Delegationsförteckning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delegationsförteckning"

Transkript

1 Delegationsförteckning Vård- och äldreomsorgsnämnden Dokumenttyp: Riktlinjer Fastställt av: Vård- och äldreomsorgsnämnden Fastställelsedatum: 25 maj Diarienummer: Dokumentansvarig: Pernilla Melin Senast reviderat den: Xxxx x

2 Allmänt Enligt kommunallagen (SFS 1991:900 6 kap 33) får en nämnd ge i uppdrag till en grupp av ledamöter/ersättare, utskott och tjänstemän att besluta på nämndens vägnar i vissa ärenden. Beslut som fattas med stöd av delegation är juridiskt sett ett nämndsbeslut, dvs. de kan inte ändras av nämnden. Det betyder även att delegatens beslut kan överklagas på samma sätt som nämndens beslut. Delegaten får, om ärendets beskaffenhet påkallar det, överlämna ärendet till nämnden för avgörande. Ett beslut om delegering kan alltid återkallas av nämnden. För att ett beslut ska bli juridiskt bindande och vinna laga kraft krävs det att de anmäls till nämnden och redovisas i nämndens protokoll. Så kallad blandad delegation (till förtroendevald och tjänsteman i kombination) är inte tillåten. Vissa ärenden får inte delegeras, dessa anges i kommunallagen 6 kap 34: 1. Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet. 2. Framställningar eller yttranden till kommunfullmäktige liksom yttrande med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktig har överklagats. 3. Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 4. Vissa ärende som anges i särskilda föreskrifter. Delegering av beslutsrätten har två syften: 1. Avlasta nämnden rutinärenden, för att skapa utrymme för mer omfattande behandling av betydelsefulla och principiella ärenden. 2. Möjliggöra en effektivare verksamhet genom att beslutsvägarna blir kortare och handläggningen snabbare. Ersättare för delegat Vid förhinder för den tjänsteman som fått delegation, om ersättare inte förordnats, inträder ersättare enligt fastställd attestantförteckning. I sista hand återgår beslutanderätten till den som givit delegationen. Ersättare för delegat bör inte besluta i viktiga ärenden om beslutet, utan större nackdel, kan vänta till dess delegaten återkommer. Jäv Delegerad beslutanderätt får inte utövas i ärenden, som berör beslutsfattarens egna personliga förhållanden eller där eljest jäv enligt förvaltningslagen föreligger. Det är i första hand den jävige själv som skall tillkännage att jäv föreligger. I sådana fall återgår beslutanderätten till den som gett delegationen.

3 Brådskande ärenden Enligt kommunallagens 6 kap 36 får en nämnd uppdra åt ordföranden eller en annan ledamot som nämnden har utsett att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande, att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut skall anmälas vid nämndens nästa sammanträde. Vidaredelegation Av kommunallagens 6 kap 37 går det att utläsa att om en nämnd uppdrar åt en förvaltningschef inom nämndens verksamhetsområde att fatta beslut, får nämnden överlåta åt förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt en annan anställd att besluta i stället. Sådana beslut ska anmälas till förvaltningschefen som anmäler dessa vidare till vård- och äldreomsorgsnämnden. Anmälan av delegationsbeslut Beslut fattade med stöd av delegation skall enligt kommunallagen (6 kap 35) anmälas till nämnden. Det finns tre syften med kravet på återrapportering till nämnden: information kontroll registrering Information och kontroll syftar till att ge nämnden fortlöpande information om vad som händer i verksamheten och möjligheten att kontrollera att de beslut som fattas av delegaterna stämmer överens med nämndens riktlinjer och syften. Registrering har betydelse för besvärstiden. Besvärstiden över ett delegationsbeslut räkans vanligtvis från det datum som beslutet eller det protokoll där anmälan noteras tillkännages på kommunens officiella anslagstavla. Ett delegationsbeslut som inte anmäls vinner i princip inte laga kraft. Undantag från denna regel är beslut som kan överklagas genom s.k. förvaltningsbesvär där tiden räknas från den tidpunkt när den som berörs av beslutet tagit del av beslutet. Beslut som kan överklagas genom förvaltningsbesvär utgörs av beslut som har karaktären myndighetsutövning, t ex biståndsbeslut. Ett sådant beslut vinner laga kraft även om det inte är anmält till nämnden. Genom anmälan till nämnden och dess arbetsutskott har delegaten fullgjort sin återrapporteringsskyldighet. Samtliga biståndsbeslut som fattas av anställd med stöd av delegation skall anmäla still arbetsutskottet som förtecknar dessa beslut i sitt protokoll. Biståndsbeslut, fattade av arbetsutskottet, skall anmälas till nämnden. Uppföljning av delegationsbeslut görs i samband med de kontinuerliga resultatuppföljningarna i vård- och äldreomsorgsnämnden. en väljer ut ett antal delegationsbeslut rörande individärenden som närmare granskas av arbetsutskottet vid minst fyra tillfällen per år (förslag: att detta stycke förs över till annat dokument). Delegationsbeslut anmäls skriftligen till nämndens kansli snarast efter varje kalendermånads

4 utgång. Varje delegat är ansvarig för att anmälan inkommer i rätt tid. Detta görs på särskild blankett, skriftligen till nämndsekreteraren enligt delegationsförteckning (se bilaga 4). För att kunna härleda ärenden, skall till varje anmält beslut bifogas ett skriftligt beslutsunderlag samt en ifylld anmälningsblankett. Om beslut enligt delegation ej har tagits skall detta meddelas skriftligen eller via e-post till nämndsekreteraren. Beslut fattade med stöd av förvaltningschefens vidaredelegation skall anmälas till förvaltningschefen som anmäler dessa vidare till vård- och äldreomsorgsnämnden. Delegerade beslut samlas i en pärm hos nämndsekreteraren, som finns tillgänglig under sammanträdet med vård- och äldreomsorgsnämnden och dess arbetsutskott. Riktlinjer för biståndsbeslut inom vård och äldreomsorgsnämnden Vård- och äldreomsorgsnämnden har fastställt riktlinjer för när man kan få bistånd som omfattar hjälp i hemmet och särskilt boende. Biståndshandläggarna på myndighetsavdelningen samt arbetsutskottet har rätt att fatta beslut enligt de fastställda riktlinjerna. Övrigt Delegation gäller först sedan delegaten varit anställd i befattningen på förvaltningen under minst sex månader, detta gäller såväl ordinarie personal som vikarie. Beslut om delegationens ikraftträdande fattas av förvaltningschefen på skriftlig anmälan av närmast överordnad chef. All delegation gäller inom ramen för beviljad budget. Den som fattar beslut med stöd av denna delegationsordning skall där så erfordras samråda respektive förhandla enligt reglerna i kommunens samverkansavtal respektive lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) eller företräda arbetsgivaren enligt arbetsmiljölagen. Den som beslutar i personalärenden ansvarar för att beslutet står i överensstämmelse med gällande författningar, föreskrifter i avtal, kommunens personalpolitik samt övriga riktlinjer på det personaladministrativa området. Delegaten får överlämna ärenden till nämnden för avgörande om ärendets beskaffenhet kan anses påkalla detta. Beslut om tillsvidareanställning eller vikariat längre än 14 dagar får inte fattas innan prövning har gjorts om den lediga befattningen behöver används för omplacering eller erbjudande av företrädesrätt enligt LAS. Vid anställning av personal i arbetsledande ställning eller som annars har arbetsuppgifter av särskild betydelse skall beslutsfattaren samråda med närmast högre chef innan han/hon fattar beslut i ärendet. Den som beslutar om upphandling av varor/tjänster skall använda sig av kompetensen som finns inom upphandlingsenheten. Upphandlingsenheten skall informeras om gällande avropsavtal frångås. Överklagande av beslut Besvärshänvisning för beslut som överklagas enligt reglerna i förvaltningslagen, se bilaga 1.

