I - ä < - Sammantfictesprotetall. Barn- och utbildningsnämnden

Save this PDF as:
Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I - ä < - Sammantfictesprotetall. Barn- och utbildningsnämnden 2014-03-12 1"

Transkript

1 I - ä < - Sammantfictesprotetall Barn- och utbildningsnämnden 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Malung Kl Sofia Söderström (S), ordförande Bengt Nilsson (S) Lilian Olsson (S) Thomas Fehrm (V) Anna-Maria Busk (V) Kristina Bäckman (M) Ann-Christin Tången (M) Thomas Ericsson (FP) Agneta Åhs-Sivertsen(C) Övriga deltagande Ulrika Stafås, sekreterare Torbjörn Martinsson, förvaltningschef Stefan Petersson, verksamhetsekonom Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Kristina Bäckman Kommunkontoret, Malung kl Paragrafer Ulrika Stafås ~ Ordförande. Justerande., Sofia Söderström '"'^4," Kristina Bäckman ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningsnämnden Datum för anslags nedtagande Kommunkontoret, Malung Underskrift Ulrika Stafås Utd ragsbestyrkande

2 1^-sOj h t ~ r 1 ' ' Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdaturn Barn-och utbildningsnämnden 2 Innehållsförteckning 12 Budgetdiskussion Interkommunal ersättning grundskolan och förskolan Interkommunal ersättning gymnasiet Riktlinjer vid hög skolfrånvaro Verksamhetsberättelse Barn och utbildningsnämndens delegationsordning - revidering 9 18 Uppföljning av utfärdat köpstopp Anmälan av delegationsbeslut Meddelanden Samordning av iordningsställande av lokaler för riksidrottsgymnasiet 15 Utd ragsbestyrkande ( K /' Sty*, <r / i

3 Sammantridesprotokoll 3 I li Budgetdiskussion Förvaltningschef Torbjörn Martinsson uppdras att ta fram olika besparingsalternativ samt konsekvensbeskrivning för dessa. Ordföranden, förvaltningschef Torbjörn Martinsson samt verksamhetsekonom Stefan Peterson informerar om budgetarbetet 2014, samt bokslut Nämnden diskuterar ärendet med tyngdpunkt på besparingsalternativ. Ordföranden finner att nämnden beslutar att ge förvaltningschef Torbjörn Martinsson i uppdrag att ta fram olika besparingsalternativ, samt konsekvensbeskrivning för dessa. Återrapporteras senast Till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 28 mars 2014

4 Sammanträdesprotokoll Barn-och utbildningsnämnden 4 Dnr BUN/2014:41 i is Interkommunal ersättning grundskolan och förskolan 2014 Interkommunal ersättning fastställs enligt nedan. Beskrivning av ärendet Den interkommunala ersättningen för 2014 för grundskolan och förskolan har beräknats utifrån kostnader för undervisning, pedagogisk verksamhet, läromedel, pedagogiskt material, måltider, administration, lokalkostnader och elev- och hälsovård för skolan.?qori och elev 2014 interkommunersättning för förskolan 1-3 år kr/termin 4-5 år kr/termin 15-timmars kr/termin Interkommunal ersättning för grundskolan År F kr/termin År kr/termin År kr/termin Interkommunal ersättning för särskolan År kr/termin Interkommunal ersättning för fritidshem: kr/termin Kostnad per kategori och elev friskolor Interkommunersättning för förskolan 1-3 år kr/termin 4-5 år kr/termin 15-timmars kr/termin Interkommunal ersättning för grundskolan År F kr/termin År kr/termin År kr/termin Interkommunal ersättning för särskolan År kr/termin Interkommunal ersättning för fritidshem: kr/termin Ärendets behandling Tiänsteutlåtande Förvaltningschef Torbjörn Martinsson föreslår i tjänsteutlåtande, daterat 6 mars 2014, att interkommunal ersättning fastställs enligt ovan. / 'i* ; /

5 ^ k. - _ Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 5 13 fortsätter Verksamhetsekonom Stefan Peterson redogör för ärendet. Ordföranden finner att nämnden beslutar i enlighet med tjänsteutlåtandets förslag. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, daterat 6 mars 2014 Sammanställning av interkommunal ersättning, upprättat av verksamhetsekonom Stefan Peterson K. /^Hc' ''x', ; > ' '

6 Malung-Sätens kornmun Sammanlridesprotokoll Barn-och utbildningsnämnders 6 Dnr BUN/2014:29 14 Irsterlcommynal ersättning gymnasiet 2014 De interkommunala ersättningarna för gymnasieskolan 2014 fastställs enligt prislista, daterad Beskrivning av ärendet Malung-Sälens kommun ingår i en kommunsamverkan inom gymnasieskolan i Dalarna, GYSAM, som samarbetar för att säkerställa ett fortsatt brett utbud av gymnasieutbildningar i regionen. Varje år ska kommunen fatta beslut om gymnasiets prislista för interkommunala ersättningar. En prislista, daterad den 24 januari 2014, har tagits fram utifrån GYSAM:s rekommendationer. Ärendets behandling Tiänsteutlåtande Förvaltningschef Torbjörn Martinsson föreslår i tjänsteutlåtande, daterat 13 februari 2014, att de interkommunala ersättningarna för gymnasieskolan 2014 fastställs enligt prislista, daterad Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 19 februari 2014, 15, att föreslå nämnden bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Förvaltningschef Torbjörn Martinsson redogör för ärendet. Ordföranden finner att nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Beslutsunderlag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 19 februari 2014, 15 Tjänsteutlåtande, daterat 13 februari 2014 Prislista, daterad 24 januari 2014 Utd ragsbesty rkand e vs. ^

7 Malung-Sälens kornmur kommun Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammarsträdesdatum 7 Dnr BUN/2014:31 15 Riktlinjer vid hög skolfrånvaro Riktlinjer vid hög skolfrånvaro, daterade , antas. Beskrivning av ärendet För att skapa en samsyn och arbeta på ett gemensamt sätt på alla skoleneheter i kommunen behöver vi utgå från gemensamma riktlinjer. Riktlinjerna syftar till att: - öka skolnärvaron för alla elever. - utveckla skolornas förebyggande arbete kring skolfrånvaro. - skolorna tidigt uppmärksammar tecken på ökad skolfrånvaro hos elever och snabbt sätta in verksamma åtgärder för att öka elevernas närvaro. - erbjuda en tydlig struktur och ansvarsfördelning i ärenden som rör hög skolfrånvaro. - kvalitetssäkra skolornas arbete med skolfrånvaro på såväl generell som individuell nivå. Ärendets behandling För- och grundskolechef Gunilla Kapla föreslår i tjänsteutlåtande, daterat den 13 februari 2014, att riktlinjer för hög skolnärvaro, daterade 20 januari 2014, antas. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 19 februari 2014, 16, att föreslå nämnden bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Förvaltningschef Torbjörn Martinsson redogör för ärendet. Ordföranden finner att nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Beslutsunderlag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 19 februari 2014, 16 Tjänsteutlåtande, daterat 13 februari 2014 Riktlinjer vid hög skolfrånvaro, daterad 20 januari Juste ra re

