Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02"

Transkript

1 Delegationsordning för barn- och utbildnings Antagen av barn- och utbildnings Tillägg , kommunal vuxenutbildning om nationella kurser. Denna delegationsordning ersätter tidigare delegationer i samma ärenden/ ärendegrupper. Delegation och delegering Delegationsbeslut är ett beslut som egentligen ska fattas av barn- och utbildnings men där har beslutat att flytta över beslutanderätten till någon annan. Nämnden kan när som helst återkalla givna delegationer, men har inte rätt att ompröva ett redan fattat beslut. Delegering innebär att självständig beslutanderätt förs över från till delegaten. Beslut som fattas på delegation fattas på s vägnar och är att jämställa med ett beslut fattat av. I princip gäller samma formregler för delegationsbeslut som för de beslut som fattas av. Det innebär att det alltid ska finnas någon form av skriftlig dokumentation. Varje beslut bör innehålla uppgift om: - vem som beslutat - när beslutet fattats - vilket beslut som fattats och vad beslutet avser Nämnden har det yttersta ansvaret för verksamheten. Därför ska beslut som fattas till följd av delegation alltid anmälas till om inte annat anges i kolumnen anmärkning. Flera beslut som tidigare fattades av barn- och utbildnings är numera direkt riktade till rektor enligt nya Skollagen och Skolförordningen och dessa finns därför inte längre med i denna delegationsordning. Beslut Några av de delegerade besluten är försedda med anmärkning om samråd. Två typer av samråd förekommer. Beslut i samråd Beslut fattas i samråd med angiven tjänsteman. För att beslut ska gälla måste parterna vara överens. Om enighet inte uppnås, flyttas beslutet till överordnad chef. Beslut efter samråd Beslut fattas efter hörande av angiven tjänsteman. Tjänstemännen behöver inte vara överens för att beslut ska kunna fattas. Sida 1 (10)

2 Förklaring och förtydligande av chefsansvar och beslutsnivåer Delegationsordningen för barn- och utbildnings utgår från beslut på olika nivåer. Förvaltningen leds av en barn- och utbildningschef () som är direkt underställd kommunchef och anställd av kommunstyrelsen Biträdande Biträdande är direkt underställd Biträdande har ett tydligt och klart avgränsat uppdrag i egenskap av chef för enheten Skolgemensamma verksamheter samt att biträda. Biträdande är ställföreträdare för om inte annan utses. Enhetschefer med skolverksamhet är rektorer med det ansvar som regleras via skollag, skolförordning och läroplan. Finns två rektorer på enheten skall godkänna fördelningen av. Enhetschef med förskoleverksamhet är förskolechef med det ansvar som regleras via skollag och läroplan. Sida 2 (10)

3 grupp Av Barn- och utbildnings delegerade beslut Allmänna juridiska ärenden Föra barn- och utbildningss talan inför domstol och andra myndigheter/organ, med rätt att genom fullmakt sätt annan i sitt ställe Ordförande BUN Ordförande BUN Vice ordförande BUN Vid fullmakt till annan ska anmälan göras till Avvisa försent inkommet överklagade Förvaltningslagen 24 Avslag på begäran hos barn- och utbildningsförvaltningen att utlämna allmänna handlingar eller utlämnande med förbehåll Övergripande beslut Beslut rörande förvaltningens organisation Beslut ska Ansvara för att alla rektorer får avsedd befattningsutbildning Skollagen 2 kap. 12 Ansvara för personalens kompetensutveckling Skollagen 2 kap. 34 Beslut om anställning av obehörig lärare/förskollärare under längre tid än 6 månader Skollagen 2 kap. 19 Beslutet ska Nämndens systematiska kvalitetsuppföljning på huvudmannanivå Skollagen 4 kap. 3 Resultatet redovisas i Fastställa rutiner för och utreda klagomål mot utbildningen Skollagen 4 kap. 8 Rutinerna redovisas i Sida 3 (10)

4 grupp Upprättande av plan mot kränkande behandling av elever samt utreda anmälda kränkningar och trakasserier Skollagen 6 kap. 7-8 Skollagen 6 kap. 10 Planerna redovisas i Beslut i brådskande ärenden där barn- och utbildningss beslut inte kan inväntas Ordförande BUN Vice ordförande BUN Beslut anmäls vid kommande nämndsammanträde Arbetsmiljöansvar enligt arbetsmiljölagstiftning Miljöansvar enligt miljöbalken Förskola Erbjudande av och beslut om plats i förskolan Skollagen 8 kap. 12 Skollagen 8 kap.14 Förskolans specialpedagog Beslut om barngruppernas sammansättning och storlek Skollagen 8 kap. 8 Beslut om mottagande av barn till förskolan från annan kommun Skollagen 8 kap. 13 Förskolans specialpedagog särskilt stöd rörande barn i extern förskoleverksamhet Skollagen 8 kap. 17 Skollagen 8 kap. 23 Tillsyn över fristående förskolor och pedagogisk omsorg Skollagen 26 kap. 4 Tillsynsrapport Sida 4 (10)

5 grupp Förskoleklass Erbjudande om och anordnande av förskoleklass Skollagen 9 kap. 4-5 Skollagen 9 kap. 12 Beslut om placering vid skolenhet Skollagen 9 kap. 15 särskilt stöd rörande barn i extern förskoleklass Skollagen 9 kap. 16 Skollagen 9 kap. 21 Fritidshem Erbjudande om utbildning i fritidshem Skollagen 14 kap. 3-4 Skollagen 14 kap. 11 Beslut om placering i fritidshem och öppen fritidsverksamhet Skollagen 14 kap Skollagen 25 kap. 4 särskilt stöd rörande barn i externt fritidshem Skollagen 14 kap. 14 Skollagen 14 kap. 17 Grundskola Beslut om mottagande i grundskola på försök av elev från grundsärskola eller specialskola. Skollagen 7 kap. 8 Beslut om uppskjuten skolplikt Skollagen 7 kap. 10 Prövning av skolpliktens förlängning Skollagen 7 kap. 13 Prövning av skolpliktens upphörande Skollagen 7 kap. 14 Prövning av rätten att slutföra skolgång när skolplikten upphört Skollagen 7 kap Sida 5 (10)

