Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02"

Transkript

1 Delegationsordning för barn- och utbildnings Antagen av barn- och utbildnings Tillägg , kommunal vuxenutbildning om nationella kurser. Denna delegationsordning ersätter tidigare delegationer i samma ärenden/ ärendegrupper. Delegation och delegering Delegationsbeslut är ett beslut som egentligen ska fattas av barn- och utbildnings men där har beslutat att flytta över beslutanderätten till någon annan. Nämnden kan när som helst återkalla givna delegationer, men har inte rätt att ompröva ett redan fattat beslut. Delegering innebär att självständig beslutanderätt förs över från till delegaten. Beslut som fattas på delegation fattas på s vägnar och är att jämställa med ett beslut fattat av. I princip gäller samma formregler för delegationsbeslut som för de beslut som fattas av. Det innebär att det alltid ska finnas någon form av skriftlig dokumentation. Varje beslut bör innehålla uppgift om: - vem som beslutat - när beslutet fattats - vilket beslut som fattats och vad beslutet avser Nämnden har det yttersta ansvaret för verksamheten. Därför ska beslut som fattas till följd av delegation alltid anmälas till om inte annat anges i kolumnen anmärkning. Flera beslut som tidigare fattades av barn- och utbildnings är numera direkt riktade till rektor enligt nya Skollagen och Skolförordningen och dessa finns därför inte längre med i denna delegationsordning. Beslut Några av de delegerade besluten är försedda med anmärkning om samråd. Två typer av samråd förekommer. Beslut i samråd Beslut fattas i samråd med angiven tjänsteman. För att beslut ska gälla måste parterna vara överens. Om enighet inte uppnås, flyttas beslutet till överordnad chef. Beslut efter samråd Beslut fattas efter hörande av angiven tjänsteman. Tjänstemännen behöver inte vara överens för att beslut ska kunna fattas. Sida 1 (10)

2 Förklaring och förtydligande av chefsansvar och beslutsnivåer Delegationsordningen för barn- och utbildnings utgår från beslut på olika nivåer. Förvaltningen leds av en barn- och utbildningschef () som är direkt underställd kommunchef och anställd av kommunstyrelsen Biträdande Biträdande är direkt underställd Biträdande har ett tydligt och klart avgränsat uppdrag i egenskap av chef för enheten Skolgemensamma verksamheter samt att biträda. Biträdande är ställföreträdare för om inte annan utses. Enhetschefer med skolverksamhet är rektorer med det ansvar som regleras via skollag, skolförordning och läroplan. Finns två rektorer på enheten skall godkänna fördelningen av. Enhetschef med förskoleverksamhet är förskolechef med det ansvar som regleras via skollag och läroplan. Sida 2 (10)

3 grupp Av Barn- och utbildnings delegerade beslut Allmänna juridiska ärenden Föra barn- och utbildningss talan inför domstol och andra myndigheter/organ, med rätt att genom fullmakt sätt annan i sitt ställe Ordförande BUN Ordförande BUN Vice ordförande BUN Vid fullmakt till annan ska anmälan göras till Avvisa försent inkommet överklagade Förvaltningslagen 24 Avslag på begäran hos barn- och utbildningsförvaltningen att utlämna allmänna handlingar eller utlämnande med förbehåll Övergripande beslut Beslut rörande förvaltningens organisation Beslut ska Ansvara för att alla rektorer får avsedd befattningsutbildning Skollagen 2 kap. 12 Ansvara för personalens kompetensutveckling Skollagen 2 kap. 34 Beslut om anställning av obehörig lärare/förskollärare under längre tid än 6 månader Skollagen 2 kap. 19 Beslutet ska Nämndens systematiska kvalitetsuppföljning på huvudmannanivå Skollagen 4 kap. 3 Resultatet redovisas i Fastställa rutiner för och utreda klagomål mot utbildningen Skollagen 4 kap. 8 Rutinerna redovisas i Sida 3 (10)

