Barn- och Utbildningsnämnden (20)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barn- och Utbildningsnämnden 2007-01-22 1 (20)"

Transkript

1 Barn- och Utbildningsnämnden (20) Plats och tid Tingshuset, måndagen den 22 januari 2007, kl Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Leif Karlsson (c) ordförande Ingridh Anderén (m) David Brorsson (m) tjänstgör för Margaretha Malmsjö (m) Keijo Laine (kd) Rolf Söderlund (s) vice ordförande Barbro Orrestrand (s) Hillevi Johannesson (s) Krister Schwartz (kd) Gunilla Magnusson (s) Joakim Hjelm (s) Martin Barkstedt, Barn- och utbildningschef Anna Ligården, utvecklingsledare Nina Sjöberg, ekonom Lisa Wikström, utredare/nämndsekreterare Personalföreträdare Sylvia Johansson, Lärarförbundet, till och med 8 Annika Sundström, Lärarförbundet, till och med 8 Övriga - Tid och plats för justering Barn- och utbildningsförvaltningen, måndagen den 29 januari 2007, kl Paragrafer 1-13 Underskrifter Sekreterare Lisa Wikström Ordförande Leif Karlsson Justerande Ingridh Anderén

2 Barn- och Utbildningsnämnden (20) BOLLEBYGDS KOMMUN ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Barn- och Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum för anslags uppsättande Sista dag för överklagande för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Barn- och Utbildningsförvaltningen Underskrift/anslaget av

3 Barn- och Utbildningsnämnden (20) Ärenden 1 Fastställande av dagordning 2 Anmälningsärenden 3 Redovisning av delegationsbeslut 4 Förvaltningschefen informerar 5 Nulägesrapport om situationen inom förskolan 6 Redovisning av resultat brukarenkäter 7 Revidering av Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan för Konsekvensbeskrivning av internbudget Planeringsförutsättningar Anhållan om uppförande av nya förskolelokaler i Töllsjö 11 Ansökan om skolskjuts från Geskeby 12 Redovisning av åtgärder enligt handlingsprogrammet för skydd mot olyckor 13 Val till kommunala handikapprådet

4 Barn- och Utbildningsnämnden (20) 1 Fastställande av dagordning Barn- och Utbildningsnämndens beslut Barn- och Utbildningsnämnden beslutar att godkänna den föreslagna dagordningen.

5 Barn- och Utbildningsnämnden (20) 2 Dnr: BUN 2007/02 Anmälningsärenden Följande ärenden anmäls till Barn- och Utbildningsnämnden: - Statistik om slutbetyg från grundskolan våren 2006, statistiksammanställning från Skolverket inkommen , Dnr BUN 2007/25. - Beskrivande data om förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning 2006 (Skolverkets rapport nr 283), Dnr BUN 2007/18. - Skolverkets lägesbedömning 2006 (Skolverkets rapport nr 288), inkommen , Dnr BUN 2007/17. - Fastställande av statsbidrag för maxtaxa och kvalitetssäkrande åtgärder år 2007, Skolverkets beslut daterat , Dnr 2007/16. - Skolverkets allmänna råd för likabehandling, Dnr BUN 2006/54. - Åtgärder för förbättrat elevvårdsarbete, skrivelse från personalen Bolleygdskolan år 7-9, inkommen , Dnr BUN 2007/26. - Protokoll fört vid förvaltningens samverkansgrupp Barn- och Utbildningsnämndens beslut Barn- och Utbildningsnämnden beslutar att godkänna anmälningsärendena. Akten

6 Barn- och Utbildningsnämnden (20) 3 Dnr: BUN 2007/03 Redovisning av delegationsbeslut Följande delegationsbeslut redovisas för Barn- och Utbildningsnämnden: 1. Beslut om anpassad studiegång. Barn- och Utbildningsnämndens beslut Barn- och Utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut. Akten

7 Barn- och Utbildningsnämnden (20) 4 Förvaltningschefen informerar Information ges inom följande områden: - Alkolås på skolskjutsbussarna i Bollebygd som enda kommun i Sjuhärad. - Konsekvenser av stormen i förra veckan. - Ny förskolepaviljong vid Odensgården. - IV-programmets lokaler i Allaktivitetshuset. Barn- och Utbildningsnämndens beslut Barn- och Utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen. -

8 Barn- och Utbildningsnämnden (20) 5 Dnr BUN 2007/19 Nulägesrapport om situationen inom förskolan Förvaltningschef Martin Barkstedt redovisar aktuell statistik rörande situationen inom förskolan. Barn- och Utbildningsnämndens beslut Barn- och Utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen. Akten

9 Barn- och Utbildningsnämnden (20) 6 Dnr: BUN 2007/22 Redovisning av resultat brukarenkäter Utvecklingsledare Anna Ligården redovisar övergripande resultat från genomförda brukarundersökningar Resultaten kommer att presenteras mer detaljerat för nämnden i ett senare skede. Barn- och Utbildningsnämndens beslut Barn- och Utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen. Akten

10 Barn- och Utbildningsnämnden (20) 7 Dnr: BUN 2006/07 Revidering av Barn- och Utbildningsnämndens verksamhetsplan för 2007 Den 23 oktober 2006, 115, fattade Barn- och Utbildningsnämnden beslut om verksamhetsplan I planen framgick dock att två av effektmålen som utarbetats med utgångspunkt i Kommunfullmäktiges inriktningsmål (återfinns på s. 2 i verksamhetsplanen), inte var fastställda och därmed skulle revideras. För att följa upp måluppfyllelsen av nämndens effektmål genomförs årligen brukarenkäter till elever och föräldrar. Utifrån resultaten sätter Barn- och Utbildningsnämnden nya mål års resultat, som vid beslutet för verksamhetsplanen ej var klart, används som utgångspunkt för att sätta nya mål för För ärendet aktuella handlingar Barn- och Utbildningsnämndens verksamhetsplan 2007, antagen Barn- och Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad Preliminära resultat av brukarenkäter 2006, presenterade vid Barn- och Utbildningsnämndens sammanträde Barn- och Utbildningsnämndens beslut Barn- och Utbildningsnämnden beslutar att revidera sin verksamhetsplan för 2007 vad gäller effektmål angående delaktighet och inflytande (s. 2 i den verksamhetsplan som antogs av Barn- och Utbildningsnämnden ) enligt följande: Andelen elever som planerar med sin lärare vad de ska arbeta med för att nå målen i de olika ämnena skall öka till minst 80 %. Andelen föräldrar som är nöjda eller mycket nöjda sin möjlighet att påverka verksamheten som bedrivs i förskola/familjedaghem skall öka till minst 80 %. Andelen föräldrar som är nöjda eller mycket nöjda sin möjlighet att påverka verksamheten som bedrivs i skolan skall öka till minst 65 %. Akten