6 grupp Åläggande om skolgång då elev ej fullgjort denna Skollagen 7 kap Avrapporteras i Beslut om skolskjuts Skollagen 10 kap. 32 särskilt stöd rörande elever i åk 1-5 i extern grundskola Skollagen 10 kap. 34 Skollagen 10 kap. 39, Skollagen 24 kap. 4 särskilt stöd rörande elever i åk 6-9 i extern grundskola Skollagen 10 kap. 34 Skollagen 10 kap. 39 Skollagen 24 kap. 4 Beslut om och anordnande av utbildning i hemmet Skollagen 24 kap. 22 Erbjudande om och anordnande av språkval Skolförordningen 9 kap. 5-7 Erbjudande om och anordnande av elevens val Skolförordningen 9 kap. 8 Ansvara för introduktionsperiod för att kunna ansöka om legitimation Förordning om Behörighet och Legitimation 4 kap. 1 Gymnasieskola Beslut om ekonomiskt stöd till inackordering och resor Skollagen 15 kap. 32 Beslut om tilläggsbelopp för elev i behov av omfattande särskilt stöd Skollagen 16 kap. 54 Skollagen 17 kap. 34 Kommunalt ansvarig rektor Beslut om tilläggsbelopp för elev i behov av modersmålsundervisning Skollagen 16 kap. 54 Skollagen 17 kap. 34 Kommunalt ansvarig rektor Sida 6 (10)

7 grupp Beslut om interkommunal ersättning och bidrag rörande gymnasieelever Skollagen 15 kap. 40 Skollagen 16 kap Skollagen 17 kap Skollagen 17 kap och 35 Skollagen 24 kap 6 Kommunalt ansvarig rektor Anmälan till om antal och kostnader Kommunal vuxenutbildning Beslut om avgifter inom kommunal vuxenutbildning Skollagen 20 kap. 7 Beslut om rätten att fullfölja utbildningen Skollagen 20 kap. 9 Skollagen 5 kap Beslut om mottagande inom kommunal vuxenutbildning Skollagen 20 kap Skollagen 20 kap Information till elever om möjligheten att få intyg istället för betyg Skollagen 20 kap. 34 Beslut om interkommunal ersättning rörande kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och svenska för invandrare Skollagen 20 kap.15 Söka och anordna utbildningar på yrkeshögskola I samråd med Beslutet skall Inrätta och anordna uppdragsutbildningar Beslutet skall Erbjuda nationella kurser Beslutet skall Sida 7 (10)

8 grupp Särskild utbildning för vuxna Ansökan om och beslut om deltagande i särskild utbildning för vuxna Skollagen 21 kap. 7, Skollagen 14 och 16 Svenska för invandrare Beslut om avgifter inom Svenska för invandrare Skollagen 22 kap. 5 Beslut om minskad omfattning av studierna Skollagen 22 kap. 6 Beslut om mottagande i utbildning i svenska för invandrare Skollagen 22 kap Beslut om rätten att fullfölja utbildningen Skollagen 22 kap. 16 Skollagen 5 kap Information till elever om möjligheten att få intyg istället för betyg Skollagen 22 kap. 28 Grundsärskola Beslut om mottagande i grundsärskola Skollagen 7 kap.5 Avslag Beslut om mottagande på försök i grundsärskola Skollagen 7 kap.8 Beslut om integrering i grundskolan för elev i grundsärskolan Skollagen 7 kap. 9 för berörd skola Beslut om integrering i grundsärskolan för elev i grundskolan Skollagen 7 kap. 13 Sida 8 (10)

9 grupp Beslut om uppskjuten skolplikt Skolagen 7 kap. 10 Prövning av skolpliktens förlängning för elev i grundsärskolan Skollagen 7 kap. 13 Beslut om skolskjuts Skollagen 7 kap. 10 genom rektor för särskolan särskilt stöd rörande elever i grundsärskolan Skollagen 11 kap. 33 Skollagen 11 kap. 38 Gymnasiesärskola Beslut om mottagande och antagning i gymnasiesärskolan Skollagen 18 kap. 8 Beslut om skolskjuts Skollagen 19 kap. 20 genom rektor för särskolan särskilt stöd rörande elever i gymnasiesärskolan Skollagen 19 kap. 27 Beslut rörande ekonomi Budgetomfördelning mellan enheter och konton Beslut efter samråd med berörda Beslutet ska Budgetomfördelning inom enhet Tecknande och uppsägning av hyresavtal för en tid av högst 3 år Sida 9 (10)

10 grupp Tecknande och uppsägning av hyresavtal för en tid överstigande 3 år Beslutet ska Beslut om avstängning från plats i förskola, musikskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet eller hos dagbarnvårdare på grund av ej betald avgift. Beslutet ska Beslut om reducering av befrielse från avgift för plats i förskola, musikskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet eller hos dagbarnvårdare Beslut om amorteringsplan gällande skuld inom förskola, musikskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet eller hos dagbarnvårdare Avtal och upphandling Teckna resp. säga upp avtal/kontrakt som behövs för verksamheten och som inte är av principiell betydelse Bitr Bitr och inom verksamhetens budgetram Direktupphandling av konsultinsatser o dyl till ett värde av maximalt fem basbelopp vid varje tillfälle Bitr upphandlingskontoret Sida 10 (10)