5 Besvärshänvisning för avslagsbeslut på utlämnande av allmän handling, se bilaga 2. Besvärshänvisning för beslut som överklagas enligt reglerna i kommunallagen, se bilaga 3. Rutin vid överklagat biståndsbeslut enligt SoL, färdtjänst och bostadsanpassningsbidrag, se bilaga 5. Förkortningar AU AB BAB FC FL HSL KomL LAS LOA MAR MAS PuL OSL SoL SOSF TF Vård och äldreomsorgsnämndens arbetsutskott Allmänna bestämmelser, avtal Bostadsanpassningsbidrag Förvaltningslagen Hälso- och sjukvårdslagen Kommunallagen Lagen om anställningsskydd Lagen om offentlig anställning Medicinskt ansvarig för rehabilitering Medicinskt ansvarig sjuksköterska Personuppgiftslagen Offentlighets-och sekretesslag Socialtjänstlagen Socialstyrelsens författningssamling Tryckfrihetsförordningen

6 Nr Ärende Delegat Hänvisning Kommentar A Förvaltning/Allmänt A.1 Beslut i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas Ordföranden, därefter v. ordf eller annan ledamot i AU Koml 6:36 Ej samma som yttrande det samma som au A.2 Beslut om avslag på utlämnande av allmän handling / Administrativ chef TF 2:14, OSL 10:14, 12:2 A.3 Beslut att polisanmäla brott som Arbetsutskott hindrar nämndens verksamhet el vissa brott som riktar sig mot underåriga A.4 Beslut att sekretessbelägga Administrativ chef OSL 25:7, 26:5 anmälan el annan utsaga från enskilda A.5 Bidrag ur donationsfonder som Arbetsutskott disponeras av nämnden A.6 Yttrande till Kommunstyrelsen Arbetsutskott rörande bidrag ur donationsfonder A.7 Antagande av administrativa föreskrifter A.8 Ingå förlikning i ärende om skadeståndskrav A.9 Förordnande av ersättare för förvaltningschef under semester, sjukdom o dyl A.10 Upphandling av konsulter A.11 Tecknande av hyresavtal understigande två år A.12 Ingående och uppsägande av avtal inom ramen för beviljad budget A.13 Försäljning eller kassation av egendom som ej vidare kan användas i verksamheten A.14 Förhöjt förbehållsbelopp på grund av att fördyrad kost erhålls av hemtjänsten i ordinärt eller särskilt boende eller i dagverksamhet, belopp enligt gällande avgifter Ekonomisekreterare SoL 8:8 Hyresavtal med löptid på 2-10 år skall godkännas av KS, enl KF Hyresavtal överstigande 10 år skall godkännas av KF, enligt KF Se förvaltningschefens vidaredelegation

7 Nr Ärende Delegat Hänvisning Kommentar A.15 Förhöjt förbehållsbelopp för Administrativ chef, SoL 8:8 fördyrade levnadsomkostnader i övriga fall enligt anvisning i proposition 2000/01:149 förvaltningschef A.16 Nedsättning av eller befrielse från avgift inom ramen för gällande riktlinjer A.17 Beslut om att ersätta enskild person för egendomsskada som förorsakats av personal A.18 Beslut om att ersätta personal för egendomsskada (glasögon o dyl) som inträffat i arbetet A.19 Verksamhets- och mindre organisationsförändringar A.20 Förtroendevaldas deltagande i kurser och konferenser A.21 Representation och uppvaktning vid en kostnad överstigande 2000 kronor Ordförande Ordförande, A.22 Utfärda fullmakt att företräda vård- och äldreomsorgsnämnden och föra dess talan vid domstolar och andra myndigheter A.23 Beslut om attestförteckning A.24 Yttrande- Planärende som är av ringa betydelse för VÄN:s verksamhet A.25 Anmäla Lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg A.26 Anmäla till Inspektionen för vård och omsorg, missförhållanden enl Lex Sarah A.27 Anmäla till Inspektionen för vård och omsorg om person med legitimation för yrke inom hälsooch sjukvården utgör fara för patientsäkerheten MAS/MAR HSL 24 SOSFS 2005:12 Patientsäkerhetslag (2010:659) 3 kap 3-5 Särskild utredare SoL 14:2 SOSFS 2011:5 Patiensäkerhetslag (2010:659) 3 kap 7 Gäller upp till ett belopp om 5000 kr/skada. Se förvaltningschefens vidaredelegation Gäller upp till ett belopp om 5000 kr/skada Se förvaltningschefens vidaredelegation Gäller anpassningsförändrin gar Se förvaltningschefens vidaredelegation Belopp under 2000 kr ingår i verkställighetsuppdra get Se förvaltningschefens vidaredelegation

8 Nr Ärende Delegat Hänvisning Kommentar A.28 Beslut om ärenden som rör bostadsanpassningsbidrag upp till tre prisbasbelopp. Handläggare för bostadsanpassningsbid rag A.29 Beslut om ärenden som rör bostadsanpassningsbidrag över tre prisbasbelopp Arbetsutskott A.30 Individärenden Biståndshandläggare AU A.31 Beslut att avge yttrande med anledning av besvär över delegats beslut Arbetsutskott Riktlinjer för bistånd fastställd av vård- och äldreomsorgsnämnden Beslut enligt Riktlinjer för bistånd fattas av biståndshandläggare samt arbetsutskottet Gäller beslut rörande bistånds-, färdtjänstsoch BAB- beslut A.32 Begäran om inhibition av omprövat beslut A.33 Beslut om att anföra besvär över förvaltningsdomstols beslut A.34 Avvisning av för sent inkommet överklagande A.35 Anmälan av negativ händelse eller tillbud av medicintekniska produkter A.36 Besluta om att undanta person från hälso- och sjukvårdsavgift A.37 Utser verksamhetschef för hälsooch sjukvård B Personuppgiftslagen (PuL) B.1 Godkännande av nya eller förändrade behandlingar av personuppgifter Arbetsutskott Gäller beslut rörande bistånds-, färdtjänstsoch BAB- beslut Arbetsutskott FL 24 Besvärshänvisning MAR SOSF 2008:1 6 kap 1 SOSF 2005:12 Avdelningschef för hälso- och sjukvårdsavdelningen Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) 29 SOSFS 1997:8 enligt FL Se även förvaltningschefens vidaredelegation B.2 Utlämnande av registerutdrag/information Nämndsekreterare PuL 26 Kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol enl PuL B.3 Utplånande av personuppgifter förvaltningschef PuL 28 Innan beslut fattas måste avstämning ske gentemot ArkivL och SekrL. I första hand prövas om beslut om gallring kan ske. Kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol enl PuL

9 B.4 Rättelse av personuppgifter PuL 28 Ändring av grundläggande information om registrerad. Kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol enl PuL Nr Ärende Delegat Hänvisning Kommentar B.5 Blockering /spärrning av personuppgifter B.6 Teckna avtal med personuppgiftsbiträde PuL 28 Kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol enl PuL PuL 30 Mall finns som är utarbetad av KLK C Personal C.1 Anställning Se förvaltningschefens vidaredelegation C.2 Omplacering/förflyttning Resp. chef m personalansvar LAS/AB 6 Efter samråd med personalsekreterare. C.3 Uppsägning personliga skäl och arbetsbrist LAS 7-10 C.4 Avsked LAS C.5 Disciplinåtgärd, skriftlig varning AB 11 C.6 Avstängning m.m. el avdelningschef AB 10 C.7 Beslut om bilavtal Avdelningschef/Enhetschef C.8 Beslut om lönetillägg Avdelningschef/Enhetschef C.9 Beslut om innehållande av lön Avdelningschef C.10 Beslut om rätt att kvarstå i anställning efter 67 års ålder LAS 32 a C.11 Beslut om lämna anställning/omreglera anställning vid sjukersättning Enhetschef LAS 33, AB 12 C.12 Förbud mot bisyssla AB 8 och LOA Efter samråd med Personal chef. C.13 Lönesättning i samband med nyanställning och liknande situationer C.14 Beslut om avgångsvederlag C.15 Beslut om förbud mot tjänstgöring för förhindrande av att smitta sprids Enl KS beslut är lönebeslut delegerade till förvaltningschefen Rutin: Löneavdelning/perso nalsekr skickar information till FC samt KS