8 Sammantricfesprotokoll Sarnmanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 8 Dnr BUN/2014:30 16 Verksam hetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013, daterad 5 mars 2014, läggs till handlingarna. Beskrivning av ärendet Verksamhetsberättelsen för 2013 visar barn- och utbildningsnämndens uppdrag, viktiga händelser under året, relativt god måluppfyllelse, ekonomisk analys och tankar inför framtiden. Ärendets behandling Tiänsteutlåtande Förvaltningschef Torbjörn Martinsson föreslår i tjänsteutlåtande, daterat den 13 februari 2014, att verksamhetsberättelsen för 2013 läggs till handlingarna. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 19 februari 2014, 13, att verksamhetsberättelsen för 2013 återremitteras till förvaltningschefen för vidare beredning. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 5 mars 2014, 21, att föreslå nämnden att verksamhetsberättelsen för 2013 läggs till handlingarna. Ordföranden redogör för ärendet och finner att nämnden beslutar att verksamhetsberättelsen för 2013 läggs till handlingarna. Beslutsunderlag Barn och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 5 mars 2014, 21 Verksamhetsberättelse 2013, daterad 5 mars 2014 Tjänsteutlåtande, daterat 13 februari 2014 Verksamhetsberättelse 2013, daterad 19 februari 2014 Utd ragsbesty rkande / it.fe-""" i," i

9 p S Malung-Sälens kornmun Barn- och utbildningsnämnden Sammantridesprotokoll 9 Dnr BUN/2014:24 17 Barn oeh utbildningsnämndens delegationsordning - revidering 1. Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning, daterad 5 mars 2014, antas med vissa redaktionella ändringar. 2. Delegationsordning gällande ensamkommande barn inklusive Moravägens HVBhem remitteras till den förvaltningsövergripande beredningsgruppen för mottagande av ensamkommande barn för vidare beredning. Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 31 januari 2012, 8, om en översyn av hur delegering av beslutanderätt sker i styrelse och nämnder. Beslutet grundades på en revisionsgranskning som gjorts i detta ärende. Projektgruppen för kommunens kvalitetsutvecklingsprojekt fick uppdraget att göra en översyn och återkomma med förslag på en mer enhetlig mall för delegering. Kommunstyrelsen fattade vid sammanträde den 12 mars 2013, 29, beslut om en mall för delegering av beslutanderätt i styrelse och nämnder. Mallen bygger på att vissa ärendegrupper är lika för alla nämnder och styrelse, medan andra grupper baseras på respektive nämnds och styrelses uppdrag enligt gällande reglementen. Barn- och utbildningsnämnden fattade vid sammanträde den 17 april 2013, 28, beslut om att anta upprättad delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden, daterad 17 april Ett reviderat förslag till delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden, daterad 19 februari 2014, har utarbetats av barn- och utbildningsförvaltningen samt nämndens arbetsutskott. Förslaget utgår från den gällande delegationsordningen samt den tidigare beslutade mallen. Avsnitt 2 och 5 är specifika för barn- och utbildningsnämndens verksamhet. Ärendets behandling Tiänsteutlåtande Förvaltningschef Torbjörn Martinsson föreslår i tjänsteutlåtande, daterat 12 februari 2014, att barn- och utbildningsnämndens delegationsordning, daterad den 19 februari 2014, ska antas. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 19 februari 2014, 17, att återremittera barn- och utbildningsnämndens delegationsordning till förvaltningschefen för vidare beredning. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 5 mars 2014, 22, att föreslå nämnden att barn - och utbildningsnämndens delegationsordning, daterad 5 mars 2014, antas med vissa redaktionella ändringar, samt att delegationsordning gällande ensamkommande barn inklusive Moravägens HVB-hem remitteras till den förvaltningsövergripande beredningsgruppen för mottagande av ensamkommande barn för vidare beredning.

10 [^1 Malung-Sälens kommur Barn- och utbildningsnämnden Satronanträdesprotokoll fortsätter Ordföranden redogör för ärendet och finner att nämnden beslutar att barn- och utbildningsnämndens delegationsordning, daterad 5 mars 2014, antas med vissa redaktionella ändringar, samt att delegationsordning gällande ensamkommande barn inklusive Moravägens HVB-hem remitteras till den förvaltningsövergripande beredningsgruppen för mottagande av ensamkommande barn för vidare beredning. Beslutsunderlag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslut 5 mars 2014, 22 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslut 19 februari 2014, 17 Revideringsförslag, daterat 5 mars 2014 Skollagen Skolförordningen Gymnasieförordningen Förordningen om vuxenutbildning Socialtjänstförordningen Tjänsteutlåtande, daterat 12 februari 2014 Revideringsförslag, daterad 19 februari 2014 Delegationsordning, daterad 17 april 2013 Skickas till: För kännedom: Delegaterna För åtgärd: Förvaltningsövergripande beredningsgruppen Utd ragsbestyrkande

11 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll ' 11 Dnr BUN/2013: Uppföljning av utfärdat köpstopp Förvaltningschef Torbjörn Martinsson uppdras att ta fram en specifikation gällande genomförda inköp efter utfärdat köpstopp. Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsens budgetutskott beslutade den 24 september 2013, 61, att de förvaltningar och verksamheter inom kommunen som redovisade prognostiserade överskridanden i samband med delårsbokslutet, skulle uppdras att vidta insatser och åtgärder i syfte att bedriva verksamheterna i överensstämmelse med de av kommunfullmäktige fastställda ekonomiska ramarna. Barn- och utbildningsnämnden upprättade, utifrån ovan redovisade beslut, en åtgärdsplan, daterad 15 oktober 2013, som bland annat innefattade köpstopp gällande material och fortbildning. Förvaltningschef Torbjörn Martinsson redogör för ärendet. Thomas Ericsson (FP) yrkar på att genomförda inköp efter utfärdat köpstopp ska specificeras för att redogöras för vid nästa nämndssammanträde. Ordföranden finner att nämnden beslutar i enlighet med Thomas Ericssons (FP) förslag. Beslutsunderlag Åtgärdsplan, daterad 15 oktober 2013 Återrapporteras senast: Till arbetsutskottet 28 mars 2014 och nämnden 15 april Skickas till: Förvaltningschefen