11 Barn- och Utbildningsnämnden (20) 8 Dnr: BUN 2006/07 Konsekvensbeskrivning av internbudget 2007 Med anledning av internbudgeten för 2007 som antogs av Barn- och Utbildningsnämnden 12 december, 2006 återkommer förvaltningen med en första konsekvensbeskrivning. Förvaltningens konsekvensbeskrivning återfinns i Barn- och Utbildningsnämndens tjänsteskrivelse daterad För ärendet aktuella handlingar - Barn- och Utbildningsnämndens budget 2007, fastställd av Barn- och Utbildningsnämnden Barn- och Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut Barn- och Utbildningsnämnden beslutar att godkänna konsekvensbeskrivningen av åtgärder föranledda av internbudget 2007, redovisade i tjänsteskrivelse daterad , samt ger förvaltningen i uppdrag att vidta föreslagna åtgärder. Yrkanden Barbro Orrestrand med instämmande av övriga ledamöter från oppositionen samt Leif Karlsson (c) yrkar att Barn- och Utbildningsnämnden beslutar att godkänna Barn- och Utbildningsförvaltningens förslag till konsekvensbeskrivning av åtgärder föranledda av internbudget 2007 och att ge förvaltningen i uppdrag att vidta föreslagna åtgärder inom alla verksamhetsområden utom förskoleverksamheten. Vad gäller konsekvensbeskrivningen för förskoleverksamheten yrkar Barbro Orrestrand (s) m. fl. att Barn- och Utbildningsnämnden beslutar enligt följande: Barn- och Utbildningsnämnden accepterar inte köer inom barnomsorgen och ett ökat barnantal i grupperna vilket konsekvensanalysen påvisar. Barn- och Utbildningsnämnden accepterar inte heller den personalpolitik som åtgärder föreslagna i förvaltningens konsekvensbeskrivning medför. Det finns en stor risk att kommunen förlorar kompetent personal. Barn- och Utbildningsnämnden finner att konsekvenser av internbudget 2007 inom förskoleverksamheten redovisade i förvaltningens konsekvensbeskrivning inte kan hanteras inom ramen för Barn- och Utbildningsnämndens internbudget Barn- och Utbildningsnämnden begär därför att konsekvenserna av internbudget 2007 för förskolan hanteras i Kommunfullmäktige. Beslutsgång Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut vad gäller konsekvensbeskrivning av åtgärder föranledda av internbudget 2007 beträffande samtliga verksamhetsområden utom förskolan. Ordförande ställer proposition på Barbro Orrestrands (s) förslag till beslut vad gäller förskoledelen och finner att nämnden beslutar i enlighet med detta.

12 Barn- och Utbildningsnämnden (20) Barn- och utbildningsnämndens beslut Barn- och Utbildningsnämnden beslutar att godkänna Barn- och Utbildningsförvaltningens förslag till konsekvensbeskrivning av åtgärder föranledda av internbudget 2007 och att ge förvaltningen i uppdrag att vidta föreslagna åtgärder inom alla verksamhetsområden utom förskoleverksamheten. Barn- och Utbildningsnämnden accepterar inte köer inom barnomsorgen och ett ökat barnantal i grupperna vilket konsekvensen påvisar. Barn- och Utbildningsnämnden accepterar inte heller den personalpolitik som åtgärder föreslagna i förvaltningens konsekvensbeskrivning medför. Det finns en stor risk att kommunen förlorar kompetent personal. Barn- och Utbildningsnämnden finner att konsekvenser av internbudget 2007 inom förskoleverksamheten redovisade i förvaltningens konsekvensbeskrivning inte kan hanteras inom ramen för Barn- och Utbildningsnämndens budget. Barn- och utbildningsnämnden begär därför att konsekvenserna av internbudget 2007 för förskolan hanteras i Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige Akten

13 Barn- och Utbildningsnämnden (20) 9 Dnr: KS 2006/236 Planeringsförutsättningar införde kommunen en ny planerings och budgetprocess. Som del i processen arbetas ett underlag fram, kallat för planeringsförutsättningar. Varje nämnd arbetar fram sina planeringsförutsättningar utifrån områdena omvärld och nämnd. Därefter sammanfattas alla nämnders planeringsförutsättningar centralt till ett dokument, vilket kompletteras med områdena ekonomi och politik. Det samlade dokumentet, planeringsförutsättningarna för Bollebygds kommun , behandlas därpå i kommunstyrelsen. Planeringsförutsättningarna kommer att ligga till grund för budgetberedning 1. I Barn- och Utbildningsnämndens planeringsförutsättningar beskrivs den nya regeringens aviseringar i budgetpropositionen 2006/07. I budgetpropositionen aviserar regeringen bl.a. förändrad inriktning på skollagen, obligatoriska kontrollstationer i år 3, 5 och 8 och införande av betyg from år 6 och förändrad inriktning på skollagen. I planeringsförutsättningarna framförs också det rekryteringsbehov som nämnden har även fortsättningsvis avseende förskollärare och fritidspedagoger. I planeringsförutsättningarna lyfts också framtida investeringsbehov med avseende på renovering av Bollebygdskolan och Örelundskolan samt nybyggnation av 2-3 nya förskolor i tätorten med 4-6 avdelningar. Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut Barn- och Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till planeringsförutsättningar för Yrkanden Rolf Söderlund (s) med instämmande av övriga ledamöter från oppositionen yrkar att Barnoch Utbildningsnämnden beslutar att godkänna Planeringsförutsättningar enligt förvaltningens förslag, samt med följande tillägg under stycket Barn- och elevutveckling på s. 4: De tre senaste åren har förskoleverksamheten expanderat med ca 100 barn i Bollebygds kommun. Befolkningsprognoserna för barn i åldrarna 1-5 år visar att antalet barn fortsätter att öka även de kommande åren. Samtidigt ökar efterfrågan av förskoleverksamheten. Barn- och utbildningsnämnden har sedan några år tillbaks i uppdrag från kommunstyrelsen att minska enhetskostnaderna för förskoleverksamheten. Samtidigt finns den politiska målsättningen att erbjuda full behovstäckning. Barnoch utbildningsnämnden avser därför att återkomma i budgetunderlaget med en närmare beskrivning av effekter för förskoleverksamheten av nämnda beslut kopplat till förskoleverksamhetens faktiska utveckling. I samband med den redovisningen avser Barn- och utbildningsnämnden att sätta Bollebygds faktiska uppgifter om bl.a. barngruppernas storlek och personaltäthet i relation till Skolverkets kommentarer i "Allmänna råd för Kvalitet i förskolan". Skolverket menar att det inte finns belägg för att en viss gruppstorlek eller personaltäthet är optimal i alla sammanhang eftersom bl. a. personalens kompetens och lokalernas storlek har betydelse vidbedömningen av en lämplig gruppstorlek. Skolverket lyfter dock fram att