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02 Delegationsordning för barn- och utbildnings Antagen av barn- och utbildnings 2015-01-21 Denna delegationsordning ersätter tidigare delegationer i samma ärenden/ ärendegrupper. Delegation och delegering

Läs mer

Österåkers kommuns styrdokument

Österåkers kommuns styrdokument Österåkers kommuns styrdokument Förskole- och grundskolenämndens delegationsordning Antagen av Förskole- och grundskolenämnden 2019-01-29, FGN 1:9 Dnr: FGN 2019/0012 Kommentar: - 1 Delegationsordning för

Läs mer

Delegationsordning. Barn- och utbildningsnämnden i Tingsryds kommun. Dokumenttyp Kommunal författningssamling

Delegationsordning. Barn- och utbildningsnämnden i Tingsryds kommun. Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Fastställd Barn- och utbildningsnämnden 2011-08-31, 106 Reviderad 2012-11-21, 128 Reviderad 2015-06-17, 85 Diarienummer BUN 2015:86 Delegationsordning

Läs mer

Humanistiska nämnden Humanistiska nämndens delegationsordning. Innehållsförteckning

Humanistiska nämnden Humanistiska nämndens delegationsordning. Innehållsförteckning Humanistiska nämnden 2015-11-18 Humanistiska nämndens delegationsordning Innehållsförteckning A. Delegation barn- och ungdomsnämnden... 2 B Anmälan av delegationsbeslut... 2 C. Särskilda föreskrifter...

Läs mer

Delegationsordning 2013 DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH SKOLNÄMNDENS VERKSAMHETER

Delegationsordning 2013 DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH SKOLNÄMNDENS VERKSAMHETER Delegationsordning 2013 DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH SKOLNÄMNDENS VERKSAMHETER Fastställd av barn- och skolnämnden 2013-01-30, 11 Gäller från 2013-02-12 skolnämnden delegerar beslutanderätt enligt

Läs mer

Delegationsordning Barn- och ungdomsnämnden

Delegationsordning Barn- och ungdomsnämnden Delegationsordning ungdomsnämnden Beslutad i nämnd 2011-06-22, reviderad 2015-05-28 A. Allmän del A Ärende/ärendegrupp Författning Delegat Noteringar/Villkor A:1 Beslut i brådskande 6 kap. 36 KL Efter

Läs mer

Utbildningsnämnden Utbildningsnämndens delegationsordning. Innehållsförteckning

Utbildningsnämnden Utbildningsnämndens delegationsordning. Innehållsförteckning Utbildningsnämnden 2019-01-29 Utbildningsnämndens delegationsordning Innehållsförteckning A. Delegation utbildningsnämnden...2 B Anmälan av delegationsbeslut...2 C. Särskilda föreskrifter...2 D. Verkställighetsåtgärder...2

Läs mer

Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26

Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26 Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26 Reviderad 2012-04-18: Punkt 7.3 Reviderad 2012-05-23: Punkt 10.4 Reviderad 2012-06-20: Punkt 5.7, punkt 14.1, ägg med två

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning för utbildningsnämnden

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning för utbildningsnämnden DELEGATIONSORDNING Delegationsordning för utbildningsnämnden Dokumentets syfte Delegationsordningen anger vilka som är delegater inom utbildningsnämndens ansvarsområden Dokumentet gäller för All verksamhet

Läs mer

Rektor/Förskolechef. SL 6:10 åtgärder vid kränkning 2.8 Mottagande i grundsärskolan Skolchef SL 7:5 Skolverkets överklagandenämnd.

Rektor/Förskolechef. SL 6:10 åtgärder vid kränkning 2.8 Mottagande i grundsärskolan Skolchef SL 7:5 Skolverkets överklagandenämnd. 1 ALLMÄNNA ÄRENDEN 1.1 Beslut om avslag på begäran om utlämnande av allmän Skolchef TF 2 kap Kammarrätten handling till enskild eller annan myndighet 1.2 Ärenden som är av så brådskande karaktär att nämndens

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och ungdomsnämnden i Gävle

Delegationsordning för Barn- och ungdomsnämnden i Gävle 2011-05-13 Sid 1 (6) Dnr 11BUN9-7 Handläggare Curt-Ingvar Hamrén Delegationsordning för Barn- och ungdomsnämnden i Gävle Bakgrund Från 1 juli 2011 tillämpas ny skollag (2011:800) och ny skolförordning

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Beslutsdatum Paragraf Dnr Ändring 2015-06-10 BoU 56 2015.04 Tillägg: A18 2015-10-14 BoU 100 2015.04 Tillägg: A19 Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Generella bestämmelser DELEGATIONSORDNING

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 C. 2 DELEGATIONSORDNING FÖR BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 C. 2 DELEGATIONSORDNING FÖR BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN FÖRFATTNINGSSAMLING C. 2 DELEGATIONSORDNING FÖR BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Övergripande ärenden : Beslut i fall som är så brådskande att nämndens beslut inte kan avvaktas :2 Beslut om kurser och konferenser

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Skolnämndens delegationsordning Antagen av Skolnämnden: 2015 03 10 2:5 Reviderad i Skolnämnden 2016-05-17, 5:5 Diarienr: SKOL15 2016/0026-002 1 Delegationsordning för Skolnämnden

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING (9) C. 2 DELEGATIONSORDNING FÖR BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Övergripande ärenden Nr Ärende : Beslut i fall som är så brådskande att nämndens beslut inte kan avvaktas :2 Beslut om kurser

Läs mer

Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden

Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-01-29 Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden Antagen 2014-01-29, BUN 4/14 Delegeringsbesluten skickas till nämndsekreteraren för anmälan till barn-

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING C 2. VIDAREDELEGATION FÖR FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID SKOLA/FÖRSKOLA Övergripande ärenden : Beslut i fall som är så brådskande att nämndens beslut inte kan