10 Nr Ärende Delegat Hänvisning Kommentar C.16 Beslut enligt delegationsförteckningen får fattas först sedan delegaten varit anställd i befattningen på förvaltningen under minst sex månader. D ens vidaredelegation D.1 Lönesättning OBS! Ej VÄN delegation D.2 Försäljning eller kassation av egendom som ej vidare kan användas i verksamheten. D.3 Beslut om att ersätta enskild person för egendomsskada som förorsakats av personal upp till ett belopp om kronor/skada. D.4 Beslut om att ersätta personal för egendomsskada (glasögon e dyl) som inträffat i arbetet upp till ett belopp om kronor/skada. D.5 Mindre verksamhets- och organisationsförändringar inom enhet. D.6 Utser verksamhetschef för hälsooch sjukvård D.7 Anställningar inom vård- och äldreomsorgsförvaltningen: - Personal inom Administrativa avdelningen Resp. chef med personalansvar Budgetansvarig inom respektive avdelning/enhet Budgetansvarig inom respektive enhet Budgetansvarig inom respektive enhet Respektive arbetsledare Avdelningschef för hälso- och sjukvårdsavdelningen Administrativ chef Enl KS beslut är lönebeslut delegerade till förvaltningschefen Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) 29 SOSFS 1997:8 Rutin: Löneavdelning/perso nalsekr skickar information till FC samt KS Avser anpassningsförändrin gar. Rutin: Löneavdelning/ Personalsekreterare lämnar information till FC som delger nämnden - Personal inom myndighetsavdelningen - Enhetschef samt administrativ personal - Enhetschef för sjuksköterskor samt rehabchef - Sjuksköterskor - Arbetsterapeuter, sjukgymnaster, biträdes personal, servicetekniker - Vårdpersonal - Övrig personal inom resp. avdelning Myndighetschef Avdelningschef Avdelningschef för hälso- och sjukvård Enhetschef för sjuksköterskor Rehabchef Enhetschef Avdelningschef

11 Nr Ärende Delegat Hänvisning Kommentar D.8 Yttrande planärenden som är av ringa betydelser för VÄN:s verksamhet Administrativ chef

12 BILAGA 1 Besvärshänvisning för beslut som överklagas enligt reglerna i förvaltningslagen (1986:223) Om Ni vill överklaga ett beslut skall Ni skriva till: Förvaltningsrätten i Göteborg Box Göteborg Överklagandet, ställt till Länsrätten, skall dock skickas till: Alingsås kommun Vård- och äldreomsorgsnämnden Alingsås Tala om i överklagandet vilket beslut Ni överklagar, t ex genom att ange beslutets diarienummer eller i korthet vad beslutet handlar om. Tala också om varför Ni överklagar beslutet och vilken ändring av beslutet Ni begär. Bifoga de handlingar eller annat som Ni anser stöder Er uppfattning. Vård- och äldreomsorgsnämnden måste ha fått Ert överklagande inom tre veckor från den dag Ni fick del av beslutet. Annars kan överklagandet inte prövas. Om Ert överklagande har inkommit inom besvärstiden, kommer det att skickas vidare till Länsrätten om inte vård- och äldreomsorgsnämnden efter omprövning beslutar att ändra beslutet på det sätt som Ni har begärt. För fullständig information om hur ett beslut från kommunstyrelse eller nämnd överklagas hänvisas till förvaltningslagen och förvaltningsprocesslagen (1971:291). För ytterligare information kontakta Alingsås kommun, vård- och äldreomsorgsförvaltningen, tel VÅRD- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN

13 BILAGA 2 Besvärshänvisning för avslagsbeslut på utlämnande av allmän handling Om Ni vill överklaga ett beslut skall Ni skriva till: Kammarrätten i Göteborg Box Göteborg Överklagandet ställt till kammarrättens skall dock skickas till: Alingsås kommun Vård- och äldreomsorgnämnden Alingsås Tala om i brevet vilket beslut Ni överklagar, till exempel genom att ange beslutets diarienummer eller i korthet vad beslutet handlar om, samt varför Ni överklagar beslutet. Kommunen måste ha fått Ert överklagande inom tre veckor från den dag Ni fick del av beslutet. Annars kan överklagandet inte prövas. Om Ert överklagande har inkommit inom besvärstiden, kommer det att skickas vidare till kammarrätten om inte vård- och äldreomsorgsnämnden efter omprövning beslutar att ändra beslutet på det sätt som NI begärt. För ytterligare information kontakta Alingsås kommun, vård- och äldreomsorgsförvaltningen, tel VÅRD- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN

14 BILAGA 3 Besvärshänvisning för beslut som överklagas enligt reglerna i 10 kap kommunallagen (1991:900) - laglighetsprövning Om Ni vill överklaga ett beslut skall Ni skriva till: Förvaltningsrätten i Göteborg Box Göteborg Tala om i brevet vilket beslut Ni överklagar, till exempel genom att ange beslutets diarienummer eller i korthet vad beslutet handlar om, samt varför Ni överklagar beslutet. Länsrätten eller kommunen måste ha fått Ert överklagande inom tre veckor från den dag bevis om protokollets justering anslogs på kommunens anslagstavla. Annars kan överklagandet inte prövas. Anslagsbeviset finns på protokollets första sida. Grunderna för en laglighetsprövning är: Att beslutet inte tillkommit i laga ordning. Att beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen. Att det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter. Att beslutet strider mot lag eller annan författning. För fullständig information om hur ett beslut i kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller nämnd överklagas hänvisas bestämmelserna i 10 kap kommunallagen (1991:900). För ytterligare information kontakta Alingsås kommun, vård- och äldreomsorgsförvaltningen, tel VÅRD- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN

15 BILAGA 4 Vård- och äldreomsorgsnämnden ANMÄLAN AV DELEGATIONSBESLUT TILL VÅRD- OCH ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN ENLIGT DELEGATIONSFÖRTECKNING Delegat: Datum: Ärendegrupp, nr enligt delegtionsförteckningen Diarienummer Beslut: Övriga kommentarer Ifylld anmälningsblankett skall tillsammans med skriftligt beslutsunderlag bifogas vid varje anmält beslut. Beslut enligt delegation har ej tagits. Underskrift av delegat Skickas till nämndsekreteraren i slutet av månaden Alingsås kommun Postadress: Alingsås Besöksadress: Kungsgatan 9 Telefon: Fax: E-post: Webbplats:

16 Rutin vid överklagat biståndsbeslut enligt SoL, beslut om färdtjänst, riksfärdtjänst och bostadsanpassningsbidrag BILAGA 5 Arbetsutskottet avger yttrande till förvaltningsdomstolarna i ärenden angående bistånd enligt SoL, färdtjänst och bostadsanpassning. Förvaltningen bereder grund enligt följande: 1. Besvärsskrivelse ankommer till vård- och äldreomsorgsförvaltningen. a) Skrivelsen ankomststämplas. * Originalet skickas direkt till aktuell handläggare (delegat). * Kopia stämplas med för kännedom och skickas till avdelningschef. b) Handläggare (delegat) prövar om skrivelsen inkommit i rätt tid (inom tre veckor från det datum den enskilde tagit del av beslutet). * Vid försenat inkommet besvär tar delegat ställning till om ärendet skall avvisas, och redovisar förslag till beslut till arbetsutskottet. * Om skrivelsen inkommit i rätt tid, antecknas detta på skrivelsen med signatur. 2. Efter rätt i tidsprövning går delegat, tillsammans med ansvarig arbetsledare, igenom ärendet i sak. Delegat tar ställning till om det överklagade beslutet skall vidhållas eller ändras. * Beslutet ändras i enlighet med besvären besvärsärendet avslutas. * Beslutet vidhålles helt eller delvis. Upprätta förslag till yttrande som sänds till Förvaltningsrätten i Göteborg. Bifoga det överklagade beslutet samt den enskildes skrivelse. OBS skyndsam handläggning. Om upprättande av yttrande ej kan ske inom några dagar skall den enskildes klagoskrift sändas direkt till Förvaltningsrätten. (Detta fråntar inte kravet på skyndsam handläggning, utan avser att tillgodose den enskildes rättssäkerhet.) * Skicka en kopia av vård- och äldreomsorgsnämndens yttrande till den enskilde. 3. Yttrande skall innehålla uppgifter om person, bakgrund, aktuell situation, vad som överklagas samt kommentar och bedömning av innehållet i besväret. Beslut om att vidhålla tidigare beslut samt hemställan att rätten avvisar besvären. 4. Kopia på domen skall alltid tillställas vård- och äldreomsorgsnämndens arbetsutskott. Observera kravet på skyndsam handläggning. Det är viktigt att varje enhet har rutiner för hur besvär hanteras t ex när beslutande delegat är på ledighet eller frånvarande av andra skäl. Ett överklagat beslut får aldrig bli liggande på grund av delegats frånvaro eller andra skäl.

Delegationsordning för fastighetsnämnden Dnr FA.2015.11

Delegationsordning för fastighetsnämnden Dnr FA.2015.11 Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Fastighetsnämnden Fastställelsedatum: 2015-03-11 Ansvarig: Fastighetschef Revideras: Vart 4:e år, 1:a året i mandatperioden el behov Följas upp: Minst vart

Läs mer

Reviderad 2016-04-28 Dnr 2015/692-KuN. Delegationsordning. Kulturnämnden

Reviderad 2016-04-28 Dnr 2015/692-KuN. Delegationsordning. Kulturnämnden Reviderad 2016-04-28 Delegationsordning Delegationsordning för INLEDNING s ansvarsområden s ansvarområden framgår av nämndens reglemente. Arbetsgivarrollen Samverkan Samverkan mellan parterna bygger på

Läs mer

Delegationsordning. Antagen av Vård- och omsorgsnämnden 2012-11-29, 94. Diarienummer VON12/112. Reviderad 2013-01-24 VON 7. Diarienummer VON14/79

Delegationsordning. Antagen av Vård- och omsorgsnämnden 2012-11-29, 94. Diarienummer VON12/112. Reviderad 2013-01-24 VON 7. Diarienummer VON14/79 ionsordning, 94 Diarienummer VON12/112 Reviderad 201-01-24 VON 7 Diarienummer VON14/79 Reviderad 2014-09-04 VON 59 2 Använda förkortningar i delegationslistan KL Kommunallagen (1991:900) OoS Offentlighets-

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordning för kommunstyrelsen Kommunledning Ärendenr: 2015/267 Fastställd: KS 2009-11-10 Reviderad: KS 2016-03-09 FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för kommunstyrelsen 2/16 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Generella

Läs mer

Delegationsordning för arbetsmarknadsnämnden

Delegationsordning för arbetsmarknadsnämnden Delegationsordning för arbetsmarknadsnämnden Fastställt av: arbetsmarknadsnämnden Fastställt: 2015-01-12, 7 Ansvar för revidering: arbetsmarknadsförvaltningen Gäller för: arbetsmarknadsnämnden/förvaltningen

Läs mer

DELEGATIONSORDNING OMSORGSNÄMNDEN LILLA EDETS KOMMUN. Socialförvaltningen. Dnr Dpl 2011/ON060 700

DELEGATIONSORDNING OMSORGSNÄMNDEN LILLA EDETS KOMMUN. Socialförvaltningen. Dnr Dpl 2011/ON060 700 Dnr Dpl 2011/ON060 700 LILLA EDETS KOMMUN Socialförvaltningen DELEGATIONSORDNING Antagen 2011-04-18 Dnr: 2011/ON060 Reviderad 2011-05-23 Reviderad 2015-10-26 82 Reviderad 2011-10-03 Reviderad 2016-01-19

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen 2009-11-10 ändring antagen 2010-03-02, 2011-01-12, 2012-01-11 samt 2014-04-09.

Antagen av kommunstyrelsen 2009-11-10 ändring antagen 2010-03-02, 2011-01-12, 2012-01-11 samt 2014-04-09. 2014:10 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antagen av kommunstyrelsen 2009-11-10 ändring antagen 2010-03-02, 2011-01-12, 2012-01-11 samt 2014-04-09. A. Generella bestämmelser för delegation gällande

Läs mer

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden 1 Om delegationsordningen 1.1 Reglementen Av 6 kap. 32 kommunallagen framgår att kommunfullmäktige ska utfärda reglementen med närmare föreskrifter om

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING. Delegation av kommunstyrelsens beslutanderätt

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING. Delegation av kommunstyrelsens beslutanderätt LULEÅ KOMMUN Dnr 1 (11) KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING Delegation av kommunstyrelsens beslutanderätt Regler om delegering av nämndärenden finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen (KL). Delegation innebär

Läs mer

Delegationsordning för folkhälsonämnden 2015-2017

Delegationsordning för folkhälsonämnden 2015-2017 Tjänsteskrivelse 2015-01-16 Handläggare: Ulrika Lundgren FHN 2015.0045 Folkhälsonämnden Delegationsordning för folkhälsonämnden 2015-2017 Sammanfattning Delegationsordning för Folkhälsonämnden har upprättats

Läs mer

2016-01-26. Uppdrag till nämnderna att revidera och uppdatera sina delegationsordningar under våren 2016 KS/2015:346

2016-01-26. Uppdrag till nämnderna att revidera och uppdatera sina delegationsordningar under våren 2016 KS/2015:346 TJÄNSTESKRIVELSE 2016-01-26 Kommunstyrelsen Erika Nysäter Kvalificerad utredare Telefon 08 555 010 89 erika.nysater@nykvarn.se Uppdrag till nämnderna att revidera och uppdatera sina delegationsordningar

Läs mer

Kommunstyrelsens delegationsordning avseende tekniska förvaltningen och tekniska utskottet

Kommunstyrelsens delegationsordning avseende tekniska förvaltningen och tekniska utskottet KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunstyrelsen 2015-05-04, 211. Kommunstyrelsens delegationsordning avseende tekniska förvaltningen och Gemensamma regler Styrelsen får uppdra åt ett utskott, åt

Läs mer

Delegationsordning för Kommunstyrelsen i Strängnäs kommun

Delegationsordning för Kommunstyrelsen i Strängnäs kommun 1/18 Beslutad: Kommunstyrelsen 131, 2015-05-27 Gäller fr o m: 2015-05-28 Myndighet: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS/2015:277-002 Ersätter: beslutad av kommunstyrelsen 44, 2008-02-04 (reviderad 162, 2008-06-02,

Läs mer

2015-11-04. Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta föreslagna ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning.