14 Barn- och Utbildningsnämnden (20) en grupp om cirka 15 barn kan utgöra ett riktmärke för att barnen skall utvecklas på att ett optimalt sätt. För ärendet aktuella handlingar Barn- och Utbildningsförvaltningens förslag till Planeringsförutsättningar Barn- och Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad Barn- och utbildningsnämndens beslut Barn- och Utbildningsnämnden beslutar att godkänna Planeringsförutsättningar enligt förvaltningens förslag, samt med följande tillägg under stycket Barn- och elevutveckling på s. 4: De tre senaste åren har förskoleverksamheten expanderat med ca 100 barn i Bollebygds kommun. Befolkningsprognoserna för barn i åldrarna 1-5 år visar att antalet barn fortsätter att öka även de kommande åren. Samtidigt ökar efterfrågan av förskoleverksamheten. Barn- och utbildningsnämnden har sedan några år tillbaks i uppdrag från kommunstyrelsen att minska enhetskostnaderna för förskoleverksamheten. Samtidigt finns den politiska målsättningen att erbjuda full behovstäckning. Barnoch utbildningsnämnden avser därför att återkomma i budgetunderlaget med en närmare beskrivning av effekter för förskoleverksamheten av nämnda beslut kopplat till förskoleverksamhetens faktiska utveckling. I samband med den redovisningen avser Barn- och utbildningsnämnden att sätta Bollebygds faktiska uppgifter om bl.a. barngruppernas storlek och personaltäthet i relation till Skolverkets kommentarer i "Allmänna råd för Kvalitet i förskolan". Skolverket menar att det inte finns belägg för att en viss gruppstorlek eller personaltäthet är optimal i alla sammanhang eftersom bl. a. personalens kompetens och lokalernas storlek har betydelse vidbedömningen av en lämplig gruppstorlek. Skolverket lyfter dock fram att en grupp om cirka 15 barn kan utgöra ett riktmärke för att barnen skall utvecklas på att ett optimalt sätt. Kommunstyrelsen Akten

15 Barn- och Utbildningsnämnden (20) 10 Dnr: BUN 2007/20 Anhållan om uppförande av nya förskolelokaler i Töllsjö I Töllsjö bedrivs förskoleverksamhet vid avdelningarna Blåbäret och Tigern i lokaler som måste ersättas från och med hösten De nuvarande lokalerna tas i anspråk av andra verksamheter inom kommunen och därmed har de två förskoleavdelningarna inga lokaler att bedriva verksamhet i vid terminsstarten hösten För ärendet aktuella handlingar Barn- och Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut Barn- och Utbildningsnämnden anhåller om att Kommunstyrelsen inför höstterminen 2007 uppför förskolelokaler i Töllsjö motsvarande två avdelningar. Barn- och Utbildningsnämnden anhåller vidare om tilläggsanslag för förskolelokaler i Töllsjö motsvarande två avdelningar enligt följande: - hyres- och driftskostnader motsvarande 500 tkr, baserat på en investeringskostnad om 7 miljoner kronor, - inventarier motsvarande 200 tkr. Barn- och utbildningsnämndens beslut Barn- och Utbildningsnämnden anhåller om att Kommunstyrelsen inför höstterminen 2007 uppför förskolelokaler i Töllsjö motsvarande två avdelningar. Barn- och Utbildningsnämnden anhåller vidare om tilläggsanslag för förskolelokaler i Töllsjö motsvarande två avdelningar enligt följande: - hyres- och driftskostnader motsvarande 500 tkr, baserat på en investeringskostnad om 7 miljoner kronor, - inventarier motsvarande 200 tkr. Kommunstyrelsen

16 Barn- och Utbildningsnämnden (20) 11 Dnr: BUN 2006/149 Ansökan om skolskjuts från Geskeby Helena Gäskeby och Marie Nyström Rahmer har inkommit med ansökan om skolskjuts för de egna barnen från Geskeby. Idag är den skolskjutshållplats där barnen hämtas placerad vid Kärret, ca 2 km. från familjernas hem. Barnen har tidigare hämtats i Geskeby. För ärendet aktuella handlingar Barn- och Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad Angående skolskjuts för Anna Gäskeby, ansökan inkommen Barn- och Utbildningsförvaltningens förslag till beslut Barn- och Utbildningsnämnden beslutar att avslå Helena Gäskebys och Marie Nyström- Rahners ansökan om skolskjuts för de egna barnen från Geskeby. Enligt skollagen 4 Kap 7 är hemkommunen skyldig att sörja för att det för eleverna i grundskolan anordnas kostnadsfri skolskjuts, om sådan behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållandena, funktionshinder hos en elev eller någon annan särskild omständighet. Barn- och Utbildningsnämnden bedömer att det inte föreligger skyldighet enligt skollagen 4 kap 7 för att bevilja skolskjuts från hemmet för de elever som ansökan gäller. Vid bedömningen av ärendet har inte framkommit omständigheter som motiverar att skolskjuts från hemmet beviljas med hänsyn tagen till färdvägens längd, trafikförhållandena eller funktionshinder hos en elev. Någon annan särskild omständighet bedöms inte heller föreligga. Barn- och Utbildningsnämnden beslutar även att flytta nuvarande skolskjutshållplats vid Kärret till avtagsväg Skogslund. Barn- och Utbildningsnämndens beslut Barn- och Utbildningsnämnden beslutar att avslå Helena Gäskebys och Marie Nyström- Rahners ansökan om skolskjuts för de egna barnen från Geskeby. Enligt skollagen 4 Kap 7 är hemkommunen skyldig att sörja för att det för eleverna i grundskolan anordnas kostnadsfri skolskjuts, om sådan behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållandena, funktionshinder hos en elev eller någon annan särskild omständighet. Barn- och Utbildningsnämnden bedömer att det inte föreligger skyldighet enligt skollagen 4 kap 7 för att bevilja skolskjuts från hemmet för de elever som ansökan gäller. Vid bedömningen av ärendet har inte framkommit omständigheter som motiverar att skolskjuts från hemmet beviljas med hänsyn tagen till färdvägens längd, trafikförhållandena eller

17 Barn- och Utbildningsnämnden (20) funktionshinder hos en elev. Någon annan särskild omständighet bedöms inte heller föreligga. Barn- och Utbildningsnämnden beslutar även att flytta nuvarande skolskjutshållplats vid Kärret till avtagsväg Skogslund. Helena Gäskeby Marie Nyström-Rahne Anna Carin Lindgrenr Akten

18 Barn- och Utbildningsnämnden (20) 12 Dnr: BUN 2007/21 Redovisning av åtgärder enligt handlingsprogrammet för skydd mot olyckor Enligt Kommunfullmäktiges beslut ska Kommunstyrelsen och varje nämnd, i mars varje år, redovisa vilka förebyggande åtgärder som vidtagits under året för att motverka och lindra olyckor. Redovisningen ska även omfatta de åtgärder som anges i handlingsprogrammet avdelning 3, förteckning över prioriterade åtgärder. Varje nämnd tar upp detta som ett separat ärende under januarisammanträdet, därefter lämnas ärendet till Kommunfullmäktige som behandlar ärendet. Det ska klart framgå vilka åtgärder som vidtagits respektive återstår och när det är planerat att vidta åtgärden. För ärendet aktuella handlingar Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad Barn- och Utbildningsförvaltningens förslag till beslut Barn- och Utbildningsnämnden redovisar åtgärder enligt handlingsprogrammet för skydd mot olyckor enligt följande: Utbildning och övning vid brand, utrymning och första hjälpen Åtgärdsplan för el- tele- och IT-bortfall Åtgärdsplan för omhändertagande av verksamheten efter totalbrand i fastighet Upprätta rutiner för säkerheten på förskolor och skolor till exempel: Regelbunden översyn av idrottsredskap Regelbunden översyn av lekplatser Information och utbildning avseende säkerhetsrutiner på förskola och skola ska ha genomförts för all personal. Rutiner för detta vid nyanställning samt för vikarier. Krav på närvaro samt kunskap om att hantera olycksfall ska finnas hos vuxna vid utflykter med barn/elever. Idrotts- och fritidssäkerhet Utrymning har övats inom förvaltningens verksamheter. Utbildning har inte genomförts men planeras inför det kommande året inom delar av verksamheten. Har ej upprättats Har ej upprättats Rutiner finns inom vissa områden: Översyner av lekplatser och idrottsredskap görs kontinuerligt och vid årliga arbetsmiljöronder. Information om säkerhetsrutiner ges vid nyanställningar. Rutiner för tillsyn och vuxnas närvaro finns. Handlingsplan för åtgärder vid barns försvinnande har upprättats inom förskoleverksamheten. Rutiner för idrotts- och fritidssäkerhet har inte upprättats.