12 Barn» och utbildningsnämnden Sammantricfesprototef! Anmilan av delegationsbeslut Ånställningsbeslut Dnr BUN/2014:43 - Anställningsbeslut fattade av förskolechef Catharina Renheim Anställning av barnskötare under tiden , fattat Anställning av barnskötare under tiden , fattat Anställning av barnskötare under tiden , fattat Anställning av barnskötare under tiden , fattat Anställning av vikarierande förskollärare under tiden , fattat Anställning av barnskötare under tiden , fattat Dnr BUN/2014:44 - Ånställningsbeslut fattade av rektor Inga-Maj Fjällborg Anställning av förskollärare - tillsvidare fr.o.m , fattat Anställning av förstelärare under tiden , fattat Anställning av fritidspedagog under tiden , fattat Anställning av fritidspedagog under tiden , fattat Anställning av fritidspedagog under tiden , fattat Anställning av fritidspedagog under tiden , fattat Dnr BUN/2014:45 - Anställningsbeslut fattade av rektor Gunilla Kapla Anställning av elevassistent under tiden , fattat Anställning av förstelärare under tiden , fattat Anställning av vikarierande historielärare under tiden , fattat Delegationsbeslut - barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Dnr BUN/2014:30 Beslut om att återremittera verksamhetsberättelse 2013 för komplettering, fattat Dnr BUN/2014:33 Beslut om att tillsätta rektor Karin Ek-Lissbol, föreståndare Daniel Bertilsson och rektor Eva Widgren, fattat Dnr BUN/2014:24 Beslut om att återremittera barn- och utbildningsnämndens delegationsordning till förvaltningschef för vidare beredning, fattat Dnr BUN/2014:22 Beslut om att tjänst som vikarierande förskollärare får tillsättas, fattat (kommunstyrelsen avgör ärendet slutgiltigt)

13 kommur Barn- och utbildningsnämnden Sam manträdesprotokol fortsätter Dnr BUN/2014:23 Beslut om att tjänst som vikarierande lärare med inriktning NO får tillsättas, fattat (kommunstyrelsen avgör ärendet slutgiltigt) Delegationsbeslut - övrigt Dnr BUN/2014:42 Fastställande av beslutsattestanter fr.o.m , fattat av förvaltningschef Torbjörn Martinsson Dnr BUN/2014:36 Beviljande av uppsägning av tjänst fattat av rektor Anna Kyhlberg Utd ragsbestyrkande

14 Malung' mrnun Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Meddelanden Dnr BUN/2014:27 Kommunstyrelsens beslut gällande anvisningar för planerings- och uppföljningsprocesserna år 2014 Dnr BUN/2014:6 Kommunstyrelsens beslut gällande ansökan om stöd till Ung Företagsamhet Dalarna Dnr BUN/2014:12 Inspektionen för vård och omsorgs beslut gällande oanmäld tillsyn vid Moravägens HVB-hem Dnr BUN/2014:11 Svenska klätterförbundets beslut gällande nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) i klättring BUN/2012:261 Uppföljningsprotokoll från skolinspektionen angående tillsyn i Malung-Sälens kommun Dnr BUN/2014:25 Redovisning av kvalitetssäkringsinsatser inom medicinska delen av elevhälsan Malung- Sälens kommun verksamhetsåret 2013 Dnr BUN/2014:26 Avvikelserapportering och Lex Maria inom skolhälsovården Malung-Sälens kommun Dnr BUN/2014:39 Rapport - Det som inte mäts finns inte Dnr BUN/2014:13 Skolinspektionens beslut gällande anmälan angående plats i förskola inom 4 månader Dnr BUN/2014:35 Skolverkets beslut gällande yrkesinriktad vuxenutbildning 2014 Dnr BUN/2014:34 Skolverkets beslut gällande statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna 2014

15 Malung-Sälens kommu. Sammanträdesprotokoll Barn-och utbildningsnämnden 15 Dnr BUN/2014:47 21 Samordning av iordningsställande av lokaler för riksidrottsgymnasiet 1. Förvaltningschef Torbjörn Martinsson och gymnasiechef Hans Lövgren utses som representanter att ingå i ledningsgruppen för samordning av iordningställande av lokaler för riksidrottsgymnasiet. 2, Förvaltningschef Torbjörn Martinsson samt gymnasiechef Hans Lövgren uppdras att redovisa förväntade intäkter av utökningen av riksidrottsgymnasiet. Beskrivning av ärendet o Riksidrottsstyrelsen har i beslut meddelat att Malung-Sälens kommun, vid sidan av Åre kommun, får riksidrottsgymnasium för alpinskidåkande ungdomar. Service- och teknikförvaltningen har utifrån det fått i uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott att arbeta med iordningsställande av lokaler för riksidrottsgymnasiet, vilka ska lokaliseras till Rosengrensfastigheten. Den 4 mars 2014, 55, beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att tillsätta en ledningsgrupp för samordning av iordningsställande av lokaler för riksidrottsgymnasiet. Barn- och utbildningsnämnden uppdrag blir att utse representanter för förvaltningsledningen och för gymnasieverksamheten att ingå i ledningsgruppen. Den 4 mars 2014, 15, beslutade kommunstyrelsens budgetutskott att uppdra åt barnoch utbildningsnämnden att redovisa förväntade intäkter av utökningen av riksidrottsgymnasiet. Ordföranden redogör för ärendet. Sofia Söderström (S) föreslår att förvaltningschef Torbjörn Martinsson samt gymnasiechef Hans Lövgren utses till representanter att ingå i ledningsgruppen för samordning av iordningställande av lokaler för riksidrottsgymnasiet, samt uppdras att redovisa förväntade intäkter av utökningen av riksidrottsgymnasiet. Ordföranden finner att nämnden beslutar i enlighet med upprättat förslag. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 4 mars 2014, 55 Kommunstyrelsens budgetutskotts beslut 4 mars 2014, 15 Skickas till Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Service- och teknikförvaltningen Förvaltningschef Torbjörn Martinsson Gymnasiechef Hans Lövgren Utd ragsbestyrkande

o Sammanträdesdatum Barn-och utbildningsnämnden 2014-08-11 1

o Sammanträdesdatum Barn-och utbildningsnämnden 2014-08-11 1 o iviaiung-salens kommun Sammanträdesprotokoll Barn-och utbildningsnämnden 2014-08-11 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Malung KL 09.00-16,00 Sofia Söderström (S), ordförande Bengt Nilsson (S)

Läs mer

Kommunkontoret, Malung KL Sofia Söderström (S), ordförande Kristina Bäckman (M) Thomas Fehrm (V)

Kommunkontoret, Malung KL Sofia Söderström (S), ordförande Kristina Bäckman (M) Thomas Fehrm (V) r 1 lalunc ns komn Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoi I 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Malung KL 08.00-10.00 Sofia Söderström (S), ordförande Kristina Bäckman

Läs mer

o. Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2015-01-14 1

o. Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2015-01-14 1 ( r O Malung-Saiens kommun o. Sammanträdesprotokoll 2015-01-14 1 Plats och tid Sammanträdesrummet Porfyren, resurscentrum i Malung, kl. 09:00-12.30 Beslutande Sofia Söderström (S), ordförande Kristina

Läs mer

Sofia Söderström (S), ordförande Kristina Bäckman (M) Agneta Åhs-Sivertsen (C)

Sofia Söderström (S), ordförande Kristina Bäckman (M) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Sammanträdesprotokoli 1 Plats och tid Beslutande Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, kl. 08:00-11.00 Sofia Söderström (S), ordförande Kristina Bäckman (M) Agneta Åhs-Sivertsen () Övriga deltagande