2015-11-04. Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta föreslagna ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning. TJÄNSTESKRIVELSE 2015-11-04 Kommunstyrelsen Erika Nysäter Kvalificerad utredare Telefon 08 555 010 89 erika.nysater@nykvarn.se kommunstyrelsen 2016 KS/2015:346 Delegationsordning för Förvaltningens förslag

Läs mer

Delegationsordning för drift- och servicenämnden, 2015-11-01

Delegationsordning för drift- och servicenämnden, 2015-11-01 Karlskrona kommun 2015-11-24 1 (13 ) Drift- och serviceförvaltningen Dnr 2015.27.002 Delegationsordning för drift- och servicenämnden, 2015-11-01 Fastställt av: Drift- och servicenämnden Fastställt: 2015-10-27

Läs mer

Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Servicenämnden 2015-08-25 Ändring av delegationsordning Delegationsordning Servicenämnden 2015-08-25

Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Servicenämnden 2015-08-25 Ändring av delegationsordning Delegationsordning Servicenämnden 2015-08-25 Malmö stad Serviceförvaltningen 1 (3) Datum 2015-08-12 Vår referens Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo.se Tjänsteskrivelse Ändring av delegationsordningen SN-2015-948 Sammanfattning

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 1-12

Regionstyrelsens arbetsutskott 1-12 PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 1-12 Tid: 2016-01-18 kl. 13.00-15:45 Plats: Region Halland 8 RJL2016/ 78 Delegationsordning för regionstyrelsen Beslut Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN ISSN 2000-043X HebyFS 2015:04 Infördes i författningssamlingen den 27 januari 2015 Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR UTFÖRARSTYRELSEN

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR UTFÖRARSTYRELSEN Dokumentnamn: Delegationsbestämmelserna för utförarstyrelsen Sida: 1 (5) DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR UTFÖRARSTYRELSEN Utförarstyrelsen har under de förutsättningar som anges i 6 kap 33-38 kommunallagen

Läs mer

Kommunstyrelsens delegation av beslutanderätt

Kommunstyrelsens delegation av beslutanderätt 1 (10) Typ: Delegation Giltighetstid: Tills vidare Version: 5.0 Fastställd: 2015-08-18, 177 Uppdateras: 1 år efter fastställande 2015-10-22, 228 Innehållsförteckning 1. Giltighet 2. Ansvar 3. Anmälan av

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS DELEGATIONSORDNING 1 (14) Reviderad av kultur- och fritidsnämnden 2010-04-19, 40, att gälla från och med 2010-05-01

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS DELEGATIONSORDNING 1 (14) Reviderad av kultur- och fritidsnämnden 2010-04-19, 40, att gälla från och med 2010-05-01 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS DELEGATIONSORDNING Reviderad av kultur- och fritidsnämnden 2010-04-19, 40, att gälla från och med 2010-05-01 1 (14) INNEHÅLL INLEDNING...3 Delegationsförteckning...3 Vad kan

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN ISSN 2000-043X Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden HebyFS 2015:47 Infördes i författningssamlingen den 8 augusti 2015 Samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

Delegeringsordning. Kultur- och fritidsnämnden Gäller fr.o.m. 2016-01-22. Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2016-01-18, 5

Delegeringsordning. Kultur- och fritidsnämnden Gäller fr.o.m. 2016-01-22. Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2016-01-18, 5 Delegeringsordning Kultur- och fritidsnämnden Gäller fr.o.m. 2016-01-22 Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2016-01-18, 5 Delgeringsordning 2016-01-18 Kultur- och fritidsnämnden Innehållsförteckning

Läs mer

Kommunstyrelsens delegationsförteckning Antagen av Kommunstyrelsen den 18 mars 2015, Ks 34

Kommunstyrelsens delegationsförteckning Antagen av Kommunstyrelsen den 18 mars 2015, Ks 34 1 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 3.3.1 U30 Ersätter 3.3.1 U29 Gäller fr.o.m. 2015-03-19 Kommunstyrelsens delegationsförteckning Antagen av Kommunstyrelsen den 18 mars 2015, Ks 34 2(10) Innehåll Kommunallagen 6

Läs mer

Delegationsordning för Servicenämnden. Antagen av Servicenämnden 2012-06-11, att gälla f.r.o.m. 2012-06-25

Delegationsordning för Servicenämnden. Antagen av Servicenämnden 2012-06-11, att gälla f.r.o.m. 2012-06-25 Delegationsordning för Servicenämnden Antagen av Servicenämnden 2012-06-11, att gälla f.r.o.m. 2012-06-25 Delegation av beslutanderätt Med delegering avses att nämnden överför självständig beslutanderätt

Läs mer

Äldrenämndens delegationsordning Dnr 68/2012 Reviderad efter beslut på äldrenämndens sammanträde den 14 juni 2012

Äldrenämndens delegationsordning Dnr 68/2012 Reviderad efter beslut på äldrenämndens sammanträde den 14 juni 2012 Äldrenämndens delegationsordning Dnr 68/2012 Reviderad efter beslut på äldrenämndens sammanträde den 14 juni 2012 Delegationspunkt Ärendetyp Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 1.0 Administrativa ärenden

Läs mer

Delegationsordning Grundskolenämnden 2015. Bilagor Tjänsteskrivelse- Delegationsordning som styrdokument Delegationsordning för grundskolenämnden

Delegationsordning Grundskolenämnden 2015. Bilagor Tjänsteskrivelse- Delegationsordning som styrdokument Delegationsordning för grundskolenämnden Rossana Rothstein - bunrr01 E-post: rossana.rothstein@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2015-03-11 Dnr: 2015/138-GSN-002 Grundskolenämnden Delegationsordning Grundskolenämnden 2015 Förslag

Läs mer

DELEGATIONSORDNING KOMMUNSTYRELSEN FÖR. Antagen av kommunstyrelsen 2010-04-28, 129

DELEGATIONSORDNING KOMMUNSTYRELSEN FÖR. Antagen av kommunstyrelsen 2010-04-28, 129 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antagen av kommunstyrelsen 2010-04-28, 129 2 Allmänt om delegation Kommunallagen reglerar möjligheten att delegera beslutsfattandet inom kommunens verksamhet. KL

Läs mer

Ärende 25. Revidering av delegationsordning för kommunstyrelsen

Ärende 25. Revidering av delegationsordning för kommunstyrelsen Ärende 25 Revidering av delegationsordning för kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse 1 (1) 2015-10-08 KS 2015.0309 Handläggare Karin Jirénius Kommunstyrelsen Revidering av delegationsordning för kommunstyrelsen

Läs mer

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden antagen i KFN 2010-12-07; 58 Delegationsföreskrifter Enligt kommunallagen får nämnden anta sin egen delegationsförteckning. Delegering får ske till utskott,

Läs mer

Äldrenämndens delegationsordning Dnr 161/2011 Reviderad efter beslut på äldrenämndens sammanträde den 26 januari 2012

Äldrenämndens delegationsordning Dnr 161/2011 Reviderad efter beslut på äldrenämndens sammanträde den 26 januari 2012 Äldrenämndens delegationsordning Dnr 161/2011 Reviderad efter beslut på äldrenämndens sammanträde den 26 januari 2012 Delegationspunkt Ärendetyp Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 1.0 Administrativa ärenden

Läs mer

Förslag till förändring av delegationsordningen för färdtjänst

Förslag till förändring av delegationsordningen för färdtjänst 3 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Therese Larsson Datum 2015-02-10 Diarienummer GSN-2015-0027 Gatu- och samhällsmiljönämnden Förslag till förändring av delegationsordningen för färdtjänst Förslag till beslut

Läs mer

Delegeringsordning för Förbundsstyrelsen för Regionförbundet Västerbottens län

Delegeringsordning för Förbundsstyrelsen för Regionförbundet Västerbottens län DELEGERINGSONING Antagen av Förbundsstyrelsen 2015-05-07 Delegeringsordning för Förbundsstyrelsen för Regionförbundet Västerbottens län Delegering av beslutanderätt inom styrelsen (KL 6 kap 33-38 ) Enligt

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Antagen 2010-12-07

DELEGATIONSORDNING FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Antagen 2010-12-07 1(11) Rev. KFN 2011-12-06 86, KFN 2014-02-04 12 DELEGATIONSORDNING FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Antagen 2010-12-07 1. Sammanfattning:... 2 2. Regler kring delegering... 3 2.1 Inledning... 3 2.2 Ej delegeringsbara

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN

DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Dnr 2015/249/002 Id 48156 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antagen av kommunstyrelsen 2015-06-16, KS 269 Gäller från och med 2015-08-01 2 INNEHÅLL Generella bestämmelser 3 Administration 5 Ekonomifrågor

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR KYRKORÅDET I LIDINGÖ FÖRSAMLING Fastställd av kyrkorådet den 30 januari 2014 för mandatperiod 2014-2017