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer

Delegationsordning. Barn- och utbildningsnämnden i Tingsryds kommun. Dokumenttyp Kommunal författningssamling

Delegationsordning. Barn- och utbildningsnämnden i Tingsryds kommun. Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Fastställd Barn- och utbildningsnämnden 2011-08-31, 106 Reviderad 2012-11-21, 128 Diarienummer BUN 2012:163 Delegationsordning Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Riktlinjer KL 6 kap 36. Ordförande/1:e. TF 2 kap 14, OSL 10 kap 4 1 st 10 kap 14 1 st, 10 kap 13 1 st, 12 kap 2 2 st

Riktlinjer KL 6 kap 36. Ordförande/1:e. TF 2 kap 14, OSL 10 kap 4 1 st 10 kap 14 1 st, 10 kap 13 1 st, 12 kap 2 2 st Övergripande ärenden 1 1:1 Beslut i fall som är så brådskande att nämndens beslut inte kan avvaktas. 1:2 Beslut om kurser och konferenser för nämndsledamöter 1:3 Beslut om kurser och konferenser för ordföranden

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN sid 1 (8) DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN sid 2 (8) 1. Allmänt om delegation 1.1 Syfte och avgränsning Barn- och utbildningsnämnden avgör i vilken utsträckning man ska överlåta sin

Läs mer

Beslut avseende Lagrum Delegat Anmärkning Vidaredelegerat till Avsteg från riktlinjer för förskoleverksamhet

Beslut avseende Lagrum Delegat Anmärkning Vidaredelegerat till Avsteg från riktlinjer för förskoleverksamhet TYRESÖ KOMMUN Delegationsordning Barn- och utbildningsnämnden Dnr 2017/BUN 0117 1 A Allmänt A 1 A 2 A 3 Avslagsbeslut om att lämna ut allmän handling OSL 6 TF 2:14 Beslut att avvisa överklagan som ej kommit

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) C 2.1 VIDAREDELEGATION FÖR FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID SKOLA/FÖRSKOLA Övergripande ärenden 1 1:1 Beslut i fall som är så brådskande att nämndens beslut

Läs mer

Delegationsordning för barn- och ungdomsnämnden

Delegationsordning för barn- och ungdomsnämnden Delegationsordning för barn- och ungdomsnämnden Beslutade av barn- och ungdomsnämnden den 18 oktober 2017, 83. Aktualiseras av tillträdande nämnd i samband med varje ny mandatperiod. Allmänt om delegering

Läs mer

TYRESÖ KOMMUN Delegationsordning gällande Dnr 2013/BUN Barn- och utbildningsnämnden från och med den 1 april Allmänt.

TYRESÖ KOMMUN Delegationsordning gällande Dnr 2013/BUN Barn- och utbildningsnämnden från och med den 1 april Allmänt. 1 A TYRESÖ KOMMUN Delegationsordning gällande Dnr 2013/BUN303-303 Barn- och utbildningsnämnden från och med den 1 april 2013 Allmänt Beslut avseende Författningsrum Delegerat till Verkställighet Överklagas

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden i Mullsjö kommun.

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden i Mullsjö kommun. 1(6) Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden i Mullsjö kommun. Fastställd av Barn- och utbildningsnämnden den 10 november 2011, 155 Reviderad av Barn- och utbildningsnämnden den 15 mars 2012,

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Skolnämndens delegationsordning Antagen av Skolnämnden: 2015-03-10 2:5 Reviderad i Skolnämnden 2016-05-17, 5:5 Reviderad i Skolnämnden 2017-03-07, 2:5 Reviderad i Skolnämnden

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Fastställd av nämnden , 8

Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Fastställd av nämnden , 8 Barn d Datum 2009-02-13 1 (5) BUN/2009:20-600 Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Fastställd av nämnden 2009-02-12, 8 Ärende Delegat A. Skollagens föreskrifter 3 kap. Skolplikt och motsvarande

Läs mer

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen.

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen. Författningssamling Antaget av styrelsen för Nässjö lärcenter: 2013-03-20 12 Reviderad: 2015-02-18 17 Styrelsens för Nässjö lärcenter delegationsordning Juridiska förutsättningar för delegering De juridiska

Läs mer

NORDMALINGS KOMMUN. o o o

NORDMALINGS KOMMUN. o o o Generella bestämmelser om delegation för barn och utbildningsförvaltningens verksamhet Enl. bestämmelser i kommunallagen ska kommunstyrelsen leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter.

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Beslutsdatum Paragraf Dnr Ändring 2015-06-10 BoU 56 2015.04 Tillägg: A18 2015-10-14 BoU 100 2015.04 Tillägg: A19 2015-12-09 BoU 130 2015.04 Tillägg: C13, D9, D10 Korrigering av punkt D1 Tidigare punkt

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning för utbildningsnämnden

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning för utbildningsnämnden DELEGATIONSORDNING Delegationsordning för utbildningsnämnden Dokumentets syfte Delegationsordningen anger vilka som är delegater inom utbildningsnämndens ansvarsområden Dokumentet gäller för All verksamhet

Läs mer

Delegationsordning. Bildningsnämnden i Tingsryds kommun. Dokumenttyp Kommunal författningssamling

Delegationsordning. Bildningsnämnden i Tingsryds kommun. Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Fastställd Bildningsnämnden 2017-08-23, 45 Reviderad 2017-11-22, 101 Reviderad 2018-08-28, 85 Diarienummer BN 2017/135 Delegationsordning Bildningsnämnden

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Delegationsordning för mnasie och vuxenutbildningsnämnden 2019 01 30 Diarienr: GVN 2019/0008 1 Delegationsordning för mnasie och vuxenutbildningsnämnden enligt 6 kap Kommunallagen