4 grupp Upprättande av plan mot kränkande behandling av elever samt utreda anmälda kränkningar och trakasserier Skollagen 6 kap. 7-8 Skollagen 6 kap. 10 Planerna redovisas i Beslut i brådskande ärenden där barn- och utbildningss beslut inte kan inväntas Ordförande BUN Vice ordförande BUN Beslut anmäls vid kommande nämndsammanträde Arbetsmiljöansvar enligt arbetsmiljölagstiftning Miljöansvar enligt miljöbalken Förskola Erbjudande av och beslut om plats i förskolan Skollagen 8 kap. 12 Skollagen 8 kap.14 Förskolans specialpedagog Beslut om barngruppernas sammansättning och storlek Skollagen 8 kap. 8 Beslut om mottagande av barn till förskolan från annan kommun Skollagen 8 kap. 13 Förskolans specialpedagog särskilt stöd rörande barn i extern förskoleverksamhet Skollagen 8 kap. 17 Skollagen 8 kap. 23 Tillsyn över fristående förskolor och pedagogisk omsorg Skollagen 26 kap. 4 Tillsynsrapport Sida 4 (10)

5 grupp Förskoleklass Erbjudande om och anordnande av förskoleklass Skollagen 9 kap. 4-5 Skollagen 9 kap. 12 Beslut om placering vid skolenhet Skollagen 9 kap. 15 särskilt stöd rörande barn i extern förskoleklass Skollagen 9 kap. 16 Skollagen 9 kap. 21 Fritidshem Erbjudande om utbildning i fritidshem Skollagen 14 kap. 3-4 Skollagen 14 kap. 11 Beslut om placering i fritidshem och öppen fritidsverksamhet Skollagen 14 kap Skollagen 25 kap. 4 särskilt stöd rörande barn i externt fritidshem Skollagen 14 kap. 14 Skollagen 14 kap. 17 Grundskola Beslut om mottagande i grundskola på försök av elev från grundsärskola eller specialskola. Skollagen 7 kap. 8 Beslut om uppskjuten skolplikt Skollagen 7 kap. 10 Prövning av skolpliktens förlängning Skollagen 7 kap. 13 Prövning av skolpliktens upphörande Skollagen 7 kap. 14 Prövning av rätten att slutföra skolgång när skolplikten upphört Skollagen 7 kap Sida 5 (10)

6 grupp Åläggande om skolgång då elev ej fullgjort denna Skollagen 7 kap Avrapporteras i Beslut om skolskjuts Skollagen 10 kap. 32 särskilt stöd rörande elever i åk 1-5 i extern grundskola Skollagen 10 kap. 34 Skollagen 10 kap. 39, Skollagen 24 kap. 4 särskilt stöd rörande elever i åk 6-9 i extern grundskola Skollagen 10 kap. 34 Skollagen 10 kap. 39 Skollagen 24 kap. 4 Beslut om och anordnande av utbildning i hemmet Skollagen 24 kap. 22 Erbjudande om och anordnande av språkval Skolförordningen 9 kap. 5-7 Erbjudande om och anordnande av elevens val Skolförordningen 9 kap. 8 Ansvara för introduktionsperiod för att kunna ansöka om legitimation Förordning om Behörighet och Legitimation 4 kap. 1 Gymnasieskola Beslut om ekonomiskt stöd till inackordering och resor Skollagen 15 kap. 32 Beslut om tilläggsbelopp för elev i behov av omfattande särskilt stöd Skollagen 16 kap. 54 Skollagen 17 kap. 34 Kommunalt ansvarig rektor Beslut om tilläggsbelopp för elev i behov av modersmålsundervisning Skollagen 16 kap. 54 Skollagen 17 kap. 34 Kommunalt ansvarig rektor Sida 6 (10)