DELEGATIONSORDNING FÖR KYRKORÅDET I LIDINGÖ FÖRSAMLING Fastställd av kyrkorådet den 30 januari 2014 för mandatperiod 2014-2017 DELEGATIONSORDNING FÖR KYRKORÅDET I LIDINGÖ FÖRSAMLING Fastställd av kyrkorådet den 30 januari 2014 för mandatperiod 2014-2017 Allmänt om delegering Att delegera innebär att man överför beslutanderätten

Läs mer

Delegationsplan. för. Barn- och skolnämnd Lunds stad

Delegationsplan. för. Barn- och skolnämnd Lunds stad LUNDS KOMMUN Barn- och skolförvaltning Lunds stad Delegationsplan för Barn- och skolnämnd Lunds stad Fastställd av Barn- och skolnämnd Lunds stad 2011-06-22. Reviderad 2012-06-20 samt 2013-10-16. Innehållsförteckning

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen. Antagen 2015-02-10 2 och Reviderad 2015-09-08 105, 2015-12-08 158 samt 2016-05-17 55

Delegationsordning för kommunstyrelsen. Antagen 2015-02-10 2 och Reviderad 2015-09-08 105, 2015-12-08 158 samt 2016-05-17 55 Delegationsordning för kommunstyrelsen Antagen 2015-02-10 2 och Reviderad 2015-09-08 105, 2015-12-08 158 samt 2016-05-17 55 Innehåll Lagregler om delegering... 4 Delegation och verkställighet... 4 Vem

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning

Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning FÖRFATTNING 1.3.3 Antagen av kultur- och fritidsnämnden 10/10 fritidsnämndens delegationsordning Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden. Nämnd har enligt 6 kap 33-38 i Kommunallagen

Läs mer

Delegationsordning för överförmyndarnämnden

Delegationsordning för överförmyndarnämnden Delegationsordning för överförmyndarnämnden 1 Om delegationsordningen 1.1 Reglementen Av 6 kap. 32 kommunallagen framgår att kommunfullmäktige ska utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas

Läs mer

Delegeringsordning med anvisningar, Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

Delegeringsordning med anvisningar, Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Antagen 2016 01 26 Delegeringsordning med anvisningar, Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Enligt 6 kap 33 kommunallagen (KL) får en nämnd uppdra åt ett utskott, en ledamot, ersättare eller åt en anställd

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordning för kommunstyrelsen Beslutsdatum Paragraf Dnr Ändring 2012-02-07 19 2011.278 2012-02-29 Förslag till rev 2012-03-02 Förslag till rev 2012-04-03 80 2011.278 2013-06-17 105 2013.57 Punkt A19 2015-02-03 31 2015.04 Revidering

Läs mer

Delegation medför överlåtande utav en beslutsfunktion vilket således innebär att delegat inträder i kommunstyrelsens ställe.

Delegation medför överlåtande utav en beslutsfunktion vilket således innebär att delegat inträder i kommunstyrelsens ställe. DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Kommunallagen skiljer mellan beslut som kan delegeras och verkställighetsbeslut. Föreliggande delegationsordning omfattar inte beslut av rent verkställande art då

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN

DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Dnr 2015/249/002 Id 50577 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antagen av kommunstyrelsen 2016-03-01, KS 95 Gäller från och med 2016-03-01 2 INNEHÅLL Generella bestämmelser 3 Administration 5 Ekonomifrågor

Läs mer

Förslag till ändring av DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN

Förslag till ändring av DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN Förslag till ändring av DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen Riktlinjer 2008-09-29, 226 Kommunstyrelsen

Läs mer

godkänna förvaltningens förslag till reviderad delegationsordning

godkänna förvaltningens förslag till reviderad delegationsordning Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (4) Datum 2013-01-18 Vår re fer ens Bo Sjöström BESLUTSFÖRSLAG delegationsordning 2013 Sammanfattning Delegering innebär överföring av beslutanderätt från nämnd till utskott

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning för arbets- och

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning för arbets- och DELEGATIONSORDNING Delegationsordning för arbets- och företagsnämnden Dokumentets syfte En delegationsordning anger vilka frågor en nämnd delegerat och vem som får rätt att besluta på delegation av nämnden

Läs mer

Allmänna regler vid delegeringsbeslut utifrån bestämmelser i Kommunallagen

Allmänna regler vid delegeringsbeslut utifrån bestämmelser i Kommunallagen Ersätter Utbytt den Sign 1:28 Delegeringsregler för Melleruds kommun Allmänna regler vid delegeringsbeslut utifrån bestämmelser i Kommunallagen 1) Genom delegering flyttas beslutanderätten från kommunstyrelsen

Läs mer

Antagen av Upplevelsenämnden 2007-03-27, 16. Delegeringsförteckning Upplevelsenämndens verksamhetsområde

Antagen av Upplevelsenämnden 2007-03-27, 16. Delegeringsförteckning Upplevelsenämndens verksamhetsområde Antagen av Upplevelsenämnden 2007-03-27, 16 Delegeringsförteckning Upplevelsenämndens verksamhetsområde Delegeringsföreskrifter Enligt kommunallagen får styrelsen anta sin egen delegeringsförteckning.

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning med Förvaltningschefens vidaredelegering samt Delar av kommunstyrelsens delegation.

Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning med Förvaltningschefens vidaredelegering samt Delar av kommunstyrelsens delegation. Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning med schefens vidaredelegering samt Delar av kommunstyrelsens delegation 1 (10) Innehållsförteckning Inledning 3-4 Allmänt om delegation Delegationens innebörd

Läs mer

Beslutsgång. inom UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENS. ansvarsområde. med DELEGATIONSORDNING. Vallentuna kommun

Beslutsgång. inom UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENS. ansvarsområde. med DELEGATIONSORDNING. Vallentuna kommun AB VALLENTUNA KOMMUN arbetsmarknadsnämnden 1(8) Beslutsgång inom UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENS ansvarsområde med DELEGATIONSORDNING i Vallentuna kommun Fastställd av utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Delegering av socialnämndens beslutanderätt, revidering

Delegering av socialnämndens beslutanderätt, revidering Tjänsteskrivelse 1 (3) 2015-02-03 SN 2015.0008 : Anna-Lena Lilja, 22. socialkansliet Socialnämnden Delegering av socialnämndens beslutanderätt, revidering Sammanfattning Delegeringsordningar ska revideras

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN DELEGERINGSORDNING. Beslutad av Kultur- och fritidsnämnden 2014-03-12

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN DELEGERINGSORDNING. Beslutad av Kultur- och fritidsnämnden 2014-03-12 + KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN DELEGERINGSORDNING Beslutad av Kultur- och fritidsnämnden 2014-03-12 Inledning Delegering inom en nämnd Regler om delegering av ärenden inom en nämnd finns i kommunallagen

Läs mer

Styrdokument Dokumenttyp: Delegeringsförteckning, kommunstyrelsen. Delegeringsförteckning Kommunstyrelsens verksamhetsområde. Delegeringsföreskrifter

Styrdokument Dokumenttyp: Delegeringsförteckning, kommunstyrelsen. Delegeringsförteckning Kommunstyrelsens verksamhetsområde. Delegeringsföreskrifter Beslutat av: Kommunstyrelsen 2011-01-19, 9 Delegeringsförteckning Kommunstyrelsens verksamhetsområde Delegeringsföreskrifter Enligt kommunallagen får styrelsen anta sin egen delegeringsförteckning. Delegering

Läs mer

1. INLEDNING...2 2. DELEGERING...2

1. INLEDNING...2 2. DELEGERING...2 Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunstyrelsen Fastställelsedatum: 2003-01-07 5 Ansvarig: Kanslichef Revideras: Om behov finns, förtydligande av lagtext Följas upp: DELEGATION En redovisning

Läs mer

Delegeringsordning för Kultur- och utbildningsnämnden. Antagen av Kultur- och utbildningsnämnden 2011-10-24 57