Läs mer

Barn-och utbildningsnämnden 2014-1

Barn-och utbildningsnämnden 2014-1 SammaritridesprotolcQll Barn-och utbildningsnämnden 2014-1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Malung Kl. 08.00-15.15 Sofia Söderström (S), ordförande Bengt Nilsson (S) Thomas Fehrm (V) Anna-Maria

Läs mer

Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden Torbjörn Martinsson, förvaltningschef Stefan Peterson, ekonom 65 Per Edvall, sportchef 66

Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden Torbjörn Martinsson, förvaltningschef Stefan Peterson, ekonom 65 Per Edvall, sportchef 66 Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-10 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 09.00-12.00. Beslutande Sofia Söderström (S) ordförande Bengt Nilsson (S) Lilian Olsson (S) Anna Maria Busk (V) Christin

Läs mer

fs? Maiung-Sälens kommun

fs? Maiung-Sälens kommun fs? Maiung-Sälens kommun 1 Plats och tid Beslutande Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung kl. 08:00-15.15 Sofia Söderström (S), ordförande Kristina Bäckman (M) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Övriga

Läs mer

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2014-03-20

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2014-03-20 INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2014-03-20 BUN 34 ANMÄLAN AV ÖVRIGA FRÅGOR... 1 BUN 35 INFORMATION... 2 BUN 36 ARBETSMILJÖFRÅGOR... 3 BUN 37 EN FJÄRDE KOMPETENSUTVECKLINGSDAG FÖR FÖRSKOLAN...

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och utbildningsnämnden 2012-04-26 1 Plats och tid Beslutande Sammanträdesrummet, skolkansliet Kl. 09.00-13.00 Sofia Söderström (S), ordförande Mikael Ågren (M), vice ordförande Thomas Fehrm (V) Bengt

Läs mer

Räddningstjänsten, Malung KL 08.00-09.00. Jan Jespersen (S), ordförande Håkan Oskarsson (S) Lars-Åke Nilsson (M) Per Hampus, räddningschef

Räddningstjänsten, Malung KL 08.00-09.00. Jan Jespersen (S), ordförande Håkan Oskarsson (S) Lars-Åke Nilsson (M) Per Hampus, räddningschef Räddningsnämnden 1 Plats och tid Beslutande Räddningstjänsten, Malung KL 08.00-09.00 Jan Jespersen (S), ordförande Håkan Oskarsson (S) Lars-Åke Nilsson (M) Göran Tenn (C) Daniel Johansson (FP)) Övriga

Läs mer

Barn-och utbildningsnämnden Plats och tid Stora sammanträdesrummet kommunhuset i Malung kl. 09:

Barn-och utbildningsnämnden Plats och tid Stora sammanträdesrummet kommunhuset i Malung kl. 09: o Malung-Salens kommun Sammanträdesprotokoii Barn-och utbildningsnämnden 2014-11-12 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet kommunhuset i Malung kl. 09:00-11.30 Beslutande Kristina Bäckman (M), ordförande

Läs mer

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2013-12-12

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2013-12-12 INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2013-12-12 BUN 107 ANMÄLAN AV ÖVRIGA FRÅGOR... 1 BUN 108 ARBETSMILJÖFRÅGOR... 2 BUN 109 UPPFÖLJNING AV GENOMFÖRD INTERNKONTROLL, OKTOBER 2013... 3 BUN

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Biblioteket Malung, kl. 10:00-12:30. Sofia Söderström (S), ordförande Agneta Åhs-Sivertsen (C) Kristina Bäckman (M)

Stora sammanträdesrummet, Biblioteket Malung, kl. 10:00-12:30. Sofia Söderström (S), ordförande Agneta Åhs-Sivertsen (C) Kristina Bäckman (M) O Malung-Salens kommun 1 Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Biblioteket Malung, kl. 10:00-12:30 Sofia Söderström (S), ordförande Agneta Åhs-Sivertsen (C) Kristina Bäckman (M) Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden i. Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, kl,

Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden i. Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, kl, Malung-Saiens Kommun Sammanträdesprotokoli Barn- och utbildningsnämnden 2015-03-25 i Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, kl, 08.00-11.50 Beslutande Sofia Söderström (S), ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum Barn-och utbildningsnämnden Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, kl. 09:00-12:15

Sammanträdesdatum Barn-och utbildningsnämnden Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, kl. 09:00-12:15 fe? Malung-Sälens kommun ft Barn-och utbildningsnämnden 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, kl. 09:00-12:15 Beslutande Sofia Söderström (S), ordförande Lilian Olsson (S) Birgitta Örjas

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 0-11.30 Beslutande Anders Throbäck (S), ordförande Sara Anheden (S) Carola Lindgren (M) Lars-Ove Hägerroth (M), ersättare för Daniel Persson (M) Eva Olsson

Läs mer

Barn-och utbildningsnämnden Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, kl. 09:00-11:30

Barn-och utbildningsnämnden Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, kl. 09:00-11:30 o Malung-Sälens kommun Barn-och utbildningsnämnden 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, kl. 09:00-11:30 Beslutande Sofia Söderström (S), ordförande Kristina Bäckman (M) Agneta Åhs-Sivertsen

Läs mer

Margareta Ydringer Eriksson, T f gymnasiechef Kristina Magnusson, personalchef 8 Krister Åkärbjär, rektor 8 Ulla Jons, sekreterare

Margareta Ydringer Eriksson, T f gymnasiechef Kristina Magnusson, personalchef 8 Krister Åkärbjär, rektor 8 Ulla Jons, sekreterare SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-14 2013-02-06 Plats och tid S:t Mikaelsskolan, Konferensrummet, kl 09.00-12.00 Beslutande Lennart Sohlberg (S), Mora, ordförande Gunilla Elings Friberg (S),

Läs mer

T/XCfXuufe* Ulla Matsson/ r

T/XCfXuufe* Ulla Matsson/ r o Barn-och utbildningsnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Stora sammanträdesrummet, kl. 09:00-14:30 Beslutande Sofia Söderström, ordförande (S) Lilian Olsson (S) Birgitta Örjas (S) Bengt Nilsson (S) Tomas

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, kl. 09:00-10:30

Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, kl. 09:00-10:30 o Barn- och utbildningsnämnden 2018-09-26 1 Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, kl. 09:00-10:30 Sofia Söderström (S), ordförande Jörgen Norén (S) Lilian Olsson (S) Birgitta

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-03-27 1 Plats och tid Beslutande Skolkansliet, Malung Kl. 08.00-10.00 Sofia Söderström (S), ordförande Ann-Christine Tangen (M) Thomas Fehrm (V) Övriga

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, kl. 09:

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, kl. 09: Malung-Sätens kommun Sammanträdesprotokoll Barn-och utbildningsnämnden 2014-10-08 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, kl. 09:00-12.00 Beslutande Sofia Söderström (S), ordförande

Läs mer

Barn-och utbildningsnämnden Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, kl. 09:00-11:30

Barn-och utbildningsnämnden Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, kl. 09:00-11:30 A Malung Salens kommun Barn-och utbildningsnämnden 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, kl. 09:00-11:30 Beslutande Sofia Söderström (S), ordförande Bengt Nilsson (S) Lilian Olsson (S)