7 grupp Beslut om interkommunal ersättning och bidrag rörande gymnasieelever Skollagen 15 kap. 40 Skollagen 16 kap Skollagen 17 kap Skollagen 17 kap och 35 Skollagen 24 kap 6 Kommunalt ansvarig rektor Anmälan till om antal och kostnader Kommunal vuxenutbildning Beslut om avgifter inom kommunal vuxenutbildning Skollagen 20 kap. 7 Beslut om rätten att fullfölja utbildningen Skollagen 20 kap. 9 Skollagen 5 kap Beslut om mottagande inom kommunal vuxenutbildning Skollagen 20 kap Skollagen 20 kap Information till elever om möjligheten att få intyg istället för betyg Skollagen 20 kap. 34 Beslut om interkommunal ersättning rörande kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och svenska för invandrare Skollagen 20 kap.15 Söka och anordna utbildningar på yrkeshögskola I samråd med Beslutet skall Inrätta och anordna uppdragsutbildningar Beslutet skall Erbjuda nationella kurser Beslutet skall Sida 7 (10)

8 grupp Särskild utbildning för vuxna Ansökan om och beslut om deltagande i särskild utbildning för vuxna Skollagen 21 kap. 7, Skollagen 14 och 16 Svenska för invandrare Beslut om avgifter inom Svenska för invandrare Skollagen 22 kap. 5 Beslut om minskad omfattning av studierna Skollagen 22 kap. 6 Beslut om mottagande i utbildning i svenska för invandrare Skollagen 22 kap Beslut om rätten att fullfölja utbildningen Skollagen 22 kap. 16 Skollagen 5 kap Information till elever om möjligheten att få intyg istället för betyg Skollagen 22 kap. 28 Grundsärskola Beslut om mottagande i grundsärskola Skollagen 7 kap.5 Avslag Beslut om mottagande på försök i grundsärskola Skollagen 7 kap.8 Beslut om integrering i grundskolan för elev i grundsärskolan Skollagen 7 kap. 9 för berörd skola Beslut om integrering i grundsärskolan för elev i grundskolan Skollagen 7 kap. 13 Sida 8 (10)

9 grupp Beslut om uppskjuten skolplikt Skolagen 7 kap. 10 Prövning av skolpliktens förlängning för elev i grundsärskolan Skollagen 7 kap. 13 Beslut om skolskjuts Skollagen 7 kap. 10 genom rektor för särskolan särskilt stöd rörande elever i grundsärskolan Skollagen 11 kap. 33 Skollagen 11 kap. 38 Gymnasiesärskola Beslut om mottagande och antagning i gymnasiesärskolan Skollagen 18 kap. 8 Beslut om skolskjuts Skollagen 19 kap. 20 genom rektor för särskolan särskilt stöd rörande elever i gymnasiesärskolan Skollagen 19 kap. 27 Beslut rörande ekonomi Budgetomfördelning mellan enheter och konton Beslut efter samråd med berörda Beslutet ska Budgetomfördelning inom enhet Tecknande och uppsägning av hyresavtal för en tid av högst 3 år Sida 9 (10)

10 grupp Tecknande och uppsägning av hyresavtal för en tid överstigande 3 år Beslutet ska Beslut om avstängning från plats i förskola, musikskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet eller hos dagbarnvårdare på grund av ej betald avgift. Beslutet ska Beslut om reducering av befrielse från avgift för plats i förskola, musikskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet eller hos dagbarnvårdare Beslut om amorteringsplan gällande skuld inom förskola, musikskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet eller hos dagbarnvårdare Avtal och upphandling Teckna resp. säga upp avtal/kontrakt som behövs för verksamheten och som inte är av principiell betydelse Bitr Bitr och inom verksamhetens budgetram Direktupphandling av konsultinsatser o dyl till ett värde av maximalt fem basbelopp vid varje tillfälle Bitr upphandlingskontoret Sida 10 (10)

DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden. Vidaredelegering fastställd 2012-02-22 Reviderad 2012-04-19 samt 2013-02-21, 2013-06-04 och 2013-10-03

DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden. Vidaredelegering fastställd 2012-02-22 Reviderad 2012-04-19 samt 2013-02-21, 2013-06-04 och 2013-10-03 DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden Vidaredelegering fastställd 2012-02-22 Reviderad 2012-04-19 samt 2013-02-21, 2013-06-04 och 2013-10-03 2013-09-09 1 (15) Innehåll BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDENS BESLUTSORDNING...

