Utredning ang förslag till rak delegationsordning för BUN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utredning ang förslag till rak delegationsordning för BUN"

Transkript

1 Tjänsteutlåtande Sidan 1 av 4 Dnr BUN 2011/178-4 Barn- och ungdomsnämnden Utredning ang förslag till rak delegationsordning för BUN Förslag till beslut Barn- och utbildningskontoret föreslår att nämnden beslutar följande: Barn- och ungdomsnämnden antar en ny delegationsordning enligt bilaga 1 till kontorets tjänsteutlåtande Sammanfattning Förvaltningschefen har den 26 september 2011 fatt i uppdrag av nämnden att ta fram ett förslag till en rak delegationsordning. Den nuvarande delegationsordning är en s.k. omvänd delegationsordning vilket innebär att det anges specifikt vad som inte är delegerat till förvaltningschefen. Förvaltningschefen har då, med stöd av kommunallagen, möjlighet att delegera vidare till lämplig tjänsteman. Motsatsen till en omvänd delegationsordning är en rak delegationsordning där det anges specifikt vad som är delegerat. Det som inte finns upptaget är alltså inte delegerat och måste följaktligen beslutas av nämnden. Barn- och utbildningskontoret har nu, i samråd med kommunledningskontoret, tagit fram bifogat förslag till en rak delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden. Förslaget innebär att delegation från nämnden anges direkt till förvaltningschefen, andra chefer på förvaltningen, rektorer och ansvariga handläggare. Därmed minskas behovet av en vidaredelegation från förvaltningschefen, eventuellt uteblir behovet av en vidaredelegation helt. Det är i huvudsak endast redaktionella skillnader som har gjorts i sak mellan den nuvarande delegationsordningen och förvaltningschefens vidaredelegation, jämfört med det bifogade förslaget till rak delegationsordning. Kontorets synpunkter Om delegationsordningar och vidaredelegation En delegationsordning kan upprättas som en rak delegationsordning eller en omvänd delegationsordning. En rak delegationsordning anger vilken delegat som beslutar om vad och i vilken typ av ärenden. I en omvänd delegationsordning anger nämnden vilka beslut som nämnden ska själv fatta beslut i, och vilka beslut som ska tas av t.ex. nämndens arbetsutskott och Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset Turebergs torg Sollentuna

2 Tjänsteutlåtande Dnr BUN 2011/178-4 Sidan 2 av 4 ordförande. Övriga beslut, d.v.s. det som inte tas med i den omvända delegationsordningen, delegeras därmed automatiskt till förvaltningschefen. Om nämnden medger det, får förvaltningschefen delegera vidare i sådana ärenden som nämnden har delegerat till förvaltningschefen. Detta gäller oavsett om nämnden har fastställt en rak eller omvänd delegationsordning. Förvaltningschefen fastställer då en vidaredelegation som strukturellt sett ser ut som en rak delegationsordning. Vidaredelegationen innehåller information om vilka befattningar som har rätt att fatta beslut i respektive ärenden. Förvaltningschefen ska anmäla sitt beslut om vidaredelegation till nämnden som ett delegationsbeslut. Det är dock endast förvaltningschefen som får lov att delegera vidare, d.v.s. ingen annan som har fatt en beslutanderätt genom delegation eller vidaredelegation får delegera vidare, detta enligt kommunallagens bestämmelser. De som far rätt att besluta genom nämndens delegation ska anmäla sina beslut till nämnden. De som far rätt att besluta genom förvaltningschefens vidaredelegation ska istället anmäla sina beslut till förvaltningschefen. Nämnden kan när som helst återkalla en delegation, antingen generellt eller för ett särskilt ärende. Och även om beslutanderätten för ett ärende är delegerad, far nämnden ändå själv fatta beslut i ärendet. Delegation innebär alltså inte att nämnden har avhänt sig att själv få fatta beslut i ärendena. Däremot kan inte ett fattat delegationsbeslut ändras eller upphävas av nämnden. Det är nämnden är ansvarig för det fattade delegationsbeslutet, d.v.s. inte delegaten. Om en delegat finner att ett ärende är av större eller principiell vikt bör och kan ärendet tas upp av nämnden för avgörande. Dessutom har en delegat alltid rätt att välja att inte fatta beslut i ett ärende utan istället överlåta ärendet till nämnden, något som görs företrädesvis när ett ärende kan anses vara av viss principiell vikt. Delegationsbeslut och verkställighetsbeslut/förvaltningsbeslut I kommunala sammanhang talar man ofta om skillnaden mellan nämndsbeslut och verkställighetsbeslut. Ett nämndsbeslut är ett beslut fattade av nämnd eller ett beslut fattade av delegat med stöd av delegering från nämnd. Dessa beslut ska kunna överklagas i enlighet med de regelverk som framgår av kommunallagen och speciallagstiftning, t.ex. skollagen. Beslut som fattas med stöd av delegation är juridiskt sett ett nämndsbeslut. Det betyder även att delegatens beslut efter anmälan till nämnd kan överklagas på samma sätt som nämndens beslut. Ett verkställighetsbeslut/förvaltningsbeslut är ett beslut som far fattas av anställd utan att de normalt anmäls till nämnden. Det är ett beslut som styrs av lagar, regler, riktlinjer eller arbets- och rutinbeskrivningar som i sin tur redan är beslutade, således saknas utrymme för den som beslutar att göra en

3 Tjänsteutlåtande Dnr BUN 2011/178-4 Sidan 3 av 4 egen bedömning eller ett eget självständigt ställningstagande. Skillnad mellan vad som är delegationsbeslut och vad som är verkställighetsbeslut är ibland svår att ange. Ett exempel på ett verkställighetsbcslut är debitering av avgifter enligt fastställd taxa. Rena verkställighetsbeslut/förvaltningsbeslut kan inte överklagas. Ordförandebeslut En nämnd kan med stöd av 6 kap 36 kommunallagen ge ordföranden rätt att fatta beslut i ärenden som är så brådskande att nämndens beslut inte kan avvaktas. Dessa beslut brukar kallas ordförandebeslut. När denna typ av beslut fattas ska det framgå av delegationsbeslutet vad som gör att man inte kan vänta på att nämnden fattar beslut i ärendet. Anmälan av delegationsbeslut Beslut som fattas med stöd av en delegationsrätt direkt från nämnd ska anmälas till nämnden. Anmälan ska ske till nästkommande nämndsammanträde efter det att beslutet har tagits, om nämnden inte har fattat beslut om ett annat intervall för anmälan. För att ett beslut ska vinna laga kraft krävs det att beslutet har anmälts till nämnden. Nämnden får själv avgöra i vilken form som delegationsbesluten ska anmälas till nämnden. Beslut som fattas med stöd av en vidaredelegation ska enligt 6 kap 37 kommunallagen anmälas till förvaltningschefen. Denne bestämmer på vilket sätt anmälan ska ske och hur ofta. Rapporteringen bör ske på ett sätt som gör att även nämnden kan följa vilka beslut som fattas med stöd av den delegation som nämnden har gett till förvaltningschefen, om nämnden efterfrågar en sådan redovisning. Övrigt I förslaget till ny delegationsordning anges delegation till förvaltningschefen, andra chefer på förvaltningen, rektorer och ansvariga handläggare direkt. Behovet av vidaredelegation från förvaltningschefen blir mycket mindre eller uteblir helt. Chefer och handläggare behöver därmed inte kontrollera ett ytterligare dokument gällande nämndens delegation eftersom allt är då samlat i ett och samma dokument. Förvaltningschefen har dock, om nämnden medger det, fortfarande rätt enligt kommunallagen att vidarcdelegcra om behovet skulle av någon anledning uppstå. Det kan vara lättare att förstå och tillämpa en rak delegationsordning eftersom varje åtgärd som är delegerad anges specifikt. Med hänvisning till detta, tillsammans med det minskade behovet av en vidaredelegation från förvaltningschefen, föreslår kontoret att den nya delegationsordningen ska vara en rak delegationsordning enligt bifogat förslag.

