godkänna förvaltningens förslag till reviderad delegationsordning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "godkänna förvaltningens förslag till reviderad delegationsordning"

Transkript

1 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (4) Datum Vår re fer ens Bo Sjöström BESLUTSFÖRSLAG delegationsordning 2013 Sammanfattning Delegering innebär överföring av beslutanderätt från nämnd till utskott eller tjänstemän. En nämnds rätt att besluta om delegering regleras i kommunallagen (KL) och i viss speciallagstiftning. Med delegerade beslut avses ställningstaganden som förutsätter vissa överväganden eller bedömningar. Fritidsförvaltningen har sett över nuvarande delegationsordning och föreslår för nämnden att göra vissa ändringar i denna. Bland annat föreslår förvaltningen att fritidsdirektören ska kunna göra avsteg från prislistan och att sektions och enhetschefer ska kunna fatta vissa beslut gällande upphandling som inte avser drift eller som är av mindre vikt. Förslag till beslut Fritidsnämnden föreslås besluta att godkänna förvaltningens förslag till reviderad delegationsordning Beslutsunderlag Förslag till delegationsordning 2013 Beslutsplanering Fritidsnämnden Ärendet Delegering innebär överföring av beslutanderätt från nämnd till utskott eller tjänstemän. En nämnds rätt att besluta om delegering regleras dels i kommunallagen (KL) genom bestämmelserna i 6 kap och dels i speciallagstiftning som exempelvis socialtjänstlagen. Med delegerade beslut avses ställningstaganden som förutsätter vissa överväganden eller bedömningar. Rent förberedande eller verkställande åtgärder, såsom debitering av avgifter enligt fastställd taxa eller likande, anses inte vara beslut i formell mening. Rätten för de anställda att vidta denna typ av åtgärder grundas därför inte på delegering utan följer av den arbetsfördelning som måste finnas mellan förtroendevalda och tjänstemän för att den kommunala verksamheten ska fungera. SIGNERAD

2 Fritidsnämnden kan besluta om villkor för delegering i syfte att kontrollera eller begränsa uppdraget. En lämnad delegering kan när som helst återkallas, medan ett beslut som fattats med stöd av delegering däremot i princip inte kan omprövas eller återtas. Nämnden har dock rätt att föregripa en delegats beslutsfattande genom att själv besluta i ärendet. 2 (4) Enligt 6 kap 34 KL får beslutanderätten inte delegeras vad gäller: 1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagas, 3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, 4. ärenden som väcks genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden, och 5. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. Ett beslut som en delegat fattat kan överklagas på samma sätt som om fritidsnämnden fattat beslutet. Förslag till förändringar i nuvarande delegationsordning delegationsordning reviderades senast i december Förvaltningen har sett över nuvarande delegationsordning utifrån de gällande lagar och riktlinjer som finns inom området och föreslår för nämnden att följande ändringar görs. Följande paragraf föreslås tas bort till förmån för en föreslagen nytillagd paragraf som beslutades om i samband med fastställandet av fritidsnämndens prislista för 2013: A.1.8 Ersättning vilka ej regleras enligt fastställd prislista Delegat: Enhetschef Paragrafen föreslås ersättas av följande paragraf: F. Avsteg F.1.1 Göra avsteg från prislista Delegat: Fritidsdirektör Paragrafen A.2.12 Justering av fakturaunderlag föreslås tas bort eftersom ett fakturaunderlag inte är av samma betydelse som en upprättad faktura och att bedömningen som görs i det skedet av fakturahanteringen är av så pass ringa betydelse. Gällande inköp och upphandling föreslår förvaltningen att ge sektionschefer och enhetschefer möjlighet att på delegation fatta beslut gällande upphandling som inte avser drift av verksamhet eller är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Förvaltningen föreslår därför att upphandling understigande kronor per tillfälle delegeras till sektionschef och att upphandling understigande kronor per tillfälle delegeras till enhetschef.

3 Förvaltningen föreslår att följande paragrafer tas bort: A 3.5 Avrop på ramavtal, beloppsgränsen avgränsas av i budgeten anslagna medel och beviljade projektmedel A 3. 6 Inköp med beaktande av inköpspolicy och i budget anslagna medel och beviljade projektmedel 3 (4) I dagsläget finns det en tidsaspektsproblematik med att beslutet om uppsägning av hyresgäst (förening) på grund av obetald hyra är delegerat till fritidsnämndens arbetsutskott eftersom beslut endast kan fattas en gång i månaden. Därför föreslår förvaltningen att paragraf A 4.10 ska vara delegerat till fritidsdirektören. Följande paragrafer föreslås tas bort ur delegationsordningen därför att besluten inte omfattas av enskilda bedömningar eller överväganden: B 2.1 Beslut om registrering av förening till nivå 1 eller organisation enligt bidragsbestämmelserna B 2.2 Beslut om registrering av förening till nivå 2 och 3 enligt bidragsbestämmelserna Beslutet att bli registrerad till nivå 1, 2 eller 3 tas utifrån av nämnden beslutade bidragsbestämmelser. För att göra det så tydligt som möjligt gällande återrapportering av anställningsärenden föreslår förvaltningen att alla visstidsanställningar oavsett längd ska återrapporteras och att beslutet fortfarande ska vara delegerat till nuvarande delegat. Rörande tjänsteresor och konferenser föreslås att samtliga av dessa tas ur delegationsordningen och betraktas som verkställighet, efter bedömning av HR-strategiska avdelningen på stadskontoret. Nämnden föreslås dock ha kvar beslutet om deltagande i konferenser och tjänsteresor utom Norden i delegationsordningen och att delegat för detta beslut ska vara fritidsnämndens arbetsutskott. Lokal- och planfördelning sker idag enligt fastställda riktlinjer och bör därför inte vara med i delegationsordningen eftersom förvaltningen anser att man inte gör särskilda bedömningar utan att man tar beslut utifrån de upprättade riktlinjer man har i förvaltningen. Däremot finns det tillfällen då föreningar som fått planer på säsongsbasis inte kan vara kvar på en specifik plan eller lokal på grund av exempelvis underhåll eller reparation. Då måste föreningen bli tilldelad andra lokaler och planer och det föregås av ett beslut som förvaltningen anser fyller kraven för att vara med i delegationsordningen. Detta beslut föreslås vara delegerat till avdelningschefen på. Avstängning av besökare och rätten att frånta en förening rätten att nyttja nämndens aktivitetsytor har hittills bara varit möjligt om besökare och förening vid upprepade tillfällen inte följt ordningsregler. Förvaltningen föreslår att samma delegat även ska kunna ta beslutet att stänga av en person eller förening som åsamkat en incident av det allvarligare slaget. Förvaltningen föreslår att man förändrar delegationsordningen utifrån de organisationsförändringar som genomförts eller som inom en snar framtid kommer att genomföras. Detta innebär att delegat i beslut gällande avvikelser från fastställd prislista avseende uthyrning av anläggning i samband med arrangemang och avvikelser från fastställd prislista och fastställda bidragsregler avseende tidsfaktor för ansökan om arrangemang och arrangemangsbidrag enbart ska vara delegerat till avdelningschefen på evenemangsavdelningen hädanefter.