Läs mer

Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden En nämnd får uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende (KL

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Överklaganden enligt skollagen I skollagen kan fler beslut än tidigare överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet

Läs mer

Delegationsordning Kunskapsförbundet Väst. Antagen av direktionen 2015-04-29

Delegationsordning Kunskapsförbundet Väst. Antagen av direktionen 2015-04-29 Delegationsordning Kunskapsförbundet Väst Antagen av direktionen 2015-04-29 1 Innehållsförteckning sida Allmänt om delegation 3 Förkortningar och förklaringar 5 6 Gymnasieskolan, allmänt 6 Gymnasieskolan,

Läs mer

Kallelse till sammanträde med humanistiska nämnden

Kallelse till sammanträde med humanistiska nämnden Kallelse till sammanträde med humanistiska nämnden 2012-01-18 Tid: Tisdagen den 24 januari 2012 kl. 17.00 Plats: Tomtaklintskola, Trosa Gruppmöte: Elin Insulander Hjelm (s), 2:e vice ordf. är kontaktperson

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.01

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.01 elegationsordning för kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen 2007-12-03, 195 Kompletterad av kommunstyrelsen 2009-01-12, 8 (gallring av handlingar i slutarkivet) Reviderat av kommunstyrelsen 2009-05-14,

Läs mer

Förskolechefen och rektorn

Förskolechefen och rektorn Juridisk vägledning Reviderad augusti 2013 Mer om Förskolechefen och rektorn Bestämmelser om förskolechef och rektor finns i skollagen. En förskolechef eller rektor får vara det för flera förskole- respektive

Läs mer

Delegationsordning för Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden

Delegationsordning för Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden ionsordning för Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden Reviderad den 2015-06-03 Antagen den 2015-06-03 UAIN14/39 1 Innehållsförteckning 1 Anmälan av delegationsbeslut... 3 2 Rätt att besluta...

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 002.1

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 002.1 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 002.1 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Ks 1990-11-12 198 1990-11-13 1990/694-002 Ks 2015-05-06 97 2015-06-01 2015/265 DELEGATION AV KOMMUNSTYRELSENS

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordning för kommunstyrelsen FÖRFATTNING 1.3.1 Antagen av kommunstyrelsen 8/12 Tillägg enligt ordförandebeslut 2012-10-25 Tillägg enligt kommunstyrelsen 144/12, 158/12, 114/13, 86/14, 32/15 Delegationsordning för kommunstyrelsen Delegation

Läs mer

Delegationsordning för Kommunstyrelsen

Delegationsordning för Kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen 2015 01 02, 4. Dnr: KS 000016/2015 901 Senast reviderad av kommunstyrelsen 2015 07 13, 206 Delegationsordning för Kommunstyrelsen Allmänt om delegation Vad innebär delegation?

Läs mer

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 1(10) Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 2(10) Inledning...3 Vem beslutar om godkännande?...3 Vad krävs för att få ett godkännande?...3 Om

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Skollag; utfärdad den 23 juni 2010. SFS 2010:800 Utkom från trycket den 6 juli 2010 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser Skolväsendet

Läs mer

DELEGERINGSORDNING KOMMUNSTYRELSEN

DELEGERINGSORDNING KOMMUNSTYRELSEN Vårgårda kommun 2014-09-17 DELEGEINGSODNING KOMMUNSTYELSEN Beslutad Kommunstyrelsen 2011-03-02 35 eviderad Kommunstyrelsen 2011-06-08 138 2011-11-09 242 2012-02-01 4 2012-02-29 31 2012-09-26 166 2013-01-16

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning

Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning Föreliggande dokument är antaget av vård- och omsorgsnämnden 2015-05-06, 63 (VON/2015:23) Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR

DELEGATIONSORDNING FÖR DELEGATIONSORDNING FÖR Kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen 2014-03-11 27 Innehåll Allmänt om delegation... 2 Utövande av kommunalrättslig beslutanderätt... 2 Förutsättningar för nämndens delegeringsrätt...

Läs mer

Kommunstyrelsens delegationsordning beslutad 2015-01-12 dnr KS2014.0493

Kommunstyrelsens delegationsordning beslutad 2015-01-12 dnr KS2014.0493 Kommunstyrelsens delegationsordning beslutad 2015-01-12 dnr KS2014.0493 Innehållsförteckning Inledning... 2 Del 1 Allmänt... 3 Del 2 Ekonomi... 7 Del 3 Personal... 10 Del 4 Vuxenutbildning... 13 Del 5

Läs mer

Delegationsordning Äldre och Handikappomsorgen SÄTERS KOMMUN

Delegationsordning Äldre och Handikappomsorgen SÄTERS KOMMUN Sn 231 /131009 Sn 121 /130513 Sn 76 /130313 Dnr Sn 13/00049 2013 10 09 Delegationsordning Äldre och Handikappomsorgen SÄTERS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1. DELEGATION PERSONAL OCH ORGANISATION...

Läs mer

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den?

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den? Särskolan hur fungerar den? 1 SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Förskola I förskoleåldern deltar barnen i ordinarie förskoleverksamhet. Förskoleklass För barn i förskoleklass

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Kanslichef Senast reviderad 2014-08-18 Fastställd Kommunstyrelsen 2009-01-16, 5 Diarienummer 2008/546 002 Delegationsordning Kommunstyrelsen i

Läs mer

Kommunstyrelsens delegationsordning beslutad 2015-01-12 dnr KS2014.0493, med förslag till anmälningsrutiner

Kommunstyrelsens delegationsordning beslutad 2015-01-12 dnr KS2014.0493, med förslag till anmälningsrutiner Kommunstyrelsens delegationsordning beslutad 2015-01-12 dnr KS2014.0493, med förslag till anmälningsrutiner Innehållsförteckning Inledning... 2 Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen... 3 Del

Läs mer

Delegeringsregler för kommunstyrelsen

Delegeringsregler för kommunstyrelsen KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING A 2 1(10) Gäller från Diarienummer 2015-01-01 2014/1382 003 Antagen: kommunfullmäktige 2010-12-06 105 och ändrad senast i kommunstyrelsen 2014-12-10 260. (ersätter: KS 2013-11-20

Läs mer

Förskolechefens möjligheter att delegera och förskolors organisation

Förskolechefens möjligheter att delegera och förskolors organisation Förskolechefens möjligheter att delegera och förskolors organisation Här kan du läsa om hur Skolinspektionen tolkar reglerna om förskolechefens möjlighet att delegera och förskolors organisation, i samband

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Kanslichef Senast reviderad 2015-05-11 Fastställd Kommunstyrelsen 2009-01-16, 5 Diarienummer 2015/201 002 Delegationsordning Kommunstyrelsen i

Läs mer

Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden

Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden Antagen av Vård och omsorgsnämnden 2015 01 02, 3. Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden Allmänt om delegation Vad innebär delegation? Delegation enligt kommunallagen (6 kap 33 38 ), innebär att

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen Delegeringsordning för kommunstyrelsen Vad är delegering Delegering betyder att flytta över rätten att fatta beslut från en instans till en annan instans eller person, eller från en person till en annan.

Läs mer

Regler för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för Barn och Familj, Eslövs kommun

Regler för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för Barn och Familj, Eslövs kommun Regler för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedag gogisk omsorg för Barn och Familj, Eslövs kommun REGLER FÖR GODKÄNNANDE AV FRISTÅENDE FÖRSKOLA, FRILIGGANDE FRITIDSHEM (ej ansluten till

Läs mer

Delegationsordning för tekniska nämnden

Delegationsordning för tekniska nämnden Delegationsordning för tekniska nämnden 1 Om delegationsordningen 1.1 Reglementen Av 6 kap. 32 kommunallagen framgår att kommunfullmäktige ska utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas

Läs mer

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen.

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen. Författningssamling Antaget av kommunstyrelsen, 2008-09-10 128 Reviderad: 2014-10-08 144, 2015-05-27 103 Kommunstyrelsens delegationsordning Juridiska förutsättningar för delegering De juridiska förutsättningarna

Läs mer