19 Barn- och Utbildningsnämnden (20) Barn- och Utbildningsnämndens beslut Barn- och Utbildningsnämnden redovisar åtgärder enligt handlingsprogrammet för skydd mot olyckor enligt följande: Utbildning och övning vid brand, utrymning och första hjälpen Åtgärdsplan för el- tele- och IT-bortfall Åtgärdsplan för omhändertagande av verksamheten efter totalbrand i fastighet Upprätta rutiner för säkerheten på förskolor och skolor till exempel: Regelbunden översyn av idrottsredskap Regelbunden översyn av lekplatser Information och utbildning avseende säkerhetsrutiner på förskola och skola ska ha genomförts för all personal. Rutiner för detta vid nyanställning samt för vikarier. Krav på närvaro samt kunskap om att hantera olycksfall ska finnas hos vuxna vid utflykter med barn/elever. Idrotts- och fritidssäkerhet Utrymning har övats inom förvaltningens verksamheter. Utbildning har inte genomförts men planeras inför det kommande året inom delar av verksamheten. Har ej upprättats Har ej upprättats Rutiner finns inom vissa områden: Översyner av lekplatser och idrottsredskap görs kontinuerligt och vid årliga arbetsmiljöronder. Information om säkerhetsrutiner ges vid nyanställningar. Rutiner för tillsyn och vuxnas närvaro finns. Handlingsplan för åtgärder vid barns försvinnande har upprättats inom förskoleverksamheten. Rutiner för idrotts- och fritidssäkerhet har inte upprättats. Kommunstyrelsen

20 Barn- och Utbildningsnämnden (20) 13 Dnr: BUN 2007/23 Val av ledamöter till kommunala handikapprådet Enligt kommunala handikapprådets reglemente, antaget av Kommunfullmäktige , ska i handikapprådet finnas 1 ledamot och 1 ersättare från Kommunstyrelse, Omsorgsnämnd, Barn- och Utbildningsnämnd samt Byggnads- och miljönämnd. Respektive nämnd utser dessa. Barn- och Utbildningsnämnden har således att utse ny ledamot samt ersättare för mandatperioden 1 januari december Barn- och Utbildningsnämndens beslut Barn- och Utbildningsnämnden beslutar att utse Ingridh Anderén (m) till ledamot och Hillevi Johannesson (s) till ersättare i kommunala handikapprådet för mandatperioden 1 januari december Kommunala handikapprådet Personalavdelningen Akten

Barn- och utbildningsnämnden 2008-11-24 1 (15)

Barn- och utbildningsnämnden 2008-11-24 1 (15) Barn- och utbildningsnämnden 2008-11-24 1 (15) Tid och plats Måndagen den 24 november 2008 klockan 16.50 19.10, Örelundskolan Ajournering kl. 17.20-17.45 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän

Läs mer

Barn- och Utbildningsnämnden 2008-02-25 1 (20)

Barn- och Utbildningsnämnden 2008-02-25 1 (20) Barn- och Utbildningsnämnden 2008-02-25 1 (20) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Personalföreträdare Tid och plats för justering Måndagen den 25 februari 2008 klockan 16.00

Läs mer

Barn- och Utbildningsnämnden (14)

Barn- och Utbildningsnämnden (14) Barn- och Utbildningsnämnden 2007-09-24 1 (14) Plats och tid Hjortviken, kl. 15.00 16.10 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Leif Karlsson (c), ordförande Ingridh Anderén (m) Margaretha Malmsjö

Läs mer

Barn- och Utbildningsnämnden (13)

Barn- och Utbildningsnämnden (13) Barn- och Utbildningsnämnden 2008-05-26 1 (13) Tid och plats Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Måndagen den 26 maj 2008 klockan 16.00 17.30, Tingshuset Leif Karlsson (c) Ingridh Anderén

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30 Beslutande Övriga deltagare Björn Andreasson, (m), ordförande Ingemar Kristensson, (m), ledamot Johan Svanberg, (m), ledamot Brita Edholm, (fp),

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-07 1 (11)

Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-07 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-07 1 (11) Tid och plats Måndagen den 7 december 2009 klockan 15.00 16.40, Hällsnäs konferens, Mölnlycke Ajournering kl.15.50-16.10 Beslutande Övriga närvarande Ersättare

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2008-09-03 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2008-09-03 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2008-09-03 1 Plats och Tid Norrtull, kl 08.00 11.50 Beslutande Kjell Kaså (c), ordförande Ann-Louise Svensson (c) Gun-Britt Larsson (fp) Michael Karlsson (s), v ordf Laila

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

Barn- och Utbildningsnämnden 2008-01-28 1 (21)

Barn- och Utbildningsnämnden 2008-01-28 1 (21) Barn- och Utbildningsnämnden 2008-01-28 1 (21) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Måndagen den 28 januari 2008 klockan 16.00 17.15, Hjortviken konferens, Hindås Leif Karlsson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-19 1 (22)

Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-19 1 (22) Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-19 1 (22) Plats och tid Hjortviken konferens, måndagen den 19 mars 2007, kl. 16.00-19.15 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Leif Karlsson (c) ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsens kanslienhet

Kommunstyrelsens kanslienhet BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-01-19 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 09:00 12:30 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S) Laila Andrén (S) till kl. 11:00, 1-8 Tobias Holmberg (S), ers

Läs mer

Omsorgsnämnden 2009-05-28 1 (18)

Omsorgsnämnden 2009-05-28 1 (18) Omsorgsnämnden 2009-05-28 1 (18) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 28 maj 2009, kl. 16.00-18.20 Ajournering kl.17.10-17.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande

Läs mer

97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011.