4 Förvaltningen föreslår dessutom att göra vissa ändringar i delegationsordningen för att förtydliga vilka summor som är delegerat till respektive delegat. 4 (4) I bifogat förslag till delegationsordning föreslås det som är rödmarkerat att tas bort och det grönmarkerade läggas till. Återrapportering till fritidsnämnden Alla beslut som delegater fattat under en månad ska återrapporteras till nämnden genom upprättande av en förteckning som anmäls vid nästkommande nämndsmöte. Gällande anställningsärenden kommer information om de anställningar som beviljats på förvaltningen under månaden att finnas tillgängliga för nämnden på administrativa avdelningen på fritidsförvaltningen. Ansvariga Bo Sjöström

5 Förslag till Delegationsordning 2013 Fritidsförvaltningen Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: Fritidsförvaltningen Administrativa avdelningen

6 Innehållsförteckning Förslag till Delegationsordning Inledning... 3 Överklagande... 4 Anmälan av delegationsbeslut... 4 A. EKONOMISKA ÄRENDEN, UPPHANDLING, AVTAL M.M Ekonomiska ärenden Fakturafordringar Inköp och upphandling Avtal - tecknande och uppsägning Försäljning av inventarier m.m B. FÖRENINGSÄRENDEN Föreningsbidrag Registrering av förening... 8 C. ANSTÄLLNINGS- OCH PERSONALÄRENDEN Tillförordnande Anställningsärenden Arbetsmiljö Tjänsteresor och deltagande i kurser... 9 D. VERKSAMHETSÄRENDEN Lokal- planfördelning, uthyrning samt öppethållande Avstängning av besökare/förening Lotteritillstånd E. YTTRANDEN Avge yttrande F. Avsteg Fritidsförvaltningen Förslag till Delegationsordning 2013

7 Inledning Delegering innebär överföring av beslutanderätt från nämnd till utskott eller tjänstemän underställda nämnden. En nämnds rätt att besluta om delegering regleras dels i kommunallagen (KL) genom bestämmelserna i 6 kap , dels i speciallagstiftning som exempelvis socialtjänstlagen (SoL). Med beslut i delegeringsbestämmelserna i KL, avses ställningstaganden som förutsätter vissa överväganden eller bedömningar. Rent förberedande eller verkställande åtgärder, såsom debitering av avgifter enligt fastställd taxa eller liknande anses inte vara beslut i formell mening. Rätten för de anställda att vidta denna typ av åtgärder grundas således inte på delegering utan följer av den arbetsfördelning som måste finnas mellan förtroendevalda och tjänstemän för att den kommunala verksamheten skall kunna fungera. Delegering kan ske till utskott, ledamot eller ersättare, och till anställd hos kommunen. Däremot är så kallad blandad delegering dvs. till förtroendevald och anställd tillsammans - inte tillåten eftersom kollektivt beslutsfattande inom en kommun enbart kan förekomma vad gäller förtroendevalda. Om beslutanderätt delegeras till fritidsdirektör får fritidsnämnden även besluta att överlåta åt fritidsdirektören att i sin tur uppdra åt annan anställd att besluta i hans/hennes ställe (jfr 6 kap. 37 KL). Beslut som fattas av viss beslutsfattare med stöd av delegering får även fattas av överordnad beslutsfattare. Fritidsnämnden kan besluta om villkor för delegering i syfte att kontrollera eller begränsa uppdraget.vidare kan lämnad delegering när som helst återkallas, medan ett beslut som fattats med stöd av delegering däremot i princip inte kan omprövas eller återtas. Nämnden har dock rätt att föregripa en delegats beslutsfattande genom att själv besluta i ärendet. Enligt 6 kap. 34 KL får beslutanderätten inte delegeras vad gäller ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats, ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden 1, och vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. I punkt 4 hänvisas till regler i vissa specialförfattningar. Exempel på sådana finns bl.a. i 10 kap. 4 och 5 SoL. Med avdelningschef i delegationsordningen avses chef för drift-och verksamhetsavdelningen, ekonomiavdelningen, administrativa avdelningen, evenemangsavdelningen och. Med enhetschef i delegationsordningen avses arbetsledare underställd avdelningschef. Med sektionschef i delegationsordningen avses arbetsledare underställd enhetschef. 1 Gäller medborgarförslag som väckts i kommunfullmäktige 3 Fritidsförvaltningen Förslag till Delegationsordning 2013

8 Överklagande Ett beslut som en delegat fattat kan överklagas på samma sätt som om fritidsnämnden fattat beslutet. När ett beslut enligt en särskild bestämmelse i författning kan överklagas på ett visst sätt, skall överklagandet prövas av den instans som anges i författningen. Detta kallas överklagande enligt förvaltningslagen (tidigare förvaltningsbesvär) och överprövningsinstansen kan pröva både beslutets laglighet och själva sakfrågan. Om inte beslutet kan överklagas enligt förvaltningslagen har kommunmedlemmar möjlighet att överklaga beslutets laglighet (laglighetsprövning enligt kommunallagens regler). Själva sakfrågan prövas då inte. Det ankommer på delegaten att lämna fullföljdshänvisning vid varje överklagningsbart beslut som helt eller delvis går emot den enskilde. Fullföljdshänvisning skall inte lämnas om beslutet endast kan överklagas genom laglighetsprövning. Anmälan av delegationsbeslut Samtliga beslut som delegat fattat skall anmälas till fritidsnämnden på sätt som nämnden har beslutat. Anmälningsskyldigheten gäller också beslut som fattats på vidaredelegation från fritidsdirektören. Enligt kommunallagen är det obligatoriskt med ett anmälningssystem. Detta för att bl.a. tillgodose nämndens informations- och kontrollbehov. Anmälan har också betydelse för beräkning av överklagandetiden. En förteckning med de beslut som delegat fattat upprättas varje månad och delges vid nästkommande nämndsmöte. 4 Fritidsförvaltningen Förslag till Delegationsordning 2013

9 A. EKONOMISKA ÄRENDEN, UPPHANDLING, AVTAL M.M. 1. Ekonomiska ärenden Ordförande, 1.e vice ordförande, fritidsdirektör, ekonomichef. Två i förening 1.1 Firmateckning Utse besluts- och behörighetsattestanter samt ersättare för 1.2 dessa Fritidsdirektör 1.3 Bevilja kassaförlag (handkassa) Ekonomichef Beslut om periodisering av kommunbidrag som avser 1.4 tilläggsanslag Fritidsdirektör 1.5 Bevilja betal- och kreditkort Fritidsdirektör 1.6 Besluta om ersättning för sakskada förorsakad av personal med högst ett basbelopp Fritidsdirektör Tecknande och uppsägning av företagskonto och 1.7 checkkonto Fritidsdirektör 1.8 Ersättning vilka ej regleras enligt fastställd prislista Enhetschef 1.9 Direktuttag från post- och bankgiro, lösa ut postförsändelser till fritidsnämnden, postanvisningar och utbetalningskort Ekonomichef och ekonom 2. Fakturafordringar 2.1 Ge anstånd med betalning < kronor och högst en månads anstånd Budgetansvarig 2.2 Ge anstånd med betalning kronor och högst tre månaders anstånd Ekonomichef 2.3 Ge anstånd med betalning > kronor eller över tre månaders anstånd Fritidsdirektör 2.4 Godkänna avbetalningsplan omfattande fordringar kronor Ekonomichef 2.5 Godkänna avbetalningsplan omfattande fordringar > kronor Fritidsdirektör Kvarhållande av föreningsbidrag exkl. lönebidrag som avdrag för förfallna fordringar 2.6 Det totala avdraget kronor Ekonomichef 2.7 Det totala avdraget kronor Fritidsdirektör 2.8 Det totala avdraget > kronor 5 Fritidsförvaltningen Förslag till Delegationsordning 2013

10 Beslut gällande avstängning från aktivitetsytor och andra tjänster på grund av förfallen fordran 2.9 Alla kunder med undantag för registrerade föreningar 2.10 Registrerade föreningar och avstängning från bokad tid för seniorverksamhet dock ej seriespel upp tom 1 månad Fritidsdirektör 2.11 Övriga avstängningar av registrerade föreningar 2.12 Justering av fakturaunderlag Enhetschef 2.13 Av- och nedskrivning av fakturafordring understigande kronor Ekonomichef 2.14 Av- och nedskrivning av fakturafordring understigande kronor Fritidsdirektör 2.15 Av- och nedskrivning av fakturafordring utöver dessa belopp 3. Inköp och upphandling Upphandling som inte avser drift av verksamhet eller är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt 3.1 Understigande kronor per tillfälle Sektionschef 3.2 Understigande kronor per tillfälle Enhetschef 3.1 Högst sju basbelopp per tillfälle 3.2 Över sju basbelopp per tillfälle Fritidsdirektör Upphandling som avser drift av verksamhet eller är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt 3.3 Beslut om tilldelning utifrån anbudsutvärdering Fritidsdirektör 3.4 Tecknande av avtal Fritidsdirektör Avrop på ramavtal. Beloppsgränsen avgränsas av i budgeten anslagna medel och beviljade projektmedel Inköp med beaktande av inköpspolicy och i budget anslagna medel och beviljade projektmedel Budgetansvarig enligt attestförteckning Budgetansvarig enligt attestförteckning 4. Avtal - tecknande och uppsägning 4.1 Avtal avseende extern förhyrning av lokal Ekonomichef 4.2 Kommuninterna avtal avseende förhyrning av lokaler och anläggningar samt förlängning av ingånget avtal, om hyreshöjningen inte är väsentlig 4.3 Avtal avseende fast uthyrning av fritidsförvaltningens lokaler Enhetschef /Enhet 4.4 Avtal gällande seriespel och evenemang/arrangemang schef 6 Fritidsförvaltningen Förslag till Delegationsordning 2013

11 4.5 Reklamavtal efter av nämnden fastställda riktlinjer, s.k. goodwill-avtal Enhetschef 4.6 Tecknande av sponsoravtal Fritidsdirektör 4.7 Serviceavtal Budgetansvarig enligt attestförteckning 4.8 Tecknande av riskavtal Fritidsdirektör Avtal av typ städning, leasing, kontorsutrustning, underhåll m.m. 4.8 Högst fyra basbelopp 4.9 Över fyra basbelopp Fritidsdirektör Beslut om uppsägning av hyresgäst på grund av obetald hyra 4.10 Registrerad förening / Fritidsdirektör 4.11 Övrig hyresgäst Fritidsdirektör 5. Försäljning av inventarier m.m. 5.1 Försäljning av avskrivna inventarier m.m. Ekonomichef 5.2 Försäljning av ej avskrivna inventarier m.m. B. FÖRENINGSÄRE NDEN 1. Föreningsbidrag 1.1 Beslut om bidrag för anställda som uppbär lönebidrag 1.2 Beslut om arrangemangsbidrag för mindre arrangemang Sekreterare / Enhetschef 1.3 Beslut om stipendiet Fritidsexpressen Sekreterare 1.4 Beslut om arrangemangsbidrag för större arrangemang, där bidragsbelopp kronor evenemangsavdelninge n 1.5 Beslut om arrangemangsbidrag för större arrangemang, där bidragsbelopp > kronor 1.6 Beslut om jämställdhetsbidrag, där bidragsbelopp kronor föreningssavdelningen 1.7 Beslut om jämställdhetsbidrag, där bidragsbelopp > kronor 1.8 Från förening begära in medlemsförteckning, bokföring, yttranden, förklaringar och upplysningar i övrigt som är av betydelse för bidragsgivning Sekreterare 1.9 Välja ut förening för särskild granskning i enlighet med fritidsnämndens allmänna bestämmelser för föreningar Sekreterare 7 Fritidsförvaltningen Förslag till Delegationsordning 2013

12 1.10 Beslut om bidrag för lovverksamhet Beslut om bidrag för särskilda insatser i enlighet med verksamhetsplan och budget, upp till och med kronor per förening Sekreterare 2. Registrering av förening Beslut om registrering av förening till nivå 1 eller Sekreterare organisation enligt bidragsbestämmelserna Beslut om registrering av förening till nivå 2 och 3 enligt bidragsbestämmelserna Återkallande av registreringsnivå för förening som inte längre uppfyller kriterierna för att vara registrerad på den aktuella nivån. Undantag föreligger om föreningen inte uppfyller villkor för att vara uppbyggd och fungera enligt demokratiska principer Avregistrera förening som inte inkommer med föreningsrapport enligt bidragsbestämmelserna C. ANSTÄLLNINGS - OCH PERSONALÄRE NDEN 1. Tillförordnande 1.1 Utse tillförordnad fritidsdirektör vid ordinarie fritidsdirektörs frånvaro 2. Anställningsärenden Grundbefattningar 2.1 Tillsvidareanställning Sektionschef 2.2 Visstidsanställning under 12 månader Sektionschef 2.3 Provanställning Sektionschef 2.4 Tillsvidareanställning 8 Fritidsförvaltningen Förslag till Delegationsordning 2013

13 2.5 Visstidsanställning under 12 månader Fritidsdirektör Enhetschef 2.6 Tillsvidareanställning Fritidsdirektör 2.7 Visstidsanställning under 12 månader Sektionschef 2.8 Tillsvidareanställning 2.9 Visstidsanställning under 12 månader Enhetschef 2.10 Kvarstå i tjänst efter uppnådd pensionsålder Administrativ chef 3. Arbetsmiljö 3.1 Ansvarsfördelning av arbetsmiljöfrågorna Fritidsdirektör 4. Tjänsteresor och deltagande i kurser 4.1 Deltagande i kurs eller konferens inom Norden Enhetschef 4.2 Deltagande i kurs eller konferens utom Norden Fritidsdirektör 4.3 Tjänsteresor inom Sverige Sektionschef 4.4 Tjänsteresor inom Norden Enhetschef 4.5 Tjänsteresor inom Europa Fritidsdirektör 4.6 Tjänsteresor och deltagande i konferens utom Europa 4.1 Tjänsteresor och deltagande i konferens utom Norden D. VERKSAMHETS ÄRENDEN 1. Lokalplanfördelning, uthyrning samt öppethållande 1.1 Säsongsfördelning av lokaler och planer enligt fastställda riktlinjer / Förändringar av säsongsfördelning av lokaler och planer 1.2 Avvikelser från fastställd prislista avseende uthyrning av anläggning i samband med arrangemang och evenemangsavdelninge n 9 Fritidsförvaltningen Förslag till Delegationsordning 2013

14 1.3 Avvikelser från fastställd prislista och fastställda bidragsregler avseende tidsfaktor för ansökan om arrangemang och arrangemangsbidrag och evenemangsavdelninge n 2. Avstängning av besökare/förening 2.1 Avstängning av besökaren under, högst tre månader, vid allvarlig incident eller för att besökare vid upprepade gånger gjort sig skyldig till ordningsstörande beteende, av sådant slag att grund för avvisning förelegat Enhetschef / 2.2 Beslut om att tillfälligt, högst under 30 dagar, frånta en förenings rätt att utnyttja aktivitetsytor om föreningen åsamkat en allvarlig incident eller vid upprepade gånger inte följt fastlagda ordnings- och skötselregler och drift- och verksamhetsavdelninge n 3. Lotteritillstånd 3.1 Beslut om lotteritillstånd E. YTTRANDEN 1. Avge yttrande 1.1 Avge yttrande till Förvaltningsrätten i Malmö Delegaten i ursprungsbeslutet 1.2 Avge yttrande till förening eller annan part Delegaten i ursprungsbeslutet F. Avsteg 1.1 Göra avsteg från prislista Fritidsdirektör 10 Fritidsförvaltningen Förslag till Delegationsordning 2013

Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Servicenämnden 2015-08-25 Ändring av delegationsordning Delegationsordning Servicenämnden 2015-08-25

Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Servicenämnden 2015-08-25 Ändring av delegationsordning Delegationsordning Servicenämnden 2015-08-25 Malmö stad Serviceförvaltningen 1 (3) Datum 2015-08-12 Vår referens Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo.se Tjänsteskrivelse Ändring av delegationsordningen SN-2015-948 Sammanfattning

Läs mer

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden 1 Om delegationsordningen 1.1 Reglementen Av 6 kap. 32 kommunallagen framgår att kommunfullmäktige ska utfärda reglementen med närmare föreskrifter om

Läs mer

Förslag till ändring av DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN

Förslag till ändring av DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN Förslag till ändring av DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen Riktlinjer 2008-09-29, 226 Kommunstyrelsen

Läs mer

anta delegationsordning i enlighet med förvaltningens förslag

anta delegationsordning i enlighet med förvaltningens förslag Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Datum 2015-01-07 Vår referens Sara Mellander Planeringssekreterare Sara.Mellander@malmo.se Tjänsteskrivelse Delegationsordning 2015 FRI-2014-3849 Sammanfattning Delegering

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordning för kommunstyrelsen Kommunledning Ärendenr: 2015/267 Fastställd: KS 2009-11-10 Reviderad: KS 2016-03-09 FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för kommunstyrelsen 2/16 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Generella

Läs mer

Reviderad 2016-04-28 Dnr 2015/692-KuN. Delegationsordning. Kulturnämnden

Reviderad 2016-04-28 Dnr 2015/692-KuN. Delegationsordning. Kulturnämnden Reviderad 2016-04-28 Delegationsordning Delegationsordning för INLEDNING s ansvarsområden s ansvarområden framgår av nämndens reglemente. Arbetsgivarrollen Samverkan Samverkan mellan parterna bygger på

Läs mer

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden antagen i KFN 2010-12-07; 58 Delegationsföreskrifter Enligt kommunallagen får nämnden anta sin egen delegationsförteckning. Delegering får ske till utskott,

Läs mer

Delegationsordning för fastighetsnämnden Dnr FA.2015.11

Delegationsordning för fastighetsnämnden Dnr FA.2015.11 Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Fastighetsnämnden Fastställelsedatum: 2015-03-11 Ansvarig: Fastighetschef Revideras: Vart 4:e år, 1:a året i mandatperioden el behov Följas upp: Minst vart

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN ISSN 2000-043X Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden HebyFS 2015:47 Infördes i författningssamlingen den 8 augusti 2015 Samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN ISSN 2000-043X HebyFS 2015:04 Infördes i författningssamlingen den 27 januari 2015 Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

Allmänt om delegering

Allmänt om delegering Allmänt om delegering Vad menas med delegering Med delegering menas att nämnden överför självständig beslutanderätt till delegation. Detta innebär att nämnden ger delegation i uppdrag att på nämndens vägnar

Läs mer

Delegationsordning för överförmyndarnämnden

Delegationsordning för överförmyndarnämnden Delegationsordning för överförmyndarnämnden 1 Om delegationsordningen 1.1 Reglementen Av 6 kap. 32 kommunallagen framgår att kommunfullmäktige ska utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas

Läs mer

Delegationsplan. för. Barn- och skolnämnd Lunds stad

Delegationsplan. för. Barn- och skolnämnd Lunds stad LUNDS KOMMUN Barn- och skolförvaltning Lunds stad Delegationsplan för Barn- och skolnämnd Lunds stad Fastställd av Barn- och skolnämnd Lunds stad 2011-06-22. Reviderad 2012-06-20 samt 2013-10-16. Innehållsförteckning

Läs mer

Kommunstyrelsens delegationsordning avseende tekniska förvaltningen och tekniska utskottet

Kommunstyrelsens delegationsordning avseende tekniska förvaltningen och tekniska utskottet KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunstyrelsen 2015-05-04, 211. Kommunstyrelsens delegationsordning avseende tekniska förvaltningen och Gemensamma regler Styrelsen får uppdra åt ett utskott, åt

Läs mer

DELEGATIONSORDNING KOMMUNSTYRELSEN FÖR. Antagen av kommunstyrelsen 2010-04-28, 129

DELEGATIONSORDNING KOMMUNSTYRELSEN FÖR. Antagen av kommunstyrelsen 2010-04-28, 129 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antagen av kommunstyrelsen 2010-04-28, 129 2 Allmänt om delegation Kommunallagen reglerar möjligheten att delegera beslutsfattandet inom kommunens verksamhet. KL

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning

Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning FÖRFATTNING 1.3.3 Antagen av kultur- och fritidsnämnden 10/10 fritidsnämndens delegationsordning Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden. Nämnd har enligt 6 kap 33-38 i Kommunallagen

Läs mer

Delegationsförteckning

Delegationsförteckning Delegationsförteckning Vård- och äldreomsorgsnämnden Dokumenttyp: Riktlinjer Fastställt av: Vård- och äldreomsorgsnämnden Fastställelsedatum: 25 maj 2010 43 Diarienummer: Dokumentansvarig: Pernilla Melin

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordning för kommunstyrelsen Beslutsdatum Paragraf Dnr Ändring 2012-02-07 19 2011.278 2012-02-29 Förslag till rev 2012-03-02 Förslag till rev 2012-04-03 80 2011.278 2013-06-17 105 2013.57 Punkt A19 2015-02-03 31 2015.04 Revidering

Läs mer

Förslag till förändring av delegationsordningen för färdtjänst

Förslag till förändring av delegationsordningen för färdtjänst 3 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Therese Larsson Datum 2015-02-10 Diarienummer GSN-2015-0027 Gatu- och samhällsmiljönämnden Förslag till förändring av delegationsordningen för färdtjänst Förslag till beslut

Läs mer

Delegeringsordning. Kultur- och fritidsnämnden Gäller fr.o.m. 2016-01-22. Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2016-01-18, 5

Delegeringsordning. Kultur- och fritidsnämnden Gäller fr.o.m. 2016-01-22. Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2016-01-18, 5 Delegeringsordning Kultur- och fritidsnämnden Gäller fr.o.m. 2016-01-22 Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2016-01-18, 5 Delgeringsordning 2016-01-18 Kultur- och fritidsnämnden Innehållsförteckning

Läs mer

Kommunstyrelsens delegationsordning

Kommunstyrelsens delegationsordning Föreliggande dokument är antaget av kommunstyrelsen 2015-04-28, 69, reviderad 2015-11-03, 128. Förvaltningss vidaredelegation beslutad 2015-11-11, KS-D 2015:84. Dokumentet ska fastställas på nytt, eller

Läs mer

Delegationsordning för drift- och servicenämnden, 2015-11-01

Delegationsordning för drift- och servicenämnden, 2015-11-01 Karlskrona kommun 2015-11-24 1 (13 ) Drift- och serviceförvaltningen Dnr 2015.27.002 Delegationsordning för drift- och servicenämnden, 2015-11-01 Fastställt av: Drift- och servicenämnden Fastställt: 2015-10-27

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING. Delegation av kommunstyrelsens beslutanderätt

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING. Delegation av kommunstyrelsens beslutanderätt LULEÅ KOMMUN Dnr 1 (11) KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING Delegation av kommunstyrelsens beslutanderätt Regler om delegering av nämndärenden finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen (KL). Delegation innebär

Läs mer

Delegeringsordning för Förbundsstyrelsen för Regionförbundet Västerbottens län

Delegeringsordning för Förbundsstyrelsen för Regionförbundet Västerbottens län DELEGERINGSONING Antagen av Förbundsstyrelsen 2015-05-07 Delegeringsordning för Förbundsstyrelsen för Regionförbundet Västerbottens län Delegering av beslutanderätt inom styrelsen (KL 6 kap 33-38 ) Enligt

Läs mer

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR UTFÖRARSTYRELSEN

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR UTFÖRARSTYRELSEN Dokumentnamn: Delegationsbestämmelserna för utförarstyrelsen Sida: 1 (5) DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR UTFÖRARSTYRELSEN Utförarstyrelsen har under de förutsättningar som anges i 6 kap 33-38 kommunallagen

Läs mer

Styrdokument Dokumenttyp: Delegeringsförteckning, kommunstyrelsen. Delegeringsförteckning Kommunstyrelsens verksamhetsområde. Delegeringsföreskrifter

Styrdokument Dokumenttyp: Delegeringsförteckning, kommunstyrelsen. Delegeringsförteckning Kommunstyrelsens verksamhetsområde. Delegeringsföreskrifter Beslutat av: Kommunstyrelsen 2011-01-19, 9 Delegeringsförteckning Kommunstyrelsens verksamhetsområde Delegeringsföreskrifter Enligt kommunallagen får styrelsen anta sin egen delegeringsförteckning. Delegering

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN

DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Dnr 2015/249/002 Id 48156 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antagen av kommunstyrelsen 2015-06-16, KS 269 Gäller från och med 2015-08-01 2 INNEHÅLL Generella bestämmelser 3 Administration 5 Ekonomifrågor

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Antagen 2010-12-07

DELEGATIONSORDNING FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Antagen 2010-12-07 1(11) Rev. KFN 2011-12-06 86, KFN 2014-02-04 12 DELEGATIONSORDNING FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Antagen 2010-12-07 1. Sammanfattning:... 2 2. Regler kring delegering... 3 2.1 Inledning... 3 2.2 Ej delegeringsbara

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen 2009-11-10 ändring antagen 2010-03-02, 2011-01-12, 2012-01-11 samt 2014-04-09.

Antagen av kommunstyrelsen 2009-11-10 ändring antagen 2010-03-02, 2011-01-12, 2012-01-11 samt 2014-04-09. 2014:10 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antagen av kommunstyrelsen 2009-11-10 ändring antagen 2010-03-02, 2011-01-12, 2012-01-11 samt 2014-04-09. A. Generella bestämmelser för delegation gällande

Läs mer

Delegationsordning för Servicenämnden. Antagen av Servicenämnden 2012-06-11, att gälla f.r.o.m. 2012-06-25

Delegationsordning för Servicenämnden. Antagen av Servicenämnden 2012-06-11, att gälla f.r.o.m. 2012-06-25 Delegationsordning för Servicenämnden Antagen av Servicenämnden 2012-06-11, att gälla f.r.o.m. 2012-06-25 Delegation av beslutanderätt Med delegering avses att nämnden överför självständig beslutanderätt

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Antagen 2010-xx-xx

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Antagen 2010-xx-xx DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Antagen 2010-xx-xx 1. Sammanfattning:... 2 2. Regler kring delegering... 2 2.1 Inledning... 2 2.2 Ej delegeringsbara ärenden... 3 2.3 Delegering i brådskande

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning med Förvaltningschefens vidaredelegering samt Delar av kommunstyrelsens delegation.

Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning med Förvaltningschefens vidaredelegering samt Delar av kommunstyrelsens delegation. Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning med schefens vidaredelegering samt Delar av kommunstyrelsens delegation 1 (10) Innehållsförteckning Inledning 3-4 Allmänt om delegation Delegationens innebörd

Läs mer

Antagen av Upplevelsenämnden 2007-03-27, 16. Delegeringsförteckning Upplevelsenämndens verksamhetsområde

Antagen av Upplevelsenämnden 2007-03-27, 16. Delegeringsförteckning Upplevelsenämndens verksamhetsområde Antagen av Upplevelsenämnden 2007-03-27, 16 Delegeringsförteckning Upplevelsenämndens verksamhetsområde Delegeringsföreskrifter Enligt kommunallagen får styrelsen anta sin egen delegeringsförteckning.

Läs mer

Delegationsordning Grundskolenämnden 2015. Bilagor Tjänsteskrivelse- Delegationsordning som styrdokument Delegationsordning för grundskolenämnden

Delegationsordning Grundskolenämnden 2015. Bilagor Tjänsteskrivelse- Delegationsordning som styrdokument Delegationsordning för grundskolenämnden Rossana Rothstein - bunrr01 E-post: rossana.rothstein@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2015-03-11 Dnr: 2015/138-GSN-002 Grundskolenämnden Delegationsordning Grundskolenämnden 2015 Förslag

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 1-12

Regionstyrelsens arbetsutskott 1-12 PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 1-12 Tid: 2016-01-18 kl. 13.00-15:45 Plats: Region Halland 8 RJL2016/ 78 Delegationsordning för regionstyrelsen Beslut Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår

Läs mer

Delegationsordning för arbetsmarknadsnämnden

Delegationsordning för arbetsmarknadsnämnden Delegationsordning för arbetsmarknadsnämnden Fastställt av: arbetsmarknadsnämnden Fastställt: 2015-01-12, 7 Ansvar för revidering: arbetsmarknadsförvaltningen Gäller för: arbetsmarknadsnämnden/förvaltningen

Läs mer

Delegeringsordning med anvisningar, Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

Delegeringsordning med anvisningar, Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Antagen 2016 01 26 Delegeringsordning med anvisningar, Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Enligt 6 kap 33 kommunallagen (KL) får en nämnd uppdra åt ett utskott, en ledamot, ersättare eller åt en anställd

Läs mer

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR UTFÖRARSTYRELSEN

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR UTFÖRARSTYRELSEN Dokumentnamn: Delegationsbestämmelser för utförarstyrelsen Sida: 1 (6) 2006-11- DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR UTFÖRARSTYRELSEN Fastställda av utförarstyrelsen 2007-01-10 1 att gälla från och med den 1 januari

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen. Antagen 2015-02-10 2 och Reviderad 2015-09-08 105, 2015-12-08 158 samt 2016-05-17 55

Delegationsordning för kommunstyrelsen. Antagen 2015-02-10 2 och Reviderad 2015-09-08 105, 2015-12-08 158 samt 2016-05-17 55 Delegationsordning för kommunstyrelsen Antagen 2015-02-10 2 och Reviderad 2015-09-08 105, 2015-12-08 158 samt 2016-05-17 55 Innehåll Lagregler om delegering... 4 Delegation och verkställighet... 4 Vem

Läs mer

Kommunstyrelsens delegationsförteckning Antagen av Kommunstyrelsen den 18 mars 2015, Ks 34

Kommunstyrelsens delegationsförteckning Antagen av Kommunstyrelsen den 18 mars 2015, Ks 34 1 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 3.3.1 U30 Ersätter 3.3.1 U29 Gäller fr.o.m. 2015-03-19 Kommunstyrelsens delegationsförteckning Antagen av Kommunstyrelsen den 18 mars 2015, Ks 34 2(10) Innehåll Kommunallagen 6

Läs mer

2016-01-26. Uppdrag till nämnderna att revidera och uppdatera sina delegationsordningar under våren 2016 KS/2015:346

2016-01-26. Uppdrag till nämnderna att revidera och uppdatera sina delegationsordningar under våren 2016 KS/2015:346 TJÄNSTESKRIVELSE 2016-01-26 Kommunstyrelsen Erika Nysäter Kvalificerad utredare Telefon 08 555 010 89 erika.nysater@nykvarn.se Uppdrag till nämnderna att revidera och uppdatera sina delegationsordningar

Läs mer

Delegeringsordning för Kultur- och utbildningsnämnden. Antagen av Kultur- och utbildningsnämnden 2011-10-24 57

Delegeringsordning för Kultur- och utbildningsnämnden. Antagen av Kultur- och utbildningsnämnden 2011-10-24 57 Delegeringsordning för Kultur- och utbildningsnämnden Antagen av Kultur- och utbildningsnämnden 2011-10-24 57 Allmänt om delegering Delegeringsordningen är främst ett formellt instrument som reglerar beslutanderätten

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN DELEGERINGSORDNING. Beslutad av Kultur- och fritidsnämnden 2014-03-12

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN DELEGERINGSORDNING. Beslutad av Kultur- och fritidsnämnden 2014-03-12 + KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN DELEGERINGSORDNING Beslutad av Kultur- och fritidsnämnden 2014-03-12 Inledning Delegering inom en nämnd Regler om delegering av ärenden inom en nämnd finns i kommunallagen

Läs mer

Granskning av ansvarsfördelning mellan teknisk nämnd och förvaltningen

Granskning av ansvarsfördelning mellan teknisk nämnd och förvaltningen www.pwc.se Alf Wahlgren, certifierad kommunal revisor Carl-Gustaf Folkeson, revisionskonsult Granskning av ansvarsfördelning mellan teknisk nämnd och förvaltningen Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Delegationsordning för Kommunstyrelsen i Strängnäs kommun

Delegationsordning för Kommunstyrelsen i Strängnäs kommun 1/18 Beslutad: Kommunstyrelsen 131, 2015-05-27 Gäller fr o m: 2015-05-28 Myndighet: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS/2015:277-002 Ersätter: beslutad av kommunstyrelsen 44, 2008-02-04 (reviderad 162, 2008-06-02,

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS DELEGATIONSORDNING 1 (14) Reviderad av kultur- och fritidsnämnden 2010-04-19, 40, att gälla från och med 2010-05-01

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS DELEGATIONSORDNING 1 (14) Reviderad av kultur- och fritidsnämnden 2010-04-19, 40, att gälla från och med 2010-05-01 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS DELEGATIONSORDNING Reviderad av kultur- och fritidsnämnden 2010-04-19, 40, att gälla från och med 2010-05-01 1 (14) INNEHÅLL INLEDNING...3 Delegationsförteckning...3 Vad kan

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reviderat 2009-02-17 Kommunfullmäktige 2009-08-31 46 SOCIALNÄMNDENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER

Läs mer

Kommunstyrelsens delegation av beslutanderätt

Kommunstyrelsens delegation av beslutanderätt 1 (10) Typ: Delegation Giltighetstid: Tills vidare Version: 5.0 Fastställd: 2015-08-18, 177 Uppdateras: 1 år efter fastställande 2015-10-22, 228 Innehållsförteckning 1. Giltighet 2. Ansvar 3. Anmälan av

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN ISSN 2000-043X HebyFS 2015: 27 Infördes i författningssamlingen den 4 juni 2015 Kultur- och fritidsnämnden beslutade 1 den 20 maj 2015 om följande

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen i Höörs kommun Antagen av kommunstyrelsen 2011-08-18, 98, ändrad i kommunstyrelsen 2015-01-12 15 och 2015-05-11 134 Delegation av beslutanderätt Enligt kommunallagen

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR KYRKORÅDET I LIDINGÖ FÖRSAMLING Fastställd av kyrkorådet den 30 januari 2014 för mandatperiod 2014-2017

DELEGATIONSORDNING FÖR KYRKORÅDET I LIDINGÖ FÖRSAMLING Fastställd av kyrkorådet den 30 januari 2014 för mandatperiod 2014-2017 DELEGATIONSORDNING FÖR KYRKORÅDET I LIDINGÖ FÖRSAMLING Fastställd av kyrkorådet den 30 januari 2014 för mandatperiod 2014-2017 Allmänt om delegering Att delegera innebär att man överför beslutanderätten

Läs mer

Revisionsrapport/Uppföljning. Delegation. Ängelholms kommun 2010-03-11. Kerstin Larsson, certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport/Uppföljning. Delegation. Ängelholms kommun 2010-03-11. Kerstin Larsson, certifierad kommunal revisor Revisionsrapport/Uppföljning Delegation Ängelholms kommun 2010-03-11 Kerstin Larsson, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 1 1.1 Uppdraget... 1 1.2 Metod... 1 2 Iakttagelser...

Läs mer

Dokumentansvarig (namn och funktion) Fastställd av (namn och funktion) Fastställd datum Reviderad datum

Dokumentansvarig (namn och funktion) Fastställd av (namn och funktion) Fastställd datum Reviderad datum Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Kap.nr: Sidnr: Ledning - organisation Ansvar och befogenheter 11.02 1(11) Dokumentansvarig (namn och funktion) Fastställd av (namn och funktion) Fastställd datum eviderad

Läs mer

Utredning ang förslag till rak delegationsordning för BUN

Utredning ang förslag till rak delegationsordning för BUN Tjänsteutlåtande 2012-09-03 Sidan 1 av 4 Dnr BUN 2011/178-4 Barn- och ungdomsnämnden Utredning ang förslag till rak delegationsordning för BUN Förslag till beslut Barn- och utbildningskontoret föreslår

Läs mer

Delegationsordning. för. Kommunstyrelsen

Delegationsordning. för. Kommunstyrelsen Delegationsordning för Kommunstyrelsen Allmänt om delegation Delegationens innebörd Kommunfullmäktige får, enligt 3 kap 10 kommunallagen, uppdra åt en nämnd att i kommunfullmäktiges ställe besluta i ett

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordning för kommunstyrelsen Delegationsordning för kommunstyrelsen Beslutade av kommunstyrelsen den 4 mars 1996, 54. Tillägg beslutat av kommunstyrelsen den 7 oktober 1996, 161. Ändringar och tillägg beslutade av kommunstyrelsen

Läs mer

Delegationsordning. Antagen av Vård- och omsorgsnämnden 2012-11-29, 94. Diarienummer VON12/112. Reviderad 2013-01-24 VON 7. Diarienummer VON14/79

Delegationsordning. Antagen av Vård- och omsorgsnämnden 2012-11-29, 94. Diarienummer VON12/112. Reviderad 2013-01-24 VON 7. Diarienummer VON14/79 ionsordning, 94 Diarienummer VON12/112 Reviderad 201-01-24 VON 7 Diarienummer VON14/79 Reviderad 2014-09-04 VON 59 2 Använda förkortningar i delegationslistan KL Kommunallagen (1991:900) OoS Offentlighets-

Läs mer

Delegationsordning inom. Fritids- och kulturnämnden Kalix kommun

Delegationsordning inom. Fritids- och kulturnämnden Kalix kommun Delegationsordning 2017 inom Fritids- och kulturnämnden Kalix kommun ~ Fastställd av fritids- och kulturnämnden 2016-12-07 74 Allmänt om delegering Med delegering menas att nämnden överför självständig

Läs mer

DELEGATIONSORDNING OMSORGSNÄMNDEN LILLA EDETS KOMMUN. Socialförvaltningen. Dnr Dpl 2011/ON060 700

DELEGATIONSORDNING OMSORGSNÄMNDEN LILLA EDETS KOMMUN. Socialförvaltningen. Dnr Dpl 2011/ON060 700 Dnr Dpl 2011/ON060 700 LILLA EDETS KOMMUN Socialförvaltningen DELEGATIONSORDNING Antagen 2011-04-18 Dnr: 2011/ON060 Reviderad 2011-05-23 Reviderad 2015-10-26 82 Reviderad 2011-10-03 Reviderad 2016-01-19

Läs mer

FÖRSLAG DELEGATION AV BESLUTANDERÄTT INOM KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

FÖRSLAG DELEGATION AV BESLUTANDERÄTT INOM KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Malmö stad Kommunstyrelsen FÖRSLAG DELEGATION AV BESLUTANDERÄTT INOM KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Oktober 2014 Innehållsförteckning n som tillhör kommunstyrelsens ledningsfunktion s. 2-4 n som tillhör

Läs mer

2015-11-04. Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta föreslagna ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning.

2015-11-04. Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta föreslagna ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning. TJÄNSTESKRIVELSE 2015-11-04 Kommunstyrelsen Erika Nysäter Kvalificerad utredare Telefon 08 555 010 89 erika.nysater@nykvarn.se kommunstyrelsen 2016 KS/2015:346 Delegationsordning för Förvaltningens förslag

Läs mer

Revidering av hälso- och sjukvårdsnämndens delegation av beslutsrätt samt arbetsordning

Revidering av hälso- och sjukvårdsnämndens delegation av beslutsrätt samt arbetsordning Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-09-28 1 (4) HSN 1412-1624 Handläggare: Julia Forssmed Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-11-03, p 5 Revidering av hälso- och sjukvårdsnämndens delegation

Läs mer

Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen i Strömstads kommun

Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen i Strömstads kommun 1 (8) Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen i Strömstads kommun Utöver vad som är föreskrivet om Kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Kommunstyrelsen har att i samverkan

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. Utbildningsnämnden Växjö kommun

DELEGATIONSORDNING. Utbildningsnämnden Växjö kommun DELEGATIONSORDNING Utbildningsnämnden Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentnamn Delegationsordning för utbildningsnämnden Fastställd/Upprättad Utbildningsnämnden 2015-01-07 11 Senast ändrad

Läs mer

Delegation medför överlåtande utav en beslutsfunktion vilket således innebär att delegat inträder i kommunstyrelsens ställe.

Delegation medför överlåtande utav en beslutsfunktion vilket således innebär att delegat inträder i kommunstyrelsens ställe. DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Kommunallagen skiljer mellan beslut som kan delegeras och verkställighetsbeslut. Föreliggande delegationsordning omfattar inte beslut av rent verkställande art då

Läs mer

Delegationsordning för folkhälsonämnden 2015-2017

Delegationsordning för folkhälsonämnden 2015-2017 Tjänsteskrivelse 2015-01-16 Handläggare: Ulrika Lundgren FHN 2015.0045 Folkhälsonämnden Delegationsordning för folkhälsonämnden 2015-2017 Sammanfattning Delegationsordning för Folkhälsonämnden har upprättats

Läs mer

Delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden Per-Ola Johansson 1 (5) Förslag till ny Delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden Senast reviderad av kultur- och fritidsnämnden i mars 2013 Reglemente Kommunfullmäktige har fastställt reglemente

Läs mer

Innehåll. Chef sektor barn och utbildning är ansvarig för reglementet.

Innehåll. Chef sektor barn och utbildning är ansvarig för reglementet. Innehåll BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHET... 2 1 Nämndens ansvarsområden och uppgifter... 2 2 Generella uppgifter och bemyndiganden för nämnden... 2 3 Delegering från kommunfullmäktige... 3 4 Planering,

Läs mer

Delegationsordning Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Delegationsordning Sahlgrenska Universitetssjukhuset Delegationsordning Sahlgrenska Universitetssjukhuset Fastställd av styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2015-03-27, 34 Delegationsordning för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Innehållsförteckning

Läs mer

Ändring av kommunstyrelsens reglemente för delegering av kommunstyrelsens beslutanderätt (HKF 9210)

Ändring av kommunstyrelsens reglemente för delegering av kommunstyrelsens beslutanderätt (HKF 9210) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 2013-07-04 KS-2013/893.112 1 (2) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-erik.bjorkbacka@huddinge.se Ändring av kommunstyrelsens

Läs mer

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden Per-Ola Johansson Kultur- och fritidsnämnden 2014-05-01 1 (5) Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden Reglemente Kommunfullmäktige har fastställt reglemente för kultur- och fritidsnämnden. Reglementet

Läs mer

Reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad

Reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad 1 av 7 Reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad Det gemensamma reglementet innehåller grundläggande bestämmelser om arbetsformer för Vaxholms stads nämnder. Det gemensamma reglementet

Läs mer

Reglemente för Bygg- och Miljönämnden

Reglemente för Bygg- och Miljönämnden REGLEMENTE 1 (6) Reglemente för Antaget av kommunfullmäktige 2006-12-11 92 Dnr 2006.195 003 Gäller fr. o m 2007-01-01 Reviderad av kommunfullmäktige 2008-01-28 Nämndens uppgifter 1 Nämnden skall fullgöra

Läs mer

Ärende 25. Revidering av delegationsordning för kommunstyrelsen

Ärende 25. Revidering av delegationsordning för kommunstyrelsen Ärende 25 Revidering av delegationsordning för kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse 1 (1) 2015-10-08 KS 2015.0309 Handläggare Karin Jirénius Kommunstyrelsen Revidering av delegationsordning för kommunstyrelsen

Läs mer

Äldrenämndens delegationsordning Dnr 161/2011 Reviderad efter beslut på äldrenämndens sammanträde den 26 januari 2012

Äldrenämndens delegationsordning Dnr 161/2011 Reviderad efter beslut på äldrenämndens sammanträde den 26 januari 2012 Äldrenämndens delegationsordning Dnr 161/2011 Reviderad efter beslut på äldrenämndens sammanträde den 26 januari 2012 Delegationspunkt Ärendetyp Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 1.0 Administrativa ärenden

Läs mer

Delegeringsordning. Bildningsnämnden Gäller fr.o.m 2013-08-01

Delegeringsordning. Bildningsnämnden Gäller fr.o.m 2013-08-01 Delegeringsordning Bildningsnämnden Gäller fr.o.m 2013-08-01 Antaget av Bildningsnämnden 2011-08-30 77 Reviderad av Bildningsnämnden 2013-03-05 19 Reviderad av Bildningsnämnden 2014-02-04 6 Reviderad av

Läs mer

Äldrenämndens delegationsordning Dnr 68/2012 Reviderad efter beslut på äldrenämndens sammanträde den 14 juni 2012

Äldrenämndens delegationsordning Dnr 68/2012 Reviderad efter beslut på äldrenämndens sammanträde den 14 juni 2012 Äldrenämndens delegationsordning Dnr 68/2012 Reviderad efter beslut på äldrenämndens sammanträde den 14 juni 2012 Delegationspunkt Ärendetyp Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 1.0 Administrativa ärenden

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN

DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Dnr 2015/249/002 Id 50577 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antagen av kommunstyrelsen 2016-03-01, KS 95 Gäller från och med 2016-03-01 2 INNEHÅLL Generella bestämmelser 3 Administration 5 Ekonomifrågor

Läs mer

Landstingsdirektörens delegering av beslutanderätt till verksamhetsföreträdare

Landstingsdirektörens delegering av beslutanderätt till verksamhetsföreträdare Fastställd av landstingsdirektören 2014-05-28 1(9) Landstingsdirektörens delegering av beslutanderätt till verksamhetsföreträdare Denna delegationsordning reglerar delegering av beslutanderätt mellan landstingsdirektören

Läs mer

Reglemente för omsorgs- och socialnämnden från och med 2015-01-01

Reglemente för omsorgs- och socialnämnden från och med 2015-01-01 Reglemente 1(8) Omsorgs- och socialförvaltningen Fastställt av kommunfullmäktige: 2008-05-20 62 Reviderat: 2009-12-15 142 2014-12-16 142 Reglemente för omsorgs- och socialnämnden från och med 2015-01-01

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Kanslichef Senast reviderad 2016-02-15 Fastställd Kommunstyrelsen 2009-01-16, 5 Diarienummer 2015/201 002 Delegationsordning Kommunstyrelsen i

Läs mer

Delegationsordning Byggnadsnämnden

Delegationsordning Byggnadsnämnden Delegationsordning Byggnadsnämnden Antagen av Byggnadsnämnden 2015-03-24 40 Reviderad 2015-08-25 108 Gäller fr.o.m. 2015-09-01 1 Innehållsförteckning Syfte... 3 Delegation... 3 Delegationsförbud... 4 Anmälan

Läs mer

Delegationsordning för Tekniska nämnden

Delegationsordning för Tekniska nämnden LULEÅ KOMMUN DELEGATION Dnr 1 (5) Beslut TN 2012-12-13, 149 Susanne Rimpisalo Enhetschef Tekniska nämnden Delegationsordning för Tekniska nämnden Allmänt om delegering Regler om delegering av nämndsärenden

Läs mer

1. INLEDNING...2 2. DELEGERING...2

1. INLEDNING...2 2. DELEGERING...2 Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunstyrelsen Fastställelsedatum: 2003-01-07 5 Ansvarig: Kanslichef Revideras: Om behov finns, förtydligande av lagtext Följas upp: DELEGATION En redovisning

Läs mer

Beslutsgång. inom UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENS. ansvarsområde. med DELEGATIONSORDNING. Vallentuna kommun

Beslutsgång. inom UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENS. ansvarsområde. med DELEGATIONSORDNING. Vallentuna kommun AB VALLENTUNA KOMMUN arbetsmarknadsnämnden 1(8) Beslutsgång inom UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENS ansvarsområde med DELEGATIONSORDNING i Vallentuna kommun Fastställd av utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Fastställd av nämnden , 8

Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Fastställd av nämnden , 8 Barn d Datum 2009-02-13 1 (5) BUN/2009:20-600 Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Fastställd av nämnden 2009-02-12, 8 Ärende Delegat A. Skollagens föreskrifter 3 kap. Skolplikt och motsvarande

Läs mer

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Datum Dnr 20141204 14105 Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Fastställd av regionstyrelsen 20141204 41, att gälla från 20150101. Delegation och verkställighet Delegationsbeslut är ett beslut

Läs mer

Dnr KFN16/16. Delegationsordning för Kulturoch fritidsnämnden. Antagen

Dnr KFN16/16. Delegationsordning för Kulturoch fritidsnämnden. Antagen Dnr KFN16/16 Delegationsordning för Kulturoch fritidsnämnden Antagen 2016-03-16 Innehållsförteckning Allmänt om delegering... 3 Grundprinciper... 3 Vidaredelegering och anmälan...4 Verkställighet...4 Upplysningar...

Läs mer

Granskning av likställighetsprincipen avseende föreningsstöd och evenemangsbidrag

Granskning av likställighetsprincipen avseende föreningsstöd och evenemangsbidrag Revisionsrapport Granskning av likställighetsprincipen avseende föreningsstöd och evenemangsbidrag Katrineholms kommun Februari 2010 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och

Läs mer

Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Diarienummer Senast reviderad Giltig till

Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Diarienummer Senast reviderad Giltig till Vuxen- och omsorgsnämndens reglemente Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Vuxen- och omsorgsnämndens reglemente Reglemente 2015-09-28 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig Diarienummer

Läs mer

LÄNSSJUKVÅRDSNÄMNDEN LANDSTINGET SÖRMLAND

LÄNSSJUKVÅRDSNÄMNDEN LANDSTINGET SÖRMLAND Länssjukvårdsnämnden D A T U M D I A R I E N R 2012-10-02 LSN-HSF12-174 LÄNSSJUKVÅRDSNÄMNDEN LANDSTINGET SÖRMLAND NÄMNDENS DELEGATION FR.O.M. 2012-10-02 Landstinget Sörmland Repslagaregatan 19 611 88 Nyköping

Läs mer

Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015

Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015 Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015 En nämnd får uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar

Läs mer

Delegationsordning för näringslivsnämnden

Delegationsordning för näringslivsnämnden ut om vidaredelegation fattat av sektorschef för samhällsbyggnads- och tillväxtsektorn 2015-01-01 Delegationsordning för näringslivsnämnden 1 Om delegationsordningen 1.1 Reglementen Av 6 kap. 32 kommunallagen

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(5) Antaget av kommunfullmäktige 2014-09-25, 142 REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen och skollagen m.m. gäller bestämmelserna i detta reglemente Verksamhetsområden

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling SOCIALA NÄMNDEN ISSN 2000-043X HebyFS 2014:26 Infördes i författningssamlingen den 15 september 2014 Delegationsordning för sociala nämnden beslutade 1 10 september 2014

Läs mer

Reglemente för Kommunstyrelsen

Reglemente för Kommunstyrelsen Nummer: 03:1 Blad: (1) Reglemente för Kommunstyrelsen Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. A Kommunstyrelsens övergripande uppgifter Ledningsfunktionen

Läs mer

Reglemente för nämnden för individ- och familjeomsorg

Reglemente för nämnden för individ- och familjeomsorg Utgivare: Kommunledningskontoret, Kansliavdelningen Gäller från : 1 januari 2015 Antagen: KF 120/2014 Reglemente för nämnden för individ- och familjeomsorg Utöver vad som föreskrivs i Kommunallagen (1991:900)

Läs mer

Reglemente för Servicenämnden

Reglemente för Servicenämnden Datum 2006-06-02 Reglemente för Servicenämnden fastställt av kommunfullmäktige 2005-04-25 45 (reviderat enligt beslut Kf 06-06-19 54) Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning för arbets- och

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning för arbets- och DELEGATIONSORDNING Delegationsordning för arbets- och företagsnämnden Dokumentets syfte En delegationsordning anger vilka frågor en nämnd delegerat och vem som får rätt att besluta på delegation av nämnden

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X HebyFS 2015:42 Infördes i författningssamlingen den 26 juni 2015 Samhällsbyggnadsnämndens reglemente Kommunfullmäktige beslutade 1 den

Läs mer