Läs mer

Delegationsordning för grund- och förskolenämnden

Delegationsordning för grund- och förskolenämnden Delegationsordning för grund- och förskolenämnden Antagen av grund- och förskolenämnden 2011-06-22, senast reviderad 2015-10-21 Utgångspunkter Ansvaret för verksamhet, budget och personal bör vara delegerat

Läs mer

SÖDERMÖRE KOMMUNDELSFÖRVALTNINGS VERKSAMHETSHANDBOK

SÖDERMÖRE KOMMUNDELSFÖRVALTNINGS VERKSAMHETSHANDBOK SÖDERMÖRE KOMMUNDELSFÖRVALTNINGS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Södermöre kommundelsnämnd Personalutvecklare Ann Gustafsson 2015-04-22 1 (11) Delegationsordning för Södermöre kommundelsnämnd

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden FÖRFATTNING 1.3.2 1(9) Antagen av barn- och utbildningsnämnden 91/14 2014-BUN-102 Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Denna delegationsordning ersätter tidigare beslutade angivna ärendekategorier.

Läs mer

Delegationsordning för grund- och förskolenämnden

Delegationsordning för grund- och förskolenämnden Delegationsordning för grund- och förskolenämnden Antagen av grund- och förskolenämnden 2011-06-22, senast reviderad 2016-05-23 Utgångspunkter Ansvaret för verksamhet, budget och personal bör vara delegerat

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan Barn- och Utbildningsnämnden och Produktionsstyrelsen Antagen av BUN , 97, PS , 61 och KF , 21

Ansvarsfördelning mellan Barn- och Utbildningsnämnden och Produktionsstyrelsen Antagen av BUN , 97, PS , 61 och KF , 21 KS 2010/0336 2012-01-26 Ansvarsfördelning mellan Barn- och Utbildningsnämnden och Produktionsstyrelsen Antagen av 2011-10-25, 97, 2011-10-19, 61 och KF 2012-03-12, 21 I Skollagen (2010:800), Skolförordningen

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning

Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Antagen av barn- och ungdomsnämnden 2016-04-28 Innehållsförteckning A. Delegation barn- och ungdomsnämnden... 2 B. Anmälan av delegationsbeslut... 2 C. Särskilda

Läs mer

Utbildningsnämndens delegeringsordning

Utbildningsnämndens delegeringsordning Styrdokument 1 (15) Fastställd: Utbildningsnämnden 2019-03-18 8 Gäller för: Utbildningsnämnden Reviderad: Dnr: UN2109/17 Utbildningsnämndens delegeringsordning Postadress Besöksadress Telefon Telefax Webbplats

Läs mer

Delegationsordning för barn- och skolnämnden beslutad Förteckning över beslutsområden, lagrum och delegation

Delegationsordning för barn- och skolnämnden beslutad Förteckning över beslutsområden, lagrum och delegation 1 Delegationsordning för barn- och skolnämnden beslutad 2016-02-29 9 Förteckning över beslutsområden, lagrum och delegation A A1 Allmänt Beslut i ärenden av så brådskande karaktär att nämndens beslut inte

Läs mer

Författningssamling. Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Juridiska förutsättningar för delegering

Författningssamling. Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Juridiska förutsättningar för delegering Författningssamling Antagen av barn- och utbildningsnämnden: 2005-02-09 Reviderad: 2014-12-10 141, 2015-06-16 97 Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning Juridiska förutsättningar för delegering

Läs mer

SKN Delegerade ärenden

SKN Delegerade ärenden A A ALLMÄNNA ÄENEN A A01 rådskande ärenden KL 6 kap 39 Ordförande A A02 Pröva utlämnande av allmän handling, vägran att lämna OSL 6 kap. 3, 10 kap. ut allmän handling och handlings utlämnande med Handläggare

Läs mer

DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden Vidaredelegering fastställd 2011-06-09

DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden Vidaredelegering fastställd 2011-06-09 DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden Vidaredelegering fastställd 2011-06-09 Kah Slenning Carlstam Barn- och ungdomsdirektör Innehållsförteckning Barn- och ungdomsnämndens beslutsordning 3 Förkortningar

Läs mer

Lagrum Kommentar/Villkor Delegat

Lagrum Kommentar/Villkor Delegat 1 Delegationsordning för utbildningsnämnden Beslutad 2015-11-25 89 A A1 A2 A3 A4 Allmänt Beslut i ärenden av så brådskande karaktär att nämndens beslut inte kan inväntas. Pröva utlämnande av allmän handling,

Läs mer

Delegationsordning. Barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning. Barn- och utbildningsnämnden 1. Allmänt om delegation 1.1 Syfte och avgränsning avgör i vilken utsträckning man ska överlåta sin beslutsrätt. Möjligheterna att delegera beslutanderätten har följande två syften: att avlasta det politiska

Läs mer

DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden. Vidaredelegering fastställd 2012-02-22 Reviderad 2012-04-19 samt 2013-02-21, 2013-06-04 och 2013-10-03

DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden. Vidaredelegering fastställd 2012-02-22 Reviderad 2012-04-19 samt 2013-02-21, 2013-06-04 och 2013-10-03 DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden Vidaredelegering fastställd 2012-02-22 Reviderad 2012-04-19 samt 2013-02-21, 2013-06-04 och 2013-10-03 2013-09-09 1 (15) Innehåll BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDENS BESLUTSORDNING...

Läs mer

Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden

Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden BUN 2014-11-24, 78 Dnr 95/2013.002 1 av 6 Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 27 augusti 2012. 1. Delegeringsförbud Nämnden delegerar beslutanderätten

Läs mer

4. Skolplikt och rätt till utbildning. Särskilda utbildningsformer 2 6. Grundskola, Grundsärskola, Fritidshem/Öppen fritidsverksamhet 3 7.