4 Tjänsteutlåtande Dnr BUN 2011/178-4 Sidan 4 av 4 Anders Nilfjord St.f. förvaltningschef Lynn Wärn Controller Bilagor: 1. Förslag till delegationsordning för barn- och ungdomsnämnden 2. Förslag till delegationsordning för barn- och ungdomsnämnden, förteckning över delegater

5 SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning BUN Delegationsordning för barn- och ungdomsnämnden Antagen av barn- och ungdomsnämnden 2012-xx-xx xx Dnr 2012/xxxx I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Förutsättningar för delegering 2 Lagregler om delegering 2 Nämnddelegering 2 Delegeringsförbud 2 Anmälningsskyldighet 2 Vidaredelegering 2 Brådskande ärenden 2 Vid jäv hos delegat 3 Vid tveksamhet eller dylikt hos delegat 3 Vid enighet om delegationsbeslut i utskott 3 Tillförordnad tjänsteman 3 Övergripande delegationsrätt 3 Vidaredelegering 3 Anmälan av delegationsbeslut till barn- och ungdomsnämnden 3 Förteckning över delegater, m.m 3 Sida 1 av 3

6 *T1 SOLLENTUNA \» FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning BUN FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DELEGERING LAGREGLEROM DELEGERING De lagliga förutsättningarna för delegering finns i 6 kap. kommunallagen. NÄMNDDELEGERING 33 En nämnd får uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen eller landstinget att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden, dock inte i de fall som avses i 34. DELEGERINGSFÖRBUD 34 l följande slag av ärenden får beslutanderätten inte delegeras: 1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats, 3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, 4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden, och 5. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. Punkt 3 ovan innebär att delegationen inte får utnyttjas om delegaten inser att ärendet är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. ANMÄLNINGSSKYLDIGHET 35 Beslut som har fattats med stöd av uppdrag enligt 33 skall anmälas till nämnderna, som bestämmer i vilken ordning detta skall ske. VIDAREDELEGERING 37 Om en nämnd med stöd av 33 uppdrar åt en förvaltningschef inom nämndens verksamhetsområde att fatta beslut, får nämnden överlåta åt förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt en annan anställd inom kommunen eller landstinget att besluta i stället. Sådana beslut ska anmälas till chefen. BRÅDSKANDE ÄRENDEN Enligt 6 kap. 36 kommunallagen får en nämnd uppdra åt ordföranden eller en annan ledamot som nämnden har utsett att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande, att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådant beslut ska anmälas och föredras vid kommunstyrelsens nästa sammanträde. Denna speciella delegation framgår av punkt 1 i förteckningen över delegater (se bilaga). Sida 2 av 3

7 I SOLLENTUNA Np FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning BUN VID JÄV HOS DELEGAT När jäv eller annat förfall föreligger för delegaten ska beslut fattas av förvaltningschefen. När jäv eller annat förfall föreligger för förvaltningschefen ska beslut fattas av barn- och ungdomsnämnden. VID TVEKSAMHET ELLER DYLIKT HOS DELEGAT Delegationerna avser generellt rutinärenden som inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. I ärenden av principiell beskaffenhet eller större vikt ska beslut fattas av barn- och ungdomsnämnden. Delegat ska överlämna ärende till nämnden om ärendets beskaffenhet påkallar detta, t.ex. om delegaten känner osäkerhet vid handläggningen, särskilt om nämndens inställning inte är känd. VID ENIGHET OM DELEGATIONSBESLUT I UTSKOTT Ärende som ska avgöras av arbetsutskottet ska överlämnas till barn- och ungdomsnämnden för avgörande om det begärs av utskottet genom majoritetsbeslut. TILLFÖRORDNAD TJÄNSTEMAN Samma delegation som för delegat gäller för den som är tillförordnad på den tjänst som delegationen avser. ÖVERGRIPANDE DELEGATIONSRÄTT Förvaltningschefen har delegationsrätt i alla ärenden i denna delegationsordning om inget annat anges. VIDAREDELEGERING Förvaltningschefen har rätt att vidaredelegera sin beslutanderätt till anställd hos kommunen. ANMÄLAN AV DELEGATIONSBESLUT TILL BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Delegationsbeslut anmäls till kommunstyrelsen genom att förteckning över beslut hålls tillgänglig vid nämndens sammanträde. FÖRTECKNING ÖVER DELEGATER, M.M. För listan, klicka på nedanstående ikon: BUN delegatförteckning, xl Sida 3 av 3

8 SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för barn- och ungdomsnämnden, förteckning över delegater Varje beslut som fattas på delegation ska anmälas till bam- och ungdomsnämnden vid närmast kommande sammanträde. SL = Skollagen (2010:800) SFö = Skolförordningen (2011:185) LKV = Lagen om kommunalt värdnadsbidrag (2008:307) OSL = Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) FL = Förvaltningslagen (1986:223) KL = Kommunallagen (1991:900) (10 kap.=överklagandebestämmelser) Förskola Förskoleklass l Beslut i ärenden som är så brådskande att nämndens beslut inte kan avvaktas. KL 6 kap. 36 Ordförande BUN Samcskolan Fritidshem Annan pedagogisk omsorg Fonder Vårdnadsbidrag Personal, ekonomi och administration Överklagande Förskoleklass Skolbarnsomsorg inkl övr pedagogisk omsorg Särskilda utbildnings former Övrigt Beslut om att vidaredelegera beslutsrätt till annan anställd inom kommunen. KL 6 kap. 37 Förvaltningschef Personal, ekonomi och administratioi Övrigt Godkännande av enskild som huvudman för förskola SL 2 kap. 5 Förskolesamordnare Förskolan SL 28 kap. 5 Godkännande av enskild som huvudman för fritidshem som inte anordnas av en skolenhet SL 2 kap Förskolesamordnare Fritidshem Skolbarnsomsorg inkl övr pedagogisk omsorg SL 28 kap. 5 1(14)

9 5 6 " 8 Beslut om an en elev inte har rätt till utbildning (gäller alla elever förutom EU/EES elever som behandlas separat, se nedan) SL 7 kap. 3 Skolchef Beslut om att en elev inte har rätt till utbildning (gäller alla elever från EU/EES länder) SL 7 kap. 3 Skolchef Beslut om en elevs mottagande i grundsärskola SL 7 kap. 5 Chef elevstödsenheten Beslut om att en elev i grundsärskoian ska gå över till grundskolan. SL 7 kap. 5b Chef elevstödsenheten Samcskolan Sameskolan SL 28 kap p. Samcskolan SL 28 kap. 12 Sameskolan SL 28 kap. 12 överklaganden ämnd 9 10 II Beslut om mottagnade på försök i en annan skol form för elev i grundskola, grundsärskola eller specialskolan när kommunen är en av de berörda huvudmän SL 7 kap. 8 Chef elevstödsenheten Beslut om att en elev i grundskolan kan få sin utbildning inom grundsärskolan som integrerad elev (när kommunen är en av de berörda huvudmän) SL 7 kap. 9 Rektor Beslut om uppskjuten skolplikt SL 7 kap. 10 Rektor Prövning av skolpliktens förlängning för en elev SL 7 kap. 13 Rektor Prövning av skolpliktens upphörande för en elev SI. 7 kap. 14 Rektor Sameskolan Sameskolan Sameskolan SL 28 kap. 12 Sameskolan SL 28 kap. 12 Sameskolan SL 28 kap. 12 överklaganden ämnd 2(14)

10 14 Prövning av rätten att slutföra skolgången efter skolplikten har upphört SL 7 kap Rektor Sameskolan 15 Beslut om skolpliktens fullgörande på annat sätt än som anges i skollagen SL 7 kap. 23 BUNAU Sameskolan Särskilda utbildningsformer SL 28 kap Beslut dels om att ett barn inte har rätt att fa delta i förskolan i kommunen och dels om omfattningen av ett barns deltagande (Denna punkt gäller dock ej för rätten att delta i förskolan SL 8 kap. 3-7 för barn från andra EU/EES BUN beslut (se Villkor och länder, se separat punkt köregier för barnomsorg i nedan) Sollentunga kommun) Förskolechef Förskolan 17 IS Beslut om att en barn från ett annat EU/EES land inte har rätt att få delta i förskolan i kommunen SL 8 kap. 3-7 BUN beslut (se Villkor och köregier för barnomsorg i Sollentunga kommun) Förskolechef Förskolan SL 28 kap p. Beslut om att barn som av fyskiska, psykiska eller andra skäl ska få särskilt stöd i sin utveckling. SL 8 kap, 9 Chef elevstödsenheten Förskolan Beslut om att Sollentuna kommun ska ta emot barn från annan kommun i någon av sina förskolor p.g.a. att särskilda skäl föreligger SL 8 kap. 13 Förskolesamordnare Förskolan Lämna yttrande när barn som har Sollentuna som hemkommun vill gå i en förskola som har annan kommun som huvudman. SL 8 kap. 13 Förskolesamordnare Förskolan Beslut om plats i förskola för barn som behöver särskilt stöd SL 8 kap st. Chef elevstödsenheten Förskolan Beslut om resa till förskola för barn i behov av särskilt stöd SL 8 kap st. BUN beslut ( 41/2010) Chef elevstödsenheten Förskolan lagl ighetsprövning) 3(14)

11 Antagen av bam- och ungdomsnämnden 2012-xx-xx xx Dnr 2012/xxx Beslut om placering vid viss enhet p.g.a. beslut enligt skollagen 8 kap. 9 SL 8 kap. 15 Chef elevstödsenheten Förskolan Beslut om placering vid en viss förskoleenhet SL 8 kap. 15 Förskolechef Förskolan Beslut om ersättning utöver kommunens fastställd barnomsorgscheck som ej tidigare godkänts av nämnden, för en Sollentuna barns deltagande i verksamhet i annan kommuns verksamhet SL 8 kap. 17 BLTNAU Förskolan Beslut om bidrag till huvudman för fristående förskolor SL 8 kap. 21 Förskolesamordnare Förskolan SL 28 kap. 5 Beslut om tilläggsbelopp för barn i behov av särskilt stöd SL 8 kap. 21 Chef elevstödsenheten Förskolan SL 28 kap Beslut om att en elev inte har rätt till utbildning (gäller alla elever förutom EU/EES elever som behandlas separat, se nedan) SL 9 kap. 5 Rektor Förskoleklass Beslut om att en elev inte har rätt till utbildning (gäller alla elever från EU/EES länder) SL 9 kap. 5 Rektor Förskoleklass SL 28 kap p. Träffa överenskommelser med andra kommuner om motagande av elever p.g.a. särskilda skäl SL 9 kap st. Skolchef Chef elevstödsenheten Förskoleklass överklagandcnämnd Beslut om att särskilda skäl föreligger för att Sollentuna kommun ska ta emot elev från annan kommun i någon av sina kommunala skolor SL 9 kap. 13 Skolchef Chef elevstödsenheten Förskoleklass SL 28 kap. 12 Lämna yttrande när elev som har Sollentuna som hemkommun vill gå i en skola som har annan cornmun som huvudman. SL 9 kap. 13 Ekonomichef BUK Förskoleklass 4(14)

12 33 Beslut om elevers placering enligt närhetsprincipen och ev. andra placeringsgrunder enligt beslut i BUN. SL 9 kap st Skolchef Förskoleklass 34 Beslut om att frångå elevens vårdnadshavares önskemål om placering och placera vid en annan skolenhet med hänvisning till betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen. SL 9 kap st Skolchef Förskoleklass SL 28 kap Beslut om ersättning utöver kommunens fastställd skolpeng som ej tidigare godkänts av nämnden, för en Sollentuna elevs deltagande i verksamhet i annan kommuns verksamhet SL 9 kap. 16 BUNAU Förskoleklass Förskoleklass Beslut om bidrag till fristående huvudman för förskoleklassverksamheten SL 9 kap. 19 Ekonomichef BUK Förskoleklass SL 28 kap Beslut om tilläggsbelopp för elev i behov av särskilt stöd SL 9 kap. 19 Chef elevstödsenheten Förskolcklass SL 28 kap. 5 Beslut om resa till förskoleklass för barn i behov av särskilt stöd BUN beslut (4T /2010) Chef elevstödsenheten Förskoleklass Träffa överenskommelser med andra kommuner om motagande av elever p.g.a. särskilda skäl SL 10 kap st. Beslut om mottagande av elev från annan kommun i Sollentunas grundskolor p.g.a. särskilda skäl SL 10 kap. 25 Skolchef Chef elevstödsenheten Skolchef Chef elevstödsenheten SL 28 kap. 12 Lämna \ttrande när elev som har Sollentuna som hemkommun vill gå i en skola som har annan kommun som huvudman. SL 10 kap. 25 Ekonomichef BUK överklagandcnämnd 5(14)

13 42 Beslut om att ta emot elev från annan kommun i Sollentunas kommunala grundskolor efter önskemål från vårdnadshavare SL 10 kap. 27 Rektor 43 Beslut om elevers placering enligt närhetsprincipen och ev. andra placeringsgrunder enligt beslut i BUN. SL 10 kap st Skolchef 44 Beslut om att frångå elevens vårdnadshavares önskemål om placering och placera vid en annan skolenhet med hänvisning till betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen. SL 10 kap st. punkt 1 Skolchef SL 28 kap Beslut om att frångå vårdnadshavarens önskemål om att deras barn ska vara placerade i en viss skola om det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero SL 10 kap st. 2 p. BUNAU Beslut om rätt till kostnadsfri skolskjuts för elever i behov av särskilt stöd SL 10 kap. Sameskolan Särskilda utbildningsformer SL 28 kap Chef elevstödsenheten SL 28 kap. 5 Beslut om rätt till kostnadsfri skolskjuts för elever som inte är i behov av SL 10 kap. särskilt stöd 32-33,40 Rektor SL 28 kap Beslut om ersättning utöver kommunens fastställd skolpeng som ej tidigare godkänts av nämnden, för en Sollentuna elevs deltagande i verksamhet i annan kommuns verksamhet SL 10 kap. 34 BUNAU Sameskolan 6(14)

14 49 50 Beslut om bidrag till fristående huvudman för grundskolan SL 10 kap. 37 Ekonomichef BUK SL 28 kap. 5 Beslut om tilläggsbelopp för elev i behov av särskilt stöd i grundskolan SL 10 kap. 37 Chef elevstödsenheten SL 28 kap Beslut om elev som tas emot i grundsärskola ska läsa ämnen eller ämnesområde (s.k. träningsskola) SL 11 kap. 8 Chef elevstödsenheten Beslut om att särskilda skäl föreligger för att Sollentuna kommun ska ta emot elev från annan kommun i någon av sina kommunala grundsärskolor SL 11 kap. 25 Beslut om att ta emot elev från annan kommun i Sollentunas kommunala grundskolor efter önskemål från vårdnadshavare, - - Rektor Chef elevstödsenheten SL 28 kap. 12 SL 11 kap. 26 Rektor 54 Beslut om elevers placering enligt närhetsprincipen och ev. andra placeringsgrunder enligt beslut i BUN. SL 11 kap Skolchef 55 Beslut om att frångå elevens vårdnadshavares önskemål om placering och placera vid en annan skolenhet med hänvisning till betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen.. SL 11 kap st. 1 p. Skolchef SL 28 kap Beslut om att frångå vårdnadshavarens önskemål om att deras bara ska vara placerade i en viss skola om det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero SL 11 kap st. 2 p. BUNAU SL 28 kap. 12 7(14)

15 57 Beslut om rätt till kostnadsfri skolskjuts för särskoleelcver SL 11 kap Chef elevstödsenheten SL 28 kap Beslut om ersättning utöver kommunens fastställd skolpeng som ej tidigare godkänts av nämnden, för en Sollentuna elevs deltagande i verksamhet i annan kommuns verksamhet SL 11 kap. 33 BUNAU Grandskolan KL 10 kap. (s.k, Beslut om bidrag till fristående huvudman för grundsärskolan SL 11 kap. 36 Chef elevstödsenheten Grandskolan SL 28 kap. 5 Beslut om tilläggsbelopp för särskoleelever SL 11 kap. 36 Chef elevstödsenheten SL 28 kap. 5 förval tninasdomstol 61 Beslut dels om att barnet inte har rätt att delta i fritidshemmets verksamhet och dels om omfattningen av barnets deltagande (Denna punkt gäller dock ej för rätten att delta i förskolan för barn från andra EU/EES länder, se separat punkt nedan) SL 14 kap. 3-5,7-8 BUN beslut, se Villkor och köregier för barnomsorg i Sollentunga kommun. Rektor Fritidshem Skolbarnsomsorg inkl övr pedagogisk omsorg Beslut om att ett bam från ett annat EU/EES land inte har rätt att få delta i fritidshemmets verksamhet SL 14 kap. 3-5, 7-8 BUN beslut, se Villkor och köregier för barnomsorg i Sollentunga kommun. Rektor Fritidshem Skolbarnsomsorg inkl övr pedagogisk omsorg SL 28 kap p. Beslut om erbjudande av plats i fritidshem för elev som av fyskiska. psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling. SL 14 kap. 6 Chef elevstödsenheten Fritidshem Skolbarnsomsorg inkl övr pedagogisk omsorg Beslut om att en elev inte har rätt till plats på en viss fritidshemsenhet SL 14 kap. 10 Rektor Fritidshem Skolbarnsomsorg inkl övr pedagogisk omsorg 8(14)

16 Beslut om ersättning utöver kommunens fastställd barnomsorgscheck som ej tidigare godkänts av nämnden, för en Sollentuna elevs deltagande i verksamhet i annan kommuns verksamhet SL 14 kap. 14 BUNAU Fritidshem Skolbarnsomsorg inkl övr pedagogisk omsorg lagl ighetsprövning) Beslut om bidrag till huvudman för fristående fritidshem SL 14 kap. 15 Förskolesamordnare Fritidshem Skolbarnsomsorg inkl övr pedagogisk omsorg SL 28 kap. 5 Beslut om tilläggsbelopp för barn i behov av särskilt stöd SL 14 kap. 15 Chef elevstödsenheten Fritidshem Skolbarnsomsorg inkl övr pedagogisk omsorg SL 28 kap. 5 Beslut om bidrag för elev vid riksintematskola om eleven inte är utlandssvensk SL 24 kap. 4, 6 Ekonomichef BUK Sameskolan Särskilda utbildningsformer 69 Beslut om särskild undervisning för elev som p.g.a. sjukdom eller annat skäl inte kan delta i vanligt skolarbete SL 24 kap. 8,9. 17, 19 Chef elevstödsenheten Sameskolan Särskilda utbildningsformer 70 Beslut om skolpliktens fullgörande på annat sätt än som anges i skollagen SL 24 kap BUNAU Samcskolan Särskilda utbildningsformer SL 28 kap Beslut om plats i pedagogisk omsorg för barn och elever som behöver särskilt stöd SL 25 kap. 2 3 st. Chef elevstödsenheten Annan pedagogisk omsorg Skolbarnsomsorg inkl övr pedagogisk omsorg 72 Beslut om rätt till bidrag till en enskild huvudman som bedriver annan pedagogisk omsorg samt beslut om bidragets storlek SL 25 kap. 10, 11 Förskolesamordnare Annan pedagogisk omsorg Skolbarnsomsorg inkl övr pedagogisk omsorg SL 28 kap Beslut om tilläggsbelopp för barn i behov av särskilt stöd enligt SL 25 kap. 13 SL 25 kap. 11 Chef elevstödsenheten Annan pedagogisk omsorg Skolbarnsomsorg inkl övr pedagogisk omsorg SL 28 kap Beslut om bidrag till huvudman för en enskild som bedriver öppen fritidsverksamhet SL 25 kap. 15 Ekonomichef BUK Annan pedagogisk omsorg Skolbarnsomsorg inkl övr pedagogisk omsorg SL 28 kap. 5 9(14)

17 Beslut om återkallelse av tillstånd till enskild huvudman för fristående förskola, familjedaghem eller fritidshem (om fritidshemmet inte har anordnas av en skola) SL 26 kap. 13, 14 BUNAU Förskola Fritidshem Annan pedagogisk omsorg Beslut om ytterligare undervisningstid utöver den garanterade undervisningstiden. SFÖ 9 kap. 3 Rektor Beslut om fördelning mellan årskurserna av undervisningstiden. SFÖ 9 kap. 4 Rektor Beslut om ytterligare undervisningstid utöver den garanterade undervisningstiden. SFÖ 10 kap. 2 Rektor Beslut om fördelning mellan årskurserna av undervisningstiden. SFÖ 10 kap. 3 Rektor Beslut om beviljande av/avslag på ansökan om kommunalt vårdnadsbidraa LKV Beslut om återkrav av kommunalt vårdnadsbidrag LKV Skolbarnsomsorg inkl övr pedagogisk omsorg SL 28 kap. 5 Handläggare på kontaktcenter som handhar vårdnadsbidrag Kommunalt vårdnadsbidrag Övrigt LKV 13 Handläggare på kontaktcenter som handhar vårdnadsbidrag Kommunalt vårdnadsbidrag Övrigt LKV 13 Beslut om eftergift av återkrav av kommunalt vårdnadsbidrag LKV Ekonomichef BUK Kommunalt vårdnadsbidrag Övrigt LKV 13 Beslut om utlämnade av allmän handling och prövning enligt offentlighets och sekretesslagen när det gäller upphandling OSL 19 kap. 3 Förvaltningschef Ekonomichef BUK Personal, ekonomi och administratio: Övrigt OSL 6 kap. 7 kammarrätten 10(14)

18 Ekonomichef BUK Skolchef Chef elevstödsenheten Rektor 84 Beslut om utlämnade av allmän handling och prövning enligt offentlighets och sekretesslagen (när det inte gäller upphandling) OSL 6 kap. 4 Nämndsamordnare BUK Registrator BUK Var och en inom sitt ansvarsområde Personal, ekonomi och administratio Övrigt OSL 6 kap. 7 kammarrätten 85 Beslut enligt förvaltningslagen när det gäller prövning av om överklagandet har kommit in i rätt tid FL 24 Nämndsamordnare BUK Ekonomichef BUK Överklagande Förskoleklass Skolbarnsomsorg inkl övr pedagogisk omsorg Särskilda utbildningsformer Övrigt FL Beslut enligt förvaltningslagen när det gäller omprövning av beslut fattat på delegation av tjänsteman FL 27 Chefen till delegaten i det ursprungliga beslutet Överklagande Förskoleklass Skolbarnsomsorg inkl övr pedagogisk omsorg Särskilda utbildningsformer Övrigt FL Beslut enligt förvaltningslagen när det gäller omprövning av beslut fattat på delegation av BUNAU FL27 BUNAU Överklagande Beslut om eftergift av fordingar till ett belopp som är lika med eller understiger SEK Ekonomichef BUK Personal, ekonomi och administratioi Övrigt Beslut om disponibel utdelning från Skolsamfonden Ekonomichef BUK Fonder Övrigt Förskoleklass Skolbarnsomsorg inkl övr pedagogisk omsorg Särskilda utbildningsformer Övrigt FL 22 11(14)

19 Anställningar, lönesättning och uppsägning samt övriga personaladministrativa beslut rörande det egna ansvarsområdet 90 (OBS! Lönesättningar ska inte anses vara delegationsbeslut i Sollentuna.) Förvaltningschef Resp. avdelnings- /enhetschef Rektor Personal, ekonomi och administratioi Övrigt Beslut om direktupphandling av varor och tjänster samt utse vinnande anbud, till ett upphandlingsvärde av högst 7 % av tröskelvärdet enligt LOU (f.n ) 91 Beslut får fattas om det med hänsyn till upphandlingens art eller kostnaderna för upphandlingen är skäligt eller om det finns synnerliga skäl. Om anbud lämnas av ordförande/l:e viceordförande/2:e viceordförande i BUN ska ärendet överlämnas till BUNAU för beslut om utseende av vinnande anbud Enligt LOU Förvaltningschef Ekonomichef BUK Skolchef Chef elevstödsenheten Rektor Alla med budgetansvar, var och en inom sitt ansvarsområde Personal, ekonomi och administration Övrigt Överklagas enligt LOU 12(14)

20 Beslut om att utse vinnande anbud avseende upphandlingar inom BUN:s ansvarsområde till ett belopp av upp till 500 tioper upphandlingstillfälle Detta gäller under förutsättning att medel finns i budget. 92 Om anbud lämnas av ordförande, Leviceordförande eller 2:e ordförande i BUN ska ärendet överlämnas till BUNAU för beslut om utseende av vinnande anbud. Enligt LOU Förvaltningschef Ekonomichef BUK Skolchef Chef elevstödsenheten Personal, ekonomi och administratioi Övrigt Överklagas enligt LOU Beslut om att utse vinnande anbud avseende upphandlingar inom BUN:s ansvarsområde till ett belopp av mellan 500 tkr och tkr per upphandlingstillfälle. Detta gäller under förutsättning att medel finns i budget. 93 Om anbud lämnas av ordförande, Leviceordförande eller 2:e ordförande i BUN ska ärendet överlämnas till BUNAU för beslut om utseende av vinnande anbud. Enligt LOU Förvaltningschef Personal, ekonomi och administratioi Övrigt Överklagas enligt LOU 13(14)

21 94 Beslut om avrop från kommunens ramavtal och rabattavtal. Detta gäller under förutsättning att medel finns i budget. Förvaltningschef Ekonomichef BUK Skolchef Chef elevstödsenheten Rektor Alla med budgetansvar, var och en inom sitt ansvarsområde Personal, ekonomi och administratioi Övrigt Kan inte överklagas Kan inte överklagas Förskola Förskoleklass 95 Beslut beträffande yttrande till Skolinspektionen i inspektions- och tillsvnsärenden BUNAU Samcskolan Fritidshem Annan pedagogisk omsorg Överklagande Förskoleklass Skolbarnsomsorg inkl övr pedagogisk omsorg Särskilda utbildningsformer Övrigt Kan inte överklagas Kan inte överklagas 96 Beslut beträffande yttrande eller framställning till kommunstyrelsen, annan nämnd, kommunrevisionen, domstol, Skolinspektionen eller annan utomstående organ såvida ärendet inte avser enskild individ och inte är av principiell vikt. BUNAU Överklagande Förskoleklass Skolbarnsomsorg inkl övr pedagogisk omsorg Särskilda utbildningsformer Övrigt Kan inte överklagas Kan inte överklagas Förskola Förskoleklass 97 Beslut om yttrande eller framställning till kommunstyrelsen, kommunrevisionen, annan nämnd eller utomstående organ. såvida ärendet avser enskild individ och inte är av principiell vikt. Förvaltningschef Samcskolan Fritidshem Annan pedagogisk omsorg Fonder Vårdnadsbidrag Personal, ekonomi och administration Överklagande Förskoleklass Skolbarnsomsorg inkl övr pedagogisk omsorg Särskilda utbildningsformer Övrigt Kan inte överklagas Kan inte överklagas 14(14)

DELEGATIONSORDNING. Utbildningsnämnden Växjö kommun

DELEGATIONSORDNING. Utbildningsnämnden Växjö kommun DELEGATIONSORDNING Utbildningsnämnden Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentnamn Delegationsordning för utbildningsnämnden Fastställd/Upprättad Utbildningsnämnden 2015-01-07 11 Senast ändrad

Läs mer

Delegation och delegering

Delegation och delegering Denna delegationsordning ersätter tidigare beslutade angivna ärendekategorier. Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden. Nämnd har enligt 6 kap 33-38 i kommunallagen möjlighet att

Läs mer

Delegeringsordning för Kultur- och utbildningsnämnden. Antagen av Kultur- och utbildningsnämnden 2011-10-24 57

Delegeringsordning för Kultur- och utbildningsnämnden. Antagen av Kultur- och utbildningsnämnden 2011-10-24 57 Delegeringsordning för Kultur- och utbildningsnämnden Antagen av Kultur- och utbildningsnämnden 2011-10-24 57 Allmänt om delegering Delegeringsordningen är främst ett formellt instrument som reglerar beslutanderätten

Läs mer

Delegationsordning för arbetsmarknadsnämnden

Delegationsordning för arbetsmarknadsnämnden Delegationsordning för arbetsmarknadsnämnden Fastställt av: arbetsmarknadsnämnden Fastställt: 2015-01-12, 7 Ansvar för revidering: arbetsmarknadsförvaltningen Gäller för: arbetsmarknadsnämnden/förvaltningen

Läs mer

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden 1 Om delegationsordningen 1.1 Reglementen Av 6 kap. 32 kommunallagen framgår att kommunfullmäktige ska utfärda reglementen med närmare föreskrifter om

Läs mer

Delegationsordning Grundskolenämnden 2015. Bilagor Tjänsteskrivelse- Delegationsordning som styrdokument Delegationsordning för grundskolenämnden

Delegationsordning Grundskolenämnden 2015. Bilagor Tjänsteskrivelse- Delegationsordning som styrdokument Delegationsordning för grundskolenämnden Rossana Rothstein - bunrr01 E-post: rossana.rothstein@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2015-03-11 Dnr: 2015/138-GSN-002 Grundskolenämnden Delegationsordning Grundskolenämnden 2015 Förslag

Läs mer

1(14) Delegeringsordning. för. Barn- och utbildningsnämnden. Giltig fr o m 2013-02-27

1(14) Delegeringsordning. för. Barn- och utbildningsnämnden. Giltig fr o m 2013-02-27 1(14) Delegeringsordning för Barn- och utbildningsnämnden Giltig fr o m 2013-02-27 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2(14) DEL 1 Allmänt om delegering Sida 3 Beslutsfattande 3 Ersättare för delegat 4 älan om beslut

Läs mer

DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden

DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden Beslutad av Barn- och ungdomsnämnden den 14 april 2016. Ersätter Barn- och ungdomsnämndens tidigare delegeringsordningar Delegeringsordning 2016-03-31 Sida 2

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Antagen 2010-xx-xx

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Antagen 2010-xx-xx DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Antagen 2010-xx-xx 1. Sammanfattning:... 2 2. Regler kring delegering... 2 2.1 Inledning... 2 2.2 Ej delegeringsbara ärenden... 3 2.3 Delegering i brådskande

Läs mer

Delegationsplan. för. Barn- och skolnämnd Lunds stad

Delegationsplan. för. Barn- och skolnämnd Lunds stad LUNDS KOMMUN Barn- och skolförvaltning Lunds stad Delegationsplan för Barn- och skolnämnd Lunds stad Fastställd av Barn- och skolnämnd Lunds stad 2011-06-22. Reviderad 2012-06-20 samt 2013-10-16. Innehållsförteckning

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordning för kommunstyrelsen Kommunledning Ärendenr: 2015/267 Fastställd: KS 2009-11-10 Reviderad: KS 2016-03-09 FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för kommunstyrelsen 2/16 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Generella

Läs mer

Delegeringsordning för barn- och ungdomsnämnden. 1 Arbetsgivarärenden. 1.1 Organisation. Ärendetyp Delegat Kommentar/villkor

Delegeringsordning för barn- och ungdomsnämnden. 1 Arbetsgivarärenden. 1.1 Organisation. Ärendetyp Delegat Kommentar/villkor BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Karlstad 2013-05-10 Barn- och ungdomsnämnden Delegeringsordning för barn- och ungdomsnämnden Dnr BUN-2012-171 Dpl 01 1 Arbetsgivarärenden 1.1 Organisation Ärendetyp Delegat

Läs mer

Delegationsordning för drift- och servicenämnden, 2015-11-01

Delegationsordning för drift- och servicenämnden, 2015-11-01 Karlskrona kommun 2015-11-24 1 (13 ) Drift- och serviceförvaltningen Dnr 2015.27.002 Delegationsordning för drift- och servicenämnden, 2015-11-01 Fastställt av: Drift- och servicenämnden Fastställt: 2015-10-27

Läs mer

Kallelse till gymnasienämnden

Kallelse till gymnasienämnden GYMNASIENÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till gymnasienämnden Tid Onsdag den 9 september 2015, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge Ärenden Diarienummer Upprop och

Läs mer

Delegationsordning för överförmyndarnämnden

Delegationsordning för överförmyndarnämnden Delegationsordning för överförmyndarnämnden 1 Om delegationsordningen 1.1 Reglementen Av 6 kap. 32 kommunallagen framgår att kommunfullmäktige ska utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas

Läs mer

Delegationsordning för fastighetsnämnden Dnr FA.2015.11

Delegationsordning för fastighetsnämnden Dnr FA.2015.11 Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Fastighetsnämnden Fastställelsedatum: 2015-03-11 Ansvarig: Fastighetschef Revideras: Vart 4:e år, 1:a året i mandatperioden el behov Följas upp: Minst vart

Läs mer

Förslag till förändring av delegationsordningen för färdtjänst

Förslag till förändring av delegationsordningen för färdtjänst 3 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Therese Larsson Datum 2015-02-10 Diarienummer GSN-2015-0027 Gatu- och samhällsmiljönämnden Förslag till förändring av delegationsordningen för färdtjänst Förslag till beslut

Läs mer

Delegeringsordning. Bildningsnämnden Gäller fr.o.m 2013-08-01

Delegeringsordning. Bildningsnämnden Gäller fr.o.m 2013-08-01 Delegeringsordning Bildningsnämnden Gäller fr.o.m 2013-08-01 Antaget av Bildningsnämnden 2011-08-30 77 Reviderad av Bildningsnämnden 2013-03-05 19 Reviderad av Bildningsnämnden 2014-02-04 6 Reviderad av

Läs mer

Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Servicenämnden 2015-08-25 Ändring av delegationsordning Delegationsordning Servicenämnden 2015-08-25

Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Servicenämnden 2015-08-25 Ändring av delegationsordning Delegationsordning Servicenämnden 2015-08-25 Malmö stad Serviceförvaltningen 1 (3) Datum 2015-08-12 Vår referens Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo.se Tjänsteskrivelse Ändring av delegationsordningen SN-2015-948 Sammanfattning

Läs mer

DELEGATIONSORDNING KOMMUNSTYRELSEN FÖR. Antagen av kommunstyrelsen 2010-04-28, 129

DELEGATIONSORDNING KOMMUNSTYRELSEN FÖR. Antagen av kommunstyrelsen 2010-04-28, 129 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antagen av kommunstyrelsen 2010-04-28, 129 2 Allmänt om delegation Kommunallagen reglerar möjligheten att delegera beslutsfattandet inom kommunens verksamhet. KL

Läs mer

Delegationsordning för Utbildningsnämnden

Delegationsordning för Utbildningsnämnden Antagen av Utbildningsnämnden 2015-01-02 3, reviderad 2015-01-13 12, reviderad 2015-02-10 20, reviderad 2015-03-10 32, reviderad 2015-09-08, 89 Dnr: 1/15-900 Delegationsordning för Utbildningsnämnden Allmänt

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning

Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning FÖRFATTNING 1.3.3 Antagen av kultur- och fritidsnämnden 10/10 fritidsnämndens delegationsordning Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden. Nämnd har enligt 6 kap 33-38 i Kommunallagen

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning för arbets- och

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning för arbets- och DELEGATIONSORDNING Delegationsordning för arbets- och företagsnämnden Dokumentets syfte En delegationsordning anger vilka frågor en nämnd delegerat och vem som får rätt att besluta på delegation av nämnden

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordning för kommunstyrelsen Delegationsordning 1 (79) Fastställd av Gäller from Diarienummer 2015-08-05 KS 2013450 Delegationsordning för kommunstyrelsen Innehållsförteckning Förslag till ny delegationsordning för kommunstyrelsen

Läs mer

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden antagen i KFN 2010-12-07; 58 Delegationsföreskrifter Enligt kommunallagen får nämnden anta sin egen delegationsförteckning. Delegering får ske till utskott,

Läs mer

2016-01-26. Uppdrag till nämnderna att revidera och uppdatera sina delegationsordningar under våren 2016 KS/2015:346

2016-01-26. Uppdrag till nämnderna att revidera och uppdatera sina delegationsordningar under våren 2016 KS/2015:346 TJÄNSTESKRIVELSE 2016-01-26 Kommunstyrelsen Erika Nysäter Kvalificerad utredare Telefon 08 555 010 89 erika.nysater@nykvarn.se Uppdrag till nämnderna att revidera och uppdatera sina delegationsordningar

Läs mer

Styrdokument Dokumenttyp: Delegeringsförteckning, kommunstyrelsen. Delegeringsförteckning Kommunstyrelsens verksamhetsområde. Delegeringsföreskrifter

Styrdokument Dokumenttyp: Delegeringsförteckning, kommunstyrelsen. Delegeringsförteckning Kommunstyrelsens verksamhetsområde. Delegeringsföreskrifter Beslutat av: Kommunstyrelsen 2011-01-19, 9 Delegeringsförteckning Kommunstyrelsens verksamhetsområde Delegeringsföreskrifter Enligt kommunallagen får styrelsen anta sin egen delegeringsförteckning. Delegering

Läs mer

Delegationsordning 2014 för landstingets gymnasieskolor enligt ny skollag SFS 2010:800 samt gymnasieförordning Gysf 2010:2039, 1992:394

Delegationsordning 2014 för landstingets gymnasieskolor enligt ny skollag SFS 2010:800 samt gymnasieförordning Gysf 2010:2039, 1992:394 Delegationsordning 2014 för landstingets gymnasieskolor enligt ny skollag SFS 2010:800 samt gymnasieförordning Gysf 2010:2039, 1992:394 Fastställd av landstingsstyrelsen den 11 december 2013, 242-13. Styrelsen

Läs mer

Kommunstyrelsens delegationsordning avseende tekniska förvaltningen och tekniska utskottet

Kommunstyrelsens delegationsordning avseende tekniska förvaltningen och tekniska utskottet KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunstyrelsen 2015-05-04, 211. Kommunstyrelsens delegationsordning avseende tekniska förvaltningen och Gemensamma regler Styrelsen får uppdra åt ett utskott, åt

Läs mer

Delegationsförteckning

Delegationsförteckning Delegationsförteckning Vård- och äldreomsorgsnämnden Dokumenttyp: Riktlinjer Fastställt av: Vård- och äldreomsorgsnämnden Fastställelsedatum: 25 maj 2010 43 Diarienummer: Dokumentansvarig: Pernilla Melin

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Fastställd av nämnden , 8

Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Fastställd av nämnden , 8 Barn d Datum 2009-02-13 1 (5) BUN/2009:20-600 Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Fastställd av nämnden 2009-02-12, 8 Ärende Delegat A. Skollagens föreskrifter 3 kap. Skolplikt och motsvarande

Läs mer

Revisionsrapport/Uppföljning. Delegation. Ängelholms kommun 2010-03-11. Kerstin Larsson, certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport/Uppföljning. Delegation. Ängelholms kommun 2010-03-11. Kerstin Larsson, certifierad kommunal revisor Revisionsrapport/Uppföljning Delegation Ängelholms kommun 2010-03-11 Kerstin Larsson, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 1 1.1 Uppdraget... 1 1.2 Metod... 1 2 Iakttagelser...

Läs mer

Beslutsgång. inom UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENS. ansvarsområde. med DELEGATIONSORDNING. Vallentuna kommun

Beslutsgång. inom UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENS. ansvarsområde. med DELEGATIONSORDNING. Vallentuna kommun AB VALLENTUNA KOMMUN arbetsmarknadsnämnden 1(8) Beslutsgång inom UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENS ansvarsområde med DELEGATIONSORDNING i Vallentuna kommun Fastställd av utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och ungdomsnämnden i Gävle

Delegationsordning för Barn- och ungdomsnämnden i Gävle 2011-05-13 Sid 1 (6) Dnr 11BUN9-7 Handläggare Curt-Ingvar Hamrén Delegationsordning för Barn- och ungdomsnämnden i Gävle Bakgrund Från 1 juli 2011 tillämpas ny skollag (2011:800) och ny skolförordning

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Antagen 2010-12-07

DELEGATIONSORDNING FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Antagen 2010-12-07 1(11) Rev. KFN 2011-12-06 86, KFN 2014-02-04 12 DELEGATIONSORDNING FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Antagen 2010-12-07 1. Sammanfattning:... 2 2. Regler kring delegering... 3 2.1 Inledning... 3 2.2 Ej delegeringsbara

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordning för kommunstyrelsen Delegationsordning för kommunstyrelsen Beslutade av kommunstyrelsen den 4 mars 1996, 54. Tillägg beslutat av kommunstyrelsen den 7 oktober 1996, 161. Ändringar och tillägg beslutade av kommunstyrelsen

Läs mer

Delegeringsordning. Kultur- och fritidsnämnden Gäller fr.o.m. 2016-01-22. Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2016-01-18, 5

Delegeringsordning. Kultur- och fritidsnämnden Gäller fr.o.m. 2016-01-22. Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2016-01-18, 5 Delegeringsordning Kultur- och fritidsnämnden Gäller fr.o.m. 2016-01-22 Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2016-01-18, 5 Delgeringsordning 2016-01-18 Kultur- och fritidsnämnden Innehållsförteckning

Läs mer

Delegering av beslut i personalärenden

Delegering av beslut i personalärenden Bilaga KS 2013/9/1 1(3) 2013 01 09 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Personalkontoret HR-konsult Hans-Göran Noren Kommunstyrelsen Delegering av beslut i personalärenden Bakgrund Kommunens delegering enligt

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING. Delegation av kommunstyrelsens beslutanderätt

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING. Delegation av kommunstyrelsens beslutanderätt LULEÅ KOMMUN Dnr 1 (11) KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING Delegation av kommunstyrelsens beslutanderätt Regler om delegering av nämndärenden finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen (KL). Delegation innebär

Läs mer

Delegeringsordning för Förbundsstyrelsen för Regionförbundet Västerbottens län

Delegeringsordning för Förbundsstyrelsen för Regionförbundet Västerbottens län DELEGERINGSONING Antagen av Förbundsstyrelsen 2015-05-07 Delegeringsordning för Förbundsstyrelsen för Regionförbundet Västerbottens län Delegering av beslutanderätt inom styrelsen (KL 6 kap 33-38 ) Enligt

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning

Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning ALLENTUNA KOMMUN KOMMUNAL FÖFATTNINGSSAMLING (KFS) 3.3.0 03-09-03 BAN- OCH UNGOMSNÄMNENS ELEGATIONSONING SI /40 Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Fastställd av Barn- och ungdomsnämnden 03-xx-xx

Läs mer

Kommunstyrelsens delegationsförteckning Antagen av Kommunstyrelsen den 18 mars 2015, Ks 34

Kommunstyrelsens delegationsförteckning Antagen av Kommunstyrelsen den 18 mars 2015, Ks 34 1 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 3.3.1 U30 Ersätter 3.3.1 U29 Gäller fr.o.m. 2015-03-19 Kommunstyrelsens delegationsförteckning Antagen av Kommunstyrelsen den 18 mars 2015, Ks 34 2(10) Innehåll Kommunallagen 6

Läs mer

Delegationsordning. för. Kommunstyrelsen

Delegationsordning. för. Kommunstyrelsen Delegationsordning för Kommunstyrelsen Allmänt om delegation Delegationens innebörd Kommunfullmäktige får, enligt 3 kap 10 kommunallagen, uppdra åt en nämnd att i kommunfullmäktiges ställe besluta i ett

Läs mer

2015-11-04. Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta föreslagna ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning.

2015-11-04. Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta föreslagna ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning. TJÄNSTESKRIVELSE 2015-11-04 Kommunstyrelsen Erika Nysäter Kvalificerad utredare Telefon 08 555 010 89 erika.nysater@nykvarn.se kommunstyrelsen 2016 KS/2015:346 Delegationsordning för Förvaltningens förslag

Läs mer

Granskning av ansvarsfördelning mellan teknisk nämnd och förvaltningen

Granskning av ansvarsfördelning mellan teknisk nämnd och förvaltningen www.pwc.se Alf Wahlgren, certifierad kommunal revisor Carl-Gustaf Folkeson, revisionskonsult Granskning av ansvarsfördelning mellan teknisk nämnd och förvaltningen Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Dokumentansvarig (namn och funktion) Fastställd av (namn och funktion) Fastställd datum Reviderad datum

Dokumentansvarig (namn och funktion) Fastställd av (namn och funktion) Fastställd datum Reviderad datum Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Kap.nr: Sidnr: Ledning - organisation Ansvar och befogenheter 11.02 1(11) Dokumentansvarig (namn och funktion) Fastställd av (namn och funktion) Fastställd datum eviderad

Läs mer

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR UTFÖRARSTYRELSEN

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR UTFÖRARSTYRELSEN Dokumentnamn: Delegationsbestämmelserna för utförarstyrelsen Sida: 1 (5) DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR UTFÖRARSTYRELSEN Utförarstyrelsen har under de förutsättningar som anges i 6 kap 33-38 kommunallagen

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Beslutsdatum Paragraf Dnr Ändring 2015-06-10 BoU 56 2015.04 Tillägg: A18 2015-10-14 BoU 100 2015.04 Tillägg: A19 Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Generella bestämmelser DELEGATIONSORDNING

Läs mer

DELEGERINGSBESLUT INOM BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN från nämnd till arbetsutskott, ordförande och förvaltningschef (Giltighet fr o m 2005-10-01)

DELEGERINGSBESLUT INOM BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN från nämnd till arbetsutskott, ordförande och förvaltningschef (Giltighet fr o m 2005-10-01) DELEGERINGSBESLUT INOM BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN från nämnd till arbetsutskott, ordförande och förvaltningschef (Giltighet fr o m 2005-10-01) Ärende Delegat Kommentar A A 1 ÄRENDEN INOM BARNOMSORGEN

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen. Antagen 2015-02-10 2 och Reviderad 2015-09-08 105, 2015-12-08 158 samt 2016-05-17 55

Delegationsordning för kommunstyrelsen. Antagen 2015-02-10 2 och Reviderad 2015-09-08 105, 2015-12-08 158 samt 2016-05-17 55 Delegationsordning för kommunstyrelsen Antagen 2015-02-10 2 och Reviderad 2015-09-08 105, 2015-12-08 158 samt 2016-05-17 55 Innehåll Lagregler om delegering... 4 Delegation och verkställighet... 4 Vem

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 3.9

Laholms kommuns författningssamling 3.9 Laholms kommuns författningssamling 3.9 Reglemente för barn- och ungdomsnämnden; antaget av kommunfullmäktige den 16 december 2014, 196 1. Inledning Fullmäktiges uppgifter Kommunallagen (1991:900) ger

Läs mer

Delegeringsordning med anvisningar, Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

Delegeringsordning med anvisningar, Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Antagen 2016 01 26 Delegeringsordning med anvisningar, Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Enligt 6 kap 33 kommunallagen (KL) får en nämnd uppdra åt ett utskott, en ledamot, ersättare eller åt en anställd

Läs mer

Delegationsordning för Servicenämnden. Antagen av Servicenämnden 2012-06-11, att gälla f.r.o.m. 2012-06-25

Delegationsordning för Servicenämnden. Antagen av Servicenämnden 2012-06-11, att gälla f.r.o.m. 2012-06-25 Delegationsordning för Servicenämnden Antagen av Servicenämnden 2012-06-11, att gälla f.r.o.m. 2012-06-25 Delegation av beslutanderätt Med delegering avses att nämnden överför självständig beslutanderätt

Läs mer

Reviderad 2016-04-28 Dnr 2015/692-KuN. Delegationsordning. Kulturnämnden

Reviderad 2016-04-28 Dnr 2015/692-KuN. Delegationsordning. Kulturnämnden Reviderad 2016-04-28 Delegationsordning Delegationsordning för INLEDNING s ansvarsområden s ansvarområden framgår av nämndens reglemente. Arbetsgivarrollen Samverkan Samverkan mellan parterna bygger på

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordning för kommunstyrelsen Beslutsdatum Paragraf Dnr Ändring 2012-02-07 19 2011.278 2012-02-29 Förslag till rev 2012-03-02 Förslag till rev 2012-04-03 80 2011.278 2013-06-17 105 2013.57 Punkt A19 2015-02-03 31 2015.04 Revidering

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN

DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Dnr 2015/249/002 Id 48156 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antagen av kommunstyrelsen 2015-06-16, KS 269 Gäller från och med 2015-08-01 2 INNEHÅLL Generella bestämmelser 3 Administration 5 Ekonomifrågor

Läs mer

97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011.

97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-08-31 95 Meddelanden. 96 Anmälan om delegationsbeslut. 97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011. 98 Information budget 2012. 99 Den framtida gymnasieskolan

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN sid 1 (8) DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN sid 2 (8) 1. Allmänt om delegation 1.1 Syfte och avgränsning Barn- och utbildningsnämnden avgör i vilken utsträckning man ska överlåta sin

Läs mer

Reviderad Delegationsordning

Reviderad Delegationsordning UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGENTNINGEN 1 (9) MISSIV JAKOB FJELLANDER DIREKT: 0224-556 27 DNR 2008/23 UAN NR 11/10 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden MISSIV Reviderad Delegationsordning

Läs mer

Kommunstyrelsens delegationsordning

Kommunstyrelsens delegationsordning Föreliggande dokument är antaget av kommunstyrelsen 2015-04-28, 69, reviderad 2015-11-03, 128. Förvaltningss vidaredelegation beslutad 2015-11-11, KS-D 2015:84. Dokumentet ska fastställas på nytt, eller

Läs mer

godkänna förvaltningens förslag till reviderad delegationsordning

godkänna förvaltningens förslag till reviderad delegationsordning Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (4) Datum 2013-01-18 Vår re fer ens Bo Sjöström BESLUTSFÖRSLAG delegationsordning 2013 Sammanfattning Delegering innebär överföring av beslutanderätt från nämnd till utskott

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning med Förvaltningschefens vidaredelegering samt Delar av kommunstyrelsens delegation.

Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning med Förvaltningschefens vidaredelegering samt Delar av kommunstyrelsens delegation. Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning med schefens vidaredelegering samt Delar av kommunstyrelsens delegation 1 (10) Innehållsförteckning Inledning 3-4 Allmänt om delegation Delegationens innebörd

Läs mer

Kommunstyrelsens delegation av beslutanderätt

Kommunstyrelsens delegation av beslutanderätt 1 (10) Typ: Delegation Giltighetstid: Tills vidare Version: 5.0 Fastställd: 2015-08-18, 177 Uppdateras: 1 år efter fastställande 2015-10-22, 228 Innehållsförteckning 1. Giltighet 2. Ansvar 3. Anmälan av

Läs mer

Delegationsordning 2013 DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH SKOLNÄMNDENS VERKSAMHETER

Delegationsordning 2013 DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH SKOLNÄMNDENS VERKSAMHETER Delegationsordning 2013 DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH SKOLNÄMNDENS VERKSAMHETER Fastställd av barn- och skolnämnden 2013-01-30, 11 Gäller från 2013-02-12 skolnämnden delegerar beslutanderätt enligt

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Åsa Morén 2011-06-22 KNS-2011-0139. att besvara barn- och ungdomsnämndens skrivelse med föredragningen i ärendet.

Handläggare Datum Diarienummer Åsa Morén 2011-06-22 KNS-2011-0139. att besvara barn- och ungdomsnämndens skrivelse med föredragningen i ärendet. KS 12 10 AUG 2011 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Åsa Morén 2011-06-22 KNS-2011-0139 Kommunstyrelsen Förslag från barn- och ungdomsnämnden om barnomsorgsadministrationen. Förslag

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden FÖRFATTNING 1.3.2 1(9) Antagen av barn- och utbildningsnämnden 91/14 2014-BUN-102 Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Denna delegationsordning ersätter tidigare beslutade angivna ärendekategorier.

Läs mer

Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden

Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden BUN 2014-11-24, 78 Dnr 95/2013.002 1 av 6 Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 27 augusti 2012. 1. Delegeringsförbud Nämnden delegerar beslutanderätten

Läs mer

6 kap. 33 och 34 kommunallagen reglerar en nämnds (i detta fall kommunstyrelsens) möjligheter att delegera beslutanderätt i ärenden.

6 kap. 33 och 34 kommunallagen reglerar en nämnds (i detta fall kommunstyrelsens) möjligheter att delegera beslutanderätt i ärenden. KOMMUN %\ Kommunledningskontoret Ingegärd Bornelind Kommu nj u rist/avd.chef +46 8 579 216 03 Tjänsteutlåtande 2013-10-10 Sidan 1 av 8 Dnr 2013/0610-1 Diariekod: 023 Kommunstyrelsen Ny delegationsordning

Läs mer

Delegationsordning för Kommunstyrelsen i Strängnäs kommun

Delegationsordning för Kommunstyrelsen i Strängnäs kommun 1/18 Beslutad: Kommunstyrelsen 131, 2015-05-27 Gäller fr o m: 2015-05-28 Myndighet: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS/2015:277-002 Ersätter: beslutad av kommunstyrelsen 44, 2008-02-04 (reviderad 162, 2008-06-02,

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning för utbildningsnämnden

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning för utbildningsnämnden DELEGATIONSORDNING Delegationsordning för utbildningsnämnden Dokumentets syfte Delegationsordningen anger vilka som är delegater inom utbildningsnämndens ansvarsområden Dokumentet gäller för All verksamhet

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 1! " # $ 3 % $ & 4 ' & $ % #(# & $ )#*)#(( & $ + & $$ + #, $& -, $,., & /, " #+# 0,1(&2 0 / ) 3

Läs mer

Förslag till ändring av DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN

Förslag till ändring av DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN Förslag till ändring av DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen Riktlinjer 2008-09-29, 226 Kommunstyrelsen

Läs mer

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kultur- och fritidsnämnden 2015-01-28, 7 dnr KFN 2015/3 Innehållsförteckning Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden... 2 Återrapportering...

Läs mer

DELEGATIONSORDNING OMSORGSNÄMNDEN LILLA EDETS KOMMUN. Socialförvaltningen. Dnr Dpl 2011/ON060 700

DELEGATIONSORDNING OMSORGSNÄMNDEN LILLA EDETS KOMMUN. Socialförvaltningen. Dnr Dpl 2011/ON060 700 Dnr Dpl 2011/ON060 700 LILLA EDETS KOMMUN Socialförvaltningen DELEGATIONSORDNING Antagen 2011-04-18 Dnr: 2011/ON060 Reviderad 2011-05-23 Reviderad 2015-10-26 82 Reviderad 2011-10-03 Reviderad 2016-01-19

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 1-12

Regionstyrelsens arbetsutskott 1-12 PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 1-12 Tid: 2016-01-18 kl. 13.00-15:45 Plats: Region Halland 8 RJL2016/ 78 Delegationsordning för regionstyrelsen Beslut Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (23) Utbildningsnämnden 2012-04-18 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 22-35. Kristina Sköld.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (23) Utbildningsnämnden 2012-04-18 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 22-35. Kristina Sköld. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (23) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 08.15-11.34 Beslutande Britta Bergström (S) Bror Sterner (S) Dennis Nilsson (M) Linda Hägglund (S) 22-33 Mikael Sporgelin (S) Lars

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02 Delegationsordning för barn- och utbildnings Antagen av barn- och utbildnings 2011-10-26. Tillägg 2012-04-25, kommunal vuxenutbildning om nationella kurser. Denna delegationsordning ersätter tidigare delegationer

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Beslutsdatum Paragraf Dnr Ändring 2015-06-10 BoU 56 2015.04 Tillägg: A18 2015-10-14 BoU 100 2015.04 Tillägg: A19 2015-12-09 BoU 130 2015.04 Tillägg: C13, D9, D10 Korrigering av punkt D1 Tidigare punkt

Läs mer

Barn- och skolnämnden

Barn- och skolnämnden 1 (17) Barn- och skolnämnden Delegationsordning och verkställighetsförteckning Barn- och skolnämnden Antagen av Barn- och skolnämnden 2015-12-15 104 2 Allmänt om delegering av beslutanderätt inom en nämnd

Läs mer

Antagen av Upplevelsenämnden 2007-03-27, 16. Delegeringsförteckning Upplevelsenämndens verksamhetsområde

Antagen av Upplevelsenämnden 2007-03-27, 16. Delegeringsförteckning Upplevelsenämndens verksamhetsområde Antagen av Upplevelsenämnden 2007-03-27, 16 Delegeringsförteckning Upplevelsenämndens verksamhetsområde Delegeringsföreskrifter Enligt kommunallagen får styrelsen anta sin egen delegeringsförteckning.

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen 2009-11-10 ändring antagen 2010-03-02, 2011-01-12, 2012-01-11 samt 2014-04-09.

Antagen av kommunstyrelsen 2009-11-10 ändring antagen 2010-03-02, 2011-01-12, 2012-01-11 samt 2014-04-09. 2014:10 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antagen av kommunstyrelsen 2009-11-10 ändring antagen 2010-03-02, 2011-01-12, 2012-01-11 samt 2014-04-09. A. Generella bestämmelser för delegation gällande

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN ISSN 2000-043X Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden HebyFS 2015:47 Infördes i författningssamlingen den 8 augusti 2015 Samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

Innehåll. Chef sektor barn och utbildning är ansvarig för reglementet.

Innehåll. Chef sektor barn och utbildning är ansvarig för reglementet. Innehåll BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHET... 2 1 Nämndens ansvarsområden och uppgifter... 2 2 Generella uppgifter och bemyndiganden för nämnden... 2 3 Delegering från kommunfullmäktige... 3 4 Planering,

Läs mer

Kommunal Författningssamling Delegeringsordning

Kommunal Författningssamling Delegeringsordning Kommunal Författningssamling Delegeringsordning 2015 Nr 4 KUNGÄLVS KOMMUN s delegeringsordning Antagen av Myndighetsnämnden 25 juni 2015 372 Gäller fr.o.m. den 1 juli 2015 ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv

Läs mer

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 28 september 2015 kl 19:00 22:25

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 28 september 2015 kl 19:00 22:25 2015-09-28 1 (24) Plats och tid ande Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 28 september 2015 kl 19:00 22:25 Björn Andreasson (M), ordförande Susanne Andersson (M) Ola Kollén (C), 2:e vice ordförande Maria

Läs mer

Delegationsordning för grund- och förskolenämnden

Delegationsordning för grund- och förskolenämnden Delegationsordning för grund- och förskolenämnden Antagen av grund- och förskolenämnden 2011-06-22, senast reviderad 2015-10-21 Utgångspunkter Ansvaret för verksamhet, budget och personal bör vara delegerat

Läs mer

Allmänt om delegering

Allmänt om delegering Allmänt om delegering Vad menas med delegering Med delegering menas att nämnden överför självständig beslutanderätt till delegation. Detta innebär att nämnden ger delegation i uppdrag att på nämndens vägnar

Läs mer

Delegationsordning för folkhälsonämnden 2015-2017

Delegationsordning för folkhälsonämnden 2015-2017 Tjänsteskrivelse 2015-01-16 Handläggare: Ulrika Lundgren FHN 2015.0045 Folkhälsonämnden Delegationsordning för folkhälsonämnden 2015-2017 Sammanfattning Delegationsordning för Folkhälsonämnden har upprättats

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Familjenämnden Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: onsdagen den 7 januari 2015 kl. 08.15 Plats: Svea Hund i kommunhuset Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Val av justerare

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS DELEGATIONSORDNING 1 (14) Reviderad av kultur- och fritidsnämnden 2010-04-19, 40, att gälla från och med 2010-05-01

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS DELEGATIONSORDNING 1 (14) Reviderad av kultur- och fritidsnämnden 2010-04-19, 40, att gälla från och med 2010-05-01 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS DELEGATIONSORDNING Reviderad av kultur- och fritidsnämnden 2010-04-19, 40, att gälla från och med 2010-05-01 1 (14) INNEHÅLL INLEDNING...3 Delegationsförteckning...3 Vad kan

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Regler för val av förskoleklass och grundskola i Sollentunakommun Antagna av barn- och ungdomsnämnden 2012-11-20, 123 Innehållsförteckning0 1! Skolvalet - fristående skolor i Sollentuna... 2! 2! Skolvalet

Läs mer

Delegationsordning Byggnadsnämnden

Delegationsordning Byggnadsnämnden Delegationsordning Byggnadsnämnden Antagen av Byggnadsnämnden 2015-03-24 40 Reviderad 2015-08-25 108 Gäller fr.o.m. 2015-09-01 1 Innehållsförteckning Syfte... 3 Delegation... 3 Delegationsförbud... 4 Anmälan

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN ISSN 2000-043X HebyFS 2015:04 Infördes i författningssamlingen den 27 januari 2015 Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

Delegationsordning Kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning Kultur- och fritidsnämnden Delegationsordning Kultur- och fritidsnämnden XX Dokumenttyp: Delegationsordning Dokumentet gäller för, personalkategori: Samtliga beslutsfattare Fastställelsedatum, nämnd, paragraf: XX Diarienummer: 2015.150

Läs mer

Entreprenad och samverkan

Entreprenad och samverkan Juridisk vägledning Granskad september 2013 Mer om Entreprenad och samverkan Entreprenad enligt skollagen är när kommuner, landsting och enskilda huvudmän, med bibehållet huvudmannaskap, sluter avtal med

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN DELEGERINGSORDNING. Beslutad av Kultur- och fritidsnämnden 2014-03-12

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN DELEGERINGSORDNING. Beslutad av Kultur- och fritidsnämnden 2014-03-12 + KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN DELEGERINGSORDNING Beslutad av Kultur- och fritidsnämnden 2014-03-12 Inledning Delegering inom en nämnd Regler om delegering av ärenden inom en nämnd finns i kommunallagen

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning

Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Antagen av barn- och ungdomsnämnden 2016-04-28 Innehållsförteckning A. Delegation barn- och ungdomsnämnden... 2 B. Anmälan av delegationsbeslut... 2 C. Särskilda

Läs mer

Entreprenad och samverkan

Entreprenad och samverkan Informationsblad 1 (6) Entreprenad och samverkan Här kan du läsa om hur Skolinspektionen tolkar reglerna om entreprenad och samverkan, i samband med myndighetens tillsyn. Det är med utgångspunkt i dessa

Läs mer

Mölndals stad ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING. Allmänt om delegering av beslutanderätt inom nämnd. kommunallagen)

Mölndals stad ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING. Allmänt om delegering av beslutanderätt inom nämnd. kommunallagen) 38 :1 Mölndals stad ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING Allmänt om delegering av beslutanderätt inom nämnd (6 kap 33 kommunallagen) Vad innebär delegering? 1 kommunallagen regleras vilka politiska

Läs mer