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 2014-03-04 1 (12) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda, tisdagen den 4 mars 2014, kl. 13.15-17.45 Beslutande Johanna Haraldsson (S), ordförande Mikael Hahn (S) Henrik Tvarnö (S) från kl. 15.20 Henrik Freij

Läs mer

Grästorps barn- och ungdomsnämnd

Grästorps barn- och ungdomsnämnd Barn- och ungdomsnämnden 2008-12-09 1 (15) Plats och tid Centralskolan, kl 13.00 15.15 Beslutande Britt-Marie Hermansson (m), ordförande Jens Persson (s) Susann Bolgakov (m) Thomas Carlsson (c) Maria Toll

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30 Beslutande Övriga deltagare Björn Andreasson, (m), ordförande Ingemar Kristensson, (m), ledamot Johan Svanberg, (m), ledamot Brita Edholm, (fp),

Läs mer

ID Sammanträdesdatum Barn-och utbildningsnämnden

ID Sammanträdesdatum Barn-och utbildningsnämnden ID Malung-Sälens kommun Barn-och utbildningsnämnden 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, kl. 09:00-12:30 Beslutande Sofia Söderström (S), ordförande Bengt Nilsson (S) Lilian Olsson (S)

Läs mer

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.50

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.50 1(18) Plats och tid ande Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.50 Annsofi Ramevik (s), Ordförande Sandra Sjöberg (s) Siv Friedmann Björk (c) Ronny Samuelsson (s), tjänstgörande ersättare Övriga deltagande

Läs mer

Sofia Söderström (S), ordförande Bengt Nilsson (S) Lilian Olsson (S) Tobias Grosshed (S) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Ulla Matsson (FP) Thomas Fehrm (V)

Sofia Söderström (S), ordförande Bengt Nilsson (S) Lilian Olsson (S) Tobias Grosshed (S) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Ulla Matsson (FP) Thomas Fehrm (V) o 1 Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, kl. 13:00-16:00 Sofia Söderström (S), ordförande Bengt Nilsson (S) Lilian Olsson (S) Tobias Grosshed (S) Agneta Åhs-Sivertsen

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2013-10-14 1. Elisabeth Cobb (M) Mikael Brickarp. Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Håkan Johansson

Barn- och utbildningsnämnden 2013-10-14 1. Elisabeth Cobb (M) Mikael Brickarp. Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Håkan Johansson 2013-10-14 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl-Augustrummet, kommunkontoret, Ödeshög Måndagen den 14 oktober 2013, klockan 09:00-11:00 Håkan Johansson (M), ordförande Annicki Oscarsson

Läs mer

ARBETSMILJÖFRÅGOR... 1 BUN

ARBETSMILJÖFRÅGOR... 1 BUN INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2015-12-17 ÄRENDEN BUN 119 ARBETSMILJÖFRÅGOR... 1 BUN 120 BUDGETUPPFÖLJNING PER DEN 30 NOVEMBER 2015... 2 BUN 121 FÖRDELNING AV ENHETSBUDGETAR... 3 BUN

Läs mer

o Sammanträdesdatum Barn-och utbildningsnämnden

o Sammanträdesdatum Barn-och utbildningsnämnden o Malung-Salens kommun Barn-och utbildningsnämnden 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, kl. 09:00-11.30 Beslutande Sofia Söderström, ordförande (S) Lilian Olsson (S) Birgitta Örjas (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2012-09-12 1-16 Plats och tid: Barn- och utbildningskansliets sammanträdesrum kl 13.30-18.20 ande: Övriga närvarande: Utses att justera: Stefan Widerberg (C) ordförande Carina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-24 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08:30-12:00 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Kristina

Läs mer

Socialnämnden ' 2015-02-11 1

Socialnämnden ' 2015-02-11 1 ' 1 Plats och tid Socialkontoret, Malung, kl, 09,00-12.00 Beslutande Carina Albertsson (S), ordförande Brita Sohlin (M), vice ordförande Britt-Marie Strömbäck (V) Lars-Erik Bech (V) Birgit Gotthardsdotter-Wikström

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 8 Plats och tid Lessebo kommunhus kl 17.00-18.30 Beslutande Ragnar Lindberg (s) ordf. Nicke Lindberg (v) Gerd Johansson (c) vice.ordf. 38-40 Grazyna Dahl-Ringdahl 41-42 ers Mona Wirkander (s)

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2016-02-09 1(12)

Barn- och utbildningsnämnden 2016-02-09 1(12) Barn- och utbildningsnämnden 2016-02-09 1(12) Plats och tid: Beslutande: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl 11.00 12.00, kl 13.00 14.30 Torbjörn Parling (S), ordförande Olle Engström (S) Sune Frisk

Läs mer

Justeringens plats Kommunhuset och tid 2011-04-04, kl 08.30 Paragrafer 36-49 Sekr 2 Underskrifter Sekreterare:... Ordförande:... Justerande:...

Justeringens plats Kommunhuset och tid 2011-04-04, kl 08.30 Paragrafer 36-49 Sekr 2 Underskrifter Sekreterare:... Ordförande:... Justerande:... 2011-03-28 40 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.25 Beslutande Övriga deltagare Utses justera Björn Andreasson, (m), ordförande Adéle Olander, (m), tjg ersättare Johan Svanberg, (m), ledamot Brita

Läs mer

Barn-och utbildningsnämnden

Barn-och utbildningsnämnden {r^> Malung-Sälens kommun A Barn-och utbildningsnämnden 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Stora sammanträdesrummet, kommunhuset Malung, kl. 9:00-11:30 Sofia Söderström (S), ordförande Bengt

Läs mer

97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011.

97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-08-31 95 Meddelanden. 96 Anmälan om delegationsbeslut. 97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011. 98 Information budget 2012. 99 Den framtida gymnasieskolan

Läs mer

Barn-och utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-10-20 1. Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, kl 08:00-10.

Barn-och utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-10-20 1. Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, kl 08:00-10. Malung-Sälens kommun Sammantridesprotokoll Barn-och utbildningsnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, kl 08:00-10.30 Beslutande Sofia Söderström (S), ordförande

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-06-10 1. Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, kl. 08:00-11.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-06-10 1. Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, kl. 08:00-11. Marung-Saiens Kommun SammanträdesprotokoH 2016-06-10 1 Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, kl. 08:00-11.00 Beslutande Sofia Söderström (S), ordförande Kristina Bäckman (M) Maria

Läs mer

2011-06-20. S:t Mikaelsskolan, Konferensrummen, kl 09.00-11.15

2011-06-20. S:t Mikaelsskolan, Konferensrummen, kl 09.00-11.15 Sammanträdesdatum s i d a 1-1 3 Plats och tid ande S:t Mikaelsskolan, Konferensrummen, kl 09.00-11.15 Lennart Sohlberg (S), Mora, ordförande Gunilla Elings Friberg (S), Orsa, vice ordförande Anders Björklund