4. Skolplikt och rätt till utbildning. Särskilda utbildningsformer 2 6. Grundskola, Grundsärskola, Fritidshem/Öppen fritidsverksamhet 3 7. 4. Skolplikt och rätt till utbildning. Särskilda utbildningsformer 2 6. Grundskola, Grundsärskola, Fritidshem/Öppen fritidsverksamhet 3 7. mnasieskola, mnasiesärskola 4 9. Ansvar inom delar av hälso- och

Läs mer

DELEGERINGSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN

DELEGERINGSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN DELEGERINGSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN Dnr 2012/UN158 dpl 002 Reviderad av utbildningsnämnden 2015-10-01, 2016-06-02, 2016-09-01, 2017-01-26, 2017-03- 09, 2018-02-01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID Anvisningar

Läs mer

Delegationsordning för utbildningsnämnden

Delegationsordning för utbildningsnämnden Delegationsordning för utbildningsnämnden Beslutade av utbildningsnämnden den 13 februari 2019. Aktualiseras av tillträdande nämnd i samband med varje ny mandatperiod. Allmänt om delegering av beslutanderätt

Läs mer

Delegationsordning för utbildningsnämnden

Delegationsordning för utbildningsnämnden Delegationsordning för utbildningsnämnden Beslutade av utbildningsnämnden den Aktualiseras av tillträdande nämnd i samband med varje ny mandatperiod. Allmänt om delegering av beslutanderätt Med delegering

Läs mer

Utbildningsnämndens delegationsordning Antagen av Utbildningsnämnden den 29 januari 2019 UN 4

Utbildningsnämndens delegationsordning Antagen av Utbildningsnämnden den 29 januari 2019 UN 4 1 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 3.6.1 U17 Ersätter 3.6.1 U16 Gäller fr.o.m. 2019-01-29 Utbildningsnämndens delegationsordning Antagen av Utbildningsnämnden den 29 januari 2019 UN 4 2(9) Innehåll Inledning...

Läs mer

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN, ÖSTERSUNDS KOMMUN

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN, ÖSTERSUNDS KOMMUN Sida: 1 (14) DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN, ÖSTERSUNDS KOMMUN har under de förutsättningar som anges i 6 kap 37-40, 7 kap 5-7, 9 kap 31-32, kommunallagen rätt att delegera beslutanderätt

Läs mer

Delegeringsordning för humanistiska nämnden i Trosa kommun

Delegeringsordning för humanistiska nämnden i Trosa kommun Delegeringsordning för humanistiska nämnden i Trosa kommun Verksamhetsområde Barnomsorg Utbildning Reviderad av: Humanistiska nämnden, 2017-01-24, 7, HN 2015/7 Antagen av: Humanistiska nämnden 2015-01-27,

Läs mer

Delegationsordning Barn- och ungdomsnämnden. Beslutad i nämnd: Reviderad Gäller från Linköpings kommun linkoping.

Delegationsordning Barn- och ungdomsnämnden. Beslutad i nämnd: Reviderad Gäller från Linköpings kommun linkoping. Beslutad i nämnd: 2016-10-20 Reviderad 2018-12-12 Gäller från 2019-01-01 Linköpings kommun linkoping.se A. Allmän del A Ärende/ärendegrupp Författning Delegat Noteringar/Villkor A:1 Beslut i brådskande

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik Titel Delegationsordning för Kultur- och utbildningsnämnden

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik Titel Delegationsordning för Kultur- och utbildningsnämnden Ersätter Utbytt den Sign 1:9 Frågor som regleras av skollag och skolförordningar I delegationsordningen anges samtliga beslut som igt lagar och förordningar fattas av kommunen eller styrelsen för utbildningen,

Läs mer

Delegationsordning för barnoch ungdomsnämnden BUN 2014/0387

Delegationsordning för barnoch ungdomsnämnden BUN 2014/0387 2014-02-27 Delegationsordning för barnoch ungdomsnämnden BUN 2014/0387 Reviderad och beslutad av barn- och ungdomsnämnden den 27 februari 2014. Ersätter den tidigare delegationsordningen med datum 2013-12-18

Läs mer

Lagrum Kommentar/Villkor Delegat

Lagrum Kommentar/Villkor Delegat 1 Delegationsordning för utbildningsnämnden Beslut UN 2016-09-07 56 A A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 Allmänt Beslut i ärenden av så brådskande karaktär att nämndens beslut inte kan inväntas. Pröva utlämnande av

Läs mer

Delegationsordning för barnoch utbildningsnämnden

Delegationsordning för barnoch utbildningsnämnden Delegationsordning för barnoch utbildningsnämnden Antagen av barn- och utbildningsnämnden 2016-06-22, 63/2016 Gäller från 2016-08-01 0 (9) Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden.

Läs mer

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN, ÖSTERSUNDS KOMMUN

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN, ÖSTERSUNDS KOMMUN Sida: 1 (13) DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN, ÖSTERSUNDS KOMMUN har under de förutsättningar som anges i 6 kap 33-38 kommunallagen rätt att delegera beslutanderätt i ett visst

Läs mer

Delegationsordning för barn- och skolnämnden Förvaltningschefens vidaredelegering beslutad

Delegationsordning för barn- och skolnämnden Förvaltningschefens vidaredelegering beslutad 1 Delegationsordning för barn- och skolnämnden ens vidaredelegering beslutad 2016-02-29 A Allmänt A1 A2 A3 Beslut i ärenden av så brådskande karaktär att nämndens beslut inte kan inväntas. Pröva utlämnande

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Antagen 2011-xx-xx under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner förslag till ansvarsfördelning mellan barn- och utbildningsnämnden och produktionsstyrelsen

Läs mer

Delegation och delegering

Delegation och delegering Denna delegationsordning ersätter tidigare beslutade angivna ärendekategorier. Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden. Nämnd har enligt 6 kap 33-38 i kommunallagen möjlighet att

