt Hånell Sekreterare Per Nordgren (m) Ej tjänstg. ersättare. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (19) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 26 januari 2009 kl. 08:30 16:00 Beslutande Boerje Bohlin (s) Ordförande Pernilla Kardell

Läs mer

Lotten Kluck, (FP) ordförande Lars Halvarsson (S) 2:e vice ordförande Birgitta Pettersson (C) Ros-Marie Svanborg (S) Anna Walsh (MP)

Lotten Kluck, (FP) ordförande Lars Halvarsson (S) 2:e vice ordförande Birgitta Pettersson (C) Ros-Marie Svanborg (S) Anna Walsh (MP) 1(2) Plats och tid Musikskolan, 08:30 11:30 Beslutande Ledamöter Lotten Kluck, (FP) ordförande Lars Halvarsson (S) 2:e vice ordförande Birgitta Pettersson (C) Ros-Marie Svanborg (S) Anna Walsh (MP) Tjänstgörande

Läs mer

Utbildningsnämnden 2012-09-26 1 (9)

Utbildningsnämnden 2012-09-26 1 (9) Utbildningsnämnden 2012-09-26 1 (9) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult onsdagen den 26 september kl. 9.00 14.45 Beslutande Bodil Hansen (M), ordförande Jan Nordström (M) Inga Karlsson (M) Claes Lindahl

Läs mer

Nya Rådhuset, Österportstorg, Ystad

Nya Rådhuset, Österportstorg, Ystad Datum Plats och tid Sessionssalen, Nya Rådhuset, Österportstorg, Ystad 14:00 15:10, 15:30 16:30 (Ajournering 15:45 15:55) Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kenny Fransson (S) Kerstin Jönsson (S)

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

Anslås under tiden 2010-04-06 2010-05-01

Anslås under tiden 2010-04-06 2010-05-01 Barn- och utbildningsnämnden 2010-03-25 Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, klockan 08.00 11.00 Beslutande Monica Forsgren (S) v ordförande Thomas Björnhager (S) Andreas Boström (S) Jenny

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-01-23 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.30 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnämnden 2014-02-18 1-8

Protokoll. Utbildningsnämnden 2014-02-18 1-8 Utbildningsnämnden 1-8 2 Information från skolhälsovårdens verksamhetschef Petra Lernås om skolhälsovårdens verksamhetsberättelse för 2013...5 Information och överläggningar...5 Ansökan om Teknikcollege...6

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare: Erling Persson (GPKS) Britta Aasvold (M) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 131-137 Eva Nilsson

Ej tjänstgörande ersättare: Erling Persson (GPKS) Britta Aasvold (M) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 131-137 Eva Nilsson 1(9) Plats och tid Näringslivscenter i Osby klockan 13.00-14.25 Beslutande Mats Ernstsson (C), ordförande Ingmar Bernthsson (S), vice ordförande Pontus Plantman (M) Susanne Colldin (S) ersätter Monica

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2012-08-30

Utbildningsnämndens protokoll 2012-08-30 Datum: Torsdag den 30 augusti 2012 Tid: 16.00-18.40 Plats: Östra roten, kommunhuset Älvkullen Paragrafer: 42-51 Utses att justera: Lars Ivarsbo (c) Underskrifter: Sekreterare Ordförande Justerare Julia

Läs mer

Pär Edgren. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Pär Edgren. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden 1(11) Plats och tid Revelj, kommunhuset, Hultsfred kl. 09.00-11.30 ande Gunilla Abrahamsson, s Pär Edgren, m Arne Fäldt, s Gunilla Nilsson, c Carola Nilsson, s Lennart Eklund, c Runa Petersson, kd Benny

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18 2007-01-31 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.55 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kanslichef Kenneth Olander Kommunsekr Irene Larsson Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Barn- och skolnämnd Lund Öster

Barn- och skolnämnd Lund Öster Barn- och skolnämnd Lund Öster Protokoll 1 (15) Diarienummer BSÖ 2016/0002 Barn- och skolnämnd Lund Öster Plats och tid Byskolans matsal, Södra Sandby, klockan 18.30 20.30 Ledamöter Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Utbildningsnämnden 2011-12-20 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 84-95. Kristina Sköld.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Utbildningsnämnden 2011-12-20 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 84-95. Kristina Sköld. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Plats och tid Koordinaren Stora Mötet kl 13.15-17.10 Beslutande Britta Bergström (S) Bror Sterner (S) Solweig Ericsson-Kurg (FP) Linda Hägglund (S) Mikael Sporgelin (S)

Läs mer

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2013-09-03 70 (75) Plats och tid ande Kommunhuset, A-salen, Tierps köping, Kl. 11.30 12.10 Jonas Nyberg (S), ordförande Carolina Nylander (S) Åsa Sikberg (M), vice ordförande Gunnar Larsson (FP) Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 13.00-15.50 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2016-03-02 Beslutande Bo Kärreskog (S), ordförande Fredrik Johansson (S) Josefine Dinäss (S), kl. 13.00-14.40,

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-26 (10) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

Socialnämnden 2015-12-09 1 (16)

Socialnämnden 2015-12-09 1 (16) 2015-12-09 1 (16) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2015-12-09 kl. 9:00-12:00 Ajournering kl. 10:40-11:00, 11:09-11:30. Reservationsmotivering 132 biläggs protokollet Beslutande

Läs mer

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2014-06-11

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2014-06-11 2014-06-11 Sida 1 (22) Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2014-06-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) kan vissa uppgifter i protokollet vara borttagna (kryssade) Innehållsförteckning

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 2015-06-18 1(23) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kl. 08.30-12.00 Beslutande Ewa Arvidsson (S), ordförande Birgit Karlsson (MP) Cecilia

Läs mer

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2014-06-17 45 (56) Plats och tid Kommunhuset, A-salen, Tierps köping, kl. 08.30-11.00 Beslutande Jonas Nyberg (S), ordförande Anna Grimberg (C) Kenneth Gunnarsson (MP) Gunnar Larsson (FP) Övriga närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2015-06-09 1 (10) Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 14.00 16.50 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Övriga deltagande

Läs mer