Läs mer

Inger Pripp, Förvaltningschef Joakim Bjerhem, Nämndsekreterare. Tommy Eklund (S) Paragrafer 80-89 ANSLAGIBEVIS

Inger Pripp, Förvaltningschef Joakim Bjerhem, Nämndsekreterare. Tommy Eklund (S) Paragrafer 80-89 ANSLAGIBEVIS SA~ANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kommunhusets sammanträdesrum, Bergaholm, kl. 19:00-20.10 1 Beslutande Bo Selander (M) Gun Johansson (M), tjänstgörande ersättare Christina Ebenfors (M) Eva-Lena Rasmusson

Läs mer

Kommunkontoret, Malung Kl Sofia Söderström (S), ordförande Kristina Bäckman (M) Thomas Fehrm (V)

Kommunkontoret, Malung Kl Sofia Söderström (S), ordförande Kristina Bäckman (M) Thomas Fehrm (V) irzy* 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Malung Kl. 08.00-11.00 Sofia Söderström (S), ordförande Kristina Bäckman (M) Thomas Fehrm (V) Övriga deltagande Ulrika Stafås, sekreterare Torbjörn Martinsson,

Läs mer

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1 (25) Paragrafer 1-20 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, kl. 19.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Rune Persson (S), ordförande

Läs mer

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1 (15) Paragrafer 182-194 Plats och tid Kommunförbundets sammanträdeslokal i Klippan, kl. 17.00-19.15. ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare

Läs mer

Utbildningsnämnden 2004-04-27 1 (7) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.20.

Utbildningsnämnden 2004-04-27 1 (7) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.20. 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.20. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Birger Svensson, 30-32 Kenneth Rosén Stefan Ohlsson Johan Renfors Klas Lundbergh Gunilla Lidberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (23) Utbildningsnämnden 2012-04-18 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 22-35. Kristina Sköld.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (23) Utbildningsnämnden 2012-04-18 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 22-35. Kristina Sköld. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (23) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 08.15-11.34 Beslutande Britta Bergström (S) Bror Sterner (S) Dennis Nilsson (M) Linda Hägglund (S) 22-33 Mikael Sporgelin (S) Lars

Läs mer

Barn-och utbildningsnämnden Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, kl. 09:00-11:30

Barn-och utbildningsnämnden Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, kl. 09:00-11:30 Sammanträdesprotokoll Barn-och utbildningsnämnden 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, kl. 09:00-11:30 Beslutande Sofia Söderström (S), ordförande Lilian Olsson (S) Tobias Grosshed

Läs mer

Tauno Arbelius (S), Malin Eriksson (C), Hans Carlsson (M), Olof Lindberg (FP), Aado Mets (M), Ingrid Gummeson (KD)

Tauno Arbelius (S), Malin Eriksson (C), Hans Carlsson (M), Olof Lindberg (FP), Aado Mets (M), Ingrid Gummeson (KD) Barn- och utbildningsnämnden 1 (11) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 27 april 2011, klockan 16.00-17.50 Beslutande Taito Arkkukangas (S), Elisabeth Persson (S), Margareta Barkselius

Läs mer

Sammanträdesdatum Barn-och utbildningsnämnden Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, kl. 09:00-10:10

Sammanträdesdatum Barn-och utbildningsnämnden Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, kl. 09:00-10:10 Barn-och utbildningsnämnden 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, kl. 09:00-10:10 Beslutande Sofia Söderström, ordförande (S) Lilian Olsson (S) Birgitta Örjas (S) Bengt Nilsson (S) Tomas

Läs mer

Anslås under tiden 2010-04-06 2010-05-01

Anslås under tiden 2010-04-06 2010-05-01 Barn- och utbildningsnämnden 2010-03-25 Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, klockan 08.00 11.00 Beslutande Monica Forsgren (S) v ordförande Thomas Björnhager (S) Andreas Boström (S) Jenny

Läs mer

Utbildningsnämnden 2004-11-23 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.50. Thomas Uppman Agneta Rönn

Utbildningsnämnden 2004-11-23 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.50. Thomas Uppman Agneta Rönn 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.50. Beslutande Britta Bergström Thomas Uppman Agneta Rönn Birger Svensson Stefan Ohlsson Monica Lantz Fredrik Berg, fr o m 98 Lena Lundgren (s) (s)

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-24 2 Plats och tid Rådhuset, torsdagen den 24 mars 2011, Kl. 8.30-14.40 Beslutande Jan-Erik Steen (S) ordföranden Mats Nilsson (S) vice ordföranden

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, kl. 09:

Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, kl. 09: o Malung-Sälens kommun 1 Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, kl. 09:00-11.15 Sofia Söderström, ordförande (S) Lilian Olsson (S) Birgitta Örjas (S) Bengt Nilsson (S) Agneta Åhs-Sivertsen

Läs mer

Barn- och bildningsnämnden Sammanträdesdatum 2013-03-25 Sida 1 (10) Förskolan Galaxen, Virsbo Måndag 25 mars 2013, kl. 15.00-16.25

Barn- och bildningsnämnden Sammanträdesdatum 2013-03-25 Sida 1 (10) Förskolan Galaxen, Virsbo Måndag 25 mars 2013, kl. 15.00-16.25 1 (10) Plats och tid Beslutande Förskolan Galaxen, Virsbo Måndag 25 mars 2013, kl. 15.00-16.25 Kennet Hedlund (S), ordförande Chatarina Ståhl (S) Inga-Lill Ohldin (S) Kjell Krüger(S) Regina Ericsson (S)

Läs mer

Barn-och utbildningsnämnden Plats och tid Stora sammanträdesummet, kommunhuset Malung, kl. 09:00-12:30

Barn-och utbildningsnämnden Plats och tid Stora sammanträdesummet, kommunhuset Malung, kl. 09:00-12:30 ft Malung-Salens kommun Sammanträdesprotokol! Barn-och utbildningsnämnden 1 Plats och tid Stora sammanträdesummet, kommunhuset Malung, kl. 09:00-12:30 Beslutande Sofia Söderström (S), ordförande Bengt

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-04 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 10.40-11.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) Christin Löfstrand (V) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnämnden 2013-05-14 20-25

Protokoll. Utbildningsnämnden 2013-05-14 20-25 Utbildningsnämnden 20-25 2 Ekonomisk uppföljning per månad 2013...7 Programutbud 2014/2015...8 Riktlinjer integrationsarbetet...9 Nationell idrottsutbildning - Gymnastik...10 Meddelanden 2013...12 Delegationsbeslut

Läs mer

Justeringens plats Kommunhuset och tid 2009-05-04 kl 16.30 Paragrafer 28-34 sekr 12-17 Underskrifter Sekreterare:... Ordförande:... Justerande:...