Delegeringsordning för Kultur- och utbildningsnämnden. Antagen av Kultur- och utbildningsnämnden 2011-10-24 57 Delegeringsordning för Kultur- och utbildningsnämnden Antagen av Kultur- och utbildningsnämnden 2011-10-24 57 Allmänt om delegering Delegeringsordningen är främst ett formellt instrument som reglerar beslutanderätten

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. Utbildningsnämnden Växjö kommun

DELEGATIONSORDNING. Utbildningsnämnden Växjö kommun DELEGATIONSORDNING Utbildningsnämnden Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentnamn Delegationsordning för utbildningsnämnden Fastställd/Upprättad Utbildningsnämnden 2015-01-07 11 Senast ändrad

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Kanslichef Senast reviderad 2016-02-15 Fastställd Kommunstyrelsen 2009-01-16, 5 Diarienummer 2015/201 002 Delegationsordning Kommunstyrelsen i

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen Personaladministrativa ärenden

Delegationsordning för kommunstyrelsen Personaladministrativa ärenden Torsby kommun Delegationsordning för kommunstyrelsen Personaladministrativa ärenden Datum och för antagande Antagen av KS 2002-12-09 213 Datum och för revidering Revideringen gäller KS 2004-09-13 185 KS

Läs mer

Utredning ang förslag till rak delegationsordning för BUN

Utredning ang förslag till rak delegationsordning för BUN Tjänsteutlåtande 2012-09-03 Sidan 1 av 4 Dnr BUN 2011/178-4 Barn- och ungdomsnämnden Utredning ang förslag till rak delegationsordning för BUN Förslag till beslut Barn- och utbildningskontoret föreslår

Läs mer

Omsorgsnämndens delegationsordning

Omsorgsnämndens delegationsordning OMSORGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Diarienummer Datum Omsorgsnämnden Agneta Järkelid 2014-10-22 1 (6) Omsorgsnämndens delegationsordning Beslutad av nämnden för äldre-

Läs mer

DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden

DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden Beslutad av Barn- och ungdomsnämnden den 14 april 2016. Ersätter Barn- och ungdomsnämndens tidigare delegeringsordningar Delegeringsordning 2016-03-31 Sida 2

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Antagen 2010-xx-xx

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Antagen 2010-xx-xx DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Antagen 2010-xx-xx 1. Sammanfattning:... 2 2. Regler kring delegering... 2 2.1 Inledning... 2 2.2 Ej delegeringsbara ärenden... 3 2.3 Delegering i brådskande

Läs mer

Revidering av hälso- och sjukvårdsnämndens delegation av beslutsrätt samt arbetsordning

Revidering av hälso- och sjukvårdsnämndens delegation av beslutsrätt samt arbetsordning Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-09-28 1 (4) HSN 1412-1624 Handläggare: Julia Forssmed Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-11-03, p 5 Revidering av hälso- och sjukvårdsnämndens delegation

Läs mer

Delegationsordning Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Delegationsordning Sahlgrenska Universitetssjukhuset Delegationsordning Sahlgrenska Universitetssjukhuset Fastställd av styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2015-03-27, 34 Delegationsordning för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Innehållsförteckning

Läs mer

Mölndals stad ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING. Allmänt om delegering av beslutanderätt inom nämnd. kommunallagen)

Mölndals stad ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING. Allmänt om delegering av beslutanderätt inom nämnd. kommunallagen) 38 :1 Mölndals stad ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING Allmänt om delegering av beslutanderätt inom nämnd (6 kap 33 kommunallagen) Vad innebär delegering? 1 kommunallagen regleras vilka politiska

Läs mer

1(14) Delegeringsordning. för. Barn- och utbildningsnämnden. Giltig fr o m 2013-02-27

1(14) Delegeringsordning. för. Barn- och utbildningsnämnden. Giltig fr o m 2013-02-27 1(14) Delegeringsordning för Barn- och utbildningsnämnden Giltig fr o m 2013-02-27 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2(14) DEL 1 Allmänt om delegering Sida 3 Beslutsfattande 3 Ersättare för delegat 4 älan om beslut

Läs mer

Delegeringsordning. Antagen av Kunskapsförbundet Västs direktion 2012-09-06, 7

Delegeringsordning. Antagen av Kunskapsförbundet Västs direktion 2012-09-06, 7 Delegeringsordning Antagen av Kunskapsförbundet Västs direktion 2012-09-06, 7 Delegeringsordning Innehållsförteckning Förkortningar m.m... 1 Förkortningar på delegater...1 Förkortningar på lagar, författningar

Läs mer

Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Diarienummer Senast reviderad Giltig till

Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Diarienummer Senast reviderad Giltig till Vuxen- och omsorgsnämndens reglemente Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Vuxen- och omsorgsnämndens reglemente Reglemente 2015-09-28 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig Diarienummer

Läs mer

Kommunstyrelsens delegationsordning

Kommunstyrelsens delegationsordning Föreliggande dokument är antaget av kommunstyrelsen 2015-04-28, 69, reviderad 2015-11-03, 128. Förvaltningss vidaredelegation beslutad 2015-11-11, KS-D 2015:84. Dokumentet ska fastställas på nytt, eller

Läs mer

Reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad

Reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad 1 av 7 Reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad Det gemensamma reglementet innehåller grundläggande bestämmelser om arbetsformer för Vaxholms stads nämnder. Det gemensamma reglementet

Läs mer

Delegationsordning. för. Kommunstyrelsen

Delegationsordning. för. Kommunstyrelsen Delegationsordning för Kommunstyrelsen Allmänt om delegation Delegationens innebörd Kommunfullmäktige får, enligt 3 kap 10 kommunallagen, uppdra åt en nämnd att i kommunfullmäktiges ställe besluta i ett

Läs mer

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden 2014-09-22 52-57

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden 2014-09-22 52-57 Vård- 52-57 2 Information överläggningar Delårsbokslut 2014... 6 Ej verkställda beslut 2014... 7 Anmälan av delegationsbeslut från 2014... 8 Statistik 2014... 13 Övriga frågor...14 Meddelanden...15 3 Plats

Läs mer

DELEGATION FRÅN KOMMUNSTYRELSEN. ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2009-12-09 346 med senaste ändring 2016-01-25, 20

DELEGATION FRÅN KOMMUNSTYRELSEN. ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2009-12-09 346 med senaste ändring 2016-01-25, 20 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING DELEGATION FRÅN KOMMUNSTYRELSEN ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2009-12-09 346 med senaste ändring 2016-01-25, 20 Bestämmelser för delegation Allmänt Delegation innebär

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reviderat 2009-02-17 Kommunfullmäktige 2009-08-31 46 SOCIALNÄMNDENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER

Läs mer

Svedala kommuns 4:09 Författningssamling

Svedala kommuns 4:09 Författningssamling Svedala kommuns 4:09 Författningssamling Delegationsförteckning för myndighetsnämnden för socialtjänst och antagen av myndighetsnämnden 2004-06-17, 51, Gäller från med ändring 2005-11-17, 49, 2006-04-26,

Läs mer

Delegeringsordning. Bildningsnämnden Gäller fr.o.m 2013-08-01

Delegeringsordning. Bildningsnämnden Gäller fr.o.m 2013-08-01 Delegeringsordning Bildningsnämnden Gäller fr.o.m 2013-08-01 Antaget av Bildningsnämnden 2011-08-30 77 Reviderad av Bildningsnämnden 2013-03-05 19 Reviderad av Bildningsnämnden 2014-02-04 6 Reviderad av

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE. Avskrivning av fordran

TJÄNSTESKRIVELSE. Avskrivning av fordran TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2016-04-12 Diarienummer SE/2014:131 Avskrivning av fordran Förslag till beslut Fordran gentemot Rossing Åkeri & Logistik AB avskrivs. Sammanfattning Måltid har fakturerat extrakostnader