97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-08-31 95 Meddelanden. 96 Anmälan om delegationsbeslut. 97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011. 98 Information budget 2012. 99 Den framtida gymnasieskolan

Läs mer

Barn- och Utbildningsnämnden 2008-03-26 1 (24)

Barn- och Utbildningsnämnden 2008-03-26 1 (24) Barn- och Utbildningsnämnden 2008-03-26 1 (24) Plats och tid Onsdagen den 26 mars 2008 klockan 16.00 18.40, Tingshuset Ajournering kl. 18.00-18.30 Beslutande Leif Karlsson (c), ordförande 28-38 Krister

Läs mer

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2013-10-03

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2013-10-03 INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2013-10-03 BUN 68 ANMÄLAN AV ÖVRIGA FRÅGOR... 1 BUN 69 ARBETSMILJÖFRÅGOR... 2 BUN 70 UPPFÖLJNING AV GENOMFÖRD INTERNKONTROLL, AUGUSTI 2013... 3 BUN 71

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2011-11-07

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2011-11-07 1 (7) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 7 november 2011, kl 9.00 10.15 Beslutande Rolf Laestander (S), ordförande Åsa Adamsson (S), ledamot Bo Johansson (C), ledamot Maj Stenberg

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17 2010-10-27 1-17 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Kommunchef Svante Melander Utses

Läs mer

Justeringens plats Kommunhuset och tid 2009-05-04 kl 16.30 Paragrafer 28-34 sekr 12-17 Underskrifter Sekreterare:... Ordförande:... Justerande:...

Justeringens plats Kommunhuset och tid 2009-05-04 kl 16.30 Paragrafer 28-34 sekr 12-17 Underskrifter Sekreterare:... Ordförande:... Justerande:... 2009-04-27 35 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.28 Beslutande Övriga deltagare Utses justera Brita Edholm, (fp), ordförande Anna Palm, (m), 1:e vice ordförande Johan Svanberg, (m), tjg ersättare Gunilla

Läs mer

Lennart Ohlsson (C) ANSLAG/BEVIS

Lennart Ohlsson (C) ANSLAG/BEVIS Barn- och ungdomsnämnden 2015-04-22 1 (13) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid 2015-04-27 Familjecentralens sammanträdesrum Kl. 13:00-14:00 Maria Hedin (S) ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1(16) Plats och tid Härneviskolan, Bro kl 16.00 17.00 Inez Kapborg (M),1:e vice ordförande Beslutande Rolf Nersing (S), 2:e vice ordförande Yvonne Blomqvist (M) Birgitta Holmström (S) Åke Holm (MP) Nawal

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-28 1 (16)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-28 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-28 1 (16) Plats och tid: Kommunkontoret sammanträdesrum Ängen, kl. 09.30-14.15 Beslutande: Karin Skärby (c), ordförande Kerstin Almqvist (m) Torbjörn Mellgren (s) Ulrik

Läs mer

ARBETSMILJÖFRÅGOR... 1 BUN

ARBETSMILJÖFRÅGOR... 1 BUN INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2015-12-17 ÄRENDEN BUN 119 ARBETSMILJÖFRÅGOR... 1 BUN 120 BUDGETUPPFÖLJNING PER DEN 30 NOVEMBER 2015... 2 BUN 121 FÖRDELNING AV ENHETSBUDGETAR... 3 BUN

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Konferensrummet Yxningen, kl.13.30-16.45 Beslutande Ledamöter Mira Wedenberg, M, ordförande Emmelie Rexhell, S, vice ordförande Maria Eklund, S Erik Karlsson,

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16...

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16... 1 KS-rummet, Kommunhuset, Partille kl 18:00 20.20 Plats och tid 124-140 Pia Karlsson (FP) Margareta Lewander (M) Tom Ekwall (M) Anette Nord (KD) Leif Andersson (S) Susanne Carlsson (S) Margareta Björner

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-11-16. Innehåll. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-11-16. Innehåll. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-11-16 Innehåll Sammanträdesdag 56 Godkännande av ärendelista... 67 57 Budget 2016... 68 58 Statusrapport... 69 59 Ansökan om dispens från anställningsstopp...

Läs mer

Johan Svanberg, (m), ersättare. Justeringens plats Kommunhuset och tid 2008-04-07, kl 16.30 Paragrafer 15-21. Ordförande:... Justerande:...

Johan Svanberg, (m), ersättare. Justeringens plats Kommunhuset och tid 2008-04-07, kl 16.30 Paragrafer 15-21. Ordförande:... Justerande:... 2008-03-31 18 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30 Beslutande Övriga deltagare Utses justera Brita Edholm, (fp), ordförande Anna Palm, (m), 1:e vice ordförande Ingemar Kristensson, (m), ledamot Helene

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred 2015-03-18 kl. 13.30 18.00

Sessionssalen, Hultsfred 2015-03-18 kl. 13.30 18.00 Sammanträdesprotokoll 1 (19) 2015-03-18 Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred 2015-03-18 kl. 13.30 18.00 ande Pär Edgren, M Lennart Eklund, C Åsa Landberg, C Mikael lång, S Henrik Mellberg, S Dan Torkelsson,

Läs mer

Information - ungdomsenheten

Information - ungdomsenheten Bildningsnämnden 2015-04-27 1(20) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet, kl. 14.00 17.20 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Per Aspengren (S) vice ordförande Hans Bolin (S) ersätter Steinar Ruud

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn och utbildningsnämnden 2015-10-06. Administrativa avdelningen

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn och utbildningsnämnden 2015-10-06. Administrativa avdelningen 1 (18) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, 16.00 18.00 Beslutande Övriga närvarande Therése Gustafsson, Ordförande (FP) Daniel Markstedt, V Ordförande (S) Benny Moberg (KD) Bo Eriksson (FP) Jörgen Berglund

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 (9) Plats och tid Strömsvik måndag den 14 januari kl 10,30-14,30 Närvarande ersättare Beslutande Jonas Andersson (V) Ingemar Gustavsson (S) Jörgen Malmström (NB) vice ordförande Marie Lindh Eriksson

Läs mer

Gymnasienämnden 2003-01-28 1 (11)

Gymnasienämnden 2003-01-28 1 (11) Sammanträdesdatum 1 (11) Plats och tid Trenova, Östra vägen 1, 2003-01-28, kl 09.00-17.30 Beslutande Kjell Nilsson (s), ordförande Orvar Carlsson (kd), vice ordförande Gisela Holtersson (s), kl 10.30-12.00,

Läs mer

2014-11-24. Ajournering klockan 17.40 18.00

2014-11-24. Ajournering klockan 17.40 18.00 1(20) Plats och tid Tingshuset, måndagen den 24 november 2014, klockan 16.00 18-00 Ajournering klockan 17.40 18.00 Ordförande Fredrik Olofsson (C) ande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Fredrik Olofsson

Läs mer

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2014-06-11

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2014-06-11 2014-06-11 Sida 1 (22) Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2014-06-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) kan vissa uppgifter i protokollet vara borttagna (kryssade) Innehållsförteckning

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 2014-03-04 1 (12) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda, tisdagen den 4 mars 2014, kl. 13.15-17.45 Beslutande Johanna Haraldsson (S), ordförande Mikael Hahn (S) Henrik Tvarnö (S) från kl. 15.20 Henrik Freij

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Årjängs gymnasieskola, kl 15.30-19.55 Beslutande Annika Holmstrand (c) ordförande Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson (fp) Ulla-Britt Svensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-05-23 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.15 15.50 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen eller offentlighets- och sekretesslagen. Beslutande

Läs mer

Hillevi Lindström (KD) Stefan Gustavsson (C) Birgitta Sandgren (S) Berit Svensson (V) AnneMarie Grennhag

Hillevi Lindström (KD) Stefan Gustavsson (C) Birgitta Sandgren (S) Berit Svensson (V) AnneMarie Grennhag 1 (14) Plats och tid Wilhelm Thamsalen, Stadshuset, Huskvarna, kl. 13:00 16.50 Beslutande Övriga närvarande AnneMarie Grennhag (M) ordförande Thomas Bäuml (M) Magnus Crona (M) närvarande t.o.m. kl.16.00

Läs mer

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2014-03-20

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2014-03-20 INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2014-03-20 BUN 34 ANMÄLAN AV ÖVRIGA FRÅGOR... 1 BUN 35 INFORMATION... 2 BUN 36 ARBETSMILJÖFRÅGOR... 3 BUN 37 EN FJÄRDE KOMPETENSUTVECKLINGSDAG FÖR FÖRSKOLAN...

Läs mer

Justeringens plats Kommunhuset och tid 2011-04-04, kl 08.30 Paragrafer 36-49 Sekr 2 Underskrifter Sekreterare:... Ordförande:... Justerande:...

Justeringens plats Kommunhuset och tid 2011-04-04, kl 08.30 Paragrafer 36-49 Sekr 2 Underskrifter Sekreterare:... Ordförande:... Justerande:... 2011-03-28 40 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.25 Beslutande Övriga deltagare Utses justera Björn Andreasson, (m), ordförande Adéle Olander, (m), tjg ersättare Johan Svanberg, (m), ledamot Brita

Läs mer

Utbildningsnämnden 2003-04-29 1 (11) Breviksskolans gymnasium, kl 13.15 17.30. Bror Sterner, t o m 45 Agneta Rönn Birger Svensson Kenneth Rosén

Utbildningsnämnden 2003-04-29 1 (11) Breviksskolans gymnasium, kl 13.15 17.30. Bror Sterner, t o m 45 Agneta Rönn Birger Svensson Kenneth Rosén Utbildningsnämnden 2003-04-29 1 (11) Plats och tid Breviksskolans gymnasium, kl 13.15 17.30. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner, t o m 45 Agneta Rönn Birger Svensson Kenneth Rosén Stefan Ohlsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-05-18 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämnden 2004 12 15 1(20) Plats och tid Sjöängsskolan Askersund onsdagen den 15 december 2004, kl. 15.00-17.40 Beslutande Solveig Samuelsson (s) ordf Rune Karlsson (v) Elise-Marie Löfkvist

Läs mer

I - ä < - Sammantfictesprotetall. Barn- och utbildningsnämnden 2014-03-12 1

I - ä < - Sammantfictesprotetall. Barn- och utbildningsnämnden 2014-03-12 1 I - ä < - Sammantfictesprotetall Barn- och utbildningsnämnden 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Malung Kl. 09.00-10.50 Sofia Söderström (S), ordförande Bengt Nilsson (S) Lilian Olsson (S) Thomas

Läs mer

Datum 2011-01-19. Barbro Stein, gruppledare (GL) Tf förvaltningschef Britt-Marie Strandahl Enhetschef Kenth Adamsson 2 Gudrun Carver, enhetschef 3

Datum 2011-01-19. Barbro Stein, gruppledare (GL) Tf förvaltningschef Britt-Marie Strandahl Enhetschef Kenth Adamsson 2 Gudrun Carver, enhetschef 3 1(19) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 14.00 16.15 Beslutande Ledamöter Ulrika Mellkvist (C) ordförande Annalena Järnberg (S) Kerstin Skogdalen (S) Riitta Löfström (HOB) Lars Hedkvist (V) Tomas

Läs mer

2014-08-25. ajournering klockan 17.30 17-50

2014-08-25. ajournering klockan 17.30 17-50 1(23) Plats och tid Bollebygdskolans gamla 79 matsal, måndagen den 25 augusti 2014, klockan 16.00 ajournering klockan 17.30 1750 Ordförande ande Fredrik Olofsson (C) Fredrik Olofsson (C) Rune Kennborn

Läs mer

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2014-06-17 45 (56) Plats och tid Kommunhuset, A-salen, Tierps köping, kl. 08.30-11.00 Beslutande Jonas Nyberg (S), ordförande Anna Grimberg (C) Kenneth Gunnarsson (MP) Gunnar Larsson (FP) Övriga närvarande

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-12-18 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-12-18 1 Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-12-18 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 81 Ekonomisk långsiktig plan (KELP) 82 Motion vårdnadsbidrag 83 Medborgarförslag tennisbanan

Läs mer

Räddningstjänsten, Malung KL 08.00-09.00. Jan Jespersen (S), ordförande Håkan Oskarsson (S) Lars-Åke Nilsson (M) Per Hampus, räddningschef

Räddningstjänsten, Malung KL 08.00-09.00. Jan Jespersen (S), ordförande Håkan Oskarsson (S) Lars-Åke Nilsson (M) Per Hampus, räddningschef Räddningsnämnden 1 Plats och tid Beslutande Räddningstjänsten, Malung KL 08.00-09.00 Jan Jespersen (S), ordförande Håkan Oskarsson (S) Lars-Åke Nilsson (M) Göran Tenn (C) Daniel Johansson (FP)) Övriga

Läs mer

o Sammanträdesdatum Barn-och utbildningsnämnden 2014-08-11 1

o Sammanträdesdatum Barn-och utbildningsnämnden 2014-08-11 1 o iviaiung-salens kommun Sammanträdesprotokoll Barn-och utbildningsnämnden 2014-08-11 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Malung KL 09.00-16,00 Sofia Söderström (S), ordförande Bengt Nilsson (S)

Läs mer

Grästorps barn- och ungdomsnämnd

Grästorps barn- och ungdomsnämnd Barn- och ungdomsnämnden 2008-12-09 1 (15) Plats och tid Centralskolan, kl 13.00 15.15 Beslutande Britt-Marie Hermansson (m), ordförande Jens Persson (s) Susann Bolgakov (m) Thomas Carlsson (c) Maria Toll

Läs mer

Socialnämnden 2015-01-21

Socialnämnden 2015-01-21 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) Plats och tid Kommunkansliet, 2015-01-21, 09:00-15:10 ande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Jan Larsson, S, 2 12, 15 Inger Karlsson, S Carolina Suikki, V

Läs mer

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2013-12-12

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2013-12-12 INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2013-12-12 BUN 107 ANMÄLAN AV ÖVRIGA FRÅGOR... 1 BUN 108 ARBETSMILJÖFRÅGOR... 2 BUN 109 UPPFÖLJNING AV GENOMFÖRD INTERNKONTROLL, OKTOBER 2013... 3 BUN

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Bertil Börjesson

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 9. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-03-22 1(23)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 9. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-03-22 1(23) Nr 9 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-03-22 1(23) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen 22 mars 2005, klockan 08.30-12.05, 13.00 17.15 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken (s) Eva

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2011-11-15, kl. 09.00 12.45, Lilla salen, kommunhuset Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2011-11-15, kl. 09.00 12.45, Lilla salen, kommunhuset Simrishamn 2011-11-15 1 (8) Plats och tid 2011-11-15, kl. 09.00 12.45, Lilla salen, kommunhuset Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Alf-Göran Andersson Ann-Mari Louison Ingegerd

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/14 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.20 Ajournering kl. 14.55-15.05 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Olof Röstin (M), ordförande Leif Johansson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C),

Läs mer

Cecilia Gustafsson (S), ordförande Christer Törnell (KD) Göran Andreasson (S), vice ordförande Margareta Bäckström (C) Gunwald Karlsson (S)

Cecilia Gustafsson (S), ordförande Christer Törnell (KD) Göran Andreasson (S), vice ordförande Margareta Bäckström (C) Gunwald Karlsson (S) 1(9) Plats och tid Päronsalen, klockan 09:00 12:05 Beslutande Ersättare Cecilia Gustafsson (S), ordförande Christer Törnell (KD) Göran Andreasson (S), vice ordförande Margareta Bäckström (C) Gunwald Karlsson

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Sekreterare Paragrafer 22-27 ANSLAG/BEVIS

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Sekreterare Paragrafer 22-27 ANSLAG/BEVIS - Plats och tid Sammanträdesrummet i Barn- och utbildningsförvaltningens lokaler, Centralgatan kl 09:00 Beslutande Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Sören Johansson (KD), 1:e vice ordförande Carola Eriksson

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-01-19 1 (16)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-01-19 1 (16) Kommunstyrelsen 2015-01-19 1 (16) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 19 januari 2015, klockan 13.00 14.45. Beslutande Mats Abrahamsson (S), tjg ordförande 1-4, 6-12 Mari-Teres

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2014-08-28

Utbildningsnämndens protokoll 2014-08-28 Datum: Torsdagen den 28 augusti Tid: 16.00 17.30 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Onsdagen den 3 september Paragrafer: 64-73 Utses att justera: Lars Ivarsbo (C) Underskrifter:

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden (20)

Barn- och utbildningsnämnden (20) Barn- och utbildningsnämnden 2009-05-25 1 (20) Tid och plats Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Måndagen den 25 maj 2009 klockan 16.00 18.05 i Tingshuset Ajournering kl.17.10-17.30 Leif

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Jan-Christer Jonsson (S) Gunnar Grönberg (S) Camilla Gissberg (S) Stig Svedin (V) Kenneth Westberg (M) Chatrine Nordlund

Läs mer

Barn- och Utbildningsnämnden (22)

Barn- och Utbildningsnämnden (22) Barn- och Utbildningsnämnden 2007-12-10 1 (22) Plats och tid Beslutande Måndagen den 10 december 2007 klockan 16.00-18.50, Tingshuset Leif Karlsson (c), ordförande Ingridh Anderén (m) Margaretha Malmsjö

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Stadshuset, Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Stadshuset, Barn- och utbildningsförvaltningen 2010-04-07 40 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Hemön, kl 13.00-17.20 Beslutande Tommy Pettersson s ordförande Charlotte Matsson m vice ordförande Leif Andersson c ledamot Åsa Olsson v ledamot

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Plats och tid Rådhuset, Askersund, den 24 augusti 2010 kl 13.00-15.40 Beslutande Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan Calais (S) Gun-Britt Bourelius (S) i

Läs mer

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll 2014-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll 2014-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Leif Hägg (M), ordförande Fredrik Jönsson (C), 2:e vice ordförande Karl-Erik Kruse (S)

Läs mer

Protokoll. Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Lars T. Stenson (L) Jan Klarström (SD) Margot Karlsson (S)

Protokoll. Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Lars T. Stenson (L) Jan Klarström (SD) Margot Karlsson (S) Sammanträdesdatum Sida 1/12 Plats och tid Sammanträdesrummet, övrevåningen, Hagfors stadshus kl 10:30 12:30 Beslutande Övriga Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Lars T. Stenson (L) Jan Klarström (SD)

Läs mer

Utbildningsnämnden 2012-09-26 1 (9)

Utbildningsnämnden 2012-09-26 1 (9) Utbildningsnämnden 2012-09-26 1 (9) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult onsdagen den 26 september kl. 9.00 14.45 Beslutande Bodil Hansen (M), ordförande Jan Nordström (M) Inga Karlsson (M) Claes Lindahl

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

Roger Karlsson (MP), Christina Forss (KD), Christer Nodemar (M), Monica Andersson (C)

Roger Karlsson (MP), Christina Forss (KD), Christer Nodemar (M), Monica Andersson (C) VIADIDAKTNÄMNDEN 2015-09-21 1 Plats och tid Åbrogården, Storgatan 55 Vingåker, kl 13:00 15:40 Beslutande Gunilla Magnusson (S) ordförande, Ola Lindgren (S) 1:e vice ordförande, Thomas Selig (V) 2:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bail1- och ungdomsutskott 2008-10-22

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bail1- och ungdomsutskott 2008-10-22 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Kommunstyrelsens bail1- och ungdomsutskott 2008-10-22 Sida 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, StadshusetkI17.00-20.10 Beslutande Ledamöter Gert Franzen (c), ordfärande

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2013-10-14 1. Elisabeth Cobb (M) Mikael Brickarp. Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Håkan Johansson

Barn- och utbildningsnämnden 2013-10-14 1. Elisabeth Cobb (M) Mikael Brickarp. Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Håkan Johansson 2013-10-14 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl-Augustrummet, kommunkontoret, Ödeshög Måndagen den 14 oktober 2013, klockan 09:00-11:00 Håkan Johansson (M), ordförande Annicki Oscarsson

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 9 september 2008. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 9 september 2008. Innehållsförteckning Barn- och utbildningsnämnden 9 september 2008 Innehållsförteckning * Delårsrapport per juni 2008, 41... 2 * Ekonomisk rapport per augusti 2008, 42... 3 * Konsekvensanalys Dvärsätts skola 43... 4 * Detaljplan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-04-18. Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-04-18. Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll Innehåll 38 Studiebesök... 54 39 Godkännande av ärendelista... 55 40 Delgivningar... 56 41 Anmälan av delegationsbeslut... 57 42 Statusrapport över pågående ärenden i barn- och utbildningsnämnden... 58

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2008-04-16 31 Plats och tid Lichron kl 17.30 20.20 Beslutande Lise Märith Svensson (kd) ordförande Lizbeth Johansson (c) 1:e vice ordförande Markus Kauppinen (s) 2: e vice

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-01-24 Sida 1 (18)

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-01-24 Sida 1 (18) Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-01-24 Sida 1 (18) Plats och tid Lilla Sess, kl. 19:00 Beslutande Bengt ÅströmCs), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Josef Janosi(m) Anita Ljung(m) Anneli

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2013-09-30 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2013-09-30 Samhällsbyggnadsnämnden Tid och plats 2013-09-30 - i Kommunhuset klockan 15.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustafsson (C) - ordförande Erkki Ekman (FP) - ers Henrik Nilsson Bjarne Daa (S) - 2:e vice

Läs mer

Lars Bennersten, förvalningschef Karin Strutz, förvaltningsekonom Ulrika Björnberg, lärare och Anna Nilsson, kurator 25 Anna Andersson, boendechef 14

Lars Bennersten, förvalningschef Karin Strutz, förvaltningsekonom Ulrika Björnberg, lärare och Anna Nilsson, kurator 25 Anna Andersson, boendechef 14 DALS-EDS KOMMUN FOKUS-nämnden Sammanträdesprotokoll 2012-03-14 Plats och tid Kommunkontoret, 2012-03-14, kl 08.30-12.30 Beslutande Britta Carlén (c), ordförande Elisabet Forsdahl (c) Kerstin Johansson

Läs mer

Tauno Arbelius (S), Malin Eriksson (C), Hans Carlsson (M), Olof Lindberg (FP), Aado Mets (M), Ingrid Gummeson (KD)

Tauno Arbelius (S), Malin Eriksson (C), Hans Carlsson (M), Olof Lindberg (FP), Aado Mets (M), Ingrid Gummeson (KD) Barn- och utbildningsnämnden 1 (11) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 27 april 2011, klockan 16.00-17.50 Beslutande Taito Arkkukangas (S), Elisabeth Persson (S), Margareta Barkselius

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 0-11.30 Beslutande Anders Throbäck (S), ordförande Sara Anheden (S) Carola Lindgren (M) Lars-Ove Hägerroth (M), ersättare för Daniel Persson (M) Eva Olsson

Läs mer

Omsorgsnämnden 2009-03-26 1 (20)

Omsorgsnämnden 2009-03-26 1 (20) Omsorgsnämnden 2009-03-26 1 (20) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 26 mars 2009, kl. 16.00-19.35 Ajournering kl.18.10-18.25 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Barn- och utbildningsnämnden 2011-12-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Barn- och utbildningsnämnden 2011-12-15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Plats och tid Örestensrummet, Kommunhuset Kinna, klockan 08.30-13:00 Beslutande M Anders Lindal tjänstgör för Lena Eriksson (M) M Nina Paulsson Åmark FP Egon Svensson tjänstgör

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 maj 2009 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 14.30-16.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 maj 2009 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 14.30-16. Kommunstyrelsens teknikutskott 13 maj 2009 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 14.30-16.35 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Peter Johansson Sune Carlsson Annika Johansson Bo Olsson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-05-30 1(16) Plats och tid Christian Kruse- rummet, kommunhuset Ringsjövägen 4. 13.00 16.00 Beslutande Birgitta Andersson, M, ordförande Eva Malvå, MP Lena Rosvall, S Per- Erik Andersson, C Övriga

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2014-02-03 Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl. 14.00-15.55 Göran Pettersson (M), ordförande Åsa Wennerfors

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-02 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2015-02-02 Samhällsbyggnadsnämnden Tid och plats 2015-02-02 - Kommunhuset klockan 13.30-15.00 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - 1:e vice ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Blagoveska Poulsen

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 14 juni 2011 1(8) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.30-15.15

Barn- och utbildningsnämnden 14 juni 2011 1(8) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.30-15.15 Barn- och utbildningsnämnden 14 juni 2011 1(8) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.30-15.15 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (s) Olle Engström (s) Ann-Marie Rosö (s) Philip Botström (s) Patrik

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret

Barn- och utbildningskontoret 1(17) Plats och tid Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00 16.30 ande Ledamöter Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Måns Nilsson (S) Anneli Björck-Andersson (S) Sven-Olov

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 2012-09-03 36

Kultur- och fritidsnämnden 2012-09-03 36 36 Plats och tid Bibliotekets sammanträdesrum, 2012-09-03, kl 13.15-16.40 Beslutande Enar Moberg (S), ordförande Monica Sundberg (S) Tommy Botström (S) Gunilla Österberg (M) Kenneth Eriksson (C) Birgitta

Läs mer

Förvaltningskontoret, Lilla Rådmansgatan 2 kl. 18.00 20.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2

Förvaltningskontoret, Lilla Rådmansgatan 2 kl. 18.00 20.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2 2009-06-17 1 (25) Plats och tid Förvaltningskontoret, Lilla Rådmansgatan 2 kl. 18.00 20.00 Beslutande Enl. särskild förteckning, sid. 2 Övriga närvarande Enl. särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

Justerande... Orvar Carlsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Justerande... Orvar Carlsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2008-11-18 1 (15) Plats Konferensrummet, Idrottsgatan 7, Vänersborg Tid Tisdagen den 18 november 2008, kl 14.00. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Barn- och Utbildningsnämnden 2008-06-16 1 (19)

Barn- och Utbildningsnämnden 2008-06-16 1 (19) Barn- och Utbildningsnämnden 2008-06-16 1 (19) Tid och plats Beslutande Måndagen den 16 juni 2008 klockan 16.00 18.30 Tingshuset Ajournering kl. 17.15-17.40 Leif Karlsson (c), ordförande Ingridh Anderén

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14) Plats och tid Strömbacka, Lilla Herrgården, kl 08.30-14.00 Beslutande Övriga deltagande Ruth Rahkola Anders Berg Birgitta Elfgren Lina Bergman Peter Eriksson Kjell

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/11 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.3014.20 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Agnetha Persson (C) Thomas Löfgren (M) Pernilla Ekelund

Läs mer

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 08.30-9.40 Beslutande Kira Berg, s Pia Rydh, v Per-Inge Pettersson, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande Sven Carlsson,

Läs mer

Henrik Arenvang, förvaltningschef Anna Nilsson, sekreterare Nina Sundberg, personalrepresentant Pirko Norberg, personalrepresentant

Henrik Arenvang, förvaltningschef Anna Nilsson, sekreterare Nina Sundberg, personalrepresentant Pirko Norberg, personalrepresentant Arbetsmarknadsnämnden 2014-08-20 1 Plats och tid Masugnspipan, Masugnen, Lindesberg, kl. 14.00 16.05 ande Övriga deltagare Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande Margareta Ahlm (S), ordförande Peder

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2007-08-08 260

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2007-08-08 260 Utskottet Lärande och stöd 2007-08-08 260 Plats och tid Verkstaden, Fabriksgatan 5, klockan 08 30-14 15 Beslutande Aina Wåhlund, ordförande (s) Lars-Ove Jansson (s) Lisbeth Öjstrand (fp) Ulf Westlund (s)

Läs mer

PROTOKOLL 1(19) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-26

PROTOKOLL 1(19) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-26 1(19) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-26 Plats och tid: Sammanträdesrummet 2:a vån, Ale gymnasium, Nödinge kl 13.30-17.15 Beslutande Elena Fridfelt, ordförande (C) Klas Nordh (FP) 118-124

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-03-01 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, k1 15.00-16.45 Beslutande Arne Ottosson (M) ordförande Johan Malm (C) 1:e vice ordf Markus Kauppinen (S) 2:e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Nässjö Lärcenter

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Nässjö Lärcenter SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Nässjö Lärcenter 2015-02-18 1(14) Plats och tid Stadshuset, Nässjö Klockan 14.00-15.30 Beslutande Övr. deltagare Anders Karlsson (C) ordf. Leif Ternstedt (S) Anders

Läs mer