Justeringens plats Kommunhuset och tid 2009-05-04 kl 16.30 Paragrafer 28-34 sekr 12-17 Underskrifter Sekreterare:... Ordförande:... Justerande:... 2009-04-27 35 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.28 Beslutande Övriga deltagare Utses justera Brita Edholm, (fp), ordförande Anna Palm, (m), 1:e vice ordförande Johan Svanberg, (m), tjg ersättare Gunilla

Läs mer

Håkan Johansson (M), ordförande Annicki Oscarsson (KD) Lena Lago-Berg (ÖP) Mikael Brickarp (KD) Jan-Olof Segersson (C) Pär Sveningson (S)

Håkan Johansson (M), ordförande Annicki Oscarsson (KD) Lena Lago-Berg (ÖP) Mikael Brickarp (KD) Jan-Olof Segersson (C) Pär Sveningson (S) 2011-06-13 1 Plats och tid Beslutande Sammanträde i Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 9 maj 2011 kl 14:00-15:30 Håkan Johansson (M), ordförande Annicki Oscarsson (KD) Lena Lago-Berg

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret

Barn- och utbildningskontoret 1(17) Plats och tid Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00 16.30 ande Ledamöter Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Måns Nilsson (S) Anneli Björck-Andersson (S) Sven-Olov

Läs mer

Krister Olsson (S) Agnetha Persson (C) Thomas Löfgren (M) Anneli Persson (S) Pernilla Ekelund (FP)

Krister Olsson (S) Agnetha Persson (C) Thomas Löfgren (M) Anneli Persson (S) Pernilla Ekelund (FP) Sida 1/7 Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.20 14.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S) Agnetha Persson (C) Thomas Löfgren (M) Anneli Persson (S) Pernilla Ekelund (FP) Övriga deltagare

Läs mer

Kristine Hästmark (M), ordförande Annie Fredriksen (S), 1:vice ordförande Nelly Palma Jansson (KD) Lizbeth Johansson (C) Jessica Källberg (S)

Kristine Hästmark (M), ordförande Annie Fredriksen (S), 1:vice ordförande Nelly Palma Jansson (KD) Lizbeth Johansson (C) Jessica Källberg (S) 1(15) Plats och tid Ku-kontorets konferensrum 15.00 Beslutande Kristine Hästmark (M), ordförande Annie Fredriksen (S), 1:vice ordförande Nelly Palma Jansson (KD) Lizbeth Johansson (C) Jessica Källberg

Läs mer

Kommunstyrelsens kanslienhet

Kommunstyrelsens kanslienhet BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-01-19 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 09:00 12:30 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S) Laila Andrén (S) till kl. 11:00, 1-8 Tobias Holmberg (S), ers

Läs mer

Johan Svanberg, (m), ersättare. Justeringens plats Kommunhuset och tid 2008-04-07, kl 16.30 Paragrafer 15-21. Ordförande:... Justerande:...

Johan Svanberg, (m), ersättare. Justeringens plats Kommunhuset och tid 2008-04-07, kl 16.30 Paragrafer 15-21. Ordförande:... Justerande:... 2008-03-31 18 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30 Beslutande Övriga deltagare Utses justera Brita Edholm, (fp), ordförande Anna Palm, (m), 1:e vice ordförande Ingemar Kristensson, (m), ledamot Helene

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-09-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-09-05 1 Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-09-05 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 54 Ekonomisk redovisning, första halvåret 2008 55 Kommentarer till sifferbudget 2009 56 Revidering

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Lessebo kommunhus kl 17.00-19.45 ande Ragnar Lindberg (s) ordf. Gerd Johansson (c) vice.ordf. Mona Wirkander (s) Lars Altgård (s) Lina Cesar (s) Dragomir Zekic (s) Kristina Ericsson

Läs mer

Utbildningsnämnden 2012-09-26 1 (9)

Utbildningsnämnden 2012-09-26 1 (9) Utbildningsnämnden 2012-09-26 1 (9) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult onsdagen den 26 september kl. 9.00 14.45 Beslutande Bodil Hansen (M), ordförande Jan Nordström (M) Inga Karlsson (M) Claes Lindahl

Läs mer

Sammanträdesdatum Barn-och utbildningsnämndens arbetsutskott Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset, kl. 08:

Sammanträdesdatum Barn-och utbildningsnämndens arbetsutskott Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset, kl. 08: fe?l o Barn-och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-11-08 1 Plats och tid Beslutande Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset, kl. 08:00-10.00 Sofia Söderström (S), ordförande Kristina Bäckman (M) Agneta

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset, kl. 08:00-09:30. Sofia Söderström (S), ordförande Kristina Bäckman (M) Bengt Nilsson (S)

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset, kl. 08:00-09:30. Sofia Söderström (S), ordförande Kristina Bäckman (M) Bengt Nilsson (S) fe fl 5, Malung-Salens kommun Sammanträdesprotokoll 2018-08-20 1 Plats och tid Beslutande Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset, kl. 08:00-09:30 Sofia Söderström (S), ordförande Kristina Bäckman (M) Bengt

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2011-05-18 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2011-05-18 1(10) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2011-05-18 1(10) Plats och tid Öckerösalen, kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 19.55 Beslutande Ledamöter Kerstin Torsede (FP), ordförande Mia Thylander (M), Lars

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare: Erling Persson (GPKS) Britta Aasvold (M) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 131-137 Eva Nilsson

Ej tjänstgörande ersättare: Erling Persson (GPKS) Britta Aasvold (M) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 131-137 Eva Nilsson 1(9) Plats och tid Näringslivscenter i Osby klockan 13.00-14.25 Beslutande Mats Ernstsson (C), ordförande Ingmar Bernthsson (S), vice ordförande Pontus Plantman (M) Susanne Colldin (S) ersätter Monica

Läs mer

Personalutskottet 2012-11-15

Personalutskottet 2012-11-15 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2012-11-15, kl 0900-1200 ande Jan Larsson, S Pirkko Heikkilä, V Laila Mäki, S Övriga deltagande Gösta Lindmark, administrativ

Läs mer

Thom Ericsson ANSLAG/BEVIS

Thom Ericsson ANSLAG/BEVIS Arbets- och näringslivsnämndens arbetsutskott 2015-09-16 1 (12) Plats och tid Arbets- och näringslivskontoret, Centrumhuset i Hyltebruk, kl. 13:00-14:00 Beslutande Göran Edberg (S), ordförande Birgitta

Läs mer

Datum. ... Yvonne Gustafsson. ... Roger Eklund. ... Stefan Lundborg. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

Datum. ... Yvonne Gustafsson. ... Roger Eklund. ... Stefan Lundborg. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Skogsbrynets förskoleenhet, Köping, kl 14.00 16.40 ande Övriga deltagande Roger Eklund (S), ordf. Viveca Sandberg (S) Gina Lisegran (S) Ivan Arancibia Silva (S)

Läs mer

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2013-10-03

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2013-10-03 INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2013-10-03 BUN 68 ANMÄLAN AV ÖVRIGA FRÅGOR... 1 BUN 69 ARBETSMILJÖFRÅGOR... 2 BUN 70 UPPFÖLJNING AV GENOMFÖRD INTERNKONTROLL, AUGUSTI 2013... 3 BUN 71

Läs mer

Utbildningsnämnden 2011-05-24 1. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 10.00-12.00, 13.30-14.30, 14.30-15.00, 15.30-16.