Läs mer

Dokumentansvarig (namn och funktion) Fastställd av (namn och funktion) Fastställd datum Reviderad datum

Dokumentansvarig (namn och funktion) Fastställd av (namn och funktion) Fastställd datum Reviderad datum Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Kap.nr: Sidnr: Ledning - organisation Ansvar och befogenheter 11.02 1(11) Dokumentansvarig (namn och funktion) Fastställd av (namn och funktion) Fastställd datum eviderad

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordning för kommunstyrelsen Delegationsordning för kommunstyrelsen Beslutade av kommunstyrelsen den 4 mars 1996, 54. Tillägg beslutat av kommunstyrelsen den 7 oktober 1996, 161. Ändringar och tillägg beslutade av kommunstyrelsen

Läs mer

Författningssamling i Borlänge kommun. Kommunstyrelsen, reglemente Beslutat av kommunfullmäktige 2014-11-18, 187

Författningssamling i Borlänge kommun. Kommunstyrelsen, reglemente Beslutat av kommunfullmäktige 2014-11-18, 187 Författningssamling i Kommunstyrelsen, reglemente Beslutat av kommunfullmäktige 2014-11-18, 187 Metadata om dokumentet Dokumentnamn Reglemente för kommunstyrelsen Dokumenttyp Reglemente Omfattar Kommunen

Läs mer

Allmänt om delegering

Allmänt om delegering Allmänt om delegering Vad menas med delegering Med delegering menas att nämnden överför självständig beslutanderätt till delegation. Detta innebär att nämnden ger delegation i uppdrag att på nämndens vägnar

Läs mer

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kultur- och fritidsnämnden 2015-01-28, 7 dnr KFN 2015/3 Innehållsförteckning Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden... 2 Återrapportering...

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling SOCIALA NÄMNDEN ISSN 2000-043X HebyFS 2014:26 Infördes i författningssamlingen den 15 september 2014 Delegationsordning för sociala nämnden beslutade 1 10 september 2014

Läs mer

Delegeringsordning FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER. VON 2014/28Fastställd 2014-12-17 102

Delegeringsordning FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER. VON 2014/28Fastställd 2014-12-17 102 Delegeringsordning FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER VON 204/28Fastställd 204-2-7 02 2(9) Förkortningar m m som används i förteckningen Delegat Ordf AU OC Verks ch EC DSK Utr sekr MAS Besl Biståndsh

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN ISSN 2000-043X HebyFS 2015: 27 Infördes i författningssamlingen den 4 juni 2015 Kultur- och fritidsnämnden beslutade 1 den 20 maj 2015 om följande

Läs mer

Delegationsordning för Utbildningsnämnden

Delegationsordning för Utbildningsnämnden Antagen av Utbildningsnämnden 2015-01-02 3, reviderad 2015-01-13 12, reviderad 2015-02-10 20, reviderad 2015-03-10 32, reviderad 2015-09-08, 89 Dnr: 1/15-900 Delegationsordning för Utbildningsnämnden Allmänt

Läs mer

Bolagsordning för AB Strömstads Badanstalt

Bolagsordning för AB Strömstads Badanstalt STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 14 (40) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kf 62 Ks 92 Au 101 KS/2014 0465 Bolagsordning för AB Strömstads Badanstalt Kommunstyrelsens förslag till

Läs mer

Förteckning över lägsta nivå för delegation Arbetsmarknadsförvaltningen

Förteckning över lägsta nivå för delegation Arbetsmarknadsförvaltningen 1. Allmänna ärenden Ärendegrupp Lagrum m.m. Delegat/Lägsta nivå Kommentar 2 kap 14 TF 6 kap 1-5 Utlämnande beslutas av den som och 10 kap 4, 13-14 handlingen i sin vård. OSL 1.1 Beslut om att lämna ut

Läs mer

Revisionsrapport/Uppföljning. Delegation. Ängelholms kommun 2010-03-11. Kerstin Larsson, certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport/Uppföljning. Delegation. Ängelholms kommun 2010-03-11. Kerstin Larsson, certifierad kommunal revisor Revisionsrapport/Uppföljning Delegation Ängelholms kommun 2010-03-11 Kerstin Larsson, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 1 1.1 Uppdraget... 1 1.2 Metod... 1 2 Iakttagelser...

Läs mer

1(6) VD instruktion. Styrdokument

1(6) VD instruktion. Styrdokument 1(6) Styrdokument 2(6) Styrdokument Dokumenttyp Instruktion Beslutad av 2010-03-12, 24 Dokumentansvarig - Reviderad av 3(6) Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Löpande förvaltning...4 3 Brådskande

Läs mer

REGLEMENTE. Byggnadsnämnden reglemente

REGLEMENTE. Byggnadsnämnden reglemente REGLEMENTE Byggnadsnämnden reglemente REGLEMENTE antas av kommunfullmäktige Kommunfullmäktige fastställer reglemente och överlämnar därmed åt nämnderna att ansvara för skilda verksamhetsområden, uppgifter

Läs mer

FÖRSLAG DELEGATION AV BESLUTANDERÄTT INOM KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

FÖRSLAG DELEGATION AV BESLUTANDERÄTT INOM KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Malmö stad Kommunstyrelsen FÖRSLAG DELEGATION AV BESLUTANDERÄTT INOM KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Oktober 2014 Innehållsförteckning n som tillhör kommunstyrelsens ledningsfunktion s. 2-4 n som tillhör

Läs mer

Kommunstyrelsens besluts- och delegationsordning gällande personaladministrativa ärenden

Kommunstyrelsens besluts- och delegationsordning gällande personaladministrativa ärenden s besluts- och delegationsordning gällande personaladministrativa ärenden elegering elegering innebär överlåtande av beslutsfunktion. Regler om delegering finns i Kommunallagen, 6 kapitlet. Beslut med

Läs mer

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR UTFÖRARSTYRELSEN

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR UTFÖRARSTYRELSEN Dokumentnamn: Delegationsbestämmelser för utförarstyrelsen Sida: 1 (6) 2006-11- DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR UTFÖRARSTYRELSEN Fastställda av utförarstyrelsen 2007-01-10 1 att gälla från och med den 1 januari

Läs mer

Socialnämnden Delegeringsordning Antagen 2010-12-20 Kf 129 Reviderad 2012-04-02, 2013-02-18, 2014-03-17, 2015-04-20, 50, 2016-01-18, 12 Socialnämnden

Socialnämnden Delegeringsordning Antagen 2010-12-20 Kf 129 Reviderad 2012-04-02, 2013-02-18, 2014-03-17, 2015-04-20, 50, 2016-01-18, 12 Socialnämnden Socialnämnden Delegeringsordning Antagen 2010-12-20 Kf 129 Reviderad 2012-04-02, 2013-02-18, 2014-03-17, 2015-04-20, 50, 2016-01-18, 12 Socialnämnden Innehållsförteckning Beslutanderätt och delegation

Läs mer

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden 2014-03-24 20-26

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden 2014-03-24 20-26 Vård- och 20-26 2 Information och överläggningar 20. Anmälan av delegationsbeslut från februari 21. Kvalitetskrav för hemtjänst, särskilt boende och hemsjukvård 22. Införande av kvalitetsledningssystem

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN. Anhörigstöd. Muntlig information från anhörigsamordnare Anneli Antonsson

SOCIALNÄMNDEN. Anhörigstöd. Muntlig information från anhörigsamordnare Anneli Antonsson Kommunstyrelseförvaltningen KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA SOCIALNÄMNDEN Tid och plats: Ordförande: Sekreterare: Onsdagen den 30 mars 2016 kl. 8.15, Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Maria Forsberg Anne-Marie

Läs mer

Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen i Strömstads kommun

Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen i Strömstads kommun 1 (8) Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen i Strömstads kommun Utöver vad som är föreskrivet om Kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Kommunstyrelsen har att i samverkan

Läs mer

Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015

Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015 Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015 En nämnd får uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar

Läs mer