Läs mer

Författningssamling. Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Juridiska förutsättningar för delegering

Författningssamling. Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Juridiska förutsättningar för delegering Författningssamling Antagen av barn- och utbildningsnämnden: 2005-02-09 Reviderad: 2014-12-10 141, 2015-06-16 97, 2015-10-08 124, 2016-02-04 12 Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning Juridiska

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING för egenregin

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING för egenregin DANDERYDS Kommunal författningssamling KOMMUN Dokument Beteckning Delegationsordning 03.02 Organ Beslut Kommunstyrelsen 2015-12-14 164 rev 2017-04-10 rev 2017-10-02 107 rev KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING

Läs mer

Delegationsordning - Skolfrågor Dammsdal

Delegationsordning - Skolfrågor Dammsdal Dokumenttitel: Delegationsordning - Skolfrågor Dammsdal Ämnesområde: Politisk ansvarsfördelning och arbetsordning Nivå: Huvuddokument Författare: Caroline Dexfalk, Juridiska staben Dokumentansvarig: Juridiska

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING. för den kommunala produktionsverksamheten

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING. för den kommunala produktionsverksamheten KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING för den kommunala produktionsverksamheten Antagen XXXX-XX-XX, 2 (13) INFORMATION Lagstiftning om delegation Kommunallagen 1991:900 (KL) reglerar möjligheten att delegera

Läs mer

Dnr BUN16/24. Delegationsordning för Barnoch ungdomsnämnden. Antagen

Dnr BUN16/24. Delegationsordning för Barnoch ungdomsnämnden. Antagen Dnr BUN16/24 Delegationsordning för Barnoch ungdomsnämnden Antagen 2017-08-29 Dnr BUN16/24 2/12 Innehållsförteckning Allmänt om delegering... 3 Grundprinciper... 3 Vidaredelegering och anmälan... 4 Verkställighet...

Läs mer

Skolfrågor Dammsdal SKOLLAGEN

Skolfrågor Dammsdal SKOLLAGEN H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Eva Andrén 2015-02-16 KN-KUS15-0024 Skolfrågor Dammsdal SKOLLAGEN Uppgift Lagrum Beslutsrätt Delegeras Anm. 1 kap Inledande bestämmelser 2 kap Huvudmän och

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Överklaganden enligt skollagen I skollagen kan fler beslut än tidigare överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet

Läs mer

Utbildningsnämndens delegationsförteckning Antagen av Utbildningsnämnden den 20 januari 2015, Un 7

Utbildningsnämndens delegationsförteckning Antagen av Utbildningsnämnden den 20 januari 2015, Un 7 1 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 3.6.1 U12 Ersätter 3.6.1 U11 Gäller fr.o.m. 2015-01-20 Utbildningsnämndens delegationsförteckning Antagen av Utbildningsnämnden den 20 januari 2015, Un 7 2(11) Innehåll Inledning...

Läs mer

Nationella styrdokument

Nationella styrdokument Nationella styrdokument Nationella styrdokument Skollag 20010:800 Beslutas av riksdagen Skolförordning, SFS 2011:185 Utfärdas av regeringen Allmänna råd Rekommendationer från Skolverket Läroplaner Utfärdas

Läs mer

SKN Samlad fil

SKN Samlad fil A 10 A ALLMÄNNA ÄRENEN R A 11 A01 Brådskande ärenden KL 6 kap 36 Ordförande Pröva utlämnande av allmän handling, vägran att lämna OSL 6 kap. 3, 10 A 12 A02 ut allmän handling och handlings utlämnande med

Läs mer

Delegationsordning. för Barn- och ungdomsnämnden. Haparanda stad

Delegationsordning. för Barn- och ungdomsnämnden. Haparanda stad Delegationsordning för Barn- och ungdomsnämnden Haparanda stad 1 Delegationens innebörd Att delegera innebär att lämna över beslutanderätt. Den som fått beslutanderätt kallas delegat. Delegaten kan sägas

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen UR NYA SKOLLAGEN Tillämpas från den 1/7 2011 Mer om Överklaganden enligt skollagen Nyheter Fler beslut än tidigare kan överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet En

Läs mer

Delegationsordning. Barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning. Barn- och utbildningsnämnden 1. Allmänt om delegation 1.1 Syfte och avgränsning avgör i vilken utsträckning man ska överlåta sin beslutsrätt. Möjligheterna att delegera beslutanderätten har följande två syften: att avlasta det politiska

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden FÖFATTNING 1.3.2 1(10) Antagen av barn- och utbildningsnämnden 85/08 eviderad av barn- och utbildningsnämnden 79/09 Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Denna delegationsordning ersätter

Läs mer

Delegationsordning för barnoch utbildningsnämnden

Delegationsordning för barnoch utbildningsnämnden Delegationsordning för barnoch utbildningsnämnden Antagen av barn- och utbildningsnämnden 2019-01-23 Gäller från 2019-02-01 0 (9) Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden. En nämnd

Läs mer

Delegationsordning. Barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning. Barn- och utbildningsnämnden 1. Allmänt om delegation 1.1 Syfte och avgränsning avgör i vilken utsträckning man ska överlåta sin beslutsrätt. Möjligheterna att delegera beslutanderätten har följande två syften: att avlasta det politiska

Läs mer

Grund- och förskolenämndens delegationsordning

Grund- och förskolenämndens delegationsordning Grund- och förskolenämndens delegationsordning Dokumenttyp Dokumentnamn Beslutat datum Gäller från datum Styrdokument Grund- och förskolenämndens delegationsordning 2018-04-25 2018-04-25 Beslutat av Ansvarig

Läs mer

Delegationsordning. Bildning, fritid och kultur

Delegationsordning. Bildning, fritid och kultur Delegationsordning Bildning, fritid och kultur Fastställd av nämnden för bildning, fritid och kultur 2012-03-15, 2, reviderad 2016-10-20, 64, reviderad, 13 Sidan 2 av Delegering av nämnden för bildning,

Läs mer

Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet och annan pedagogisk verksamhet 743:5 Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Antaget av Kommunfullmäktige 2014-09-25 Gäller fr

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling UTBILDNINGSNÄMNDEN ISSN 2000-043X HebyFS 2015:02 Infördes i författningssamlingen den 27 januari 2015 Utbildningsnämnden beslutade 1 den 9 januari 2015 om följande delegationsordning.

Läs mer

Författning Sida 1 av 10. Delegationsordning för Barn och utbildningsnämnden

Författning Sida 1 av 10. Delegationsordning för Barn och utbildningsnämnden Författning 1.3.2 Sida 1 av 10 Antagen av barn- och utbildningsnämnden 72, 2018 Delegationsordning för Barn och utbildningsnämnden Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden. Nämnd

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning

Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning s delegationsordning Beslutat av barn- och utbildningsnämnden Gäller från och med 1 juli 2015. Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden. En nämnd har enligt 6 kap 33-38 i kommunallagen

Läs mer

Delegationsförteckning

Delegationsförteckning Delegationsförteckning för barn- och grundskolenämnden Skellefteå kommun Dokumentnamn Delegationsförteckning barn- och grundskolenämnden Dokumentansvarig Stabschef Fastställd/upprättad/reviderad Nämndsbeslut

Läs mer

Delegationsordning för barn- och skolnämnden Förvaltningschefens vidaredelegering beslutad

Delegationsordning för barn- och skolnämnden Förvaltningschefens vidaredelegering beslutad 1 Delegationsordning för barn- och skolnämnden ens vidaredelegering beslutad 2018-10-08 A Allmänt A1 Beslut i ärenden av så brådskande karaktär att nämndens beslut inte kan inväntas. KL 6 kap. 39 Ordförande

Läs mer

Delegation och delegering

Delegation och delegering Denna delegationsordning ersätter tidigare beslutade angivna ärendekategorier. Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden. Nämnd har enligt 6 kap 33-38 i kommunallagen möjlighet att

Läs mer

UTBILDNINGS- OCH KULTURNÄMNDEN

UTBILDNINGS- OCH KULTURNÄMNDEN 2015-09-22 DELEGEINGSODNING FÖ UTBILDNINGS- OCH KULTUNÄMNDEN Antagen av UKN 69/2014 (ersätter UKN 69/2011) ev UKN 50, 62,76/2015 Ockelbo Kommun, 816 80 Ockelbo Södra Åsgatan 30 D 0297-555 00 www.ockelbo.se

Läs mer

Delegationsordning utbildningsnämnden. Gäller från 2014-10-01

Delegationsordning utbildningsnämnden. Gäller från 2014-10-01 Delegationsordning utbildningsnämnden Gäller från 2014-10-01 Utbildningsnämndens delegationsordning Utbildningsnämnden har i beslut av den 23 september 2014 uppdragit till chefen för utbildningsförvaltningen

Läs mer

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning för vuxenutbildningen

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning för vuxenutbildningen Delegationsordning 2015-09-17 Arbetsmarknads- och snämndens delegationsordning för en AVN 2015/0098-4 002 Antagen av arbetsmarknads- och snämnden den 17 september 2015 75 UTBILDNINGSKONTORET NORRKÖPINGS

Läs mer

UTBILDNINGSNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING. BESLUTAD AV UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-08-24, reviderad 2014-03-19

UTBILDNINGSNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING. BESLUTAD AV UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-08-24, reviderad 2014-03-19 1 UTBILDNINGSNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING BEUTAD AV UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-08-24, reviderad 2014-03-19 2 DELEGERING Det är de förtroendevalda som har det politiska ansvaret för kommunens verksamhet. Beslut

Läs mer

Antagen av utbildningsnämnden , Dnr 2018/2313 BUN, träder i kraft Förutsättningar för delegering... 2

Antagen av utbildningsnämnden , Dnr 2018/2313 BUN, träder i kraft Förutsättningar för delegering... 2 SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning UN Delegationsordning för Utbildningsnämnden Antagen av utbildningsnämnden 2019-01-08 4, Dnr 2018/2313 BUN, träder i kraft 2019.01.08 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Delegationsordning för barn- och ungdomsnämnden

Delegationsordning för barn- och ungdomsnämnden Datum Diarienummer 2018-02-21 BUN 2017/33 Delegationsordning för barn- och ungdomsnämnden Fastställd av barn- och ungdomsnämnden 2018-03-14 45 1. Allmänt om delegation Delegation enligt Kommunallagen (6

Läs mer

Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem* och annan pedagogisk verksamhet

Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem* och annan pedagogisk verksamhet 1 (11) Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem* och annan pedagogisk verksamhet * Avser fristående fritidshem som inte anordnas vid skolenhet med förskoleklass

Läs mer

Delegationsordning för sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad

Delegationsordning för sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad Delegationsordning för sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad Beslut som fattas av förskolechef eller rektor enligt lag eller förordning Det pedagogiska arbetet vid en skola ska ledas och samordnas

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om införande av skollagen (2010:800); SFS 2010:801 Utkom från trycket den 6 juli 2010 utfärdad den 23 juni 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Inledande

Läs mer

Förskolechefen och rektorn

Förskolechefen och rektorn Juridisk vägledning Reviderad augusti 2013 Mer om Förskolechefen och rektorn Bestämmelser om förskolechef och rektor finns i skollagen. En förskolechef eller rektor får vara det för flera förskole- respektive

Läs mer