Utbildningsnämnden 2011-05-24 1. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 10.00-12.00, 13.30-14.30, 14.30-15.00, 15.30-16. Utbildningsnämnden 2011-05-24 1 Plats och tid Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 10.00-12.00, 13.30-14.30, 14.30-15.00, 15.30-16.30 Närvarande och beslutande Enligt förteckning

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-28 1 (16)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-28 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-28 1 (16) Plats och tid: Kommunkontoret sammanträdesrum Ängen, kl. 09.30-14.15 Beslutande: Karin Skärby (c), ordförande Kerstin Almqvist (m) Torbjörn Mellgren (s) Ulrik

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2012-08-30

Utbildningsnämndens protokoll 2012-08-30 Datum: Torsdag den 30 augusti 2012 Tid: 16.00-18.40 Plats: Östra roten, kommunhuset Älvkullen Paragrafer: 42-51 Utses att justera: Lars Ivarsbo (c) Underskrifter: Sekreterare Ordförande Justerare Julia

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. 2015-09-07 Klockan 14.30-15.55 Rådhuset, sammanträdesrum Kyrkheddinge 56-66

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. 2015-09-07 Klockan 14.30-15.55 Rådhuset, sammanträdesrum Kyrkheddinge 56-66 1(17) Sammanträde Sammanträdesda tum: Sammanträdes tid: Plats: Paragrafer: Beslutande: 2015-09-07 Klockan 14.30-15.55 Rådhuset, sammanträdesrum Kyrkheddinge 56-66 Nino Vidovic (M) ordförande Laila Olsen

Läs mer

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1 (18) Paragrafer 33-48 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, 19.00-21.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Madeleine Atlas (C), ordförande Helena Dådring (M) Fredrik Hammarstrand (M) Bodil

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och utbildningsnämnden 2012-06-20 1 Plats och tid Beslutande Skolkansliet, Malung Kl. 09.00-11.30 Sofia Söderström (S), ordförande Mikael Ågren (M), vice ordförande Thomas Fehrm (V) Bengt Nilsson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Nr Sida

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Nr Sida 2015-10-19 A7 1(13) Plats och tid Tjäderns sammanträdesrum, kommunkontoret kl 09.00 16.05. Beslutande Anna-Karin Vernberg, M, ordförande Karl Dumky, M Andreas Sihvonen, S Per-Göran Skoog, S Eva Nilsson,

Läs mer

Sammanträdesdatum Barn-och utbildningsnämnden Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset Malung, kl.

Sammanträdesdatum Barn-och utbildningsnämnden Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset Malung, kl. fe> O Barn-och utbildningsnämnden 2016-05-02 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset Malung, kl. 09:00-12:40/ Beslutande Sofia Söderström (S), ordförande Bengt Nilsson (S) Lilian Olsson (S)

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Sal 114 14:00-16:00 ande Anders Tell, ordförande. Fredrik Axelsson (M), vice ordf. Malin Emilson (S) Qazim Hasanaj (S) Emma Bruce (S) Anna Pettersson (S) Magnus

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-02-27 1 Plats och tid Beslutande Skolkansliet, Malung Kl. 08.00-10.00 Sofia Söderström (S), ordförande Ann-Christine Tangen (M) Thomas Fehrm (V) Övriga

Läs mer

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2014-03-06 kl 10 00-15 30

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2014-03-06 kl 10 00-15 30 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2014-03-06 kl 10 00-15 30 Beslutande Johnny Holmgren (FP) ordförande Ulf Vidman (M) Eva-Marie Stabbfors (KD) Lilian

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2013-06-26 1 (14)

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2013-06-26 1 (14) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2013-06-26 1 (14) Plats och tid Beslutande Barn- och ungdomskontorets sammanträdesrum 13:00 15:15 Tommy Edenholm (KV) ordförande Magnus Rasmusson (S) vice ordförande

Läs mer

Ä Sammanträdesdatum Barn-och utbildningsnämnden ^ 1

Ä Sammanträdesdatum Barn-och utbildningsnämnden ^ 1 Ä Malung-Salens kommun Barn-och utbildningsnämnden 2016-08-31 ^ 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset Malung, kl. 09:00-12:10 Beslutande Sofia Söderström, ordförande Bengt Nilsson (S) Lilian

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2009-04-23 47 Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 14.00 15.00 Beslutande Sven Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Maja Bäckström (S) Jasna L Martinsson (M) Robin

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-06 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-11.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) Christin Löfstrand (V) Tom Martinsson (M) Hans-Petter

Läs mer

Margit Fernmo (KD) ledamot Irene Sundelius (FP) ledamot Marianne Kjellkvist (S) tjänstgörande ersättare. Christer Svanström (FP) ersättare

Margit Fernmo (KD) ledamot Irene Sundelius (FP) ledamot Marianne Kjellkvist (S) tjänstgörande ersättare. Christer Svanström (FP) ersättare 2010-12-09 144 Beslutande organ Plats och tid Vadsbogymnasiet, A10, kl 17.30-20.00 Beslutande Tommy Pettersson (S) ordförande Charlotte Matsson (M) vice ordförande Tuula Ojala (S) ledamot Claes-Göran Henriksson

Läs mer

Malung-Sälens kommun Sammanträdesprotokol!

Malung-Sälens kommun Sammanträdesprotokol! .o Malung-Sälens kommun Sammanträdesprotokol! Barn-och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-09-14 1 Plats och tid Skolkansliet, kommunhuset Malung, kl. 08:00-10:30 Beslutande Sofia Söderström (S), ordförande

Läs mer

Lars Bennersten, förvalningschef Karin Strutz, förvaltningsekonom Ulrika Björnberg, lärare och Anna Nilsson, kurator 25 Anna Andersson, boendechef 14

Lars Bennersten, förvalningschef Karin Strutz, förvaltningsekonom Ulrika Björnberg, lärare och Anna Nilsson, kurator 25 Anna Andersson, boendechef 14 DALS-EDS KOMMUN FOKUS-nämnden Sammanträdesprotokoll 2012-03-14 Plats och tid Kommunkontoret, 2012-03-14, kl 08.30-12.30 Beslutande Britta Carlén (c), ordförande Elisabet Forsdahl (c) Kerstin Johansson

Läs mer

Barn-och utbildningsnämnden

Barn-och utbildningsnämnden o Sammarttricfesprototal 1 Sammariträdesdatum Barn-och utbildningsnämnden 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Malurtg KL 09.00-12.45 Sofia Söderström (S), ordförande Bengt Nilsson (S) Lilian Olsson

Läs mer

... Kristina Bäckman

... Kristina Bäckman Maiung-Saiens Kommn Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoli Samrnanträdesdatum 2015-Ö4-15 Sida 1 Plats och tid Beslutande Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, kl. 08:00-10.30

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-11-25 1. Tobias Birgersson, ekonomistrateg. Sekreterare...Paragrafer 69-74 Erik Hansson

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-11-25 1. Tobias Birgersson, ekonomistrateg. Sekreterare...Paragrafer 69-74 Erik Hansson Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-11-25 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 13.00-15.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer